Byrådet - Referat fra mødet den 30-04-2014

Jens Rohde (afbud) Stine Damborg Pedersen (afbud). I stedet deltog stedfortræder Anna Margrethe Engbæk Schmidt. Allan Clifford Christensen (afbud). I stedet deltog stedfortræder Britta Leth.

Referat

Jens Rohde (afbud). Stine Damborg Pedersen (afbud). I stedet deltog stedfortræder Anna Margrethe Engbæk Schmidt. Allan Clifford Christensen (afbud). I stedet deltog stedfortræder Britta Leth.

 • 1 Det Lokale Beskæftigelesesråd
  • Sagsfremstilling

   Af § 44 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ansvar og styring fremgår, at Byrådet skal nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive Kommunen og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

    

   På Byrådets konstituerende møde blev som formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd udpeget Søren Gytz Olesen med Ove Kent Jørgensen som formandssuppleant.

    

   Af § 45, stk. 1 fremgår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd herudover består af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet

    

   ·       op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA),

   ·       op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO),

   ·       1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF),

   ·       1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation (AC),

   ·       op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer(DSI),

   ·       1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,

   ·       1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og

   ·       op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

    

   Ifølge § 45, stk. 2 skal Byrådet på samme måde udpege en suppleant for hvert medlem.

    

   Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen. Det Lokale Beskæftigelsesråds funktionsperiode regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår. Finder udpegningen sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

    

   Der er modtaget indstillinger fra DA (kun 1 medlem) LO, FTF, AC DSI og Praktiserende Lægers Organisation. Der foreligger endnu ikke indstilling fra Integrationsrådet.

    

   Herudover kan medlemmerne af Det Lokale Beskæftigelsesråd efter nedsættelsen foretage indstilling af op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger. Disse sidstnævnte medlemmer kan endnu ikke udpeges.

    

   Her følger en oversigt over de modtagne indstillinger fra indstillingsberettigede organisationer:

    

    

   Organisation

   Medlem

   Suppleant

   Dansk Arbejdsgiverforening

   Mogens Lindhard

    

    

    

   dstillet af

   Medlem(mer)

   Landsorganisationen i Danmark

   Karsten Kristiansen

   Tommy Christensen

   Ryan Poulsen

   Kaj Flemming Pedersen

   Anni Hartung

   Claes Clavilla

   Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

   Jeanette Winther

   Per Hesselbjerg

   Akademikernes Centralorganisation

   Anders K. Kristensen

    

   Anne Sofie Fogtmann

   De samvirkende  invalideorganisationer (Danske Handicaporganisationer)

   Ghita Tougaard

   Thorben Koed Thomsen

   Henning Laursen

    

   Praktiserende Lægers Organisation

   Niels-Jørgen Moeslund

   Integrationsrådet

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Byrådet foretager udpegning af de medlemmer, som organisationerne jf. ovenfor har indstillet til Det Lokale Beskæftigelsesråd for perioden 1. juni 2014 til den 31. maj 2018, og

    

   at borgmesteren bemyndiges til på Byrådets vegne at godkende de manglende indstillinger fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening, Praktiserende Lægers Organisation og Integrationsrådet samt de op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd i forening, og

    

   at borgmesteren herudover bemyndiges til på Byrådets vegne at godkende eventuelle ændringer, hvor et medlem (eller suppleant) i perioden træder ud af Det Lokale Beskæftigelsesråd.  

      

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune - Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede den 18. december 2013 (sag nr. 7) at fremlægge forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 9. januar 2014 til den 5. marts 2014.

    

   Planforslaget fremgår af bilag nr. 1.

    

   Der er endvidere udarbejdet forslag til lokalplan nr. 416 og 433, der konkretiserer planlægningen. Lokalplanforslagene har været i offentlig høring sideløbende med forslag til tillæg nr. 11 og behandles som særskilte sager på mødet i dag.

    

   Frikommuneforsøg

   Der er udstedt en bekendtgørelse med hjemmel i planlovens forsøgsbestemmelse, og Viborg Kommune har fået godkendt det konkrete forsøg

    

   Det er godkendt, at Viborg Kommune kan planlægge for mere end 5.000 m² detailhandel i bydelscentre i Viborg by. Det er en betingelse for udvidelsen af et bydelscenter til mere end 5.000 m² detailhandel, at øvrige bydelscentre i bydelen overgår til lokalcentre.

     

   Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Med kommuneplantillægget ændres kommuneplanens retningslinje 2, så bydelscentrene ”Overlund”, ”Houlkær” og ”Koldingvej 1” ændres fra bydelscentre til lokalcentre. Bydelscentrene ”Spangsdal” og ”Koldingvej 2” bibeholdes som bydelscentre og udvides med tilgrænsende arealer.

    

   Spangsdal

   Bydelscenter Spangsdal udvides mod øst, og rammen til detailhandel udvides fra højst 5.000 m² til højst 9.000 m². Der gives mulighed for dagligvarebutikker op til 3.500 m² og udvalgsvarebutikker op til 2.000 m².

    

   Koldingvej 2

   Bydelscenter Koldingvej 2 udvides mod vest nord for Finderupvej, og rammen til detailhandel udvides fra højst 5.000 m² til højst 7.000 m². Der gives mulighed for dagligvarebutikker på op til 2.000 m² - dog en butik på op til 3.500 m² (muliggør udvidelse af den eksisterende Løvbjerg) - og udvalgsvarebutikker på op til 1.000 m².

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 1 høringssvar fra Naturstyrelsen til tillæg nr. 11 til kommuneplanen. Høringssvar fremgår af bilag nr. 2.

    

   Der er derudover kommet høringssvar til forslag til lokalplan nr. 416 og forslag til lokalplan nr. 433. En del af disse omhandler behovet for yderligere areal til detailhandel. Disse behandles ved den endelige vedtagelse af lokalplanerne.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Naturstyrelsen bemærker, at med tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune nedgraderes bydelscentrene til lokalcentre, men at dette ikke rettes i de ”almindelige” rammebestemmelser.

    

   Detailhandelsplanlægningen reguleres alene af kommuneplanens retningslinje 2 – Detailhandel og butiksområder - og bydelscentrene skal derfor alene nedraderes til lokalcentre heri.

    

   At kommuneplanens rammebestemmelser, der regulerer bebyggelse og øvrig anvendelse, anvender betegnelsen bycentre og bydelscentre for centerområder, betyder ikke, at de er bydelscentre i forhold til detailhandelslovgivningen.

    

   Forvaltningen har dog for at sikre fremdrift i planlægningen indikeret over for Naturstyrelsen, at der ved den endelige vedtagelse af forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 kan vedtages en administrativ konsekvensrettelse i kommuneplanens rammer for centerområderne i Houlkær (VIBØ.C1.02), Overlund (VIBØ.C1.01) og ved Koldingvej (VIBSV.C1.01), så overskriften for disse områder ændres fra ”bycentre og bydelscentre” til ”lokalcenter”. Dette vil fremgå som en særbestemmelse til rammeområderne.

    

   Naturstyrelsen finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 11, 14 og 16 samt lokalplan nr. 416 og 433 under forudsætning af, at denne ændring medtages ved den endelige vedtagelse.

    

   Der er tale om en administrativ konsekvensrettelse som følge af vedtagelsen af tillæg nr. 11 til kommuneplanen, og den har ingen betydning i forhold til anvendelsen. Det er Forvaltningens vurdering, at dette derfor kan ske uden fornyet høring. Forvaltningen foreslår, at ændringen indarbejdes i kommuneplantillæg nr. 11 som særbestemmelse til rammeområde VIBØ.C1.01, VIBØ.C1.02 og VIBSV.C1.01.

    

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune har principiel betydning for Kommunen, og planforslaget skal derfor vedtages endeligt i Byrådet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt, og

    

   at der til rammeområde VIBØ.C1.01, VIBØ.C1.02 og VIBSV.C1.01 indarbejdes særbestemmelse, hvor anvendelsen ændres til ”lokalcentre”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 3 Igangsætning af planlægning for"White Water Viborg" i Nordisk Park, Viborg Øst samt finansiering af VVM (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Foreningen White Water Viborg har i efteråret 2013 ansøgt om at etablere en kunstig fos til rafting i kajak på et areal i Nordisk Park.

    

   Oversigtskort er i bilag nr. 1, anlægsbeskrivelse er i bilag nr. 2, økonomi i bilag nr. 3, støjvurdering i bilag nr. 4 og Forvaltningens vurdering i bilag nr. 5.

    

   Byrådet besluttede ved budgetforlig den 9. september 2013 under ”øvrige forhold, punkt 7”:

   -      Der udarbejdes VVM for projektet White Water Viborg.

    

   Der er ikke afsat midler i budgettet til finansiering af en VVM-redegørelse.

    

   Projektforslaget

   Projektet omfatter etablering af en 300 meter lang bane. Banen ønskes placeret på østsiden af Søndersø og omfatter ca. 8-10.000 m² af Nordisk Park. Naboer til området er Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg, Atletikstadion og Mercantec.

    

   Banen slutter i et bassin i Søndersø, og der trækkes vand ind i anlægget herfra. Slutbassinnet er adskilt fra søen ved spunsvægge og vandet pumpes gennem smalle gitre.

    

   Der ønskes etableres et klubhus/restaurant på ca. 4-600 m², som indbygges i skrænten bag atletikstadion samt nogle underjordiske anlæg til 4 store vandpumper.

    

   Parkering ønskes etableret i Nordisk Park og på Gymnastik- og Idrætshøjskolens areal.

    

   Brugere

   Anlægget tænkes primært brugt i sommermånederne juni-august og med åbningstider i maj-oktober. Der forventes ca. 10.000 besøgende de første år, stigende til 20.000 besøgende pr. år efter 5 år.

    

   De fleste af brugerne forventes at være endagsturister (aktive feriegæster/teambuilding/ forlystelse), og en begrænset del forventes at være sportsudøvere fra Danmark eller udlandet. Forholdet vurderes 9 turister i forhold til 1 sportsudøver.

    

   I Danmark er der i dag ca. 100 registrerede udøvere af kajakrafting.

    

   Drift

   Projektets driftsbetingelser er ikke endeligt fastlagt og afhænger bl.a. af antallet af driftstimer, idet det er dyrt at drive anlægget og starte det op. White Water Viborg tænkes etableret i tæt samarbejde med Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg, evt. i etaper så banen etableres først og bygninger efterfølgende.

    

   Åbningstiderne forventes primært at være i weekender og hverdagsaftener med mulighed for at skoler/institutioner/foreninger kan leje anlægget på hverdage uden for åbningstid.

     

   Tilsvarende anlæg

   Der findes endnu ikke andre anlæg af typen i Danmark, men der arbejdes med tilsvarende anlæg i Holstebro (www.teamkajakfreak.dk ) og København (wwap.dk). I Hvide Sande er der endvidere en kabelbane. Projektejerne oplyser, at planerne for begge de andre anlæg tilsyneladende står stille pt.

    

   Økonomi

   Projektets økonomi er beskrevet i bilag nr. 3 (”Business case”, Cowi nov. 2013). Forudsætningerne i business casen baserer sig på at White Water Viborg bliver det eneste anlæg i Danmark.

    

   Projektet forventes at have et anlægsbudget på 53,3 mio kr, hvoraf hovedparten forventes finansieret via fonde/ekstern finansiering (30-53,3 mio), inklusiv 2 mio. til en egenkapital. Projektejernes forventning er, at der opnås fuld ekstern finansiering af projektet.

    

   Projektejerne vil ansøge Viborg Kommunes om støtte til projektet i størrelsesordenen 12-15 mio, men forventer ikke behov for lånegaranti fra Viborg Kommune.

    

   I projektet er der ikke afsat beløb til køb af jord, anlæg af p-pladser (vejl. 0,5 mio) og evt. omlægning af en eksisterende rensedam.

    

   Der kan blive behov for underskudsgaranti i størrelsesordenen 0,3-0,8 mio de første 2 år, hvis der ikke opnås fuld ekstern finansiering af de 53,3 mio til anlæg.

    

   Der forventes etableret en selvejende institution White Water Viborg, som skal eje og drive projektet. En forudsætning for at Kommunen kan støtte projektet er, at institutionens formål og vedtægter godkendes af Kommunen og at evt. akkumuleret overskud anvendes enten til videreudvikling af projektet eller til almene kulturelle formål i Viborg Kommune.

     

   Projektet forventes at bidrage positivt til udvikling af turismen i Viborg, dog primært som 1-dags-turisme – eventuelt med en overnatning (Viborg Søcamping/Vandrerhjem). Projektet forventes at give overskud fra første år, hvis der opnås fuld ekstern finansiering.

    

   Planforhold

   Nordisk Park er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt grønt areal (rammeområde VIBØ.R1.06) og anvendes til dette formål i dag. En anvendelse til aktivitetsområde/ forlystelse kræver en ændring af Kommuneplanen.

    

   Endvidere er Nordisk Park udpeget som et værdifuldt landskab i Kommuneplanen (retningslinje 11). Nordisk Park er i dag en offentlig grøn forbindelse mellem Klostermarken og Søndersø. 

    

   Området er omfattet af søbeskyttelseslinje fra Søndersø. Ifølge naturbeskyttelseslovens §16 er søbeskyttelseslinjen en forbudszone mod byggeri, anlæg og tilstandsændringer.

   Alle terrænændringer, beplantning, byggeri og faste anlæg (master) forudsætter dispensation fra søbeskyttelseslinjen.

    

   Nordisk Park og de sønære arealer er udlagt til grønne områder i lokalplan 376 og lokalplan 76A. Områderne må ikke bebygges. Anvendelse til aktivitetsområde er ikke i overensstemmelse med gældende lokalplaner.

    

   Ansøgningen vil kræve at planlægningen ændres, så der udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan.

    

   Planlægningen for Mercantec (Handelsskolen) er for nylig ændret til også at omfatte boligformål. Støj fra White Water Viborg vurderes at kunne påvirke denne anvendelse, så der muligvis ikke kan bygges boliger mod sydvest på Mercantecs grund. Muligheden for teknisk at afhjælpe problemet vil indgå i VVM-redegørelsen.

    

   Planforhold og andre hensyn er uddybet i bilag nr. 5.

    

   Fordebat

   Planlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser, hvor den vestlige del af Nordisk Park (rammeområde VIBØ.R1.06) ændres til aktivitetsområde (rammeområde VIBØ.R4.01). Da der er tale om væsentlige ændringer i forhold til de gældende kommuneplanrammer er planlægningen omfattet af kravet om fordebat.

    

   Debatmaterialet indeholder en beskrivelse af planområdet og det forventede indhold i planlægningen samt hovedspørgsmål. Udkast til debatmateriale er i bilag nr. 6.

    

   Debatperioden foreslås fastsat til 4 uger, og der foreslås holdt et borgermøde.  Hvis der kommer bemærkninger, der kan medføre, at planlægningen skal opgives eller ændres væsentligt i forhold til ovennævnte principper, vil disse blive forelagt politisk, inden udarbejdelse af planforslagene påbegyndes. Alternativt vil bemærkninger blive forelagt ved godkendelse af planforslagene.

    

   VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

   Forlystelsesanlæg og lignende skal screenes for VVM-pligt (VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 13d). På baggrund af screeningen vurderer Forvaltningen at projektet er VVM-pligtigt, da anlægget er et større udendørs anlæg placeret på et landskabeligt følsomt sted. Klima- og Miljøudvalget forventes at træffe beslutning herom på møde den 1. maj.

    

   Hvis Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der skal udarbejdes VVM redegørelse, kan dette med fordel ske sideløbende med planlægningen. En VVM skal belyse alternativer.

    

   Støj er et væsentligt element i miljøvurderingen. Forvaltningen har derfor allerede ladet udarbejde en støjvurdering.

    

   Støjen overholder de vejledende grænseværdier i forhold til Gymnastikhøjskolen, campingpladsen og boliger på den modsatte side af søbredden (Søndersøparken).

    

   Til gengæld vil placeringen tæt på Mercantec som nævnt påvirke mulighederne for at etablere boliger her, som netop er muliggjort i kommuneplanen.

    

   Ved stævneaktivitet berøres boliger syd for Randersvej (Kloster Allé) også af støj over de vejledende grænseværdier. Omfang af stævneaktiviteter skal fastlægges i forbindelse med VVM-redegørelsen.

    

   Bevilling

   Byrådet besluttede ved budgetforliget for 2014-2017, at der skal udarbejdes VVM for projektet White Water Viborg.

    

   Forvaltningen har indhentet tilbud på at udarbejde en VVM-rapport fra Orbicon. Dette beløber sig til 150.000 kr. + 60.000 kr for en støjvurdering. I alt 210.000 kr excl. moms.

    

   Samlet vurdering

   Forvaltningens redegørelse for planforhold samt vurdering af projektet er i bilag nr. 5.

    

   Søndersø og Nordisk Park udgør en del af et offentligt rekreativt landskab, der vil blive påvirket ved etablering af anlægget for White Water Viborg. Projektet forudsætter bl.a. dispensation fra søbeskyttelseslinjen og naturbeskyttelseslovens §3 vedr. Søndersø.

   Det er en fordel, at byggeri over jorden placeres udenfor søbeskyttelseslinjen, men terrænændringer og baneanlæg kræver dispensation. Fredskovspligten skal ophæves og erstatningsskov udlægges et andet bynært sted.

    

   Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende planlægning. Byrådet kan dog beslutte, om planlægningen for Nordisk Parks vestlige del skal ændres til aktivitetsområde/forlystelse. Beslutningen vil samtidig indskrænke muligheden for at etablere boliger på Mercantecs (Handelsskolens) areal på grund af støjpåvirkning. Byrådet har netop vedtaget kommuneplantillæg nr. 18, som muliggør at Mercantec kan anvendes til boligformål (dog ikke parcelhuse/ åben-lav). Støj i området vil generelt øges.

    

   Projektejerne er åbne overfor at finde tekniske løsninger/afskærmninger til at afhjælpe støjproblemer ved evt. boliger.

    

   Økonomi til jordkøb, anlæg af parkeringspladser og evt. flytning af eksisterende rensedam er ikke med i projektet.

    

   White Water Viborg kan medvirke til at udvikle aktiv ferieturisme i Viborg, men vil påvirke landskabet på østsiden af Søndersø væsentligt.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at planlægningen og den forudgående offentlighedsfase sættes i gang som beskrevet, og der afholdes et borgermøde, mandag 26. maj 2014 kl. 17 i Gymnastikhøjskolens foredragssal, Vinkelvej 32, Viborg.

    

   at nettobevillingen til politikområdet administrativ organisation forhøjes med 210.000 kr. i 2014 til finansiering af VVM undersøgelser forud for projekt White Water Viborg, og

    

   at nettobevillingen til politikområdet politisk organisation (Udviklingspuljen) nedsættes med 210.000 kr. i 2014.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført, idet det understreges, at der ikke hermed er taget stilling til en eventuel medfinansiering af anlægsudgifterne fra Viborg Kommune.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 4 Lokal samarbejdsaftale om erhvervsservice mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland for 2014
  • Sagsfremstilling

   Forslag til lokal samarbejdsaftale for 2014 om erhvervsservice mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland kan ses som bilag nr. 1.

    

   Samarbejdsaftalens indhold er i meget væsentlig grad en videreførelse af indholdet i aftalerne fra 2007-2013.  Formålet med samarbejdsaftalen er at skabe de bedste muligheder for udvikling vedrørende iværksættere og virksomheder og fastlægger rollefordeling og samarbejde mellem kommune, den lokale erhvervsservice og den specialiserede erhvervsservice. 

    

   Indholdet i aftalen for 2014 er udformet i dialog mellem Viborg Kommune, VIBORGegnens Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i det generelle oplæg til aftalens indhold fra Kommune Kontakt Rådet (KKR).

    

   VIBORGegnens Erhvervsråd udfører lokal erhvervsservice i Viborg Kommune. Rammer og indhold er fastlagt i den gældende Partnerskabsaftale 2013-2016 samt i de årlige samarbejdsaftaler.

    

   Væksthus Midtjylland udfører specialiseret erhvervsservice indenfor Region Midtjylland, som fastsat i aftale med KL og Erhvervsstyrelsen, samt via resultatkontrakt med KKR.

    

   Videreførelser og ændringer

   I forhold til tidligere år er videreført ønsker til ændringer samt en række nye forhold.

    

   Arsenalet er nævnt i aftalen som varetager af fokuseret erhvervsservice, men indgår ikke som part i aftalen. Den fokuserede erhvervsservice, som Arsenalet varetager, er fastlagt i en selvstændig aftale, som løber frem til medio 2014.

    

   Det er fortsat anført, at både den lokale og den fokuserede erhvervsservice som første prioritet henviser til relevante lokale problemløsere.

    

   De centrale målsætninger i Viborg Kommunes Udviklingsstrategi 2011 indgår stadig i Aktivitetsdelens punkt 4 for at sikre, at samarbejdsaftalen understøtter disse målsætninger.

    

   Den fælles markedsføring af den lokale og regionale erhvervsservice (den én-strengede erhvervs-serice) er blevet styrket via det nye brand ’Imidt’ (se herom i nedenstående).

    

   De anførte måltal for vækstforløbene under aftalens aktivitetsdel er kvalificerede gæt, da man endnu kun har meget begrænset erfaring med implementering af vækstforløb indenfor rammerne af det midtjyske vækstunivers.

    

   Det midtjyske Vækstunivers (Imidt)

   KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland har medio 2013 besluttet, at erhvervsservice-indsatsens skal udmøntes efter principperne i ”Det midtjyske Vækstunivers” (Imidt). Det midtjyske vækstunivers tager udgangspunkt i ønsket om at gøre den samlede erhvervsserviceindsats i Region Midtjylland endnu mere målrettet og effektfuld. Et væsentligt element er at indrette indsatsen efter den enkelte virksomheds vækstambitioner og vækstpotentiale og samtidig rette mulighederne for tilskud til de virksomheder med størst vækstpotentiale. Virksomheder vurderes i denne sammenhæng i kategorierne A, B og C, hvor A er det ’højeste’.

    

   Aktivitetsniveau, profilanalyse og effekt

   I 2013 modtog 24 iværksættere og 47 virksomheder med adresse i Viborg Kommune en bevilling via Væksthus Midtjyllands forskellige programmer (start- og vækstpakker). Mere end 400 før-startere (dem der overvejer at blive iværksætter), iværksættere og etablerede virksomheder modtog vedledning hos den lokale erhvervsservice i Viborg.

    

   ’Profilanalysen’ (udført af IRIS Group på vegne af Væksthus Midtjylland) er en beskrivelse og analyse af før-startere, iværksættere og virksomheders brug af den lokale erhvervsservice. Profilanalysen sammenligner udviklingen indenfor hver af de tre målgrupper med relevante kontrolgrupper, samt på tværs af kommunerne i Region Midtjylland. Profilanalyse 2014 (angår vejledninger i lokal erhvervsservice i 2013) foreligger kun i en foreløbig udgave med udvalgte hovedresultater, mens analysen fra 2013 foreligger i fuld udgave. Profilanalyse 2013 og 2014 kan ses som bilag nr. 2 og 3.

    

   Den lokale erhvervsservice i Viborg Kommune ligger i den absolutte top i Region Midtjylland når man måler på erhvervslivets generelle brug af vejledning i den lokale erhvervsservice. For alle tre målgrupper ligger Viborg Kommune over, eller væsentligt over gennemsnittet. Særligt mange iværksættere benytter den lokale erhvervsservice i Viborg Kommune – mere end 30 % af alle iværksættere, hvor gennem-snittet for hele regionen er 12 %. Vækstlaget af virksomheder (defineret som virksomheder med gennemsnitlig årlig vækst i beskæftigelsen på 20 % over en toårig periode og med minimum 5 ansatte i slutåret) bruger den lokale erhvervsservice i Viborg Kommune dobbelt så meget som gennemsnittet i resten af regionen.

    

   Profilanalysen viser, at både iværksættere og etablerede virksomheder som modtager vejledning hos den lokale erhvervsservice har betydeligt højere gennemsnitlig omsætning og skaber flere arbejdspladser end ikke-vejledte.

    

   Om Væksthus Midtjylland

   Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond stiftet af de 19 kommuner i Region Midtjylland. Styringsmæssigt er Væksthus Midtjylland (sammen med de øvrige væksthuse) forankret i nationale aftaler mellem KL og Erhvervsstyrelsen samt i resultatkontrakter med de respektive Kommune-KontaktRåd (KKR). Kerneopgaven for væksthusene er kortlægning af muligheder og udfordringer for nye og mindre virksomheder med vækstambitioner og vækstpotentiale.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Lokal samarbejdsaftale for 2014 om erhvervsservice mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Lokal samarbejdsaftale for 2014 om erhvervsservice mellem VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Væksthus Midtjylland godkendes med den ændring, at målsætninger og milepæle i Viborg Kommunes erhvervsstrategi indskrives i samarbejdsaftalen med Væksthus Midtjylland under aftalens afsnit B, punkt 4. Særlige lokale erhvervspolitiske strategier og indsatser,

    

   at der fastsættes et måltal på 275 årlige arbejdspladser for Væksthus Midtjylland og VIBORGegnens Erhvervsråd, og

    

   at Væksthus Midtjylland og VIBORGegnens Erhvervsråd anmodes om, at fremkomme med forslag til opfølgning på måltallet på 275 årlige arbejdspladser.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 5 Ansøgning om støtte til projektet Havørred Limfjorden
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har modtaget en ansøgning om støtte til projektet Havørred Limfjorden fra Limfjordsrådet. Ansøgningen fremgår af bilag nr. 1.  Limfjordsrådet vurderer, at udvikling af Limfjordens havørred-fiskeri rummer et spændende og betydeligt potentiale for øget lystfiskerturisme.

    

   Projektet "Havørred Limfjorden" har til formål at formidle og synliggøre forbedringer af vandmiljøet i Limfjorden og vandløbene samt at involvere interessenter i konkrete projekter i udviklingen af nye oplevelsesprodukter. Formålet er at udnytte de investeringer der i forvejen gøres i vores vandmiljø til at øge interessen fra danske og udenlandske lystfiskere. Projektet omhandler de 10 Limfjordskommuner Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerland, Morsø, Thisted, Skive, Struer, Viborg, Holstebro og Lemvig Kommune.

    

   Projektets koncept er opdelt i to - kerneydelser og produktudvikling. Kerneydelsen er den grundlæggende ydelse, som er nødvendig for at sikre projektets drift, koordinering, synlighed og formidling. Produktudviklingen adskiller sig fra kerneydelsen, da de enkelte udviklingsprojekter finansieres som selvstændige projekter via regionale udviklingsmidler, erhvervssamarbejder, sponsorater mv.

    

   Projektet har været behandlet i Limfjordsrådets politiske forum, der har givet udtryk for opbakning til projektet. Viborg Kommunes repræsentant i Rådet er Claus Clausen.

    

   Forvaltningen vurderer, at der i Viborg Kommune ligger en lystfiskermæssig attraktiv kyststrækning ved Lovns Bredning. En af forudsætningerne for at opdyrke et attraktivt kystfiskeri i Limfjorden er imidlertid at vandløbene, der løber til Limfjorden, er miljømæssigt så gode, at havørreden kan formere sig i vandløbene.

    

   Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at de lystfiskermæssigt mest interessante strækninger i limfjordsoplandet er i den del af Karup Å, der ligger i Viborg Kommune, mens også vandløb som Skals Å, Simested Å, Jordbro Å og Fiskbæk Å alle er væsentlige havørredvandløb, der helt eller delvist ligger i Viborg Kommune.

    

   Viborg Kommune har siden 2007 gennemført en lang række naturgenopretningsprojekter i form af vandløbsrestaurerings- og spærringssanering med det formål at forbedre miljøforholdene i disse vandløb, men også, specielt med fokus på fiskebestandene, for at forbedre de rekreative muligheder.

    

   Projekt Havørred Limfjorden er også i god overensstemmelse med, og kan medvirke til en realisering af dele af de mål og indsatser, der er formuleret i det foreliggende udkast til Natur- og Parkpolitik. Det drejer sig om:

   • Tema: Oplevelser
   • Målsætning: At fremme potentialet for oplevelsesøkonomi ved en innovativ og bæredygtig udvikling af de naturgivne ressourcer.
   • Indsats: At udvikle Gudenåen og Karup Å som natur- og oplevelsesattraktioner, f.eks. som sportsfiskerturistmål.

   Forprojektets resultat
   Der er i et forprojekt fra 1. september 2013 til 28. februar 2014 undersøgt lystfiskerturismens potentiale og udarbejdet en komplet beskrivelse af potentialet for lystfiskerturisme i Limfjorden. Forprojektet var forankret i Limfjordsrådet og finansieret af Vækstforum Nordjylland (250.000 kr.) samt Viborg, Skive, Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner (250.000 kr.).

    

   Resultater af forprojektet:

   ·         Der er skabt netværk med det lokale turisterhverv, lystfiskerforeninger og vandløbsmedarbejdere i de enkelte kommuner og lavet aftaler omkring samarbejdet.

   ·         Projektet er forankret og anbefales af samtlige medlemskommuner i Limfjordsrådet

   ·         Der er produceret en kort præsentationsvideo til projektet

   ·         Der er lavet en projektbeskrivelse med beskrivelse af projektets potentiale

   ·         Der er udarbejdet og afsendt ansøgninger til kommunernes byråd

   ·         Projektet har modtaget støtteerklæring fra samtlige turistchefer i de 10 limfjordskommuner samt fra de to regioner.

    

   Forvaltningen, som har deltaget i styregruppen for forprojektet, vurderer at forprojektet er gennemført planmæssigt og med et godt resultat, således at der, hvis det foreliggende projekt realiseres, kan skabes et grundlag for at udnytte de miljøgevinster, der er opnået ved naturgenopretningsindsatsen, til turismeudvikling og vækst i Kommunen.

   Økonomi

   Projekt Havørred Limfjorden har et samlet budget på 1.865.000 kr. Projektet finansieres af tilskud fra kommunerne Holstebro, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg med hver 131.350 kr. over tre år, som dækker kerneydelsen. Den øvrige finansiering dækkes af erhvervspartnerskaber (90.000 kr.) og separate projekter (461.500 kr.)

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der i 2015 afsættes 63.000 kr., i 2016 39.000 kr. og i 2017 29.000 kr. til projektet, forudsat den øvrige finansiering kan realiseres som beskrevet i sagen, og

    

   at de 63.000 kr. i 2015, 39.000 kr. i 2016 og 29.000 kr. i 2017 finansieres af Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henholdsvis 2015, 2016 og 2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 6 Etablering af personalearbejdspladser på skolerne pr. 01.08.2014 (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Med den nye skolereform, der træder i kraft efter sommerferien 2014, indføres en længere og mere varieret skoledag for det pædagogiske personale på Viborg Kommunes skoler.

    

   Der skal derfor etableres arbejdspladser til lærere og pædagoger på skolerne.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 04.03.2014 (sag 14), at indstille til Byrådet, at der bevilges 8.050.000 kr. til indkøb af inventar, men derudover medfører det også bygningsmæssige ændringer på skolerne at etablere disse personalearbejdspladser.

   Det forventes, at Byrådet i sit møde den 26.03.2014 godkender Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om frigivelse af 8.050.000 kr. til indkøb af inventar.

    

   Byrådet besluttede på sit møde den 30. oktober 2013 (sag nr. 8) at frigive 1 mio. kr. til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af planer for udbygning, renovering og tilpasning til skolereformen af kommunens skoler.

    

   Arkitektfirmaet Gorm Nielsen er efterfølgende antaget til at udvikle rammerne bl.a. for at sikre personalet på skolerne optimale arbejdsforhold. I skrivende stund er 12 af de 27 skoler gennemgået og der vedlægges et bilag der angiver den samlede pris for de 12 gennemgåede skoler samt tegningsmateriale, der angiver hvor og hvilke ændringer der anbefales foretaget. Oversigten vedlægges som bilag 1, idet det bemærkes at de skoler hvor der er anført 0, kr. er de skoler, der endnu ikke er gennemgået.

     

   Efter besøgsrunder af rådgiver, er alle skoler blevet inddelt i 3 kategorier:

    

   A – Minimale bygningsindgreb som teknisk serviceledere kan iværksætte med kendte håndværkere (maling og simple elinstallationer m.v.).

    

   B – Lidt mere omfattende bygningsmæssige arbejder, der overstiger hvad teknisk serviceledere kan/må håndtere. Ejendomme & Energi skal ind over opgaverne.

    

   C – Omfattende bygningsmæssige ændringer – fx om- eller tilbygninger, der kræver større projekterings- og udbudsarbejder. Her skal afholdes licitation, søges byggetilladelse og evt. tilknyttes ekstern rådgivning.

   Kan ikke være færdig til skolestart i august 2014

    

   Rådgiver har foretaget en anslået beregning af anlægsudgifterne til kategori A og B.

   Det samlede beløb forventes forlods at udgøre 8.350.000 kr. I beløbet er ikke medregnet kategori C.

     

   Finansiering

    

   Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiften på 8.350.000kr. kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat på anlægsbudgettet i 2015 på Pulje til helhedsplaner, ny skolereform mv.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.350.000 kr. til kontoen ”Bygningsmæssige arbejder, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiften på 8.350.000 kr. finansieres ved fremrykning med 8.350.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 01-04-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.350.000 kr. til kontoen ”Bygningsmæssige arbejder, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiften på 8.350.000 kr. finansieres ved fremrykning med 8.350.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 7 Samarbejde med Ormstrup Gods om sedimentfjernelse i Ormstrup Sø som alternativ til aluminiumsbehandling (vandplanprojekt) (Bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Kommune skal ifølge statens vandplanlægning gennemføre restaurering i Mou Sø og Ormstrup Sø.

    

   Ifølge Viborg Kommunes forslag til handleplan for gennemførelse af indsatsen efter Statens vandplaner skal Viborg Kommune indlede en restaurering af Mou Sø i år.

    

   På anlægsbudgettet for 2014 er der afsat 150.000 kr. i 2014 og 1.550.000 kr. i 2015 til indsatsen. Projektet i Ormstrup Sø er budgetlagt med 300.000 kr. i 2015, 1.950.000 kr. i 2016 og 50.000 kr. i 2017. Beliggenheden af de to søer fremgår af oversigtskortet, bilag 1.

    

   Henvendelse fra Ormstrup Gods

   I forbindelse med pressens dækning af budgetlægningen i 2013 henvendte Ormstrup Gods sig og oplyste, at de var ved at undersøge muligheden for at restaurere Ormstrup Sø gennem fjernelse af det forurenede slam i bunden. Denne metode er dyrere end behandling med aluminium, som man ikke var så interesseret i at få anvendt i søen.

    

   Forvaltningen mødtes med Ormstrup Gods og drøftede muligheden for at samarbejde om restaureringen.

    

   Forvaltningen redegjorde for, at Kommunens muligheder forudsætter, at Naturstyrelsen kan godkende slamfjernelse som alternativ til kommunens forpligtelse til at gennemføre aluminiumsbehandling, og at merudgiften ved at anvende slamfjernelse dækkes af Ormstrup Gods. Desuden skal forundersøgelsen kunne anvendes til at gennemføre en aluminiumsbehandling, i tilfælde af at slamfjernelsen må opgives. Der vedlægges kopi af referatet fra mødet i bilag 2.

    

   Som det fremgår af referatet fra et efterfølgende møde med Naturstyrelsen, vedlagt i bilag 3, kan slamfjernelse accepteres, hvis det kan forventes at søen opnår målopfyldelse ved indgrebet.

    

   I øvrigt er et muligt projekt så interessant, at både Syddansk Universitet og Århus Universitet har udtrykt interesse for at deltage.

    

   Sørestaurering

   De søer, Staten anviser til restaurering, er alle søer, hvor det er højt indhold af fosfor i bunden og ikke tilførsler fra oplandet, der er årsag til den manglende opfyldelse af målsætningen.

    

   Algevæksten i søen fremmes hver sommer af fosforfrigivelse fra bunden og ifølge Statens vejledning skal restaureringerne gennemføres ved at der tilsættes aluminiumssalte til søen. Aluminiummet binder fosforen i søbunden, så den ikke kan vende tilbage til søens vandfase og give anledning til den kraftige algevækst.

    

   Projekterne skal indledes med en forundersøgelse, som skal kortlægge fosforens mængde og udbredelse samt fosforens udveksling mellem bunden og vandfasen, foruden at den skal bekræfte, at tilførslen fra omgivelserne er lav som forventet.

    

   Efter forundersøgelsen skal selve restaureringsindgrebet med aluminiumstilsætning ske, hvorefter der skal udføres en kontrolundersøgelse af søen året efter restaureringen.

    

   Foruden undersøgelsen året efter skal der derudover over de følgende 9 år gennemføres to yderligere kontrolundersøgelser.

    

   Forvaltningens vurdering

   Som det fremgår af bilag 2 var Ormstrup gods langt i forberedelserne til at gå i gang med deres eget projekt.

    

   Hvis der skal etableres et samarbejde, skal kommunen omprioritere indsatserne i Mou Sø og Ormstrup Sø, så indsatsen i Ormstrup påbegyndes i år og Mou Sø udsættes til næste år.

    

   Forvaltningen vurderer, at der kan arbejdes videre med udgangspunkt i forslaget fra Ormstrup Gods, dels fordi alternativet ikke kræver yderligere finansiering fra kommunen, og dels fordi der endnu ikke er truffet aftaler om indsatsen i Mou Sø, som ligger i det militære øvelsesareal ved Finderup og er ejet af Staten.

    

   Omprioriteringen forudsætter, at Viborg Kommune godkender ændringen, samt at anlægsbevillingerne mellem Mou Sø og Ormstrup Sø ændres i rækkefølge, herunder at den samlede bevilling til restaurering af Ormstrup Sø fremrykkes og frigives.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet

    

   at rækkefølgen af indsatserne i Mou Sø og i Ormstrup Sø ændres, så indsatsen i Ormstrup Sø påbegyndes i 2014 og Mou Sø påbegyndes i 2015.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Ormstrup Sø” på 2.300.000 kr. med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 2.300.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb på 300.000 kr. som er afsat i 2015 på kontoen ”Ormstrup Sø” til formålet og af rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. og af rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016, idet rådighedsbeløbene i overslagsårene forudsættes afsat til formålet ved kommende budgetlægning.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-04-2014

   Fraværende: Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet

    

   at rækkefølgen af indsatserne i Mou Sø og i Ormstrup Sø ændres, så indsatsen i Ormstrup Sø påbegyndes i 2014 og Mou Sø påbegyndes i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Ormstrup Sø” på 2.300.000 kr. med rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 og med rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. i 2015 og med rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016, og

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 2.300.000 kr. finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb på 300.000 kr. som er afsat i 2015 på kontoen ”Ormstrup Sø” til formålet og af rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. og af rådighedsbeløb på 50.000 kr. i 2016, idet rådighedsbeløbene i overslagsårene forudsættes afsat til formålet ved kommende budgetlægning.

    

   Klima- og Miljøudvalget bad endvidere forvaltningen om at undersøge muligheden for den offentlige adgang til søen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 8 Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - solenergianlæg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. april 2014 og Klima- og Miljøudvalget den 3. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede sagen på sit møde den 18. december 2013 (sag nr. 17).

    

   Generelle retningslinjer for etablering af solenergianlæg kan vedtages ved kommuneplanlægning i form af et tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025. Efter planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg.

    

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 med generelle retningslinjer for placering af solenergianlæg, vedlagt som bilag 1, har været i offentlig høring fra den 9. januar til den 5. marts 2014.  Retningslinjerne handler kun om anlæg over 100 m2 opstillet på jorden. Solenergianlæg på bygninger kræver normalt ikke planlægning, og behandles som anmeldesager i henhold til byggelovgivningen m.m.

    

   Der skal ved behandling af en ansøgning om solenergianlæg altid ske en konkret vurdering af påvirkning af naboer og beskyttelsesinteresser. Efter de nye retningslinjer skal solenergianlæg placeres uden for de i kommuneplanen udpegede værdifulde landskaber, værdifulde kystlandskaber, alle naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Ved konkrete projekter skal det desuden vurderes, om projektet kræver en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

    

   Der er modtaget én bemærkning i offentlighedsfasen. Se bilag 2. Det fremgår af bemærkningen, at Energi Midt agter at etablere et solenergianlæg på et 17 ha stort areal ved Daugbjerg. Det foreslås i bemærkningen, at solenergianlæg bør placeres omkring vandrensningsanlæg med begrundelsen at disse typisk er placeret på marker med passende afstand til ejendomme, og at et anlæg vil kunne medvirke til at skåne arealerne omkring vandindvindingsarealet.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen har ikke modtaget en ansøgning om etablering af solenergianlæg ved Daugbjerg. Det bemærkes, at en del vandindvindingsanlæg er placeret i sårbare områder som f.eks. kystnære område og værdifulde landskaber.

    

   Når der er vedtaget generelle kommuneplanretningslinjer for placering af solenergianlæg, skal der tages stilling til den konkrete ansøgning om fire solcelleanlæg, som forvaltningen modtog i 2013. Herunder, om hvert af anlæggene kræver lokalplan.”

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at kommuneplantillæg nr.17,solenergianlæg vedtages, og

    

   at vedlagte forslag til svar til Henrik Virenfeldt godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   På baggrund af anbefalingen fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Anlægsinvesteringer til affaldshåndtering og genbrugsordninger 2014 - Revas (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Der er i investeringsoversigten for 2014 afsat rådighedsbeløb til anlægsinvesteringer på forsyningsområdet på 5.517.000 kr., som hermed søges frigivet.

    

   Der er tale om følgende investeringer

   Tabel 1

   Sted.nr.

   Emne

   Beløb( 1.000kr.)

    

    

    

   161211

   Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation

   På klima- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2012 (sag nr. 22) blev det godkendt, at Revas i samarbejde med boligselskaberne igangsætter projekter med etablering af undergrundscontainere.

   Der er i samarbejde med boligselskaberne udvalgt områder til etablering af undergrundscontainere i 2014. Der påregnes etableret 30-35 stk. til dagrenovation. Investeringssummen for 2014 udgør 2.026.000 kr.

    

    

    

   2.026

   163203 

   Etablering af undergrundscontainere

   til papir, pap og glas 

   På klima- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2012 (sag nr. 22) blev det godkendt, at Revas i samarbejde med boligselskaberne igangsætter projekter med etablering af undergrundscontainere.

   Der er i samarbejde med boligselskaberne udvalgt områder til etablering af undergrundscontainere i 2014. Der påregnes etableret 40-45 stk. til papir, pap og glas. Investeringssummen for 2014 udgør 2.731.000 kr.

   2.731

   165547

   Asfaltarbejde på genbrugsstationer

   Til fornyelse af belægninger m.v. på genbrugsstationer

    

   200 

    

    

    

   166519

   Fornyelse af asfaltbelægninger på affaldscenter

   Fornyelse af belægninger m.v. på affaldscenter

    

   320

    

    

    

   166552

   L-elementer (silo)

   Siloer på affaldscentret er nedslidt og skal derfor udskiftes

    

   240

    

    

    

    

   I alt

   5.517

    

    

    

    

   Finansiering

   Anlægsudgifterne finansieres af rådighedsbeløb, som er afsat på investeringsoversigten.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringerne godkendes

   at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 5.517.000 kr. til de i tabel nr. 1 nævnte konti med rådighed i 2014, og

   at anlægsudgifterne på 5.517.000 kr. i 2014 finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til formålene

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 03-04-2014

   Fraværende: Claus Clausen

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringerne godkendes,

   at der gives anlægsudgiftsbevillinger på 5.517.000 kr. til de i tabel nr. 1 nævnte konti med rådighed i 2014, og

   at anlægsudgifterne på 5.517.000 kr. i 2014 finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til formålene.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 10 Mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur - og Fritidsudvalgets område 2014 (bevillingssag).
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet har i budgettet for 2014 afsat et rådighedsbeløb på 3.117.000 kr. til mindre anlægsinvesteringer indenfor Kultur – og Fritidsområdet. Der er yderligere afsat 502.000 kr. på driftsbudgettet. Det samlede budget i 2014: 3.619.000 kr.

    

   I år 2015, 2016 og 2017 er der hvert af årene afsat 3.117.000 kr.

    

   I alt er der i budgetperioden 2014 – 2017 afsat: 12.970.000 kr.

    

   Aktuelt foreligger der 42 ansøgninger. Nogle af ansøgningerne har tidligere været behandlet i Kultur – og Fritidsudvalget, men kom ikke i betragtning til tilskud, fordi der var andre mere presserende ansøgninger. Dette fremgår af vedlagte bilag.

    

   Ansøgningerne udgør en samlet anlægssum på 19,1 mio. kr. Der ansøges om mindre anlægstilskud 11 mio. kr. fordelt på de 42 projekter. Der er således egenfinansiering / anden finansiering for 8,1 mio. kr.

    

   Det bemærkes, at der løbende kommer nye ansøgninger til denne pulje.

    

   De gældende retningslinjer for puljen vedrørende mindre anlægsinvesteringer vedlægges som bilag. Oversigt over aktuelle ansøgninger til puljen foreligger ligeledes som bilag, og vil blive gennemgået på mødet.

    

   Forvaltningen har vurderet de indkomne ansøgninger, som kan fordeles i grupperinger som vist nedenfor:

    

   Grupperinger

   Vedrørende

   Antal

   Projekt sum  

   i alt

   Ansøgt beløb

   Idrætsforeninger

   Energi:

   Øvrige

   7

   15

   2,6 mio. kr.

   7,3 mio. kr.

   1,3 mio. kr.

    4,7 mio. kr.

   Selvejende idræts – og svømmehaller (herunder friluftsbade)

   Energi:

   Øvrige:

   8

   5

   5,4 mio. kr.

   2,1 mio. kr.

   2,6 mio. kr.

   1,0 mio. kr.

   Uniformerede korps

   Energi:

   Øvrige:

   3

   1

   0,6 mio. kr.

   0,4 mio. kr.

   0,4 mio. kr.

   0,3 mio. kr.

   Kultur området

   Energi:

   Øvrige:

   1

   2

   0,3 mio. kr.

   0,4 mio. kr.

   0,3 mio. kr.

   0,4 mio. kr.

   I alt:

   42

   19,1 mio.kr.

   11,0 mio. kr.

   Hvert område er opdelt: 1) Energi og 1) Øvrige projekter

    

    

   Det bemærkes, at Kultur – og Fritidsudvalget tidligere har truffet beslutninger som vedrører disponeringer for puljen 2014. Det drejer sig om følgende projekter:

    

   Viborg Atlet Klub

   Viborg Atlet klub søger om tilskud til udskiftning af tag på klubhus, beliggende Falkevej 3 i Viborg. Taget blev beskadiget i stormen i december måned 2013 i en sådan grad, at det var nødvendigt med en totalrenovering af taget. Kultur – og Fritidsudvalget behandlede sagen 7. januar 2014, hvor det blev besluttet, at man var indstillet på at yde et mindre anlægstilskud på 100.000 kr. Arbejdet er udført, da der var tale om akut problem. 

    

   Rødkærsbro IF m.fl.

   Rødkærsbro IF m. fl. søger om tilskud til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted i Rødkærsbro. Kultur – og Fritidsudvalget bevilgede i 2013 et mindre anlægstilskud på 200.000 kr. til projektet. Det blev samtidig tilkendegivet at yde tilsvarende beløb i 2014 (af puljen for mindre anlægsinvesteringer budget 2014). Derudover er der på investeringsoversigten afsat 100.000 kr. Disse søges frigivet og forslag herom indgår i indstillingen i sagen.

    

   Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv

   Tjeleegnens Lokalhistoriske Arkiv søger om tilskud til renovering af lokaler beliggende i den tidligere stationsbygning i Ørum, Tjelevej 8. Projektet vedrører udover renovering også en ny indretning af tidligere lager – og fragtrum til arkivmagasin, herunder maling, isolering og el arbejde. Kulturudvalget behandlede sagen i møde 20. august 2013, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ville indgå i en samlet prioritering af mindre anlægsinvesteringer, primo 2014. Beløbet er efterfølgende justeret ift. ny gennemgang, således at der er tale om et tilskud på 76.000 kr.

    

   Viborg Svæveflyve Klub

   Jf. sag på møde i dag. Forslag om at anvende 70.000 kr. til renoveringsprojekt.

    

   Samlet er der disponeret: 446.000 kr.

    

   Forvaltningen har som anført gennemgået de øvrige ansøgninger, og nedenfor er anført forvaltningens forslag til delvis anvendelse af puljen, idet det foreslås, at udvalget behandler sagen på ny medio 2014, og her tager stilling til anvendelsen af den resterende del af puljen.

    

   I forbindelse med gennemgangen af ansøgningerne har der primært været fokus på akutte problemstillinger og på opgraderinger af nedslidte faciliteter.

    

   Vurderingen tager i et vist omfang også udgangspunkt i, at der forventes gennemført en række energiinvesteringer på halområdet og i, at der gennemføres en analyse af klubhusene med henblik på energiinvesteringer m.v. i disse.

    

   Forslaget ser således ud: 

    

   Projekt

   Samlet anlægssum /

   ansøgt beløb

   Forslag til anlægstilskud

   Bemærkninger

    

    

   Idrætsforeninger – Energi:

    

    

    

    

    

   Hersom/Bjerregrav Idrætsforening

   Renovering af klubhus

   546.500/446.500

   300.000

   Akut behov

   Egenfinansiering forudsættes øget

    

    

   Viborg Skytteforening

   Renovering og ny indretning af klubhus

   750.000/350.000

   175.000

   Klubhus meget nedslidt.

   Indgår i 2015 med ansøgning om 175.000

    

    

   Viborg Golfklub

   Udskiftning af vinduer

   75.000/37.500

   37.000

   Akut behov

    

    

   Øvrige ansøgninger vedr. idrætsforeninger, som primært vedrører energiinvesteringer indgår i analyse af klubhuse jfr. aftale med Viborg Idrætsråd – og indgår således fortsat i forbindelse med kommende udvalgsbehandlinger af puljens anvendelse.

    

    

   Idrætsforeninger – øvrige projekter:

    

    

    

    

   Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening

   Renovering og nyindretning af klubfaciliteter

    

   475.000/237.500

   175.000

   Faciliteterne er meget nedslidte.

    

    

   Bjerringbro Rideklub

   Renovering af tag på ridehal

   213.000/213.000

   175.000

   Der er tidligere givet tilskud til 1. del af udskiftning af taget.

   Behovet er akut, og foreningen har kun i begrænset omfang mulighed for egenfinansiering.

    

   Øvrige ansøgninger indgår i kommende behandlinger af disponering af midler fra puljen.

    

   Idrætshaller og svømmehaller – energi

    

    

    

    

   Houlkær Hallen

   Nyt tag

   620.000/310.000

   310.000

   Akut behov

    

   Det foreslås, at alle øvrige ansøgninger her indgår i forbindelse med den igangsatte vurdering af behovet for energiinvesteringer i de selvejende idrætshaller, hvor der er afsat en samlet pulje på 12 mio. kr. i 2014. Resultatet af gennemgangen af hallerne ventes at foreligge til udvalgets møde i juni 2014.

    

   Idrætshaller og svømmehaller – øvrige projekter

    

    

    

    

   Østfjends hallen

   Rumadskillelse som muliggør aktivitetsudvidelse

   98.000/50.000

   48.000

    

    

   Øvrige ansøgninger indgår i kommende behandlinger af disponering af midler fra puljen.

    

   Kultur – Energi

    

    

    

    

   Den selvejende institution Viborg Teater

   Renovering af varmeanlæg og toiletfaciliteter

   258.600/258.600

   200.000

   Akut behov.

   Der forudsættes en andel som egenfinansiering.

    

   Alle øvrige ansøgninger i oversigten indgår i kommende behandlinger af midler fra puljen

    

    

   Samlet foreslås, at der disponeres 1.866.000 kr. fra puljen til mindre anlægsinvesteringer. Herefter resterer der i 2014 1.251.000 kr. og 502.000 kr. i tilsvarende pulje på driftsbudgettet.” 

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2014, således at der i alt disponeres 1.866.000 kr. og at sagen herefter genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget medio 2014,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Viborg Atlet Klub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 76.000 kr. til ”Tjeleegnens Lokalarkiv, renovering af lokaler” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Hersom-Bjerregrav Idrætsforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Viborg Skytteforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 37.000 kr. til kontoen ”Viborg Golfklub, udskiftning af vinduer mv.” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening, renovering og nyindretning af klubfaciliteter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til ”Bjerringbro Rideklub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 310.000 kr. til kontoen ”Houlkær Hallen, nyt tag” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Østfjendshallen, rum adskillelse” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Den selvejende institution Viborg Teater, renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at den samlede anlægsudgift på 1.866.000 kr. – finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2014”, 

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro m.fl. til etablering af udendørs aktivitetsområde i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten i 2014 afsatte beløb til formålet.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 01-04-2014

    

   Kultur- og Fritidsudvalget godkender det i sagen anførte forslag til disponering af en del af puljen til mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet i 2014, således at der i alt disponeres 1.866.000 kr. og at sagen herefter genoptages på møde i Kultur- og Fritidsudvalget medio 2014.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Viborg Atlet Klub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro til etablering af udendørs aktivitets – og samværssted” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 76.000 kr. til ”Tjeleegnens Lokalarkiv, renovering af lokaler” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 70.000 kr. til kontoen ”Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Hersom-Bjerregrav Idrætsforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Viborg Skytteforening, renovering af klubhus” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 37.000 kr. til kontoen ”Viborg Golfklub, udskiftning af vinduer mv.” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til kontoen ”Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening, renovering og nyindretning af klubfaciliteter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 175.000 kr. til ”Bjerringbro Rideklub, renovering af tag” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 310.000 kr. til kontoen ”Houlkær Hallen, nyt tag” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 48.000 kr. til kontoen ”Østfjendshallen, rum adskillelse” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til kontoen ”Den selvejende institution Viborg Teater, renoveringsopgaver” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at den samlede anlægsudgift på 1.866.000 kr. – finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”mindre anlægsinvesteringer indenfor kultur – og fritidsområdet i 2014”, 

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 100.000 kr. til kontoen ”Initiativgruppen i Rødkærsbro m.fl. til etablering af udendørs aktivitetsområde i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af det på investeringsoversigten i 2014 afsatte beløb til formålet.

    

   Herudover besluttede Kultur- og Fritidsudvalget, at anlægsbevilling til Viborg Atlet Klub fordeles med direkte tilskud på 50.000 kr., og lån, som afdrages, på 50.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 11 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 416 for et bydelscenter ved Koldingvej og Finderupvej i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 18. december 2013 (sag nr. 27) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 416 for et bydelscenter ved Koldingvej og Finderupvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 9. januar til 5. marts 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

   Frikommuneforsøg

   Planlægningen er en del af et frikommuneforsøg, der skal sikre mulighed for yderligere vækst i Viborg Kommune.

    

   Der er udstedt en bekendtgørelse med hjemmel i planlovens forsøgsbestemmelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. november 2013, og Viborg Kommune har fået godkendt det konkrete frikommuneforsøg. Bekendtgørelse og godkendelse fremgår af bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 416

   Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til centerformål som detailhandel, liberale erhverv, restauranter, forlystelse, almen service og lignende samt produktion hertil.

    

   Lokalplanen muliggør, at der kan etableres nye butikker og centerformål nord for Finderupvej, og at det eksisterende Løvbjerg supermarked kan udvides. Der kan etableres i alt 7.000 m² detailhandel.

    

   Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og op til 8,5 m. Bebyggelsesprocenten fastsættes til højst 60 % for centerformål og højst 30 % for boliger.

    

   Lokalplanen sikrer, at området får et præsentabelt bymæssigt udtryk, idet ny bebyggelse skal etableres med bymæssige facader med vinduer og indgangspartier mod Koldingvej og Finderupvej. Varegårde skal placeres væk fra vejene, og oplag skal afskærmes.

    

   Da området ligger inden for en støjkonsekvenszone omkring skydebane, må der ikke etableres nye boliger. Eksisterende boliger kan genopføres og til- og ombygges.

    

   Kommuneplantillæg

   Med tillæg nr. 14 udvides centerområde VIBSV.C1.02 til at omfatte Finderupvej 6, 8, 10 og 12 og Liseborgvej 5. Der indarbejdes særbestemmelser, der sikrer, at der ikke kan etableres nye boliger og hotel i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 5 om støj.

   Sideløbende har forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune været i høring. Med dette tillæg ændres strukturen for bydelscentre, så bl.a. kommuneplanens butiksområde ”bydelscenter Koldingvej 2” udvides, og detailhandels-rammen øges fra 5.000 m² til 7.000 m².

   Det er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan nr. 416, at tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages først. Tillægget forventes behandlet af Økonomiudvalget på førstkommende møde og på samme byrådsmøde som nærværende planforslag.

   Den offentlige høring

   Der er kommet 7 høringssvar til planforslagene. Høringssvar er i bilag 3.

    

   Høringssvar fra Naturstyrelsen er et samlet høringssvar til planlægningen for bydelscentre og lokalcentre.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.       Vareindlevering, varegårde og parkering

   B.       Støj- og støjafskærmning

   C.       Trafik

   D.       Boliger og støj fra skydebane

   D.       Landzone

   E.       Byggemuligheder og bymiljø

   F.       Værdiforringelse og salg af ejendomme

   G.       Skiltning

   H.       Sprog og definitioner

   I.        Kommuneplantillæg.

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Naturstyrelsens høringssvar afføder en administrativ konsekvensrettelse i kommuneplanens rammer for lokalcentre. Dette forventes behandlet ved den endelige vedtagelse af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune.

    

   Bevaringsværdig bebyggelse

   Sammen med lokalplanforslaget har der været gennemført høring af, at bygningen på Finderupvej 2 nedklassificeres fra en høj bevaringsværdi 4 til en middel bevaringsværdi 5.

    

   Der er ikke kommet bemærkninger til dette.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Planlægningen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for kommunen.

    

   Udgift til udvidelse af sti langs rute 26 samt evt. ombygning af kryds ved Finderupvej og Koldingvej vil dog på sigt kunne medføre udgifter for kommunen.

    

   Delegation

   Da det er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan nr. 416, at forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages af Byrådet, vurderer forvaltningen, at planforslagene skal vedtages i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 416 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

    

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg beslutter,

    

   at bygningen på Finderupvej 2 nedklassificeres fra en høj bevaringsværdi 4 til en middel bevaringsværdi 5.

    

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-04-2014

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at bygningen på Finderupvej 2 nedklassificeres fra en høj bevaringsværdi 4 til en middel bevaringsværdi 5.

    

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 416 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

    

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 2. ”at” fra Teknisk Udvalg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 3. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 12 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 430 for et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 18. december 2013 (sag nr. 29) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 430 for et erhvervsområde ved Lundborgvej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 20. december 2013 til den 13. februar 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 430

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv i miljøklasse 2-4 og giver mulighed for, at virksomheden kan opføre ny bebyggelse i en højde af højst 10 m og højst 2 etager inden for det udlagte byggefelt, og parkering og interne veje (herunder brandvej) inden for det udlagte areal til parkering og interne veje. Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 50 %.

    

   Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune hvad angår afgrænsning og særbestemmelser.

    

   Med forslaget ændres rammeområdernes afgrænsning, og der tilføjes en særbestemmelse til rammeområde VIBNV.E1.05, således at den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 50 %.

     

   Den offentlige høring

   Der er ikke kommet høringssvar til planforslagene i høringsperioden.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Salg af ejendommen mod nord vil medføre en indtægt for Viborg Kommune.

     

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 430 og tillæg nr. 12 ikke har principiel betydning for kommunen. Da forslaget til planerne er vedtaget i Byrådet, vurderer forvaltningen dog at den endelige vedtagelse også bør ske i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 430 vedtages endeligt uden ændringer.

     

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-04-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 430 vedtages endeligt uden ændringer.

     

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1. ”at” fra Teknisk Udvalg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 13 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 18. december 2013 (sag nr. 30) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 20. december 2013 til den 13. februar 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag nr. 2.

    

   Forslag til lokalplan nr. 431

   Lokalplanforslaget udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-5 og giver mulighed for, at virksomheden kan opføre ny bebyggelse i højst 10 m og højst 2 etager inden for det udlagte byggefelt, og parkering og interne veje inden for det udlagte areal til parkering og interne veje. Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 50 %.

    

   Lokalplanforslaget sikrer desuden at der opretholdes afskærmende beplantningsbælter på henholdsvis mindst 3 rækker træer langs ejendommens skel mod vest, og mindst 1 række træer mod nord og øst.

    

   Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Med kommuneplantillægget oprettes et nyt rammeområde for lokalplanområdet - LØGS.E2.03, der giver mulighed for erhverv i miljøklasse 3-5.  Desuden justeres afgrænsningen af rammeområde LØGS.B4.06, der ligger umiddelbart øst for området, således at der sikres en afstand på mindst 150 m mellem virksomheden og rammeområdet mod øst, der er udlagt til boligformål.

    

   En mindre del af lokalplanområdet, mod vest, forbliver i landzone, for at sikre, at byzonegrænsen ikke kommer nærmere end 50 m til den eksisterende bebyggelse. Hermed vil ejendommen mod vest bevare muligheden for et mindre dyrehold i fremtiden.

    

   Den offentlige høring

   Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene, som er i bilag 3.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.    Trafikale forhold

   B.    Nyt område i byzone

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Naturstyrelsen har gjort indsigelse mod lokalplanforslaget, da der ikke er redegjort for lokalisering inden for kystnærhedszonen eller for udlæg af et nyt område til byzone og byvækst i forhold til kommunens samlede planlægning for byudvikling. Via dialog med Naturstyrelsen er der fundet frem til rettelser til lokalplanforslagets redegørelse, og Naturstyrelsen har på denne baggrund frafaldet deres indsigelse. Naturstyrelsen fastslår, at den planlægningsmæssige begrundelse for lokalplanen nu er tilstrækkelig.

    

   Cyklistforbundet og flere beboere mener, at en udvidelse af virksomheden vil medføre en øget tung trafik i området, og at Hovedgaden, der er en del af en national cykelrute, samt krydset Hjarbækvej/Hovedgaden ikke er egnet til denne form for trafik. På baggrund af en dialog med virksomheden, vurderer forvaltningen ikke, at en udvidelse af virksomheden vil medføre en signifikant stigning i trafikken, og lokalplanens vedtagelse ændrer således ikke nævneværdigt på de eksisterende trafikale forhold.

    

   En nabo til lokalplanområdet, mener ikke, at der i lokalplanen er taget højde for de punkter som natur- og miljøklagenævnet påpegede som uheldige i forhold til virksomhedens byggesag. Natur- og miljøklagenævnet skrev i deres afgørelse, at erhvervsbyggeri, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. Med lokalplan nr. 431 og tillæg nr. 13 til kommuneplanen udlægges området til erhverv, og den del af området, der udlægges til bebyggelse, overføres til byzone. Desuden udlægges der i Kommuneplan 2013 – 2025 et perspektivområde til erhverv umiddelbart syd for virksomheden.

    

   Der er således taget stilling til, at der - når behov opstår - skal etableres et nyt erhvervsområde i denne del af byen, og der vil derfor kunne blive tale om et sammenhængende erhvervsområde, der vil komme til at hænge sammen med resten af Løgstrup.

      

   Delegation

   Forvaltningen vurderer, at lokalplan nr. 431 og tillæg nr. 13 ikke har principiel betydning for kommunen. Da forslaget til planerne er vedtaget i Byrådet, vurderer forvaltningen dog at den endelige vedtagelse også bør ske i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 431 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer. 

    

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-04-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 431 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer. 

    

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1. ”at” fra Teknisk Udvalg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 14 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 433 for bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg samt af forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 18. december 2013 (sag nr. 28) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 433 for et bydelscenter og centererhverv ved Asmild Centervej i Viborg samt forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 9. januar til 5. marts 2014.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Planforslagene fremgår af bilag 2.

    

   Frikommuneforsøg

   Planlægningen er en del af et frikommuneforsøg, der skal sikre mulighed for yderligere vækst i Viborg Kommune.

    

   Der er udstedt en bekendtgørelse med hjemmel i planlovens forsøgsbestemmelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. november 2013, og Viborg Kommune har fået godkendt det konkrete frikommuneforsøg. Bekendtgørelse og godkendelse fremgår af bilag 3.

    

   Forslag til lokalplan nr. 433

   Lokalplanen giver mulighed for at udvide bydelscenter Spangsdal i Viborgs østlige bydel med området øst herfor.

    

   Der kan etableres liberale erhverv, almen service, restauranter, forlystelse, mindre fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker, et tankanlæg og i alt 9.000 m² butikker svarende til ca. 5.000 m² nye butikker. Dagligvarebutikker må være højst 3.500 m². Udvalgsvarebutikker må være op til 2.000 m².

     

   Den østligste del af området udlægges til centererhverv med mulighed for liberale erhverv, almen service, engroshandel, restauranter, forlystelse, erhvervsrelateret uddannelse samt 8.700 m² detailhandel med særlig pladskrævende varer. Den enkelte butik må højst være 5.000 m².

    

   Kommuneplantillæg

   Med forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune udvides centerområde VIBØ.C1.03 mod øst, og bebyggelsesprocenten hæves fra højst 40 % til højst 50 %.

    

   For det resterende område til centerhverv udvides anvendelsesbestemmelserne.

    

   Sideløbende har forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune været i høring. Med dette tillæg ændres strukturen for bydelscentre, så bl.a. kommuneplanens butiksområde ”bydelscenter Spangsdal” udvides, og detailhandelsrammen øges fra 5.000 m² til 9.000 m².

   Det er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan nr. 433, at tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages først. Tillægget forventes behandlet af Økonomiudvalget på førstkommende møde og på samme byrådsmøde som nærværende planforslag.

   Den offentlige høring

   Der er kommet 4 høringssvar til planforslagene. Høringssvar er i bilag 3.

    

   Høringssvar fra Naturstyrelsen er et samlet høringssvar til planlægningen for bydelscentre og lokalcentre.

    

   Der har ikke været afholdt borgermøde.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Høringssvarene er behandlet i bilag 4. Bilaget indeholder et resume af høringssvarene og forvaltningens bemærkninger til disse. Behandlingen er opdelt i følgende emner:

    

   A.       Detailhandel

   B.       Befolkningsgrundlag

   C.       Byggemuligheder og placering af byggefelter

   D.       Vejforhold

    

   Forslag til ændringer i lokalplanen ved den endelige vedtagelse er i bilag 5.

    

   Naturstyrelsens høringssvar afføder en administrativ konsekvensrettelse i kommuneplanens rammer for lokalcentre. Dette forventes behandlet ved den endelige vedtagelse af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune.

    

   Delegation

   Da det er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan nr. 433, at forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages af Byrådet, vurderer forvaltningen, at planforslagene skal vedtages i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 433 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

    

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-04-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 433 vedtages endeligt med de i bilag 5 nævnte ændringer.

    

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1. ”at” fra Teknisk Udvalg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 2. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 15 Prioritering af ansøgninger til puljen landsbyfornyelse mindre byer 2014 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 2. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På udvalgsmødet den 27. november 2013 (sag nr. 22), vedtog udvalget en strategi for ansøgninger til puljen ”Byfornyelse mindre byer 2014”. Beløbsrammen for puljen, 1,7 mio. kr., blev fastsat af udvalget på dets møde d. 14. august 2013 (sag nr. 11).

    

   I forbindelse med vedtagelse af strategien vedtog udvalget, at ViborgEgnens Landdistriktsråd skal høres om forslag til principper for hvordan pengene skal prioriteres. Forvaltningen har anmodet rådet om forslag i henhold til udvalgsbeslutningen, men har på trods af rykker ikke modtaget en tilbagemelding på anmodningen.

    

   Den vedtagne strategi giver mulighed for, at borgerforeninger eller andre foreninger der repræsenterer et lokalområde inden 1. marts 2014 kunne indsende ansøgninger indenfor indsatsområderne:

    

   ·           Byfornyelses-/områdefornyelsesprojekter, der skal indgå i de kommende års budgetter.

    

   ·           Forskønnelse af landsbyerne, til f.eks. etablering af og opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer. Der kan søges til nye projekter eller udvidelse af tidligere eller igangværende projekter der har fået støtte fra tidligere års pulje til ”byfornyelse mindre byer”. Der er fastsat en minimumsgrænse for ansøgt projektsum på 30.000 kr. excl. moms. Det er endvidere angivet i strategien, at projekter hvor der indgår frivilligt arbejde og/eller anden medfinansiering har størst prioritet.

    

   Muligheden for at søge puljen har været annonceret på viborg.dk, facebook og i lokale ugeaviser. Der er sendt direkte mails til alle borgerforeninger, lokalråd og lign. med henvisning til puljens hjemmeside på viborg.dk, hvor der bl.a. er informeret om den vedtagne strategi.

    

   Der er modtaget 41 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 4,368 mio. kr.

    

   Som en model for at imødekomme ansøgningerne indenfor det fastsatte rammebeløb, har forvaltningen vurderet ansøgningerne med udgangspunkt i den vedtagne strategi. Generelt forslår forvaltningen, at ansøgninger, hvor der er oplyst anden medfinansiering og/eller oplyst indgår frivilligt arbejde, imødekommes i størst muligt omfang. Ansøgninger der ikke er indsendt af en forening, er under den ansøgte minimumsgrænse, eller omhandler initiativer udenfor puljens primære formål, udendørs opholds- og aktivitetsområde, foreslås ikke imødekommet.

    

   Følges denne model, vil der dog fortsat være en række ansøgninger, der ikke kan imødekommes på grund af det begrænsede puljebeløb, selv om projektet ligger indenfor puljens primære formål.

    

   Ansøgningerne er beskrevet i bilag 1, sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til prioritering i henhold til strategien.”

    

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1

    

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”byforskønnelse, mindre byer i 2014” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 1.700.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen byfornyelse mindre byer, som fremgår af investeringsoversigten for 2014

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 02-04-2014

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at ansøgningerne imødekommes som beskrevet i bilag 1, og

    

   at projekt nr. 21 (levende landsby Bjerregrav) henvises til at søge midler fra initiativpuljen (fra det tidligere demokratiudvalg)

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.700.000 kr. til kontoen ”byforskønnelse, mindre byer i 2014” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 1.700.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen byfornyelse mindre byer, som fremgår af investeringsoversigten for 2014

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 16 Etablering af levebo-miljø indenfor Sundhed & Omsorg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 1. april 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede sagen på sit møde den 27. januar 2013 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Socialudvalget behandlede på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: I budget 2013-2016 er der på investeringsoversigten for 2013 afsat 1.036.000 kr. til etablering af levebo-miljø på plejecentre i Viborg Kommune.

    

   Socialudvalget godkendte på sit møde den 29. november 2011 udrulningsplan vedrørende levebo for 2012 og 2013. I 2013 er det følgende plejecentre der omdannes til levebo:

    

   ·     Pensionistgården, Vammen (1.april 2013)

   ·     Åbrinken – Almen afsnit, Karup (1. september 2013)

   ·     Skovvænget, Bjerringbro (1.november 2013)

    

   I forbindelse med omdannelse af disse plejecentre er der behov for mindre ombygninger.

   På Pensionistgården i Vammen, kan de eksisterende forhold bruges uden yderligere ændringer, da plejecentret tidligere er renoveret med levebo, som funktion. På Åbrinken i Karup er der behov for mindre ombygninger i tre af plejecentrenes eksisterende afdelingskøkkener. I den forbindelse skal der etableres hæve/sænke funktion på nogle af køkkenbordene, leveres og monteres nye køkkenelementer og hårde hvidevarer – alt sammen for at beboerne kan deltage i madlavningen (anslået beløb 300.000 kr.). På Skovvænget i Bjerringbro er der behov for enkelte bygningsændringer, således der kan etableres skærmede og ”hjemlige” miljøer. Desuden skal der også foretages tilpasning af eksisterende afdelingskøkkener svarende til ombygningerne på Åbrinken (anslået beløb 736.000 kr.).

    

   Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 1.036.000 kr. til ovenstående bygningsmæssige renoveringer.

    

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Socialudvalget indstiller til Byrådet,

    

   At der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken – almen afsnit” med

   rådighedsbeløb i 2013,

   At der gives en anlægsbevilling på 736.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb

   i 2013,

     

   At udgiften på 1.036.000 kr. i 2013 finansieres af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.”

    

    

   Byrådet godkendte på deres møde den 27. februar 2013 Socialudvalgets indstilling.

    

   På trods af, at de eksisterende køkkener var etableret lovligt efter gældende regler på opførelsestidspunktet, har Byggesagsafdelingen og Brandmyndighederne valgt at betragte ombygningen af køkkener som nybyggeri. Dette betyder, at der stilles skærpede krav til brandsikringen end estimeret i forbindelse med budgetlægning.

   På Skovvænget i Bjerringbro er der i demensafsnittet i forbindelse med byggeriet stillet ekstra krav fra Brandmyndighederne om etablering af to brandvægge og to branddøre tilkoblet Brandalarmeringsanlægget. På Åbrinken i Karup blev der i det ene køkken stillet krav om opgradering af eksisterende loft, vægge og branddøre.

    

   Samlet løber ekstra omkostningerne op i ca. 160.000,- inkl. ekstra honorar til projekterne, heraf 40.000 kr. til Skovvænget og 120.000 kr. til Åbrinken. Der søges derfor om en ekstra bevilling på 160.000,- så byggerierne kan færdiggøres og ibrugtages.

    

    

   Finansiering

   I budget 2014-2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.597.000 kr. til etablering af levebo-milø. I forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2014 blev der ansøgt om en anlægsudgiftsbevilling på 1.253.000 kr. i forbindelse med omdannelse til levebo-miljø i 2014 på udvalgte plejecentre. Under forudsætning af, at Byrådet godkender bevillingen på deres møde den 26. marts 2014, resterer der et uforbrugt beløb på 1.344.000 kr. i 2014. Det forslås at de 160.000 kr. til færdiggørelse af levebo-miljø i henholdsvis Bjerringbro (Skovvænget) og Karup (Åbrinken) finansieres heraf.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 40.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 120.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 160.000 kr. finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   atder gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 40.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   atder gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 120.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   atudgiften på 160.000 kr. finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.

    

  • Forvaltningens bemærkninger

   Byrådet besluttede på mødet den 26. marts 2014 at godkende den anlægsbevilling, der henvises til i sagsfremstillingens sidste afsnit.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 17 Anmodning fra Flemming Gundersen om optagelse af en sag på Byrådets dagsorden den 30. april 2014 vedr. Viborg Kommunes kontrakt med Absolut Rengøring (den kommunale styrelseslovs § 11)
  • Sagsfremstilling

   Flemming Gundersen har i mail af 2. april 2014 til borgmesteren anmodet om at få nedenstående optaget som punkt på Byrådets dagsorden den 30. april 2014:

    

   ”Rengøringskontrakten mellem Viborg Kommune og Absolut Rengøring opsiges hurtigst muligt under hensyntagen til det varsel, der fremgår af kontrakten.

   Begrundelse:

   Enhedslisten mener, at tiden har vist, at Absolut Rengøring ikke er i stand til at levere den aftalte rengøring.

    

   Der er nu for mange ophobede problemer vedrørende firmaets overholdelse af kontrakten:

   Der er givet 11 bøder for uacceptabel rengøringsstandard efter kontrolbesøg. Der er fra flere sider rejst kraftig, vedvarende og dokumenteret kritik af den udførte rengøring: fra forældre, fra ansatte på institutionerne, fra Børn og Unge udvalget, og fra møder Enhedslisten har afholdt mellem rengøringspersonale og fagforening.

    

   Som konsekvens af de urimelige rengøringsforhold er vi er dybt bekymrede over indeklimaet for børn og ansatte på kommunens institutioner. 

   Det står derfor klart, at mulighederne for at udføre den aftalte opgave ikke er tilstede under de givne betingelser.”

  • Indstilling

   Sagen forelægges Byrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Borgmesteren redegjorde for status på rengøringsområdet og stillede følgende forslag til beslutning:

   Borgmesterens redegørelse tages til efterretning. Der udarbejdes en skriftlig redegørelse, der udsendes til Byrådet og behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. maj 2014.

   Forslaget fra borgmesteren godkendes af hele Byrådet med undtagelse af Søren Gytz Olesen der hverken stemmer for eller imod og Flemming Gundersen, der stemmer imod, og ønsker følgende tilføjet referatet:

   ”Enhedslisten mener stadig, at Absolut Rengøring ikke har løst opgaven, så kontrakten derfor bør ophæves. Enhedslisten ser frem til den skriftlige redegørelse i maj 2014”

 • 18 Ejendomssag - Fastsættelse af erstatning efter ekspropriation af del af Rørbæksvej 12, Løvel (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Fastsættelse af erstatning efter ekspropriation af del af Rørbæksvej 12, Løvel (bevillingssag)

    

   Byrådet traf på sit møde den 4. september 2013 (sag nr. 3) beslutning om ekspropriation af en del af Rørbæksvej 12, Løvel, til boligformål.

    

   Ca. 18.000 m2 (i den ovennævnte sag var størrelsen skønnet til ca. 16.000 m2) var forudsat byggemodnet straks, og ca. 33.000 m2 krævede ejeren medeksproprieret, idet han ellers vil blive efterladt med et restområde, der har en uacceptabel form/afgrænsning. Byrådet besluttede, at medekspropriere det omhandlede areal.

    

   Der har været forhandlinger med ejeren om erstatningens størrelse, og det er under forbehold af Byrådets godkendelse aftalt, at erstatningen for de ca. 18.000 m2 fastsættes til 45 kr. pr. m2, idet anvendelsen af dette areal er aktuel. Erstatningen for de ca. 33.000 m2 er aftalt til 30 kr. pr. m2, idet der herved er taget hensyn til, at anvendelse af arealet ikke er umiddelbart forestående. Den samlede erstatning er således på ca. 1.800.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at erstatningen for de eksproprierede arealer ved Rørbæksvej 12 fastsættes til hhv. 45 kr. pr. m2 og 30 kr. pr. m2, således som det fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.800.000 kr. til kontoen ”Ekspropriation af del af Rørbæksvej 12, Løvel” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 1.800.000 kr. i 2014 dels finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb” med 942.000, og dels finansieres ved forbrug af kassebeholdningen med 858.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23-04-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 30-04-2014

   Fraværende: Allan Clifford Christensen, Jens Rohde, Stine Damborg Pedersen

   Som stedfortrædere deltog: Anna Margrethe Engbæk Schmidt og Britta Leth 

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 19 OrienteringssagLukket sag