Byrådet - Referat fra mødet den 29-01-2014

Referat

Afbud fra Mette Nielsen. I stedet deltog stedfortræder Jens Ravn. Allan Clifford Christensen mødte kl. 17.20 efter behandling af sag nr. 1 - 21.

 • 1 Ændring af Byrådets forretningsorden (1. behandling)
  • Sagsfremstilling

   Af § 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse fremgår, at Byrådet selv fastsætter deres forretningsorden.

    

   I forretningsordenen fastsættes nærmere bestemmelser om Byrådets møder, udsendelse af dagsordener og sagernes fremlæggelse, beslutningsdygtighed, mødeledelse samt medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger mv.

    

   Den hidtil gældende forretningsorden blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget på møde den 11. december 2006 (sag nr. 2).

    

   I december 2013 er der foretaget en lovændring af § 8, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse, der nødvendiggør en ændring af forretningsordenens § 3. I tilknytning hertil foreslås samtidig en modernisering af forretningsordenens § 6.

    

   Ændringerne er i bilag nr. 1 markeret med hhv. overstreget og rød skrift.

    

   Som en konsekvens af lovændringen erstattes den eksisterende § 3, stk. 3 i forretningsordenen (overstreget i bilag nr. 1) med:

    

   ”Sammen med udkast til dagsorden udsendes det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen.”

    

   Det bemærkes, at ændringen er i overensstemmelse med allerede eksisterende praksis, idet uddybende tekst og bilagsmateriale som udgangspunkt også hidtil er udsendt sammen med byrådsdagsordenen (senest 4 hverdage forud for mødet).

    

   I henhold til forretningsordenens § 16, stk. 2 skal ændringer behandles på 2 ordinære byrådsmøder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Byrådet drøfter udkast til forretningsorden og fremsender dette til endelig godkendelse på førstkommende ordinære Byrådsmøde.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Sagen overgår til 2. behandling på Byrådets møde den 26. februar 2014.

 • 2 Bevillingsnævnet - udpegning af arbejdstager- og arbejdsgiverrepræsentanter
  • Sagsfremstilling

   På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 19) blev borgmesteren og yderligere 3 byrådsmedlemmer udpeget til Bevillingsnævnet. Herudover er politidirektøren (Midt- og Vestjyllands Politi) ifølge restaurationslovens § 10 medlem af nævnet.

   I det hidtidige Bevillingsnævn har også branchens arbejdsgiverside (Horesta) og medarbejderside (3F) været repræsenteret, dog uden stemmeret. Fremadrettet er det tanken, at de pågældende repræsentanter skal indgå som egentlige medlemmer af Bevillingsnævnet med stemmeret.

    

   Horesta har indstillet, at Frank Kudal, Mønsted Kro, fortsat repræsenterer Horesta i nævnet. Tilsvarende har 3F indstillet, at Annette Lynge Jensen, 3F, Viborg, fortsat repræsenterer 3F i nævnet.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Frank Kudal, Mønsted (repræsentant for Horesta) og Annette Lynge Jensen, Viborg (repræsentant for 3F) udpeges som medlemmer af Bevillingsnævnet for indeværende byrådsperiode.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 3 Beredskabskommissionen - repræsentant for de frivillige
  • Sagsfremstilling

   På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 18) blev borgmesteren og yderligere 4 byrådsmedlemmer udpeget til Beredskabskommissionen. Herudover er politidirektøren (Midt- og Vestjyllands Politi) medlem af Kommissionen.

   Som beskrevet i dagsordenen fra det konstituerende møde skal de frivillige i redningsberedskabet være repræsenteret i Beredskabskommissionen.

   I den anledning har de frivillige foretaget indstilling til Byrådet af vicekredsleder Lone Gaisie, Viborg som repræsentant i Beredskabskommissionen.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at vicekredsleder Lone Gaisie udpeges til Beredskabskommissionen for indeværende byrådsperiode, som repræsentant for de frivillige i redningsberedskabet.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 4 Bestyrelsen for Merkur Kollegiet
  • Sagsfremstilling

   Af de gældende vedtægter for Merkur Kollegiet fremgår af § 4, stk. 1:

    

   ”Institutionen ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:

   2 medlemmer udpeget af Viborg Byråd

   2 medlemmer indstillet fra uddannelsesinstitutionernes ledelse

   2 medlemmer indstillet fra beboerne på et beboermøde”.

    

   I forbindelse med det konstituerende møde den 9. december 2009 (sag nr. 92) udpegede Byrådet følgende 2 medlemmer med suppleanter til bestyrelsen for den selvejende institution Merkur Kollegiet:

    

             Medlem:                           Suppleant:

   (A) Theis Petersen              (A) Karina Sørensen

   (V) Ole Jespersen               (V) Torben H. Andersen

     

   Byrådet skal for byrådsperioden 1. januar 2013 - 31. december 2017 foretage udpegning af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Merkur Kollegiet.

    

   Det bemærkes, at Byrådet på sit møde den 27. februar 2013 (sag nr. 5) godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at godkende indstillingerne af de medlemmer, der indstilles af henholdsvis uddannelsesinstitutionernes ledelse og af beboerne. Disse indstillinger forelægges derfor ikke for Byrådet.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Theis Petersen (A) og Ole Jespersen (V) udpeges til bestyrelsen for Merkur Kollegiets bestyrelse med Karina Sørensen (A) og Torben H. Andersen (V) som suppleanter.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 5 Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg og bestyrelsen for VUC Skive-Viborg
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 80) foretog Byrådet udpegning af Ove Kent Jørgensen (O) til bestyrelsen for VUC Skive-Viborg.

    

   Som beskrevet i dagsordenen fra det konstituerende møde foretages udpegningen til VUC Skive-Viborg i samarbejde mellem Viborg Kommune og Skive Kommune.

    

   Tilsvarende foretages udpegning af et bestyrelsesmedlem for bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg i samarbejde mellem Viborg og Skive Kommuner.

    

   Denne sag var medtaget på Byrådets konstituerende møde som en orienteringssag (sag nr. 79), idet det oprindeligt var hensigten, at det var Skive Kommune, som skulle foretage udpegningen af bestyrelsesmedlemmet til Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg.

    

   Efterfølgende er der indgået en ændret aftale med Skive Kommune, hvorefter Viborg Kommune alligevel foretager udpegningen af bestyrelsesmedlemmet til Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg i stedet for til bestyrelsen for VUC Skive-Viborg.

    

   Det bemærkes, at funktionsperioden for Social- og Sundhedsskolens bestyrelse er 4 år løbende fra den 1. maj 2014 til 30. april 2018.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Byrådet - i stedet for til bestyrelsen for VUC Skive-Viborg - udpeger Ove Kent Jørgensen (O) som medlem af bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 6 Handicaprådet - udpegning af medlemmer
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede sagen på sit konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 21) med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at Byrådet nedsætter et handicapråd. Ifølge samme bestemmelse rådgiver Handicaprådet Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

    

   Handicaprådet har derimod ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som Kommunen skal iværksætte, og Byrådet er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.

    

   Det fremgår af § 37 a, stk. 3, at Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

    

   I forbindelse med nedsættelsen af handicaprådet i den nye Viborg Kommune traf Sammenlægningsudvalget på sit møde den 6. marts 2006 (sag nr. 42) beslutning om, at rådet består af 14 medlemmer, heraf udpeger Byrådet 7 medlemmer efter indstilling fra handicaporganisationerne, og 7 medlemmer udpeges direkte af Byrådet. Af de 7 medlemmer, som udpeges af Byrådet, er de 3 udpeget blandt Byrådets medlemmer og de 4 blandt Kommunens embedsmænd. Endvidere udpeges personlige stedfortrædere for hvert af de 7 medlemmer.

    

   Byrådet har på sit møde den 29. april 2009 (sag nr. 120) godkendt, at den nuværende sammensætning af medlemmer i Handicaprådet i Viborg Kommune, fordelt på repræsentanter for handicaporganisationer, Byrådet og Forvaltningen videreføres.

    

   Der skal således vælges 3 byrådsmedlemmer til Handicaprådet samt 3 personlige suppleanter.

    

   Herudover skal Byrådet senere dels udpege 4 medlemmer fra Forvaltningen med personlige suppleanter og dels 7 medlemmer med personlige suppleanter efter indstilling fra handicaporganisationerne.”

    

    

   I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Viborg, som senest er godkendt af Viborg Byråd den 26. maj 2010 (sag nr. 215), indstiller Danske Handicaporganisationer 6 medlemmer og Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland indstiller 1 medlem.

    

   Direktionen har besluttet at indstille, at følgende 4 embedsmænd med personlige suppleanter (gen-)indstilles som medlemmer af Handicaprådet:

    

   Medlem:

   Suppleant:

   Direktør Leif Gjørtz Christensen

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe

   Familie- og rådgivningschef Mette Andreasen

   Sekretariatschef Flemming Jensen

   Chef for Trafik og Veje Per Christensen

   Bygningschef Ann Hamborg

   Kulturchef Karl Engelbrecht

   Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen

    

    

   Danske Handicaporganisationer har indstillet følgende medlemmer og personlige suppleanter til Handicaprådet. I parentes er angivet de indstillede medlemmers organisatoriske tilhørsforhold:

    

   Medlem:

   Suppleant:

   Ulla Serup Thomsen

   (Osteoporoseforeningen)

   Spangsbjerg Have 27

   8800 Viborg

   Ghita Tougaard

   (PTU - Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede)

   Skivevej 134

    8831 Løgstrup

   Jacob Lynnerup

   (Scleroseforeningen)

   Østerled 12 st.tv.

   8840 Rødkærsbro

   Birthe Parsberg Jørgensen

   (Gigtforeningen)

   Brorsonsvej 10

    8850 Bjerringbro

   Marius Kristensen

   (Diabetesforeningen)

   Havrevej 2

   8840 Rødkærsbro

   Niels Junker Laigaard

   (Diabetesforeningen)

   Rindsholmvej 41, Almind

   8800 Viborg

   Flemming Bastrup

   (Landsforeningen Autisme)

   Nørregade 89

   8850 Bjerringbro

    

   Eggert Olesen

   (PTU - Landsforeningen af Polio, Trafik- og Ulykkesskadede)

   Ll. Sct Mikkelsgade 2A 6.1

   8800 Viborg

   Susanne B. Andersen

   (Landsforeningen LEV)

   Herningvej 30

   8800 Viborg 

   Henning Hansen

   (Landsforeningen LEV)

   Gillebakken 26

   8830 Tjele

   Orla Annexgaard

   (SIND)

   Teglmarken 209

   8800 Viborg

   Dorte Høj

   (ADHD foreningen)

   Lærkevej 32, 8800 Viborg

    

    

    

   Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland har indstillet følgende som medlem og suppleant af Handicaprådet:

    

   Knud-Gaarn Larsen

   Kingosvej 56, Frederiks

   7470 Karup

   Anders K. Kristensen

   Vesterled 14

   8800 Viborg

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at indstillingerne fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer – Viborg og

   Lokalforeningen Ligeværd Midtjylland vedrørende medlemmer og personlige suppleanter i Handicaprådet godkendes, og

    

   at indstillingen fra direktionen om udpegning af 4 embedsmænd og 4 personlige  

   suppleanter til Handicaprådet ligeledes godkendes.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

 • 7 Beboerklagenævnet - udpegning af medlemmer og fastsættelse af vederlag
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede sagen på sit konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 25) med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Beboerklagenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og almene boligorganisationer, i det omfang Beboerklagenævnet er tillagt kompetence hertil i almenlejeloven.

    

   Efter almenlejelovens § 97, stk. 1, består et beboerklagenævn af en formand og to andre medlemmer.

    

   Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland efter indstilling fra Byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

    

   De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større lejerforeninger og almene boligorganisationer i Kommunen. Begge skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

    

   Endvidere skal beboerklagenævnet i husordenssager, der er omfattet af almenlejelovens kap. 13, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, og har hidtil været en embedsmand fra Kommunen med særligt kendskab til det sociale område.

    

   Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Der afventes indstilling om udpegning af et medlem til Beboerklagenævnet fra henholdsvis de almene boligorganisationer og Viborg Lejerforening.

    

   På et senere tidspunkt skal Byrådet på baggrund af indstillingerne udpeges 2 medlemmer til Beboerklagenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant. Samtidig skal Byrådet fastsætte størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer.

    

   Der skal således på nuværende tidspunkt foretages indstilling af formand samt suppleant for formanden til direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland.”

    

   Byrådet traf på det konstituerende møde beslutning om, at der foretages indstilling til Statsforvaltningen om at beskikke Mogens Andersen, Drøwten, Lindum som formand for Beboerklagenævnet, og Birgitte H. Kiil, Nygårdsvej 11, Viborg som suppleant for formanden.

    

   I forhold til Byrådets udpegning af de øvrige medlemmer kan oplyses, at boligorganisationerne i Viborg Kommune har indstillet Anne Grethe Andersen, Sct. Mogens Gade 58, Viborg, som medlem af nævnet med Preben Mikkelsen, Toftegården 22, 2. tv., Viborg, som suppleant.

    

   Lejernes Landsorganisation, Viborg afdeling, indstiller Hans Toft, Sct. Jørgens Vej 16, 2. th., Viborg, som medlem af nævnet med Ilse Christensen, Vestervangsvej 7, 3. tv., Viborg, som suppleant.

     

   Opgaven som socialt sagkyndigt medlem har Lars Gormsen, afdelingsleder i Visitation Social erklæret sig villig til at påtage. Samtidigt har Rie Andersen, souschef for Handicap, Psykiatri og Udsatte meddelt, at hun er villig til at fungere som suppleant for Lars Gormsen.

    

    

   Formanden for det hidtidige Beboerklagenævn har modtaget et vederlag på 10.000 kr. pr. år, medens de to øvrige medlemmer hver har modtaget et årligt vederlag på 4.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Anne Grethe Andersen og Preben Mikkelsen vælges til Beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som henholdsvis medlem og suppleant,

   at Hans Toft og Ilse Christensen vælges til Beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som henholdsvis medlem og suppleant,

   at Lars Gormsen og Rie Andersen vælges til Beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant, og

     

   at der fra den 1. januar 2014 ydes formanden for Beboerklagenævnet et uændret vederlag på 10.000 kr. pr. år, og at der ydes de to øvrige faste medlemmer af Beboerklagenævnet ligeledes et uændret vederlag på 4.000 kr. pr. år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 8 Huslejenævnet - udpegning af medlemmer samt fastsættelse af vederlag
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede sagen på sit konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 24) med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Huslejenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri, i det omfang Huslejenævnet er tillagt kompetence hertil i lejelovgivningen.

    

   Efter boligreguleringslovens § 36, stk. 1, består et huslejenævn af en formand og to andre medlemmer.

    

   Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland efter indstilling fra Byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

    

   De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i Kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold.

    

   Endvidere skal Huslejenævnet i husordenssager, der er omfattet af lejelovens kap. XII A, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, og har hidtil været en embedsmand fra Kommunen med særligt kendskab til det sociale område.

    

   Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Der afventes indstilling om udpegning af et medlem til Huslejenævnet fra henholdsvis Viborg Udlejerforening og Viborg Lejerforening.

    

   På et senere tidspunkt skal Byrådet på baggrund af indstillingerne udpege 2 medlemmer til Huslejenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant. Samtidig skal Byrådet fastsætte størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer.

    

   Der skal således på nuværende tidspunkt foretages indstilling af formand samt suppleant for formanden til direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland.”

    

   Byrådet traf på det konstituerende møde beslutning om, at der foretages indstilling til Statsforvaltningen om at beskikke Mogens Andersen, Drøwten, Lindum som formand for Huslejenævnet, og Birgitte H. Kiil, Nygårdsvej 11, Viborg som suppleant for formanden.

    

   I forhold til Byrådets udpegning af de øvrige medlemmer kan oplyses, at Grundejerforeningen i Viborg har indstillet Mogens Blæsild, Nørresøvej 22, Viborg, som medlem af nævnet med Hanne Sørensen, Lokesvej 12, Viborg, som suppleant.

    

   Lejernes Landsorganisation, Viborg afdelingen, har indstillet Karsten Hunskjær Gravesen, Kong Frederiks Vej 1 F, 8800 Viborg, som medlem af nævnet med Ilse Annette Christensen, Vestervangsvej 7, 3. tv., Viborg som suppleant.

     

   Som socialt sagkyndigt medlem har Lars Gormsen, afdelingsleder i Visitation Social erklæret sig villig til at påtage sig hvervet. Samtidigt har Rie Andersen, souschef for Handicap, Psykiatri og Udsatte meddelt, at hun er villig til at fungere som suppleant for Lars Gormsen.

    

   Formanden for det hidtidige Huslejenævn har modtaget 45.000 kr. pr. år, medens de to øvrige faste medlemmer af nævnet hver har modtaget et årligt vederlag på 20.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Mogens Blæsild og Hanne Sørensen vælges til Huslejenævnet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som henholdsvis medlem og suppleant,

   at Karsten Hunskjær Gravesen og Ilse Annette Christensen vælges til Huslejenævnet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som henholdsvis medlem og suppleant,

   at Lars Gormsen og Rie Andersen vælges til Huslejenævnet for perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant, og

    

   at der fra den 1. januar 2014 ydes formanden for Huslejenævnet et uændret vederlag på 45.000 kr. pr. år, og at der ydes de to øvrige faste medlemmer af Huslejenævnet ligeledes et uændret vederlag på 20.000 kr. pr. år.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 9 Tilpasning af politikområdeopdeling til ny udvalgsstruktur
  • Sagsfremstilling

   Som konsekvens af den nye udvalgsstruktur og opgavefordeling mellem udvalgene, som Byrådet vedtog den 11. december 2013 (sag nr. 2), er der udarbejdet forslag til en ny opdeling af Kommunens bevillingsniveau på politikområder.

    

   Baggrund:

   Som baggrund for drøftelsen beskrives nedenfor de principper, som gælder for fastlæggelsen af bevillingsniveauet.

    

   Efter Viborg Kommunes principper for økonomistyring er bevillingsniveauet fastsat som en samlet nettobevilling pr. politikområde. Indenfor rammerne af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet.

    

   Det enkelte politikområde udgør således en stor ”pose penge”, hvilket giver mulighed for, at udvalgene kan delegere den økonomiske kompetence til lederne af institutioner m.v. i form af en række mindre ”pengeposer”. Det indebærer, at der kan foretages omplaceringer mellem de enkelte institutioner/budgetansvarlige enheder indenfor politikområdet, ligesom der kan foretages omplaceringer mellem løn og andre udgifter.

    

   Udvalgene skal tilrettelægge en økonomisk styring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/-merindtægter inden for samme bevilling, dvs. politikområde. Hvis dette ikke kan gennemføres, må udvalget pege på finansiering inden for andre af udvalgets politikområder.

    

   Ønsker om flytning af beløb mellem to politikområder - og dermed bevillinger – skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det samme gælder ønsker om flytning af beløb mellem serviceudgifter og udgifter til indkomstoverførsler.

    

   Forslag til ændring af politikområdeopdelingen:

   Som konsekvens af den nye udvalgsstruktur og opgavefordeling, som er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune gældende fra den 1. januar 2014, foreslås følgende ændringer af politikområdeopdelingen:

    

   1)    Ældre- og Sundhedsudvalgets budget består af følgende to politikområder: Ældreområdet og Sundhedsområdet.

    

   2)    Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget består af følgende tre politikområder: Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, Beskæftigelsestilbud samt Voksenhandicapområdet. Politikområdet Pensioner og boligstøtte nedlægges og budgettet flyttes til politikområdet, Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

    

   3)    Det hidtidige Forebyggelsesudvalgs politikområde nedlægges og budgettet flyttes til politikområdet Sundhedsområdet under Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   4)    Det hidtidige Demokratiudvalgs politikområde nedlægges, og budgettet flyttes til politikområdet Kultur under Kulturudvalget.

    

   5)    Der oprettes et nyt politikområde Uddannelse, iværksætteri og internationalisering under Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering.

    

   Sammenlægningen af politikområder vil få den konsekvens, at Økonomi- og Erhvervsudvalget ikke længere skal godkende flytning af budgetbeløb mellem de budgetposter, som udgør de nye politikområder.

   Ændringsforslagene 1-5 er indarbejdet i en samlet oversigt over politikområder, der kan ses som bilag nr. 1. I oversigten ses, hvordan budget 2014 er fordelt efter henholdsvis den nuværende og den nye opdeling.

    

   AD 2) Sammenlægning af Pensioner og boligstøtte og Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet:

   Politikområderne Pensioner og boligstøtte samt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet foreslås sammenlagt som konsekvens af, at de to politikområder kommer under samme udvalg.

    

   De to politikområder er i økonomisk sammenhæng ”forbundne kar”. Borgere med tabt arbejdsevne starter ofte på enten sygedagpenge eller kontanthjælp. Hvis tabet af arbejdsevnen er permanent og en afklaring/afprøvning ikke kan føre til tilbagevending i job/uddannelse, indstilles den pågældende person til pension. Det betyder, at sparede udgifter på det ene overførselsområde i flere situationer fører til øgede udgifter på det andet politikområde. Udgifterne til boligydelse og boligsikring hænger i stort omfang også sammen med overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, idet tab af arbejdsindtægt og overgang til offentlig forsørgelse betyder en nedgang i indtægt, der kan berettige til boligstøtte.

    

   På baggrund af disse sammenhænge foreslås det, at de to politikområder for overførselsudgifter samles under ét.

    

   Budget under Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering

   I henhold til konstitueringsaftalen foreslås det, at der afsættes et årligt budget på 1 mio. kr. til det nyoprettede Udvalg for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering. Beløbet på 1 mio. kr. foreslås i 2014 finansieret af udviklingspuljen, mens finansieringen i budget 2015-2018 drøftes i forbindelse med den kommende budgetlægning.

    

   Deling af anlægspulje mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget

   I anlægsbudget 2014-2017 er der afsat en pulje på årligt 1,019 mio. kr. til mindre uforudsete anlægsprojekter inden for det hidtidige Socialudvalgs område. Puljen anvendes primært til bygningsmassen på Voksenhandicapområdet og Ældreområdet. Det foreslås, at denne pulje deles og følger med til de to nye udvalg efter de to politikområders størrelse, jf. nedenstående tabel.

    

   Tabel 1. Deling af anlægspulje til mindre uforudsete anlægsprojekter

   (i 1.000 kr.)

   2014

   2015

   2016

   2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget (Ældreområdet = 62,7 procent)

   639

   639

   639

   639

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Voksenhandicapområdet = 37,3 procent)

   380

   380

   380

   380

   I alt

   1.019

   1.019

   1.019

   1.019

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til ændring af politikområdeopdelingen, jf. forslag 1-5 i sagsfremstillingen godkendes, og at budget 2014-2017 tilrettes i overensstemmelse med den nye opdeling,

    

   at der under Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering afsættes et årligt budget på 1 mio. kr. i 2014 og ligeledes 1 mio. kr. i budget 2015-2018, som i 2014 finansieres af udviklingspuljen, og hvor finansieringen i 2015-2018 drøftes ved den kommende budgetlægning, og

    

   at pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter på årligt 1,019 mio. kr. i 2014-2017 under det tidligere Socialudvalg deles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget som vist i tabel 1.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til ændring af politikområdeopdelingen, jf. forslag 1-5 i sagsfremstillingen godkendes, og at

   budget 2014-2017 tilrettes i overensstemmelse med den nye opdeling, dog således at politikområderne Pensioner og boligstøtte samt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet ikke sammenlægges,

    

   at der under Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering afsættes et budget

   på 1 mio. kr. i 2014 finansieret af udviklingspuljen. Budgettets størrelse og finansiering i 2015 og fremefter drøftes ved den kommende budgetlægning, og

    

   at pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter på årligt 1,019 mio. kr. i 2014-2017 under det tidligere

   Socialudvalg deles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget som

   vist i tabel 1.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 10 Låneoptagelse i 2014 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har i det vedtagne budget for 2014-2017 afsat rådighedsbeløb på i alt 123,3 mio. kr. til optagelse af lån i 2014. Heraf udgør lån til ældreboliger 23 mio. kr. Rammen for optagelse af ordinære lån i 2014 er således 100,3 mio. kr.

    

   Kommunernes optagelse af lån er reguleret i ”bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.” I bekendtgørelsen er der beskrevet en række aktiviteter, hvortil kommunens udgifter kan indgå i lånerammen. Det drejer sig bl.a. om udgifter til bestemte typer af arealopkøb under jordforsyningen, udgifter til byfornyelse samt energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

    

   Den forventede låneramme vedrørende disse udgiftstyper er i budgettet for 2014 fastsat til 31,9 mio. kr.

    

   Viborg Kommune har endvidere via ansøgninger til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånepuljer opnået følgende lånedispensationer i 2014:

                                                                                                               

    

   Mio. kr.

   Investeringer på kvalitetsfondsområdet

   23,2

   Det ordinære anlægsområde

   12,3

   Investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale

   5,4

   Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner

   27,5

   Lånedispensationer i alt

   68,4

    

   I henhold til lånebekendtgørelsen kan lån optages med en maksimal løbetid på 25 år. Lån med baggrund i lånedispensationen vedrørende styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner kan dog maksimalt have en løbetid på 10 år.

    

   Det har de seneste 2 år vist sig, at den faktiske låneramme er blevet mindre end den forventede låneramme hovedsagelig begrundet i, at kommunens køb af arealer til jordforsyningen har været mindre end budgetteret. Ifølge lånebekendtgørelsen skal kommunen i det omfang summen af de faktisk afholdte låneberettigede udgifter utilsigtet bliver mindre end låneprovenuet foretage et ekstraordinært afdrag på lånet svarende til det for meget optagne lån, eller deponere tilsvarende beløb.

    

   Endvidere besluttede Byrådet på mødet den 19. juni 2013 (sag nr. 10), at Work4you beholder lejemålene på Vestervangsvej 4 og Ølandsvej 16-18, indtil der er en afklaring af Sundhed og Omsorg på Vestervangsvej 4, og at Viborg Kommune i henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen deponerer 21,7 mio. kr. i 2013.

    

   Det foreslås derfor, at der gives lånebevilling på 68,4 mio. kr. svarende til låneadgangen via lånedispensationer. Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt optages lån svarende til den forventede yderligere låneramme på 31,9 mio. kr., men at en del af lånerammen i stedet kan anvendes til frigivelse af ovennævnte deponering på de 21,7 mio. kr. vedrørende lejemål til Work4you. Hvis den faktiske låneramme i 2014 viser sig at overstige de 21,7 mio. kr. anvendes det overskydende beløb til yderligere frigivelse af deponerede midler fra tidligere år eller alternativt til yderligere låneoptagelse.

    

   Der forventes hjemtaget 2 lån i februar måned 2014, henholdsvis et lån på 27,5 mio. kr. med løbetid på 10 år og et lån på 40,9 mio. kr. med løbetid på 25 år. Lånene hjemtages i øvrigt i henhold til Kommunens finansielle politik godkendt af Økonomiudvalget.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en lånebevilling på 68,4 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2014 finansieret af det på budgettet for 2014 afsatte rådighedsbeløb til låneoptagelse.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 11 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 18 for et område på Vinkelvej 20, Viborg - Mercantec
  • Sagsfremstilling

   Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 for et område på Vinkelvej 20, Viborg har været i offentlig høring i perioden fra den 31. oktober 2013 til den 2. januar 2014.

    

   Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

    

   Forslaget indeholder en ændring af anvendelsesbestemmelserne for ejendommen Vinkelvej 20.

    

   Ejendommen rummer i dag Viborg Handelsgymnasium og Handelsskolen Viborg under Mercantec. Mercantec arbejder på at samle Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium i nye fælles rammer, gerne i Viborg Baneby. En forudsætning for dette, er salg af de eksisterende bygninger på Vinkelvej 20. Mercantec ønsker af hensyn til salget, at anvendelsesmuligheder for ejendommen er så brede som muligt.  

    

   Planforhold

   Ejendommen er i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune omfattet af rammeområde VIBØ.A1.05 og udlagt til uddannelse samt private servicefunktioner i tilknytning hertil. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 376, der udlægger området til uddannelses­formål som kursus og undervisning. Kommuneplanrammen og lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2½ etager med en bebyggelsesprocent på max. 50.

    

   Udvidelse af ejendommens anvendelsesmuligheder kræver ændring af både kommuneplanramme og den gældende lokalplan.

    

   I forslag til kommuneplantillæg nr. 18 udlægges området til centerformål. Der gives mulighed for, at området kan anvendes til boliger (ikke åben/lav), liberalt erhverv, hotel, restauration og forlystelser. Der foreslås en særbestemmelse om, at der ikke kan være detailhandel, og at der ikke kan være parcelhuse (åben/lav boliger). Desuden fastlægges etageantal på max. 2½ og højst 12 m. højt svarende til gældende lokalplans bestemmelser. Ved lokalplanlægningen er hensynet til kirken og kirkebyggelinjen vurderet. Yderligere forhøjelse af bygningshøjden vil fordre en nærmere vurdering.

    

   I Forslag til kommuneplantillæg tilrettes endvidere afgrænsningen mellem rammeområde VIBØ.R1.06 og VIBØ.C1.04, så den er identisk med afgrænsningen i gældende lokalplan. Dette får ingen betydning for fremtidig anvendelse af Vinkelvej 20.

    

   White Water Viborg

   Foreningen ”White Water Viborg” (WWV) arbejder for tiden med at udvikle og etablere en kunstig fos-, kajak- og raftingbane ”White Water Viborg” ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg på naboarealer til Vinkelvej 20.

    

   Byrådet har bevilget midler til gennemførelse af en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse) inden udarbejdelse af plangrundlaget for White Water igangsættes. Det kræver imidlertid, at der er et konkret projekt at vurdere. Et sådant projekt er endnu ikke udarbejdet, og det er svært at vurdere, om et projekt vil medføre støjgener, og på den baggrund vanskeliggøre realisering, når Vinkelvej 20 udlægges til bl.a. boligformål.

    

   Fordebat

   Der har forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillægget været afholdt en fordebat i perioden fra den 5. september 2013 til den 18. september 2013. Der er ikke indkommet ideer eller forslag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til kommuneplantillæg nr. 20 vedtages og offentliggøres.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Flemming Gundersen stemmer imod.

 • 12 Borgerrådgiverfunktionen i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 11. december 2013 (sag nr. 6), om der i forbindelse med stillingsledigheden skulle ske ændringer i Viborg Kommunes borgerrådgiverfunktion.

    

   Beskrivelsen af borgerrådgiverfunktionen fra april 2011 fremgår af bilag nr. 1

    

   Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2013:  

   ”På baggrund af drøftelsen udarbejdes et revideret forslag til funktionsbeskrivelse for en fremtidig borgerrådgiver. Forslaget forelægges Økonomiudvalget på mødet i januar 2014 inklusiv forslag til nedsættelse af et ansættelsesudvalg.”

    

   Med baggrund i ovennævnte fremlægges et revideret forslag til funktionsbeskrivelse for en fremtidig borgerrådgiver.

    

   I beskrivelsen lægges dels vægt på en optimal udnyttelse af borgerrådgiverens ressourcer og dels på at sikre et endnu bedre samarbejde mellem borgerrådgiver og Forvaltning. Det sker med størst mulig videndeling og dialog om forbedret sagsbehandling og borgerbetjening - under hensyntagen til de lovmæssige krav, der er til borgerrådgiverens uafhængighed jf. ”Lov om kommunernes styrelse”, § 65e.

    

   Det reviderede forslag til funktionsbeskrivelse fremgår af bilag nr. 2

    

   Ansættelsesudvalg

   Økonomiudvalget besluttede ligeledes på sit møde den 11. december 2013, at der skulle udarbejdes et forslag til nedsættelse af et ansættelsesudvalg.

    

   Med baggrund i sammensætningen af ansættelsesudvalget ved ansættelsen af borgerrådgiveren i 2011, foreslås det, at ansættelsesudvalget består af: 

   • Borgmesteren samt et medlem udpeget fra hver af de 6 partigrupper
   • Medarbejderrepræsentant udpeget af Hoved-MED
   • To ledelsesrepræsentanter (én direktør og én chef) udpeget af direktionen.
  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren foreslår,

    

   at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter det reviderede forslag til funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren (bilag nr. 2) samt forslaget til sammensætningen af ansættelsesudvalget med henblik på indstilling til Byrådet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at det reviderede forslag til funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren (bilag nr. 2) godkendes, og

    

   at ansættelsesudvalget består af:

   • Borgmesteren samt et medlem udpeget fra hver af de 6 partigrupper

   • Medarbejderrepræsentant udpeget af Hoved-MED

   • To ledelsesrepræsentanter (én direktør og én chef) udpeget af direktionen.

    

   Nina Hygum, Ib Bjerregaard og Lone Langballe stemmer imod, idet pengene i stedet ønskes anvendt til en forbedret sagsbehandling, og tilkendegiver samtidig, at Venstre og Dansk Folkeparti ikke ønsker at deltage i ansættelsesudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

    

   Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper stemmer imod, idet pengene i stedet ønskes anvendt til en forbedret sagsbehandling, og tilkendegiver samtidig, at Dansk Folkeparti og Venstre ikke ønsker at deltage i ansættelsesudvalget.

 • 13 Ansøgning om godkendelse af salg af Kølvrå Vandværk fra Boligselskabet Sct. Jørgen til Energi Viborg Vand A/S
  • Sagsfremstilling

   Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup anmoder om, at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed tiltræder en aftale, hvori ”Kølvrå Vandværk” overdrages til Energi Viborg Vand A/S (CVR-nr. 25817117).

    

   Boligselskabet overtog ”Kølvrå Vandværk” i forbindelse med en sammenlægning med Boligforeningen Granly. Vandværket har været drevet i en sideaktivitetsafdeling, der har virket indenfor forsyningsloven, og har forsynet Boligselskabets afdelinger samt øvrige tilsluttede forbrugere i Kølvrå.

    

   Boligselskabet er af den opfattelse, at det ikke skal fortsætte med at drive vandværk og anmoder om,

    

   at Viborg Kommune tiltræder, at man ophører med den pågældende sideaktivitet,

   at Viborg Kommune godkender overdragelse af ”Kølvrå Vandværk” til Energi Viborg Vand A/S med virkning fra 1. januar 2013

   Beslutningen om salg af vandværket med tilknyttet bygning og grund er godkendt på et bestyrelsesmøde den 8. oktober 2012, hvorefter der er indgået en handelsaftale med Energi Viborg Vand A/S, som er betinget af Viborg Kommunes godkendelse.

    

   Ansøgningen (bilag nr. 1) er ledsaget af 5 bilag, som er modtaget som et enkelt dokument, der vedhæftes som bilag nr. 2.

    

   Ad overdragelse af ”Kølvrå Vandværk” til Energi Viborg Vand A/S

   Henset til, at der i aftalen indgår salg af fast ejendom, er ejendommen værdiansat af vurderingsmyndigheden, SKAT, som har besigtiget ejendommen og vurderet den aktuelle handelsværdi til 300.000 kr. Køber og sælger har ikke fremsat bemærkninger hertil, og vurderingen er dermed den endelige afgørelse i sagen.

    

   Bygning og grund ejes af afdeling 111 Granly og afdeling 112 Ringparken.

    

   Overdragelsen omfatter ud over den faste ejendom - beliggende Skolestien 2A, Kølvrå, matr.nr. 1gm, Kølvrå by, Karup - alle øvrige anlægsaktiver, der vedrører vandværksdriften.

    

   Parterne har på baggrund af det reviderede regnskab pr. 31. december 2102 fastsat overdragelsessummen til 419.447 kr., svarende til aktivernes værdi således:

    

   Ejendom

   300.000 kr.

   Driftsmidler og ledningsnet

   119.447 kr.

   Overdragelsessum

   419.447 kr.

    

   Energi Viborg Vand A/S overtager det i ejendommen indestående lån, og nettobetalingen kan opgøres således:

   Overdragelsessum

   419.447 kr.

   Gældsovertagelse

   -419.447 kr.

   Nettobetaling

   0 kr.

    

    

   Ad ophør af sideaktivitet

   I forbindelse med overdragelsen ophører Boligselskabets drift af vandværksaktivitet, og sideaktiviteten ophører dermed. Nettoprovenuet ved salget tilføres boligselskabets dispositionsfond, jf. driftsbekendtgørelsens § 39, stk. 1.

    

   Boligselskabet overdrager ikke tilgodehavender og gæld vedrørende forbrugere og kreditorer og sørger selv for inddrivelse og afregning heraf.

    

   På baggrund af regnskabstallene opgør Deloitte det forventede nettoprovenu ved salget således:

    

    

   Nettoprovenu, fast ejendom

   0 kr.

   Bankindestående

   679.726 kr.

   Slutafregning forbrugere

   101.585 kr.

   Kreditorer og skyldige omkostninger

   -189.598 kr.

   Forventet nettoprovenu

   591.713 kr.

    

    

   Boligselskabet har oplyst, at det forventes, at en mindre andel af forbrugerafregningen ikke modtages, hvorfor nettoprovenuet ved endelig opgørelse forventes at blive mindre.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, på vegne af afdeling 111 og 112, sælger ejendommen, som indeholder ”Kølvrå Vandværk”,  matr.nr. 1 gm Kølvrå by, Karup, beliggende Skolestien 2A, til Energi Viborg Vand A/S på de i sagsfremstillingen oplyste vilkår, og

    

   at Viborg Kommune tiltræder, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup opfører med den sideaktivitet, som har til formål at drive ”Kølvrå Vandværk”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Viborg Kommune som tilsynsmyndighed godkender, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-

   Kjellerup, på vegne af afdeling 111 og 112, sælger ejendommen, som indeholder ”Kølvrå

   Vandværk”,  matr.nr. 1 gm Kølvrå by, Karup, beliggende Skolestien 2A, til Energi Viborg Vand A/S på

   de i sagsfremstillingen oplyste vilkår, og

    

   at Viborg Kommune tiltræder, at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup ophører med den

   sideaktivitet, som har til formål at drive ”Kølvrå Vandværk”.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 14 Ansøgning om projektstøtte til formidling af Joachim Skovgaards fresko-udsmykning af Viborg Domkirke
  • Sagsfremstilling

   Skovgaard Museet har udviklet og beskrevet et omfattende formidlingsprojekt, der kort fortalt omfatter en digital applikation, der i tekst, lyd og billeder kan formidle Skovgaards enestående bibelhistoriske fortælling i Viborg Domkirkes indre.

    

   Domkirken besøges hvert år af 140.000 gæster og kirkegængere. Undersøgelser har vist, at det primært er Skovgaards livsværk, der tiltrækker gæsterne. Som nabo til Domkirken har Skovgaard Museet til huse i byens gamle rådhus. Det er planen at supplere den digitale formidling af Skovgaards billeder i Domkirken med et særligt udviklet touchboard på museet, der kan uddybe og dermed forbinde kunstformidlingen mellem de to naboer.

    

   Der er etableret et partnerskab mellem Skovgaard Museet, Domkirken, Viborg Museum, Viborg Turistbureau og eksperter i digital formidling om at realisere projektet.

    

   Det er forventningen, og projektets mål, at øge interessen og kvaliteten af formidlingen af Skovgaards billeder, og dermed øge antallet af turister og gæster til Viborgs væsentligste attraktion.

    

   Der vedlægges som bilag en grundig projektbeskrivelse samt tilhørende budget.

    

   Økonomi

   Projektets totale økonomi omfatter 2,3 mio. kr., hertil kommer egen medfinansiering på 230.000 kr.

   Kunststyrelsens formidlingspulje har bevilget 400.000 kr. til projektet.

   AP. Møller og hustrus fond til almene formål er ansøgt om 1,7 mio. kr. Fonden har tilkendegivet sin interesse for at støtte projektet forudsat, at den lokale medfinansiering øges.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

    

   at der bevilges 200.000 kr. til støtte for projektet, og

    

   at beløbet finansieres af Byrådets udviklingspulje.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilges 200.000 kr. til projektet,

    

   at driftsbevillingen på Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde "kultur" forhøjes med 200.000 kr. i 2014, og

    

   at driftsbevillingen på Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation" nedsættes med 200.000 kr. i 2014 (Udviklingspuljen).

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 15 Kommissorium for revision af Børne- og ungepolitikken "Lys i øjnene"
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ””Lys i øjnene” er den første samlede politik for hele 0-18 års området og blev vedtaget af det afgående byråd den 23. juni 2010. Politikken har de sidste 4 år været udgangspunktet for de tiltag, der er iværksat på Børn & Unge området og har udgjort grundlaget for det daglige arbejde på daginstitutions-, skole- og familieområdet, både faglig og tværfagligt. Samtidig har den været styrende for de værdier, som alle medarbejdere i Børn & Unge arbejder efter, så børn og unge klædes bedst muligt på til at kunne mestre eget liv og de fællesskaber og sammenhænge, de indgår i.

    

   I forbindelse med, at et nyt Børne- og Ungdomsudvalg tiltræder, skal der gøres status på den eksisterende Børne- og ungdomspolitik ”Lys i øjnene” med det formål at revidere den, så den afspejler det nye udvalgs visioner for den næste Byrådsperiode. I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommissorium for arbejdet. Kommissoriet er vedlagt som bilag 1.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at kommissoriet for revision af Børne- og ungepolitikken ”Lys i øjnene” godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014

   Fraværende: Mads Panny

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at kommissoriet for revision af Børne- og ungepolitikken ”Lys i øjnene” godkendes

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 16 Pulje daginstitutioner 2014 - til mindre anlægsopgaver (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Daginstitutionerne har ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   For at undgå en lang række bevillingssager, der skal forelægges til Byrådets endelige godkendelse, foreslås det i 2014 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på dagtilbudsområdet på 2.077.000 kr. frigivet.   

    

   Anlægsudgiften på 2.077.000 kr. skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver samt ombygninger af køkkenfaciliteter på dagtilbudsområdet. Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.

    

   Puljen foreslås i praksis forvaltet af dagtilbudschefen indenfor dennes ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2014.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.077.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

    

   at anlægsudgiften på 2.077.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til formålet

    

   at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljen

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014

   Fraværende: Mads Panny

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.077.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2014 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

    

   at anlægsudgiften på 2.077.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til formålet

    

   at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljen

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget beslutter herudover, at der skal forelægges udvalget en budgetopfølgning for puljen pr. 30.6.2013.

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 17 Pulje skoler 2014 til mindre anlægsopgaver(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”På skoleområdets mange decentrale enheder er der ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   For at undgå en lang række bevillingssager, der skal forelægges til Byrådets endelige godkendelse foreslås det i 2014 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på skoleområdet på 4.539.000 kr. frigivet.

    

   Anlægsudgiften på 4.539.000 kr. skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager samt mindre uforudsete anlægsopgaver på skolerne. Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme og Energi har ansvaret for.

    

   Puljen foreslås i praksis forvaltet af skolechefen indenfor dennes ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014.

    

   Afdelingsleder Jørgen Kaack deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.539.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014

       til kontoen ”Pulje skoler 2014”

    

   at anlægsudgiften på 4.539.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

       Investeringsoversigten for 2014 til formålet

    

   at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014

   Fraværende: Mads Panny

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.539.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014

       til kontoen ”Pulje skoler 2014”

    

   at anlægsudgiften på 4.539.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

       Investeringsoversigten for 2014 til formålet

    

   at anvendelsen af puljen for 2014 godkendes

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at forvalte puljen

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget beslutter herudover, at der skal forelægges udvalget en budgetopfølgning for puljen pr. 30.6.2013.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

 • 18 Samlet plan for Hald Ege Hallen og Hald Ege Skole(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget har gennem en længere årrække arbejdet på at skabe forudsætninger for, at Hald Ege Hallen kan udvides.

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 19.06.2013 (sag nr. 20) endelig vedtagelse af lokalplan nr. 337.

   Lokalplanen udlægger området ved Hald Ege Skole til almen service og giver mulighed for, at der kan opføres en ny idrætshal samt udbygning af eksisterede halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter.

   Forslaget sikrer endvidere, at der kan ske mindre udvidelse i tilknytning til skolens øvrige bebyggelse, og at der kan etableres nye parkeringsarealer i tilknytning til skolen og hallen.

    

   Trafik og Vej har udarbejdet et forslag til aflæsnings- og parkeringsområde ved cykelskuret i den sydlige ende af skolens område samt parkering i trekanten syd for den nye hal som er med som tillæg til den nye lokalplan.

    

   KPF Arkitekter har udarbejdet et forslag til om- og tilbygning af Hald Ege Hallen.

    

   I forbindelse med skolereformen, blev det i 2013 besluttet at udarbejde en helhedsplan for Hald Ege Skole.

   KPF Arkitekter blev antaget til opgaven og har udarbejdet en helhedsplan der løber i 3 etaper og med et samlet budget på ca. 25 mio. kr.

    

   For at komme videre og for at få sammenhæng i sagen, vurderes det, at der er behov for udarbejdelse af en samlet plan for Hald Ege Hallen, Hald Ege Skole samt tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til hallen og skolen.

    

   Der søges derfor om frigivelse af 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet plan.

    

   Finansiering:

    

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2013 til formålet.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller:

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 1.036.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Hald Ege – skolemæssige del af ny hal”

    

   at anlægsudgiften på 1.036.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2013 til formålet, idet det forudsættes, at ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.036.000 kr. overføres til 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013, og

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-01-2014

   Fraværende: Mads Panny

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.036.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Hald Ege – skolemæssige del af ny hal”

    

   at anlægsudgiften på 1.036.000 kr. i 2014 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2013 til formålet, idet det forudsættes, at ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1.036.000 kr. overføres til 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013, og

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget, idet det forudsættes at den samlede plan omfatter såvel skole- som fritidsdelen.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, idet det forudsættes at den samlede plan omfatter såvel skole- som fritidsdelen.

    

 • 19 Valg af repræsentant til Gudenåkomiteen – det politiske forum
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Viborg Kommune skal udpege et medlem til Gudenåkomiteen for den nye valgperiode. 

    

   Tidligere beslutninger

   På Klima- og Miljøudvalgets møde den 22. februar 2010 blev Jens Ravn og Claus Clausen (suppleant) udpeget som Viborg Kommunes repræsentanter i Gudenåkomitéen for valgperioden.

    

   Baggrund

   Gudenåkomiteen blev oprettet i 1970’erne som et samarbejdsforum, som havde til formål at koordinere indsatsen for et bedre vandmiljø mellem amter og kommunerne i hele Gudenåens opland.

    

   Samarbejdet har i sit udgangspunkt været et samarbejde om fælles natur- og miljøproblemstillinger og tilknyttede administrative forhold med relation til Gudenåen, samt en fælles koordineret forvaltning af sejladsbestemmelser og koncessioner til kanosejlads på Gudenåen og dens søer.

    

   Formandsskabet i Gudenåkomiteen varetages på skift af medlemskommunerne for en to-årig periode. Til Gudenåkomiteen er tilknyttet et sekretariat, der pt. har to medarbejdere ansat. Sekretariatet er fysisk placeret i formandskommunen og flytter derfor adresse efter hver to-årige formandsperiode.

    

   Opgaver i Gudenåkomiteen

   Formandskab 2014-15

   Formandskabet går på skift imellem medlemskommunerne hvert 2. år. Viborg Kommune har beklædt næstformandsposten i perioden 2012-13, og Gudenåkomiteen har besluttet, at Viborg Kommune skal varetage formandskabet for Gudenåkomiteen i perioden 2014-15.

    

   Vandoplandsstyregruppe (VOS)

   Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande, og for hvert af disse har Miljøministeriet fastlagt en økonomiske ramme for etablering af vådområder og ådalsprojekter, der skal fjerne kvælstof og fosfor som fastsat i udkastet til de statslige vandplaner.

    

   I hvert af de respektive hovedvandoplande er der oprettet såkaldte Vandoplandsstyregrupper (VOS), som er sammensat af kommunerne i oplandet. VOS har udarbejdet oplandsplaner, hvoraf mulige projekter, med tilknyttet økonomi, fremgår.

    

   VOS beslutter, hvilke projekter der skal gennemføres nærmere forundersøgelser for, og de relevante kommuner indsender på den baggrund ansøgninger i prioriteret rækkefølge til Miljøministeriet. Der er for hvert projekt en kommune, der leder udredningsarbejdet og søger en statslig bevilling til dette forarbejde.

    

   Efter identifikation af egnede projekter prioriterer VOS, hvilke projekter de pågældende kommuner skal indstille projekter til staten. og i hvilken rækkefølge til gennemførelse.

    

   VOS rapporterer status for fremdriften i vandoplandet til en national styregruppe, der udgøres af KL og MIM, to gange årligt.

    

   Se desuden sag nr. 23 på Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2010.

    

   Vandråd

   Det foreliggende udkast til revision af Lov om vandplanlægning lægger op til, at miljømål og indsats (tons kvælstof og fosfor, der skal fjernes; km vandløb, der skal restaureres etc.) fastlægges i bekendtgørelser. Kommunerne får, indenfor en økonomisk ramme, til opgave at udarbejde forslag til indsatsprogram for vandløbene indenfor hver af de 23 hovedvandoplande. I indsatsprogrammet skal det beskrives, hvilke tiltag der skal gennemføres i de enkelte vandløb i 2. vandplanperiode (2015-2021).

    

   Kommunalbestyrelserne skal, hvis det ønskes af organisationerne i tilknytning til lovens § 25, for hvert hovedvandopland nedsætte et Vandråd. Der skal udpeges en kommunal formand for Vandrådet. Kommunalbestyrelserne skal varetage sekretariatsbetjeningen af Vandrådene.

    

   Vandråd skal inddrages i drøftelsen om indsatsen i oplandet som rådgivende udvalg. Beslutningskompetencen forbliver i kommunalbestyrelsen og ikke hos de nye Vandråd.

    

   Lokale interessenter kan inddrages specifikt af den enkelte kommune i forbindelse med den lokale indsatsplanlægning. 

    

   Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et Vandråd i henhold til lovudkastet. De repræsenteres med ét medlem pr. Vandråd (enkeltpersoner og virksomheder kan ikke være medlemmer):

    

   ·         Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.

    

   ·         Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.

    

   ·         Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

    

   Det vil være en mulighed, at formanden for Gudenåkomitéen er formand for ”Vandråd Randers Fjord”.

    

   Brugerråd for sejlads

   Til regulering af sejladsen på Gudenåen har Naturstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers (nr. 416 af 17/04/2013). Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunerne skal nedsættet et Brugerråd for sejladsen.

    

   Gudenåkomiteen har hidtil fungeret som styregruppe for Brugerrådet, ligesom formanden for Gudenåkomiteens sekretariat har fungeret som formand for Brugerrådet.

    

   Gudenåsamarbejdet

   På baggrund af udarbejdelsen i 2011 af en vision for kommunernes samarbejde om Gudenåen er Gudenåkomitéen initiativtager til GudenåSamarbejdet.

    

   GudenåSamarbejdet er et bredt samarbejde mellem Gudenåkomitéen, OplevGudenaa (et Naturstyrelsesprojekt til udvikling af rekreative muligheder mm. langs Gudenåen), og VisitGudenaa, samt LAG og på sigt også gerne andre partnere, der vil udvikle Gudenåområdets potentialer inden for natur, kultur og oplevelser. Formålet er at gøre området endnu mere attraktivt for lokale beboere og danske og internationale turister.

    

   Dette skal blandt andet ske ved, at GudenåSamarbejdet løbende udarbejder og formidler en fælles Gudenå Helhedsplan. Gudenå Helhedsplanen skal i forlængelse af visionen for Gudenåen formulere indsatsområder inden for natur, kultur og oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i GudenåLandet. I Helhedsplanens første version arbejdes der med tre indsatsområder: Lystfiskerturisme, Gudenåens Kulturhistorie og Stisystemer.

    

   Formanden for Gudenåkomitéen er også formand for GudenåSamarbejdet. Projektlederen sidder i Gudenåkomitéens sekretariat og er foreløbig ansat til 31. december 2014.”

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

    

   at udvalget drøfter udpegningen af Viborg Kommunes repræsentant og suppleant i Gudenåkomiteen, med henblik på en indstilling til Byrådet.

    

   at udvalget tiltræder, at Viborg Kommune påtager sig formandskabet i Gudenåkomiteen i 2014 og 2015, med henblik på en indstilling til Byrådet.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-01-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Torsten Nielsen udpeges som Viborg Kommunes repræsentant i Gudenåkomiteen med Claus Clausen som suppleant, og

    

   at Viborg Kommune påtager sig formandskabet i Gudenåkomiteen i 2014 og 2015

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 20 Endelig vedtagelse af forslag nr. 7 til tillæg til Spildevandsplan 2009-2013 om fastsættelse af afløbskoefficienter for tilladelig afledning af tag- og overfladevand fra ejendomme
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forslag til tillæg nr. 7 til Viborg Kommunes Spildevandsplan 2009-2013 drejer sig om fastsættelse af afløbskoefficienter for tilladelig afledning af tag- og overfladevand fra ejendomme.

    

   En afløbskoefficient er et udtryk for, hvor stor en del af det regnvand, der falder på en matrikel, som må ledes til kloakken.

    

   Formålet med at fastsætte afløbskoefficienter er, at der kun ledes den mængde regnvand til kloakken, som kloaksystemet er dimensioneret til.

    

   Byrådet har den 4. september 2013 godkendt en indstilling fra Klima- og Miljøudvalget om at sende forslag til tillæg nr. 7 i offentlig høring i 8 uger (sag nr. 13).

    

   Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring og forelægges nu til endelig vedtagelse.

    

   TILLÆGGETS INDHOLD

   Når en ejendom skal tilsluttes spildevandsanlæg tilhørende Energi Viborg Vand A/S, skal Viborg Kommune give en tilslutningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. I den forbindelse kan Kommunen stille krav til vandafledningen, herunder krav til den maksimale afledning af tag- og overfladevand fra ejendommen til kloakken.

    

   Hidtidig praksis i Kommunen har været, at der kun er stillet sådanne krav ved meget store ejendomme med høj befæstelsesgrad, dvs. hvor en stor del af matriklen har en tæt overflade i form af bygninger, asfalt, beton m.v.

    

   I takt med at klimaændringer medfører øget hyppighed, intensitet og varighed af nedbør, er der et stigende behov for at stille krav til den enkelte ejendoms maksimale afledning af tag- og overfladevand for at undgå oversvømmelser og kapacitetsproblemer i kloakledningerne.

    

   Forvaltningen har på dette grundlag i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S udarbejdet nærværende forslag til et tillæg til Viborg Kommunes Spildevandsplan. Forslaget indeholder nogle nye afløbskoefficienter, der kan bruges som administrationsgrundlag på ejendomsniveau. Forslaget tager udgangspunkt i de kategorier af rammeområder, der anvendes i kommuneplanlægningen (”Boliger - åben lav”, ”Boliger – tæt lav”, ”Etageboliger”, ”Centererhverv” m.fl).

    

   For hver kategori er der fastsat en afløbskoefficient, der kan bruges som grundlag for

   tilslutningstilladelser. Forslaget fremgår af bilag 1.

    

   Den offentlige høring 

   Forslaget har været i offentlig høring i perioden 27. september 2013 – 22. november 2013, hvor der har været adgang til at kommentere forslaget.

   Der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer i øvrigt i høringsperioden.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Forslaget gælder for hele Kommunen.

    

   Hvor der i lokalplaner eller i særbestemmelser er fastsat en anden bebyggelsesprocent, end kommuneplanen foreskriver, fastsættes afløbskoefficienten ud fra dette.

    

   Forslaget gælder fremadrettet fra vedtagelsestidspunktet. Dvs. at det ikke omfatter eksisterende lovlig anvendelse.

    

   Ved udvidelse af eksisterende ejendomme gælder, at vandafledningen ikke må stige, hvis

   afløbskoefficienten er overskredet.

    

   Et eksempel: En ejendom har en befæstelsesgrad på 60 %. Der søges om en udvidelse, som vil medføre, at ejendommens befæstelsesgrad vil stige til 70 %. Områdets afløbskoefficient er fastsat til 50 %. Da der er tale om en udvidelse af eksisterende ejendom, skal vandet på grunden ikke forsinkes til 70 % men kun, så vandafledningen svarer til 60 %.

    

   Når eksisterende ejendomme omkloakeres i forbindelse med totalrenovering af ejendommens byggeri, bliver hele byggeriet dog omfattet af kravet til afløbskoefficienter.

    

   Hvis en ejendom ønskes befæstet mere, end spildevandsplanen giver mulighed for, skal vandet forsinkes på grunden i rørbassin eller lignende, så den maksimale vandafledning fra ejendommen er i overensstemmelse med den maksimale vandafledning for den fastsatte afløbskoefficient.

    

   Forvaltningens vurdering

   Forvaltningen vurderer, at forslaget fremadrettet vil medvirke til at mindske risikoen for oversvømmelser og kapacitetsproblemer i kloakledningerne.

    

   Forvaltningen vurderer, at enfamiliehuse kun i sjældne tilfælde vil blive berørt af forslaget.

    

   For større ejendomme med høj befæstelsesgrad kan det være nødvendigt at stille vilkår om at forsinke regnvandet på egen grund. I sådanne tilfælde vil det medføre en udgift til etablering af rørbassin eller lignende. En del større ejendomme har dog allerede lignende vilkår i deres tilslutningstilladelse.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at Viborg Kommune med forslaget udviser rettidig omhu, idet berørte ejendomme nemmest og billigst kan etablere forsinkelse af regnvand på egen grund i anlægsfasen eller i forbindelse med totalrenovering. Hvis der stilles krav til etablerede ejendomme om forsinkelse, vil det være dyrere og mere besværligt at etablere.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslaget til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2013 vedtages

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-01-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslaget til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2013 vedtages.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 21 Forslag til Spildevandsplan 2014-2018 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Forvaltningen har udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune.

    

   Tidligere politisk behandling

   Planforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med forslag med tilhørende tidsplan for omlægning af renseanlægsstrukturen i Viborg Kommune. Strukturforslaget er senest behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 6. oktober 2011, sag nr. 142.

    

   Klima- og Miljøudvalget er på møde den 11. april 2013 sag nr. 10 orienteret om igangsætningen af udarbejdelse af spildevandsplanen. Udvalget har derudover drøftet rammerne for spildevandsplanforslaget på møde den 3. oktober 2013 (bilag 1).

    

   Planforslaget fremlægges hermed til politisk behandling med henblik på efterfølgende offentlig høring og endelig vedtagelse.

    

   Baggrund

   I henhold til § 32 i miljøbeskyttelsesloven skal Byrådet udarbejde og vedtage en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen. Krav til spildevandsplanens indhold fremgår af nævnte paragraf samt spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

    

   Spildevandsplanen er Kommunens juridiske grundlag for at gennemføre planlagte projekter og tiltag på spildevandsområdet.

    

   Kommunens borgere er i forbindelse med fordebat i april/maj 2013 inviteret til at komme med forslag og ønsker til planen. Fordebatten gav ikke anledninger til bemærkninger.

    

   Spildevandsplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S

    

   Forslag til spildevandsplanens tekstdel fremgår af bilag 2. Planforslagets bilag er vedlagt som bilag 3-13. Kortdelen kan hentes via bilag 3. 

    

   Planens indhold

   Med udgangspunkt i Målsætningsbudget 2014 er der i forslaget til spildevandsplanen indarbejdet en overordnet vision samt målsætninger for Energi Viborg Vands og Viborg Kommunens virke på spildevandsområdet. Vision og målsætninger fremgår af planforslagets kapitel 4.

    

   Planlagte anlægsprojekter

   Vision og mål er udmøntet i en række konkrete initiativer samt planlagte anlægsprojekter – herunder:

   ·         Renseanlæggene i Borup, Knudby, Vejrumbro, Tindbæk og Bjerregrav nedlægges samt etablering af tilhørende afskærende ledninger.

   ·         Omlægning af et mindre antal kloakoplande fra fælleskloak til separatkloak.

   ·         Etablering af yderligere bassinkapacitet for at øge kloakanlæggenes kapacitet samt forbedre rensningen af regnbetingede udløb inden afledning til fjorde, søer og vandløb.

   ·         Nyetablering af Skals Renseanlæg.

   ·         Etablering af ny udløbsledning fra Hammershøj Renseanlæg (dette er også en indsats i det statslige forslag til vandplan).

    

   Planforslaget indeholder primært anlægsprojekter for årene 2014 og 2015. For perioden 2016-2018 forventes projekter og initiativer vedtaget via årlige tillæg til spildevandsplanen.

    

   Alle planlagte anlægsprojekter, hvor borgere bliver direkte berørt, fremgår af spildevandsplanforslagets afsnit 8.1 samt planens kortdel. Energi Viborg Vand A/S planlægger derudover en række anlægsprojekter, som ikke direkte berører borgere jævnfør forslagets kapitel 14.

    

   Administrativ praksis på spildevandsområdet

   I planforslaget fastlægges Kommunens og Energi Viborg Vands administrative praksis på en række områder – herunder:

   ·         Service og funktionsmål for kloakanlæg.

   ·         Strategi for kloakfornyelsesplanlægning.

   ·         Kloakeringsprincip.

   ·         Forbedret rensning i det åbne land.

   ·         Spildevandsforsyningens og private kloakanlæg.

   ·         Pligt og ret for grundejer og forsyning.

   ·         Omkloakering fra fælleskloak til separatkloak.

   ·         Udlednings- og tilslutningstilladelser.

    

   Relation til de statslige vandplaner

   Forslag til vandplaner har været i høring frem til den 23. december 2013. Forslaget til spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med vandplanforslagenes indsats, og planforslaget skal således udgøre den kommunale handleplan, for så vidt angår indsatsen på spildevandsområdet. 

    

   Miljøvurdering

   Der er gennemført miljøvurdering af planforslaget. I miljøvurderingsrapporten (bilag 10) konkluderes det, at der ikke vil være væsentlig negative miljømæssige konsekvenser af planforslagets projekter og initiativer.

    

   Offentliggørelse

   Forslag til spildevandsplan med tilhørende miljøvurderingsrapport vil blive fremlagt i otte ugers offentlig høring. Borgere, der er direkte berørt af planforslagets projekter og initiativer, vil modtage særskilt information om, at forslaget er sendt i høring samt om mulighederne for at komme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

    

   Der vil blive afholdt borgermøder for udvalgte projekter, såfremt der viser sig behov for dette. 

    

   Økonomi

   Planforslagets projekter og initiativer er 100 % takstfinansieret af brugerne via tilslutnings- og vandafledningsbidrag. Energi Viborg Vands økonomi er beskrevet i planforslagets kapitel 14.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune med tilhørende bilag godkendes med henblik på offentlig høring.

    

   at der sendes særskilt information til de borgere, der bliver direkte berørt af planforslaget.

  • Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 09-01-2014

   Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til Spildevandsplan 2014 – 2018 for Viborg Kommune med tilhørende bilag godkendes med henblik på offentlig høring, og

    

   at der sendes særskilt information til de borgere, der bliver direkte berørt af planforslaget.

    

   Klima- og Miljøudvalget besluttede endvidere, at udvalget på et kommende møde behandler et punkt vedr. evaluering af tømningsordningen for septiktanke.

    

   Flemming Lund og Claus Clausen deltog ikke i behandlingen.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Allan Clifford Christensen

   Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

 • 22 Forslag til lokalplan nr. 427 for et erhvervsområde ved Heimdalsvej i Bjerringbro samt forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 8. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Økonomiudvalget besluttede d. 24. april 2013 (sag nr. 7) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for detailhandel med særlig pladskrævende varer ved Heimdalsvej i Bjerringbro.

    

   Oversigtskort er i bilag 1.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 427 og et udkast til forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Udkastet er i bilag 2.

    

   Nuværende forhold

   Området ligger i den sydlige del af Bjerringbro og er ca. 5 ha. Området omfatter ejendommene Heimdalsvej 1 og 5. På Heimdalsvej 1 er der tømmerhandel og byggecenter (Stark). Heimdalsvej 5 har været anvendt til betonindustri og ønskes nu anvendt til byggemarked. Der er en god trafikal adgang til området, da det ligger nær Borrevej, som jf. kommuneplanen er gennemfartsvej i kommunens overordnede vejnet. Syd for området ligger Naturvidenskabernes Hus.

    

   Planforhold

   Lokalplan

   Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 10 (fra 1977), der udlægger området til erhvervsformål.

    

   Kommuneplan

   Lokalplanområdet ligger i rammeområde BBRO.E2.02 i Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

    

   Forudgående offentlighed

   Da lokalplanlægningen forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til butikker til salg af særlig pladskrævende varer (suppleringsområde), er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinje 2 om detailhandel og butiksområder. Da der er tale om en væsentlig ændring, er der gennemført fordebat.

    

   Byrådet indkaldte fra den 16. maj til den 12. juni 2013 ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålet var, om der gives mulighed for at etablere detailhandel med særlig pladskrævende varer i den sydlige del af Bjerringbro. Der kom 1 bemærkning under den forudgående offentlighed. Bemærkningen og forvaltningens vurdering af denne er i bilag 3 og 4.

    

   Forslag til lokalplan nr. 427

   Planforslaget udlægger området til erhverv inden for miljøklasse 3-5 og detailhandel med særlig pladskrævende varer. Der gives mulighed for at opføre bebyggelse på 50 % af grundarealet i op til 8,5 m højde og op til 2 etager.

    

   Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

   Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune hvad angår bebyggelsesprocent og anvendelse til detailhandel med særlig pladskrævende varer. Med forslaget til kommuneplantillæg ændres bebyggelsesprocenten fra 50 % til 100 %, så planlægningen svarer til den gældende byplanvedtægts bestemmelser om bygningsomfang. Desuden udlægges der et nyt suppleringsområde BBRO.D3.3_T7, som kan anvendes til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer. Der fastlægges en maks. butiksstørrelse på 2.000 m2, dog med mulighed for én butik på op til 13.000 m2, og der fastlægges en samlet detailhandelsramme for området på 19.000 m2 bruttoetageareal. Da Økonomiudvalget besluttede at igangsætte planlægningen indgik det som princip for planlægningen, at der skulle udlægges en detailhandelsramme på 13.000 m2. Forøgelsen er begrundet med, at planlægningen bør sikre passende udvidelses- og udviklingsmuligheder for begge ejendomme i planområdet.

    

   Miljøvurdering

   Planforslagene vurderes på baggrund af en screening ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

    

   VVM

   Planlægningen kan give mulighed for konkrete projekter for opførelse af butikker, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse med kommuneplantillæg.

   Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

   Borgermøde

   Forvaltningen foreslår, at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene, da planlægningen ikke medfører en væsentlig ændring af områdets karakter.

    

   Delegation

   Byrådet besluttede den 22. maj 2013 (sag nr. 10) at vedtagelse af forslag til og endelig vedtagelse af lokalplaner med kommuneplantillæg, der er af mindre betydningsfuld karakter, og som ikke har principiel betydning for kommunen, uddelegeres til Økonomiudvalget.

    

   Forvaltningen vurderer, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 har principiel betydning for kommunen, da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanens retningslinje om detailhandel, og planforslagene skal derfor vedtages i Byrådet.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

   Endvidere anbefaler direktøren for Teknik & Miljø, at Teknisk Udvalg foreslår Økonomi- og Erhvervsudvalget., at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til lokalplan nr. 427 vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger, med den ændring at §1 ændres til følgende:

   Det er lokalplanens formål:

    

   at udlægge området til erhverv inden for miljøklasse 3-5 og detailhandel med særlig pladskrævende varer,

    

   at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

    

   at der ikke afholdes borgermøde om planforslagene.

    

   Teknisk Udvalg foreslår endvidere Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger.

    

   Udvalget besluttede desuden, at udvalget på et kommende møde behandler et punkt vedr. indhold i  formålsparagraf i lokalplaner

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen i 1.-3. ”at” fra Teknisk Udvalg.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført i 4. ”at”.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingerne fra henholdsvis Teknisk Udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 23 Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby – godkendelse af projektforslag for Nytorv
  • Sagsfremstilling

   Teknisk udvalg behandlede sagen på sit møde den 8. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Der er udarbejdet projektforslag for Nytorv i projektet Tilgængelighed i historiske

   bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv.

    

   Oversigtskort er i bilag 1. Projektforslaget er i bilag 2. Budgetskema er i bilag 3.

    

   Tilgængelighedsprojektet

   Projektet, der forventes realiseret medio 2015, skal gøre Viborgs historiske bykerne tilgængelig for alle – uden at gå på kompromis med det bevaringsværdige miljø. Læs mere og se animationsfilm på: viborg.dk/tilgaengelighed.

    

   Baggrund

   Byrådet godkendte på møde den 4. september 2013 (sag nr. 34) et skitseforslag for Nytorv. Samtidig besluttede Byrådet at undersøge mulighed for flytning af Skt. Kields Brønd til anden placering på Nytorv, jf. tilgængelighedsprojektet, alternativt at brønden fjernes. Endelig besluttede Byrådet at arbejde videre med projektet for Gråbrødre Kloster.

    

   Forslaget

   Det nye forslag for Nytorv er revideret på baggrund af bemærkningerne fra styregruppen og Byrådet i Viborg, og efterfølgende drøftelser med forvaltningen og Realdania.

    

   Nytorv er i Bevaringsplan Viborg beskrevet som et af de smukkeste torve i de danske provinsbyer, med gode proportioner og en række huse af betydelig værdi.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at forslaget på fornem vis opfylder de udfordringer og muligheder, som Nytorvs store arkitektoniske værdi giver med torvets placering på overgangen mellem den historiske by og handelsbyen. Ved gennemførelsen af projektforslaget vil torvet blive tilført en betydelig oplevelses- og anvendelsesmæssig værdi. Både torvet og de bygninger, der omkranser det, vil fremtræde mere tydeligt og præsentabelt. Torvet vil indbyde til ophold og give mulighed for aktiviteter og forskellige anvendelse som f.eks. torvehandel, koncerter, udeservering mm.

    

   Der er nu indarbejdet felter med slidte brosten langs facaderne mod nord og øst og ledelinier langs torvets kanter og fra hjørnerne til cirklen i midten. Resten af torvet belægges med stokhuggede brosten, i modsætning til skitseforslaget også inden for cirklen. De nye sten på torvet sikrer sammen med de nye ledelinier tilgængeligheden og bidrager væsentligt til torvets fleksibilitet, da der herved gives mulighed for en lang række aktiviteter på torvet som for eksempel torvehandel, mulighed for opstilling af scene, udeservering med mere.

    

   Forslaget indeholder fortsat en ensrettet kørebane med slidte brosten langs vest- og sydsiden, samt 20 faste parkeringsplaser langs kanten. Den ensrettede kørebane fremstår i de gamle sten som en flot kontrast til de nye stokhuggede sten, der dækker torvet i øvrigt. Brugen af granit sikrer videreførelse af byens eksisterende materiale. Da der anvendes samme type granit og inventar på Nytorv som i gågaderne, styrkes sammenhængen mellem handelsbyen og den historiske by væsentligt.

    

   I forslaget er Sct. Kields brønd fjernet fra torvet, idet det skønnes, at en istandsættelse og ny placering på torvet vil koste 700.000 kr. Forslaget indeholder efter ønske fra Viborg Kommune lithomex fuger, som også er benyttet i den nye belægning i gågaderne. En lithomex fuge er en fleksibel træde- og fejefast fuge der i modsætning til en normal grusfuge minimerer drift og vedligehold. Da fugen er langtidsholdbar sikres tilgængeligheden, idet fugen ikke med tiden fjernes af fejemaskiner, vind og vejr i modsætning til en almindelig grusfuge.

    

   Samtidig etableres der 20 faste parkeringspladser som sideparkering til den ensrettede kørebane. Ved særlige lejligheder kan parkeringspladserne enten inddrages som en del af torvet, eller alternativt kan antallet af P-pladserne udvides.

    

   Styregruppens bemærkninger

   Styregruppen for tilgængelighedsprojektet har holdt møde om projektforslaget den 25. november 2013.

    

   Styregruppen består af medlemmer fra Viborg Kommune og fra de 4 fonde. Fra Byrådet deltager udvalgsformanden fra Teknisk Udvalg og fra Klima- og Miljøudvalget, mens direktøren fra Teknik og Miljø og planchefen deltager fra administrationen.

    

   Gråbrødre Kloster

   Kulturstyrelsen har afvist et forslag om at etablere en indvendig niveaufri adgang til Kongens Kammer i Gråbrødre Kloster, som er fredet. Begrundelsen er først og fremmest hensynet til ydermuren (middelalderen), idet forslaget dels indebærer at hæve hullet gennem ydermuren til toilettet og dels, at den nye gulvkonstruktion skal hæftes på ydermuren. Styregruppen besluttede derfor, at midlerne fra Gråbrødre Kloster – 971.960 kr. - overføres til Nytorv.

    

   Nytorv

   Der var enighed i styregruppen om, at skitsen for Nytorv har fået en fin udformning, der opfylder de tilgængelighedsmæssige udfordringer og muliggør et flot, fleksibelt byrum.

    

   Styregruppen drøftede endvidere de dyrere poster – se afsnit om økonomi herunder. Idet det blev fremført, at de dyrere poster vedrørende lithomex-fuger, nye lamper og inventar ikke finder begrundelse i tilgængelighedsprojektet, blev det besluttet, at Viborg kommune søger at finde midlerne til de forøgede poster for nye lamper og inventar.

    

   Endvidere besluttede styregruppen, at der laves to sideordnede udbud henholdsvis med og uden lithomex-fuger. Herefter tages der endelig stilling til denne post.

    

    

   Økonomi

   Den reviderede skitse for Nytorv koster 9,3 mill. kr. Med de overførte midler fra Gråbrødre Kloster er der 8,3 mill. kr. på budgetposten for Nytorv. Der mangler altså stadig 1 mill. kr. på budgetposten.

    

   I forhold til det skitseforslag, Byrådet godkendte den 4. september 2013, er det nye forslag ændret og dermed dyrere på følgende poster:

   Lithomex fuger         :                            760.000 kr.

   Nye sten i cirklen      400.000 kr.

   Nye lamper             :                            350.000 kr.

   Nyt inventar            :                             200.000 kr.

   Den sydlige vej flyttes:                           Ikke prissat

    

   Forvaltningen vurderer det muligt at finde midler til posterne inventar og lamper – dels gennem overskydende inventar fra gågaden og dels gennem andre projektmidler. åfremt disse midler findes, vurderes der at mangle ca. 500.000 kr. på budgetposten for Nytorv.

    

   Afhængig af resultatet af licitationen vil Torvet kunne etableres med eller uden lithomex fuger.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at midlerne for Gråbrødre kloster overføres til Nytorv,

    

   at projektforslaget for Nytorv godkendes, og herunder

    

   at der laves to sideordnede udbud henholdsvis med og uden Lithomex-fuger, hvorefter der tages endelig stilling til denne post

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at midlerne for Gråbrødre kloster overføres til Nytorv,

    

   at projektforslaget for Nytorv godkendes, herunder

    

   at der laves to sideordnede udbud henholdsvis med og uden Lithomex-fuger, hvorefter der tages endelig stilling til denne post,

    

   at forslå at styregruppen finder placering til Sct. Kields Brønd i nordvestlige hjørne af torv såfremt der kan skaffes ekstern finansiering til renovering og flytning af brønden, og

    

   at 0 km sten bibeholdes i projektet

    

   Teknisk Udvalg tilkendegiver, at realisering af trafikplanen for så vidt angår ensretning af Ll. Sct. Hansgade udføres i forbindelse med etablering af tilgængelighedsprojektet på Nytorv

    

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 24 Godkendelse af program for områdefornyelse i Karup med tilhørende finansieringsplan
  • Sagsfremstilling

   Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 8. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet godkendte på sit møde den 4. september 2013, at der udarbejdes et program for områdefornyelse Karup. Beslutningen blev truffet i fortsættelse af, at Ministeriet for by, Bolig og Landdistrikter d. 17. juni 2013 meddelte reservation af et ansøgt støttebeløb på 1.438.500 kr. Projektets samlede budget er 6.073.667 kr., hvoraf kommunens egenfinansiering udgør 2.877.000 kr.

    

   Inden ministeriet meddeler et endeligt tilsagn om den reserverede støtte, skal der inden 1. april 2014 til ministeriet indsendes et program og Byrådets beslutning om at gennemføre programmet.

    

   Der er nu i tæt samarbejde med følgegruppen i Karup og på baggrund af ansøgningen om reservation af statsstøtten, udarbejdet et program for gennemførelse af områdefornyelse i Karup. Programmet anbefales af følgegruppen og er vedlagt som bilag 1.

    

   Programmet har 3 overordnede indsatsområder. Placering af de enkelte delprojekter fremgår af oversigtskort side 11 i programmet:

    

   1. Torve, pladser, opholdsarealer m.v.

   1.1 Aktivitetsområder ved Genvej, eksempelvis multibane og parkour/skateboardbane

   1.2 Tilgængelighed til Karup å og Åresvad Å, eksempelvis opholdsplateau

   1.3 Renovering af torv ved Bredgade/Genvej

   1.4 Renovering af torv ved Østergade/Torvegade

   1.5 Opgradering af tilgang og pladsen ved Helligkilden (Karup bys ældste historiske spor), beliggende på privat areal.

    

   2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder lokaler

   2.1 Gentænkning og nyindretning af forsamlingshuset, formål at opnå en bredere udnyttelse af huset

   2.2 Aktiviteter for unge udenfor foreningsmiljøet, skal ses i sammenhæng med 1.1

   2.3 Information, branding og oplysninger om Karups seværdigheder

    

   3. Særlige trafikale foranstaltninger

   3.1 Trafiksikring og forskønnelse i Østergade og Bredgade, et af de primære ønsker fra følgegruppen

   3.2 Cykel- og gangsti, trafiksikring af skoleveje, f.eks. færdiggørelse af sti fra Kølvrå

   3.3 Alhedestien reetableres i det oprindelige banetrace, et stort ønske fra følgegruppen ikke mindst set i relation til cykelturismen, kræver opkøb og evt. ekspropriation

   3.4 Cykel- og gangsti til Hessellund Camping, giver nemmere adgang til Karup by for pladsens turister

   3.5 Trafiksikkerhedsprojekter øvrige steder, der vil være behov for en række mindre tiltag forskellige steder i Karup by.

    

   Programmets delprojekter skal være med til at sikre at Karup bliver en spændende og attraktiv by. 

    

   Finansiering

   Programmets samlede budget er 6.073.667 kr., hvoraf der i Viborg Kommunes budget er afsat 2.877.000 kr. til egenfinansiering og meddelt reservation af støttebeløb fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 1.438.500 kr. De resterende 1.758.167 forventes søgt fra LAG, der hidtil har haft en særlig pulje målrettet områdefornyelser med statsstøtte.

    

   Dette skema viser budget for de enkelte indsatsområder og fordeling af finansiering mellem stat, kommune og LAG

    

   Aktivitet

   Budget

   Stat

   Kommune

   LAG

   Ansøgning, program m.v.

    400.000

    133.333

   266.667

    

   1 Torve, pladser m.v.

    3.000.000

    500.000

    1.000.000

    1.500.000

   2 Kulturelle tiltag m.v.

    500.000

   166.667

   333.333

    

   3 Trafikale foranstaltninger

   2.173.667

   638.500

   1.277.000

   258.167

    I alt

   6.073.667

   1.438.500

    2.877.000

   1.758.167

    

   Skemaet er en forenklet oversigt af programmets budget-, tids- og handlingsplan, side 25. I denne plan er også angivet beløb dels fra puljen ”Landsbyfornyelse 2014” og dels beløb til etablering af friarealer efter byfornyelsesloven.

    

   Der er for øjeblikket uklarhed med hensyn til den fremtidige organisering af LAG og den økonomi der i givet fald vil være til rådighed. Forvaltningen vil, med udgangspunkt i den trufne beslutning om nærværende program, snarest mulig efter at der er klarhed omkring LAG, udarbejde og indsende en ansøgning til LAG.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Teknik og Miljø forslår, at Tekniks Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at programmet for områdefornyelsen i Karup med tilhørende finansieringsplan godkendes

    

   at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig godkendelse

  • Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-01-2014

   Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

    

   at programmet for områdefornyelsen i Karup med tilhørende finansieringsplan godkendes,

    

   at program og finansieringsplan sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig godkendelse

    

   Teknisk Udvalg besluttede desuden,

    

   at der senere tages stilling til tidsplanen med baggrund i en indstilling fra følgegruppen, og

    

   at der vil kunne ydes yderligere støtte til projektet, hvis midler fra eksterne bidragsydere ikke opnås

    

   Flemming Lund deltog ikke i beslutningen  

    

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

 • 25 Animation i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering behandlede sagen på sit møde den 6. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Økonomiudvalget behandlede denne sag på sit møde den 11. december 2013 (sag nr. 12). Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til drøftelse i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering.

    

   Viborg Kommune har med udgangspunkt i bl.a. The Animation Workshop en unik international position indenfor animationsområdet, og Udviklingsstrategi 2011 udpeger da også animation og nye medier som et af tre prioriterede indsatsområder for Viborg Kommune.

    

   Der er i Udviklingsstrategi 2011 formuleret følgende målsætninger indenfor Animation og nye medier:

    

   ”Viborg Byråd vil,

    

   •     Udnytte de uddannelsesmæssige poten­tialer inden for animation til at skabe gode vækstmuligheder

   •     Sikre et attraktivt og internationalt studiemil­jø med udgangspunkt i Campus Viborg, og anvende det internationale miljø aktivt

   •     Skabe gode vilkår og vækstbetingelser for iværksættere og tiltrække virksomheder in­den for animation og andre kreative er­hverv med øget fokus på kommercialisering og permanent lokalisering af disse i Viborg Kommune.

   •   Udbrede kendskabet til brugen af animati­on i såvel erhvervsmæssige, uddannelses­mæssige og oplevelsesøkonomiske sam­menhænge”

    

   Siden iværksættelsen af Udviklingsstrategi 2011, har Viborg Kommune været involveret i oprettelse og drift af det kreative væksthus for animation og nye medier, Arsenalet, der må betegnes som en succes. Fra åbningen af Arsenalet i 2012 og frem til nu er ca. 25 virksomheder med ca. 80 ansatte og en årlig omsætning på mere end 200 mio. kr. etableret i Arsenalet.

    

   Der er endnu mere potentiale i animation. Med strategien Animation i Viborg Kommune igangsættes en stimulering af markedet for animationsbaserede ydelser og endnu mere potentiale forventes indfriet. For den kreative branche viser udviklingen, at fra 2009 til 2011 øgedes den samlede beskæftigelse i branchen med 12 %. Til sammenligning faldt beskæftigelsen i Danmark generelt 5 % i samme periode. Stigningen stammer især fra tv-branchen, men også reklamefilm og computerspil bidrager til væksten. Filmbranchen har dog oplevet en nedgang i beskæftigelsen. Andre undersøgelser påviser, at hvor den samlede økonomi i både Danmark og Europa spås generelt lave vækstrater på omkring 1,5 og 2 % årligt frem til 2016, vil medie- og underholdningsbranchen opleve langt højere vækst på næsten 6 % årligt i samme periode. Den globale animationsindustri udviser endnu stærkere vækst, idet den antages at vokse frem til 2016 med omkring 13 % årligt.

    

   Væksten i animationsindustrien lokalt kommer dog ikke af sig selv. For at sikre, at lokale animationsvirksomheder får del i den globale vækst indenfor markedet for animationsbaserede ydelser, er der fortsat behov for investeringer i området, og det er nødvendigt, at der fortsat udvikles et lokalt fagligt og forretningsmæssigt kompetent miljø.

    

   Den Vestdanske Filmpulje har tidligere skønnet, at 1 krone investeret i film- og medieproduktion indenfor den Vestdanske Filmpuljes område genererer i gennemsnit 3,9 kr. i regionalt forbrug.

    

   Med strategien Animation i Viborg Kommune, sikres forstærket fokus på øget efterspørgsel efter animation og med The Animation Workshops fokus på stærk faglighed og Arsenalets fokus på effektiv forretningsdrift, er der basis for endnu stærkere lokal vækst og eksport.

    

   Strategien Animation i Viborg Kommune kan ses som bilag nr. 1.

    

   Baggrund for Animation i Viborg Kommune

   Viborg Kommune står i lighed med landets øvrige kommuner overfor betydelige økonomiske og ressourcemæssige udfordringer.

    

   Animation er relevant, idet anvendelsen af animation er med til at indfri Viborg Kommunes dobbelte strategi om effektvisering og vækst:

    

   For det første kan f.eks. kommunale borgerrettede selvbetjeningsløsninger, der baserer sig på animeret formidling, være med til at indfri ønsket om kommunal effektivitet, idet velfungerende selvbetjeningsløsninger kan effektivisere sagsbehandlingen.

    

   For det andet vil efterspørgslen efter f.eks. kommunale borgerrettede selvbetjeningsløsninger stimulere væksten i efterspørgslen efter animationsbaserede ydelser generelt og dermed være med til at påvirke markedet og beskæftigelsen positivt.

    

   Via den organisering, der knyttes til denne strategi, kan Viborg Kommune være med til at stimulere erhvervsvirksomheders efterspørgsel efter animation til f. eks. markedsføring eller produktinstruktion til leverandører eller kunder. Dette kan også bidrage til en vis effektivisering indenfor den private sektor og hermed også en positiv påvirkning af den økonomiske vækst.

    

   Endelig vil Animation i Viborg Kommune kunne udnytte en unik national styrkeposition til at brande Viborg Kommune lokalt, nationalt og internationalt som et område, der løfter animation fra primært et kunstnerisk håndværk til også kommerciel anvendelse indenfor en lang række sektorer. Viborg Kommunes strategiske udgangspunkt er beskrevet i bilag nr. 2.

    

   Strategien: Animation i Viborg Kommune

   Animation i Viborg Kommune bygger på samarbejde med en lang række lokale og nationale interessenter indenfor en række i strategien afgrænsede områder, hvoraf nogle vedrører Viborg Kommunes drift, andre den øvrige offentlige sektors drift og endelig andre erhvervslivets potentiale ved anvendelse af animation.

    

   Animation i Viborg Kommune gennemføres i en på forhånd fastlagt organisation, der skal sikre sammenhæng og udvikling i indsatsen samt koordination med animationsmiljøet både på The Animation Workshop og Arsenalet. Se bilag nr. 3 for mere om organisationen for Animation i Viborg Kommune. Den optegnede organisation udgør udgangspunktet for Animation i Viborg Kommune, men er en dynamisk enhed. Såfremt der viser sig behov, oprettes nye projektgrupper.

    

   Som en del af Animation i Viborg Kommune foreslås afsat et budget. Budgettet fremgår af bilag nr. 4. Der foreslås i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 afsat 4.400.000 kr. Udover basisfinansiering til primært koordinationsfunktioner (årligt 700.000 kr.) afsættes også budget til medfinansiering af konkrete udviklingsprojekter med fokus på anvendelse og udbredelse af animation indenfor et af de 5 projektgruppeområder (årligt 3.200.000 kr.) eller som led i en generel brandingproces af Animation i Viborg Kommune (årligt 500.000 kr.).

    

   De enkelte projektgrupper skal hver især udarbejde handlingsplaner, der tager udgangspunkt i de behov, som findes lokalt og indenfor det enkelte projektområde. Disse handleplaner kan drøftes i de relevante lokale fora, herunder MED-udvalg. Det bliver koordinationsgruppen, der har ansvaret for at udarbejde en samlet handlingsplan for Animation i Viborg Kommune. Denne handlingsplan anvendes som platform for drøftelserne i Animation Board Viborg, der bl.a. vil bestå af repræsentanter fra Byrådet.

    

   Der afrapporteres til udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Kultur, Service og Events foreslår, at Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering indstiller til Byrådet,

    

   at strategien Animation i Viborg Kommune godkendes, og

    

   at udgifterne til gennemførelse af Animation i Viborg Kommune på 4.400.000 kr. i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 afholdes af driftsbeløbet afsat til Udviklingspuljen under Økonomiudvalgets politikområde "politisk organisation".

  • Beslutning i Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering den 06-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen, Niels Dueholm

   Udvalget godkendte indstillingen, og det bemærker, at udvalget løbende ønsker at videreudvikle strategien. Udvalget inviterer til førstkommende møde samtlige udvalgsformænd og næstformænd samt chefer i projektgrupper til informationsmøde om The Animation Workshop, Arsenalet og animationsstrategien.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering, dog således at finansieringen i 2015 og 2016 drøftes ved den kommende budgetlægning.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering godkendes, dog således at finansieringen i 2015 og 2016 drøftes ved den kommende budgetlægning.

    

   Flemming Gundersen stemmer hverken for eller imod.

 • 26 Frigivelse af midler til omsorgsteknologi (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Baggrund

   Som det fremgår af byrådssag nr. 230 den 23. juni 2010, forslag nr. 30-12 Implementering af ny teknologi - større udnyttelse af tekniske hjælpemidler, ønskes det, at der i de kommende år fokuseres på mulighederne inden for ny teknologi, og at ny teknologi anvendes i så stor udstrækning som muligt.

    

    

   Initiativer inden for Sundhed og Omsorg

   2010 - 2013

   Der er i disse år afprøvet og implementeret teknologier indenfor:

    

   ·         Effektivisering og smidige arbejdsgange (elektronisk låsesystem, videokonference, medarbejderrettet infoskærm, planlægningsskærm)

   ·         Selvhjulpen med teknologi (seng med roterende funktion, bidettoilet, robotstøvsuger)

   ·         Demensområdet (sælen Paro, GPS, teknologibibliotek)

   ·         Arbejdsmiljø (loftlifte, mobile personløftere, robotstøvsuger, seng med halvautomatisk drejefunktion, el cykler)

   ·         Træningsområdet (virtuel træningskoncept)

   ·         Telesundhedsområdet (telemedicin sår, virtuel hjemmepleje, virtuel akutsygepleje)

    

   2014

   Vi vil her sætte fokus på implementering af:

   • Telemedicin sår
   • Virtuel træning
   • Elektronisk låsesystem

   Vi vil fortsat afprøve og udvikle:

   • Teknologi for demente i samarbejde med andre kommuner
   • Borgerskærm på udvalgt plejecenter
   • Info/vejviserskærm på plejecentre
   • Digital planlægningsskærm på de midlertidige pladser
   • Virtuel hjemmepleje
   • Virtuel akutsygepleje
   • Planlægningsskærm til afsnit med stort borgerflow

   Nye initiativer:

   ·         Kortlægning af hele træningsområdet og se det i et perspektiv på tværs af forvaltninger

   ·         Afprøvning og implementering af udvalgte træningskoncepter

   ·         Virtuel akutindsats med akutafdelingen HEM (Hospitalsenhed Midt)

   ·         Inddragelse af praksislæger i forbindelse med virtualisering af forebyggende hjemmebesøg og evt. andre indsatsområder

   ·         Tænke teknologi på tværs af forvaltninger

    

   Som for de nyligt implementerede teknologier vil de konkrete investeringer afhænge af afprøvningens potentiale i forhold til parametrene:

    

   • Økonomi
   • Borgerrelevans
   • Medarbejderrelevans

    

   Ligeledes vil kompetenceudvikling af medarbejdere i brugen af de nye teknologier være en forudsætning i implementeringsfasen. For at sikre den nødvendige understøttelse af initiativerne er der for 2011 til 2015 frigivet 600.000 kr. årligt til aflønning af en projektmedarbejder og ½ IT-medarbejder til at styre, afprøve, implementere og udvikle området.


    

   Finansiering

   På investeringsoversigten er der i 2014 afsat 5.418.000 kr., hvoraf de 600.000 kr. allerede er frigivet. I 2015 er der afsat 5.166.000 kr., og her er der ligeledes frigivet 600.000 kr. til aflønning af projekt- og IT-medarbejder. I 2016 til 2017 er der i hvert af årene afsat 5.000.000 kr.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

    

   at forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny omsorgsteknologi 2014 godkendes, og

    

   at der meddeles en yderligere anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”omsorgsteknologi” på 4.818.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 4.818.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2014 til projektet.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

     

   at forslag til fremtidige tiltag i forbindelse med indførelse af ny omsorgsteknologi 2014

   godkendes, og

    

   at der meddeles en yderligere anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”omsorgsteknologi” på

   4.818.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 4.818.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på

   investeringsoversigten for 2014 til projektet.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 27 Sundhedscenter - etableringsudgifter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 7. januar 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet traf den 10. oktober 2013 beslutning om køb af ekstra areal i Sundhedscenteret på 2.100 m2. (ejendomssag 13/80879).

    

   Der er på investeringsoversigten i budget 2014 optaget en udgift på 3.056.0000 kr. til engangsudgifter til indretning af sundhedscentret.

    

   Etableringsomkostninger er blandt andet til køb af: Møbler og inventar til fællesarealer, kontorer, sygeplejeklinik, omklædnings- og behandlerrum. kopimaskine, pc’er, videorum og skiltning.

    

   Der er i forbindelse med udvidelsen og etableringsudgifterne lagt vægt på: funktionalitet, de kan flyttes, fleksible løsninger, forskellige borgergrupper. Sygeplejeklinik: får flere rum, lagt vægt på arbejdsmiljø og mulighed for at løse/håndtere nye opgaver.

    

   Udvidelsen har givet mulighed for andre medarbejdergrupper og bedre forhold i samspillet med patientforeninger og frivillige.”

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet,

   at der indkøbes etableringsudgifter til Sundhedscenteret på 3.056.000 kr.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.056.000 kr. til kontoen ”Sundhedscenter -etableringsudgifter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at  udgiften finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten i 2014.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 07-01-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der indkøbes etableringsudgifter til Sundhedscenteret på 3.056.000 kr.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.056.000 kr. til kontoen ”Sundhedscenter –

   etableringsudgifter” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at udgiften finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten i 2014

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

 • 28 OrienteringssagLukket sag
 • 29 Ejendomssag - Salg af Vesterbrogade 16, Viborg - tidligere krisecenter (bevillingssag) (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af Vesterbrogade 16, Viborg - tidligere krisecenter (bevillingssag)

   I starten af 2011 flyttede krisecentret fra sin ejendom på Vesterbrogade 16 til kommunale lokaler på Kærsangervej, Viborg.

    

   Med baggrund i en gammel aftale, der blev indgået med Viborg Amt i forbindelse med oprettelsen af krisecentret (Kommunen er efterfølgende indtrådt i denne aftale), overtog Kommunen ejendommen mod at overtage restgælden, som i dag er ca. 970.000 kr., og Kommunen betalte herudover ca. 50.000 kr.

    

   Ejendommen har siden været til salg, og der foreligger nu 2 tilbud. Et tilbud på 2.250.000 kr., og et tilbud på 2.212.000 kr. 

    

   Overtagelsesdagen er 1. marts 2014. Kommunen fraskriver sig ansvaret for faktiske mangler ved ejendommen. Køber betaler omkostninger til tinglysning af handlen. Kommunen skal betale mæglersalær på ca. 65.000 kr.

    

   I salgsperioden (2011 – 2013) har der været udgifter vedr. bygningens drift, vedligeholdelse m.v. samt afdrag på lån på i alt 600.000 kr. Disse udgifter har ikke været budgetlagt.

    

   De samlede udgifter er således 970.000 kr. + 50.000 kr. + 65.000 kr. = 1.085.000 kr. - hvortil kommer udgifterne til drift m.v. på 600.000 kr.

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger Vesterbrogade 16, Viborg til højestbydende for 2.250.000 kr. på de vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen,

    

   at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.250.000 kr. til kontoen ”Salg af Vesterbrogade 16 (Viborg Krisecenter)” med rådighed i 2014,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.085.000 kr. til kontoen ”Salg af Vesterbrogade 16 (Viborg Krisecenter)” med rådighed i 2014,

    

   at driftsbevillingen på politikområde ”Kommunale ejendomme” under Teknisk Udvalg forhøjes med 600.000 kr. i 2014, og

    

   at nettoindtægten på 565.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på kontoen ”grundsalg, erhvervsformål”.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

 • 30 EjendomssagLukket sag
 • 31 Ejendomssag - Salg af storparcel ved Liseborg Bakke, Viborg til Boligselskabet Viborg (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)
  • Sagsfremstilling

   Salg af storparcel ved Liseborg Bakke, Viborg til Boligselskabet Viborg

   Under lokalplan 345 for et boligområde ved Liseborg Høje i Viborg ejer Kommunen en storparcel, der er udlagt til tæt-lav bebyggelse og etagebebyggelse. Parcellen svarer til delområderne IV, V og VII på kortet, der fremgår af bilag nr. 1.

    

   Boligselskabet Viborg har efter flere kontakter med Kommunen fremsendt et tilbud på 9 mio. kr. inkl. moms for parcellen. Boligselskabet skal selv betale kloaktilslutningsbidrag. Boligselskabet har endvidere i henvendelsen, der fremgår af bilag nr. 2, redegjort nærmere for ønsket om køb og planerne med parcellen.

    

   Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået aftale om salg af parcellen for det tilbudte beløb. Vilkårene svarer til standardvilkårene ved Kommunens salg af boliggrunde. Kommunen skal færdiggøre den sidste del af vejen C-D i bilag nr. 1 (den del af vejen, der ligger i delområde VII). Den øvrige byggemodning af parcellen sørger Boligselskabet selv for (og bekoster). Overtagelse sker efter nærmere aftale i 2014.

    

   Storparcellen har ikke tidligere været prissat og udbudt, idet den ikke har været prioriteret højest i forbindelse med anvendelsen af budgetbeløbene til byggemodning.

    

   Ud fra det, der rent praktisk er mulighed for at bygge, sammenholdt med lokalplanens bestemmelser, skønnes grundprisen pr. bolig at svare til prisen for en storparcel, som Kommunen har til salg ved Palleshøje, som vurderes at være sammenlignelig.

    

   Bevillinger medtages i en samlet sag om bevillinger til salg af grunde i 2014.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Kommunen sælger storparcellen ved Liseborg Bakke til Boligselskabet Viborg for 9 mio. kr. inkl. moms og ekskl. kloaktilslutningsbidrag, og

    

   at vilkårene i øvrigt fastsættes i overensstemmelse med sagsfremstillingen og Kommunens standardvilkår ved salg af boliggrunde.

  • Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22-01-2014

   Fraværende: Åse Kubel Høeg

   Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Tillægsreferat

Afbud fra Mette Nielsen. I stedet deltog stedfortræder Jens Ravn.

 • 1 Generalforsamlingen for Den Vestdanske Filmpulje
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 11. december 2013 (sag nr. 68) blev Ole Jespersen (V) udpeget som repræsentant for Viborg Kommune til generalforsamlingen i Den Vestdanske Filmpulje.

    

   Da Viborg Kommune er næststørste bidragyder, må det forventes, at den af Byrådet udpegede repræsentant umiddelbart vil indtage næstformandsposten i bestyrelsen.

    

   Der ønskes nu foretaget en ændring af den udpegning Byrådet foretog på det konstituerende møde.

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at Jens Rohde (V) udpeges til generalforsamlingen for Den Vestdanske Filmpulje for indeværende byrådsperiode i stedet for Ole Jespersen (V).

  • Beslutning i Byrådet den 29-01-2014

   Fraværende: Mette Nielsen

   Indstillingen fra borgmesteren godkendes.