Byrådet - Dagsorden for mødet den 22-10-2014

(ektraordinært møde)

Referat (ekstraordinært møde)

Afbud fra Anders Bertel. I stedet deltager stedfortræder Jens Ravn. Afbud fra Mette Nielsen. I stedet deltager stedfortræder Kaj Steen Rasmussen. Afbud fra Martin Sanderhoff. I stedet deltager stedfortræder Allan Bjerregaard. Afbud fra Marianne Aaris Andersen. I stedet deltager stedfortræder Birthe Harritz. Afbud fra Søren Gytz Olesen. I stedet deltager stedfortræder Kai O. Andersen. Afbud fra Ove Kent Jørgensen. I stedet deltager stedfortræder Børge Møller Pedersen. Afbud fra Karin Clemmensen. I stedet deltager stedfortræder Morten Otte. Afbud fra Anders Korsbæk Jensen. I stedet deltager stedfortræder Henry Jensen. Afbud fra Jens Rohde. I stedet deltager stedfortræder Britta Leth. Afbud fra Peter Juhl. I stedet deltager stedfortræder Carsten Stenrøjl. Afbud fra Åse Kubel Høeg.

 • 1 Ejendomssag - Køb af Vinkelvej 20 af Mercantec – salg af grund i Banebyen til Mercantec - punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag
  • Sagsfremstilling

   Køb af Vinkelvej 20 af Mercantec – salg af grund i Banebyen til Mercantec

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler sagen på sit møde den 22. oktober 2014 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Der har som bekendt været arbejdet med fremtidige løsninger f.s.v. angår Rosenvænget Skole og Overlund Skole, der begge står over for store bygningsmæssige investeringer.

    

   Mercantec har også arbejdet med fremtidige løsninger, der indebærer nybyggeri – gerne i Banebyen. Mercantec har i den forbindelse ønske om/behov for at få solgt den nuværende skole på Vinkelvej 20.

    

   Der har af de ovennævnte årsager været forhandlinger mellem Kommunen og Mercantec, og disse forhandlinger er mundet ud i en principaftale, der fremgår af bilag nr. 1. Den i aftalen nævnte kortskitse kan ses som bilag nr. 2.

    

   Af de udarbejdede ”Helhedsplaner for skoleområdet” fra foråret 2014 fremgår, at der bør findes erstatningsbyggeri for Rosenvænget Skole bl.a. på grund af PCB. Udgiften til et nybyggeri er anslået til 57 mio. kr. For Overlund Skole gælder, at der er konstateret et behov for renovering til en samlet sum på 105 mio. kr.


   Der er foretaget en vurdering af bygningerne på Vinkelvej 20, som viser, at der med enkelte tilbygninger vil være plads til både Rosenvænget Skole og Overlund Skole. Samling af de to skoler på samme matrikel er helt i tråd med intentionerne om at knytte almen og specialområdet sammen.

    

   En placering af et nyt byggeri til Mercantec i Banebyen vil givetvis være en katalysator for udviklingen af banebyen i øvrigt – først og fremmest den nye banebro, der skal opføres meget tæt på/integreres med en kommende skole til Mercantec men også f.s.v. angår øvrig udvikling.

    

   Der er flere ting, der skal på plads, inden der kan indgås endelig aftale mellem Kommunen og Mercantec. Bl.a. skal der vedtages en lokalplan for arealet i banebyen, parkeringsforhold for banegården skal afklares og mere detaljerede handelsvilkår skal aftales. De økonomiske forhold for Kommunen er heller ikke så vidt afklarede, at der kan medtages bevillinger i denne sag.

    

   På investeringsoversigten for 2015-2018, som Byrådet godkendte ved 2. behandlingen af budgettet på mødet den 8. oktober 2014, er der afsat følgende beløb til at løse de bygningsmæssige udfordringer for de 2 skoler:

    

   2015

   2016

   2017

   2018

   20 mio. kr.

   35 mio. kr.

   25 mio. kr.

   100 mio. kr.

    

   Til Byrådets budgetkonference i august 2014 var udarbejdet et notat, der beskrev økonomien i dels en om- / nybygning af de 2 skoler og dels økonomien i at erhverve Mercantec’s lokaler på Vinkelvej og foretage de nødvendige om- og tilbygninger hertil. Den samlede økonomi i en købssituation var beregnet til ca. 185 mio. kr. På trods af de fortsat usikre økonomiske elementer, der er i projektet (f.eks. nedrivningsudgifter til de nuværende skoler og efterfølgende salg af grundene), vurderes det, at projektet med køb / ombygning / tilbygning på Vinkelvej vil kunne realiseres inden for den samlede overordnede beløbsramme i budgettet.

    

   Afhængig af overtagelsestidspunktet for Mercantec’s bygninger på Vinkelvej, kan der være behov for at fremrykke (væsentlige) dele af beløbene, som er afsat på budgettet i 2018. 

    

   På grund af bl.a. tids- og øvrige ressourcemæssige årsager, herunder igangsætning af udarbejdelse af forslag til lokalplan, vil det være ønskeligt med en stor grad af sandsynlighed for, at en aftale også vil blive endelig godkendt, når de resterende forhold er på plads. Derfor forelægges principaftalen til godkendelse på nuværende tidspunkt.

    

   Det bemærkes for god ordens skyld, at Kommunen kan sælge areal til Mercantec uden offentligt udbud, idet der er lovhjemmel til at give anlægsstøtte til skolen.

    

    

   BILAG

   1

   Lukket

   Udkast til principaftale om Viborg Komunes køb af Vinkelvej 20

   365365/14

   2

   Lukket

   Byggefelt_Oversigtskort Mercantec

   354311/14

    

    

   INDSTILLING

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i bilag nr. 1 omhandlede principaftale godkendes.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling vil foreligge på Byrådets møde.

  • Beslutning i Byrådet den 22-10-2014

   Det blev oplyst, at Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede følgende på mødet den 22. oktober 2014:

    

   ”Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.”

    

    

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod og ønsker følgende tilføjet referatet:

    

   ”Enhedslisten stemmer imod forslaget, fordi det foregår på et lukket møde, og fordi der i forslaget er mange konkrete, men uigennemskuelige punkter, som vi ikke uden en bred offentlig debat kan tage stilling til.”