Byrådet - Referat fra mødet den 26-03-2014

I stedet for Ib Bjerregaard er indkaldt stedfortræder Morten Otte

Referat

I stedet for Ib Bjerregaard er indkaldt stedfortræder Morten Otte

 • 1 Ungdomsskolens bestyrelse - valg af 2 indstillede repræsentanter m/stedfortrædere for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejde
  • Sagsfremstilling

   Bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole består af 11 stemmeberettigede medlemmer:

   • 2 repræsentanter for Byrådet
   • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
   • 3 repræsentanter for skolebestyrelserne (1 fra hvert af områderne nord, vest og øst)
   • 2 medarbejderrepræsentanter (valgt fra henholdsvis dagafdelingen og fritidsafdelingen) og
   • 2 elevrepræsentanter (valgt fra henholdsvis dagafdelingen og fritidsafdelingen)

   Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for mål og rammer, der fastsættes af Byrådet, jf. lov om ungdomsskoler.

    

   Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 64) som Byrådets to repræsentanter i bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole Marianne Aaris Andersen og Peter Ruby m/stedfortrædere for indeværende byrådsperiode.

    

   Ifølge skolens vedtægter skal Byrådet endvidere – efter indstilling fra de stedlige organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter – udpege 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejde. For hvert medlem udpeges ligeledes en stedfortræder.

    

   Som organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet har henholdsvis LO og Viborg-egnens Erhvervsråd indstillet følgende som medlem og stedfortræder:

    

   Medlem:

   Knud Jensen

   Dansk Metal Midt

    

   Medlem:

   Driftsleder Svend Præst

   Sjørup Traktor A/S

   Savværksvej 2, Sjørup

   8800 Viborg 

   Stedfortræder:

   Brian Poulsen Jensen

   Dansk El Forbund

    

   Stedfortræder:

   Direktør Poul Kibsgaard

   Cramer El-Service

   Strømmen 2, Kjeldbjerg

   7800 Skive

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Knud Jensen og Svend Præst – som indstillet af henholdsvis LO og Viborg-egnens Erhvervsråd – vælges som medlemmer af Viborg Ungdomsskoles bestyrelse for en 4 årig periode (indeværende byrådsperiode), repræsenterende organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, med henholdsvis Brian Poulsen Jensen og Poul Kibsgaard som stedfortrædere.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 2 Ansøgning om støtte til mellemfinansiering og underskudsgaranti til LAG-projekter med kommunalt tilskud i LAG-Viborgs område
  • Sagsfremstilling

   Den Lokale Aktionsgruppe, LAG Viborg, blev etableret i 2007 som en medlemsforening, der kan støtte projekter til udvikling af landdistrikterne i Viborg Kommune. LAG Viborg er en del af Landdistriktsprogrammet og dermed støttet af Fødevareministeriet og EU. Der er årligt ca. 2,5 mio. kr. til uddeling til projekter, der falder inden for LAG Viborgs Udviklingsstrategi. Alle støttede projekter skal være i tråd med Fødevareministeriets bekendtgørelser om etablering af attraktive levevilkår og arbejdspladser i landdistrikterne. LAG’ens bevillingsperiode er netop afsluttet. De sidste bevillinger blev givet den 1. juni 2013.

    

   Flere LAG-projekter har et problem med mellemfinansiering, da udbetalingen af LAG-midlerne fra NaturErhvervstyrelsen først sker efter projekternes afslutning og godkendelse af den indsendte rapportering. Projekterne har imidlertid løbende projektudgifter hen over projektperioden, og vil derfor naturligt få en negativ likviditet i en periode, som skal finansieres.

    

   Projekter, som har egne midler, kan klare mellemfinansieringen, mens andre er henvist til en kassekredit. For projekter, som er henvist til en kassekredit, er det en udfordring at få en sådan, fordi de ikke kan stille den nødvendige sikkerhed eller fordi der ikke er midler på budgettet, som må anvendes til betaling af oprettelse og renteomkostninger.

    

   LAG-projekt ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” ansøger Viborg Kommune om støtte til betaling af omkostninger og renter på kassekredit i Nordea Bank på 400.000 kr., som projektet har opnået tilsagn om(fælles med LAG-projekt ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune”). Omkostninger og renteudgifter beløber sig til max. 50.000 kr. afhængig af, om og hvornår forskud på udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen kan opnås. Projektansvarlig er LAG-Viborg. Projektets samlede budget er på 305.000 kr., heraf bevilling fra LAG Viborg på 153.000 kr., Skive Kommune på 75.000 kr. og Viborg Kommune på 78.000 kr. Projektets formål er, at igangsætte en fælles udviklingsproces, hvor fælles identitet og muligheder for en sammenhængende udvikling af hele området bliver startet op af lokale interessenter og beboere.

   LAG-projekt ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune” indgår i ansøgningen om støtte til betaling af omkostninger og renter på kassekredit i Nordea Bank på 400.000 kr. Projektansvarlig er LAG-Viborg. Projektets samlede budget er på 870.000 kr., heraf bevilling fra LAG Viborg på 435.000 kr. og Viborg Kommune på 435.000 kr. Projektets formål er at bidrage til udarbejdelse af energihandlingsplaner for landsbyer i Viborg Kommunes landdistrikter, som ligger uden for et i fremtiden udbygget fjernvarmenet. Det drejer sig om ca. 30 landsbyer.

   LAG-Viborg, som ved tilskudsperiodens afslutning er i en særlig situation som projektansvarlig for to projekter, ansøger Viborg Kommune om underskudsgaranti for de to projekter” Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ” Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune”. LAG-Viborgs bestyrelse begrunder denne ansøgning med, at de er frivillige græsrødder, som ikke bør belastes af risikoen for at lide tab. Risikoen for tab i fuldt finansierede projekter er minimal, og kan kun opstå, fordi den kommunikation og rapportering, NaturErhvervsstyrelsen kræver for at opnå udbetaling af de LAG-midler der er givet tilsagn om, er kompleks, og der er en risiko for at begå fejl her med tab til følge.

    

   Ovenstående bevillinger vil være gældende indenfor projekternes løbetid incl. tid til afrapportering og udbetaling, som angivet i bevillingsskrivelserne fra NaturErhvervstyrelsen (alle LAG projekter skal være afsluttede senest 30. juni 2015 og udbetaling fra NaturErhvervsstyrelsen kan forventes inden årets udgang) og med den forudsætning, at LAG-projekterne forvaltes ansvarligt og efter gældende regler.

     

   Potentielt øvrige projekter, med behov for hjælp til mellemfinansiering

   Spørgsmålet er, om der er flere LAG-projekter med tilskud fra Viborg Kommune, som er i samme situation som LAG-Viborg, og som vil henvende sig med ansøgning om hjælp til mellemfinansiering. Forvaltningen har sammen med LAG-Viborg gennemgået de projekter, der er givet tilsagn om støtte i 2013 (1. marts og 1. juni). Der er i alt tale om 5 projekter, hvoraf de 3 har organisationer bag sig, som vil kunne løfte den nødvendige mellemfinansiering. Opgøres behovet for sikring af mellemfinansieing for de resterende projekter, som kan være potentielle ansøgere, vil Viborg Kommune maksimalt kunne forvente anmodninger om garanti for mellemfinansiering for et beløb på 1.198.000 kr.

    

   Regler og praksis for LAG-ansøgninger, LAG-bevillinger og administration af LAG-midler i perioden 2007-2013 har givet anledning til en række problemer for de enkelte projekter. Dette anerkendes såvel af de enkelte LAG’er, som af ministeriet. På baggrund heraf arbejder ministeriet netop nu på at udforme ny administrativ praksis for den kommende LAG-periode, som skal gøre ansøgning om og administration af LAG-midler enklere og mere entydigt for såvel LAG’er som projektholdere. Det betyder blandt andet, at den nuværende situation for projektholderne næppe kan opstå i fremtiden.

    

   Tilsagnsskrivelser fra NaturErhvervstyrelsen til de to projekter fremgår af bilag nr. 1 og 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at LAG-Viborg bevilliges en ramme på 50.000 kr. til dækning af omkostninger og renteudgifter for kassekredit på 400.000 kr. til mellemfinansiering af LAG-projekterne ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune” finansieret af Byrådets udviklingspulje i 2014,

    

   at LAG-Viborg bevilliges en underskudsgaranti på 587.000 kr. til LAG-projekterne ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune”, svarende til de to projekters LAG-bevillinger,

    

   at bevillinger gælder indenfor projektets løbetid inkl. tid til afrapportering samt udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen, og

    

   at det i fremtidige LAG-projekter med tilskud fra Viborg Kommune forudsættes, at der budgetmæssigt er taget højde for eventuelt behov for mellemfinansiering.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at LAG-Viborg bevilliges en ramme på 50.000 kr. til dækning af omkostninger og renteudgifter for kassekredit på 400.000 kr. til mellemfinansiering af LAG-projekterne ”Lokal udvikling - stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning” og ”Planer for bæredygtige energi-landsbyer i Viborg Kommune” finansieret af Byrådets udviklingspulje i 2014,

    

   at bevillingen gælder indenfor projektets løbetid inkl. tid til afrapportering samt udbetaling fra NaturErhvervstyrelsen, og

    

   at det i fremtidige LAG-projekter med tilskud fra Viborg Kommune forudsættes, at der budgetmæssigt er taget højde for eventuelt behov for mellemfinansiering.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 3 Viborg Task Force for Infrastruktur - Information og kommunikation
  • Sagsfremstilling

   Den nedsatte Viborg Task Force for Infrastruktur har som topprioritet at sikre bevilling til udbygning af rute 26.

    

   En bevilling til denne udbygning kan muligvis sikres i et kommende trafikforlig, der forventes indgået sidst på foråret. Den nedsatte task force har derfor drøftet behovet for at sikre det bedst mulige informationsniveau, der påviser nødvendigheden af en snarlig udbygning af strækningen frem mod indgåelse af nyt forlig.

    

   VIBORGegnens Erhvervsråd har undersøgt markedet og vurderer, at opgaven realistisk kan løses indenfor en ramme på 150.000 kr. VIBORGegnens Erhvervsråd vil gerne bidrage med arbejdstid og et kontant bidrag på 50.000 kr. Viborg Kommune anmodes om at finansiere de resterende 100.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilges 100.000 kr. som engangsbeløb til indkøb af ekstern kommunikationsbistand med henblik på at sikre et højt informationsniveau vedr. behovet for den nødvendige udbygning af rute 26 frem mod forårets trafikforlig,   

    

   at udgifterne afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation", og

    

   at der fra Viborg Kommune udpeges medlemmer til Viborg Task Force for Infrastruktur.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 1. og 2. ”at”.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller endvidere, at Nina Hygum, Per Møller Jensen og Søren Pape Poulsen udpeges som Viborg Kommunes repræsentanter til Viborg Task Force for Infrastruktur.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 4 Godkendelse af revideret budget og ansøgning om forlængelse af Hærvejsprojektet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet gav den 31. august 2011 (sag 178) tilsagn om deltagelse i projektet "Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister". På baggrund af behovet for en yderligere projektudviklingsproces og enighed mellem de involverede kommuner, Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg godkendte Byrådet på møde den 31. oktober 2012 (sag nr. 4) et revideret projektbudget på i alt 4.800.000 kr. hvoraf kommunerne finansierer 25%.

    

   "Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister" finansieres via kommunal finansiering (25%), regional finansiering (25%) og finansiering via EU-midler fra Grøn Vækst-puljen (50%). Med udgangspunkt i det reviderede budget, blev der indsendt ansøgning til NaturErhverv om tilsagn til det samlede projekt og et budget på 4.800.000 kr. primo januar 2013. På baggrund af, at de lokale aktionsgrupper, LAG’er, i de tre kommuner allerede havde meddelt forhåndstilsagn, startede projektet herefter op.

    

   I december 2013 meddelte NaturErhverv endeligt tilsagn om medfinansiering, men med et ændret tilsagnsgrundlag end det ansøgte. NaturErhverv havde i tilsagnsskrivelsen fratrukket udgifter til en række poster, herunder:

    

   -      Udgifter til projektleders arbejdsplads.

   -      Merindkøb og videreudvikling af Hærvejsporte, der er de interaktive info-skærme, der i 2013 blev opstillet med ca. 10 kilometers afstand langs Hærvejen i Region Midtjylland.

   -      Størstedelen af revisionsudgifterne.

   -      Kraftig reduktion i de budgetterede udgifter til kørsel og transport.

    

   Viborg Kommune har sammen med de øvrige deltagerkommuner gjort indsigelse mod NaturErhvervs tilsagnsskrivelse og blandt andet argumenteret for, at konstruktionen i projektet hvor projektlederen har arbejdsplads på 3 turistbureauer, afholdelse af en del koordinationsmøder og mange møder med Hærvejsaktører netop nødvendiggør høje udgifter til transport til både projektleder og de involverede medarbejdere på turistbureauerne i de tre deltagende kommuner. Indsigelsen er under fornyet sagsbehandling, og godt 2 måneder efter indsigelsen er fremsendt, er der endnu ikke kommet svar fra NaturErhverv. Bortset fra de reducerede udgifter til kørsel/transport, vil de eventuelt reducerede budgetter ikke have afgørende betydning for projektets fokus. Den budgetpost, der beskæres kraftigst, Hærvejsporte, er allerede implementeret, men med reduceret budget hindres muligheder for videreudvikling og opstilling af flere Hærvejsporte langs ruten.

    

   Hvor det ansøgte tilsagnsgrundlag var på 4.800.000 kr. har NaturErhverv meddelt et tilsagnsgrundlag på ca. 4.450.000 kr. (se bilag nr. 1).

    

   Da der blev indsendt ansøgning til NaturErhverv, var det et krav, at projektet maksimalt ville kunne forløbe frem til den 31. oktober 2014. Det har imidlertid vist sig muligt, at projektet nu kan forlænges frem til udgangen af juni måned 2015. En eventuel forlængelse af projektet har flere fordele:

    

   - Det vil muliggøre en spredning af markedsføringsaktiviteter over både 2014 og 2015.

   - Det vil give mulighed for over en længere periode at gennemføre den turismefokuserede erhvervsfremmeindsats, som gøres for Hærvejsaktører.

   - Det vil endelig give mere tid til at fokusere på Hærvejsturismens værdikæder, både omkring mindre lokale oplevelsesrum langs Hærvejen men også som samlet turistdestination.

    

   En eventuel forlængelse af Hærvejsprojektet vil ikke medføre meromkostninger for de involverede kommuner. Men en forlængelse vil kræve omposteringer af budgettet mhp. at frigøre midler til forlængelse af projektleders ansættelse. Denne skønnes nødvendig med henblik på at sikre fremdrift og en koordineret indsats.

    

   I det reviderede budget, som de deltagende kommuner har konfirmeret på møde den 6. marts 2014, se bilag nr. 1, er der fremlagt forslag til hvilke poster, der samlet set kan beskæres med henblik på at frigøre tilstrækkelige midler til projektlederens forlængede ansættelse. I alt omposteres 210.000 kr. Som det ses, beskæres kerneopgaverne (markedsføring, erhvervsfremme og værdikædesamarbejde) ikke, mens der til gengæld skæres på udgifter til:

    

   -      Evaluering, da Region Midtjylland allerede har hyret evaluator og udgiftsniveauet således er kendt.

   -      Eksterne konsulenter i forbindelse med tematiserede workshops.

   -      Fælles bookingplatform, idet denne placeres på de deltagende turistbureauers platforme.

   -      Inspirationsture.

   -      Den rest, der var afsat til revision idet NaturErhverv har indført bilagskontrol på samtlige bilag.

    

   Uanset hvilken beslutning som NaturErhverv måtte træffe i forhold til kommunernes indsigelse, påvirker omposteringerne således ikke de budgetposter, hvor NaturErhverv har reduceret tilsagnsgrundlaget. Projektets endelige budget er dog ukendt, men må forventes at ligge mellem 4.450.000 kr. og de oprindeligt planlagte 4.800.000 kr.

    

   De 3 kommuner bag projektet har allerede drøftet en eventuel forlængelse af Hærvejsprojektet med Region Midtjylland, der ser meget positivt på en forlængelse af projektet.

    

   Såfremt Byrådet godkender det reviderede budget og en eventuel forlængelse af Hærvejsprojektet, skal NaturErhverv efterfølgende ansøges også med henblik på endelig godkendelse af budgetændringer og godkendelse af, at projektet forlænges frem til og med juni 2015.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det reviderede budget for Hærvejsprojektet godkendes,

    

   at projektet forlænges frem til og med juni 2014, og

    

   at såvel revideret budget som ansøgning om forlængelse fremsendes til NaturErhverv med henblik på endelig godkendelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det reviderede budget for Hærvejsprojektet godkendes,

    

   at projektet forlænges frem til og med juni 2015, og

    

   at såvel revideret budget som ansøgning om forlængelse fremsendes til NaturErhverv med henblik på endelig godkendelse.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 5 Fælles, skærpet markedsføringsstrategi for det geografiske område Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Viborg Byråd vedtog den gældende markedsføringsstrategi den 17. december 2008 (sag nr. 369). Den definerer fire styr­kepositioner, som skal være hjørnestenene i markedsføringen af Viborg Kommune. De fire styrkepositioner er:

    

   ·     Historie & kultur

   ·     Sport

   ·     Natur

   ·     Erhvervsliv

    

   Der er ikke foretaget nogen prioritering mellem de enkelte styrkepositioner. Man ville så at sige markedsføre alting på samme tid.

   Desuden beskriver markedsføringsstrategien fire værdier, som skal gennemsyre alt hvad Viborg Kommune markedsfører sig med. De fire værdier er:

   ·     Midt i

   ·     Dynamisk

   ·     Det ægte

   ·     Kvalitet

   Opgaven med at markedsføre det geografiske område Viborg Kommune med udgangspunkt i markedsfø­ringsstrategien (Place Branding) blev tildelt Markedsføringsgruppen, som består af repræsentanter for Vibor­gEgnens Erhvervsråd, ViborgEgnens Handelsråd, VisitViborg, Viborg Uddannelsesråd, Kulturen og Viborg Kommune. Markedsføringsgruppen ledes af en fuldtidsansat medarbejder i Viborg Kommune.

   Markedsføringsgruppen har lige siden arbejdet ud fra den gældende markedsføringsstrategi, hvor det overordnede formål er at tiltrække tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags (turister, handlende, konferencedeltagere osv.).

   Udviklingsstrategi 2011 og markedsføringsstrategien

   Den 2. november 2011 (sag nr. 248) godkendte Viborg Byråd Udviklingsstrategi 2011. I denne beskrives tre hovedind­satsområder:

   ·     Animation & Nye Medier

   ·     Grøn teknologi & bæredygtig produktion

   ·     Store oplevelser

    

   Efterfølgende har Viborg Byråd vedtaget særskilte strategier på to af de tre indsatsområder fra udviklings­strategien. Således vedtog Viborg Byråd den 29. januar 2014 (sag nr. 25) en animationsstrategi og i september 2013 en eventstrate­gi. Fælles for disse strategier er, at de bygger på samarbejde mellem Kommunen og eksterne aktører – også om finansiering. 

   Endvidere vedtog Viborg Byråd den 26. februar 2014 (sag nr. 4) en erhvervsstrategi, der er udarbejdet i et tæt samar­bejde med Viborg Kommunes erhvervsliv. Blandt erhvervsstrategiens otte målsætninger omhandler to af mål­sætningerne anvendelse af øget markedsføring som middel til at nå erhvervsstrategiens mål. Det er et centralt element i hele erhvervsstrategien, at handlinger i relation til erhvervsstrategiens målsætninger udføres i et tæt samarbejde mellem Viborg Kommune og erhvervslivet.

   Selv om den nuværende markedsføringsstrategi ikke er i modstrid med udviklingsstrategien, er der behov for at skærpe markedsføringsstrategien, således at det sikres, at markedsføringen understøtter det indhold, der skabes via animationsstrategi, eventstrategi og erhvervsstrategi (se illustration af dette i bilag nr. 1).

   Skærpet markedsføringsstrategi

   På baggrund af behovet for at skærpe markedsføringsstrategien for Viborg Kommune, afholdtes der i efter­året 2013 en workshop. Formålet med workshoppen var at identificere de styrkepositioner, hvor Viborg Kommune er unik, eller i hvert fald de bedste på området.

   På workshoppen deltog repræsentanter for erhverv, handel, sport, kultur, turisme, uddannelse, Viborg Inno­vationsfond og Viborg Kommune. På baggrund af denne workshop  er der nu udarbejdet en ny skærpet markedsføringsstrategi, der:

   ·         har identificeret Viborg Kommunes reelle styrkepositioner (hvor vi er unikke eller de bedste)

   ·         fortsat beskriver fire styrkepositioner, men har opprioriteret to (Historie & Kultur og Erhverv & Uddannelse), som skal være de bærende i brandingen af Viborg Kommune fremover.

   Den skærpede markedsføringsstrategi fremgår af bilag nr. 2.

   Organisering og finansiering

   De parter, der står bag formuleringen af den nye skærpede markedsføringsstrategi, er enige om, at:

   1.   udgangspunktet for en ny og skærpet markedsføringsstrategi er fællesskab om finansiering

   2.   der skal indgås medieaftaler med nationale og regionale medier , f.eks. landsdækkende aviser og regional TV

   3.   der også satses på intensiverede markedsføringsaktiviteter via andre kanaler end i traditio­nelle medier

   4.   der bør være en bredere organisering af markedsføringssamarbejdet end via Markeds­føringsgruppen, som den er organiseret i dag

   5.   en intensiveret markedsføringsindsats ikke kan stå alene blot 1 år. Der vil være behov for en in­tensiveret markedsføringsindsats i minimum 3 år for at kunne måle en mærkbar effekt.

    

   Markedsføringsgruppen har et årligt rådighedsbeløb på ca. 500.000 kr. til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune udenfor kommunegrænsen. Dette med henblik på tiltrækning af tilflyttere, studerende, virksomheder og gæster af alle slags. Til sammenligning har Horsens Kommunes PR-gruppe gennem en længere årrække haft ca. 5. mio. kr. til regional og national markedsføring af Horsens Kommune med det formål at tiltrække nye borgere og nye virksomheder. I 2014 er beløbet på 5,2 mio. kr.

   Samlet set foreslås det, at budgettet for markedsføring løftes til f.eks. 4,5 mio. kr. årligt, hvilket vil være et løft på 4 mio. kr. i forhold til de nuværende 500.000,- kr.  Dette finansie­res med Markedsføringsgruppens 500.000 kr. og de resterende 4,0 mio. kr. foreslås finansieret 50/50 mellem Viborg Kommune og øvrige interessenter. Der er tilkendegivet stor interesse fra erhverv, handel, turisme og kultur om bidrag på i alt ca. 2 mio. kr. Viborg Kommune skal i forslaget således bevilge op til 2 mio. kr. udover det nuværende budget for at opnå en samlet pulje på 4,5 mio. kr.

   Med forslaget må det forventes at erhverv, handel, turisme og kultur samlet vil øge deres budgetter til markedsføring og at en markant større del heraf vil blive brugt til markedsføring udenfor kommunegrænsen, med henblik på øget profilering og tiltrækning.

   Markedsføringsgruppen udarbejder en årlig marketingplan og sikrer således, at markedsføringen er koordineret og sker i samklang med markedsføringsstrategien. For et beløb på 4,5 mio. kr. kan der blandt andet opnås et medietryk på f.eks.:

   • 30 1/1 sides annoncer i Jyllands-Posten
   • 1 mio. visninger på jp.dk
   • ½ mio. visninger på epn.dk og finanswatch.dk
   • ca. 200 visninger á 20 sekunder på regional TV
   • 2 stk. magasin-indstik i Børsen

   Skaleres det samlede beløb til markedsføring op eller ned ændres det samlede medietryk naturligvis tilsvarende.

    

   Udover selve visningerne af reklamerne medgår der et betragteligt beløb til produktion af annoncer og reklamefilm.

    

   Endvidere vil der blive samarbejde med et PR-bureau med henblik på pressebearbejdning og redaktionel omtale, samt kampagner og massiv markedsføring i andre medier.

   Sammenfattende vil Viborg Kommune opnå:

   • Langt større synlighed i landsdækkende medier- både i annoncer og redaktionel omtale
   • Langt større synlighed i regional TV
   • Langt mere markant markedsføring af Viborg Kommune som erhvervsvenlig kommune med dynamisk kultur- og handelsliv, med f.eks. animation, store events som Generation Handball og Snapsting / Hærvejsløb, større kampagner indenfor  bosætning og studiestart, side-begivenheder i forbindelse med Viborg som location i film/TV, samt øvrige aktiviteter
   • Effektmåling

   Den øgede markedsføringsindsats evalueres primo 2015. I evalueringen vil indgå blandt andet en vurdering af den samlede indsats og i hvor høj grad målgrupperne er blevet eksponeret for markedsføringen, samt budgettets størrelse og finansieringsmodellen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,

   at forslaget til skærpet markedsføringsstrategi godkendes,

    

   at der bevilges 2.000.000. kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til intensiveret markedsføringsindsats, udover det beløb, som allerede er afsat til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune,

    

   at de ekstra udgifter til skærpet markedsføringsstrategi på op til 2.000.000 kr. i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation", og

    

   at der udarbejdes forslag til organisering af det fremtidige markedsføringsarbejde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslaget til skærpet markedsføringsstrategi godkendes,

    

   at der bevilges 2.000.000 kr. årligt i 2014, 2015 og 2016 til intensiveret markedsføringsindsats, udover det beløb, som allerede er afsat til markedsføring af det geografiske område Viborg Kommune, idet det forudsættes at den øvrige finansiering i sagen realiseres som forudsat.

    

   at de ekstra udgifter til skærpet markedsføringsstrategi på op til 2.000.000 kr. i 2014 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation", og at finansieringen i 2015 og 2016 afklares i forbindelse med den kommende budgetlægning, og

    

   at der udarbejdes forslag til organisering af det fremtidige markedsføringsarbejde.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 6 Markedsføring af Viborg Kommune via TV og/eller film
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget er den 2. oktober 2013 (sag nr. 2) blevet orienteret om, at Markedsføringsgruppen i Viborg Kommune arbejder på at få det geografiske område Viborg Kommune markedsført landsdækkende ved at blive brugt som hoved-location i en TV-julekalender eller en spillefilm. 

    

   Markedsføringsgruppen har gennem 2013 samarbejdet med produktionsselskabet Deluca Film (stod blandt andet bag de to TV2-julekalendere ”Ludvig & Julemanden” (2011) og ”Tvillingerne & Julemanden” (2013)) om dette, og nu har der vist sig mulighed for indspilning af en film, hvor Viborg bliver hoved-location mod at deltage i finansieringen med en produktionsstøtte på 1.000.000 kr. Dette beløb skal kun betales, såfremt filmen produceres, jf. samarbejdsaftalens pkt. 2 (bilag nr. 1).

    

   En spillefilm som denne vil indebære en række fordele for Viborg Kommune:

    

   ·    Viborg bliver hoved-location i filmen. Dvs. hovedparten af handlingen udspilles her, og det bliver tilrettelagt således, at det er tydeligt, at det er i Viborg det foregår.

   ·    Filmen vil i høj grad underbygge to ud af tre hovedindsatsområder i Viborg Kommunes udviklingsstrategi:
   - Animation: Som det fremgår af udkastet til samarbejdsaftalen i bilag nr. 1, forpligter Deluca Film sig til at filmens animationer i videst mulig omfang bliver lavet i Viborg/Arsenalet. Dermed skabes arbejdspladser i et erhvervsmæssigt fokusområde
   - Store oplevelser: Deluca Film er meget positive overfor at bruge Snapstinget som en del af handlingen. Især det historiske, så det på den måde øger kendskabet til, at Snaptinget er i Viborg (og ikke på Christiansborg)

   ·    Filmen vil være i direkte forlængelse af den kommende markedsføringsstrategi, som opprioriterer områderne Historie & Kultur og Erhverv & Uddannelse i forhold til Viborgs profil

   ·    I forlængelse af en aftale om produktionsstøtte laves der flere side-begivenheder med denne film. For eksempel er det aftalt, at der laves casting af skuespillere i Viborg (kan evt. placeres hos en sponsor) og ligeledes er det aftalt, at filmens gallapremiere holdes i Viborg (se bilag nr. 1)

   ·    Eksponeringen af Viborg Kommune vil strække sig over ca. 3 måneder i biograferne, visning på TV2 (tidligst i december 2016), samt salg af DVD/BluRay og leje via Video on Demand

   ·    Filmens univers bliver det kendte fra TV2’s julekalendere med Lars Hjortshøj i hovedrollen som julemanden Nikolas, og herudover en lang række skuespilere fra den absolutte top (i julekalenderne har tidligere medvirket Nicolaj Kopernikus, Camilla Bendix, Benedicte Hansen, Lærke Winther Andersen m.fl.). Der bygges altså videre på de to massive succeser, som TV2 har kørt i 2011 og 2013

    

   Kvaliteten af filmen vil være i top. Deluca Films tidligere produktioner med blandt andet de to julekalendere er beviser herpå. Det valgte forfatterteam til filmen er både kendte og erfarne manuskriptforfattere med adskillige store successer på deres CV.

    

   Filmen er foreløbig planlagt til at blive optaget fra november 2014 til januar 2015 og have premiere i forbindelse med efterårsferien 2015. Såvel forfatterteam som tidsplan fremgår af bilag nr. 2.

    

   For at sikre det størst mulige reklame-, PR-, branding- og ikke mindst filmturismemæssige udbytte af at være hoved-location i en spillefilm, inddrager Markedsføringsgruppen Filmby Århus i arbejdet med at optimere dette.

    

   Deluca Film har allerede indgået samarbejdsaftale med Hjørring Kommune om et bidrag på 500.000 kr. (se bilag nr. 3), som for dette beløb får eksponering af en mindre location i filmen.

    

   Viborg Kommune har tidligere givet støtte til film. Det økonomiske bidrag til denne film på 1.000.000 kr. er på niveau med, hvad der tidligere er givet til film (Kærestesorger af Nils Malmros). I forhold til ”Kærestesorger” får Viborg Kommune dog langt større indflydelse på denne, og derudover en række "sidegevinster" i form af flere arbejdspladser i animationsmiljøet og understøttelse af såvel udviklingsstrategien og markedsføringsstrategien.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at samarbejdsaftalen med Deluca Film godkendes,

    

   at Viborg Kommune yder produktionsstøtte på 1.000.000 kr. til filmen som beskrevet i udkastet til samarbejdsaftale (bilag nr. 1), under forudsætning af, at filmens samlede finansiering tilvejebringes og at filmen produceres, og

    

   at støtten på 1.000.000 kr. finansieres via Byrådets udviklingspulje med 900.000 kr. i 2014 og 100.000 kr. i 2015.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 7 Ansøgning om produktionsstøtte til Hede Historier v./ Chilbal Film
  • Sagsfremstilling

   Chilbal Film har sendt ansøgning til Viborg Kommune om støtte på 50.000 kr. til medfinansiering af en dokumentarfilm om hedens udvikling. Filmen skal anvendes både til undervisning i overbygningen i Folkeskolen og i ungdomsuddannelserne samt til visning i TV. Produktion af filmen vil bl. a. foregå i samarbejde med lokale medarbejdere fra Naturstyrelsen.

    

   Ifølge ansøgningen bliver Hede Historier en fortælling, der indeholder geografi/geologi, naturhistorie og kulturhistorie om hvordan det kulturlandskab, som heden udgør i dag, er blevet til. Ansøgning kan ses som bilag nr. 1.

    

   Produktion af Hede Historier vil i henhold til ansøgningen foregå fra forår 2014 til forår 2016 med forventet udgivelse i august 2016.

    

   Det fremgår af ansøgningen, at Hede Historier skal tilbydes relevante tv-kanaler, og at filmen generelt får så bred anvendelse som muligt. Den forventes derfor distribueret gratis via nettet og vil blive sendt til de enkelte uddannelsesinstitutioner via fagblade sammen med relevante artikler og undervisningsforløb i tilknytning hertil. Det forventes samtidig, at relevante egnsmuseer får mulighed for at anvende filmen i deres respektive udstillinger.

    

   Budget/finansieringsplan

   Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at Hede Historier har et samlet budget på knap 800.000 kr. Budgettet kan ses som bilag nr. 2. Heraf er ca. 200.000 kr. egenfinansiering, mens i alt 300.000 kr. søges hos hhv. Viborg, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing/Skjern samt Billund kommuner. Den resterende del søges hos andre fonde og Hedeselskabet.

    

   Forvaltningen har været i kontakt med ansøger, der oplyser, at ansøger ikke har været i kontakt med den Vestdanske Filmpulje, idet Chilbal Film ikke var klar over, at der heri lå en medfinansieringsmulighed.

    

   De øvrige ansøgte kommuner har ikke taget stilling til ansøgningen endnu.

    

   Det er uklart, om projektet gennemføres, såfremt der meddeles afslag fra en eller flere af de ansøgte parter.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der i 2014 afsættes 50.000 kr. til projektet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområde ”politisk organisation”, forudsat den øvrige finansiering kan realiseres som beskrevet i sagen, og

    

   at finansiering af de 50.000 kr. i 2014 i givet fald sker af de afsatte midler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget under politikområdet ”politisk organisation” (Udviklingspuljen).

    

   at et eventuelt tilsagn om medfinansiering meddeles ansøger under forudsætning af, at der er opnået fuld finansiering af Hede Historier senest 31/12-2014.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Status på projekt Radikal Innovation (MIR)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte den 21. december 2011 (sag nr. 296) Viborg Kommunes innovationsstrategi og handleplan. Det overordnede mål for innovationsstrategien er at bidrage til løsninger på de økonomiske og rekrutteringsmæssige udfordringer og bidrage til, at Kommunen fortsat kan levere en service af høj kvalitet – med de færre penge og hænder, der er til rådighed fremover.

    

   Byrådet behandlede den 23. maj 2012 (sag nr. 123) det videre arbejde med strategien og besluttede blandt andet, at der arbejdes i tre overordnede spor:

         Børn og unges vej til voksenlivet,

         Flest muligt i arbejde og

         Alt det administrative bøvl.

    

   Byrådet godkendte den 19. september 2012 (sag nr. 1), at der blev indgået en samarbejdsaftale med Aalborg Universitet (Center for IT Ledelse ved professor Pernille Kræmmergaard). Aftalen indebar at Aalborg Universitet skulle afvikle aktiviteter (legestuer) som holdes i de tre spor, og bidrage med viden og være sparringspartner for Viborg Kommune. Aftalen med Aalborg Universitet er 3-årig for perioden 2013-15, og udgiften på 600.000 kr./år finansieres af udviklingspuljen.

    

   Byrådet godkendte den 20. marts 2013 (sag nr. 5), at der yderligere bevilges 250.000kr./år i de tre år til dækning af events, afvikling af møder, eksterne kurser mv. Dette beløb blev også finansieret af udviklingspuljen, og dermed er det samlede budget på 850.000 kr. årligt over de tre år.

    

   Status på de tre spor

   Projekt MIR (Radikal Innovation Management), har nu været undervejs i godt et år. Det har været en lærerig proces, og i de enkelte spor er der arbejdet med at finde ind til og forstå de udfordringer, der er på de forskellige områder. Gennem interviews, observationsstudier, dialog med borgere og medarbejdere samt en bred involvering via legestuer, er fokus nu rettet mod mere konkrete udfordringer og fremtidige scenarier for løsninger.

    

   I sporet ”Børn og unges vej til voksenlivet” er der lagt fokus på uafklarede unge, som af forskellige årsager, har en ujævn rejse fra tilværelsen som barn og gennem et uddannelses- og dannelsesforløb til voksenlivet. En ujævn rejse, som giver en skæv start på voksenlivet og manglende fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor ambitionen at skabe en løsning der kan gøre ”Viborgs erhvervsliv til Danmarks bedste blomsterkasse for uafklarede unge”. Der arbejdes konkret med et projekt ”Erhvervskompasset”, som går ud på at hjælpe uafklarede unge med at finde den rette uddannelse/jobmulighed gennem korte skole- eller praktikforløb.

    

   I sporet ”Flest mulig i arbejde” er der udpeget tre centrale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen: At skabe beskæftigelse gennem vækst, at gøre de unge mere arbejdsmarkedsparate og gøre det muligt for ledige at designe eget job. Ambitionen er at kunne gå i gang med udvikling og test af prototyper inden for alle tre udfordringer i løbet af 2014. Dette skal ske i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Derfor arbejdes der på at etablere selvstyrende netværk, hvor løsninger skabes i et fællesskab mellem Kommunen, erhvervsliv og andre aktører. Da det er en ny og uprøvet fremgangsmåde at give så store frihedsgrader til et selvstyrende netværk, fokuseres der i første omgang på udfordringen ”gøre det muligt for ledige at designe eget job”.

    

   I sporet ”Alt det administrative bøvl” er det lykkedes at kortlægge nogle ”naturlove” for, hvorfor administrativt bøvl opstår. Ambitionen er at skabe løsninger, der kan ophæve disse naturlove. Konkret fokuseres der på visitationsprocessen på sundheds- og omsorgsområdet. Her er der udviklet scenarier, som på forskellig vis tegner et billede af en intelligent automatisering af visitationsprocessen. På baggrund af et af scenarierne, er der indledt en dialog med en it-virksomhed om et muligt samarbejde om en konkret løsning. De øvrige scenarier, som der er udarbejdet, overgår til de relevante driftsenheder til videre bearbejdning, og samtidig begyndes et nyt forløb med udvikling af nye ideer.

    

   Happening og kommunikation

   I efteråret 2013 blev der holdt en innovationshappening på rådhuset med hen ved 40 stande med eksempler på nye teknologier og innovation i Viborg Kommune, hos nabokommuner, i det private erhvervsliv og fra udlandet. Happeningen gav borgere, ledere og medarbejdere mulighed for at få i glimt af den fremtid, som er på vej og den fremtid, der nogle steder allerede er her.

    

   Der holdes igen i efteråret 2014 en ny happening. Den holdes ligeledes i atriet på rådhuset og finder sted torsdag den 11. september.

    

   Herudover arbejdes der på at samle og sprede gode historier om innovation i Viborg Kommune. Både for at inspirere og motivere andre til at gå nye veje samt anerkende og synliggøre den indsats der sker i hverdagen rundt i hele organisationen.

    

   Organisering og revideret samarbejdsaftale

   Undervejs er der sket en ændring i aftalen med Aalborg Universitet, idet opgaven har ændret sig i forhold til det oprindelig planlagte. Der har været behov for mere projektledelse i de tre spor. Derfor blev aftalen delvis overdraget til professor Pernille Kræmmergaards personlige konsulentfirma PKJ Consult, men fortsat med tilknytning til Aalborg Universitet.

    

   Projektet går nu ind i en ny fase, hvor der arbejdes i retning af konkrete løsninger (prototyper), som skal udvikles og afprøves i løbet af 2014. Det betyder, at der skal kunne arbejdes hurtigere, mere fleksibelt med fokus på at udvikle prototyper i og sammen med praksis.

    

   Der er derfor et behov for at reorganisere ressourcerne i projekt MIR. Direktionen har godkendt, at den daglige projektledelse flyttes fra Pernille Kræmmergaard (PKJ Consult) til Viborg Kommune ved direktør for Økonomi- og Personalestaben Klaus Christiansen, samt at der afsættes flere interne konsulentressourcer og de koncentreres på færre konsulenter.

    

   Aftalen med Pernille Kræmmergaard tilpasses den nye organisering og fortsat med tilknytning til Aalborg Universitet. Det er direktionens vurdering, at denne ændring vil give mere fremdrift i de enkelte spor, og bedre kunne imødekomme de udfordringer som innovationsprojektet kan løbe ind i.

    

   Økonomiske konsekvenser

   Ingen.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at status på projekt MIR tages til efterretning, herunder at samarbejdsaftalen med Aalborg Universitet og Pernille Kræmmergaard tilpasses.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Viborg Håndbold Klub a/s ansøger om erhvervelse af navneret
  • Sagsfremstilling

   Viborg Håndbold Klub a/s (VHK a/s) har fremsendt ansøgning af 10. marts 2014, hvor VHK a/s ansøger om pris og betingelser for at erhverve sig retten til om muligt at videresælge navnet på Viborg Stadionhal.

    

   Det anføres, at VHK a/s er interesseret i pris pr. år, rettighedsperiode og evt. andre betingelser, som Viborg Kommune vil stille til en given aftale.

    

   Forvaltningen bemærker, at Byrådet den 1. september 2010 behandlede tilsvarende ansøgning fra Viborg FF a/s vedr. retten til at sælge navnet på Viborg Stadion.

    

   Byrådet besluttede i denne sag at godkende,

    

   at Viborg FF A/S får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn på stadion i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadion”, idet ordet Viborg fortsat skal indgå i stadionnavnet. Herfor betaler Viborg FF A/S 50.000 kr. årligt til Viborg Kommune.

    

   En tilsvarende model kan anvendes i forhold til VHK/Viborg Stadionhal, hvis Viborg Kommune imødekommer VHKs ansøgning.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Herfor betaler Viborg Håndbold Klub a/s 50.000 kr. til Viborg Kommune.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Håndbold Klub a/s får mulighed for i en 5-års periode at indgå aftale med en sponsor/virksomhed om at anvende sponsorens/virksomhedens navn i stedet for det nuværende navn ”Viborg Stadionhal”, idet ordet ”Viborg” stadig skal indgå. Vilkår og økonomiske betingelser afventer Statsforvaltningens afgørelse i den verserende sag om salg af navnet på Viborg Stadion.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 10 Bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 85) var medtaget en orienteringssag om bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd. Dagsordenen havde følgende indhold:

    

   ”På mødet den 4. september 2013 (sag nr. 5) godkendte Byrådet nye vedtægter for VIBORGegnens Erhvervsråd.

    

   Ifølge vedtægternes § 5 skal der nedsættes et repræsentantskab bestående af valgte og udpegede medlemmer.

    

   Repræsentantskabet har til opgave at vælge fire medlemmer til bestyrelsen samt at være rådgivende for bestyrelsen. Det fremgår af bestemmelsen, at Viborg Kommunes kommunaldirektør er fast medlem af repræsentantskabet.

    

   Repræsentantskabet konstituerer sig med et formandskab bestående af én formand og én næstformand.

    

   Af § 6 i vedtægterne fremgår, at bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd er rådets udøvende og administrerende organ. Bestyrelsen sammensættes således:

    

   -        Formand og næstformand fra repræsentantskabet,

   -        4 medlemmer valgt af repræsentantskabet,

   -        Viborg Kommunes kommunaldirektør,

   -        1 medlem valgt af arbejdsgiverorganisationer,

   -        1 medlem valgt af arbejdstagerorgansiationer,

   -        1 medlem valgt af øvrige erhvervsfremmende organisationer,

   -        1 medlem valgt af uddannelsesinstitutioner

    

   Kommunaldirektøren for Viborg Kommune er således også fast medlem af bestyrelsen for Erhvervsrådet.

    

   Ifølge konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017 er partierne enige om, at der udpeges to medlemmer af byrådet som medlem af VIBORGegnens Erhvervsråds bestyrelse fra henholdsvis Venstre og Konservative.

    

   Udpegning til repræsentantskab og bestyrelse for VIBORGegnens erhvervsråd afventer således ændring af vedtægterne.”

    

   Under henvisning til indholdet af konstitueringsaftalen har VIBORGegnens erhvervsråd fremsendt brev af 6. marts 2013 (bilag nr. 1) til Viborg Kommune. I brevet gøres det på  vegne af bestyrelsen og repræsentantskabet gældende, at politiske repræsentanter i bestyrelsen ikke er en optimal løsning, og der peges på andre samarbejdsmodeller.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter henvendelsen fra VIBORGegnens Erhvervsråd.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilbagemeldingen fra VIBORGegnens Erhvervsråd tages til efterretning, således at der ikke udpeges medlemmer af Byrådet til bestyrelsen.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Åse Kubel Høeg udtrykker dyb undren over, at erhvervsrådet foretrækker repræsentation i bestyrelsen fra embedsværket fremfor politisk repræsentation, og at erhvervsrådet sidder Byrådets anmodning om politisk repræsentation overhørig.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper udtrykker dyb underen over, at erhvervsrådet foretrækker repræsentation i bestyrelsen fra embedsværket fremfor politisk repræsentation, og at erhvervsrådet sidder Byrådets anmodning om politisk repræsentation overhørig.

 • 11 Godkendelse af Boligselskabet Viborgs køb af storparcel ved Liseborg Bakke, Viborg
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har den 29. januar 2014 (sag nr. 31) godkendt salg af en storparcel på Liseborg Bakke til Boligselskabet Viborg for 9 mio. kr. inkl. moms. Parcellen svarer til delområderne IV, V og VII i lokalplan nr. 345.

    

   Kommunal godkendelse som tilsynsmyndighed
   Boligselskabets bestyrelse har den 27. december 2013 godkendt indgåelse af købsaftale for en grund på Liseborg Bakke til ca. 55 boliger. Købet skal endvidere godkendes af Byrådet i henhold til almenboliglovens § 26, stk. 1. Kommunen skal påse, at købet ikke påfører boligselskabet eller dens lejere tab. Kommunen skal vurdere, om der er behov for de pågældende boliger, at prisen er fornuftig, og at ejendommens økonomi kan balancere.

   Der er indhentet oplysninger fra Boligselskabet Viborg, som viser, at:

   • Der ønskes opført 55 tilgængelige boliger som sammenbygget tæt-lav bebyggelse med fælleshus på grunden, betegnet som område IV og V i lokalplan nr. 345,
   • boligerne opføres som henholdsvis 3-, 4- og 5-rums-boliger med et areal fra ca.
    85 m2 til ca. 115 m² inkl. andel af adgangsvej og fælleshus,
   • den samlede anskaffelsessum anslås til 115 mio. kr., hvilket vil medføre et samlet grundkapitaltilskud på 11.500.000 kr., som betales af Viborg Kommune,
   • finansieringen foreløbigt sker via Boligselskabets dispositionsfond,
   • der er disponible midler i Boligselskabets dispositionsfond på 33,7 mio. kr. samt 11,4 mio. kr. i disponibel arbejdskapital, jf. regnskab 2012,
   • den samlede grund ønskes udnyttet indenfor overslagsårenes kvoter i 2-3 etaper, og
   • etape 1 etableres i henhold til godkendte kvoter for 2012 og 2013, svarende til ca. 24 boliger. 

   Der henvises til projektbeskrivelse af 12. februar 2014, der fremgår af bilag nr. 1.

    

   Bemærkninger

   1. Sikkerhed for, at grunden kan og vil blive udnyttet
    Boligselskabet har med henvisning til boligprogrammet (budget 2012-2016) anvist kvoter til hele projektet, dels allerede godkendte kvoter for 2012 og 2013, svarende til ca. 4,1 mio. kr. eller ca. 24 boliger i Viborg vestby, medens de resterende kvoter ønskes taget fra de til Boligselskabet Viborg reserverede kvoter i de endnu ikke godkendte overslagsår 2014 og 2015 (ca. 5,6 mio. kr. eller ca. 28 boliger) samt en mindre del af kvoten for 2016 (ca. 0,6 mio. kr. eller ca. 3 boliger) i Viborg midtby og sydby/Arnbjerg.

        Boligselskabet Viborgs samlede kvoter til nybyggeri for 2012-2016 udgør ca. 14 mio. kr. svarende til ca. 74 boliger, dvs. at kvoterne samlet set er ca. 3,8 mio. kr. højere end det samlede byggeprojekt (i alt 55 boliger) på Liseborg Bakke.

   Det skal dog bemærkes, at der i boligselskabernes forslag til boligprogram for kvoteåret 2016 er forslag for ca. 7 mio. kr. mere, end det i kommunens budget for 2017 (udbetalingsåret) afsatte beløb på 9,0 mio. kr.,  som skal dække både grundkapital til nybyggeri og kapitaltilførsel til renoveringsprojekter.

   For så vidt angår Kommunens budget er det med boligselskaberne aftalt, at kapitaltilførselsprojekter, som der er søgt støtte til i Landsbyggefonden, skal prioriteres forud for nybyggeri.

   I henhold til praksisændring, godkendt af Byrådet den 4. september 2013 (sag nr. 6) for sammenhæng mellem Kommunens budget og boligselskabernes forslag til boligprogram, dækker Kommunens budget for 2017 både nybyggeri i kvoteår 2016 (7,4 mio. kr.) og kapitaltilførselssager i kvoteår 2014 (8,6 mio. kr.). Kapitaltilførselsudgifter belaster Kommunens budget med 3 års forskydning på grund af lang sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden. Således fremkommer der et differencebeløb på ca. 7 mio. kr. mellem de samlede beløb, som skal indbetales til Landsbyggefonden i 2017 på 16,0 mio. kr. (8,6 + 7,4 mio. kr.) og det afsatte beløb på 9,0 mio. kr. i budgettet.

   Boligselskabet er opmærksom på denne praksisændring og er indstillet på at udskyde etableringen af efterfølgende etaper på Liseborg Bakke, indtil der kan opnås budgetmæssig dækning herfor.

   Selve tildelingen af grundkapital til Liseborg Bakke indgår ikke i nærværende tilsynssag, men vil indgå i Boligselskabets støtteansøgning (skema A).

   Der er ikke registreret udlejningsproblemer i Liseborg- og Fuglebakkekvarteret, jf. Landsbyggefondens database pr. 1. januar 2014, som indtil videre kun indeholder en enkelt almen afdeling – afd. 27 Kærsangerparken, som administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg. Der henvises til bilag nr. 2.

   2.  Finansiering
   Boligselskabet har anvist finansiering via selskabets dispositionsfond, som i henhold til det senest reviderede regnskab 2012 kan finansiere købet, uden at dette medfører tab for selskabet.

   3.  Liggeomkostninger
   Liggeomkostningerne for ejendommen,  indtil byggeriet aktiveres,  indgår med en forholdsmæssig andel i byggeregnskabet for etape 1, svarende til denne etapes andel af det samlede projekt.

   Boligselskabet oplyser, at liggeomkostninger for den del af grunden, som afventer godkendelse af grundkapitaltilskud (efterfølgende etaper) dækkes af boligselskabets arbejdskapital.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Boligselskabet Viborgs køb af storparcel, beliggende på Liseborg Bakke, omfattet af område IV og V og VII i lokalplan nr. 345, med en købesum på 9 mio. kr., godkendes i medfør af almenboliglovens § 26, stk. 1,  på de i sagsfremstillingen anførte vilkår.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 12 Boligselskab Viborg, afdeling 41 - ansøgning om tilsagn til opførsel af 20 familieboliger på Liseborg Bakke, Viborg (Skema A)
  • Sagsfremstilling

   Kvote og kommunal grundkapital

   Byrådet har ved beslutning af 4. september 2013 (sag nr. 6) reserveret en kvote i 2012 på ca. 9 almene familieboliger i Viborg Vestby til Boligselskabet Viborg samt en kvote i 2013 på ca. 15 almene familieboliger ligeledes i Viborg Vestby til Boligselskabet Viborg. Byrådet har hermed reserveret et rådighedsbeløb i 2013 og i 2014 til dækning af det forventede kommunale grundkapitallån på henholdsvis 1.143.000 kr. og på 3.000.000 kr. (Samlet 4.143.000 kr.).

    

   Skema A, 20 almene familieboliger, beliggende Liseborg Bakke i Viborg

   Ved ansøgning af 21. februar 2014 anmoder Boligselskabet på vegne af afdeling 41 om tilsagn (skema A) til en anslået anskaffelsessum på 41.434.000 kr. inkl. udgifter til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden. Projektet holder sig under den maksimalt tilladte anskaffelsessum. Endelig godkendelse gives efter afholdt licitation (skema B). Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF (bilag nr. 1).

    

   Projektet omfatter 20 familieboliger, som opføres som tæt-lav bebyggelse i ét plan med tilhørende carporte. 7 boliger bliver med 3 rum på ca. 96 m² og 13 boliger bliver med 4 rum på ca. 110 m². Boligerne opfylder kravene til lavenergibygninger klasse 2015. Til bebyggelsen opføres et fælleshus på 100 m².

    

   Afdeling 41 forventes at være første etape ud af i alt 3 etaper, som samlet udgør 55 boliger. Situationsplanen for etape 1 fremgår af bilag nr. 2.

    

   Boligselskabet skal i de følgende projekteringsfaser have en dialog med Forvaltningen inden godkendelse af skema B.

    

   Krav i henhold til støttebekendtgørelsen

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger stiller flere krav til projektet, som Byrådet skal påse. Kravene og Forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af bilag nr. 3. I bilag nr. 3 henvises til uddrag af husleje- og udgiftsstatistik 2012 fra Landsbyggefonden, der fremgår af bilag nr. 4.

    

   Lejeledighed

   I henhold til almenboliglovens § 115, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvis der meddeles tilsagn til nye boliger, hvor det samlede antal ledige almene boliger i Kommunen overstiger 2 %. Pr. 1. februar 2014 er ledighedsprocenten for Viborg Kommune som helhed 1,13 ifølge boligorganisationernes indberetninger til Landsbyggefonden.

    

   For oversigt over ledige boliger i området henvises til bilag nr. 2 på sag: ”Godkendelse af Boligselskabet Viborgs køb af storparcel ved Liseborg Bakke”, som også behandles på mødet i dag.

    

   Finansiering

   Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 4.143.000 kr. svarende til 10 % af den samlede anskaffelsessum på 41.434.000 kr.

    

   Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

    

     2 % beboerindskud

         829.000 kr.

   10 % kommunal  grundkapital

      4.143.000 kr.

   88 % realkreditlån

    36.462.000 kr.

   Samlet anskaffelsessum

    41.434.000 kr.

    

   Kommunegaranti

   Det er en forudsætning for tilsagnet, at Kommunen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan dog ikke opgøres, før byggeriet er opført og skema C godkendes. Långiver foretager derfor en rentabilitetsberegning til en vurderet ejendomsværdi, som danner grundlag for den foreløbige kommunale garanti.

   Långiver har beregnet den foreløbige garantiprocent til 60,81. Den kommunale garanti bliver hermed: 60,81 % af 36.462.000 kr. = 22.173.000 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgning fra Boligselskabet Viborg om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger i afdeling 41 beliggende Liseborg Bakke i Viborg (skema A), med en samlet finansieringsberettiget anskaffelsessum på 41.434.000 kr. godkendes,

    

   at Kommunen til Landsbyggefonden yder et grundkapitallån på 4.143.000 kr., svarende til 10 % af anskaffelsessummen,

    

   at udgiften på 4.143.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 og 2014 til henholdsvis 9 og 15 familieboliger i Viborg Vestby,

    

   at Kommunen giver tilsagn om kommunal garanti for den lovbestemte del af lånet, anslået til 22.173.000 kr., og

    

   at den foreløbige årlige leje for boligerne på gennemsnitlig 852 kr./m², jf. bilag nr. 3, godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 13 Evt. køb af Gråbrødre Kirke Stræde 3, Viborg (Vestre Landsret)
  • Sagsfremstilling

   Bygningsstyrelsen har ved brev af 5. marts 2014 – bilag nr. 1 - forespurgt Viborg Kommune, Region Midtjylland og Forsvaret, om man er interesseret i at købe de nuværende Vestre Landsretsbygninger, der påregnes fraflyttet omkring 1. august 2014.

    

   Bygningsstyrelsen beder om en tilkendegivelse af evt. interesse senest 7. april 2014, idet ejendommen herefter vil blive overgivet til Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) til salg.

    

   Grundarealet er 2.699 m2, og bygningsarealet er 3.383 m2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til,

    

   om Kommunen skal indlede dialog/forhandling med Bygningsstyrelsen om køb af ejendommen,

    

   eller

    

   om Kommunen skal meddele Bygningsstyrelsen, at Kommunen ikke er interesseret i at købe ejendommen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der indledes dialog med Bygningsstyrelsen om deres forventninger til salg af ejendommen.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 14 Orientering omkring status for arbejdet med realisering af skolereform - forståelsespapir (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Folketinget vedtog den 26. april 2013 ”Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område” (Lov 409). Loven indebærer ændrede tjenestetidsregler for lærerne i folkeskolen, hvoraf hovedpunktet er, at lærerne nu får en fast tilstedeværelsestid på skolen.

    

   Loven indebærer samtidig, at den lokale arbejdstidsaftale mellem Viborg Kommune og Viborg-Egnens Lærerkreds ophører pr. 1. august 2014.

    

   Viborg Kommune, Skolelederforeningen og Viborg Lærerkreds har derfor - i fællesskab - udarbejdet et forståelsespapir, der har til hensigt, at sikre den fortsatte udvikling af skolevæsnet i Viborg Kommune, med afsæt i de fælles værdier, der danner grundlag for medarbejdernes mulighed for en udviklende arbejdsmæssig hverdag. Det samlede forståelsespapir fremgår af bilag nr. 1.

    

   Konkret har de tre parter indgået aftale om, at der til lov 409 er en fælles forståelse af en række planlægningsmæssige aftaler, som er gældende for alle skoler.

    

   For Viborg Kommune gælder såvel ledelsesgrundlaget, MED aftalen og Viborg Kommunes personalepolitik, hvilket fremadrettet er fundamentet for samarbejdet mellem ledere og lærere og mellem lærere og andre medarbejdere.

    

   Med udgangspunkt i undervisningsbegrebet og lærerrollen i fremtidens skole, er målsætningen, at skolerne lever op til Folketingets og Byrådets formuleringer om folkeskolen, hvilket stiller store krav til skolens pædagogiske praksis, organisering og samarbejdsformer. For at opnå et skolevæsen, der lever op til en fortsat udvikling, forudsættes der tæt dialog på alle niveauer.

    

   Forståelsespapiret med de tilknyttede aftaler om præciseringer og suppleringer af lov 409 er gældende fra og med skoleåret 2014/15 og til og med skoleåret 2019/20, men kan opsiges af hver af de tre parter med 7 måneders varsel. Eventuelle overenskomstresultater kan medføre behov for justeringer af dette forståelsespapir uden hensyn til opsigelsesvarsel. 

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Til efterretning.

 • 15 Aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsarbejder over 2.0 mio kr.
  • Sagsfremstilling

   ”I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring, påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab med tilhørende bemærkninger. For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu følgende regnskabsafslutninger fra Børne- og Ungdomsudvalget:

    

    

   Det gode børneliv i Løgstrup

    

   Sted nr.

   Projekt

   Bevilling

   (1.000 kr.)

   Forbrug

   (1.000 kr.)

   Afvigelse

   (1.000 kr.)
   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   514.970

   Det gode børneliv I Løgstrup

   10.286.000

   10.230.320

   -55.680 

    

    

   Anskaffelser af IT til skoler i 2010-2013

    

   Sted nr.

   Projekt

   Bevilling

   (1.000 kr.)

   Forbrug

   (1.000 kr.)

   Afvigelse

   (1.000 kr.)
   (+) merforbrug

   (-) mindreforbrug

   301.570

   Anskaffelser til IT til skoler i 2010-2013

   9.740.000

   9.770.884

   30.884 

    

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Indstilling

   Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at anlægsregnskaberne godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at anlægsregnskaberne godkendes

  • Forvaltningens bemærkninger

   Tallene i tabellerne er angivet i kr. og ikke i 1.000 kr. som beskrevet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 16 Etablering af personalearbejdspladser på skolerne pr. 01.08.2014
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Med den nye skolereform, der træder i kraft efter sommerferien 2014, indføres en længere og mere varieret skoledag for det pædagogiske personale på Viborg Kommunes skoler.

    

   Der skal derfor etableres arbejdspladser til lærere og pædagoger på skolerne.

    

   På Børne- & Ungdomsudvalgets møde den 18.06.2013 (sag nr. 13) blev det besluttet at bevilge 4.400.000 mio. kr. til opgaven af den ubrugte lønsum i forbindelse med lockout på skoleområdet i april 2013.

    

   Endvidere besluttede Børne- & Ungdomsudvalget den 01.10.2013 (sag nr. 1) at få udarbejdet nye mål for bygningerne på skolerne. En nedsat arbejdsgruppe har arbejdet med opgaven og de nye mål blev godkendt på B & U mødet den 26.11.2013.

   Punkt 12 i målene lyder således:

    

   Der er i udgangspunktet en arbejdsplads til hver pædagogisk medarbejder og der er mulighed for at den enkelte kan opbevare egne undervisningsmaterialer og udstyr på betryggende måde”.

    

   En arbejdsplads vil bestå af bord, stol, reol samt skærm/tastatur.

    

   Ud fra de indkøbsaftaler Viborg Kommune har indgået, er der fastlagt et beløb pr. medarbejder pr. arbejdsplads på 7.000 kr. – et beløb som skolerne får dispositionsret over.

    

   Skolerne har herefter indsendt deres bedste bud på det mest præcise antal lærere og pædagoger, der indgår i skoledagen/undervisningen pr. 1. august 2014.

   Antallet udgør 1.150 medarbejdere.

   Der vil ske en efterregulering pr. 1. august 2014, når det nøjagtige antal medarbejdere, der indgår i skoledagen/undervisningen kendes.

    

   Udgiften til etablering af 1.150 arbejdspladser udgør således 8.050.000 kr.

    

   Finansiering

    

   Det bevilgede beløb på 4.400.000 kr. af lockoutmidlerne dækker ikke udgiften til etablering af arbejdspladserne på 8.050.000 kr.

    

   Forvaltningen bemærker, at det resterende beløb af anlægsudgiften på 3.650.000 kr.af den samlede udgift på 8.050.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløb, som er afsat på anlægsbudgettet i følgende år

    

   2014   2.000.000 kr. ikke forbrugt rådighedsbeløb af Pulje til helhedsplaner, ny           

             skolereform m.v.   

   2015   1.650.000 kr. Investeringsoversigt 2015 – Pulje helhedsplaner, ny skolereform

             m.v.

     

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.050.000 kr. til kontoen ”Indretning af arbejdspladser, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiften på 8.050.000 kr. finansieres ved

    

   nedsættelse af driftsrammen på politikområde skoler med 2.600.000 kr. i 2014 og med 1.800.000 kr. i 2013, idet beløbet overføres til anlæg i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 og, ved

    

   nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.” på 2.000.000 kr. og ved

    

   fremrykning med 1.650.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”  

    

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-03-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8.050.000 kr. til kontoen ”Indretning af arbejdspladser, ny skolereform m.v.” med rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiften på 8.050.000 kr. finansieres ved

    

   nedsættelse af driftsrammen på politikområde skoler med 2.600.000 kr. i 2014 og med 1.800.000 kr. i 2013, idet beløbet overføres til anlæg i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 og, ved

    

   nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.” på 2.000.000 kr. og ved

    

   fremrykning med 1.650.000 kr. af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2015-2018 på kontoen ”Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v.”  

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 17 Endelig vedtagelse af ændring i kommuneplanens retningslinje om varmeforsyning
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 og Klima- og Miljøudvalget på møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede den 20. november 2013 (sag nr. 11) at fremlægge forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune i offentlig høring fra den 28. november 2013 til den 22. januar 2014. Planforslaget er vedlagt som bilag 1.

    

   Byrådet behandlede sagen med følgende dagsordenstekst:

   ”Sagen blev behandlet parallelt på Teknisk Udvalgs og Klima- og Miljøudvalgets møde henholdsvis den 30. og 31. oktober 2013 med enslydende indstilling.

    

   Planloven giver mulighed for, at lokalplaner kan indeholde bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. En bebyggelse er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, hvis den er tilsluttet et fjernvarmenet eller naturgasnet (individuel naturgas). Tilslutningspligten indebærer ikke en pligt til at skulle aftage varme eller gas fra anlægget men pligt til at betale et evt. tilslutningsbidrag samt evt. årlige faste afgifter. Lovgivningen fastlægger dog en undtagelse i forhold til nye lavenergihuse, så disse automatisk får dispensation fra en tilslutningspligt.

    

   Ved udarbejdelse af nye lokalplaner i Viborg Kommune er der praksis for, at der fastlægges tilslutningspligt til fjernvarme eller individuel naturgas, når en sådan forsyning forefindes i området eller må forventes at blive udbygget til området.

    

   Denne praksis følger af kommuneplanens retningslinje 1.13:

   "Ny bebyggelse (større projekter) skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på grundlag af et konkret projekt, som skal godkendes af Viborg Kommune. Enkeltstående bebyggelse skal tilsluttes den form for kollektiv varmeforsyning, der er i området."

    

   Forvaltningen anbefaler, at denne praksis ændres, så lokalplanerne fremover kun fastsætter tilslutningspligt til fjernvarme. Således foreslås kommuneplanens retningslinje 1.13 ændret til:

   "Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder som er udlagt eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.”

    

   Ændringsforslaget er begrundet i, at kommunens klimastrategi fastlægger en målsætning om, at kommunens udledning af drivhusgasser skal reduceres, så kommunen som helhed bliver CO2 neutral. Kommunen vil således arbejde for at udfase fossile brændsler (herunder individuel naturgas). Derfor bør der i nye lokalplaner ikke pålægges tilslutningspligt til naturgas.

    

   Ændringen vil betyde, at der i nye lokalplanområder, som er udlagt til naturgasforsyning, fortsat er mulighed for at vælge at tilslutte ejendommene til naturgas, men nye bygninger vil også kunne etableres med fx varmepumper eller biomassefyr som eneste varmekilde. Grundejerne vil således frit kunne vælge mellem naturgas eller andre individuelle varmekilder. Indtil i år har det været problematisk ikke at fastlægge tilslutningspligt til individuel naturgasforsyning, da der så i stedet for kunne etableres oliefyr, som udleder mere CO2. Men siden den 1. januar 2013 har et generelt forbud været gældende mod installation af oliefyr i nye bygninger. Det vil derfor være i overensstemmelse med klimastrategiens målsætning, hvis nye lokalplaner ikke fastlægger tilslutningspligt til individuel naturgas.

    

   Forvaltningen anbefaler, at nye lokalplaner fortsat fastlægger tilslutningspligt til fjernvarme i områder som er udlagt eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning efter et af kommunen godkendt projekt efter varmeforsyningsloven. Der kan på den ene side argumenteres for, at fjernvarme ikke udleder væsentligt mindre CO2 end individuel naturgas, da næsten al fjernvarmeproduktionen i kommunen er baseret på naturgas i dag. På den anden side forventes der med tiden at ske en omstilling af fjernvarmeproduktionen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder.

    

   Hvis det i konkrete tilfælde skulle vise sig at være hensigtsmæssigt, at der fastlægges tilslutningspligt til naturgas for ny og/eller eksisterende bebyggelse, kan kommunen fastlægge tilslutningspligt efter varmeforsyningslovens bestemmelser.

    

   Miljøvurdering

   Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

    

   Planforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering.”

    

    

   Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Kommuneplantillægget ændrer retningslinje 1.13 for varmeforsyning, så der i nye lokalplaner ikke længere fastlægges tilslutningspligt til naturgas. Den fremtidige ramme for lokalplanlægningen bliver i stedet for, at "Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme i områder som er udlagt eller som forventes at blive udlagt til fjernvarmeforsyning.”

    

   Den offentlige høring

   Udover at offentliggøre planforslaget har forvaltningen sendt planforslaget til alle varmeforsyningsselskaber i Kommunen heriblandt HMN Naturgas.

    

   I høringsperioden er der ikke kommet høringssvar.”

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages endeligt uden ændringer

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   På baggrund af anbefalingen fra Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget, indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 18 Vandløbsrestaurering og sikring mod fremtidige oversvømmelser ved Hedemøllebæk og Madekilden i Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Klima og Miljøudvalget godkendte den 11. april 2013 den overordnede strategi for prioritering af naturindsatsen 2014-2017 (bilag 1).

    

   Af prioriteringen fremgår det, at Natur- og friluftsprojekter, der fremmer Viborg Kommunes vækstmuligheder i forhold til bosætning og erhverv, prioriteres højest. Det indebærer bl.a., at Statsligt finansierede vandplanprojekter, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede strategi, suppleres med kommunale naturgenopretningsmidler. Herved kan de kommunale politiske mål for natur- og friluftsindsatsen understøttes, og det samlede naturindhold og mulighederne for friluftsliv og rekreative aktiviteter forbedres.

    

   Det konkrete projekt

   I Bjerringbro ligger en gammel vandmølle, Bjerring Mølle, som opstemmer vandet i Hedemøllebæk og Madekilden, inden vandløbene fortsætter til udløbet i Gudenåen, se oversigtskortet (bilag 2). Madekilden løber sammen med Hedemøllebæk umiddelbart oven for mølledammen.

    

   Mølledammen grænser op til et kommunalt ejet grønt område med forbindelse til idrætsanlægget, og stierne i området forbinder de rekreative arealer med det nye stiforløb, der via den nye gangbro over Gudenå har forbindelse til byområderne syd for Gudenåen.

    

   Opstemningen ved mølledammen er i dag indrettet med en fisketrappe støbt i beton, hvor alt vandet fra vandløbene i dag passerer, idet møllen ikke længere er i drift. Fisketrappen fungerer dårligt og vurderes at udgøre en spærring for fiskene i Gudenåsystemet.

    

   Foruden at møllen udgør en spærring for fiskene, påvirker vandløbene de omgivende bebyggelser på strækningen fra Skovvejen ned til mølledammen med oversvømmelser, når der løber meget store vandmængder i vandløbene. I vinteren 2011 blev således flere huse oversvømmet langs Hedemøllebæk nedstrøms Skovvejen, samt dele af bebyggelsen langs Madekilden nede ved mølledammen.

    

   I forslaget til vandplan for Randers Fjord vises en spærring i Hedemøllebæk ved Møllen, men indsats mod spærringen er udsat til senere planperioder.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Med henvisning til, at der på anlægsbudgettet er afsat midler til gennemførelse af et projekt ved Bjerring Mølle, foreslår forvaltningen, at bevillingen frigives til et naturgenopretningsprojekt med henblik på at skabe fri passage i Hedemøllebæk ved møllen. Projektet vil indebære mulighed for, at vandløbenes forløb i området flyttes.

    

   Idet vandløbene samtidig risikerer at oversvømme boligarealerne, foreslås det, at projektet samtidig skal indeholde en klimaindsats i vandløbene, så de forventede fremtidige vandmængder ikke medfører oversvømmelser.

    

   Endelig foreslås det, at vandløbenes forløb integreres i det grønne område, så oplevelsesværdien af vandløbet som naturelement øges til glæde for publikum som færdes i området.

    

   I 2013 planlagde Teknisk Udvalg at føre en ny sti gennem det kommunale areal fra stiforløbet nede ved Gudenåen op til idrætsanlægget. Da stiforløbet kan være med til at fremme oplevelsesværdien, skal stiforløbet koordineres med det foreslåede vandløbsgenopretningsprojekt.

    

   Bjerringbro Kommune har tidligere haft planer om at gennemføre en vandløbsrestaurering ved møllen. Skitseforslaget er indeholdt i et lokalplanforslag for området. Skitseforslaget skal imidlertid tilrettes i overensstemmelse med den seneste viden på området, og der vil derfor skulle søges om enten dispensation fra lokalplanen, eller udarbejdes et tillæg, afhængig af omfanget af ændringer, til gennemførelse af det aktuelle projekt.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” med 2.000.000 kr. til rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 2.000.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” til formålet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2014

   Fraværende: Flemming Lund

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” med 2.000.000 kr. til rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 2.000.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, der er afsat på kontoen ”Faunapassage ved Bjerring Mølle” til formålet.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Der henvises i sagen til 2 bilag. Der er kun et bilag i sagen, hvilket er et oversigtskort over området.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 19 Gennemførelse i 2014 af den kommunale indsats efter Statens vand- og naturplanlægning (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede den 20. marts 2013 en indstilling fra Klima- og Miljøudvalget om godkendelse af de ansøgninger om tilskud fra Staten, som forvaltningen havde indsendt, for at komme i betragtning ved en forud liggende ansøgningsrunde, samt at bevilge de resterende midler på budgettet for 2013, der var til rådighed for gennemførelse af indsatsen.

    

   I samme anledning godkendte Byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til efter sædvanlig administrationspraksis, og inden for den årlige rammebevilling, at ansøge om og gennemføre forprojekter og realiseringsprojekter indenfor de bevillingsmæssige tilsagn, Staten meddeler til de enkelte projekter.

    

   Projekterne gennemføres efter frivillighedsprincippet.

    

   Processen for gennemførelse af projekterne 

   Administrationsmodellerne for gennemførelse af indsatsen for næsten alle vand- og naturplanprojekter indebærer, at Kommunen indledningsvis ansøger om at gennemføre en forundersøgelse inden for en ansøgt økonomisk ramme. Kommunen lægger herefter ud for udgifterne, hvilket finansieres over anlægsbevillingen. Kommunens godkendte udgifter til forundersøgelsen kan herefter ansøges udbetalt fra Staten og indgår på anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling, når forundersøgelsen er gennemført.

    

   Når forundersøgelsen konkluderer, at projektet er relevant og kan gennemføres, ansøges om realisering med en ny økonomisk ramme. Efter realisering søges om udbetaling af den økonomiske ramme for realiseringen. Indtægten herfra tilgår anlægskontoen gennem en indtægtsbevilling.

    

   På grund af den tidsmæssige forskydning mellem Kommunens påbegyndelse af forundersøgelser og efterfølgende realiseringer har forvaltningen behov for at have et beløb til rådighed til finansiering af Kommunens udlæg, indtil udlæggene returneres fra Staten.

    

   Tidsrammen for gennemførelse af forundersøgelser og realiseringer indtil udlæggene kan gøres op, varierer fra næsten 1 år til flere år, når der bl.a. er tale om gennemførelse af de store komplicerede vådområdeprojekter, som f.eks. Fly Enge.

    

   De eneste anlægsprojekter, der ikke administreres efter ovennævnte model, er sørestaurering samt indsatsen på spildevandsområdet.

    

   Opgaven i 2014 

   I 2014 forventes indsatsen efter den generelle administrationsmodel at omfatte forundersøgelse af nye vådområder samt ådalsprojekter i tilløbene til Rødsø og søerne omkring Viborg. Disse projekter prioriteres og igangsættes i hhv. Limfjordsrådet og Gudenåkomiteen, i deres egenskab af vandoplandsstyregrupper.

    

   I 2014 igangsættes forundersøgelser til vandløbsrestaureringer i Gudenåens opland i Viborg Kommune.

    

   De nye vandløbsrestaureringsprojekter igangsættes i overensstemmelse med det forslag til kommunal handleplan, som Klima- og Miljøudvalget anbefalede Byrådet at godkende den 29. november 2012.

    

   Forslaget blev tilbagesendt til Klima- og Miljøudvalget af Økonomiudvalget den 12. december 2012 som følge af, at Statens vandplaner blev erklæret ugyldige.

    

   Foruden de nye forundersøgelser, der skal sættes i gang i 2014, skal der samtidig ansøges om realiseringer for de projekter, som er forundersøgt i 2013.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighedsbeløb i 2014.

    

   at anlægsudgiften på 10.054.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighed i 2014.

    

   at anlægsindtægten i 2014 på 10.054.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2014

   Fraværende: Flemming Lund

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighedsbeløb i 2014.

    

   at anlægsudgiften på 10.054.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Natura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling (anlægstilskud) på 10.054.000 kr. til kontoen ”Statens Vand- og Naturplaner – restaurering af vandløb” med rådighed i 2014.

    

   at anlægsindtægten i 2014 på 10.054.000 kr. finansierer nedsættelse af rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”Nautura 2000 og vandplanprojekter” med 10.054.000 kr.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 20 Anlægsbevilling til detailprojektering af restaurering af Birke Sø (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 6. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Før kommunalreformen udarbejdede Hedeselskabet et skitseprojekt til restaurering af Birke Sø for Viborg Amt.

    

   Birke Sø ligger nord for Stoholm (se bilag 1) og har stor rekreativ værdi for lokalområdet. Birkesø opfylder ikke miljømålet for søen. Årsagen hertil er en stor pulje af næringsstoffer i bundsedimentet, som hvert år giver anledning til kraftig algevækst.

    

   Den oprindelige restaureringsmetode gik ud på at fjerne bundsedimentet med sejlende specialmaskine, der løsner bundsedimentet og pumper det op i en blanding med vand. Planen var at pumpe slammet op til afvandingsbassiner på arealer, ca. 200 meter øst for søen, med slutdeponi samme sted.

    

   Viborg Amt gav på grundlag af skitseprojektet dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til at gennemføre et projekt med fjernelse af 12.400 m3 slam.  Dispensationen blev imidlertid påklaget af Danmarks Naturfredningsforening med påstand om værdien af at bevare de dybere, geologisk informationsrige sedimentlag, der kan fortælle om landskabets forhistorie.

    

   Viborg Amt omgjorde efterfølgende den oprindelige dispensation og meddelte i december 2005 en ny dispensation til kun at fjerne det øvre, mest næringsrige sedimentlag, i alt ca. 6.000 m3. Det blev samtidigt klart, at bundsedimentets høje indhold af cadmium medførte krav om, at der skulle membraner under slambedene, hvilket ville medføre en betragtelig forøgelse af projektomkostningerne. Med kommunesammenlægningen og nedlæggelsen af amterne gik projektet i stå.

    

   Genoptagelse af projektet

   I 2009 afsatte Viborg Kommune midler på anlægsbudgettet til at genoptage projektet, og Orbicon blev bedt om at udarbejde et detailprojekt.

    

   I forbindelse med udarbejdelsen af tilbuddet på detailprojekteringen kom det imidlertid hurtigt til at stå klart, at det på den ene side næppe vil være muligt at gennemføre sedimentfjernelsen med det pålagte krav om etablering af membraner i slambedene inden for den afsatte økonomiske ramme. Der opstod også tvivl om muligheden for, rent praktisk, at kunne begrænse sedimentfjernelsen til det øverste, mest næringsrige lag. Det blev desuden konkluderet, at for at fastholde søen i en gunstig tilstand efter en restaurering, vil det være nødvendigt at reducere næringsstoftilførslen fra skrånende arealer ned til søen.

    

   De faglige og økonomiske udfordringer har ført til, at Orbicon har skitseret et alternativt restaureringsprojekt, gående ud på at tømme søen for vand og, efter passende afvanding af sedimentet på stedet, at foretage fjernelse af dette ved afgravning og efterfølgende bortkøring til deponi. Alternativet forudsætter en ny projektering, der skal beskrive projektets praktiske gennemførlighed, herunder bevaringen af oplysningerne i sedimentlagene.

    

   Hele processen med ny projektering, godkendelse og realisering forventes at strække sig over mere end 1 år.

    

   Byrådet besluttede den 20. november 2013 (punkt 1) at bemyndige forvaltningen til at afslutte handler om jordkøb og/eller indgå aftaler om erstatninger for rådighedsindskrænkninger vedr. Birkesø. Opkøb af de skrånendes arealer ned mod Birkesø er nu ved at være afsluttet.

    

    

   Økonomi 

   På det grundlag blev der i budget 2013 - 2016 afsat midler til detailprojektering i 2014 og til gennemførelse af projektet i 2015.

    

   Rådighedsbeløbet for 2014 til projekteringen er på 1.475 mio. kr., mens rådighedsbeløbet i budgettet for 2015 til endelig realisering af projektet er på 2.458 mio. kr.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Birke Sø” på 3.933.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.475.000 kr. i 2014 og rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. i 2015.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 3.933.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på 1.475.000 i 2014 der er afsat på kontoen ”Birke Sø” til formålet og af rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. afsat i 2015 til formålet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2014

   Klima- og Miljøudvalget besluttede, at projektet, i tilfælde af ændringer, forelægges udvalget påny.

    

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Birke Sø” på 3.933.000 kr. med rådighedsbeløb på 1.475.000 kr. i 2014 og rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. i 2015.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 3.933.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på 1.475.000 i 2014 der er afsat på kontoen ”Birke Sø” til formålet og af rådighedsbeløb på 2.458.000 kr. afsat i 2015 til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 21 FDF Sejlcenter Viborg søger om frigivelse af anlægsbevilling til projekt Sejlcenter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”FDF Sejlcenter Viborg fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til ”Projekt Sejlcenter”.

    

   Baggrunden for projektet:

   FDF kredsene i Viborg har gennem mere end 25 år haft et fælles sejladsarbejde, der benyttes af mange af medlemmerne, men som hele tiden har savnet et fast sted at være med bro, slæbested og eget tidssvarende klubhus. Arbejdet har indtil nu hvilet på, at private har stillet faciliteter til rådighed.

    

   I 2009 overtog FDF Sejlcenter Viborg et bådehus fra Viborg Sejlklub, og fik samtidig stillet den kommunale jord, som huset ligger på, til rådighed. Placeringen ved Nørresøs nordøstlige hjørne er unikt til friluftsliv, både på søen, på selve stedet samt som udgangspunkt for ture i området. Det er bynært og samtidig omkranset af fri natur. For FDF Sejlcenter Viborg er det ønskeligt, at skabe noget nyt, som ikke alene opfylder foreningernes egne ønsker, men også giver større muligheder for friluftsliv for de mange, som passerer gennem området. Kun bådehuset og indhegnet depotområde skal af sikkerhedsmæssige årsager ikke være tilgængelige for offentligheden. Resten vil frit kunne benyttes af alle.

    

   Målet med projektet:

   -       at FDF Sejlcenter Viborg får deres eget sted,

   -       at få et sted indenfor gå / cykelafstand, hvor medlemmerne af kredsene i FDF Viborg Netværk har mulighed for friluftsaktiviteter,

   -       at få faciliteter til at kunne arrangere stævner, kapsejladser og sejlertræf,

   -       at få et område, der virker nytænkende og inspirerer til medlemskab af FDF, samt generelt virker som katalysator for sejlads med børn og unge,

   -       at få et sted, som i vid udstrækning kan bruges af andre foreninger og af offentligheden,

   -       at supplere antallet af fartøjer i FDF Sejlcenter Viborg.

    

   Der vedlægges som bilag en fyldestgørende projektbeskrivelse.

    

   FDF Sejlcenter Viborg anmoder nu om at få anlægsbevillingen frigivet, idet man er klar til at komme i gang med de planlagte opgaver i første halvdel af 2014:

   -       Nedrivning af eksisterende bådehus og opførelse af nyt sejlcenter bygning på 140 m2 i to etager, som skal indeholde bådehal, klubhus faciliteter: mødelokale, køkken, toilet og badefaciliteter samt værksted.

   -       Etablering af slæbested

   -       Etablering af brofaciliteter samt etablering af området med motions pavilloner, beplantning mv.

    

   Økonomi:

   Den samlede anlægsudgift er budgetteret til 4.700.000 kr.

     

   Budget for projektet

   Kroner

   Udgifter:

   Anlægsudgifter til nyt sejlcenter bygning

   3.594.000

   Anlægsudgifter for udeområder

   796.250

   Anskaffelse af større sejlbåd

   310.000

   I alt udgifter:

   4.700.250

    

    

   Indtægter:

    

   Tilskud Viborg Kommune

   2.600.000

   Tilskud fonde, virksomheder, private personer

   2.000.000

   Eget indskud

   100.250

   I alt indtægter

   4.700.250

    

    

    

   Viborg Byråd bevilgede i møde 5. september 2012, efter indstilling fra Kulturudvalget, et tilskud på 50.000 kr. til projektering af projektet.

    

   Supplerende oplysninger, herunder detaljeret budget fremgår af vedlagte projektbeskrivelse / bilag.

    

   Lokaletilskud:

   Der forventes at være tilskudsberettigede lokaleudgifter for ca. 22.000 kr., svarende til et lokaletilskud på ca. 16.000 kr. FDF Sejlads har en forventning om at kunne udleje lokaler i bygningen i et ukendt omfang. Disse lejeindtægter vil fragå tilskudsgrundlaget.

    

   Ansøgningen om lokaletilskud behandles sammen med andre ansøgninger om nye lokaleudgifter i maj 2014. 

    

   Finansiering:

   Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 2.629.000 kr. Af bemærkningerne fremgår det, at projektet, hvortil der ydes anlægstilskud, indebærer indretning af sejlcenter i område ved den nordlige ende af Nørresø med udgangspunkt i renovering / nybyggeri ved eksisterende bådehus.  Viborg Kommune bidrager med 2.629.000 kr. fordelt med 568.000 kr. til områdeindretning og 2.061.000 kr. i tilskud til sejlcenter bygning.

    

   Forvaltningen foreslår, at der frigives bevilling til ”Projekt Sejlcenter” på i alt 2.629.000 kr., og fordeles som anført ovenfor. Det forudsættes endvidere, at FDF Sejlcenter Viborg realiserer projektet som anført i sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.629.000 kr. til kontoen FDF Sejlcenter Viborg - ”Projekt Sejlcenter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 2.629.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014

   Fraværende: Samina Shah, Ib Bjerregård

   Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.629.000 kr. til kontoen FDF Sejlcenter Viborg - ”Projekt Sejlcenter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiften på 2.629.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Kultur - og Fritidsudvalget godkendes.

 • 22 FDF Ørum søger om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af FDF Gården til friluftscenter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”FDF Ørum fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekt ”Ombygning af FDF Gården i Ørum til friluftscenter”.

    

   FDF Ørum har kredshus og hjemsted i og omkring den tidligere forpagtergård til præstegården i Ørum. Kredshuset er beliggende Præstegårdsvej nr. 4 i Ørum.

   FDF Ørum lejer forpagtergården (stuehus samt dele af de tidligere avlsbygninger) og det omkringliggende grønne område på 5000 m2. FDF Ørum’s venner ejer nu bygningerne (se lejekontrakt). Indtil 31. august 2013 var bygningerne ejet af menighedsrådet i Ørum, og ombygningsprojektet er sket i et tæt samarbejde med menighedsrådet. Menighedsrådet havde ikke selv økonomisk mulighed for at rejse midlerne til ombygning, men gav tilladelse hertil, og på den baggrund blev der udarbejdet tillæg til lejekontrakt. Dette tillæg blev imidlertid ikke godkendt af provstiudvalget, men bygningerne blev i stedet sat til salg og købt af FDF Ørums venner og ombygningen sker således i denne forenings regi.

    

   FDF Ørum har 130 aktive medlemmer og de eksisterende indendørs faciliteter er blevet for små. Derfor ønsker man en større ombygning.

    

   Projektet vedrører ombygning af FDF Gården til et friluftscenter, idet man ønsker at ombygge loftsrummene i de eksisterende avlsbygninger til aktivitetsrum / soverum, køkken og toiletter samt ombygge en del af den tidligere kostald til udekøkken og toiletter med adgang udefra.

    

   På grund af de ændrede ejerforhold, er tidsplanen ændret, og man forventer således at kunne igangsætte ombygningen i 2. kvartal 2014. Det oplyses endvidere, at man forventer at kunne tage de nye faciliteter i brug i slutningen af 2014.

    

   Økonomi 

    

   Udgifter:

    

   Samlede anlægsudgifter

   3.641.105 kr.

    

   Indtægter:

    

   Egenfinansiering

   1.350.000 kr.

   Forsikring, erstatning

   250.000 kr.

   Viborg Kommune, anlægstilskud

   800.000 kr.

   I alt indtægter

   2.400.000 kr.

    

   Det resterende beløb på godt 1,2 mio. kr. forventes rejst gennem fonde og andre pengepuljer.

    

   Supplerende oplysninger fremgår af vedlagte bilag.

    

   Lokaletilskud

   Der forventes at være tilskudsberettigede lokaleudgifter for ca. 130.530, svarende til et lokaletilskud på ca. 95.287 kr. FDF Ørum har tidligere modtaget lokaletilskud på 76.979 kr. Altså en stigning på 18.308 kr. Ændringen er godkendt i Kulturudvalget 21. juni 2012.

    

   Finansiering

   Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, at der til projektet er afsat 800.000 kr., men beløbet er først afsat i år 2016. Der søges således om fremrykning af anlægstilskuddet til 2014. Der henvises til den vedlagte tidsplan for projektet.

    

   Økonomistaben har på denne baggrund vurderet sagen.

    

   Forvaltningen foreslår herefter, at der frigives anlægsbevilling til projekt: ”Ombygning af FDF Gården i Ørum til friluftscenter”, idet det forudsættes, at projektet realiseres som anført i ansøgningen og projektbeskrivelsen og under forudsætning af, at ansøgeren dokumenterer, at den samlede finansiering er på plads inden projektet igangsættes.

    

   Det foreslås endvidere, at bevillingen rykkes frem til år 2014, idet den kommende budgetopfølgning vil vise, at der er opgaver som udskydes.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, at Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Ombygning af FDF Gården Ørum” med 800.000 kr. til rådighed i 2014, og

    

   at anlægsudgiften på 800.000 kr. i 2014 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 – 2017 i 2016 til formålet.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014

   Fraværende: Samina Shah, Ib Bjerregård

   Kultur– og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Ombygning af FDF Gården Ørum” med 800.000 kr. til rådighed i 2014, og

    

   at anlægsudgiften på 800.000 kr. i 2014 finansieres ved fremrykning af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 – 2017 i 2016 til formålet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Kultur - og Fritidsudvalget godkendes.

 • 23 Viborg Cycling søger om tilskud til afholdelse af MTB løb
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25. februar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Cycling søger om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af et mountainbike-løb for den danske elite og motionsklasser.

    

   Viborg Cycling afholder et løb i SRAMligaen 21. og 22. juni 2014, der køres i fem danske byer fra maj til september. Løbet indgår i en international serie, som det internationale cykelforbund, UCI styrer og der er således tale om et løb på eliteniveau med international deltagelse og deltagelse af de bedste danske ryttere. Der forventes 400-500 deltagende ryttere, der er en blanding af børn og voksne samt 1500-2000 tilskuere. Løbet afholdes i området ved Nordisk Park, Forstbotanisk Have og Klostermarken.

    

   Generelt er cykling på mountainbike i kraftig vækst, og området ved Viborg egner sig særdeles godt til kørsel på mountainbike. I år køres et prøveløb på mountainbike i forbindelse med Hærvejsløbet, og det er muligt, at Viborg Cycling fra 2015 kan indgå i Hærvejsløbet som arrangør af et mountainbike løb. Viborg Cycling har tidligere afholdt lignende løb med succes.

    

   Viborg Cycling søger om 50.000 kr. ud af deres udgiftsbudget på i alt 130.000 kr. De foreslår, at 25.000 kr. ydes som tilskud og 25.000 kr. ydes som en underskudsgaranti.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til evt. tilskud til arrangementet.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 25-02-2014

   Fraværende: Samina Shah, Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at ansøgningen fra Viborg Cycling ses i sammenhæng med udviklingen af Hærvejsløbet og events med international deltagelse, og på baggrund heraf fremsendes sagen til Økonomiudvalget til stillingtagen til evt. tilskud til arrangementet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der til Viborg Cyclings afholdelse af et MTB-løb bevilliges et tilskud på 25.000 kr. og en underskudsgaranti på 25.000 kr. finansieret af Byrådets udviklingspulje i 2014, under forudsætning af, at Viborg Cycling fra 2015 kan indgå i Hærvejsløbet som arrangør af et mountainbikeløb.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 24 Kontanthjælpsreformen og konsekvenserne for frikommuneforsøg på arbejdsmarkedsområdet
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Regeringen indgik i april 2013 forlig med Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en kontanthjælpsreform. Reformen er udmøntet i en række ændringer af lovgivningen på beskæftigelses- og socialområdet med virkning fra 1. januar 2014.

    

   Forsørgelsesydelser

   Det, der hidtil har været kendt som kontanthjælp, er fremover ændret til to forskellige ydelser:

    

   Kontanthjælp: Ydelse til borgere uden anden forsørgelse, der er fyldt 30 år, eller som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse (egu) eller videregående uddannelse). Ydelsen er på hidtidigt kontanthjælpsniveau, dog unge under 30 med erhvervskompetencegivende uddannelse den særlige ungesats, der hidtil har været for unge op til 25 år.

    

   Uddannelseshjælp: Ydelse til borgere under 30 år uden anden forsørgelse, der ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ydelsen er på det hidtidige niveau for kontanthjælpens ungesats for unge op til 25 år.

    

   For begge ydelsestyper findes forskellige satser eller tillæg afhængigt af forsørgerstatus m.m.

    

   I forbindelse med reformen er den gensidige forsørgerpligt for ægtefæller udvidet til også at omfatte samlevende. Den gensidige forsørgerpligt indebærer, at kontant- eller uddannelseshjælpen vurderes i forhold til parrets samlede formue og ægtefællens/samleverens indtægt.

    

   Visitation

   Det hidtidige matchsystem er afskaffet, og erstattet af en visitation, hvor det vurderes, om borgeren er jobparat (kontanthjælpsmodtagere), uddannelsesparat (uddannelseshjælpsmodtagere) eller aktivitetsparat (begge ydelsesgrupper).

    

   Jobparat: Kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Disse skal stå til rådighed for job og være aktivt jobsøgende.

    

   Uddannelsesparat: Uddannelseshjælpsmodtagere, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.

    

   Aktivitetsparat: Kontanthjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne komme i job efter en kortere periode, samt uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke vurderes at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. I begge tilfælde kan årsagen enten være faglige, sociale og/eller helbredsmæssige problemer eller at borgeren bruger sin ret til fravær under graviditet, barsel eller adoption.

    

   Alle uddannelseshjælpsmodtagere skal i forbindelse med den første visitationssamtale have et uddannelsespålæg.

    

   Er der umiddelbart ingen barrierer i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse er man ”åbenlyst uddannelsesparat” og forventes at starte på uddannelse hurtigst muligt, samt at skaffe sig ordinært arbejde indtil uddannelsen starter.

    

   For øvrige uddannelsesparate og for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan der iværksættes understøttende aktiviteter, og tidfrister i forhold til opfyldelsen af uddannelsespålægget sættes i forhold til dette.

    

   Indsatser

    

   Nytteindsats

   Med kontanthjælpsreformen indføres et nyt redskab kaldet nytteindsats, som indebærer at borgeren arbejder for kontanthjælpen i en offentlig virksomhed (herunder organisationer, foreninger mv., der betragtes som offentlige i beskæftigelsesindsatsen i øvrigt), med samfundsnyttige opgaver, der ligger ud over det normerede niveau.

    

   Nytteindsats følger de kendte regler for virksomhedspraktik. Men hvor virksomhedspraktik som udgangspunkt har et opkvalificerende sigte for en bred vifte af målgrupper, er nytteindsatsen målrettet jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.

    

   Nytteindsats skal iværksættes senest efter tre måneder for jobparate og én måned for åbenlyst uddannelsesparate, og kan have en varighed op til 13 uger. Nytteindsats kan etableres som enkeltpladser hos offentlige arbejdsgivere, eller som større projekter på tværs af flere arbejdspladser.

    

   Virksomhedspraktik og job med løntilskud

   Disse to redskaber fortsættes som hidtil, dog afkortes perioden for offentligt løntilskudsjob fra max. 12 til max. 6 måneder. Tilbuddene kan gives til jobparate og aktivitetsparate, samt uddannelsesparate, hvis det er relevant. Job med løntilskud kan ikke tilbydes til åbenlyst uddannelsesparate.

    

   Mentorstøtte

   Mentorstøtte kan gives til alle grupper, men er som udgangspunkt målrettet mod aktivitetsparate.

    

   Læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser

   Disse kan tilbydes til alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Særligt for uddannelseshjælpsmodtagere gælder, at alle med grundskolen som højeste gennemførte uddannelsesniveau skal testes for læse-, skrive- og regnefærdigheder, og skal tilbydes indsatsen, hvis de ikke kan læse, skrive eller regne.

    

   Øvrig vejledning og opkvalificering

   Vejledning og opkvalificering er som udgangspunkt målrettet aktivitetsparate samt uddannelsesparate. Alle målgrupper kan dog tilbydes indsatsen, hvis det skønnes relevant, men der er som udgangspunkt ikke statsrefusion på kommunens udgifter, hvis indsatsen tilbydes jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.

    

   Koordinerede sagsbehandler

   Alle aktivitetsparate skal have tilbudt en koordinerende sagsbehandler umiddelbart efter de er visiteret aktivitetsparate. Den koordinerende sagsbehandler følger borgeren gennem hele forløbet indtil borgeren vurderes jobparat eller uddannelsesparat.

    

    

    Jobparate

    Åbenlyst udd.parate

    Udd.parate

    Aktivitetsparate

   Nytteindsats

   X

   X

   x

   x

   Virksomhedspraktik

   x

   X

   X

   X

   Løntilskud

   X

   x

   X

   Vejledning og opkvalificering

   (x)

   (x)

   X

   X

   – herunder læse, skrive-, regne- og ordblindekurser

   X

   X

   X

   X

   Mentor

   (x)

   X

   x

   X

   Tabellen viser, hvilke indsatser, der kan gives til hvilke målgrupper. X angiver at tilbud kan gives og at det er lovgivers intention. x angiver, at tilbud kan gives, men kun sjældent vil være relevant. (x) angiver, at tilbud kan gives, men der ikke er statsrefusion (for jobparate gives dog statsrefusion efter 24 måneder til vejledning og opkvalificering – og efter 9 måneder, hvis der er tale om ordinær uddannelse)

    

   Kontanthjælpsreformen og Viborg Kommunes frikommuneforsøg

   Bestemmelserne i lovgivningen som følger af kontanthjælpsreformen kolliderer i et vist omfang med en del af Viborg Kommunes frikommuneforsøg. De fleste udfordringer i forhold til dette kan dog klares med mindre administrative justeringer, der ikke påvirker forsøgenes udformning og formål i øvrigt.

    

   Tilbage står dog ét af frikommuneforsøgene, som påvirkes så alvorligt, at forsøget ikke vurderes at kunne gennemføres, heller ikke med mindre justeringer. Det drejer sig om forsøget ”Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe” godkendt af Byrådet på mødet 31. oktober 2012 (sag nr. 2). Forsøget indebærer, at kontanthjælpsmodtagere sidestilles med dagpengemodtagere ved tilmelding som ledig til jobcenteret, således at tilmeldingen kan foretages digitalt uden personligt fremmøde.

    

   Denne fritagelse kan ikke med vedtagelsen af kontanthjælpsreformen opretholdes for modtagere af uddannelseshjælp samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorfor forvaltningen anbefaler, at Byrådet annullerer dette forsøg.

    

   Implementering af kontanthjælpsreformen i Viborg Kommune

   Sammen med de ovennævnte administrative justeringer i frikommuneforsøget, er implementeringen af kontanthjælpsreformen i Viborg Kommune gennemført, og især den fornyede visitering af de mange unge til de nye kategorier blev tidligt prioriteret højt i arbejdet. Således er alle visteret ved en personlig samtale i løbet af 4. kvartal 2013.

    

   Kontanthjælpsreformen har ikke umiddelbart givet anledning til markante ændringer i Viborg Kommunes tilbudsvifte, idet store dele af tiltagene i reformen ligger fint i tråd med det arbejde, som de tidligere Beskæftigelsesudvalg og Jobcenter Viborg igangsatte i 2009 med ”Retænkning af den beskæftigelsesrettede indsats” og senere frikommuneforsøget ”Medborgerskab kombineret med en enkel/overskuelig model for kontakt og aktivering” i kombination med en række understøttende frikommuneforsøg.

    

   Indførelsen af kontanthjælpsreformens ”Nytteindsats” er dog en nyskabelse i indsatsen. Jobcenter Viborg har taget udgangspunkt i den samme tilgang, som tidligere er anvendt til kommunale løntilskudsjob og virksomhedspraktikker for at fremskaffe de nødvendige pladser.

    

   De seneste år har der ikke været behov for alle de pladser, som var forudsat i tildelingen af kommunale løntilskudskvoter, og en del af disse kan derfor i stedet anvendes i nytteindsatsen. Dette tilgodeser også borgeren, der tilbydes indsatsen, idet der så ikke skal ”opfindes” mere eller mindre fantasifulde jobfunktioner, som ellers beskrevet i mediernes omtale af nyttejob.

    

   Det er Jobcenter Viborgs vurdering, at de ubenyttede løntilskudspladser vil kunne dække behovet for nyttejob.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at frikommuneforsøget ”Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe” annulleres.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at frikommuneforsøget ”Fritagelse for fremmøde kontanthjælpsmodtagere uanset målgruppe” annulleres.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 25 Projekteringsbevilling til udvidelse af Væksthus (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Det er på investeringsoversigten i budget 2014-2017 afsat 6 mio. kr. til udvidelse af Væksthuset i Hald Ege.

     

   Forslaget om at udvide det beskyttede beskæftigelsestilbud i Væksthuset er stillet i samarbejde mellem det tidligere Beskæftigelsesudvalg og Socialudvalg. Forslaget blev fremsat som en del af en kapacitetsanalyse af pladsbehovet inden for handicapområdet 2013-2018.

    

   Formål

   Udvidelsen af Væksthuset foreslås som en del af en ny tilbudsstruktur inden for aktivitetsområdet i voksenhandicap, hvor det ønskes at gøre øget brug af beskæftigelsesrettede aktiviteter og styrke samarbejdet med kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse.

    

   Der har gennem en årrække været særlig stor søgning til Væksthuset, som er et tilbud om beskyttet beskæftigelse under Trepas. Tilbuddet i væksthuset benyttes af 18 borgere, der er fast tilknyttet tilbuddet og der er meget begrænset udskiftning blandt de tilknyttede borgere. Samtidig er væksthuset en attraktion for både lokale borgere og turister, der besøger stedet.

    

   Målgruppe

   Væksthuset er både en produktionsvirksomhed og en pædagogisk virksomhed, hvor de krav der stilles til borgerne er væsentligt højere, end de krav der i almindelighed stilles til borgere, der gør brug af aktivitetshusene inden for handicapområdet.

    

   En udvidelse af Væksthuset vurderes at imødekomme ønsket om at skabe flere beskæftigelsesrettede tilbud for de bedst fungerende målgrupper inden for handicapområdet, der i dag har deres dagligdag i et traditionelt aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er mindre selvhjulpen og kræver en større pædagogisk støtte end de borgere, der i dag gør brug af det nuværende Væksthus. Derfor vil tilbuddet blive tilrettelagt, så der i mindre grad stilles krav til borgerens produktivitet.

    

   Det er vurderingen, at der er et stort potentiale i at udvide beskæftigelsestilbuddet i væksthuset ved at skabe et tilbud til yderligere 12 borgere.

    

   Beskrivelse af væksthus-udvidelsen

   Der opføres et væksthus på ca. 400-450 m², der er tilpasset den øvrige bebyggelse i området. Udvidelsen af væksthuset vil således ske med blik for områdets kulturhistorie, byggestil og bevaringsværdi.

    

   Væksthuset placeres i forlængelse af de eksisterende væksthuse med en tværsnitsprofil svarende til disse og en afstand på ca. 8-10 m. I midten af væksthuset etableres en overbygning, der sikrer, at der kan dyrkes højere og større palmer på ca. 12 meters højde. Da lokalplanen højst giver mulighed for at bygge 10 m i højden, skal en del af området udgraves.

    

   Der vil i Væksthuset være mulighed for at etablere et tropisk vækstklima som supplement til de to væksthuse, der er i dag, hvor der er henholdsvis ørkenklima og subtropisk klima. Ligeledes giver nedgravningen mulighed for at lave en terrasseret oplevelse af terrænnet og etablering af et lille vandfald til naturlig sikring af tilstrækkelig fugtighed. Tilgængeligheden sikres via naturlig indarbejdelse af passende ramper i bygningen.

    

    

   Anlægsbudget

   I væksthuset kan der skabes plads til beskyttet beskæftigelse for ca. 12 personer, samtidig med, at idéen om et øget oplevelsespotentiale kan realiseres. Dette kan etableres for ca. 4.3 mio. kr. inkl. div. installationer.

    

   Det skal bemærkes, at overslaget er belagt med stor usikkerhed, da der ikke er lavet jordbundsundersøgelser eller lignende.

    

   Ved en udvidelse af antallet af brugere i Væksthuset, vil der skulle foretages en renovering af en eksisterende bygning, så denne bygning har grupperum, frokoststue samt toilet- og omklædningsfaciliteter til de borgere, der har deres daglige arbejde i Væksthuset.

    

   Renovering af bygningen indeholder en generel istandsættelse, etablering af handicaptoilet og omklædningsfaciliteter samt renovering af kantinen. Samlet vurderes dette at koste ca. 1.7 mio. kr.

    

   Rådgivningsydelser i relation til byggeriet

   Anlægsudgiften til opførelse af væksthuset samt renovering af eksisterende bygning vurderes samlet at ligge i størrelsesordenen 6 mio. kr. excl. moms og foreslås finansieret via det rådighedsbeløb, der er optaget på investeringsoversigten i budget 2014 til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege.

    

   I forbindelse med rådgiverydelser frem til licitationen af væksthuset søges om frigivelse af en projekteringsbevilling på 625.000 kr. excl. moms, specificeret som følger:

    

   Ydelse

   Anslået beløb *

   Totalrådgiver (arkitekt og ingeniør)

   400.000

   Bygherrerådgivning mv.

   150.000

   Landinspektør og geoteknik samt evt. arkæologiske undersøgelser af grunden

   25.000

   Udlæg, kopiering af skitseforslag og licitationsmateriale, afholdelse af licitation

   50.000

   Total

   625.000

    *) Alle beløb er anslåede udgifter baseret på erfaringer fra lign. projekter.

    

   Rådgiverydelserne vil bl.a. bestå af: Udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation.

    

   Der afholdes rådgiverudbud i relation til totalrådgiverydelsen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der søges en projekteringsbevilling til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege samt renovering af eksisterende værksteds/facilitetsbygninger,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 625.000 kr. til kontoen ”Væksthus udvidelse” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 625.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der søges en projekteringsbevilling til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege samt renovering af eksisterende værksteds/facilitetsbygninger,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 625.000 kr. til kontoen ”Væksthus udvidelse” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 625.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til udvidelse af Væksthuset på Trepas i Hald Ege.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 26 Annullering af projekt: "Nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   I forbindelse med budget 2013-2016 godkendte byrådet prioriteringsforslag 4: Investering i nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet.

   Byrådet godkendte efterfølgende på sit møde den 1.5.2013 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget et tilbud på et sådan IT-system fra SAS A/S (Sag nr. 8).

    

   Formål med projektet

   Formålet med projektet var, at der skulle opsamles viden om risikoindikatorer for langvarige sygedagpengeforløb og om hvilke indsatser, der statistisk set giver den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Denne viden skulle bruges som afsæt for at tilrettelægge indsatsen for ny-sygemeldte.

   Jobcentret ønskede med projektet at øge træfsikkerheden, når jobcenteret tidligt i sygedagpengeforløbet skal identificere, hvilke sygemeldte, der har risiko for en langvarig sygeperiode. Målet var gennem forebyggelse og/eller tidlig indsats at kunne tage udgangspunkt i de tilbudstyper, der statistisk har givet den hurtigste tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og dermed også kunne sikre den kortest mulige periode på sygedagpenge. Indsatsen skulle bestå af koordinerede sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige elementer.

    

   Efter byrådsmødet

   Efter byrådsmødet blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontaktet af en virksomhed, der spurgte ind til projektets økonomiske omfang og dermed også om udbudsreglerne var overholdt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rettede på den baggrund henvendelse til Viborg Kommune.

   For at generelt at prøve konkurrencen af og for at sikre gennemsigtighed i projektets økonomiske omfang, valgte forvaltningen, at lave en tilbudsindhentning fra 2 tilbudsgivere.

   Modellen med at lave en tilbudsindhentning blev valgt, da Viborg Kommune har status som frikommune og dermed er fritaget for annonceringsreglerne efter tilbudsloven, jf. §§ 10-12 i lov om frikommuner. Dette betyder, at Viborg Kommune ikke er underlagt tilbudslovens regler om annoncering, men kun interne retningslinjer. Kontrakten blev ligeledes vurderet til ikke at have grænseoverskridende interesse, hvilket medfører, at EF Traktatens principper ikke er gældende på projektet.

   Forvaltningen har i efteråret 2013 gennemført tilbudsindhentningen. Resultatet af tilbudsindhentningen blev, at ingen af tilbuddene kunne antages. Baggrunden herfor var, at der ville være mange usikre faktorer ved et eventuelt køb. Af disse kan nævnes:

    

   • IT-systemet eksisterer ikke på nuværende tidpunkt og vil derfor skulle udvikles.
    • Der er fortsat tvivl om, hvorvidt sundhedsdata kan integreres i systemet. Dermed er der ikke sikkerhed for, at projektet vil kunne medvirke til at sikre en koordineret sundheds- og beskæftigelsesindsats.
    • Der er stor usikkerhed om omfanget af Viborg Kommunes ressourceforbrug i forbindelse med udvikling af systemet, og omfanget af de endelige udgifter forbundet med en udvikling af systemet kendes derfor ikke. Derfor kan det ikke vurderes, om udgifterne vil kunne stå mål med udbyttet af projektet.
   • Prisniveauet på det ene tilbud var for højt og udhulede dermed den udarbejdede businesscase for projektet.
   • Regeringen fik den 18.12.2013 forhandlet en ny sygedagpengemodel på plads. Den nye model medfører en væsentlig fremrykket og tidlig indsats i sygedagpengeforløbene.  Da businesscasen for it-projektet netop byggede på en fremrykning af indsatsen, medvirker den nye sygedagpengemodel til at udhule businesscasen.

    

   På denne baggrund vurderer forvaltningen, at projektet for nuværende ikke bør gennemføres.

    

   Økonomi

   I budget 2013 blev der i alt afsat 728.000 kr. til projektet. Da et nyt IT-system ikke anskaffes, foreslås det, at beløbet ikke overføres til 2014 men tillægges kassebeholdningen.

    

   I budget 2014 er der afsat 226.000 kr. og i oversalgsårene 2015 - 2017 228.000 kr. pr. år. I forbindelse med budget 2013 blev der i overslagsårene 2014 -2016 afsat 200.000 kr. (prioriteringsforslag 4) mens 25.000 kr. blev finansieret af sygedagpenge.

   Det foreslås, at 201.000 kr. (prisniveau 2014) tillægges kassebeholdningen i 2014 og 203.000 kr. i hvert af årene 2015 – 2017, og at der tilbageføres 25.000 kr. til sygedagpenge i hvert af årene 2014 - 2017.

    

   Herudover blev der indarbejdet en besparelse på sygedagpenge på 2 mio. kr. pr. år som følge af indførelse af det nye IT-system. Det foreslås, at forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vurderer de samlede udgifter på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren fra Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at projekt ”Nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet” indstilles indtil videre,

    

   at tilbuddet fra SAS Institut A/S annulleres,

    

   at det afsatte beløb på 728.000 kr. i 2013 ikke overføres til 2014,

    

   at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 201.000 kr. i 2014 og 203.000 kr. i hvert af årene 2015 - 2017 som tillægges kassebeholdningen,

    

   at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget politikområde: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at projekt ”Nyt IT-system med henblik på optimering af en koordineret indsats og forebyggelse på sygedagpengeområdet” indstilles indtil videre,

    

   at tilbuddet fra SAS Institut A/S annulleres,

    

   at det afsatte beløb på 728.000 kr. i 2013 ikke overføres ti2014,

    

   at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 201.000 kr. i 2014 og 203.000 kr. i hvert af årene 2015 - 2017 som tillægges kassebeholdningen,

    

   at Økonomiudvalgets politikområde: Administrativ organisation nedsættes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015 - 2017,

    

   at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget politikområde: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forhøjes med 25.000 kr. i budget 2014 og budgetoverslagsårene 2015-2017.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 27 Ophør af frikommuneforsøget i forbindelse med kommende sygedagpengereform
  • Sagsfremstilling

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

   ”Byrådet godkendte d. 19. juni 2013 Sag nr. 11 frikommuneforsøget ”ny forlængelsesmulighed sygedagpenge”, hvor borgere med alvorlig sygdom jf. diagnoselisten i tilknytning til ”Standby ordningen” kan få forlænget perioden på ydelse svarende til sygedagpengesatsen ud over 52 uger. Viborg kommune skal selv finansiere de øgede udgifter, som forsøget giver og der kan ikke opnås statsrefusion.
   Viborg kommune har skønnet, at merudgiften beløber sig til 2,6 mio. kr. i 2013. Merudgiften for den resterende del af frikommuneperioden er indregnet i budgettet med en udgift på 15 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. i 2015.

   Regeringen indgik 18. december 2013 forlig om en reform af sygedagpengesystemet med blandt andet økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. De første elementer i reformen er planlagt til ikrafttrædelse 1. juli 2014 og de resterende elementer fra 1. januar 2015. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i folketinget.

   I første fase indføres jobafklaringsforløb samt ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom og mulighed for at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.  Viborg kommunes frikommuneforsøg indgår således som en del af lovgivningen, hvorfor forsøget stopper pr. 1. juli 2014.

   Se bilag 1 om den aftalte sygedagpengereform.

   Annullering/stop af frikommuneforsøgt i Viborg betyder imidlertid ikke, at kommunen kan forvente et tilsvarende stop i forhold til de øgede udgifter, idet reformen lægger op til at bevare den nuværende model, hvor kommunen har den fulde udgift til forsørgelsen efter 52 uger kombineret med at flere sager skal vurderes lægeligt tidligt i forløbet og dermed øger udgifterne til lægeerklæringer.

    

   Følgende ændringer spiller ind i forhold til økonomien på området.

    

   Indsatsen fremrykkes og vurderinger om evt. forlængelse af sygedagpengene skal foretages tidligere i sygedagpengeforløbet (ved 5 mdr. mod nu 52 uger), hvilket betyder at flere personer bliver omfattet.

    

   Alle sygemeldte skal have været ved læge inden første opfølgningssamtale senest 8 uger efter første fraværsdag og der skal således foreligge lægelig dokumentation for hvordan sygdommen påvirker arbejdsevnen.

    

   I sygedagpengesager, hvor sygedagpengene ikke kan forlænges jf. de 7 muligheder skal rehabiliteringsteamet vurdere sagen senest 4 uger efter overgang til jobafklaringsydelsen dvs. inden 24. uge og forud for dette skal der foreligge en lægeerklæring/lægelig dokumentation.

    

   I sygedagpengesager, hvor sygedagpengene kan forlænges jf. de 7 muligheder skal der foreligge lægelig dokumentation.

    

   I sygedagpengesager, hvor borger siger nej tak til lægelig behandling skal sagen inden for 4 uger vurderes af en klinisk funktion i Regionen, som et forsøg i 2 år.

    

   De sager, der ikke kan forlænges efter 5 mdr. skal vurderes af rehabiliteringsteamet i forhold til iværksættelse af et jobafklaringsforløb. Borgeren vil kunne fortsætte på offentlig forsørgelse – dog på en lavere sats end sygedagpengene. Jobafklaringsydelsen er på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af ægtefælle/samlevers indtægter. Ydelsen er således på max. henholdsvis 14.203 og 10.689 kr./mdr. for forsøger/ikke forsørger, hvor sygedagpenge er max. 17.522,50 kr./mdr.

   Frem til uge 52 ydes statsrefusion til såvel sygedagpenge som jobafklaringsydelse, herefter er udgiften en 100 % kommunal udgift. Idet jobafklaringsforløbet og dermed forsørgelsesydelsen ikke er omfattet af den nuværende varighedsgrænse på 52 uger betyder at der kan forventes udgifter til såvel forsørgelse som drift af tilbud i en længere periode.

    

   Jobafklaringsforløb forudsættes i reformen, at have en gennemsnitlig varighed på 26 uger og kan max. løbe i op til 2 år ad gangen – men kan forlænges.

    

   Hertil kommer øgede udgifter til sundhedskoordinator fra regionen jf. lovgivningen fra 1. januar 2013 i kraft af behov for afholdelse af et væsentlig højere antal rehabiliteringsmøder.

    

   Skøn over de økonomiske konsekvenser.

    

   Ved budgetopfølgningen 30. september 2014 indarbejdes de økonomiske konsekvenser af reformen i budgettet ud fra lov og cirkulæreprogrammet, som formodentligt foreligger på det tidspunkt.

   Nedenstående er et skøn ud fra den foreliggende forligstekst.

    

   Forudsætninger for nedenstående budget er vedlagt i bilag 2 og 3

    

   Oversigt over de skønnede økonomiske konsekvenser af ny sygedagpengereform:

    

   2014

   2015

   2016

   2017

   Allerede godkendt Byrådet 19. juni 2013:

    

    

    

    

   Frikommuneforsøg vedr. sygedagpenge

   15.000

   20.000

   0

   0

   Budget før ny sygedagpengereform

   15.000

   20.000

   0

   0

    

    

    

    

    

   Udgifter til lægeerklæringer og
   sundhedsfaglig koordinator

   400

   700

   700

   700

   Forlængelse af sygedagpenge

   4.500

   8.100

   8.500

   8.500

   Jobafklaringsydelse

   -5.600

   -11.300

   -11.300

   -11.300

   Øgede udgifter til jobafklaringsydelse
   over 52 ugers varighed

   1.700

   11.800

   21.300

   22.400

   Udgifter ved ny sygedagpengereform

   1.000

   9.300

   19.200

   20.300

    

    

    

    

    

   Konsekvens af den nye
   sygedagpengereform

   -14.000

   -10.700

   19.200

   20.300

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg kommunes frikommuneforsøg ”Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge” ophører pr. 1. juli 2014.

    

   at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 og i budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016 - 2018.

  • Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2014

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg kommunes frikommuneforsøg ”Ny forlængelsesmulighed sygedagpenge” ophører pr. 1. juli 2014.

    

   at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2014 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 og i budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016 - 2018.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

 • 28 Viborg Baneby - principiel stillingtagen til finansiering af banebroen
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Formålet med nærværende sag er at træffe principiel beslutning om finansieringen af Banebroen i Viborg Baneby.

    

   Kickstart Forstaden 2.0

   Viborg Kommune er sammen med 6 andre kommuner udvalgt til at deltage i et Realdania initiativ, kaldet "Kickstart forstaden – version 2.0". Byrådet har behandlet en sag herom på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 3).

    

   De udvalgte kommuner får hver især støtte til at gennemføre en forundersøgelse af et bymæssigt tiltag, som kan medvirke til at sætte en bæredygtig udvikling af et forstadsområde i gang. Viborg Kommune deltager med forslaget om at etablere Banebroen, en ny bro fra Viborg Baneby til midtbyen over jernbanen. Forslaget er nærmere beskrevet i helhedsplan for Viborg Baneby.

    

   I forundersøgelsen, der gennemføres i samarbejde mellem Realdania og Viborg Kommune, belyses det hvordan Banebroen kan realiseres og om etablering af Banebroen har en positiv effekt i forhold til at kickstarte udviklingen af Viborg Baneby. Når forundersøgelsen afsluttes i maj 2014, kan Viborg Kommune med afsæt i denne søge Realdania om støtte til realisering af Banebroen. Realdania forventer at udvælge 3-4 af projekterne til realiseringsstøtte, der kan omfatte op til 50 % af omkostningerne, dog maks. 25 mio. kr. pr. projekt.

    

   Finansiering

   I forundersøgelsen skal der redegøres for, hvordan Banebroen tænkes finansieret.

    

   Banebroen som vist i helhedsplan for Viborg Baneby er tidligere vurderet at have en anlægsudgift på ca. 78,9 mio. kr. mio. I dette beløb indgår såvel selve brostrækningen over banegraven, som tilslutningsanlæg (ramper, trappeanlæg nord og syd for banen). I forundersøgelsen arbejdes med at afgrænse et muligt fælles anlægsprojekt, som vil kunne gennemføres for en samlet ramme på ca. 50 mio. kr. ekskl. moms. Ønsker Realdania at støtte etablering af Banebroen forventes der udskrevet en arkitektkonkurrence, der skal give bud på broens nærmere udformning. Det kan evt. gøres til et vilkår i konkurrencen, at broen skal kunne gennemføres indenfor et afsat rammebeløb, f.eks. på 50 mio. kr.

    

   I tilfælde af et fælles projekt med Realdania skal Viborg Kommune dække mindst 50 % af omkostningerne. Herudover skal kommunen afholde fondsafgift på 17,5 % af evt. fondsstøtte. Fondsafgiften af 25 mio. kr. udgør 4,375 mio. kr. Det vil derfor være nødvendigt at reservere i alt 29,375 mio. kr. for at dække Viborg Kommunes del af omkostningerne. Byrådet vil forud for godkendelse af den endelige bevilling få forelagt forundersøgelsesrapporten samt rammen for et evt. samlet projekt.   

    

   Budget

   Viborg Byråd har i budget 2014 - 2017 under Teknisk Udvalg (Viborg Baneby – projekter) afsat et rådighedsbeløb på samlet 46 millioner, fordelt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015 og 20 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017. Af bemærkningerne til budgettet fremgår at rådighedsbeløbet skal anvendes til den videre projektering af infrastrukturanlæggene i banegraven, til jordkøb samt de efterfølgende anlægsarbejder, så infrastrukturen kan åbne for realisering af visionen om Banebyen.

    

   Teknisk Udvalg behandlede i forbindelse med budgetlægningen (19. juni 2013, sag nr. 2) en sag vedrørende kommende anlægsprojekter i Baneby.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, 

    

   at der af rådighedsbeløbet på Viborg Baneby – projekter reserveres 29,375 mio.kr. til medfinansiering af kickstartprojektet

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der af rådighedsbeløbet på Viborg Baneby – projekter reserveres 29,375 mio.kr. til medfinansiering af kickstartprojektet

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 29 Byggemodning 2014 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommunale byggemodninger i 2014.

    

   Forslaget til byggemodning af boligområder i 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i den godkendte handlingsplan for byggemodning for 2014 til 2017. Handlingsplanen blev godkendt af Teknisk Udvalg på mødet den 11. december 2013 sag nr. 4. Den godkendte handlingsplan vedlægges som bilag nr. 1. Skitser over de nye byggemodningsområder vedlægges som bilag 2-5.

    

   Til realisering af den godkendte handleplan forslås følgende beløb bevilliget inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed på investeringsoversigten for 2014:

    

   Forslag til byggemodning af nye boligområder

    

   Under bilag nr.

   Beliggenhed

   Lokalplan nr.

   Antal grunde

   (åben - lav)

    

   (tæt lav)

   Overslag

   2

   Egevej i Karup

   1.22

   5

    

   1.000.000 kr.

   3

   Fristruphøjvej, Viborg

   407

   15

    

   3.750.000 kr.

   4

   Asmild Mark, Viborg

   436-under udarbejdelse

   25

    

   6.300.000 kr.

   5

   Liseborg Bakke-vejanlæg og arkæologiske forundersøgelser i Viborg

   345

    

    

   300.000 kr.

   Færdiggørelse af eksisterende boligområder

    

    

    

   4.500.000 kr.

    

    

    

    

    

    

   IALT

    

    

   45

    

   15.850.000 kr.

    

   Inden byggemodning af de 5 grunde på Egevej i Karup skal den eksisterende bebyggelse på Egevej 22 nedrives. Bygningen har været brugt til børnehave og kan efter nedrivning udstykkes i 2 parceller. De 3 andre grunde er udstykket, men udstykningen foreslås ændret så der bliver en stiforbindelse til Alhedestien.

    

   I henhold til lokalplan 345 for et område ved Liseborg Bakke i Viborg har Kommunen solgt en storparcel til boligselskabet Viborg og skal i den forbindelse anlægge 50 m. af adgangsvejen til området.

    

   I den godkendte handlingsplan af december 2013 var der planlagt byggemodnet i alt 95 grunde til boligformål i 2014. Nærværende forslag andrager dog kun 45 grunde.

    

   Handlingsplanen indeholdte 40 grunde i Arnbjerg ved Viborg og ca. 10 grunde ved Kokholmvej. Lokalplanen for Arnbjerg er i høring og forventes godkendt medio 2014. Herefter skal jorden erhverves og det skønnes urealistisk at byggemodningen kan påbegyndes i 2014.

    

   Byggemodningen ved Kokholmvej afventer et samarbejde med privat grundejere, og da der for øjeblikket er 8 grunde til salg i området foreslås byggemodningen af Kokholmvej udsat, evt. til 2015. Byggemodningen af de 25 grunde ved Asmild Mark afventer lokalplan. Lokalplanen forventes færdig ultimo 2014. Området er ejet af Viborg Kommune, så det forventes at arkæologiske undersøgelser og projektering kan iværksættes i 2014. Derfor søges kun frigivet en del af beløbet med rådighed i 2014.

     

   Efterspørgslen efter erhvervsgrunde, er for øjeblikket beskedent, og derfor skønnes det, at der ikke er behov for yderligere byggemodning af erhvervsområder. Derfor foreslås, at det afsatte beløb på investeringsoversigten til byggemodning af erhverv overføres til byggemodning af parcelhusgrunde.

    

   Oversigt over ledige parcelhusgrunde og solgte parcelhusgrunde fra 2011 til 2014 vedlægges som bilag nr. 6.

    

   Forvaltningen bemærker, at der på investeringsoversigten for 2014 er afsat 5.900.000 kr. til byggemodning af erhvervsgrunde og 10.918.000 kr. til byggemodning af boliggrunde, herunder at byggemodningsaktiviteten løbende afstemmes med det opnåede salg, sådan at udgifter afstemmes med øgede indtægter.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktør for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommunal byggemodning for 2014 godkendes,

    

   at de nye boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Egevej 22 i Karup og udstykningen ændres så Egevej 22 udstykkes til 2 grunde, og der etableres stiforbindelse til Alhedestien fra den nye vendeplads,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 5 grunde på Egevej, Karup– lokalplan nr. 1.22 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 15 grunde på Fristruphøjvej i Viborg – lokalplan nr. 407 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Asmild Mark, Viborg – lokalplan nr. 436 med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2014,og 4.300.000 kr. i 2015.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Liseborg Bakke, Viborg – lokalplan 345 med rådighedsbeløb i 2014,

     

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.500.000 kr. til konti ”Byggemodning-færdiggørelse af boligområder i 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 15.800.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”, og byggemodning af erhvervsgrunde.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014

   Teknisk Udvalg ønsker notat om regler for ny udstykning efter udsalg af eksisterende grunde.

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,

    

   at forslag til kommunal byggemodning for 2014 godkendes,

    

   at de nye boligveje i områderne udlægges som private fællesveje,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at træffe aftale med lavestbydende entreprenør,

    

   at forvaltningen bemyndiges til at nedrive den eksisterende ejendom beliggende Egevej 22 i Karup og udstykningen ændres så Egevej 22 udstykkes til 2 grunde, og der etableres stiforbindelse til Alhedestien fra den nye vendeplads,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 5 grunde på Egevej, Karup– lokalplan nr. 1.22 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.750.000 kr. til kontoen ”Byggemodning af 15 grunde på Fristruphøjvej i Viborg – lokalplan nr. 407 med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Asmild Mark, Viborg – lokalplan nr. 436 med rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2014,og 4.300.000 kr. i 2015,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Byggemodning Liseborg Bakke, Viborg – lokalplan 345 med rådighedsbeløb i 2014,

     

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.500.000 kr. til konti ”Byggemodning-færdiggørelse af boligområder i 2014” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at anlægsudgiften til byggemodning af boliggrunde på 15.800.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”byggemodning af boliggrunde”, og byggemodning af erhvervsgrunde.

    

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 30 Fortovsrenovering 2014 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 5. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Byrådet besluttede på møde den 10. oktober 2013 (sag nr. 1) at godkende anlægsbudgettet for 2014-2017, hvori der blev afsat 3,0 mio. kr. til renovering af fortovsbelægning for 2014.

    

   Tilstanden af fortovsbelægninger i Viborg Kommune bliver løbende ringere i takt med at der er blevet afsat færre midler til vedligeholdelse af fortovene. Aktuelt rækker midlerne kun til udbedring af akutte skader. Reelle renoveringer af fortovsbelægningen - ofte med udskiftning af kantsten og fliser med nye - sker i meget begrænset omfang.

    

   Med de afsatte midler til reelle renoveringer af fortovsstrækninger vil en forbedret tilstand af de kommunale fortove gradsvis øges og dermed være til glæde og større sikkerhed for fodgænger.

    

   Forslag til kriterier for prioritering af renovering

   Forvaltningen arbejder aktuelt på at afklare, hvilke fortovsstrækninger, som det vil være aktuelt at prioritere, og hvilke kriterier det bør ske efter. Der er flere forhold som spiller ind i forhold til denne prioritering:

   ·         Hensynet til om en vejstrækning skal have ny asfaltbelægning (ofte renoveres fortovet et år før ny asfalt),

   ·         Borgerhenvendelser om dårligt fortov og forvaltningens egne registreringer og observationer, herunder fortove, hvor belægningen er så dårlig, at Kommunen kan risikere at blive ansvarspådraget ved faldulykker (niveauspring mellem fliser på 3 cm. eller mere,

   ·         Helhedstænkning f.eks. som led i aktuelle byfornyelsesprojekter og byforskønnelsesprojekter. I visse situationer kan midlerne være med til at ”skabe” øgede midler fra fonde o. lignende

   ·         Antallet af fodgængere - hvis der er mange fodgængere på en fortovsstrækning, så vil denne kunne blive prioriteret frem for fortove med lidt trafik af fodgænger.

   ·         Andre forhold f.eks. afvandingsproblemer, som f.eks. kan være farlige ved frost.

   ·         Fortovsstrækninger hvor der med fordel kan indgås aftaler med ledningsejer om en fællesrenovering, hvor midlerne dermed strækker længere.

    

   Der foretages altid en konkret vurdering af hvert ønske om renovering af fortovet ved visuelt eftersyn, hvor skader og anbefaling noteres. Disse vil danne grundlag for den samlede prioritering.

    

   De afsatte anlægsmidler søges frigivet, så der kan afholdes licitation i foråret/forsommeren og arbejdet efterfølgende kan iværksættes.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forvaltningen vil på et senere møde præsenterer Teknisk Udvalg for hvilke fortovstrækninger som agtes renoveret og prioriteringsrækkefølgen, hvis udvalget godkender forslaget til kriterier.

    

   Finansiering

   Forvaltningen anbefaler, at anlægsudgiften samt den videre projektering finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på anlægsbudgettet til formålet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3.011.000 til kontoen ”Fortovsrenovering 2014” med rådighedsbeløb i 2014,

   at anlægsudgiften på 3.011.000 i 2014 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb som er afsat i 2014 på kontoen ”Fortovsrenovering”,

   at projektering, udbud og anlæggelse iværksættes, og

   at forvaltningen bemyndiges til at antage laveste bydende på anlægsarbejdet

    

   Direktøren for Teknik og Miljø indstiller endvidere til Teknisk Udvalg, 

    

   at de i punktet nævnte kriterier anvendes for valg af fortovsstrækninger til renovering, og

   at prioriteringen præsenteres for Teknisk Udvalg ved et senere møde som beskrevet.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2014

   Teknisk Udvalg besluttede,

    

   at de i punktet nævnte kriterier anvendes for valg af fortovsstrækninger til renovering, og

   at prioriteringen præsenteres for Teknisk Udvalg ved et senere møde som beskrevet.

    

   Teknisk Udvalg indstiller desuden til Byrådet,

    

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 3.011.000 til kontoen ”Fortovsrenovering 2014” med rådighedsbeløb i 2014,

   at anlægsudgiften på 3.011.000 i 2014 finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb som er afsat i 2014 på kontoen ”Fortovsrenovering”,

   at projektering, udbud og anlæggelse iværksættes, og

   at forvaltningen bemyndiges til at antage laveste bydende på anlægsarbejdet

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 31 Myndighedskrav på Sociale institutioner - Plejecenter Åbrinken og Højvangen (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Reetablering af handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup

   I forbindelse med en tidligere renovering blev det gamle handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup indrettet til dels kopi og printerrum dels placering af nødkaldssystem. Plejecentret er nu efterfølgende i gang med at få renoveret køkkener, hvor man har haft besøg af arkitekt fra Energi & Ejendomme, som efterfølgende har konstateret, at tegningerne over plejecentret ikke svarer til fakta i forhold til toiletforhold. I forbindelse med nedlæggelse af det gamle handicaptoilet blev der ikke søgt byggetilladelse til nedlægningen af dette, og Energi & Ejendomme oplyser, at der heller ikke ville have været givet tilladelse til dette i Energi & Ejendomme, da der skal være et handicaptoilet tilgængeligt. Det er således et myndighedskrav, at der skal være adgang til et handicaptoilet og at dette skal genetableres for at lovliggøre forholdene på Åbrinken. Det er derfor nødvendigt, at reetablere det tidligere handicaptoilet, som i dag bruges dels som kopi og printerrum dels til placering af nødkaldssystem, håndteringen af disse funktioner vil derfor blive løst på anden vis på plejecentret (anslået beløb til reetablering af handicaptoilet 32.000 kr.).

    

    

   Etablering af ekstra omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum

   I 2011 fik plejecenter Højvangen i Ørum en påtale fra Arbejdstilsynet vedrørende manglende plads i omklædningsrummet. I den forbindelse blev der udarbejdet en handlingsplan som gav en midlertidig dispensation fra Arbejdstilsynet, mod at udfordringen skulle løses. I dag er der et fælles omklædningsrum i kælderen som benyttes af alle medarbejdergrupper på Højvangen. Efterfølgende har Madservice Viborg ryddet det gamle produktionskøkken, og i den forbindelse er der nu mulighed for, at etablerer omklædning for de personaler, der arbejder i de 2 pleje afsnit. De øvrige vil fortsat skulle klæde om i kælderen. Ved etablering af omklædningsfaciliteter i det gamle produktionskøkken vil plejecenter Højvangen kunne opfylde Arbejdstilsynets lovkrav i forhold til omklædningsfaciliteter (anslået beløb til etablering af omklædningsfaciliteter 107.000 kr.).

    

   Finansiering

   På investeringsoversigten for 2014-2017 er der i 2014 afsat en pulje på 639.000 kr. til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget. Det forventes, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 overføres et ikke forbrugt beløb fra 2013 til 2014 på i alt 103.000 kr. til Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje til uforudsete anlægsprojekter, i alt 742.000 kr. Der resterer således 242.000 kr. tilbage i denne pulje, da der tidligere er brugt 500.000 kr. til et automatisk brandsikringsanlæg på Kildedalscentret i Skals jf. sag fra den 28. januar 2014.

    

   Det forslås, at udgiften på 139.000 kr. til finansiering af dels reetablering af handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup dels etablering af omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum finansieres af denne pulje. Der vil efterfølgende være 103.000 kr. tilbage i denne pulje.

    

   Der ansøges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 139.000 kr. til ovenstående bygningsmæssige renoveringer.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringerne godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 32.000 kr. til ”Reetablering af Handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 107.000 kr. til ”Etablering af omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften på 139.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringerne godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 32.000 kr. til ”Reetablering af Handicaptoilet på plejecenter Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 107.000 kr. til ”Etablering af omklædningsfaciliteter på plejecenter Højvangen i Ørum” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften på 139.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 32 Etablering af levebo-miljø indenfor Sundhed & Omsorg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I budget 2014 – 2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.597.000 kr. til etablering af levebo-miljø på plejecentre i Viborg Kommune.

    

   Det tidligere Socialudvalg godkendte på deres møder den 29. november 2011 og 27. november 2012 udrulningsplaner for etablering af levebo-miljø. I 2014 er det følgende plejecentre der omdannes til levebo:

   • Kildedalscentret i Skals (1. april 2014)
   • Kildehaven i Houlkær (1. oktober 2014)

   Endvidere er der plejecentre som i 2012/2013 blev omdannet til levebo-miljø, men stadig mangler nogle ombygninger/renoveringer i forbindelse med deres overgang til levebo. Det drejer sig om:

   • Demensenheden Solsikken samt levebo-enhederne Irisvej og Tulipanvej på plejecenter Toftegården
   • Udsigten på Birkegården i Stoholm
   • Skovvænget i Bjerringbro. 

   I forbindelse med omdannelse af disse plejecentre til levebo-miljøer er der behov for følgende ombygninger/renoveringer:

   • På Kildedalscentret: kræver det en større ændring af cafeområdet til fælles køkkenområde, hvor der skabes plads til beboernes inddragelse, etablering af hæve-/sænke funktion på køkkenbordene, nye gulve, nye lofter, døre samt inventar (anslået beløb 615.000 kr.)
   • På Toftegården demensenhed Solsikken: er der behov for ombygning af køkken, etablering af hæve-/sænke funktion på køkkenbordene (anslået beløb 330.000 kr.)
   • På levebo-enhederne Irisvej og Tulipanvej ligeledes Toftegården: er der behov for mindre omdannelser af de eksisterende køkkener (anslået beløb 32.000 kr.)
   • På Udsigten i Birkegården i Stoholm: er der behov for en ombygning/renovering af køkkenet samt baggang (anslået beløb 190.000 kr.)
   • På Skovvænget i Bjerringbro: er der behov for mindre omdannelser af de eksisterende køkkener samt indkøb af induktionskomfurer (anslået beløb 86.000 kr.)

   Ovenstående beløb er inklusiv intern/ekstern rådgivning mv.

    

   Kildehaven i Houlkær indgår ikke i ovenstående, i det det ejes af Boligselskabet Viborg og der indgår i den forbindelse nærmere drøftelser med Boligselskabet omkring omdannelsen til levebo samt mulighederne for finansieringen heraf, jf. sag fra det tidligere Socialudvalg af den 27. november 2012. Ældre- og Sundhedsudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag i forhold til omdannelsen af plejecenter Kildehaven til levebo-miljø.

    

   Der ansøges derfor nu, i forhold til ovenstående, om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 1.253.000 kr.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringerne godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 615.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscentret i Skals” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 362.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Toftegården i Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 190.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Birkegården i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 86.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2014,

    

    at udgiften på i alt 1.253.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten til etablering af ”Levebo-miljø på plejecentre”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringerne godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 615.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildedalscentret i Skals” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 362.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på plejecenter Toftegården i Møldrup” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 190.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Birkegården i Stoholm” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 86.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften på i alt 1.253.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten til etablering af ”Levebo-miljø på plejecentre”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 33 Omdannelse af 8 midlertidige boliger på Birkegården i Stoholm fra Servicearealer til udlejningsboliger
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På plejecentret Birkegården, anlægsgade 2, i Stoholm er der i dag 10 midlertidige boliger. Med etablering af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften, hvor der i et samlet center sammentænkes en tilbudsvifte, som blandt andet rummer trænings- og genoptræningsfunktion, midlertidige pladser, akutstuer og stillestuefunktion mv., jf. sag i det tidligere Socialudvalg af den 18. juni 2013 og efterfølgende godkendt i forbindelse med budgetforliget for 2014-2017. For plejecentret Birkegården betyder det, at de 10 nuværende midlertidige boliger overstiger behovet med etablering af et samlet rehabiliteringscenter. Derfor ønskes 8 af de 10 boliger omdannet til udlejningsboliger i form af ustøttede private plejeboliger. Fremadrettet vil der således være 2 aflastningsboliger på Birkegården. De 8 øvrige boliger vil blive konverteret til almindelige plejeboliger.

    

   Omdannelse fra serviceareal til udlejningsboliger

   Udfordringen i forhold til de 8 midlertidige boliger på Birkegården i Stoholm er, at de ikke er opført som ældreboliger efter ældreboligloven eller efter reglerne i almenboligloven. Boligerne er etableret i de kommunale servicearealer samtidig med etableringen af de støttede almene plejeboliger, som administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen. Så længe plejeboligerne er en del af det kommunale serviceareal, kan de ikke udlejes. Boligerne anbefales derfor efter anvisning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter omdannet efter bekendtgørelse nr. 644 af 15. juni 2006 (omdannelsesbekendtgørelsen), som giver mulighed for omdannelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til enten ustøttede almene plejeboliger eller private plejeboliger samt vejledning om omdannelse nr. 103 af 16. september 2003, som begge er udstedt i medfør af § 143 i lov om almene boliger m.v.
    

   De 8 midlertidige boliger anbefales omdannet til ustøttede private plejeboliger (som udlejes af Kommunen), da boligerne er etableret for kommunale midler (som en del af servicearealet) og ikke skal sammenlægges med den almene boligafdeling (som administreres af Boligselskabet Sct. Jørgen). De resterende 2 boliger ændrer ikke status, men anvendes fortsat som aflastningsboliger på Birkegården, der stilles gratis til rådighed for beboerne.

    

   Udlejning

   Boliger, der omdannes til ustøttede private plejeboliger, omfattes fra skæringsdatoen af lov om leje. Statusskiftet til udlejningsbolig sker automatisk på skæringsdatoen for omdannelsen. 

   Uanset, at der ikke er tale om almene ældreboliger, gælder reglerne om udlejning og anvisning af almene ældreboliger tilsvarende for udlejning og anvisning af ustøttede private plejeboliger, jf. omdannelsesvejledning nr. 103 af 16. september 2003.

    

   Huslejen for boligerne fastsættes således, at den svarer til det lejedes værdi, jf. omdannelsesbekendtgørelsens § 9. Dette indebærer, at lejen tager udgangspunkt i lejen for en sammenlignelig plejebolig og fastsættes i forhold hertil. Der sammenlignes med lejen for de almene boliger på Birkegården. Den årlige husleje i 2014 udgør 690,03 kr. pr. m2. Skæringsdatoen fastsættes til den 1. april 2014.

    

   Lejens fastsættelse baserer sig på dels skøn, dels beregninger. I det omfang den fastsatte leje overstiger de faktiske driftsudgifter inkl. kapitaludgifter, defineres forskellen som et positivt udligningsbeløb, som tilfalder Kommunen. I det omfang de faktiske driftsudgifter overstiger den fastsatte leje, defineres forskellen som et negativt udligningsbeløb, der dækkes af Kommunen. Der henvises til omdannelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 2 og 3.

    

   Vilkår for omdannelse
   En betingelse for omdannelse er, at boligerne er tidssvarende. For at kunne betragtes som tidssvarende, skal boligerne opfylde betingelserne i omdannelsesbekendtgørelsens
   § 3 med hensyn til indretningskrav, arbejdsmiljøkrav, vedligeholdelsestilstand, låse og nøgler samt vurdering af egnethed som ældreboliger.

   Forvaltningen anser boligerne for at opfylde kravene til tidssvarende plejeboliger.

   Indretningskravene fremgår af § 110, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., hvoraf bl.a. fremgår, at hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken. Det anbefales at benytte denne dispensationsmulighed, da boligerne, som ønskes omdannet, ikke er forsynet med køkken, hvilket til dels skyldes boligernes størrelse (29 m2 ekskl. fællesarealer), dels beboernes mulighed for at tilberede mad i et fælleskøkken (leve-bo miljø), som indrettes til formålet.

    

   I medfør af omdannelsesbekendtgørelsens § 15 skal der ske indberetning om omdannelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, med oplysning om en skæringsdato og en revisorattesteret kommunal erklæring om, at lejen i de udlejede boliger er fastsat således, at den svarer til det lejedes værdi, jf. § 47a i lov om leje, tillige med en kommunal erklæring om, at betingelserne for omdannelse i § 3 er opfyldt (opfyldelse af indretningskrav og arbejdsmiljølovgivningens krav, vedligeholdelse og aflåsningsmulighed).

    

   Ustøttede plejeboliger kan ikke ombygges med støtte. Baggrunden herfor er, at de ved omdannelsen er tidssvarende og derfor forudsættes ikke at have behov for en ombygning.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det godkendes, at 8 midlertidige boliger i et serviceareal på plejecenter Birkegården i Stoholm omdannes til 8 ustøttede private plejeboliger, som udlejes af Kommunen efter lov om leje, med skæringsdato den 1. april 2014,

    

   at det godkendes, at boligerne ikke forsynes, med selvstændigt køkken jf. almenboliglovens § 110, stk. 2, og

    

   at den fastsatte årlige leje på 690,03 kr. pr. m2 (i 2014 priser) godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det godkendes, at 8 midlertidige boliger i et serviceareal på plejecenter Birkegården i Stoholm omdannes til 8 ustøttede private plejeboliger, som udlejes af Kommunen efter lov om leje, med skæringsdato den 1. april 2014,

    

   at det godkendes, at boligerne ikke forsynes, med selvstændigt køkken jf. almenboliglovens § 110, stk. 2, og

    

   at den fastsatte årlige leje på 690,03 kr. pr. m2 (i 2014 priser) godkendes.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 34 Konkurrence- og Forbrugsstyrelsens afvisning af klage over prissætning af personlig og praktisk hjælp
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Cenz Service Partner har i løbet af 2011 på vegne af en sammenslutning af private leverandører af personlig og praktisk hjælp i Viborg Kommune klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Viborg Kommunes prissætning af personlig og praktisk hjælp.

    

   Forud herfor har Cenz Service Partner klaget til Statsforvaltningen over samme forhold. Viborg Byråd behandlede i løbet af 2011 udkast til Viborg Kommunes høringssvar og 5. september 2012 behandlede Byrådet Statsforvaltningens afgørelse. I afgørelsen konkluderer Statsforvaltningen, at der ikke er grund til at antage, at Viborg Kommune har overtrådt regler, hvis overholdelse Statsforvaltningen påser. Derfor foretager Statsforvaltningen sig ikke yderligere.

    

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse

   Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet ikke at behandle klagen på baggrund af en konkret vurdering af sagen i forhold til hensynet til en effektiv anvendelse af Styrelsens ressourcer. Derudover er det pr. 1. april 2013 ikke længere muligt at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over kommuners prissætning af personlig og praktisk hjælp når kommunerne anvender godkendelsesmodellen, hvilket er tilfældet i Viborg Kommune. Dermed foretager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sig ikke mere i sagen. Afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremgår af bilaget.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tages til efterretning

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at afgørelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tages til efterretning.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 35 Deponering af lejemål på Vestervangsvej 4, Viborg til sundhed og omsorgs administration
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 4. marts 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Byråd godkendte den 23. november 2011 (sag nr. 284) at der indgås et lejemål på 3 år på Vestervangsvej 4, Viborg til sundhed og omsorgs administration.

    

   Byrådet besluttede endvidere at såfremt der ikke kunne opnås dispensation fra reglen om deponering af det lejedes værdi - deponeres et beløb (beregnet til 6.194.000 kr.) frem til lejemålets ophør.

    

   Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 21. december 2011 meddelt Viborg Kommune at under henvisning til lejemålets korte varighed, samt baggrunden for det opståede lokalebehov meddelt deponeringsfritagelse ved indgåelse af de midlertidige lejemål.

    

   Da Viborg Kommune indgik ovenstående lejemål blev der givet dispensation i 3 år indtil Sundhedscenter stod færdig. Herefter var det meningen at administrationen skulle flytte til lokaler på Blichergården. Efterfølgende har det vist sig at Sundhed og Omsorg ikke kan flytte alle træningsopgaverne fra Blichergården til Sundhedscentret. Træningsområdet har udviklet sig meget på de tre år. Der er sket hjemtagning af patientgrupper, øgning af vedlagsfri fysioterapi og mange ældre i området skal have genoptræning og vedligeholdelsestræning.

    

   I forbindelse med budgetforslaget for budget 2014 var der på investeringsoversigten optaget et beløb til deponering på 6.690.000 kr., men dette blev ikke prioriteret i budget 2014.

    

   Forvaltningen har udarbejdet en status på ledig kapacitet af skriveborde i rådhuset og forventer ca. 15 ledige borde i løbet af 2014.

    

   Der arbejdes på at få administrationen i Sundhed og Omsorg flyttet til rådhuset så hurtigt som muligt - og senest pr. 30. juni 2015.

    

   Ovenstående vil betyde at Viborg Kommune skal deponerer 6.690.000 kr. fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

   at lejemålet på Vestervangsvej 4, Viborg forlænges, dog således at man senest er

   fraflyttet til den 30. juni 2015,

   at der deponeres et beløb på 6.690.000 kr. fra den 1. juli 2014 til 30. juni 2015

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

   at lejemålet på Vestervangsvej 4, Viborg forlænges, dog således at man senest er

   fraflyttet til den 30. juni 2015,

   at der deponeres et beløb på 6.690.000 kr. fra den 1. juli 2014 til 30. juni 2015

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe, Ib Bjerregaard

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 36 Ejendomssag - Køb af ejendommen Middagshøjvej 48-50, Viborg (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Køb af ejendommen Middagshøjvej 48-50, Viborg (bevillingssag)

    

   Byrådet vedtog den 19. juni 2013 (sag nr. 2) helhedsplanen for Viborg Baneby.  Visionen er, at Viborg Baneby skal være en levende, banebrydende og bæredygtig bydel. Helhedsplanen indeholder principper for fremtidig anvendelse, bebyggelse, infrastruktur, parkering, grønne områder mm., som vil blive lagt til grund ved senere kommune- og lokalplanlægning.

    

   Viborg Baneby omfatter blandt andet et ældre erhvervsområde, hvor en gradvis omdannelse til lettere erhverv pågår. Bl.a. er den tidligere slidbanefabrik ved Erik Glippingsvej overtaget af en privat investor med ønske om at omdanne arealet til boligformål og lettere erhverv, og for en del af det tidligere Vestas ved Marsk Stigsvej/Gyldenrisvej har Byrådet vedtaget lokalplan nr. 425, der muliggør etablering af plejecenter og boliger på en del af ejendommen.

    

   Gardit A/S på Erik Glippingsvej 6-10 er i dag den eneste større industrivirksomhed i området. En teknisk analyse af de støjmæssige udfordringer har vist, at så længe virksomheden er i drift, vil der ikke kunne udlægges areal til boligformål over én etage eller anden følsom anvendelse, eksempelvis på den tidligere slidbanefabrik. En afvikling af virksomhedens aktiviteter vil derfor øge omdannelsesmulighederne for omkringliggende ejendomme og vil være en forudsætning for, at kunne realisere intentionerne i helhedsplanen.

    

   Gardit A/S har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til helhedsplan i foråret 2013 tilkendegivet, at Gardit A/S gerne bidrager positivt til udviklingen af Viborg Baneby. Det vil dog være af afgørende betydning, at omdannelsen af området sker i takt med, at det gøres både praktisk og økonomisk muligt at nedlægge de nuværende faciliteter og flytte disse til andre steder. Høringsvaret fremgik som bilag ved Byrådets vedtagelse af helhedsplanen, jf. ovenfor.

    

   Gardit A/S har nu sendt et tilbud om salg af ejendommen Middagshøjvej 48-50 for 21,5 mio. kr. til Viborg Kommune. Ejendommen benyttes i dag som centrallager samt værksteds- og kontorfaciliteter. Tilbuddet fremgår af bilag nr. 1.

    

   Som bilag nr. 2 vedlægges kortskitse, der med skravering viser ejendommens beliggenhed.

    

   Der har efterfølgende været forhandling med Gardit, og der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om køb af ejendommen for 18,9 mio. kr.

    

   Ejendommens grundareal er på 6.855 m2, og der er bygninger (lagerbygninger) på 1.622 m2.

    

   Overtagelsesdagen fastsættes efter nærmere aftale i 2014. Omkostningerne deles mellem parterne (Kommunens andel er ca. 60.000 kr.), og Kommunen tilbyder at tinglyse handlen.

    

   Det bemærkes, at der ikke er mistanke om forurening af grunden.

    

   Med hensyn til prisen bemærkes, at den skal ses i forhold til den forventningsværdi, der er knyttet til ejendommen på grund af fremtidsplanerne. Efter de foreliggende planer kan man påregne en høj udnyttelsesgrad af grunden, og den er særdeles velbeliggende lige op ad den kommende bro over banen. Prisen ligger i øvrigt inden for et niveau, som rådgiver i forbindelse med en igangværende forundersøgelse i ”Kickstart forstaden 2.0” i et foreløbigt udkast har skønnet værdien til. I Kickstart forstaden 2.0 undersøger Viborg Kommune i samarbejde med Realdania, hvordan realisering af Banebroen kan kickstarte udviklingen af Viborg Baneby. Banebroen kobler Viborg Baneby med bymidten på tværs af jernbanen.

    

   Det indgår i købsaftalen, at Gardit samtidigt forpligter sig til at stoppe produktionen inden 5 år fra handelsdatoen, således at Kommunen kan komme videre med planlægning for området.

    

   Der indgås endvidere en opsigelig lejeaftale, hvor Gardit lejer det købte for en pris af 400.000 kr. pr. år, hvilket svarer til en leje på ca. 250 kr. pr. m2 bygningsareal.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen køber ejendommen Middagshøjvej 48-50 for 18,9 mio. kr. på de vilkår, der er anført i sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 18.960.000 kr. til kontoen ”Køb af Middagshøjvej 48-50, Viborg” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften på 18.960.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”, og

    

   at der indgås en opsigelig lejeaftale, hvor Gardit lejer det købte for en pris af 400.000 kr. pr. år.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 37 Ejendomssag - Salg af del af Vesterbrogade 17b, Viborg, til Energi Viborg (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af del af Vesterbrogade 17b, Viborg, til Energi Viborg (bevillingssag)

    

   Kommunen ejer Vesterbrogade 17b, Viborg, som er en lille hjørnegrund ved indkørslen til biblioteket. Grunden er lejet ud til ejeren af den tilgrænsende grund, som tidligere har fået tilbudt at købe grunden, hvilket han ikke har ønsket.

    

   Energi Viborg skal have flyttet en lille transformatorstation ved Vesterbrogade, og det vil være hensigtsmæssigt med en placering på den pågældende grund.

    

   Der er på den ovennævnte baggrund under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om salg af 49 m2 – vist med skravering på bilag nr. 1 – for 63.700 kr., hvilket svarer til 1.300 kr. pr. m2, som er den offentlige vurdering (grundværdi). Energi Viborg betaler omkostningerne ved handlen. Overtagelsesdagen er efter nærmere aftale i 2014.

    

   Der har været kontakt med lejerne af grunden, og der er enighed om, at lejekontrakten ændres, så det omhandlede areal udgår.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger 49 m2 af Vesterbrogade 17b for 63.700 kr. til Energi Viborg, således som det fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 64.000 kr. til kontoen ”Salg af del af Vesterbrogade 17b, Viborg, til Energi Viborg” med rådighed i 2014, og

    

   at indtægten i 2014 på 64.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbet på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 38 Ejendomssag - Køb af ejendommen, Engvej 9, Tapdrup (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Køb af ejendommen, Engvej 9, Tapdrup (bevillingssag)

    

   Syd for ejendommen Engvej 9 i Tapdrup ejer Kommunen et areal, der i kommuneplanens rammer er udlagt til boliger. Arealet er vist med dobbeltskravering på bilag nr. 1. Arealet er ca. 2.250 m2.

    

   Ejendommen, Engvej 9, der er ejet af et dødsbo, er til salg for 995.000 kr. Ejendommens areal, der er vist med enkeltskravering på bilag nr. 1, er 3.484 m2, heraf vej 1.180 m2. På ejendommen er der et beboelseshus og en ladebygning. Bygningerne er ”nedrivningsmodne”.

    

   Området kan planmæssigt bedst udstykkes, således at fremtidige boliger ligger på arealet med enkeltskravering, og at de tilhørende havearealer breder sig ned på arealet med dobbeltskravering. Dette kan Kommunen sikre ved at købe Engvej 9, nedrive de eksisterende bygninger og udstykke de fremtidige grunde. Hermed er den fremtidige vejadgang via Engvej også sikret på en enkel måde, idet Kommunen samtidig vil komme til at eje den (Kommunen ejer i forvejen halvdelen af vejen).

    

   Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om køb af ejendommen for 995.000 kr. Kommunens omkostninger ved et køb vil være ca. 5.000 kr. Overtagelsesdagen fastsættes efter nærmere aftale i 2014.

    

   Efter et evt. køb vil der komme sager om byggemodning og fastsættelse af grundpriser mv. til politisk behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen køber Engvej 9 for 995.000 kr. på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Køb af Engvej 9, Tapdrup” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 1.000.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Nye jordkøb”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 39 Ejendomssag - Salg af Kølsenvej 19, Løgstrup (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af Kølsenvej 19, Løgstrup (bevillingssag)

    

   Kommunen har haft ejendommen Kølsenvej 19, Løgstrup udbudt til salg. Ejendommen har tidligere været anvendt til børnehave.

    

   Grunden er på 2.724 m2, og der er et bygningsareal på 360 m2 – samt 50 m2 kælder. Ejendommens beliggenhed er vist med skravering på bilag nr. 1.

    

   Ejendommen kan anvendes til boligformål (efter normal byggesagsbehandling i forbindelse med anvendelsesændring). Der kan evt. være mulighed for udstykning i flere grunde.

    

   Ejendommen er udbudt med ansvarsfraskrivelse, og køber skal betale tinglysningsafgift, mens Kommunen tilbyder at sørge for tinglysning af handlen. Overtagelsesdagen er senest 1. juli 2014.

    

   Kommunen har fået foretaget en mæglervurdering, der kommer frem til en værdi på 925.000 kr. Udgiften til mæglervurdering er 6.250 kr. ekskl. moms.

    

   Der har været driftsudgifter i ”liggetiden” på ca. 21.000 kr.   

    

   Der er indkommet 2 bud. Et på 567.890 kr. og et på 755.000 kr.

  • Bilag

  • Indstilling

   at Kommunen sælger Kølsenvej 19 for 755.000 kr. på de vilkår, der fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 755.000 kr. til kontoen ”Salg af Kølsenvej 19, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.000 kr. til kontoen ”Salg af Kølsenvej 19, Løgstrup” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at driftsbevillingen til politikområdet ”Kommunale ejendomme” forhøjes med 21.000 kr. i 2014, og

    

   at nettoindtægten på 728.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19-03-2014

   Fraværende: Lone Langballe

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

   Fraværende: Ib Bjerregaard

   Som stedfortræder deltog: Morten Otte

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 40 OrienteringssagLukket sag