Byrådet - Referat fra mødet den 08-10-2014

Referat

Afbud fra Karin Clemmensen og Anders Bertel. I stedet er indkaldt stedfortræder Jens Ravn

 • 1 Budgetforslag 2015-2018 (2. behandling)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet vedtog ved førstebehandlingen af budgetforslag 2015-2018 den 17. september 2014 (sag nr. 1) at oversende det fremlagte basisbudget til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2014.

    

   Budgetforliget, som blev indgået den 10. september 2014, og tillægsaftalen til budgetforliget, som blev indgået den 17. september 2014, behandles som et samlet ændringsforslag til basisbudgettet. Disse aftaler er indgået af partierne Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

    

   I budgetforslaget som gennemgås nedenfor er virkningen af budgetforliget inkl. tillægsaftalen indarbejdet i resultatopgørelsen, så der gives et samlet billede af, hvad de økonomiske konsekvenser er for bl.a. overholdelsen af servicerammen, driftsoverskuddets størrelse og udviklingen i kassebeholdningen. Budgetforligsteksten kan ses som bilag nr. 1. og tillægsaftalen kan ses som bilag nr. 2.

    

   Enhedslisten har den 22. september 2014 fremsendt et ændringsforslag, som fremgår af bilag nr. 3.

    

   Ved andenbehandlingen af budgetforslaget skal Byrådet foruden at behandle ændringsforslag tage stilling til, om Viborg Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering i 2015. Forvaltningens oplæg hertil er beskrevet nedenfor. Endeligt fremlægges forslag til udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2015.

    

   Ændringsforslag, jf. budgetforliget og tillægsaftale til budgetforliget

   Budgetforliget og den efterfølgende tillægsaftale behandles som en samlet pakke af ændringsforslag til budgetforslaget. Tabellen nedenfor opsummerer budgetvirkningen. I tabellens første kolonne henvises til tabelnumre i bilag nr. 4, der viser budgetvirkningen af de specifikke ændringsforslag.

    

   Tabel 1. Ændringsforslag, jf. budgetforliget inkl. tillægsaftale

   Tabel nr. i bilag 4

   Ændringsforslag

   2015

   2016

   2017

   2018

    

   Driftsudgifter

    

    

    

    

   A

   Prioriterings- og effektiviseringskatalog

   -31.133

   -35.100

   -42.600

   -42.100

   B

   Driftsønsker fra udvalgene

   35.639

   37.462

   38.933

   36.951

   C

   Yderligere driftsændringer

   -3.092

   2.408

   908

   1.908

   D

   Tillægsaftale til budgetforliget

   15.498

   3.998

   3.998

   1.000

   E

   Tekniske ændringer

   -16.903

   -16.880

   -12.482

   -12.460

    

   I alt

   9

   -8.112

   -11.243

   -14.701

    

   Skat og tilskud

    

    

    

    

   F

   Skattenedsættelse med 0,1 pct. og nedsættelse af grundskyld med 0,9 procent

   5.011

   10.234

   10.334

   15.683

   E

   Nedsættelse af bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering

   13.737

   13.737

   13.737

   13.737

    

   I alt

   18.748

   23.971

   24.071

   29.420

   F

   Lån og renter

   -23.722

   -10.370

   -6.880

   9.780

    

   Anlæg

    

    

    

    

   G

   Budgetforlig - nye anlægsønsker

   66.827

   91.150

   93.375

   189.950

   H

   Budgetforlig - anlægsforskydninger

   -37.909

   -31.260

   -16.412

   -152.757

   I

   Tillægsaftale - anlægsforskydninger

   -11.000

   11.000

   0

   0

    

   I alt

   17.918

   70.890

   76.963

   37.193

    

   Ændringsforslag i alt

   12.953

   76.379

   82.911

   61.692

   Negative beløb = mindreudgifter/merindtægter. Positive beløb = merudgifter/mindreindtægter

    

   Driftsudgifter

   Tabellen viser, at budgetforligets ændringsforslag forøger driftsudgifterne med 9.000 kr. i 2015 og reducerer dem med -8,1 mio. kr. i 2016, -11,2 mio. kr. i 2017 og -14,7 mio. kr. i 2018.

    

   Tillægsaftalen til budgetforliget forøger driftsudgifterne, idet den afsatte budgetbuffer øges fra 25 mio. kr. til 36,5 mio. kr., og idet der flyttes 4 mio. kr. fra anlæg til drift. Der er afsat en pulje til rengøringsområdet på 5 mio. kr., som er fuldt finansieret ved en række besparelser. Budgettet til vintervedligeholdelse er flyttet fra Teknisk Udvalg til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Blandt de tekniske ændringer kan nævnes reduktion af driftsbudgettet pga. lavere takster for sundhedsydelser. Taksterne er i september 2014 blevet nedsat med fire procent, hvilket giver Viborg Kommune en udgiftsreduktion på 13 mio. kr. årligt. Bloktilskuddet til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes nedreguleret med 13,7 mio. kr. som en efterregulering i 2015. Takstnedsættelsen er dermed både indarbejdet i budgettets indtægtsside og udgiftsside.

    

   Skatter og tilskud

   Ændringsforslagene i budgetforliget reducerer indtægterne fra skatter og tilskud med 18,7 mio. kr. i 2015 stigende til 29,4 mio. kr. i 2018. Skattenedsættelsen på 0,1 procent og nedsættelsen af grundskyldspromillen med 0,9 promille reducerer indtægterne med 20 mio. kr. i 2015 stigende til 20,9 mio. kr. i 2018. Nettovirkningen er mindre, idet der forudsættes fuldt tilskud fra staten på 75 procent i 2015, 50 procent i 2016 og 2017 og 25 procent i 2018. Viborg Kommune kan dog kun opnå det fulde tilskud, hvis kommunernes skattenedsættelser på landsplan ligger under 150 mio. kr.

    

   Lån og renter

   Det fremgår af ændringsforslaget, at der optages yderligere lån på 25 mio. kr. i 2015 vedr. de lånedispensationer, som Viborg Kommune den 29. august 2014 fik tilsagn om fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der er indregnet yderligere lånoptagelse til en række andre låneberettigede formål, hvorved der er merudgifter til renter og afdrag.

    

   Anlæg

   Budgetforliget indeholder både en række nye anlægsønsker og en række øvrige ændringer i form af tidsforskydninger og beløbsjusteringer. De nye anlægsønsker udgør 66,8 mio. kr. i 2015 stigende til 190,0 mio. kr. i 2018. Blandt anlægsforskydningerne kan nævnes nedsættelse af anlægsbudgettet med 152,8 mio. kr. i 2018. Hovedforklaringen på denne nedsættelse er, at anlægspuljen på 137,6 mio. kr., der har løftet basisbudgettet til 200 mio. kr. udtages af det endelige budget.

    

   I tillægsaftalen til budgetforliget er det aftalt, at partierne er enige om at bidrage med omflytninger m.v. så Kommunerne Landsforening kan overholde økonomiaftalen med regeringen. I overensstemmelse hermed er der indarbejdet udskydelser/omflytninger for i alt 36 mio. kr. Heraf er der udskudt anlægsarbejder for 11 mio. kr. fra 2015 til 2016, jf. tabel 1. 4 mio. kr. overført fra anlæg til drift vedr. fortovsrenoveringer, og bruttoudgifterne til jordforsyningsområdet er sænket med 17,5 mio. kr. Endeligt bidrager prioriterings- og effektiviseringsforslaget vedr. insourcing af konsulentydelser med 3,5 mio. kr. i 2015.

    

   Anlægsbudget, der viser budgettet på projektniveau, kan ses i bilag nr. 5.

    

   Budgetforslaget inkl. budgetforlig og tillæg

   Budgetforslaget for 2015-2018 inkl. budgetforliget og tillægget er nedenfor vist i en resultatopgørelse. Resultatopgørelsen sammenfatter alle Kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan Viborg Kommunes kassebeholdning påvirkes af budgettet. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedposter. En mere detaljeret resultatopgørelse, der viser budgettet på de enkelte politikområder, kan ses i bilag nr. 6.

    

   Tabel 2. Resultatopgørelse pr. 23. september 2014, jf. budgetforliget

    

   Mio. kr.

   (minus = indtægter) 

    

   Opr.

   Forventet regnskab

   Budget

   Budget

   Budget

   Budget

   budget 2014

   2014 pr. 30/6

   2015

   2016

   2017

   2018

   Skatter og generelle tilskud

   -5.427,3

   -5.399,0

   -5.474,6

   -5.506,7

   -5.588,0

   -5.669,6

   Serviceudgifter

   3.867,6

   3.885,9

   3.970,4

   3.900,2

   3.890,7

   3.886,1

   Overførselsudgifter

   1.302,9

   1.256,8

   1.228,1

   1.235,7

   1.244,4

   1.247,8

   Pris- og lønstigninger (drift)

    

    

   0,0

   85,3

   182,4

   281,3

   Renter

    

   22,7

   13,6

   20,2

   23,6

   25,0

   25,6

   Resultat af ordinær drift

   -234,1

   -242,7

   -255,9

   -261,9

   -245,6

   -228,9

   Anlægsudgifter

   218,3

   268,7

   203,8

   387,3

   277,0

   237,2

   Ældreboliger (anlægsudgifter)

   25,4

   13,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Jordforsyning

   -9,2

   -21,9

   22,6

   1,8

   -4,3

   -3,1

   Pris- og lønstigninger (anlæg)

    

    

   0,0

   3,4

   4,3

   4,9

   Resultat skattefin. område

   0,4

   17,1

   -29,5

   130,5

   31,4

   10,2

   Forsyningsområdet

   2,5

   -0,9

   7,4

   6,5

   4,6

   -1,5

   Resultat før låntagning

   2,9

   16,2

   -22,1

   137,0

   36,0

   8,7

    

   Resultat af ordinær drift

   Resultatet af den ordinære drift viser, hvor stort et driftsoverskud eller -underskud, Kommunen har til at dække udgifter til anlæg, idet både jordforsyning og forsyningsområdet skal hvile i sig selv set over en årrække. Der er i forbindelse med budgetloven indført krav om, at der skal være overskud på den ordinære drift.

    

   Resultatopgørelsen viser, at der er overskud på den ordinære drift (minus angiver et overskud): -255,9 mio. kr. 2015, -261,9 mio. kr. i 2016, -245,6 mio. kr. i 2017 og -228,9 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud på den ordinære drift på minimum 200 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

    

   Serviceudgifter herunder budgetbuffer og udviklingspulje

   Serviceudgifterne udgør 3.970,4 mio. kr., hvilket er 26,2 mio. kr. over Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan.

    

   Overskridelsen af servicerammen skal ses i sammenhæng med, at der er budgetteret med en budgetbuffer på 36,5 mio. kr. i 2015. Formålet med budgetbufferen er at minimere risikoen for sanktioner fra Staten ved overskridelse af budgettet. En budgetoverskridelse kan f.eks. ske ved forbrug af tidligere års opsparede overskud.

    

   Under Økonomi- og Erhvervsudvalget (politisk organisation) er der reserveret en udviklingspulje, der i udgangspunktet er 25 mio. kr. i alle årene. Da der allerede er disponeret beløb til udviklingstiltag, er udviklingspuljens størrelse 12,4 mio. kr. i 2015, 13,2 mio. kr. i 2016, 19,5 mio. kr. i 2017 og 23,3 mio. kr. i 2018.

    

   Overførselsudgifter

   Overførselsudgifterne udgør 1.228,1 mio. kr. i 2015. De er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle vurdering af konjunkturudviklingen og forventet regnskab pr. 30. juni 2014. Fra oprindeligt budget 2014 til budget 2015 falder overførselsudgifterne fra 1.302,9 mio. kr. til 1.228,1 mio. kr. Faldet vedrører primært førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige.

    

   Anlægsudgifter

   Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 203,8 mio. kr. i 2015, 387,3 mio. kr. i 2016, 277,0 mio. kr. i 2017 og 237,2 mio. kr. i 2018 jævnfør anlægsbudgettet, der kan ses af bilag nr. 5. I forhold til tidligere år er der tale om et højt investeringsniveau i budgetperioden, som også ligger over Byrådets målsætning på 200 mio. kr. årligt.

    

   Regeringen har fastlagt en samlet ramme for kommunernes bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 17,5 mia. kr. Efter befolkningsandel er Viborg Kommunens andel af rammen 292,6 mio. kr. I budgetforslaget er de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 273,8 mio. kr. Der er i overensstemmelse med tillægsaftalen til budgetforliget indarbejdet udskydelser/omflytninger for i alt 36 mio. kr. som led i kommunernes fælles bestræbelser på at overholde den samlede ramme på landsplan.

    

   Tabel 2. Resultatopgørelse pr. 23. september 2014 (fortsat)

    

    

    Mio. kr.

   (minus = indtægter) 

    

   Opr.

   Forventet regnskab

   Budget

   Budget

   Budget

   Budget

   budget 2014

   2014 pr. 30/6

   2015

   2016

   2017

   2018

   Finansiering/likviditet

    

    

    

    

    

    

   Likvide aktiver primo

   59,1

   59,1

   97,5

   154,1

   1,6

   -66,7

   Resultat før låntagning

   -2,9

   -16,2

   22,1

   -137,0

   -36,0

   -8,7

   Lånoptagelse

   123,3

   91,4

   81,0

   76,3

   59,0

   38,0

   Afdrag på lån

   -64,2

   -62,8

   -66,8

   -70,8

   -74,0

   -76,6

   Øvrige finansforskydninger

   11,3

   26,0

   20,2

   -20,9

   -17,2

   -10,1

   Likvide aktiver ultimo

   126,6

   97,5

   154,1

   1,6

   -66,7

   -124,0

   Likvide aktiver gennemsnit

   365,0

   415,0

   505,0

   495,0

   410,0

   360,0

    

   Lånoptagelse

   Lånoptagelsen er indarbejdet med den forventede låneramme beregnet på baggrund af budgetforslagets forudsætninger. Der er indarbejdet lånoptagelse på 25 mio. kr. på baggrund af de særlige lånedispensationer, som Viborg Kommune har fået tilsagn om af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det ses af tabellen, at lånoptagelsen overstiger afdragene i 2015 og 2016, hvilket betyder, at gælden forøges. I 2017 og 2018 nedbringes gælden, idet afdragene overstiger lånoptagelsen.

    

   Likviditet

   Budgetforslaget inkl. budgetforligets ændringsforslag har en positiv virkning for likviditeten i 2015, idet den faktiske likviditet forøges fra 97,5 mio. kr. ultimo 2014 til 154,1 mio. kr. ultimo 2015. Den gennemsnitlige likviditet stiger til 505,0 mio. kr. ultimo 2015, hvorefter den er faldende til 360 mio. kr. i 2018. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt i hele budgetperioden. Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt.

    

   Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015

   Byrådet skal i lighed med tidligere år beslutte, om Viborg Kommune i 2015 enten vælger statsgaranti, hvor skatter, tilskud og udligning ligger fast, eller selvbudgettering, hvor egne beregnede skatteindtægter indgår i beregningen af skatter, tilskud og udligning.

    

   Ved valg af selvbudgettering, er det det faktiske udskrivningsgrundlag, som Kommunen får skat af. Det betyder, at der 3 år senere, når det endelige udskrivningsgrundlag er opgjort, afregnes en eventuel difference med Staten.

    

   Ved Byrådets 1. behandling af budgettet var indtægterne fra skatter, tilskud og udligning baseret på statsgarantien for 2015, der blev udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni 2014.

    

   Forvaltningen har foretaget nye beregninger og følsomhedsanalyser på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. I beregningerne er ovennævnte skattenedsættelser indarbejdet, således at provenu af personskatter og grundskyld stemmer overens med budgetforliget af den 10. september 2014. Forvaltningens notat med beregninger kan ses i bilag nr. 7.

    

   KL har den 10. september 2014 udsendt egne skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget for 2013-2018 på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets nyeste prognose for dansk økonomi – gengivet i ”Økonomisk Redegørelse, august 2014”. I forhold til grundlaget for statsgarantien, har KL nedjusteret vækstskønnet for 2013 til 2015 betydeligt, hvilket giver et nedjusteret udskrivningsgrundlag for hele landet på 8,7 mia.kr., svarende til ca. 246 mio.kr. for Viborg Kommune.

    

   Nedjusteringen af væksten i udskrivningsgrundlaget gør, at Viborg Kommune i 2015 på nuværende tidspunkt skønnes at ville miste 8,3 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering.

    

   De primære årsager til nedjustering i vækstskønnet er nogle skattetekniske forskydninger samt en nedjustering af lønudviklingen i samfundet.

   Endvidere har ministeriet i deres august-redegørelse valgt at indarbejde en række forventede skattelovsændringer, som vil reducere udskrivningsgrundlaget i 2015 og frem (såfremt de gennemføres). Disse lovændringer er den primære årsag til, at KL også vælger at nedjustere vækstskønnene for overslagsårerne 2016-2018 en smule. Den nedjusterede vækst i udskrivningsgrundlaget for overslagsårerne 2016-2018 vil dog i vidt omfang blive dækket af et højere balancetilskud til kommunerne (og dermed mere i bloktilskudspuljen).

    

   Forvaltningen anbefaler, at Viborg Kommune vælger statsgaranti for 2015, idet beregningerne på nuværende tidspunkt viser, at der er en gevinst herved på 8,3 mio. kr.

    

   Skatter og takster i 2015

   I budgetforslaget for 2015-2018 inkl. budgetforliget er anvendt skattesatser fra budgetforliget for 2015, af den 10. september 2014. I det indgåede budgetforlig nedsættes personskatten fra 25,8 procent til 25,7 procent og grundskyld nedsættes fra 24,6 promille til 23,7 promille. Dækningsafgiften for offentlige ejendomme er på uændret 8,75 promille.

    

   Oversigt over takster for 2015 fremgår af bilag nr.8. I taksterne er indarbejdet konsekvenser af budgetforliget inkl. tillægsaftale.

    

   Kirkeskatten i 2015

   Ved Byrådets 2. behandling skal Byrådet vedtage udskrivningsprocenten for kirkeskatten. I lighed med forrige år har de kirkelige myndigheder afleveret kirkens eget budgetforslag for 2015, hvor udgangspunktet er en udskrivningsprocent på 0,93 procent.

    

   Der forventes ingen mellemregningsforhold mellem kommunekassen og de kirkelige myndigheder ultimo 2014.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der tages stilling til de fremsendte ændringsforslag fra Enhedslisten,

    

   at budgetforliget og tillægsaftalen til budgetforliget, jf. tabel A-D, F-J, L og M i bilag nr. 4, godkendes som et ændringsforslag til budgetforslaget med den finansiering, som fremgår af tabel 2,

    

   at det tekniske ændringsforslag til anlægsbudgettet, jf. tabel E, K og N-Q i bilag nr. 4, godkendes,

    

   at Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2015,

    

   at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat for regnskabsåret 2015 nedsættes med 0,1 procent, dvs. fra 25,8 procent til 25,7 procent,

    

   at grundskyldspromillen for regnskabsåret 2015 nedsættes med 0,9 promille, dvs. fra 24,6 promille til 23,7 promille,

    

   at dækningsafgiften af forskelsværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2015 fastsættes til uændret 8,75 promille (højst 8,75),

    

   at dækningsafgiften af grundværdien vedrørende offentlige ejendomme for regnskabsåret 2015 nedsættes fra 12,3 promille til 11,85 promille (fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, dog højst 15 promille),

    

   at udskrivningsprocenten for kirkeskatten i 2015 fastsættes til uændret 0,93 procent, og

    

   at Forvaltningen bemyndiges til efter budgettets vedtagelse at foretage en endelig afbalancering af budgettet ved regulering af kassebeholdningen samt at foretage de fornødne tekniske ændringer, således at det endelige budget 2015-2018 kan udgøre det bedst mulige administrationsgrundlag for udvalgene og Forvaltningen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet,

    

   at de af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018 ikke tiltrædes.

    

   Herudover indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet som anført i 2. - 9. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

   Fraværende: Anders Bertel, Karin Clemmensen

   For Enhedslistens underændringsforslag til ændringsforslag vedr. budgetforliget (delforslag A og B) stemmer Flemming Gundersen, mens resten af byrådet stemmer imod. Underændringsforslaget er således forkastet.

    

   For Enhedslistens ændringsforslag om opførelse af en ny institution til Rosenvængets Skole stemmer Flemming Gundersen, mens resten af byrådet stemmer imod. Ændringsforslaget er således forkastet.

    

   Byrådet godkender 2. - 10. ”at” i indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod indstillingen, bortset fra 4. ”at” om valg af statsgaranti.

    

   Flemming Gundersen ønsker følgende tilføjet referatet:

   Enhedslisten stemmer imod budgetforliget fordi:

   ·         vi er imod skattelettelser,

   ·         er imod sparekatalogets udformning og hele processen omkring det,

   ·         og endelig imod tillægsaftalens finansiering af rengøringsopretning.

 • 2 Udflytning Rosenvængets Skole til Rørsangervej(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandler sagen på sit møde den 30. september 2014 med følgende dagsordenstekst:

    

   I forbindelse med fundet af PCB på Rosenvængets Skole er det besluttet at flytte skolen til eksisterende lokaler på Spættevej og Rørsangervej samt at opstille midlertidige pavilloner, Rørsangervej(bilag 1)

    

   Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalget møde den 02.09.2014 (sag nr. 11) hvor licitationsformen i forbindelse med ombygning m.v. blev godkendt.

    

   Efterfølgende har KPF Arkitekter udarbejdet et overslag over håndværkerudgifter m.v. i forbindelse med ombygning og opstilling af pavilloner(bilag 2).

    

   Opstilling og levering af pavilloner samt leje i max. 3 år

   3.410.000

   Ombygning af ca. 1.000 m2 Ekkohøj samt etablering ny parkeringsplads

   2.890.000

   Ombygning af ca. 420 m2 Søndergaard

   1.675.000

   Uforudsete udgifter – installering IT, rengøring og flytteudgifter

   500.000

   Omkostninger – rådigiverhonorar til arkitekt, ingeniør, landinspektør m.v.

    

   845.000

    

   9.320.000

     

   Ombygningen af Ekkohøj samt opførelse af pavilloner forventes færdig 23. december 2014, således at bygningerne er klar til indflytning i juleferien.

   Ombygning Spættevej kan først gå i gang, når klubben er flyttet ud og forventes først færdig 1. februar 2015.

    

   Tidsplanen for ombygning og opførelse af pavilloner er meget presset med kort udbudsperiode. Licitation i uge 41 og 42 samt meget kort frist for kontrahering og opstart af byggerierne (bilag 3).

    

   Den meget pressede tidsplan bevirker, at det er nødvendigt at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

    

   Finansiering

    

   Da der er tale om en akut opstået situation med udflytningen af Rosenvængets Skole, er der ikke på budget 2014 afsat midler til opgaven. Det har derfor været nødvendigt at finde finansiering fra ikke forbrugte midler på anlægsprojekter på skoleområdet samt anlægsbevillinger, der ikke er søgt fri endnu.

    

   Det første års leje for 2015 på 1 mio. kr. indgår i anlægsbudgettet og finansieringen af lejeudgiften for 2016 og 2017 på 2 mio. kr. overvejes i forbindelse med budget 2016 og overslagsårene.

    

   Forslag:

    

   Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin – et forventet mindre forbrug pga. usædvanlig god licitation og meget få uforudsete udgifter

   3.000.000

   Vestervang Skole – 2 klasseklynger – forventet mindre forbrug

   600.000

   Pulje skoler 2014 – forventet mindre forbrug

   Pulje skoler 2014 – ikke frigivne midler

   1.008.000

   712.000

   Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014 – ikke søgt fri

   2.000.000

   Lejeudgift 2016 og 2017 – budget 2016 og overslagsårene

   2.000.000

    

   9.320.000

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

    

    

   BILAG

   1

   Åben

   Placering pavillon og ektra p-pladser

   326365/14

   2

   Åben

   Budgetoverslag KPF Arkitekter

   326427/14

   3

   Åben

   Projekttidsplan

   326334/14

    

    

   INDSTILLING

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Udflytning af Rosenvængets Skole”

    

   at anlægsudgiften på 7.320.000 kr. i 2014 finansieres

    

   ved at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Finderuphøj Skole-indskoling/mellemtrin” nedsættes med 3.000.000 kr. i 2014

    

   ved at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Vestervang Skole – klasseklynger” nedsættes med 600.000 kr. i 2014

    

   ved at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Pulje skoler 2014” nedsættes med 1.008.000 kr. i 2014

    

   ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 712.000 kr. på ”Pulje skoler 2014”  

    

   ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr. på ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014”

    

   at lejeudgiften til pavilloner på 2.000.000 kr. indgår i budget 2015 og overslagsårene

  • Bilag

  • Indstilling

   Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling vil foreligge på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe

   Det blev oplyst, at Børne- og Ungdomsudvalget besluttede følgende på mødet den 30. september 2014:

    

   ”Fraværende: Marianne Aaris Andersen

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Udflytning af Rosenvængets Skole”,

    

   at anlægsudgiften på 7.320.000 kr. i 2014 finansieres ved

    

   ·         at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Finderuphøj Skole-indskoling/mellemtrin” nedsættes med 3.000.000 kr. i 2014

   ·         at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Vestervang Skole – klasseklynger” nedsættes med 600.000 kr. i 2014

   ·         at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Pulje skoler 2014” nedsættes med 1.008.000 kr. i 2014

   ·         frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 712.000 kr. på ”Pulje skoler 2014”

   ·         frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr. på ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014”, og

    

   at lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. medtages i budgetlægningen for de pågældende år.”

    

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget, idet lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. finansieres inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

  • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

   Fraværende: Anders Bertel, Karin Clemmensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, idet lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. finansieres inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

 • 3 Nye baneanlæg - renovering / nyanlæg baner og lysanlæg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Kulturudvalget behandlede senest sag vedr. baneanlæg – renovering / nyanlæg af bane- og lysanlæg, herunder etablering af kunstgræsbaneanlæg, på møde 20. august 2013. Viborg Byråd godkendte efterfølgende Kulturudvalgets indstilling på møde 4. september 2013.

    

   Beslutningen indebærer:

    

   at baneprojekt ved NUGF’s klubhus ved Nordre skole ændres til et kunstgræsbaneprojekt, idet der fra puljen til investeringer i baneanlæg, fortsat investeres 1.050.000 kr. jfr. tidligere beslutning herom,

    

   at Viborg Idrætsråd anmodes om at gennemgå og evt. revurdere forslag til investeringer på området, således at der tages højde for, at anlægsudgifterne til kunstgræsbaner er højere end budgetteret, idet dette kan medføre forskydninger i forhold til de godkendte projekter,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5.474.000 kr. til kontoen ”Anlæg af kunstgræsbaner i Bjerringbro og i Overlund” med rådighedsbeløb i 2013,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.760.000 kr. (anlægstilskud) til kontoen ”Anlæg af kunstgræsbaner i Bjerringbro og Overlund” med rådighedsbeløb i 2013,

    

   at nettoanlægsudgiften på 3.714.000 kr. finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen ”Anlæg af kunststofbane” med 3.427.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013,

   på kontoen ” Baneanlæg – renovering/nyanlæg og lysanlæg” med 45.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013 og på kontoen ”Liseborg Centret – nyt baneanlæg” med 242.000 kr. med rådighedsbeløb i 2013, og

    

   at der reserveres 149.000 kr. fra puljen i 2014 til kunstgræsbaneprojekterne.

    

   Bevillingen skal ses i sammenhæng med, at Byrådet tidligere har godkendt plan for investeringer i baneanlæg i perioden 2012-2016, hvor der i alt var afsat 16.310.000 kr. til investeringer i kunstgræsbaner, baner, lysanlæg m.v.

    

   I 2014 er afsat rådighedsbeløb på 1.031.000 kr. til baneprojekterne.

    

   Aktuelt arbejdes med etableringen af kunstgræsbanen i Overlund og græsbane i Borup, som begge realiseres i 2014 samt kunstgræsbaneprojekterne i Frederiks og Liseborg, som skal realiseres i 2015 og gerne så tidligt på året som muligt.

    

   Vedr. banen i Overlund bemærkes, at der som anført i beslutningen fra Byrådet 4. sept. 2013 mangler finansiering af 149.000 kr., som forudsættes finansieret af rådighedsbeløbet i 2014.

    

   Vedr. banen i Borup bemærkes, at arealet til etablering af banen er erhvervet af Viborg Kommune, og at der ikke var taget højde herfor i det oprindelige projekt, som er helt tilbage fra 2002/2003.

   Efterfølgende har det vist sig, at der var behov for arkæologiske udgravninger inkl. forundersøgelser via Viborg Museum med en merudgift på 174.000 kr.

   Disse merudgifter medfører, at det ikke er muligt at realisere projektet indenfor den afsatte ramme på i alt 825.000 kr. inkl. foreningens egenbetaling, som udgør 80.000 kr.

   Arbejdet har været i udbud, og den samlede anlægssum beløber sig 1.104.000 kr. og det foreslås, at merudgiften på 279.000 kr. finansieres at rådighedsbeløbet i 2014, idet der dermed er mulighed for at realisere og færdiggøre det samlede projekt, således at der etableres en hel fodboldbane, som forudsat i plan for nye baner.

   Endelig foreslås, at den resterende del af bevillingen, som udgør 603.000 kr. frigives til at indgå i realiseringen af kunstgræsbanerne i Frederiks og på Liseborg samt til nogle mindre udgifter til færdiggørelse af igangværende projekter.

    

   Sag vedr. den samlede bevilling til kunstgræsbanerne i Frederiks og på Liseborg fremsendes til behandling ultimo 2014 med henblik på, at rådighedsbeløb i 2015 frigives, således at projekterne kan realiseres så tidligt som muligt i 2015.

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Kunstgræsbane i Overlund” forhøjes med 149.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014

    

   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Borup Idrætsanlæg – ny fodboldbane” forhøjes med 279.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 603.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbaneprojekt i Frederiks, på Liseborg samt færdiggørelse af igangværende projekter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på i alt 1.031.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Baneanlæg – renovering / nyanlæg og lysanlæg i 2014.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-05-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Kunstgræsbane i Overlund” forhøjes med 149.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Borup Idrætsanlæg – ny fodboldbane” forhøjes med 279.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 603.000 kr. til kontoen ”Kunstgræsbaneprojekt i Frederiks, på Liseborg samt færdiggørelse af igangværende projekter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på i alt 1.031.000 kr. i 2014 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløb på kontoen Baneanlæg – renovering / nyanlæg og lysanlæg i 2014.

  • Forvaltningens bemærkninger

   På grund af en fejl er sagen ikke sendt videre til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj måned.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

   Fraværende: Anders Bertel, Karin Clemmensen

   Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget godkendes.

 • 4 Om- og tilbygning af Den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. september 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet behandlede sagen i møde 20. juni 2012, hvor Byrådet besluttede:

    

   at det godkendes, at der gives bevilling til projektering og udbud m.v. på projektet vedr.

   om- og udbygning af Skals Idrætshal og Svømmehal,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 800.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal

   til kontoen "om- og udbygning af idrætshal" med rådighedsbeløb i 2012,

    

   at udgiften på 800.000 kr. i 2012 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2012 til formålet,

   at Kulturudvalget anfører, at såfremt projektet realiseres som beskrevet i sagen, vil det

   indebære forøgede kommunale tilskud på anslået 481.000 kr., når projektet er realiseret,

   og

    

   at det forudsættes, at der tilføres dette beløb til konto vedr. lokaletilskud, når projektet

   er realiseret.

    

   Af sagsfremstillingen fremgik:

    

   ”Den selvejende institution Skals Idrætshal og Svømmehal, har fremsendt brev af 19. januar 2012 med bilag. I dette brev ansøger bestyrelsen om, at de økonomiske midler, der er afsat i 2012 til om- og udbygning af Skals Idrætshal frigives.

    

   Forvaltningen kan i forlængelse heraf oplyse, at der i investeringsoversigten for 2012 – 2015 er afsat 2.060.000 kr. i 2012 og 1.547.000 kr. i 2013, i alt 3.607.000 kr. til om- og udbygning af Skals Idrætshal.

    

   Projektet har været længe undervejs og er igangsat i den tidligere Møldrup Kommune.

   Projektet indebærer, at der etableres en ny idrætshal, samt at eksisterende hal ombygges for at sikre helhed i faciliteterne. Herudover indeholder projektet skydebanefaciliteter samt motionscenter.

    

   Bestyrelsen redegør i brevet for ændringer i forhold til tidligere projekt. Det fremgår, at det første projekt blev underkendt på grund af problemstillinger vedr. ”Himmerlandsstien”. Dette medførte, at den nye hal bliver bygget sammen med den eksisterende idrætshal, hvor der tidligere var et gangsystem mellem hallerne, idet ”Himmerlandsstien” løb mellem de to haller.

    

   Det anføres endvidere, at lokalplanen, som indebærer, at projektet kan realiseres, er sendt i høring.

    

   Forvaltningen bemærker, at Byrådet 21. marts 2012 har godkendt, at lokalplanforslag sendes i offentlig høring. Dette lokalplanforslag muliggør realisering af projektet.

    

   Der foreligger projektforslag samt finansieringsplan og driftsbudget, og Skals Idrætshal og Svømmehal ønsker nu at igangsætte projektering og udbud, således at projektet kan realiseres.

    

   Forvaltningen har 23. april 2012 afholdt møde med repræsentanter for hallen, og med baggrund heri har bestyrelsen efterfølgende fremsendt brev af 24. april 2012 med supplerende bemærkninger og supplerende bilag.

    

   Tidsplanen for projektet medfører, at byggeriet gennemføres i 2012 og 2013.”

    

   Skals Idrætshal og Svømmehal har fremsendt brev af 21. august 2014 med bilag, hvor der anmodes om frigivelse af anlægsbevillingen til udbygningen af Skals Idrætshal og Svømmehal.

    

   Der henvises til tidligere beslutning i Byrådet af 20. juni 2012, og det oplyses, at projektet indeholder hal 2, et skydecenter, et motionscenter samt en mindre tilbygning til dele af eksisterende bygninger.

   Forvaltningen bemærker, at dette svarer til indholdet i det projekt, der blev behandlet i Byrådet 20. juni 2012.

    

   Der ansøges om frigivelse af restrådighedsbeløbet på 2.669.000 kr. samt om godkendelse af drifts- og lokaletilskud til det udbyggede center.

    

    

   Anlægsbudget og finansieringsplan for projektet ser således ud:

    

   Anlægsbudget 2014

    

   Anskaffelsessum

   16.000.000

   Inventar m.v.

   1.000.000

   Total anlægssum

   17.000.000

    

    

   Finansieringsplan:

    

   Bevilling fra Viborg Kommune

   3.469.000

   Skals Skytteforening

   1.000.000

   Indsamling

   1.000.000

   Fonde m.m.

      600.000

   Kreditforeningslån

   9.150.000

   Egenfinansiering

   1.781.000

   Samlet finansiering

   17.000.000

    

   Bestyrelsen har endvidere fremsendt kopi af lånetilsagn fra Nykredit, hvoraf det fremgår, at Nykredit tilbyder Skals Idrætshal og Svømmehal et nyt samlet kreditforeningslån på 9,8 mio. kr., hvori eksisterende lån indregnes.

   Lånet er med en løbetid på 20 år, og der stilles ikke krav om kommunegaranti for lånet.

    

   Driftsbudgettet er endvidere vedlagt.

    

   Heraf fremgår, at der budgetteres med et overskud på 658.000 kr. i 2014 og 119.000 kr. i 2015 og derefter er der balance.

   Driften finansieres via den kommunale haltilskudsmodel med grundtilskud og lokaletilskud samt fra foreningernes egenbetaling og øvrig udleje.

    

   I driftsbudgettet er indarbejdet følgende kommunale tilskud, idet hallen ventes taget i brug medio 2015:

    

   2015

   2016

   Grundtilskud til en idrætshal      

     50.000

   100.000

   Tilskud til motionscenter efter gældende model   

   30.000

   60.000

   Lokaletilskud idrætshal

   130.000

   260.000

   Lokaletilskud skydebaneanlæg  

    17.000

   33.000

   Samlet årlig merudgift      

   227.000

   453.000

    

   Det bemærkes, at der ikke budgetteres med merindtægt fra udleje til skoler.

   Forvaltningen bemærker desuden, at efter reglerne i den kommunale lånebekendtgørelse henregnes til kommunens låneramme foruden lån optaget direkte af kommunen også visse lån optaget af eksempelvis selvejende haller.

    

   Afgørende for, om Skals Idræts- og Svømmehals kreditforeningslån skal henregnes til kommunens låneramme er, om Viborg Kommune er væsentlig engageret i Skals Idræts- og Svømmehal, eksempelvis i form af driftstilskud, lokaletilskud og tilskud til foreninger der benytter hallen.

   Det er forvaltningens opfattelse, at Viborg Kommunes engagement i hallen medfører indregning i kommunens låneramme.

    

   I stedet for indregning i kommunens låneramme kan kommunen i stedet for vælge at deponere 9.150.000 kr., svarende til hallens finansiering via kreditforeningslånet.

   Deponeringen frigives med 1/25 del pr. år og fuldt ud ved indfrielse af lånet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det godkendes, at der frigives bevilling til projektering og udbud mv. på projektet vedr. om- og udbygning af Skals Idræts og Svømmehal,

    

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.669.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal til om- og udbygning af idrætshal med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at rådighedsbeløbet på 2.669.000 kr. i 2014 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 afsatte rådighedsbeløb.

  • Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 17-09-2014

   Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det godkendes, at der frigives bevilling til projektering og udbud mv. på projektet vedr. om- og udbygning af Skals Idræts og Svømmehal,

    

   at der gives anlægsudgiftsbevilling på 2.669.000 kr. til Skals Idrætshal og Svømmehal til om- og udbygning af idrætshal med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at rådighedsbeløbet på 2.669.000 kr. i 2014 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 afsatte rådighedsbeløb.

  • Forvaltningens bemærkninger

   Det kan oplyses, at der i budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er afsat 10 mio. kr. i 2015 til deponering vedrørende Skals Hallen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 01-10-2014

   Fraværende: Kirstine Skjødt Hermansen, Lone Langballe

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, idet der tilføjes følgende ”at”,

    

   at Viborg Kommune deponerer 9.150.000 kr. svarende til hallens finansiering via kreditforeningslånet.

  • Beslutning i Byrådet den 08-10-2014

   Fraværende: Anders Bertel, Karin Clemmensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.