Byrådet - Referat fra mødet den 03-09-2014

Referat

Afbud fra Per Møller Jensen. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Mette Nielsen. I stedet deltager stedfortræder Birthe Harritz. Afbud fra Allan Clifford Christensen. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Søren Pape Poulsen indledte mødet, men deltog ikke i behandlingen af sagerne. Anna Margrethe Engbæk Schmidt deltog i behandlingen af sagerne nr. 2 - 46.

 • 1 Anmodning fra borgmester Søren Pape Poulsen om udtræden af Viborg Byråd pr. 3. september 2014
  • Sagsfremstilling

   Borgmester Søren Pape Poulsen har i mail af 16. august 2014 anmodet om tilladelse til pr. 3. september 2014 at måtte udtræde af Byrådet og dermed hvervet som borgmester samt de øvrige poster, han varetager som repræsentant for Viborg Kommune.

     

   Som begrundelse for sin anmodning om udtræden har Søren Pape Poulsen henvist til, at han er udpeget som politisk leder af Det Konservative Folkeparti.  

    

   Af den kommunale valglov fremgår det, at et byrådsmedlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab af et byråd, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

    

   Når et byrådsmedlem i valgperiodens løb udtræder af Byrådet, indtræder vedkommendes stedfortræder.

    

   Ifølge den kommunale valglov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for et byrådsmedlems udtræden af og stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

    

   Stedfortræder nr. 1 på Det Konservative Folkepartis liste er Anna Margrethe Engbæk Schmidt.

  • Indstilling

   Det indstilles,

    

   at anmodningen fra borgmester Søren Pape Poulsen om at måtte udtræde af Viborg Byråd pr. 3. september 2014 og Anna Margrethe Engbæk Schmidts indtræden i Byrådet pr. samme dato imødekommes.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen godkendes.

    

   Søren Pape Poulsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

    

   Sagen blev behandlet under ledelse af 1. viceborgmester Nina Hygum.

 • 2 Valg af ny borgmester
  • Sagsfremstilling

   Under forudsætning af at borgmesterens anmodning om udtræden af Byrådet imødekommes (sag nr. 1) skal der blandt Byrådets medlemmer vælges en ny borgmester. Valget har gyldighed for resten af funktionstiden, det vil sige til udgangen af 2017.

    

   Valget foregår efter reglerne om flertalsvalg i styrelseslovens § 24, stk. 1.

    

   Valggruppen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har oplyst, at man indstiller Torsten Nielsen som borgmester for den resterende del af byrådsperioden.

  • Indstilling

   Det indstilles,

    

   at Torsten Nielsen udpeges som borgmester for den resterende del af valgperioden.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   For valg af Torsten Nielsen som borgmester for den resterende del af valgperioden stemmer hele Byrådet med undtagelse af Flemming Gundersen, der undlader at stemme.

    

   Sagen blev behandlet under ledelse af 1. viceborgmester Nina Hygum.

 • 3 Valg af ny 1. viceborgmester
  • Sagsfremstilling

   Byrådsmedlem og 1. viceborgmester Nina Hygum har i mail af 19. august 2014 anmodet om tilladelse til pr. 3. september 2014 at måtte fratræde hvervet som 1. viceborgmester under henvisning til arbejdsmæssige årsager.

    

   Efter § 7, stk. 2 kan Byrådet fritage en viceborgmester for hvervet.

    

   Videre fremgår det af stk. 3, 2. pkt., at når der er valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand.

    

   Valget af Nina Hygum som 1. viceborgmester blev foretaget af partierne bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti. Partierne har nu oplyst, at man - under forudsætning af at Nina Hygum fritages for hvervet som 1. viceborgmester - ønsker at posten som 1. viceborgmester besættes af Jens Rohde for den resterende del af byrådsperioden.

    

    

    

  • Indstilling

   Det indstilles,

    

   at Nina Hygums anmodning om at fratræde posten som 1. viceborgmester imødekommes, og

    

   at Jens Rohde udpeges som 1. viceborgmester for den resterende del af byrådsperioden.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   For valg af Jens Rohde som 1. viceborgmester for den resterende del af valgperioden stemmer hele Byrådet med undtagelse af Flemming Gundersen, der undlader at stemme.

 • 4 Anmodning fra Samina Shah om udtræden af Viborg Byråd pr. 10. september 2014.
  • Sagsfremstilling

   Samina Shah har i mail af 21. august 2014 meddelt, at hun med virkning fra den 10. september 2014 fraflytter Viborg Kommune og dermed ønsker at udtræde af Byrådet.

    

   Af den kommunale valglov fremgår, at et medlem der fraflytter kommunen mister sin valgbarhed, og som følge heraf udtræder af Byrådet.

    

   Når et byrådsmedlem i valgperiodens løb udtræder af Byrådet, indtræder vedkommendes stedfortræder. 

    

   Ifølge den kommunale valglov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for et byrådsmedlems udtræden af og stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

    

   Stedfortræder nr. 2 på Det Konservative Folkepartis liste er Peter Juhl. Det forudsættes i den forbindelse at Anna Margrethe Engbæk Schmidt som stedfortræder nr. 1 allerede er indtrådt i Byrådet i forbindelse med borgmester Søren Pape Poulsens udtræden (sag nr. 1).

  • Indstilling

   Det indstilles,

    

   at anmodningen fra Samina Shah om at måtte udtræde af Viborg Byråd pr. 10. september 2014 og Peter Juuls indtræden i Byrådet pr. samme dato imødekommes.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen godkendes.

    

   Samina Shah deltog ikke i Byrådets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

 • 5 Afledte ændringer i udvalgsposter mv.
  • Sagsfremstilling

   Foranlediget af borgmester Søren Pape Poulsens udtræden af Byrådet (sag nr. 1), Nina Hygums fratræden som 1. viceborgmester (sag nr. 3) samt Samina Shahs forventede udtræden pr. 10. september 2014 (sag nr. 4) er valggruppen bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti enige om, at der som konsekvens heraf foretages ændringer i de stående udvalg samt øvrige poster i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

    

   Ændringerne træder som udgangspunkt i kraft med det samme, dog må de poster hvor Samina Shah udtræder afvente hendes fraflytning pr. 10. september 2014.

    

   Som borgmester indtræder Torsten Nielsen i henhold til styrelseslovens § 18, stk. 1 automatisk som formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget i stedet for Søren Pape Poulsen. 

    

   Ændringer i de stående udvalg:

    

   Udvalg

   Udtræder

   Indtræder

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   Flemming Lund

   Anders Bertel

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   Samina Shah

   Peter Juhl

   Kultur- og Fritidsudvalget

   Samina Shah

   Kirstine Skjødt Hermansen

   Teknisk Udvalg

   Torsten Nielsen

   Nikolai Norup

   Klima- og Miljøudvalget

   Torsten Nielsen

   Anna Margrethe Engbæk Schmidt

    

    

   Andre ændringer:

    

   Hverv

   Udtræder

   Indtræder

   Bestyrelsen for Energi Viborg A/S

   Nicolai Norup

   Peter Juhl

   Beredskabskommissionen (borgmester født formand)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Kredsrådet vedr. politiets virksomhed (borgmester født medlem)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Nina Hygum

   Jens Rohde

   KL´s repræsentantskab (borgmester født medlem)

   Medlem: Søren Pape Poulsen

   Personlig suppleant: Nina Hygum

   Medlem: Torsten Nielsen

   Personlig suppleant: Jens Rohde

   Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa Parlamentet (borgmester født formand)

   Formand: Søren Pape Poulsen

   Personlig suppleant: Torsten Nielsen

   Formand: Torsten Nielsen

    

   Personlig suppleant: Stine Damborg Pedersen

   Næstformand: Nina Hygum

   Næstformand: Jens Rohde

   Valgbestyrelsen ved kommunale valg (borgmester født formand)

   Formand: Søren Pape Poulsen

   Personlig suppleant: Torsten Nielsen

   Formand: Torsten Nielsen

    

   Personlig suppleant: Stine Damborg Pedersen

   Næstformand: Nina Hygum

   Næstformand: Jens Rohde

   Banebyrådet (borgmester født formand)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   ViborgEgnens Uddannelsesråd (borgmester født formand)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Nina Hygum

   Claus Clausen

   Bestyrelsen for Gråbrødre Kloster (borgmester født medlem)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Bedømmelseskomite, Viborg Kommunes fond til præmiering af gode og smukke bygninger (borgmester født formand)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Kunstkomiteen for Viborg Kommune (borgmester født formand)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Præsident for Hærvejsmarch og -festival (borgmester født medlem)

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Kommunekontaktråd for Region Midtjylland (borgmester født medlem med 1. viceborgmester som stedfortræder)

   Medlem: Søren Pape Poulsen

   Stedfortræder: Nina Hygum

   Medlem: Torsten Nielsen

    

   Stedfortræder: Jens Rohde

   Bevillingsnævnet

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Bestyrelsen for Karup Lufthavn a.m.b.a.

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

   Medlem: Søren Pape Poulsen

   Personlig suppleant: Torsten Nielsen

   Medlem: Torsten Nielsen

    

   Personlig suppleant: Nikolai Norup

   Delegeret til KL´s delegeret møde - medlem og personlig suppleant

   Delegeret: Søren Pape Poulsen

   Personlig suppleant: Torsten Nielsen

   Delegeret: Torsten Nielsen

    

   Personlig suppleant: Stine Damborg Pedersen

    

   Delegeret: Nina Hygum

   Delegeret: Jens Rohde

   Personlig suppleant for Kirstine Skjødt Hermansen: Samina Shah

   Personlig suppleant for Kirstine Skjødt Hermansen: Nikolai Norup

   Delegeret til Midtjyllands EU-kontors generalforsamlinger

   Søren Pape Poulsen

   Torsten Nielsen

   Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven (personlig suppleant for Jens Mortensen)

   Torsten Nielsen

   Peter Juhl

   Det Grønne Råd

   Torsten Nielsen

   Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   Bestyrelsen for Mønsted Kalkgruber

   Torsten Nielsen

   Kirstine Skjødt Hermansen

   Styregruppen for Projekt Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby

   Torsten Nielsen

   Flemming Lund

   Valgstyrer i Hald Ege

   Samina Shah

   Jens Mortensen

   Valgstyrerformand i Mønsted

   Torsten Nielsen

   Ejner Bank Andreasen

   Valgstyrer i Stoholm

   Ejner Bank Andreasen

   Simon Moore Højer-Simonsen

    

  • Indstilling

   Det indstilles,

    

   at de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer i de stående udvalg samt øvrige poster  godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   For indstillingen stemmer hele Byrådet med undtagelse af Flemming Gundersen, der undlader at stemme.

 • 6 Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune - ændring af kompetencefordeling mellem Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg samt ændringer i henhold til politisk aftale mellem partierne A, C, F, O og V
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede en sag på sit møde den 20. august 2014 (sag nr. 10) med følgende dagsordenstekst beslutning:

    

   ”Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på deres møder den 18. og 19. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 28. november 2013 (sag nr. 3) at foreslå, at der sker ændring i kompetencefordelingen, således at lokalplanlægning i det åbne land varetages af Klima- og Miljøudvalget i lighed med vindmølleplanlægning.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lokalplanlægning i det åbne land omhandler ofte tekniske anlæg (vindmøller, rensningsanlæg, genbrugspladser, solenergianlæg, biogasanlæg m.v.) men også typer som campingpladser, golfbaner, ridecentre, skydebaner, motorbaner m.v.

    

   Det åbne land defineres her som arealer, der ikke anvendes til / ikke skal anvendes til bymæssig bebyggelse og bymæssige formål.

    

   Som det er i dag, varetager Klima- og Miljøudvalget opgaven vedr. kommuneplanlægning i det åbne land, og Teknisk Udvalg varetager opgaven vedr. lokalplanlægning i det åbne land (undtagen vindmøllelokalplaner). Forvaltningen vurderer, at det er uhensigts-mæssigt, at begge udvalg skal behandle en konkret sag i det åbne land, der både kræver et kommuneplantillæg og en lokalplan (eksempelvis et solenergianlæg). Desuden behandler Klima- og Miljøudvalget såkaldte ”zonesager” efter planloven, og i denne sagsbehandling indgår bl.a. også en bedømmelse af, om et byggeri eller anlæg er lokalplanpligtigt. Forvaltningen foreslår derfor, at kompetencen vedr. lokalplanlægning i det åbne land overføres til Klima- og Miljøudvalget. Det vil sige, at Klima- og Miljøudvalget fremover både varetager lokalplanlægning og kommuneplanlægning i det åbne land. Teknisk Udvalg vil efter forslaget stadig have kompetencen, når lokalplaner overfører arealer til byformål i tilknytning til byer.

    

   Deraf følger, at det er Klima- og Miljøudvalget, der har kompetencen til at beslutte om et

   byggeri/ændret anvendelse af bygninger og/eller arealer i landzone er lokalplanpligtig.

    

   Styrelsesvedtægten

   En ændring af kompetencefordelingen kræver en ændring af styrelsesvedtægten. En evt. ændring skal være entydig, så det ikke opstår tvivl om i hvilket udvalg fremtidige sager behandles. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet.

    

   Aktuelt indeholder styrelsesvedtægten følgende bestemmelser:

    

   Af styrelsesvedtægten fremgår af § 17, at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner for vindmøller) og byggemodning”.

    

   Af § 18 fremgår vedr. Klima- og Miljøudvalget, at dette udvalg bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner for vindmøller”.

    

   Dette foreslås ændret til:

    

   at Teknisk Udvalg bl.a. varetager opgaver vedrørende ”byggeri, lokalplaner (dog ikke lokalplaner i det åbne land) og byggemodning”.

    

   og

   at Klima- og Miljøudvalget bl.a. varetager opgaver vedr. ”planlægning for det åbne land” og ”lokalplaner i det åbne land”.”

    

   BESLUTNING I TEKNISK UDVALG DEN 18-06-2014

   Fraværende: Anders Korsbæk Jensen,

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

    

   BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 19-06-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at kompetencefordelingen mellem Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget vedr. lokalplanlægning i det åbne land ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, og

    

   at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed.

    

   BESLUTNING I ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg, Åse Kubel Høeg

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne fra Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.

    

   Den ændrede kompetencefordeling træder først i kraft, når den reviderede styrelsesvedtægt er endeligt godkendt.”

    

    

   Ovenstående rettelser er indarbejdet i udkast til ny styrelsesvedtægt som er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Udover de ovenfor beskrevne rettelser indeholder udkastet til ny styrelsesvedtægt på baggrund af den mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti indgåede aftale i forbindelse med borgmesterskiftet endvidere følgende ændringer:

   • § 3: ”8. Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering” ændres til ”8. Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation”.
   • § 19, stk 1: ”Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering består af 5 medlemmer” ændres til Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation består af 5 medlemmer”.
   • § 22, stk. 1:”Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 8,5 % af borgmesterens vederlag” ændres til ”Første viceborgmester oppebærer ikke noget vederlag, mens anden viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag”.
   • § 22, stk. 8:”Formanden for Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering oppebærer et vederlag, som udgør 24 % af borgmesterens vederlag” ændres til ”Formanden for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation oppebærer et vederlag, som udgør 22,5 % af borgmesterens vederlag”.

   Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6 dages mellemrum.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at sagen overgår til 2. behandling på Byrådets næste møde den 17. september 2014.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Sagen overgår til 2. behandling på Byrådets møde den 17. september 2014.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 7 Udpegning af medlem og suppleant til LAG Viborg-Skive
  • Sagsfremstilling

   LAG Viborg er en lokal aktionsgruppe, som er oprettet indenfor rammerne af Landdistriktsprogrammet for 2007-2013. Ved udløb af Landdistriktsprogrammet for 2007-2013 i indeværende år, har Viborg Kommune søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at blive LAG kommune i det kommende Landdistriktsprogram for 2014-2020. Ansøgningen resulterede i, at Viborg Kommune fik bevilliget en ny LAG sammen med Skive Kommune.

    

   Borgere fra Skive og Viborg Kommune, med tilknytning til de eksisterende LAG’er forbereder nu den nye fælles LAG med stiftende generalforsamling den 11. september 2014.

    

   LAG er et lokalt baseret partnerskab mellem myndigheder, organisationer, foreninger og borgere, som skal bidrage til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter. LAG Viborg-Skive (navnet på den nye LAG er endnu ikke fastlagt) etableres som en forening med egne vedtægter og egen bestyrelse.

    

   Bestyrelsen for LAG Viborg-Skive vil bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Heraf kan Skive og Viborg Kommune udpege hver et medlem. Derudover udpeges 1 suppleant. De øvrige medlemmer udpeges af generalforsamlingen.

    

   Viborg Kommune har ved sidste udpegning af bestyrelsesmedlemmer til LAG Viborg udpeget Tommy Dahlgaard og Gudrun Bjerregaard som bestyrelsesmedlemmer og Knud Gaarn-Larsen og Max Sørensen som suppleanter.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen samt en suppleant til bestyrelsen for LAG Viborg-Skive.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at udpegning af medlem og suppleant til bestyrelsen for LAG Viborg-Skive for perioden 2014-2020 drøftes med henblik på indstilling til Byrådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Gudrun Bjerregaard udpeges som medlem af bestyrelsen for LAG Viborg-Skive for perioden 2014-2020 med Anders Bertel som suppleant.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Forslag til politisk mødeplan 2015
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2015 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1).

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 8.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Udover de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm.

    

   Endelig oversigt over møderne i 2015 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til mødeplan 2015 godkendes for så vidt angår Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i 2015.

    

   Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til mødeplan 2015 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Indstillingen i 1. ”at” fra kommunaldirektøren godkendes.

   Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Andre kommuners mulighed for at foretage vielser på Viborg Kommunes område
  • Sagsfremstilling

   Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser uden for kommunen. Det kan f.eks. være på en fjord/havet eller i en anden kommune. Dette er nyt, da den borgerlige vielses­kompetence hidtil har været begrænset til kommunens eget område. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2014.

    

   Hvis en vielse skal foretages i en anden kommune, skal den anden kommune ifølge den nye bestemmelse i ægteskabsloven godkende dette inden vielsen. Denne godkendelse er en ordensforskrift.

    

   I forbindelse med lovændringen er der udstedt en ny vejledning om behandling af ægteskabssager (nr. 9399 af 4. juni 2014), hvor følgende fremgår af punkt 3.1:

   En kommunes godkendelse af, at en anden kommune foretager en vielse i kommunen, kan gives fra sag til sag. Kommunen kan også vælge generelt at godkende, at en eller flere kommuner (eventuelt alle kommuner) må foretage vielser i kommunen. Hvis en kommune ikke ønsker, at andre kommuner foretager vielser i kommunen, kan kommunen afslå at godkende dette fra sag til sag, eller kommunen kan eventuelt generelt meddele til alle landets kommuner, at kommunen ikke vil godkende, at andre kommuner foretager vielser i kommunen. Det er også muligt at give en sådan generel meddelelse til en eller flere bestemte kommuner, hvis det kun er den eller disse kommuner, som kommunen ikke vil godkende til at foretage vielser i kommunen.

    

   Det er vielsesmyndigheden (borgmesteren), der har kompetencen til at beslutte, om kommunen vil tilbyde, at vielser foretages andre steder i eller uden for kommunen end det sted, som er anvist hertil (et særligt vielseslokale, byrådssalen eller lignende), mens det er kommunen (kommunalbestyrelsen), der har kompetencen til at beslutte, om andre kommuner må foretage vielser i kommunen.

    

   Uanset om en vielse foretages inden for kommunen (f.eks. i en skov) eller uden for kommunen (f.eks. på havet) skal kommunen iagttage de eventuelle særlige regler, der gælder for ophold m.v. det pågældende sted. Det kan f.eks. være regler om, hvorvidt man overhovedet må opholde sig det pågældende sted, støjniveau, affaldshåndtering m.v.

    

   Forslag om generel politisk stillingtagen

   På baggrund af ovenstående skal der politisk tages stilling til, hvordan en forespørgsel fra en anden kommune om at foretage vielse i Viborg Kommune skal behandles, og herunder om andre kommuner må foretage vielser i Viborg Kommune.

    

   Det foreslås, at det generelt godkendes, at øvrige danske kommuner kan foretage vielser i Viborg Kommune i naturen, i private haver, hjem o.l., forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes.

    

   Det bemærkes, at godkendelsen ikke giver andre kommuner mulighed for at foretage vielser i Viborg Kommunes vielseslokaler på Stænderpladsen.

    

   Offentliggørelse

   Byrådets stillingtagen vil blive offentliggjort på siden om vielse på Viborg.dk, så andre kommuner nemt kan orientere sig om Viborg Kommunes holdning til adgangen for andre kommuner til at foretage vielser i Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at det generelt godkendes, at øvrige danske kommuner kan foretage vielser i Viborg Kommune i naturen, i private haver, hjem og lignende, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 10 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - alle områder (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskabsresultat for hele 2014 på alle budgettets poster.

    

   Afvigelser mellem det forventede regnskab og budgettet forklares i det efterfølgende primært i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret med tillægsbevillinger (herunder overførsler fra 2013). Med andre ord er det korrigerede budget udtryk for det aktuelle budget, som de budgetansvarlige skal holde.

    

   Afvigelser vises på det overordnede niveau også i forhold til det oprindelige budget, dels for at følge, hvor meget økonomien har flyttet sig siden budgetvedtagelsen og dels for at følge, om Viborg Kommune overholder sin serviceramme.

    

   Regeringen og KL har i økonomiaftalen fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter i 2014 (servicerammen). Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det en økonomisk straf til kommunerne. Servicerammen er lig med det oprindelige budget. Derfor er det vigtigt, at det samlede forbrug på serviceområdet for landets kommuner som helhed ikke bliver større end det oprindelige budget for 2014. Det brugerfinansierede område (Revas), anlægsudgifterne og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne.

    

   DEN OVERORDNEDE VURDERING 

   De samlede driftsudgifter ligger en smule over det oprindelige budget, men væsentligt under det korrigerede budget.

    

   For anlægsudgifterne forventes der ligeledes mindreudgifter - dog kun i forhold til det korrigerede budget (dvs. inkl. overførsler fra 2013).

    

   Målsætningerne for den gennemsnitlige kassebeholdning på mindst 200 mio. kr. og for størrelsen af ordinært driftsresultat, ligeledes på mindst 200 mio. kr., vil med det forventede regnskabsresultat blive opfyldt.

    

   Herunder er i tabel 1 skematisk vist resultatet af budgetopfølgningen for alle områder på overordnet niveau. I bilag nr. 1 er vist en lidt mere detaljeret opstilling (for driften på politikområdeniveau) men i øvrigt indeholdende de samme oplysninger som i tabel 1.

    

   Umiddelbart efter tabel 1 er de enkelte hovedposter i opstillingen kommenteret.

     

   mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

   Opr.

   Korr.

   30.6

   I forhold til opr. budget (kol 1)

   I forhold til korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv. regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)*

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Skatter / generelle tilskud

   -5.427,3

   -5.427,3

   -5.399,0

   28,3

   28,3

   12,2

    

    

    

    

    

    

    

   Driftsudgifter:

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

   3.867,6

   3.934,1

   3.885,9

   18,3

   -48,2

   15,3

   Overførselsudgifter

   1.302,9

   1.303,4

   1.256,8

   -46,1

   -46,6

   9,6

   Driftsudgifter i alt

   5.170,5

   5.237,5

   5.142,7

   -27,8

   -94,8

   24,8

    

    

    

    

    

    

    

   Renter

   22,7

   22,6

   13,6

   -9,1

   -9,0

   -3,1

   Resultat ordinær drift

   -234,1

   -167,2

   -242,7

   -8,6

   -75,5

   33,9

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

   218,3

   393,5

   268,7

   50,4

   -124,8

   -17,0

   Anlæg ældreboliger

   25,4

   42,0

   13,0

   -12,4

   -28,9

   -11,6

   Jordforsyning

   -9,2

   2,1

   -21,9

   -12,7

   -24,1

   -29,0

   Res. skattefinan. område

   0,4

   270,4

   17,1

   16,7

   -253,3

   -23,7

    

    

    

    

    

    

    

   Forsyningsområdet

   2,5

   5,6

   -0,9

   -3,4

   -6,5

   -0,8

    

    

    

    

    

    

    

   Øvrige finansforskydninger

   -11,3

   3,9

   -26,0

   -14,7

   -29,9

   13,4

   Afdrag på lån

   64,2

   64,2

   62,8

   -1,4

   -1,4

   -1,4

   Optagne lån

   -123,3

   -123,3

   -91,4

   31,9

   31,9

   0,0

   Forbrug af likvide aktiver (plus = kasseforbrug)

   -67,5

   220,8

   -38,4

   29,1

   -259,2

   -12,5

   Tabel 1

   * korrigeret med omplaceringer mellem politikområderne pr. 31.3.2014

     

   SKATTER OG GENERELLE TILSKUD:

   For skatter og generelle tilskud under et forventes netto mindreindtægter på ca. 28 mio. kr.

    

   Skatter:

   Der forventes en samlet mindreindtægt fra skatter på 8 mio. kr.

   Den væsentligste afvigelse kommer fra grundskyld og dækningsafgift (af offentlige ejendomme) med en forventet mindreindtægt på 9 mio. kr.

   Budgetopfølgningen viser en betydelig afvigelse mellem budget 2014 og bogførte indtægter pr. 30. juni 2014 primært på grund af vurderingsændringer.

    

   Jf. økonomiaftalen for 2012 skal kommunerne godtgøres for udgifter i forbindelse med refundering af grundskyld i sager vedrørende fradrag for forbedringer, hvor kommunen har opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat.

    

     

   Tilskud: 

   Beskæftigelsestilskud:

   Viborg Kommunes regulering for 2013 udgør 21 mio. kr. og midtvejsreguleringen i 2014 udgør 5 mio. kr., i alt en negativ regulering, som afregnes i 2014 på 26 mio. kr.

    

   På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes i 2014 en merudgift på 8,1 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til budgettet. 

    

   Efterreguleringer og midtvejsregulering af de generelle tilskud

   Bloktilskuddet for 2014 er totalt blevet justeret med en positiv regulering svarende til ca. 6 mio. kr.. Indeholdt i den denne regulering er en positiv regulering på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,6 mio. kr.    

   SERVICEUDGIFTER:

   Det fremgår af tabel 1, at de samlede serviceudgifter ligger ca. 18 mio. kr. over det oprindelige budget og ca. 48 mio. kr. under det korrigerede budget.

    

   De sanktionsbelagte serviceudgifter er ikke defineret på helt samme måde som det Viborg Kommunens definerer som ”serviceudgifter”. Bl.a. er den del af serviceudgifterne, der vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne, ikke omfattet af sanktionslovgivningen.

   I forhold til de sanktionsbelagte serviceudgifter ligger det forventede forbrug pr. 30. juni 6 mio. kr. over det oprindelige budget (efter at den indregnede budgetbuffer på 15 mio. kr. er ”brugt”).

    

   Herunder er de væsentligste afvigelser på serviceudgifterne under hvert udvalg kort kommenteret (der er ikke givet kommentarer til de udvalg / politikområder, hvor der kun er mindre afvigelser i forhold til det korrigerede budget). I bilag nr. 2 kan ses de mere detaljerede forklaringer, der har været forelagt udvalgene.

    

   For de politikområder, der har merforbrug, gælder det generelt, at der i den resterende del af året vil blive arbejdet for, at man opnår budgetbalance.

    

   Fra de enkelte udvalg er der indstillet forskellige omplaceringer af budgetbeløb imellem politikområderne (som totalt set giver 0 kr.). Disse omplaceringer kan godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. For en specifikation af disse henvises til bilag nr. 3, hvor omplaceringerne er oplistet.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget:

   Budgetopfølgningen viser på politikområdet ”politisk organisation” en mindreudgift på 16,8 mio. kr. Dette skyldes primært den budgetbuffer på 15 mio. kr., der er budgetlagt, men ikke forudsættes anvendt til forbrug.

    

   På ”administrativ organisation” forventes der en mindreudgift på 24,5 mio. kr. Heraf vedrører de 8,7 mio. kr. de decentrale områder (forvaltninger og stabe). Der er på politikområdet afsat en række centrale puljebeløb (barselsudligning, arbejdsskadeforsikring mv.), hvor det i øjeblikket er vanskeligt at vurdere, hvorvidt de samlede puljer vil blive anvendt.

     

   Børne- og Ungdomsudvalget:

   På alle udvalgets politikområder forventes der et yderligere forbrug på ca. 13 mio kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts 2014.

    

   På politikområdet ”skoler og klubber” forventes en samlet mindreudgift på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf er de 5,7 mio. kr. fra de decentrale områder. Da der er overført 16,7 mio. kr. fra 2013, er det ensbetydende med, at de decentrale enheder i 2014 forudsættes at bruge af den samlede opsparing. Hovedparten af den øvrige mindreudgift vedrører det mellemkommunale område (6,3 mio. kr.). Mindreudgiften her skal tænkes ind i understøttelse af stærke fællesskaber (inklusion) på skolerne. Udvalget har besluttet, at en del af overskuddet skal anvendes til en særlig indsats i skolernes 0. årgange. Udgiften hertil skønnes til 1,6 mio. kr. i 2014.

   Endvidere forventes merudgifter til kørsel på 1,9 mio. kr. 

    

   På ”dagtilbud” vurderes der at blive en samlet mindreudgift på 3,3 mio. kr., der opstår således:

    

   På de decentrale enheder og specialområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

    

   På de centrale områder forventes der færre børn i dagpleje og flere børn i børnehave / integrerede institutioner. Samtidig forventes flere børn i private institutioner. Samlet bevirker det en forventet mindreindtægt / merudgift på 5,6 mio. kr. Dette opvejes dog delvist af, at der forventes mindreudgifter på 2,1 mio.kr. på de øvrige centrale områder.

    

   ”Familieområdet” viser mindreudgifter på 13 mio. kr. Mindreudgiften opstår primært som følge af færre udgifter til plejefamilier og opholdssteder.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget:

   Politikområdet ”ældre” viser en forventet mindreudgift på ca. 2 mio. kr. Der er tale om en netto mindreudgift fordelt med mindreudgifter på godt 6 mio. kr. fra driften og godt 4 mio. kr. i merudgifter på myndigheden og øvrige områder. Puljen til løft på ældreområdet på 16,7 mio. kr. er udgiftsneutral, og kan derfor ikke aflæses i resultatet.

    

   På politikområdet ”sundhed” viser budgetopfølgningen et merforbrug på 7,8 mio. kr. Der er tale om merudgifter på 8,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse) samt øvrige mindreudgifter på 0,8 mio. kr. 

   Merudgifter de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter i 2014 vurderes reelt at være ca. 4 mio. kr. højere end de 8,6 mio. kr., idet sidste rate, der afregnes til regionen, først forventes at kunne indgå i regnskabet for 2015. Dette skyldes, at kommunernes regnskabsaflæggelse fra 2014 bliver fremrykket 1 måned.  

    

   Den aktivitetsbestemte medfinansiering er undtaget fra de driftsudgifter, der er underlagt sanktionslovgivningen, så en evt. merudgift på området ikke medfører sanktioner.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

   Forventet merudgift på politikområdet ”voksenhandicapområdet” udgør 9 mio. kr. De ca. 6 mio. kr. heraf vedrører tidligere beslutninger og udfordringer, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Herudover forventes der mindreindtægt vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr.

   Der gøres opmærksom på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 13. august 2014 har behandlet en sag indeholdende økonomisk handleplan for afvikling af underskuddet på Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU). Udvalget har godkendt, at der med de skitserede forslag skabes balance inden for politikområdet i 2014 og at forslagene i prioriteringskataloget for 2015-2018 oversendes til budgetseminaret for Byrådet med henblik på at skabe budgetbalance inden for politikområdet i 2015. Den økonomiske handleplan fremgår af bilag nr. 6.

    

   Kultur og Fritidsudvalget

   På politikområdet ”kultur” forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at der fra 2013 er overført underskud på Viborg Kunsthal, Cafe Brændpunktet og ”projekt oplevelser vi husker”. De overførte underskud afvikles ikke fuldt ud i 2014. Herudover forventes der merudgift under ”museer” vedr. projekt Bodytime på grund af fonds-momsudgifter på 0,4 mio. kr.

    

   På politikområdet ”folkeoplysning og idrætsanlæg” forventes mindreudgifter på 1 mio. kr.

   I forbindelse med problemstillingen omkring fonds-momsudgifter har Kultur- og

    

   Fritidsudvalget indstillet følgene: ”At problemstilling vedr. dækning af fondsmomsudgifter medsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget jfr. tidligere beslutning herom i Økonomiudvalget den 28. august 2013.”

    

   Forvaltningen kan oplyse, at Økonomiudvalget på mødet den 28. august 2013 besluttede følgende omkring fondsmoms-problematikken: ”Økonomiudvalget godkender den af Kulturudvalget foreslåede løsningsmodel, idet udmøntningen af punkt 4 om afsættelse af en central pulje indgår i budgetlægningen.”

    

   Punktet medtages som en del af materialet til drøftelse på Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

    

   Teknisk Udvalg:

   På trafikområdet forventes netto merudgifter på 2,5 mio. kr. Afvigelsen består af en række mer- og mindreudgifter:

    

   Tilpasning af personalet i forbindelse med udbud: Merudgift 2,5 mio. kr.

   • Problemer med at nå den budgetterede produktivitet: Merudgift 2,7 mio. kr.
   • Vejafvandingsbidrag – bl.a. er afregningssatsen forhøjet: Merudgift 4,1 mio. kr.
   • Belægninger, reduktion for at imødegå øvrige merudgifter: Mindreudgift 2,2 mio. kr.
   • Vintertjeneste: Mindreudgift 4,6 mio. kr.

   Merudgiften forudsættes overført til 2015 og afviklet herefter.  

    

   Teknisk Udvalg indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. på grund af, at procenten for afregning af vejafvandingsbidrag er blevet forhøjet.

     

   OVERFØRSELSUDGIFTER

   På overførselsområdet er vurderet mindreudgifter på i alt ca. 47 mio. kr. Dette er i forhold til vurderingen pr. 31. marts en merudgift på knap 10 mio. kr.

    

   Ud af afvigelsen på de 47 mio. kr. vedrører de ca. 29 mio. kr. ”arbejdsmarkeds- og overførselsområdet” under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

     

   Mindreudgiften på de 29 mio. kr. vedrører bl.a. udgifter til sygedagpenge og ressourceforløb.

   I forhold til opfølgningen pr. 31. marts er der på politikområdet tale om en mindreudgift, der er ca. 15 mio. kr. lavere end vurderingen pr. 30. juni. Dette skyldes primært en forventning om højere udgifter til kontanthjælp (stigning med 10,5 mio. kr.).

    

   Der gøres opmærksom på, at der under de generelle tilskud er indregnet en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014 på ca. 26 mio. kr.

    

   ”Pension og boligstøtte” under samme udvalg forventes at medføre mindreudgifter på 18,0 mio. kr. især på grund af færre tilkendelser af førtidspension i årets første måneder end forudsat. Dette er en mindreudgift på ca. 6 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. marts.

    

   RENTER

   På grund af det fortsat lave renteniveau forventes netto-renteudgifter at blive 9 mio. kr. lavere end budgetteret. Der er tale om både forventede mindreudgifter til forrentning af lån mv. samt større renteindtægter på grund af bedre likviditet end budgetteret og forventning om bedre forrentning af PM-aftaler.

    

   ANLÆG

   Pr. 31. marts var der en forventning om mindreudgifter til alle anlægsarbejder (skattefinansieret, ældreboliger, jordforsyning men ekskl. forsyning) på ca. 100 mio. kr.

    

   I opfølgningen pr. 30. juni er forventningerne til mindreforbruget øget til 178 mio. kr. Der er primært tale om tidsforskydning i gennemførelse af anlægsprojekterne og ikke en reel mindreudgift. En væsentlig del af mindreudgifterne må derfor forventes at skulle overføres til 2015. Dette svarer nogenlunde til niveauet for overførsler fra 2013 til 2014.

    

   FORSYNINGSVIRKSOMHED (REVAS)

   Der forventes samlede mindreudgifter til drift og anlæg på 6,5 mio. kr. primært fordi der forventes tidsmæssige forskydninger for en del af anlægsprogrammet.

    

   ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER / NYE LÅN

   Der forventes ingen ændringer i forhold til opfølgningen pr. 31. marts.

    

   FORVENTNINGER TIL LIKVIDITETEN (KASSEBEHOLDNINGEN)

   Den forventede gennemsnitlige likviditet med udgangen af 2014 blev i budgetopfølgningen pr. 31. marts skønnet til 410 mio. kr. Da forventningerne til forbruget specielt på anlægsbudgettet nu ligger lavere end pr. 31. marts, må likviditeten i 2014 forventes at udvikle sig positivt i forhold til skønnet fra marts.

    

   Den gennemsnitlige likviditet i 2014 vurderes nu til 415 mio. kr.

    

   Det vurderes samtidig, at overførsler (drift og anlæg) til forbrug i 2015 og efterfølgende år vil ligge i størrelsesorden 240 mio. kr. Forsyningsvirksomheden, Revas, forventes herudover med udgangen af 2014 at have ca. 25 mio. kr. til gode af kassebeholdningen. Sammenlagt skal der således reserveres (240 + 25) 265 mio. kr. til disse formål. Den ikke-disponerede del af kassebeholdningen med udgangen af 2014 forventes således at udgøre 150 mio. kr.

    

   Der forventes i 2014 ikke problemer med at overholde Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.

    

   INDSTILLINGER FRA UDVALGENE

   Alle udvalg indstiller budgetopfølgningen herunder de foreslåede omplaceringer mellem politikområderne til godkendelse. Herudover har Teknisk Udvalg indstillet, at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til politikområdet ”trafik” på grund af stigninger i vejafvandingsbidraget.

    

   LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET SAMT BUDGETGARANTI

   Det årlige lov- og cirkulæreprogram samt reguleringer i forhold til budgetgarantien til brug for budgetlægningen for 2015 er nu udsendt og en række af posterne heri får virkning allerede i 2014.

    

   Der bliver tale om reguleringer på i alt netto 10,56 mio. kr. i 2014 (mindreudgifter). Den væsentligste andel af reguleringen vedrører arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

    

   Det foreslås, at de områder der påvirkes, meddeles tillægsbevillinger. Specifikation heraf ses i bilag nr. 4.

    

   Der gøres opmærksom på, at lov- og cirkulæreprogrammet ikke er indarbejdet i det forventede forbrug i dagsordnerne til udvalgene. Det forudsættes dog, at de tillægsbevillinger, der er foreslået givet på de 10,56 mio. kr. medfører et tilsvarende fald i udgiftsniveauet, så de AFVIGELSER, der forventes for udvalgene, ikke påvirkes af lov- og cirkulæreprogrammet.

    

   HALVÅRSREGNSKAB FOR 2014

   Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at aflægge halvårsregnskab.

    

   Halvårsregnskabet skal suppleres med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for hele året og ledsages af bemærkninger på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

    

   Halvårsregnskabet er derfor indbygget som en del af nærværende budgetopfølgningssag. En opgørelse af halvårsregnskabet fremgår af bilag nr. 5.

  • Bilag

  • Indstilling

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,

    

   at der foretages omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte politikområder, som det fremgår af bilag nr. 3 (sum = 0 kr.).

   På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

     

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 inkl. halvårsregnskabet jf. bilag nr. 5 godkendes,

    

   at der i 2014 gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til Teknisk Udvalgs politikområde ”trafik”,

    

   at der til virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet samt reguleringer af budgetgarantien i 2014 gives negative tillægsbevillinger på i alt 10.559.000 kr. fordelt på politikområder, som det fremgår af bilag nr. 4, og

    

   at netto mindreudgiften i de 2 foregående ”at’er” på 7.559.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Indstillingen fra kommunaldirektøren i 1. ”at” godkendes.

    

   Økonomiudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. – 5. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 11 Midlertidig placering af CFI - Center for Industri
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog den 18. juni 2014 (sag nr. 3) ”Ansøgning om medfinansiering af CFI – Center for Industri”, etablering af Center for Industri. Byrådet bemyndigede samtidig Økonomi- og Erhvervsudvalget til på en efterfølgende sag at tage stilling til den fysiske placering på baggrund af forslag fra initiativtagerne.

    

   Ambitionen på sigt er en placering af CFI i den kommende Viborg Baneby – helst i tilknytning til en uddannelsesinstitution. Der skal derfor tages stilling til en midlertidig, om end længerevarende, placering af Center for Industri.

    

   Initiativtagerne bag Center for Industri er VIBORGegnens Erhvervsråd, Mercantec, innovationsnetværket InnoPro, samt en række virksomheder i Viborg Kommune.

    

   I forlængelse af Byrådets beslutning den 18 juni 2014, har VIBORGegnens Erhvervsråd på vegne af initiativtagerne bag CFI foretaget en vurdering af fordele og ulemper ved forskellige placeringer, samt bedt virksomheder og partnere involveret i CFI tilkendegive, hvilken midlertidig placering af CFI de vurderer, vil være den bedste.

    

   Det følgende er derfor VIBORGegnens Erhvervsråds’ redegørelse for midlertidig placering af Center for Industri.

    

   Midlertidig placering af Center for Industri

   VIBORGegnens Erhvervsråd har sammen med Forvaltningen foretaget en del sonderinger mht. fysisk placering af CFI. Formålet var at afdække, om der i Viborg Kommunes eksisterende bygningsmasse kunne findes et sted, der var velegnet til en midlertidig placering for CFI.

    

   I den forbindelse opstillede initiativtagerne bag CFI en række krav:

   1.      Centret forventes af få behov for ca. 500 sammenhængende kvadratmeter som skal rumme kontor/undervisning/mødelokaler/værkstedslokale

   2.      Der ønskes en bygning der signalerer et ”industrielt præg” igennem sin fremtræden og indretning.

   3.      Der ønskes en bygning, der igennem en synlig beliggenhed kan bidrage til branding og synliggørelse af industriel produktion i Viborg.

    

   På baggrund af en række besigtigelser blev det konstateret, at der ikke var ledige kommunale bygninger, der levede op til ovennævnte krav.

    

   Som alternativ blev fundet 2 mulige lokationer, hvor der begge steder er tale om betalingsløsninger.  Det drejer sig om:

    

   1.      En selvstændig bygning hos Nørhaven, Agerlandsvej 5 i Viborg 

   2.      En selvstændig afdeling hos KnowHowZ, Baldersvej 10-12 i Bjerringbro

    

   De to løsninger er kort sammenfattet her nedenfor.

    

    

   KnowHowZ, Bjerringbro

   Nørhaven, Viborg

   Lejemålets størrelse

   505 m2

   450 m2

   Leje pr m2

   467,4 pr. m2*

   375 pr. m2

   Fællesomkostninger og forbrug estimeret pr m2

   405 pr. m2

   350 pr. m2

   Etableringsomkostninger

   Afhænger af ændringsbehov

   Afhænger af ændringsbehov

   Stand

   Lokaler fremstår nymalede og klar til indflytning, bortset fra evt. ønskede ændringer. Indretning bør kunne ske inden for budgetrammen

   Bygningens ejer sørger for nymaling af bygningen udvendig samt synliggørelse af bygning fra vejen. Indretning bør kunne ske inden for budgetrammen 

   *areal dækker det lejede + et en forholdsmæssig andel af fællesareal

    

   Begge løsninger rummer mulighed for fælles reception, kontorlokaler, undervisningslokaler samt store lokaler til hhv. værksted og åbent kontormiljø. Der vil også begge steder være mulighed for leje af mindre lagerplads.

    

   I bilag nr. 1 kan ses en uddybende beskrivelse af Nørhaven som CFI placering. I bilag nr. 2 kan ses et oplæg fra KnowHowz vedr. Center for Industri.

    

   VIBORGegnens Erhvervsråds korte vurdering af fordele og ulemper ved de to løsninger:

    

   KnowHowz, Bjerringbro:

   Fordele:

   ·         KnowHowZ’ nuværende indretning betyder, der kun skal få lokalemæssige og tekniske ændringer til, ligesom lokalerne allerede fremstår velholdte og nymalede.

   ·         Der er en veletableret kantine på KnowHowZ. Kantinen drives af Mercantec og kan benyttes af alle brugere på KnowHowZ.

   ·         Der er allerede etableret et iværksættermiljø på KnowHowZ, som dermed kan blive en naturlig interessepartner.

   ·         CFI kommer til at ligge tæt på Grundfos, hvor der formodentlig vil være et naturligt interessefællesskab. Derudover er Grundfos i forvejen tæt knyttet til KnowHowZ både som aktionær og som bruger af stedet.

   ·         CFI vil allerede fra start få mulighed for tæt tilknytning til Mercantec som storaktør, da Mercantec ligeledes har til huse på KnowHowZ.

    

   Ulemper:

   ·         Beliggenheden vil give begrænset synlighed for CFI, da der ikke er meget trafik i området.

   ·         Beliggenheden er i udkanten af Kommunen, hvilket kan gøre det sværere at tiltrække iværksættere fra resten af Kommunen – kan understøttes af, at der p.t. kun er 8 virksomheder placeret i KnowHowz.

   ·         Der er enighed om, at CFI fra 2017 skal placeres i Viborg Baneby og det vil være vanskeligere at flytte virksomheder/iværksættere fra en midlertidig placering i Bjerringbro end en midlertidig placering i Viborg.

   ·         Placeringen i KnowHowz vil være lidt dyrere end Nørhaven.

    

   Nørhaven, Viborg

   Fordele:

   ·         Der er tale om Nørhavens oprindelige administrationsbygning som er opført i lette materialer og med lette skillevægge, så den nemt vil kunne tilpasses centrets behov. Bygningen vil kunne anvendes til formålet uden de store bygningsændringer.

   ·         Beliggenheden på hjørnet af Agerlandsvej og Vognmagervej i et af Viborgs ældste industriområder, vil give optimale muligheder for eksponering af centret og industrielle produkter pga. af meget stor trafikmængde. Der vil være mulighed for at lave udendørs udstilling ud til den meget trafikerede Vognmagervej.

   ·         Viborg er centralt placeret geografisk, så der er god adgang for iværksættere og virksomheder fra hele Kommunen.

   ·         Det vil være enkelt at flytte dette midlertidige set up til den permanente løsning i Viborg Baneby.

   ·         De industrivirksomheder og samarbejdspartnere, der har været involveret i forberedelsen af CFI peger på en placering i Viborg som det mest optimale.

   ·         Der er i området et stærkt, industrielt miljø med Nørhaven og J.P. Group som de umiddelbare naboer med store produktionsfaciliteter.

   ·         Placering i Nørhaven vil være lidt billigere end KnowHowz.

    

   Ulemper:

   ·         Bygningen er ikke en del af et større center, hvor der kan trækkes på fælles kantine, m.v.

   ·         Nørhaven bygningen er lidt mindre end 500 m2 og lokalerne fremstår ikke helt så flotte som KnowHowz.

   ·         Der er ikke etablerede rutiner for udlejning og drift af iværksættermiljø samt mødefaciliteter.

    

   Vurderinger fra virksomheder og samarbejdspartnere

   En række virksomheder og samarbejdspartnere har været involveret i udarbejdelsen af CFI-prospektet. Det drejer sig om følgende virksomheder: Grundfos, Mita-Teknik, AC Hydraulic, B.M. Autoteknik og J.P. Group, samt følgende samarbejdspartnere: DI Viborg/Skive, Censec/Innovationsnetværk for Produktion (Inno-Pro) samt Capnova.

    

   I respekt for, at ovenstående virksomheder og samarbejdspartnere er vigtige aktører og interessenter i CFI fremadrettet, har VIBORGegnens Erhvervsråd bedt virksomhederne vurdere, hvilken placering de synes er bedst for CFI, Bjerringbro eller Viborg.

    

   Der er modtaget skriftlige svar fra Grundfos, J.P. Group, DI, Capnova og Censec/Inno-Pro. B.M. Autoteknik og AC Hydraulic har givet deres synspunkt til kende pr. telefon. Det er et gennemgående træk, at virksomheder og samarbejdspartnere finder det mest hensigtsmæssigt at placere CFI i Viborg, såvel midlertidigt som permanent.

    

   Tilbagemeldinger fra virksomheder og samarbejdspartnere fremgår af bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af redegørelsen fra initiativtagerne tager stilling til den midlertidige fysiske placering af Center for Industri.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at Center for Industri midlertidigt placeres i Nørhaven-bygningen i Viborg.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Kirstine Skjødt Hermansen stemmer imod, idet der ønskes en midlertidig placering hos KnowHowZ i Bjerringbro. Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Kirstine Skjødt Hermansen sender sagen til afgørelse i Byrådet i henhold til standsningsretten.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Mads Panny stiller følgende ændringsforslag:

    

   ”Det foreslås, at den permanente placering af CFI skal være i Viborg. Indtil den permanente placering er på plads, placeres centret midlertidigt i Bjerringbro.”

    

   For forslaget stemmer hele Byrådet.

 • 12 Procedure i forbindelse med besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd pr. 1. januar 2015.
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på sit møde den 18. juni 2014 (sag nr. 5) at stillingen som direktør for Job & Velfærd opslås med uændret opgave- og kompetencefordeling. Økonomi- og Erhvervsudvalget blev samtidig bemyndiget til - i samarbejde med KLK (Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed) - at tilrettelægge det videre forløb, herunder tidsplan mv. med henblik på besættelse af stillingen pr. 1. januar 2015.

    

   Der er nu i samarbejde med KLK udarbejdet forslag til tidsplan for ansættelse af den nye direktør.

    

   I forbindelse med besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd skal der endvidere tages stilling til, på hvilke vilkår stillingen besættes.

    

   Det fremgår af Aftale om Aflønning af Chefer indgået mellem Kommunernes Landsforening og en række cheforganisationer, at stillinger som forvaltningschefer/-direktører ansættes på

    

   1. Tjenestemandsvilkår,

   2. Åremålsvilkår eller

   3. Kontraktvilkår

    

   Ansættelse på åremål sker for en periode på mindst 3 og højst 6 år. Åremålsansættelsen kan forlænges på uændrede vilkår og uden stillingsopslag. Den samlede ansættelse på åremål kan maksimalt være på 9 år.

    

   Kontraktansættelse sker som en varig ansættelse med særlige kontraktvilkår.

    

   Kommunaldirektøren anbefaler, at ansættelsen - i overensstemmelse med tidligere ansættelser af direktører - sker på enten åremålsvilkår eller kontraktvilkår.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at den foreslåede tidsplan for besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd godkendes.

    

   Kommunaldirektøren foreslår endvidere, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om stillingen som direktør for Job & Velfærd besættes på åremålsvilkår, på kontraktvilkår eller på åremålsvilkår/kontraktvilkår efter nærmere drøftelse med den kommende direktør.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

    

   at den foreslåede tidsplan for besættelse af stillingen som direktør for Job & Velfærd godkendes.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere til Byrådet,

    

   at stillingen som direktør for Job & Velfærd besættes på åremålsvilkår/kontraktvilkår efter nærmere drøftelse med den kommende direktør.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 13 White Water Viborg - bemærkninger fra fordebat
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 30. april 2014 (sag nr. 3) at igangsætte en forudgående offentlighedsfase for ny planlægning for projekt White Water Viborg på østsiden af Søndersø samt at bevilge 210.000 til finansiering af VVM-undersøgelser.

    

   Klima- og Miljøudvalget godkendte den 1. maj 2014 (sag nr. 17) at igangsætte VVM-redegørelse for projektet sideløbende.

    

   Der har været afholdt fordebat i perioden fra den 4. juni til den 2. juli 2014, og der er indkommet 8 bemærkninger, heraf 1 efter høringsfristens udløb.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1, høringssvar er i bilag nr. 2, referat fra borgermøde er i bilag nr. 3.

    

   Projektet

   White Water Viborg omfatter etablering af en 300 meter kunstig fos til rafting i kajak.

   Anlægget ønskes placeret i Nordisk Park i tilknytning til Søndersø.

    

   Fordebat

   Bemærkningerne fra den forudgående offentlighedsfase drejer sig hovedsageligt om:

   -      Påvirkning af naturområder

   -      Alternative placeringsmuligheder

   -      Energiforbrug

   -      Driftsøkonomi

    

   Enhedslisten Viborg foreslår, at projektet stoppes på nuværende tidspunkt. Repræsentanter for Tange Naturpark og Danmarks Naturfredningsforening mener, at andre placeringsmuligheder bør overvejes. Fiskeriforeningen frygter for fiskeyngel, og to borgere giver udtryk for stor betænkelighed ved energiforbruget.

    

   Ved borgermødet fremkom også positive tilkendegivelser om, at projektet er spændende, og at der er tale om en sport i udvikling. Viborg Innovationsfond har efter høringsfristen indsendt supplerende bemærkninger med medunderskriveres opbakning til projektet.

    

   Forvaltningens bemærkninger til høringssvar fra fordebatten er indarbejdet i bilag nr. 2.

    

   Økonomi

   Projektejerne forventer et anlægstilskud på ca. 12-15 mio. fra Viborg Kommune samt anlæg af 30 p-pladser i Nordisk Park (ca. 0,5 mio), og at jorden stilles frit til rådighed.

    

   Det er ikke afklaret, om en eksisterende rensedam for overfladevand skal flyttes (anlagt for ca. 1 mio. kr. i 2012 af Energi Viborg).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget understregede ved behandling af sagen den 23. april 2014, at der ved igangsættelse af forudgående offentlighedsfase og finansiering af VVM-redegørelser ikke er taget stilling til en eventuel medfinansiering af anlægsudgifterne fra Viborg Kommune.

    

   Driftsøkonomien for projektet fremgår af bilag nr. 3 til Byrådets møde den 30. april 2014 (sag nr. 3). Forudsat at anlægsdelen finansieres fuldt ud af fonde (uden lån), forventer projektejerne, at projektet giver ca. 1 mio. i overskud det første år ved 10.000 brugere/år.

    

   Disse beregninger tager afsæt i, at der ikke etableres andre tilsvarende anlæg i Danmark.

    

   En væsentlig del af driftsudgifterne er udgift til el til vandpumper (ca. 1.600 kr./timen)

    

   Arkæologi

   Der kan være væsentlige arkæologiske interesser i området. Viborg Stiftsmuseum udtaler bl.a., at der er flyttet meget fundrig jord fra Brænderigården til Nordisk Park i 1970’erne, og placeringen heraf kendes ikke præcist. Sortering af fundrig jord er dyrt. Der skal gennemføres prøvegravning i området, inden omfanget af det arkæologiske arbejde kendes nærmere. Udgift til arkæologiske undersøgelser skal betales af bygherre.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om bemærkningerne fra den forudgående offentlighed giver anledning til at ændre planlægningen og VVM-redegørelsen, herunder om alternative placeringsmuligheder skal undersøges, eller

    

   om planlægningen fortsættes, som besluttet i Byrådet den 30. april 2014, og der udarbejdes forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg og kombineret VVM-redegørelse og miljørapport i løbet af efteråret 2014 - forår 2015, og

    

   Herudover foreslår kommunaldirektøren,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om der på nuværende tidspunkt skal tages stilling til eventuel kommunal medfinansiering.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at beslutning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg afventer resultatet af en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport, og

    

   at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til eventuel kommunal medfinansiering.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 14 Viborg Baneby - Realdanias tilsagn til medfinansiering af Banebroen (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har deltaget i Realdanias kampagne ”Kickstart forstaden 2.0” med henblik på at søge støtte til etablering af Banebroen, en ny bro, der skal forbinde Viborg Baneby med midtbyen over jernbanen.

    

   Byrådet har senest behandlet sagen på mødet den 26. marts 2014 (sag nr. 28), hvor det blev besluttet at reservere 29,375 mio.kr. til finansiering af Banebroen. Teknisk Udvalg har efterfølgende på mødet den 30. april 2014 (sag nr. 14) godkendt at øge denne reservation, så der af rådighedsbeløbet på 46 mio. kr. til projekter i Viborg Baneby reserveres 42 mio. kr. til kommunal medfinansiering af broen.

    

   Viborg Kommune har i forbindelse med deltagelsen i ”Kickstart forstaden 2.0” gennemført en forundersøgelse af Banebroen og herunder belyst broens effekt i forhold til at kickstarte private investeringer i en bæredygtig fornyelse af Viborg Baneby. Forundersøgelsen, der er lavet i samarbejde med og med støtte fra Realdania, fremgår af bilag nr. 1. Der vil senere blive forelagt en sag for Byrådet om forundersøgelsens resultater og anbefalinger.

    

   På baggrund af forundersøgelsen har Viborg Kommune søgt Realdania om støtte til realisering af Banebroen og har fået tilsagn om støtte på op til 25 mio. kr. Realdanias tilsagn fremgår af bilag nr. 2.

    

   Viborg Kommune og Realdania skal nu sammen tilrettelægge en proces, der giver begge parter indflydelse på designet af broprojektet og sikrer at de offentlige og private investeringer, som broprojektet har til hensigt at kickstarte, realiseres i praksis.

    

   Når der foreligger forslag til organisering af projektet, vil dette blive forelagt til politisk godkendelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 15 Fastsættelse af grundpriser og øvrige salgsvilkår - Løvel
  • Sagsfremstilling

   Kommunen er ved at byggemodne 6 parcelhusgrunde i Løvel. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1.

    

   Forinden grundene kan udbydes til salg, skal der fastsættes grundpriser og øvrige salgsvilkår.

    

   Mindsteprisen for grundene foreslås fastsat til hhv. 375.000 kr. og 425.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag jf. skitsen, der fremgår af bilag nr. 2. Priserne svarer til niveauet for kommunale grunde i Mønsted og Skals. Den samlede indtægt ved disse priser svarer til udgiften til jordkøb og byggemodning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at mindsteprisen for grundene i Løvel fastsættes til hhv. 375.000 kr. og 425.000 kr. inkl. moms og kloaktilslutningsbidrag, og

    

   at øvrige salgsvilkår fastsættes i overensstemmelse med Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 16 Udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder henholdsvis den 12. og 13. august 2014 med følgende dagsordenstekst:

    

   Baggrund

   Rammeaftalen er et planlægning- og udviklingsværktøj, som skal sikre samlet overblik over tilbudsviften på det område regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig skal rammeaftalen skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

    

   Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). De to dele er tidsmæssigt adskilte men skal supplere hinanden indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest 1. juni og Styringsaftalen senest 15. oktober.

    

   Fokusområder i udkast til Styringsaftale 2015

   Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra de 19 kommuner og Region Midtjylland og indeholder følgende fokusområder:

    

   ·    Fortsat fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, der fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.

   ·    Fortsat arbejdes der på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

   ·    Indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

   ·    Overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.

   ·    Dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.

   Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014, dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

    

   En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

    

   Udkast til Styringsaftale 2015 fremgår af bilaget. Dog med undtagelse af aftalens bilag 1 og 4, der først udarbejdet i november i forbindelse med indberetning til takstfilen for de specialiserede tilbud.  

    

   KKR Midtjylland har på møde den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet for så vidt angår de tilbud regionen driver. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Udkast til Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 17 Styrelsesvedtægt - folkeskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2013, sag nr. 12 med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, sag nr. 162, styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

    

   Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte

    

   ·       antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

   ·       fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen

   ·       regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed

   ·       skolebestyrelsens beføjelser

   ·       omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.

    

   Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.

    

   I styrelsesvedtægten er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Som en væsentlig ændring kan nævnes:

    

   • Nedlæggelse af pædagogisk råd
   • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand
   • Det pædagogiske læringscenter
   • Skolebestyrelsesvalg

    

   Ændringer i styrelsesvedtægten og medfølgende bilag er markeret med rødt. I bilag vedr. Skolefritidsordninger er der under afsnittet Åbningstid oplyst, at forslag om ændring af lukkeuger i SFO´er (punktet behandles på samme møde som dette punkt) vil blive konsekvensrettet som følge af udvalgets beslutning.

    

   Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 3. september 2014.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

 • 18 Styrelsesvedtægt ungdomsskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2013, sag nr. 13 med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

    

   Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen undlader at stemme.

 • 19 Tilbygning på Sødalskolen afd. Løvel (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På Investeringsoversigten 2014 er der afsat 1.300.000 kr. til tilbygning af et nyt musiklokale med tilhørende depot og mellemgang på Sødalskolen, afd. Løvel.

   Skolen har p.t. ikke noget musiklokale.

    

   Tilbygningen på ca. 110 m2, var i første omgang tænkt placeret ud mod p-pladsen, men af hensyn til helhedsplanen for skolen, som Arkitekt Gorm Nielsen har udarbejdet, placeres tilbygningen mod nord/vest, hvilket også giver mindre problemer med solindfald/solopvarmning.

    

   Ejendomme & Energi har i samarbejde med skolen udfærdiget tegningsforslag (bilag 1).

    

   Der har den 8. juli 2014 været afholdt offentlig licitation i fagentreprise og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

   Håndværkerudgifter

   802.672

   Uforudsigelige udgifter 10%

   80.628

    

   883.300

   Bygherreleverencer

   266.700

   Omkostninger og diverse:

   Intern rådgiver, licitation, byggetilladelse, rejsegilde m.v.

    

   150.000

    

   1.300.000

    

   Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling.

    

   Finansiering

   Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 på kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – Musiklokale”.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale”

    

   at anlægsudgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12-08-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Sødalskolen afd. Løvel – tilbygning musiklokale”

    

   at anlægsudgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet

    

   at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med leverandører

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 20 Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med udvidelse af Blærb Sø
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 19. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Den 26. september 2012 vedtog Byrådet tillæg nr. 5 til Viborg Kommunes Spildevandsplan 2009-2013 (sag nr. 13). Tillægget vedrører udvidelse af rensedammen ”Blærb Sø”. Oversigtskort fremgår af bilag 1.

    

   For at realisere en del af indholdet i tillægget skal forsyningsselskabet, Energi Viborg Vand A/S, erhverve et privat areal samt vejadgang hertil i forbindelse med en udvidelse af ”Blærb Sø”.

    

   Den 19. december 2012 vedtog Byrådet, at Viborg Kommune agter at ekspropriere dele af den berørte ejendom, hvis ikke der kan indgås en frivillig aftale (sag nr. 15).

    

   Efterfølgende har forsyningsselskabet Energi Viborg Vand A/S ikke kunnet opnå en frivillig aftale om arealafståelse og erstatning med ejeren af det berørte areal. Selskabet har derfor anmodet om, at Viborg Byråd træffer ekspropriationsbeslutning i sagen med henblik på at overtage det nødvendige areal samt vejadgang hertil. Selskabets anmodning er vedlagt som bilag 2.

    

   Følgende privat matrikel er omfattet af selskabets anmodning:

   Løbenr. 1: 560h Viborg Markjorder, beliggende Holstebrovej 68, 8800 Viborg.

    

   Ekspropriationsplan over den berørte matrikel fremgår af bilag 3. Arealfortegnelse fremgår af bilag 4.

    

   Lovgrundlag 

   Kommunalbestyrelsen kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg (miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 1). Ved ekspropriationen kan kommunalbestyrelsen erhverve ejendomsret til arealer og endeligt eller midlertidigt pålægge indskrænkninger i ejerens rådighed, eller erhverve ret til at udøve en særlig råden over faste ejendomme (miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 og 2).

    

   Forud for en ekspropriationsbeslutning skal der afholdes en åstedsforretning (miljøbeskyttelseslovens § 60, jf. vejlovens § 47, stk. 1).

    

   Ejere, brugere og andre, der berøres af ekspropriationen, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 3 uger herefter komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder komme med forslag til ændringer, og fremføre de synspunkter, de finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse (miljøbeskyttelseslovens § 60, jf. vejlovens § 48, stk. 3).

    

   Det er taksationskommissionen, der efter en kommunes ekspropriation tager stilling til erstatningens størrelse.

    

   Åstedsforretning 

   Den 5. maj 2014 blev der afholdt åstedsforretning i sagen. Protokol fra åstedsforretningen inkl. supplerende bemærkninger fremgår af bilag 5.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Lovlighed af ekspropriationsbeslutningen

   Ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg forudsætter, at de berørte spildevandsarbejder er i overensstemmelse med Kommunens plangrundlag. Som nævnt indledningsvist er de berørte spildevandsanlæg optaget i Viborg Kommunes spildevandsplan. Det fremgår videre af Spildevandsplan 2009-2013, at planen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter. Det er derfor kun muligt at angive en omtrentlig placering af nye fysiske anlæg. Den konkrete placering af kloakledninger m.v. (detailprojektering) udføres altså, efter plangrundlaget er vedtaget.

    

   Viborg Kommune har den 20. august 2013 meddelt udledningstilladelse til den udvidede rensedam.

     

   Alternative løsninger

   Der ses ikke at være alternative løsningsforslag inden for rammerne af spildevandsplanen.

    

   Særlige forhold

   Det ses ikke at være særlige forhold, der kan påvirke ekspropriationsbeslutningen.

    

   Erstatningens størrelse

   Som nævnt indledningsvist har der ikke kunnet indgås en frivillig aftale om erstatning med den berørte lodsejer. Erstatnings størrelse afklares derfor af taksationskommissionen.   

    

   Forvaltningens vurdering 

   På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at betingelserne for at ekspropriere er til stede. Der ses ikke at være særlige forhold ved den berørte ejendom, som vil være til hinder for en ekspropriationsbeslutning. Spørgsmålet om erstatningens størrelse afklares af Taksationskommissionen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 erhverver ejendomsret til følgende arealer med henblik på udvidelse af rensedammen ”Blærb Sø”:

   - 24.600 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder (udvidelse af rensedam)

        

   at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens 58, stk. 3, nr. 2, erhverver vejadgang via privat fællesvej til ”Blærb Sø” på følgende areal:

   - 1.470 m2 af ejendommen matr. nr. 560h, Viborg Markjorder

    

   at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 2, erhverver ret til at anvende følgende arealer til midlertidigt arbejdsareal:

   - 3.400 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder

    

   at spørgsmålet om erstatningens størrelse henskydes til taksationskommissionens afgørelse

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 19-06-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 erhverver ejendomsret til følgende arealer med henblik på udvidelse af rensedammen ”Blærb Sø”:

   - 24.600 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder (udvidelse af rensedam)

        

   at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens 58, stk. 3, nr. 2, erhverver vejadgang via privat fællesvej til ”Blærb Sø” på følgende areal:

   - 1.470 m2 af ejendommen matr. nr. 560h, Viborg Markjorder

    

   at Viborg Kommune på vegne af Energi Viborg Vand A/S ved ekspropriation i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 2, erhverver ret til at anvende følgende arealer til midlertidigt arbejdsareal:

   - 3.400 m2 af ejendommen matr.nr. 560h, Viborg Markjorder

    

   at spørgsmålet om erstatningens størrelse henskydes til taksationskommissionens afgørelse

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 21 Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i Viborg Kommune i oplandet til Randers Fjord
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde.

    

   Kommunerne skal hver især godkende den del af forslaget, der ligger i hjemkommunen.

   Udvalget er tidligere orienteret om opgaven den 22. maj 2014 (punkt 4).

    

   Viborg Kommune ligger i to hovedvandoplande (Limfjorden og Randers Fjord). Da opgaven med vandløbsindsatser og vandråd er organiseret på hovedvandoplandsniveau, har forvaltningen udarbejdet en dagsorden til politisk vedtagelse for hvert hovedopland.

    

   Viborg Kommune er sekretariatskommune for de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord. Sekretariatskommunen skal nedsætte et vandråd samt koordinere og samle forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Efter den politiske behandling i kommunerne sender sekretariatet det samlede godkendte forslag m.v. til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014.

    

   Sekretariatet har nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra kommunerne i oplandet og et Vandråd for Randers Fjord-oplandet. Via Kommunens Grønne Råd er der desuden nedsat en lokal arbejdsgruppe for Viborg Kommune.

    

   De statslige rammer for opgaven samt processen med at koordinere samarbejdet mellem kommunerne i oplandet, inddragelsen af Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe er beskrevet i bilag 1.

    

   Det endelige forslag til indsatsprogram for hele Randers Fjord-oplandet 

   Der er nu udarbejdet endeligt forslag til indsatsprogram for 2. vandplanperiode. Programmet indeholder forslag til vandløbsindsatser, der vil medføre målopfyldelse for 341 km vandløb, sanering af 52 spærringer og etablering af 1 okkerrensningsanlæg. Det største enkeltprojekt er fjernelse af spærringen i Gudenåens hovedløb ved Vestbirk Vandkraftværk i Horsens Kommune.

    

   Der er foreslået væsentligt flere indsatser, end Naturstyrelsens ramme foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige, omkostningseffektive virkemidler, og at indsatsen overvejende er planlagt i små og mellemstore vandløb. For store vandløb er der som følge af, at vandplanerne rummer nye kvalitetselementer til bedømmelse af målopfyldelse, en vis faglig usikkerhed i kommunerne om hvilken indsats, der skal til for at sikre målopfyldelse. Desuden er der flere steder uafklarede statslige vådområdeprojekter, der gør det vanskeligt at angive en indsats.

    

   Indsatser i Viborg Kommune 

   Kommunalbestyrelsen for Viborg Kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået i Viborg Kommune.

    

   Forvaltningen har foreslået nedenstående indsatser til vandløbsprogrammet. Indsatserne er foreslået ud fra lokalkendskab og under hensyntagen til teknikergruppens anbefalinger, tilbagemeldinger fra Vandrådet og den lokale arbejdsgruppe. Endelig er det forudsat, at alle indsatser i den forrige vandplanplanperiode er gennemført. Indsatserne er opdelt i indsatser i vandløb og indsatser ved sanering af spærringer i vandløb. Afgrænsningen af de enkelte vandløbsstrækninger, der kan vælges, er fastlagt af Naturstyrelsen.

    

   Vandløbsindsatser

   Vandløbsnavn

   Strækning

   Virkemiddel / Virkemidler

   Strækningens længde

   Nørreå

   Fra Rindsholm til opstrøms Vejrumbro

   Genslyngning og udlægning af groft materiale

   10,534 km

   Middelhede Bæk / Grundel Bæk

   Omfatter de midterste og nedre dele af vandløbene

   Etablering af okkerrenseanlæg og udlægning af groft materiale

   8,664 km

   Koldbæk

   Hele vandløbet

   Udlægning af groft materiale

   1,752 km

    

   Spærringsindsatser

   Vandløbsnavn

   Spærringsnr.

   Spærringstype og lokalitet

   Bemærkning

   Mostgård Bæk – nedre løb

   AAR-01209

   Mølleopstemning ved tilløb til Hald Sø

    

   Dollerup Møllebæk

   AAR-01210

   Mølleopstemning ved tilløb til Hald Sø

    

   Rind Bæk

   AAR-01217

   Mølleopstemning ved tilløb til Nørreå

   Forbedring af eksisterende faunapassage ved Randrup Mølle

   Hedemølle Bæk

   AAR-01207

   Mølleopstemning ved tilløb til Gudenå

   Ved Hedemølle Efterskole

    

   Den nærmere placering af ovennævnte vandløbsstrækninger og spærringer fremgår af kortbilag 2.

    

   Økonomi 

   Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at Viborg Kommune som i 1. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

    

   Bidrag til miljørapport (SMV) 

   Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Naturstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et udkast til bidrag til miljørapport for hovedoplandet. Udkastet har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Naturstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget. De enkelte kommuner kan supplere teksten, hvis der er indsatser, der afviger i forhold de indvirkninger på miljøet, der fremgår af den generelle beskrivelse. Bidraget til miljørapport fremgår af bilag 3.

    

   Berørte arealer og matrikler 

   Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere der vil blive berørt, ikke er afklaret, og samtidig har tidshorisonten for kommunernes arbejde været kort.

    

   Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af omfanget af potentielle negative effekter, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.

    

   De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, således at evt. negative effekter begrænses mindst muligt.  Som udgangspunkt vil lodsejere, der afgiver jord i forbindelse med implementering af vandplanens indsatser, og som kan dokumentere tab og gener, kunne opnå kompensation efter gældende regler.

    

   Vandrådets arbejde 

   For Vandråd Randers Fjord er der afholdt 3 møder samt en besigtigelse af forskellige vandløbstyper. Vandrådsmøderne har været præget af en god og konstruktiv tilgang til opgaven. Referater fra møderne kan ses på Gudenåkomiteens hjemmeside.

    

   Kommunernes udkast til indsatsprogram er præsenteret for Vandrådet. Vandrådet var godt tilfreds med det fremlagte forslag og havde ikke grund til at anfægte de foreslåede indsatser. Der var tilfredshed med, at der var fundet flere km vandløbsstrækninger og spærringer end udmeldt i Naturstyrelsens ramme. Der var også tilfredshed med udvælgelsen af den store spærringsindsats ved Vestbirk Vandkraftværk i Horsens Kommune. Vandrådet havde dog nogle foreløbige opmærksomhedspunkter, som vil indgå, når det endelige forslag til indsatsprogram sendes til Naturstyrelsen. Vandrådets opmærksomhedspunkter er nærmere beskrevet i bilag 4.

    

   Spørgsmålet om spærringen ved Tangeværket er blevet rejst i Vandrådet. Naturstyrelsen har på forhånd meldt ud, at spærringen ikke kan indgå i kommunernes forslag til indsatsprogram for perioden 2016-2021. Dele af Vandrådet ønsker at tilkendegive overfor Naturstyrelsen, at der bør findes en løsning på problemstillingen, mens andre ikke mener, spørgsmålet bør rejses i forbindelse med kommunernes forslag til indsatsprogram. Sekretariatet har tilkendegivet, at spørgsmålet kan tages op igen ved vandrådsmødet i september, forudsat Sekretariatet modtager et forslag til udtalelse.

    

   Forvaltningens vurdering af de foreslåede indsatser 

   Forvaltningen vurderer, at der med de foreslåede indsatser kan opnås opfyldelse for de berørte vandløbsstrækninger.

    

   Det mest brugte virkemiddel er udlægning af groft materiale (sten og grus). Det er forvaltningens vurdering, at det er et godt og omkostningseffektivt virkemiddel, som dog kan medføre en lille / lokal vandstandsstigning. På det foreliggende grundlag er det forvaltningens vurdering, at de foreslåede indsatser ikke vil medføre væsentlige gener for afvandingen af landbrugsarealer. Spørgsmålet afklares endeligt i forbindelse med forundersøgelse og projektering af de enkelte indsatser.

    

   Forvaltningens er endvidere i processen blevet opmærksom på, at der er behov for et kvalitetstjek af Naturstyrelsens registreringer af spærringer i Viborg Kommune. Forvaltningen vil derfor gennemgå de registrerede spærringer med henblik på fastslå, om der er en spærring eller ej. Resultatet vil indgå i bemærkningerne til Naturstyrelsen ved fremsendelsen af forslaget til indsatsprogram. 

    

   Forvaltningen finder ikke, at der er med de foreslåede indsatser i Viborg Kommune er indvirkninger på miljøet, der afviger fra den generelle beskrivelse i bidraget til miljørapport.

    

   Den videre proces 

   Det næste og sidste vandrådsmøde afholdes 25. september. Her er hovedemnerne præsentation af kommunernes politisk behandlede forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering samt vandrådets samlede udtalelse til Miljøministeren inkl. evt. mindretalsudtalelser og forbehold.

    

   Med eventuelt fornødne justeringer indarbejder Naturstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring. Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2015, således at de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2016-2021.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-08-2014

   Fraværende: Torsten Nielsen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommunes del af forslaget til indsatsprogram godkendes, og

    

   at Viborg Kommune finder, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget, dog således at 2. ”at” ændres til:

    

   at Viborg Kommune foreslår, at der i virkemiddelkataloget indarbejdes mulighed for øget vandløbsvedligeholdelse.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Flemming Gundersen foreslår, at 2. ”at” i indstillingen udgår. For ændringsforslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes med den af Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslåede ændring af 2. ”at”.

 • 22 Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 14. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet forslag til (endelig) Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

    

   Sagen er tidligere behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2014, sag nr. 6 og Byrådets møde den 18. juni 2014, sag nr. 14. Byrådet besluttede på mødet at sende sagen tilbage til Klima- og Miljøudvalget til fornyet behandling. Sagsfremstilling samt Byrådets beslutning fremgår af bilag 1.   

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 19. juni 2014 at holde offentligt møde vedrørende Spildevandsplan 2014 – 2018. Mødet afholdes den 11. august 2014. 

    

   Spildevandsplanen med tilhørende bilag fremgår af bilag 2 – 13. Høringssvar og indsigelser fremgår af bilag 14. Forvaltningens behandling af høringssvar og indsigelser fremgår af bilag 15.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.

    

   at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.

    

   at bilag 15, ”Behandling af høringssvar og indsigelser”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar eller indsigelser.

    

   at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 14-08-2014

   Fraværende: Torsten Nielsen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at borgermødet afholdt den 11. august giver anledning til følgende ændring i Spildevandsplan 2014-2018:

   ·           Der indarbejdes et afsnit, der perspektiverer mulighederne for anvendelse af LAR (lokal afledning af regnvand) i forbindelse med separatkloakering

    

   at administrationspraksis tilrettelægges, således at grundejere er sikret en frist på minimum 24 måneder, fra vedtaget spildevandsplan til omlægning af fælleskloak til separatkloak på privat grund skal være gennemført.

    

   at der udarbejdes en samlet overordnet planlægning for omlægning af fælleskloakerede område til separatkloak i Viborg Kommune, som vedtages via tillæg til spildevandsplanen.

    

   at bilag 15, ”Behandling af høringssvar og indsigelser”, sendes som svar til dem, der har indsendt høringssvar eller indsigelser.

    

   at Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune vedtages som forelagt med ændringen fra 1. ”at”

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede desuden, at forvaltningen arbejder videre med en nærmere afklaring af økonomien i og muligheden for at stille krav til LAR-løsninger, med henblik på evt. udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan.

    

   Udvalget gør opmærksom på udvalgets beslutning på møde den 2. september 2010, sag nr. 117 om Administrationspraksis i sager om separering af tag- og overfladevand fra spildevand, der i særlige tilfælde åbner mulighed for dispensation fra et krav om separatkloakering.

    

   Flemming Gundersen ønsker tilføjet til beslutningen, at han gerne havde set, at arbejdet med udskiftning og seperatkloakering, mens LAR-problematikken nærmere undersøges, sættes i bero, og at tidsfristen for tilslutning til seperatnettet blev sat til 5 år i stedet for 2 år.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har tilføjet tekst til ”Spildevandsplan 2014 - 2018 for Viborg Kommune” (bilag nr. 2) i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 14. august 2014. Der er tilføjet tekst på side 17 og 30. Teksten er markeret med rødt.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Flemming Gundersen foreslår:

    

   ·         ”Kloakeringen af Fredensgade-Slesvigsgade sættes i bero, indtil problematikken vedr. andre løsninger er undersøgt.”

    

   For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   Flemming Gundersen foreslår:

    

   ·         ”Tidsfristen for tilslutning til seperatnettet forlænges til 5 år.”

    

   For forslaget stemmer Flemming Gundersen og resten af Byrådet stemmer imod. Forslaget er hermed forkastet.

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 23 Godkendelse af ny vedtægt for Kulturskolen Viborg
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 12. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kulturudvalget godkendte i møde i februar 2013 en ny kulturstrategi, som blandt andet omfatter en sammenlægning af musikskolen, dramaskolen, billedskolen, tekstil- og designskolen samt forfatterskolen.

   Tidligere var de kreative skoler administreret og ledet fra henholdsvis Musikskolen og Biblioteket.

    

   Den praktiske og administrative sammenlægning blev foretaget med virkning fra 1. august 2013. Musikskolen havde førhen, som den eneste af de kreative skoler, en bestyrelse med repræsentanter for ledelse, brugere, forældre og medarbejdere. Arbejdet i musikskolens bestyrelse er reguleret af en vedtægt, godkendt af Kulturudvalget/Byrådet.

    

   Efter sammenlægningen af de kreative skoler og etablering af Kulturskolen Viborg, har bestyrelsen foreslået en ny sammensætning af bestyrelsen, og dermed ny vedtægt for Kulturskolen Viborg.

    

   Vedtægten er tilpasset den nye virkelighed, og konsekventrettet. Der er ikke tale om væsentlige ændringer.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at forslag til vedtægt for Kulturskolen Viborg godkendes.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 12-08-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til vedtægt for Kulturskolen Viborg godkendes, dog således

    

   at vedtægten ændres, så Kultur- og Fritidsudvalget fremover bemyndiges til at godkende vedtægten for Kulturskolen Viborg, idet der er tale om en brugerbestyrelse, hvor ansvaret ligger indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 24 Byggeregnskab for 60 almene plejeboliger, Katrinehaven 1, 8800 Viborg (skema C)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Anskaffelsessum

   Viborg Byråd godkendte den 27. april 2011 (sag nr. 99) efter afholdt licitation en samlet anskaffelsessum for de almene ældreboliger på 99.145.000 kr. inkl. moms tillige med en foreløbig gennemsnitlig bruttohusleje på 943 kr. pr. m2 pr. år samt en anskaffelsessum for servicearealerne på 9.840.000 kr. ekskl. moms.

   Endvidere har Viborg Byråd den 21. december 2011 (sag nr. 324) efter afholdt licitation godkendt en samlet anskaffelsessum for aktivitetscenter Katrinehaven på 8.000.000 kr.

    

   Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

    

   Sted nr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   530.485

   60 plejeboliger

   99.145.000 kr.

   98.033.683 kr.

   -1.111.317 kr. 

   018.603

   Servicearealer

   9.840.000 kr.

    9.815.664 kr.

   -24.336 kr. 

   559.140

   Dagcenter

   8.000.000 kr.

   8.022.141 kr.

   + 22.141 kr.

    

   Det endelige byggeregnskab udviser en anskaffelsessum for boligerne på 98.033.683 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.111.317 kr. inkl. moms i forhold til anlægsbevillingen givet ved skema B. Årsagen hertil er hovedsageligt mindreudgifter i forbindelse med tilslutningsafgifter, prisændringer samt byggelånsrenter.

    

   Servicearealerne udviser en anskaffelsessum på 9.815.664 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 24.336 kr. ekskl. moms i forhold til anlægsbevillingen. Årsagen kan hovedsageligt konstateres på posterne vedrørende tilslutningsafgifter samt prisændringer. Efter Byrådets godkendelse af anskaffelsessummen modtages et servicearealtilskud fra Staten på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 2.400.000 kr. som er indregnet i resultatet.


   Endelig udviser dagcenteret en samlet anskaffelsessum på 8.022.141 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til et merforbrug på 22.141 kr.

    

   Byggeriet blev afleveret den 14. december 2012 og har modtaget ibrugtagningstilladelse den 14. juni 2013. Den 1. januar 2013 er valgt som skæringsdato mellem anlæg og drift.

    

   Finansiering og grundkapital

   Boligernes anlægsudgift finansieres således:

    

   Lån i KommuneKredit (91%)

   89.211.000 kr.

   Kommunal grundkapital (7%)

   6.862.000 kr. 

   Beboerindskud (2%)

   1.961.000 kr. 

   I alt

   98.034.000 kr 

    

   Den kommunale grundkapital er reduceret med 78.000 kr. fra 6.940.000 kr. til 6.862.000 kr.

    

   Endelig husleje for plejeboligerne

   Lejen ved afdelingen ibrugtagelse og fordelingen heraf på de enkelte lejemål skal godkendes af kommunalbestyrelsen, når byggeudgifterne er opgjort. På baggrund af det endelige byggeregnskab er den endelige, gennemsnitlige årlige leje pr. m2 beregnet til 1018 kr. pr. m2.

    

   Lejen fordeles ensartet på de enkelte lejemål, som alle er af samme størrelse.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det endelige byggeregnskab vedrørende opførelse af 60 almene ældreboliger, Katrinehaven 1, 8800 Viborg, godkendes med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 98.033.683 kr. (inkl. moms), en anskaffelsessum på 9.815.664 kr. (ekskl. moms) vedrørende servicearealerne samt en anskaffelsessum vedr. dagcentret på 8.022.141 kr.,

    

   at den endelige, årlige gennemsnitlige leje pr. 1. januar 2013 godkendes med 1018 kr. pr. m2,

    

   at lejens fordeling på de enkelte lejemål godkendes, således at lejen er ens for alle lejemål.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-06-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det endelige byggeregnskab vedrørende opførelse af 60 almene ældreboliger, Katrinehaven 1, 8800 Viborg, godkendes med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 98.033.683 kr. (inkl. moms), en anskaffelsessum på 9.815.664 kr. (ekskl. moms) vedrørende servicearealerne samt en anskaffelsessum vedr. dagcentret på 8.022.141 kr.,

    

   at den endelige, årlige gennemsnitlige leje pr. 1. januar 2013 godkendes med 1018 kr. pr. m2,

    

   at lejens fordeling på de enkelte lejemål godkendes, således at lejen er ens for alle lejemål.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 25 Godkendelse af vedtægter samt udpegning af bestyrelsesmedlem til den selvejende Institution Fynbohus
  • Sagsfremstilling

   Social- og arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Om Fynbohus

   Fynbohus er et specialiseret botilbud, beliggende i Vammen, 15 kilometer nordøst for Viborg. Fynbohus blev etableret som et døgndækket botilbud for voksne udviklingshæmmede i 1965, og har i 2013 gennemgået en omfattende om – og tilbygning, således at der nu tilbydes 22 moderne boliger. Aflastningsafdelingen på Fynbohus har yderligere 2 boliger, hvor et skiftende antal udviklingshæmmede borgere, kan komme på weekend og ferieophold.

    

   Vedtægter for Fynbohus

   Efter om- og tilbygningen på Fynbohus, er der udarbejdet en aftale om udførelse af pleje- og omsorgsydelser til beboerne på Fynbohus. Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Fynbohus og Viborg Kommune, og er godkendt af Viborg Byråd den 20. november 2013.

    

   Det fremgår af samarbejdsaftalens § 19, at ændringer i vedtægten for den selvejende institution Fynbohus kræver godkendelse af Viborg Kommune. På denne baggrund fremsættes vedtægterne for den selvejende institution Fynbohus til politisk godkendelse på dagens møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.

    

   Valg til bestyrelsen

   Der har for nyligt været valg til bestyrelsen på Fynbohus. De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen har henvendt sig til Social- Arbejdsmarkedsudvalget, idet de har et ønske om, at der vælges et medlem til bestyrelsen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   I vedtægterne for Fynbohus (bilag 1) fremgår følgende om sammensætningen af bestyrelsen (§4):

    

   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges således:

    

   1 medlem vælges af medarbejdergruppen på Fynbohus.

   1 medlem udpeges af bestyrelsen i LEV, Viborg kommune kreds.

   1 medlem udpeges af Handicaprådet, Viborg kommune.

    

   Bestyrelsens nu valgte 3 medlemmer indkaldes og samles til bestyrelsesmøde og vælger nu bestyrelsens fjerde og femte medlem, som skal være personer med erfaring, indsigt og interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet på institutionen. Udpegning af det fjerde og femte medlem afgøres ved simpel stemmeflerhed.


   Det ønskes fra de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, at én af disse bestyrelsesposter varetages af et medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at vedtægterne for den selvejende institution Fynbohus godkendes,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, blandt sine medlemmer, udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Fynbohus.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-06-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,

    

   at anbefale byrådet at godkende de reviderede vedtægter, samt at kompetencen til at godkende fremadrettede ændringer tillægges Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Ove Kent Jørgensen blev udpeget som medlem af bestyrelsen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 26 Ejendomssag - Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19 (bevillingssag)

    

   Viborg Kommunes institution Nørremarken har siden 1988 haft adresse på Nørremarksvej 17, et lejemål, Viborg Kommune overtog fra Viborg Amt i forbindelse med kommunalreformen. Institutionen arbejder dels med beskyttet beskæftigelse, dels med erhvervsafklaring for borgere med psykiske lidelser.

    

   På mødet 21. maj 2014 (sag nr. 24) besluttede Byrådet, med baggrund i det stigende aktivitetsniveau på Nørremarkens hidtidige og kommende opgaveportefølje, at købe det samlede bygningskompleks Nørremarksvej 17-19.

    

   I overvejelserne om købet af bygningerne indgik også, at der i forvejen var et vist renoveringsbehov dels som følge af behov for ændret indretning, dels som følge af de bygningsmæssige krav til undervisningslokaler.

    

   I Budget 2013 var der på investeringsoversigten allerede afsat 1,35 mio. kr. til ombygning af Nørremarken. Dette overførte Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 14. maj 2014 (sag nr. 1) til 2014. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 blev beløbet endvidere reduceret til 1,0 mio. kr.

    

   Nørremarken har nu udarbejdet en plan samt et budget (bilag 1) for den nødvendige renovering i 2014 og 2015, og forvaltningen anmoder derfor om, at det afsatte beløb på investeringsoversigten for 2014 frigives til igangsætning af renoveringen. Det skal bemærkes, at opgaven skal i licitation, og at beløbene i det vedlagte budget derfor er vejledende.

    

   I 2014 vil ombygning og renovering bl.a. bestå af: 

   • Generel istandsættelse og ny indretning af kontorer
   • Opsætning af brandvægge i bygningen
   • Indretning af produktionsafdelingerne træ samt tekstil inkl. gulvbelægning samt ventilation
   • Div. installationer el, vand, varme
   • Tilkøb af 100 ekstra ampere
   • Nyt inventar til 17 og 19

   Hertil kommer udgifter til rådgivning, byggestyring og tilsyn samt byggetilladelse

    

   På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 18. juni 2014 (sag nr. 1) fastlagde udvalget sine ønsker til fremtidige anlægsprojekter. I dette indgik et ønske om 1,375 mio. kr. i 2015 til den fortsatte ombygning og renovering af Nørremarkens lokaler.

    

   Dette byggede på et skøn foretaget inden købet af Nørremarken 17-19, og det har vist sig, at behovet for bl.a. lovpligtig ventilation og brandsikring samt belysning er større end først antaget. Dette er baggrunden for, at der i det beskrevne budget nu er et ønske om i alt 4,010 mio. kr. til ombygning og renovering i 2015.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget justerer sit ønske til anlæg for 2015, så det ønskede beløb til ombygning og renovering af Nørremarken forøges fra 1.375.000. til 4.010.000 kr.

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at renovering og ombygning af Nørremarken 17-19 iværksættes som beskrevet,

    

   at der meddeles en anlægsbevilling til konto "Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19" på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften finansieres af det beløb der er optaget på investeringsoversigten.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2014

   Fraværende: Gregers Laigaard

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget justerer sit ønske til anlæg for 2015, så det ønskede beløb til ombygning og renovering af Nørremarken forøges fra 1.375.000. til 4.010.000 kr.

    

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at renovering og ombygning af Nørremarken 17-19 iværksættes som beskrevet,

    

   at der meddeles en anlægsbevilling til konto "Ombygning og renovering af Nørremarken 17-19" på 1.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften finansieres af det beløb der er optaget på investeringsoversigten.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Sagen blev ved mødets start overført til åben dagsorden.

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at stillingtagen til bevillingen afventer den videre budgetlægning for 2015 - 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 27 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd samt af forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2015 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 18. dec.  2013 (sag nr. 40) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 421 for et boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd samt forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 9. januar til den 5. marts 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. 

   Planforslagene og miljørapporten fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 421

   Lokalplanforslaget er 1. etape i at udvikle en større bæredygtig bydel syd for Viborg by. Planen giver mulighed for at opføre ca. 375 boliger (125 åben-lav, 150 tæt-lav og 100 etageboliger) samt en dagligvarebutik på 1.000 m², et tankanlæg og en restaurant ved Gl. Århusvej. I området kan også placeres institutioner (delområde IIa, IIb og en del af Va).

    

   Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplanen, der justerer afgrænsninger mellem rammeområder, en økologisk forbindelseslinje og område, hvor skovrejsning er ønsket. Samtidig ændres enkelte særbestemmelser (restaurant, grundstørrelse og etageantal).

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 9 høringssvar til planforslagene og 2 bemærkninger til miljørapporten. Efter høringsperioden er indkommet en yderligere bemærkning (nr. 10).

   Der er ikke kommet høringssvar til forslag til kommuneplantillæg.

   Høringssvar fremgår af bilag 3.

    

   Der blev afholdt borgemøde om planforslagene den 5. februar 2014 på Bjergsnæs Efterskole. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om trafikforhold og støj, centerområdet ved Gl. Århusvej, beskyttelseslinjer og grønne områder, realisering. Notat fra mødet vedlægges bagest i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har behandlet høringssvarene i skemaet forrest i bilag 3. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.   Trafikforhold

   B.   Beskyttelseslinjer

   C.   Udstykning

   D.   Anvendelse

   E.   Støj

   F.  Affaldshåndtering

   G.  Drift

   H.  Forurening

    

   Teknisk Udvalg besluttede i forbindelse med fremlæggelse af planforslagene,

   ”at der indhentes erfaringer med åbne grøfter fra andre projekter, samt at der arbejdes

   videre med bestemmelser om terrænreguleringer og koter for bebyggelse, jf. §6”.

    

   Åben regnvandshåndtering

   Forvaltningen har udarbejdet et notat om åben regnvandshåndtering, der er vedlagt som

   bilag 4.

    

   Lokalplanen beskriver, at overfladevand fra området skal ledes til åbne grøfter og rensedamme, så der nedsives og fordampes mere regnvand lokalt. Der er begrænsede erfaringer endnu i Danmark med denne løsning, idet de fleste projekter med åbne grøfter er under realisering. Forvaltningen har haft kontakt til kommuner, spildevandsselskaber og rådgivere for 4 projekter i henholdsvis Trekroner (Roskilde), Odense, Skanderborg og Silkeborg.

    

   Konklusionen herfra er, at

   ·           det koster ca. det samme med åbne render ift. traditionelle rør. Anlægsudgift er billigere, drift lidt mere løbende,

   ·           det kræver mere ift. samarbejde og præcis afklaring af driftsansvar

   ·           der er betydelige miljømæssig gevinst ved åben regnvandssystemer

   ·           de åbne systemer er klimarobuste og fremtidssikrede.

    

   Konkrete ændringer

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

   Forvaltningen foreslår bl.a.:

   ·           at imødekomme ændringsforslag til udstykning (delområde Ib og Ie)

   ·           at hæve max. grundstørrelse i delområde Id og Ie

   ·           at ændre formuleringer vedr. affaldssortering

   ·           at præcisere grundejerforeningens forpligtigelser ift. åben regnvandshåndtering

   ·           at der skal fastlægges et udledningspunkt for tag- og overfaldevand på hver grund i forbindelse med byggemodningen

   ·           at området, der skal undersøges for evt. jordforurening udvides med dele af matrikel 1ai, Søgårde Asmild (i overensstemmelse med at Region Midtjylland i dec. 2013 udvidede virksomhedens kortlagte areal)

    

   Miljørapport

   Til planforslagene blev der udarbejdet en miljørapport med fokus på de indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planen kunne medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene.

    

   Der er kommet 2 bemærkninger til miljørapporten i høringsperioden (høringssvar 6, bilag 3) – vedr. søbeskyttelseslinje og realisering af ”Det blå søbånd” samt affaldssortering.

   Affaldssortering har ikke været et emne i miljørapporten, men er behandlet i skemaet i bilag 3 i forhold til lokalplanen.

    

   Øvrige bemærkninger er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag 7. Redegørelsen offentliggøres sammen med lokalplanen.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Viborg Kommune forventes at komme til at stå i forskud med anlægsudgifter på i alt ca. 11,5 mio til anlæg af fordelingsvej (ca. 900 meter), omlægning af to højspændingsledninger, etablering af ny rundkørsel på Gl. Århusvej, evt. støjafskærmning og arkæologiske prøvegravninger.

    

   Private developere i området skal bidrage til disse udgifter, når byggemodning af private arealer startes op. Andele udregnes i forhold til områdernes størrelse og anvendelse.

    

   Viborg Kommune ejer ikke jord i området, men der indledes forhandlinger om evt. jordkøb i området, når lokalplanen er vedtaget.

    

   Vejnavne

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til navngivning af veje som vist på bilag 8.

   Alle vejnavne starter med Arnbjerg og kombinerer dette med de enkelte delområders karakter og beliggenhed.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 421 og tillæg nr. 1 har principiel betydning for kommunen, da området er et af de primære byudviklingsområder omkring Viborg by, og planerne skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at forslag til lokalplan nr. 421 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   at åben regnvandshåndtering fastholdes som princip i lokalplanen, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.

    

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter

    

   at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet. 

    

   Endvidere indstiller direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet

    

   at forslag til lokalplan nr. 421 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer,

    

   at åben regnvandshåndtering fastholdes som princip i lokalplanen, og

    

   at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering (bilag 7) godkendes.

    

   Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden, at vejene inden for lokalplanområdet navngives som beskrevet, undtagen Arnbjerg Sølund som ændres til Arnbjerg Lund og Arnbjerg Søudsigt som ændres til Arnbjerg Bakke. 

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1. - 3. ”at” fra Teknisk Udvalg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 4. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 28 Projekter i Viborg Baneby (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) ”Helhedsplan for Viborg Baneby”. Helhedsplanen fastlægger principper for områdets fysiske planlægning: anvendelse, bebyggelsens højde og tæthed, veje, stier, grønne områder mm.

    

   Der er på anlægsbudgettet for 2014-2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 46 mio.kr. til projekter i Viborg Baneby. Beløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastruktur, til jordkøb og anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.

    

   Udvalget har på mødet den 30. april 2014 reserveret 42 mio. kr. heraf til kommunal medfinansiering af kickstartprojektet Viborg Banebro. Af det resterende rådighedsbeløb er 2 mio. kr. afsat i 2014. Forvaltningen ønsker 1,2 mio. kr. heraf frigivet til det videre arbejde med realisering af områdets infrastruktur. Dette arbejde forventes at omfatte:

   ·           udarbejdelse af skitseprojekter for infrastruktur, f.eks. Hærvejen, den Grønne Sti og fordelingsvejen på banetracéen som forberedelse til planlægning og anlægsprojekter

   ·           fastlæggelse af udgiftsfordeling mellem bygherrer og kommunen vedrørende etablering af områdets infrastruktur

   ·           mindre anlægsprojekter samt

   ·           udarbejdelse af ansøgning om støtte til byfornyelse

   De afsatte midler vil gå til hhv. anlæg, administrativ tid og ekstern bistand.

    

   Byfornyelse

   Som nævnt ovenfor foreslår Forvaltningen, at der udarbejdes en ansøgning om støtte til byfornyelse med udgangspunkt i Viborg Baneby.

    

   Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsætter årligt en pulje på 60 mio. kr. til støtte af områdefornyelse, heraf er 25 mio. kr. forbeholdt større byer (herunder Viborg), socialt belastede, nyere boligområder samt ældre og nedslidte erhvervs- og havneområder.

    

   Der kan søges om op til 10 mio. kr. i støtte til et projekt. Støttebeløbet må maksimalt udgøre 1/3 af den offentlige investering i området, så opnås der støtte på 10 mio. kr., skal kommunen selv investere mindst 20 mio. kr. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen bliver endvidere låneberettiget med 95 %.

    

   Støtten kan blandt andet anvendes til at udarbejde et byfornyelsesprogram, inddrage områdets interessenter, etablere torve, pladser og opholdsarealer samt kulturelle og særlige boligsociale og trafikale foranstaltninger. I Viborg Baneby kan det f.eks. omfatte anlægsudgifter til dele af Hærvejen, Den Grønne Sti, til indretning af et kulturelt mødested, f.eks. i Remisen og/eller rekreative faciliteter ved Søndersø.

    

   For at komme i betragtning til støtte skal der udarbejdes en ansøgning, der beskriver området, dets problemer og ressourcer. Forvaltningen forventer at indhente ekstern bistand hertil.

    

   Når der er udarbejdet et forslag til ansøgning om byfornyelse, vil denne blive forelagt udvalget til godkendelse, før den fremsendes til ministeriet. Næste ansøgningsfrist er 7. januar 2015.  

    

    

    

   Finansiering

   Udgifterne til ovennævnte aktiviteter kan finansieres af det rådighedsbeløb på 2 mio. kr., der er optaget på anlægsbudgettet for 2014 til ”Viborg Baneby – projekter”.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”infrastrukturprojekter - Viborg Baneby” med rådighed i 2014, og

   at anlægsudgiften på 1.200.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet.

    

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 18-06-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,  

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.200.000 kr. til kontoen ”infrastrukturprojekter - Viborg Baneby” med rådighed i 2014, og

   at anlægsudgiften på 1.200.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på investeringsoversigten for 2014 til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20-08-2014

   Fraværende: Søren Pape Poulsen, Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 03-09-2014

   Fraværende: Per Møller Jensen, Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 29 Projektforslag for etablering af et nyt 4-benet signalanlæg ved Holstebrovej/Falkevej i Viborg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 18. juni 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet vedtog den 11. december 2013 lokalplan 402 for et område, der er beliggende Holstebrovej 6 i Viborg. Området har tidligere tilhørt DSB og været anvendt som remise for deres busser. Ifølge lokalplanen kan området nu anvendes til centererhverv og vejadgangen til området ske fra et nyt lysreguleret kryds på Holstebrovej/Falkevej.

    

   Bygherrens anlægsarbejder på selve området er gået i gang. Det er aftalt mellem Viborg Kommune og bygherren, at bygherren skal betale for etablering af signalanlægget i det nye 4 – benede kryds.

    

   Arbejderne med etablering af krydset ønskes nu iværksat. Det er aftalt med bygherren, at Kommunen erhverver de nødvendige arealer, der er behov for til anlæggelse af det nye kryds, idet disse arealer fremtidig bliver en del af det kommunale vejareal. Der er således behov for at udvide Falkevej i begge sider syd for Holstebrovej for at få plads til de nødvendige kørespor og cykelstier. Det drejer sig om ca. 105 m2 af matr.nr. 15bs Viborg Markjorder (vestlig side af Falkevej) og ca. 65 m2 af matr.nr. 19g Viborg Markjorder (østlig side af Falkevej). Arealerne vil være nødvendige for forandring af krydset og skal derfor enten eksproprieres eller købes.

    

   I forbindelse med anlæggelse af det nye kryds, foreslår forvaltningen, at Kommunen afholder udgifter til etablering af nogle ekstra faciliteter ved signalanlægget. Det er f.eks. overvågning af signalanlægget på samme måde som Kommunens øvrige signaler i Viborg, etablering af akustiske signaler og ledelinier for synshandicappede samt nogle ekstra helleanlæg, der skal regulere til- og frakørsel fra området syd for Holstebrovej som tidligere blev brugt til bilhandel.


   Der vil også være behov for at ændre gadelyset på denne del af Holstebrovej som følge af anlæggelse af det nye signalregulerede kryds. Flytningen af lysmaster ved det nye signalregulerede kryds betales af bygherren. Derudover er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at renoverer det gadelysanlæg, der er i umiddelbar forlængelse af det nye signalregulerede kryds. Disse ekstra arbejder på gadelyset vil omfatte en fornyelse af et gammelt udstyr, samt kabellægning af tændkabler til gadelysanlægget.

    

   Projektet for det nye 4-benede signalregulerede kryds fremgår af bilag 1.

    

   Kommunen vil i givet fald få følgende udgifter til etablering af anlægget:

    

   Arealerhvervelse: køb af ca. 160 m2 på de to sider af Falkevej:          70.000 kr. 

   Fornyelse af gadelysanlægget (Viborg Kommunes andel):                 300.000 kr. 

   Etablering af overvågning af signalanlægget:                                     35.000 kr.  

   Etablering af akustiske signaler i anlægget:                                       15.000 kr.

   Etablering af ledelinier:                                                                    40.000 kr.

    

   Samlet udgift:                                         460.000 kr.

    

   Der er på anlægsbudgettet for 2014 afsat 4.946.000 kr. til forbedring af trafiksikkerheden. Forvaltningen foreslår, at der frigives 460.000 kr. til dette projekt.”

  • Bilag