Byrådet - Referat fra mødet den 11-12-2013

Referat

 • 1 Oversigt over medlemmerne af Viborg Byråd i perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 samt orientering om konstitutionsmæssige forhold (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Det nyvalgte byråd er i medfør af § 6, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse indkaldt af Per Møller Jensen, der sammenlagt længst har været medlem dels af Byrådet for den nye Viborg Kommune, dels af byrådene/kommunalbestyrelserne for sammenlægningskommunerne.

    

   I henhold til valgbogen er nedennævnte valgt i den anførte rækkefølge til medlemmer af Byrådet for valgperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017:

    

   Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\791ESDHDOC01\AcadreShare_prod\AcadreMMTemplates\Images\13672\bda828ee21464c5db61c2d8cea26c71b.jpg

    

    

   Valget af borgmester (sag nr. 2) ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2, af det byrådsmedlem, der har indkaldt til mødet (Per Møller Jensen).

    

   De efterfølgende sager - herunder valg af Byrådets næstformænd (viceborgmestre) samt medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 4, af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet borgmestervalget.

    

   Det bemærkes, at byrådsgrupperne A, C, F, O og V har anmeldt sig som valggruppe i forbindelse med udpegningen af medlemmer til de forskellige udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v., jf. styrelseslovens § 24, stk. 3.

    

   Enhedslistens byrådsgruppe er tilsvarende at betragte som en valggruppe.

    

   Hvor andet ikke er anført i sagsfremstillingen, har de foretagne valg gyldighed for hele Byrådets funktionsperiode (1. januar 2014 – 31. december 2017).

    

   Bortset fra valg til Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg, behøver Byrådets repræsentanter i udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. ikke at være byrådsmedlemmer, med mindre det direkte er anført i sagsfremstillingen.

    

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

   Til orientering.

 • 2 Vederlag
  • Sagsfremstilling

   Spørgsmålet om vederlag til udvalgsformændene og til 1. viceborgmester behandles i forbindelse med godkendelse af styrelsesvedtægten for Viborg Kommune, jf. senere orienteringssag på mødet i dag.

    

   Reglerne om formandsvederlag og udvalgsvederlag til medlemmer af Byrådet fremgår af et notat af 12. november 2013 (bilag nr. 1), medens reglerne om fast vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, tillægsvederlag og befordringsgodtgørelse til medlemmer af Byrådet fremgår af et notat ligeledes af 12. november 2013 (bilag nr. 2).

    

   Af notaterne fremgår det bl.a., at byrådsmedlemmernes vederlæggelse (formandsvederlag, udvalgsvederlag, fast vederlag/reduceret fast vederlag med tabt arbejdsfortjeneste) omfatter byrådsmedlemmernes deltagelse i møder i Byrådet og i udvalgene samt i de organer (bestyrelser, råd, nævn mv.), hvortil de udpeges af Byrådet.

    

   Udgangspunktet er herefter, at Viborg Kommune ikke yder særskilt vederlag til de byrådsmedlemmer, der vælges til poster i de mange forskellige organer, der fremgår af de følgende sager på dagsordenen for mødet i dag.

    

   Hvor intet andet er anført i sagsfremstillingen, ydes der således ikke særskilt vederlag fra Viborg Kommune for varetagelsen af de pågældende poster. Der ydes dog altid befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der af Byrådet er valgt til ovennævnte hverv.

    

   Noget andet er, at enkelte selskaber mv. selv yder vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab og lignende til de af Byrådet valgte repræsentanter (såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.

    

   Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.

    

    

   I en række tilfælde foretager Byrådet valg af ikke-byrådsmedlemmer til bestyrelser, råd og nævn mv.

    

   Sådanne af Byrådet valgte ikke-byrådsmedlemmer til diverse organer modtager ikke vederlag/diæter eller tabt arbejdsfortjeneste fra Viborg Kommune, medmindre Byrådet træffer beslutning herom, jf. notat af 12. november 2013 vedrørende vederlag til ikke-byrådsmedlemmer, der af Byrådet udpeges som repræsentant for Byrådet i diverse nævn, råd mv. (bilag nr. 3).

    

   Enkelte selskaber m.v. yder dog som ovenfor nævnt selv vederlag/diæter for at sidde i selskabets bestyrelse, repræsentantskab o. lign. til de af Byrådet valgte repræsentanter (herunder også ikke-byrådsmedlemmer). I sådanne tilfælde er det i sagsfremstillingen - i det omfang, der har kunnet fremskaffes oplysning herom - anført, at der af selskabet mv. ydes vederlag/diæter.

    

   Hvis selskabet mv. yder befordringsgodtgørelse til ikke-byrådsmedlemmer, ydes der naturligvis ikke også befordringsgodtgørelse for den samme befordring af Kommunen.

    

   Til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm. samt næstformanden af Børn og Unge-udvalget kan der ydes udvalgsvederlag som en procentdel af borgmesterens vederlag.

    

   Summen af udvalgsvederlag, vederlag til udvalgsformændene og vederlag til 1. viceborgmester må højest udgøre 370% af borgmesterens vederlag.

    

   Byrådet skal således tage stilling til størrelsen af udvalgsvederlaget til de menige medlemmer.

    

   Hvad angår vederlag til bestyrelsen i Energi Viborg, har generalforsamlingen i Energi Viborg A/S i 2010 godkendt følgende vederlag til medlemmerne af moderselskabets bestyrelse og medlemmerne af bestyrelserne i datterselskaberne:

    

   Moderselskabet 

   • Formand
   • Næstformand
   • Menige medlemmer
    (herunder medarbejderrepræsentanter)

   22,0 % af borgmestervederlaget

     9,0 % af borgmestervederlaget

    

     3,7 % af borgmestervederlaget og

      

   Datterselskaberne

   • Formand
    (fast vederlag uanset antallet af bestyrelses-
    poster i datterselskaberne)

     3,0 % af borgmestervederlaget

    

   • Næstformand og menige medlemmer
    (herunder medarbejderrepræsentanter),
    som også er medlem af moderselskabets
    bestyrelse
    (fast vederlag uanset antallet af bestyrelses-
    poster i datterselskaberne)

     3,0 % af borgmestervederlaget

    

   • Næstformand og menige medlemmer
    (herunder medarbejderrepræsentanter),
    som ikke også er medlem af modersel-
    skabets bestyrelse

      1,5 % af borgmestervederlaget

      for hver enkelt bestyrelsespost
      i datterselskaberne.

    

   Størrelsen af disse vederlag gælder uændret med mindre Byrådet udarbejder forslag til indstilling til generalforsamlingen i Energi Viborg A/S om ændring af vederlagene.

  • Bilag

  • Indstilling

   Borgmesteren indstiller,

    

   at der ydes følgende udvalgsvederlag til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm. samt næstformanden af Børn og Unge-udvalget:

    

   • Økonomi- og Erhvervsudvalget
   • Børne- og Ungdomsudvalget
   • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
   • Ældre- og Sundhedsudvalget
   • Kultur- og Fritidsudvalget
   • Teknisk Udvalg
   • Klima- og Miljøudvalget
   • Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm.
   • Børn og Unge-udvalget (næstformanden)

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % pr. medlem af borgmestervederlaget

   X,X % af borgmestervederlaget

    

    

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

   Der ydes et udvalgsvederlag på 3,7 % af borgmesterens vederlag til de menige medlemmer (dvs. ikke formænd) af Økonomi- og Erhvervsudvalget og samtlige stående udvalg – dvs. Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering - samt et vederlag på 1,7 % af borgmesterens vederlag til næstformanden for Børn og Unge-udvalget.

 • 3 Borgmester
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten for Viborg Kommune (i det følgende kaldet styrelsesvedtægten) – jf. § 6, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven) – vælger Byrådet blandt sine medlemmer en borgmester.

    

   Valget af borgmesteren ledes af det byrådsmedlem, der har indkaldt til det konstituerende byrådsmøde.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   For valg af (C) Søren Pape Poulsen som borgmester stemmer hele Byrådet med undtagelse af Enhedslistens byrådsgruppe, der undlader at stemme.

 • 4 1. og 2. viceborgmester
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 1, stk. 2, i styrelsesvedtægten – jf. § 6, stk. 4 og 5, i styrelsesloven – vælger Byrådet blandt sine medlemmer en 1. og en 2. viceborgmester.

    

   Valget af 1. og 2. viceborgmester - samt de efterfølgende valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, nævn, bestyrelser m.v. - ledes af den nyvalgte borgmester eller i dennes forfald af det byrådsmedlem, der har ledet borgmestervalget.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   For valg af (V) Nina Hygum som 1. viceborgmester og (A) Per Møller Jensen som 2. viceborgmester stemmer hele Byrådet med undtagelse af Enhedslistens byrådsgruppe, der undlader at stemme.

 • 5 Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget og Byrådet (ekstraordinært møde) behandler sagen på møder den 11. december 2013 med følgende dagsordenstekst:

    

   ”Af konstitueringsaftalen indgået den 20. november 2013 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokraternes byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremgår det bl.a., at der skal ske væsentlige ændringer i udvalgsstrukturen.

    

   Konstitueringsaftalen nødvendiggør derfor, at den gældende styrelsesvedtægt for Viborg Kommune ændres med virkning fra 1. januar 2014.

    

   Den hidtil gældende styrelsesvedtægt fremgår af bilag nr. 1.

    

   Ændringerne af styrelsesvedtægten er under udarbejdelse. Udkast til ny styrelsesvedtægt forventes at blive eftersendt inden mødet som bilag nr. 2.

     

   Udkastet til ny styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

    

   Sagen forventes behandlet i Byrådet dels på et ekstraordinært møde i dag den 11. december 2013 (1. behandling), dels på det ordinære møde den 18. december 2013 (2. behandling).

    

   INDSTILLING

   Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at udkastet til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune godkendes.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune er eftersendt til Byrådets medlemmer den 9. december 2013.

    

   Til orientering.

 • 6 Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 17 og § 18 i styrelsesloven skal der nedsættes et Økonomiudvalg, der i henhold til styrelsesvedtægtens § 10 benævnes Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Borgmesteren er født formand for udvalget. Derudover består udvalget af 8 af Byrådets øvrige medlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 10. Ved valget regnes borgmesterens plads som den ene af de 9 pladser, jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets opgaver er beskrevet i styrelsesvedtægtens §§ 10-12.

    

   Med undtagelse af borgmesteren ydes der de øvrige medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalgets udvalgsvederlag, jf. anden sag på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 8 medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Borgmesteren

    

   (V) Nina Hygum

    

   (A) Per Møller Jensen

    

   (A) Mads Panny

    

   (A) Eva Pinnerup

    

   (C) Kirstine Skjødt Hermansen

    

   (O) Lone Langballe

    

   (V) Åse Kubel Høeg

    

   (V) Ib Bjerregaard

 • 7 Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et børne- og ungdomsudvalg.

    

   Udvalget består af byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 13.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på børne- og ungdomsområdet. Børne- og Ungdomsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 13.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Claus Clausen

    

   (A) Eva Pinnerup

    

   (A) Mads Panny

    

   (A) Marianne Aaris Andersen

    

   (C) Stine Damborg Pedersen

     

   (V) Gudrun Bjerregaard

    

   (V) Karin Clemmensen

 • 8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et social- og arbejdsmarkedsudvalg.

    

   Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 14.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på det sociale og beskæftigelsesmæssige område. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 14.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (F) Søren Gytz Olesen

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (A) Niels Dueholm

    

   (A) Anders Bertel

    

   (C) Nikolai Norup

     

   (V) Gregers Laigaard

    

   (V) Åse Kubel Høeg

 • 9 Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et ældre- og sundhedsudvalg.

    

   Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 15.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på ældre- og sundhedsområdet. Ældre- og Sundhedsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 15.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Mette Nielsen

    

   (C) Samina Shah

    

   (A) Marianne Aaris Andersen

    

   (A) Flemming Lund

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (V) Anders Korsbæk Jensen

    

   (V) Karin Clemmensen

 • 10 Kultur- og Fritidsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et kultur- og fritidsudvalg.

    

   Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 16.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 16.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Per Møller Jensen

    

   (V) Gudrun Bjerregaard

    

   (A) Mads Panny

    

   (A) Anders Bertel

    

   (C) Samina Shah

    

   (V) Ib Bjerregaard

    

   (V) Michael Nøhr

 • 11 Teknisk Udvalg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et teknisk udvalg.

    

   Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 17.

    

   Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på det tekniske område. Teknisk Udvalgs opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 17.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Teknisk Udvalg henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Teknisk Udvalg.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Johannes F. Vesterby

    

   (A) Flemming Lund

    

   (A) Martin Sanderhoff

    

   (C) Torsten Nielsen

    

   (V) Allan Clifford Christensen

    

   (V) Anders Korsbæk Jensen

    

   (V) Michael Nøhr

 • 12 Klima- og Miljøudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til styrelsesvedtægtens § 6 nedsættes der et klima- og miljøudvalg.

    

   Udvalget består af 7 byrådsmedlemmer, jf. styrelsesvedtægtens § 18.

    

   Klima- og Miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på klima-, natur- og miljøområdet. Klima- og Miljøudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i styrelsesvedtægtens § 18.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Klima- og Miljøudvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således vælges 7 medlemmer til Klima- og Miljøudvalget.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Torsten Nielsen

    

   (V) Allan Clifford Christensen

    

   (A) Martin Sanderhoff

    

   (A) Flemming Lund

    

   (V) Johannes F. Vesterby

    

   (V) Claus Clausen

    

   (Ø) Flemming Gundersen

 • 13 Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm.
  • Sagsfremstilling

   Af konstitueringsaftalen indgået den 20. november 2013 mellem Venstres byrådsgruppe, Socialdemokraternes byrådsgruppe, Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe, Dansk Folkepartis byrådsgruppe og Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe fremgår det bl.a., at der nedsættes et udvalg med 5 medlemmer, der i konstitueringsaftalen er benævnt Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm. henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal vælges 5 medlemmer til Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri mm.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Jens Rohde

    

   (A) Mette Nielsen

    

   (A) Niels Dueholm

    

   (C) Stine Damborg Pedersen

    

   (V) Åse Kubel Høeg

    

   Det blev på mødet oplyst, at udvalgets fulde navn er Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering jævnfør sag nr. 5 om udkast til Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.

 • 14 Børn og Unge-udvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) skal Byrådet nedsætte et børn og unge-udvalg.

    

   Efter § 19 i samme lov består børn og unge-udvalget af

   1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,

   2) byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet, og

   3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.

    

   For hvert medlem vælges en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage. Stedfortræderne for de medlemmer, der er valgt af Byrådet, vælges af de grupper i Byrådet, der har udpeget medlemmerne.

    

   Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke.

    

   For så vidt angår vederlag til henholdsvis udvalgsformanden og de øvrige medlemmer af udvalget henvises til andre sager på mødet i dag.

    

   Der skal således udpeges 2 byrådsmedlemmer til Børn og Unge-udvalget. Der skal herudover udpeges 2 personlige stedfortrædere.

    

   Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de 2 af Byrådet valgte medlemmer.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   (A) Eva Pinnerup                                  

    

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Gregers Laigaard

   (V) Åse Kubel Høeg

    

    

    

 • 15 Bestyrelsen for Energi Viborg A/S
  • Sagsfremstilling

   Energi Viborg er et forsyningsselskab med opgaver indenfor el-, vand- og varmeforsyning, rensning af spildevand samt drift af belysnings- og trafiksignalanlæg.

    

   Viborg Kommune ejer hele aktiekapitalen i Energi Viborg A/S. Dette selskab er moderselskab for forskellige datterselskaber, hvor de beskrevne aktiviteter er placeret.

    

   Ifølge §§ 6 og 9 i vedtægterne for Energi Viborg A/S skal der, senest 1 måned efter at en ny byrådsperiode er påbegyndt, afholdes generalforsamling i selskabet med henblik på udpegning af 5-9 medlemmer til bestyrelsen.

    

   Hidtil har bestyrelsen bestået af 5 byrådsmedlemmer.

    

   Vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for henholdsvis Energi Viborg A/S og for datterselskaberne i Energi Viborg A/S fremgår af anden sag på mødet i dag.

    

   Byrådet kan på sit konstituerende møde udpege de personer, som det på ovennævnte generalforsamling i januar 2014 agter at indstille som medlemmer til selskabets bestyrelse for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Som medlem til bestyrelsen for Energi Viborg A/S indstilles:

    

   (A) Niels Dueholm

    

   (V) Allan Clifford Christensen

    

   (C) Nikolai Norup

    

   (F) Søren Gytz Olesen

    

   (V) Anders Korsbæk Jensen 

    

    

    

    

    

    

    

 • 16 Skatteankenævn Randers
  • Sagsfremstilling

   I henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 1, har skatteministeren foretaget en nærmere inddeling af landet i skatteankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i skatteankenævnene.

    

   Skatteankenævnenes struktur er blevet ændret, og Viborg Kommune indgår fremover i Skatteankenævn Randers, der består af i alt 7 pladser, hvoraf Viborg Kommune skal foretage indstilling af 2 medlemmer samt 2 personlige suppleant for disse medlemmer. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Skatteankenævnet.

    

   Skatteankenævnet afgør efter skatteforvaltningslovens § 5, stk. 1, klager over visse nærmere angivne kategorier af told- og skatteforvaltningers afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

    

   Det nye skatteankenævns funktionsperiode er på 4 år, men således at funktionsperioden først begynder den 1. juli 2014.

    

   I henhold til et netop fremlagt udkast til forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn mv. vil medlemmerne modtage et årligt vederlag på 39.900 kr., dog modtager formanden 103.700 kr. og næstformanden 67.400 kr.

     

   Byrådet skal således indstille 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter for medlemmerne til brug for skatteministerens udpegning af medlemmer af Skatteankenævn Randers.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (C) Kirstine Skjødt Hermansen            

                    

   (C) Peter Juhl

   (O) Ove Kent Jørgensen

   (V) Anders Jensen

 • 17 Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst
  • Sagsfremstilling

   I henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 1, har skatteministeren foretaget en nærmere inddeling af landet i vurderingsankenævnskredse og samtidigt bestemt, hvilke kommuner der har indstillingsret til pladserne i vurderingsankenævnene.

    

   Vurderingsankenævnenes struktur er blevet ændret, og Viborg Kommune indgår fremover i Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst der består af i alt 5 pladser, hvoraf Viborg Kommune skal foretage indstilling af 1 medlem samt 1 personlige suppleant for medlemmet. Efterfølgende foretager skatteministeren udnævnelse af medlemmerne til Skatteankenævnet.

    

   I vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst indgår Favrskov, Skive, Randers og Viborg kommuner.  

     

   Vurderingsankenævnet afgør efter skatteforvaltningslovens § 6, stk. 1, klager over told- og skatteforvaltningers afgørelser om vurdering af landets faste ejendomme samt ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

    

   Det nye Vurderingsankenævns funktionsperiode er på 4 år, men således at funktionsperioden først begynder den 1. juli 2014.

    

   I henhold til et netop fremlagt udkast til forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn mv. vil medlemmerne modtage et årligt vederlag på 54.900 kr., dog modtager formanden 87.800 kr. og næstformanden 55.900 kr.

    

   Byrådet skal således indstille 1 medlem og 1 personlig suppleant til brug for skatteministerens udpegning af Viborg Kommunes medlem af Vurderingsankenævn Midtjylland Nordøst.

    

    

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Martin Sanderhoff

    

   (A) Anders Bertel

 • 18 Beredskabskommissionen
  • Sagsfremstilling

   I henhold til beredskabslovens § 9 skal Byrådet nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

    

   Borgmesteren er født formand for Beredskabskommissionen, og herudover skal politidirektøren være medlem af Kommissionen. Den øvrige sammensætning bestemmes af Byrådet. Antallet af medlemmer skal dog være ulige, ligesom flertallet skal være valgt af Byrådet. Der er herudover krav om, at de frivillige i redningsberedskabet skal være repræsenteret i Kommissionen med observatørstatus.

    

   Sammenlægningsudvalget besluttede den 6. november 2006 (sag nr. 221), at Beredskabskommissionen skal bestå af i alt 7 medlemmer, herunder en repræsentant for de frivillige som egentligt medlem.   

    

   Der skal således vælges 4 menige medlemmer til Beredskabskommissionen.

    

   Herudover skal Byrådet senere efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet udpege en repræsentant for de frivillige.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Borgmesteren (født formand)

    

   (A) Anders Bertel

    

   (B) Jeanette Enevoldsen

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (V) Allan Clifford Christensen

 • 19 Bevillingsnævnet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet kan i henhold til § 10, stk. 3, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til Byrådet.

    

   Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og bestyrertilladelser og består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Byrådet, kan være medlemmer af nævnet.

    

   Der har været tradition for, at borgmesteren udpeges til nævnet og er nævnets formand.

    

   Under henvisning hertil skal der således ske udpegning af indtil 6 medlemmer til Bevillingsnævnet.

    

   I det nuværende bevillingsnævn er henholdsvis branchens arbejdsgiverforening (HORESTA) og medarbejderside (3F) repræsenteret i bevillingsnævnet uden stemmeret. En henvendelse fra HORESTA og 3F vedrørende en sådan repræsentation i Bevillingsnævnet vil senere blive behandlet i en særskilt sag.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Borgmesteren

    

   (A) Marianne Aaris Andersen

    

   (V) Allan Clifford Christensen

    

   (V) Flemming Jørgensen

    

 • 20 Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 111 i retsplejeloven oprettes i hver politikreds et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

    

   Byrådet skal vælge en stedfortræder for borgmesteren af og blandt Byrådets medlemmer.

    

   Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

    

   Der skal således udover borgmesteren udpeges en stedfortræder for denne blandt Byrådets medlemmer.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   Borgmesteren (født medlem)

    

   (V) Nina Hygum

 • 21 Handicaprådet
  • Sagsfremstilling

   Af § 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at Byrådet nedsætter et handicapråd. Ifølge samme bestemmelse rådgiver Handicaprådet Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

    

   Handicaprådet har derimod ikke selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger om tiltag, som Kommunen skal iværksætte, og Byrådet er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet.

    

   Det fremgår af § 37 a, stk. 3, at Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

    

   I forbindelse med nedsættelsen af handicaprådet i den nye Viborg Kommune traf Sammenlægningsudvalget på sit møde den 6. marts 2006 (sag nr. 42) beslutning om, at rådet består af 14 medlemmer, heraf udpeger Byrådet 7 medlemmer efter indstilling fra handicaporganisationerne, og 7 medlemmer udpeges direkte af Byrådet. Af de 7 medlemmer, som udpeges af Byrådet, er de 3 udpeget blandt Byrådets medlemmer og de 4 blandt Kommunens embedsmænd. Endvidere udpeges personlige stedfortrædere for hvert af de 7 medlemmer.

    

   Byrådet har på sit møde den 29. april 2009 (sag nr. 120) godkendt, at den nuværende sammensætning af medlemmer i Handicaprådet i Viborg Kommune, fordelt på repræsentanter for handicaporganisationer, Byrådet og Forvaltningen videreføres.

    

   Der skal således vælges 3 byrådsmedlemmer til Handicaprådet samt 3 personlige suppleanter.

    

   Herudover skal Byrådet senere dels udpege 4 medlemmer fra Forvaltningen med personlige suppleanter og dels 7 medlemmer med personlige suppleanter efter indstilling fra handicaporganisationerne.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   (A) Anders Bertel                                  

    

   (A) Niels Dueholm

   (O) Lone Langballe

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (Ø) Flemming Gundersen

    

   (F) Søren Gytz Olesen

 • 22 Integrationsrådet
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 2, stk. 3, i forretningsordenen for Integrationsrådet i Viborg Kommune skal Byrådet udpege 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet.

    

   Integrationsrådet er oprettet efter reglerne i kapitel 8 i integrationsloven.

    

   Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Viborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig uanset etnisk baggrund, samt medvirke til at integrationsindsatsen er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af Byrådet.

    

   Integrationsrådet består pr. 1. januar 2014 af 16 medlemmer, som alle udpeges af Byrådet. Medlemmerne fordeler sig på

   • 8 medlemmer med hver sin personlige suppleant, der alle 16 vælges blandt de flygtninge og indvandrere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde,
   • 2 byrådsmedlemmer,
   • 1 medlem indstillet af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe,
   • 1 medlem indstillet af Det Lokale Beskæftigelsesråd,
   • 1 medlem indstillet af skolebestyrelserne,
   • 1 medlem indstillet af Folkeoplysningsudvalget,
   • 1 medlem indstillet af Erhvervsrådet og
   • 1 medlem indstillet af menighedsrådene.

    

   Medlemmerne udover de 2 byrådsmedlemmer udpeges således senere. Byrådet har den 30. oktober 2013 (sag nr. 5) besluttet fortsat at bemyndige Beskæftigelsesudvalget til på Byrådets vegne at godkende de øvrige medlemmer.

    

   På samme møde ændrede Byrådet forretningsordenen for Integrationsrådet, herunder at antallet af byrådsmedlemmer i Integrationsrådet skal være 2 fremfor tidligere 3.

    

   Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, dog bliver Integrationsrådet i funktion, indtil udpegning af nye medlemmer af rådet har fundet sted, jf. forretningsordenens § 2, stk. 4.

    

   Efter forretningsordenens § 4 udpeges en stedfortræder for hvert medlem af Integrationsrådet.

     

   Byrådet skal således udpege 2 byrådsmedlemmer til Integrationsrådet samt 2 stedfortrædere (en for hvert af de 2 medlemmer).

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Marianne Aaris Andersen

    

   (A) Eva Pinnerup

   (V) Claus Clausen

   (V) Åse Kubel Høeg

 • 23 Det Lokale Beskæftigelsesråd
  • Sagsfremstilling

   Af § 44 i lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats fremgår, at Byrådet skal nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd til at rådgive Kommunen og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

    

   Det fremgår af § 45, stk. 1, at det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af Byrådet

   • op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
   • op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,
   • 1 efter indstilling fra FTF,
   • 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
   • op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer,
   • 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger,
   • 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat, og
   • op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

   Ovennævnte medlemmer udpeges således senere. Byrådet bemyndigede på sit møde den 26. maj 2010 (sag nr. 205) borgmesteren til på Byrådets vegne at godkende de op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd i forening.

    

   Af § 45, stk. 4, fremgår, at borgmesteren er formand for rådet. Det fremgår dog videre af samme bestemmelse, at hvis beskæftigelsesindsatsen i Kommunen varetages af et stående udvalg, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet.

    

   Formandens suppleant er som udgangspunkt viceborgmesteren, men hvis borgmesteren beslutter, at formanden for det stående udvalg skal være formand for det lokale beskæftigelsesråd, fungerer næstformanden i det stående udvalg som suppleant.

    

   Funktionsperioden for det nye lokale beskæftigelsesråd regnes fra 1. juni 2014, og medlemmerne samt suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen. Funktionsperioden for formanden og dennes suppleant følger dog den kommunale valgperiode.

    

   Der skal således udpeges en formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd samt en suppleant for formanden.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (F) Søren Gytz Olesen

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

 • 24 Huslejenævnet
  • Sagsfremstilling

   Huslejenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og udlejere i det private udlejningsbyggeri, i det omfang Huslejenævnet er tillagt kompetence hertil i lejelovgivningen.

    

   Efter boligreguleringslovens § 36, stk. 1, består et huslejenævn af en formand og to andre medlemmer.

    

   Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland efter indstilling fra Byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

    

   De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i Kommunen. Begge skal være kendt med huslejeforhold.

    

   Endvidere skal Huslejenævnet i husordenssager, der er omfattet af lejelovens kap. XII A, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, og har hidtil været en embedsmand fra Kommunen med særligt kendskab til det sociale område.

    

   Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Der afventes indstilling om udpegning af et medlem til Huslejenævnet fra henholdsvis Viborg Udlejerforening og Viborg Lejerforening.

    

   På et senere tidspunkt skal Byrådet på baggrund af indstillingerne udpege 2 medlemmer til Huslejenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant. Samtidig skal Byrådet fastsætte størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer.

    

   Der skal således på nuværende tidspunkt foretages indstilling af formand samt suppleant for formanden til direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Formand: 

                                                      

   Suppleant:

   Mogens E. Andersen

    

   Birgitte H. Kiil

 • 25 Beboerklagenævnet
  • Sagsfremstilling

   Beboerklagenævnet træffer afgørelse om tvister mellem lejere og almene boligorganisationer, i det omfang Beboerklagenævnet er tillagt kompetence hertil i almenlejeloven.

    

   Efter almenlejelovens § 97, stk. 1, består et beboerklagenævn af en formand og to andre medlemmer.

    

   Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland efter indstilling fra Byrådet. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

    

   De to andre medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de større lejerforeninger og almene boligorganisationer i Kommunen. Begge skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

    

   Endvidere skal beboerklagenævnet i husordenssager, der er omfattet af almenlejelovens kap. 13, tiltrædes af en social sagkyndig person, der ikke har stemmeret i nævnet. Det socialt sagkyndige medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, og har hidtil været en embedsmand fra Kommunen med særligt kendskab til det sociale område.

    

   Der skal samtidigt vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

    

   Der afventes indstilling om udpegning af et medlem til Beboerklagenævnet fra henholdsvis de almene boligorganisationer og Viborg Lejerforening.

    

   På et senere tidspunkt skal Byrådet på baggrund af indstillingerne udpeges 2 medlemmer til Beboerklagenævnet med suppleanter samt en social sagkyndig person med suppleant. Samtidig skal Byrådet fastsætte størrelsen af vederlaget til nævnets medlemmer.

    

   Der skal således på nuværende tidspunkt foretages indstilling af formand samt suppleant for formanden til direktøren for Statsforvaltningen Midtjylland.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Formand: 

                                                      

   Suppleant:

   Mogens E. Andersen

    

   Birgitte H. Kiil

 • 26 Grundlisteudvalget
  • Sagsfremstilling

   For hver landsretsnævningekreds vælges for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninger eller domsmænd. Listerne over disse personer benævnes grundlister.

    

   For hver landsretsnævningekreds dannes en nævninge- og domsmandsliste ved lodtrækning blandt de personer, der er opført på grundlisterne. På samme måde dannes en nævninge- og domsmandsliste for hver byret, der ligger i landsretsnævningekredsen.

    

   De nærmere regler om udtagelse af personer til grundlisten er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Det fremgår bl.a. heraf, at der til grundlisten udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af de forskellige aldersklasser og af mænd og kvinder. Endvidere skal der tilstræbes en repræsentation af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

    

   Efter retsplejelovens § 72 foretages udtagelsen til grundlisten inden for hver kommune af et grundlisteudvalg på 5 medlemmer, der udpeges af byrådet.

    

   Byrådet skal således udpege 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Per Møller Jensen

    

   (B) Ole Birch

    

   (O) Per Asp

    

   (V) Birthe Lützhøft

    

   (V) Flemming Jørgensen

 • 27 Hegnssynet
  • Sagsfremstilling

   I henhold til hegnslovens §§ 27 og 28 skal Byrådet nedsætte et hegnssyn. Hegnssynet består af 3 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges som formand. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og et medlem skal være bygningskyndigt. Der udpeges tillige 3 personlige suppleanter til Hegnssynet. 

    

   Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

    

   Efter bekendtgørelsen om vederlag til hegnsynsmænd samt til vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven tilkommer der Hegnssynet et vederlag, der normalt pt. udgør 1.750 kr. pr. hegnssag. Vederlaget fordeles med 750 kr. til formanden og 500 kr. til hver af de andre synsmænd.

    

   Der skal således udpeges 3 medlemmer til Hegnssynet, og 1 af disse medlemmer skal udpeges som formand. Herudover skal der udpeges 3 personlige suppleanter.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (V) Henning Fruergaard (formand)

    

   (V) Esben Tøttrup

   (A Carsten Hove

   (A) Anders Bertel

    

   (O) Svend Erik Jakobsen

    

   (O) Niels Klavsen

 • 28 Vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven
  • Sagsfremstilling

   I henhold til mark- og vejfredslovens § 21 skal Byrådet udpege 3 vurderingsmænd, hvoraf den ene skal udpeges som formand.

    

   Vurderingsmændene skal vurdere skader på afgrøder m.m. forvoldt af løsslupne husdyr.

    

   For afholdelse af en vurderingsforretning efter mark- og vejfredsloven tilkommer der vurderingsmændene et vederlag på 1.750 kr., der fordeles med 750 kr. til formanden og 500 kr. til hver af de øvrige vurderingsmænd.

    

   I de fleste vurderingsforretninger medvirker dog normalt kun formanden og et af de menige medlemmer. I sådanne tilfælde er vederlaget alene 1.250 kr., der fordeles med 750 kr. til formanden og 500 kr. til det menige medlem.

    

   Der skal således udpeges 3 personer som vurderingsmænd, og et af disse medlemmer skal udpeges som formand. Herudover skal der udpeges 3 personlige suppleanter.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Martin Sanderhoff (formand)

    

   (A) Anders Bertel

   (C) Jens Mortensen

   (C) Torsten Nielsen

    

   (V) Esben Tøttrup

    

   (V) Palle Østergaard

 • 29 Ekspropriationskommissionen
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 5 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation af fast ejendom nedsætter transportministeren ekspropriationskommissioner.

    

   Efter lovens § 6, stk. 2, udpeger transportministeren 8 personer, der optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af ekspropriationskommissionerne.

    

   Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra den af ministeren udfærdigede liste og 2 medlemmer fra den kommunale liste.

    

   Ekspropriationskommissionen træffer afgørelse om den nærmere gennemførelse og tilrettelæggelse af statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Kommissionen afgør tillige erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriationen.

    

   Transportministeriet har i brev af 7. november 2013 understreget, at de personer, som byrådet udpeger, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Samtidigt har ministeriet gjort opmærksom på, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og at det derfor bør undgås at samme person udpeges til begge hverv.

    

   Medlemmer af ekspropriationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.

    

   Der skal således udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer til ekspropriationskommissionen.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Eva Pinnerup

 • 30 Taksationskommissionen
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 7, stk. 1, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom nedsætter transportministeren en eller flere taksationskommissioner.

    

   Efter lovens § 7, stk. 3, udpeger transportministeren 8 personer, der optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger byrådet 1 person, der optages på en liste over kommunale medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

    

   En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal være jurist, udnævnes af regeringen. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra den af ministeren udfærdigede liste og 2 medlemmer fra den kommunale liste.

    

   Taksationskommissionen er administrativ ankeinstans i forhold til afgørelser om erstatningsspørgsmål, der er truffet af Ekspropriationskommissionen.

    

   Transportministeriet har i brev af 7. november 2013 understreget, at de personer, som byrådet udpeger, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Samtidigt har ministeriet gjort opmærksom på, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen, og at det derfor bør undgås at samme person udpeges til begge hverv.

    

   Medlemmer af taksationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.

    

   Der skal således udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer til taksationskommissionen.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Palle Østergaard

 • 31 Taksationskommissionen for Viborg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til vejlovens § 57, stk. 1, nedsætter transportministeren taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder.

    

   Der er nedsat 15 taksationskommissioner, herunder Taksationskommissionen for Viborg.

    

   Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med iværksættelse af ekspropriation til bl.a. offentlige vej- og stianlæg.

    

   En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren udnævner en formand, der skal være jurist. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte taksationssag 2 medlemmer fra den kommunale liste.

    

   Efter vejlovens § 57, stk. 3 udpeger byrådet i hver kommune 2 personer, der for byrådets valgperiode optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

    

   De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag, må ikke være medlem af det byråd, som har truffet beslutning om ekspropriation.

    

   De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag, kan heller ikke deltage i Overtaksationskommissionens eventuelle behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.

    

   I henhold til vejlovens § 60, stk. 1, skal medlemmer af taksationskommissioner have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Byrådet skal derfor så vidt muligt vælge medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser, såvel i landområder som i byområder.

    

   Medlemmer af taksationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse.

    

   Der skal således udpeges 2 personer til optagelse på listen over medlemmer til Taksationskommissionen for Viborg.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Stig Jensen

    

   (I) Keld Lorenzen

 • 32 Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til vejlovens § 58 nedsætter transportministeren overtaksationskommissioner samt deres forretningsområder.

    

   Der er nedsat 7 overtaksationskommissioner, herunder Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg.

    

   Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg er administrativ ankeinstans i forhold til afgørelser af erstatningsspørgsmål, der træffes af Taksationskommissionen for Viborg i forbindelse med iværksættelse af ekspropriation til bl.a. offentlige vej- og stianlæg.

    

   En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren udnævner en formand, der skal være jurist, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til behandlingen af den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra den kommunale liste.

    

   Efter vejlovens § 58, stk. 3 udpeger byrådet i hver kommune 1 person, der optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

   Det medlem, som deltager i behandlingen af en Overtaksationskommissionssag, må ikke være medlem af det byråd, som har truffet beslutning om ekspropriation.

    

   De medlemmer, som deltager i behandlingen af en taksationskommissionssag kan heller ikke deltage i Overtaksationskommissionens eventuelle behandling af sagen. Den samme person kan derfor ikke udpeges til begge hverv.

    

   I henhold til vejlovens § 60, stk. 1, skal medlemmer af overtaksationskommissioner have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Byrådet skal derfor så vidt muligt vælge medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser, såvel i landområder som i byområder.

    

   Medlemmer af overtaksationskommissionen modtager 2.000 kr. pr. mødedag samt befordringsgodtgørelse. 

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til optagelse på listen over medlemmer til Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Michael Hansen

 • 33 Vejsynsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Med henblik på at få fastlagt behovet for istandsættelse og eventuel fremtidig vedligeholdelse af en privat fællesvej eller privat fællessti og fordelingen af arbejdet eller udgifterne hertil kan kommunen afholde vejsyn. Lov om private fællesveje (privatvejsloven) indeholder nærmere bestemmelser for kommunens beslutning om vejens istandsættelse eller vedligeholdelse samt procedure for afholdelse af vejsyn.

    

   Efter privatvejslovens § 17, stk. 1, 2. pkt. (tidligere lov § 15, stk. 1) kan en vejberettiget (indehaver af en vejret) til en privat fællesvej beliggende på landet, jf. lovens § 4 og lovens afsnit II, anmoder kommunalbestyrelsen om afholdelse af vejsyn. I så fald er kommunen forpligtet til at afholde vejsyn.

    

   I det omfang kommunen afholder vejsynet i henhold til anmodning fra en vejberettiget, kan udgifter, der direkte kan henføres til vejsynet, efter kommunalbestyrelsens beslutning kræves betalt af de vejberettigede, jf. lovens § 15, stk. 2, nr. 3 (tidligere lov § 16, stk. 3, nr. 5). Afholdes vejsynet på kommunens foranledning kan udgifterne forbundet herved således ikke kræves betalt af de vejberettigede.

    

   Byrådet besluttede 28. april 2010 (sag nr. 194) at oprette et vejsynsudvalg og udpegede i den forbindelse 3 medlemmer samt 2 suppleanter.

     

   Der skal således udpeges 3 medlemmer samt 2 suppleanter til vejsynsudvalget.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Stig Jensen             

    

   (A) Martin Sanderhoff

   (O) Johnny F. Andresen

   (O) Torben Guldmann

    

   (V) Esben Tøttrup

    

 • 34 KL's repræsentantskab
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 13 i KL’s love består KL’s repræsentantskab bl.a. af borgmestrene i KL’s medlemskommuner.

    

   Herudover skal de enkelte kommunalbestyrelser efter samme bestemmelse udpege en stedfortræder for borgmesteren til repræsentantskabet.

    

   Borgmesteren er således født medlem af KL’s repræsentantskab, og Byrådet skal vælge en personlig stedfortræder for formanden til KL’s repræsentantskab.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   Borgmesteren (født medlem)

    

   (V) Nina Hygum

 • 35 Delegerede til KL's delegeretmøde
  • Sagsfremstilling

   Efter § 4, stk. 1, i KL’s love kan hver af KL’s medlemskommuner udpege 1 stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Med omkring 94.500 indbyggere i Viborg Kommune svarer dette til 12 delegerede.

    

   Samtidigt med udpegningen af delegerede vælger Byrådet en personlig stedfortræder for hver af de delegerede.

    

   Delegeretmødet er KL’s højeste myndighed.

    

   Som stemmeberettiget delegeret kan alene udpeges medlemmer af Byrådet.

    

   Byrådet skal således udpege 12 delegerede til KL’s delegeretmøde tillige med 12 personlige stedfortrædere.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Delegeret: 

                                                      

   Stedfortræder:

   (A) Per Møller Jensen             

    

   (A) Martin Sanderhoff

   (A) Mette Nielsen

   (A) Marianne Aaris Andersen

    

   (A) Niels Dueholm

    

   (A) Anders Bertel

    

   (C) Søren Pape Poulsen

    

   (C) Torsten Nielsen

    

   (C) Kirstine Skjødt Hermansen

    

   (C) Samina Shah

    

   (F) Søren Gytz Olesen

    

   (Ø) Flemming Gundersen

    

   (O) Lone Langballe

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (V) Ib Bjerregaard

    

   (V) Claus Clausen

    

   (V) Nina Hygum

    

   (V) Gudrun Bjerregaard

    

   (V) Åse Kubel Høeg

    

   (V) Anders Korsbæk Jensen

    

   (V) Allan Clifford Christensen

    

   (V) Karin Clemmensen

    

   (V) Johannes F. Vesterby

    

   (V) Michael Nøhr

 • 36 Turistforeningen for Viborg & Omegn
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 3 i vedtægterne for Turistforeningen for Viborg & Omegn kan Viborg Kommune udpege 1-2 medlemmer af bestyrelsen, der i øvrigt består af 7 andre medlemmer. Kommunen fastsætter selv, for hvor lang tid de af dem valgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges, og dermed også, hvornår de vælges.

    

   Turistforeningens formål er at udvikle og markedsføre Viborg Kommune som turistmål, at drive Viborg Turistbureau, og at fremme turismen i Viborg Kommune under hensyntagen til miljø, befolkningens interesser, kultur- og naturværdier.

    

   Der arbejdes pt. på ændringer af de eksisterende vedtægter. Der forventes dog ikke at ske ændringer i forhold til Viborg Kommunes adgang til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

    

   Bestyrelsen kan betale honorar og befordringsgodtgørelse til bestyrelsesformanden.

    

   Der skal således udpeges 1-2 bestyrelsesmedlemmer til Turistforeningen for Viborg & Omegn.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Per Møller Jensen

    

   (V) Gregers Laigaard

 • 37 Delegeret til Midtjyllands EU-kontors generalforsamlinger
  • Sagsfremstilling

   Foreningen Midtjyllands EU-Kontor blev stiftet i november 2006 af Region Midtjylland og regionens 19 kommuner, herunder Viborg Kommune.

    

   I henhold til § 4 i vedtægterne for foreningen Midtjyllands EU-kontor er generalforsamlingen den øverste myndighed, på hvilken ethvert medlem har én stemme.

    

   Foreningens formål er via et kontor i Bruxelles bl.a. at repræsentere og varetage medlemmernes interesser overfor EU-systemet, at rådgive medlemmerne samt andre virksomheder og institutioner i Region Midtjylland om EU-forhold og at bidrage til, at disse virksomheder og institutioner drager fordel af de muligheder, EU tilbyder.

    

   Byrådet udpegede den 9. december 2009 (sag nr. 41) Søren Pape Poulsen til at repræsentere Viborg Kommune som kommunens delegerede på foreningens generalforsamlinger.

    

   Der skal således udpeges en delegeret for Viborg Kommune til foreningen Midtjyllands EU-kontor.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Søren Pape Poulsen

 • 38 Bestyrelsen for Forskerpark Foulum
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 9 i vedtægterne for ”Det selvstændige forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum” udpeger Region Midtjylland, Viborg Kommune og Fødevareministeriet hver 2 medlemmer med hver sin suppleant til forskerparkens bestyrelse. Herudover kan bestyrelsen udpege et 7. bestyrelsesmedlem.

     

   Forskerparkens primære formål er at fremme erhvervsudviklingen indenfor det agro- og fødevareindustrielle kompleks ved at etablere og drive en forskerpark, herunder udleje lokaler og stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne med henblik på forskning og udvikling samt hertil knyttet salg og formidling.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer med hver sin suppleant til bestyrelsen for Forskerpark Foulum.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Niels Dueholm             

    

   (A) Mette Nielsen

   (V) Britta Leth

   (V) Morten Otte

 • 39 Bestyrelsen for Karup Lufthavn a.m.b.a.
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 6 i andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. udpeger Viborg Byråd 2 medlemmer til selskabets bestyrelse, hvoraf det ene skal være en repræsentant for erhvervslivet/organisationerne. Bestyrelsen består i alt af 13 medlemmer.

    

   Formålet med selskabet er at drive en civil lufthavn i Karup, at sikre opretholdelse af en flyrute mellem Karup og København og at sikre, at den civile lufttrafik til og fra Karup Lufthavn fortsat udvikles.

    

   Bestyrelsesmedlemmerne ydes befordringsgodtgørelse. Der ydes formanden for bestyrelsen et vederlag på 4.350 kr./måned.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Karup Lufthavn, hvoraf den ene skal være en repræsentant for erhvervslivet/organisationerne.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Søren Pape Poulsen

    

   Som repræsentant for erhvervslivet/organisationerne: Claus Bertelsen – Peter Larsen Kaffe A/S

 • 40 Bestyrelsen for LAG Viborg - lokal aktionsgruppe i Viborg Kommune (landdistriktsprogrammet)
  • Sagsfremstilling

   LAG Viborg er en lokal aktionsgruppe, som er oprettet indenfor rammerne af Landdistriktsprogrammet for 2007-2013.

    

   LAG er et lokalt baseret partnerskab mellem myndigheder, organisationer, foreninger og borgere, som skal bidrage til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter indenfor Viborg Kommune. LAG Viborg er etableret som en forening med egne vedtægter og egen bestyrelse.

     

   Bestyrelsen for LAG Viborg består af 15 medlemmer. Heraf udpeges 1 – 2 medlemmer af Byrådet. Byrådet vælger derudover 1 suppleant. De øvrige medlemmer udpeges af generalforsamlingen.

    

   Der ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter ved deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.

    

   Efter vedtægtens § 19 fortsætter LAG Viborg sit virke indtil opgaver i relation til Landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er endeligt afsluttede, dvs. også efter 31. december 2013. Disse opgaver skal være afsluttede senest ved udgangen af 2015.

    

   Viborg Kommune har ved sidste udpegning af bestyrelsesmedlemmer til LAG Viborg udpeget Johannes F. Vesterby og Knud Gaarn-Larsen som bestyrelsesmedlemmer og Stig Jensen som suppleant.

    

   Der skal således udpeges 1 – 2 medlemmer til bestyrelsen samt en suppleant til bestyrelsen for LAG Viborg.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (K) Tommy Dalgaard 

   (K) Knud Gaarn-Larsen

    

   (V) Gudrun Bjerregaard

    

   (I) Max Sørensen

 • 41 Bestyrelsen for Foreningen Fiskeri-LAG Midt/Nord - aktionsgruppe i Fiskeregion Limfjorden (fiskeriudviklingsprogrammet)
  • Sagsfremstilling

   Fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 afsætter – på samme måde som det er kendt fra Landdistriktsprogrammet – midler til lokale aktionsgrupper (LAG), som skal støtte aktiviteter, som forbedrer levevilkår og beskæftigelse i de områder, der har tilknytning til fiskeri og akvakulturer.

    

   Der er i Fiskeriregion Limfjorden etableret en fælles lokal aktionsgruppe: Fiskeri-LAG Midt/Nord, der er organiseret som en forening med egne vedtægter og egen bestyrelse.

     

   Bestyrelsen for Fiskeri-LAG Midt/Nord består iflg. vedtægterne af min. 11 og max. 15 medlemmer. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at 4 bestyrelsesmedlemmer udpeges af offentlige myndigheder, og 11 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen.

     

   Viborg Kommune er repræsenteret i Fiskeri-LAG Midt/Nords bestyrelse sammen med 5 andre kommuner, nemlig: Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Brønderslev kommuner.

    

   Hver af de 6 repræsenterede kommuner udpeger 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

      

   Der ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter ved deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.

    

   Efter vedtægtens § 19, stk. 1 fortsætter Fiskeri-LAG Midt/Nord sit virke indtil opgaver i relation til fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 er endeligt afsluttet, dvs. også efter 31. december 2013. Foreningens levetid er således forlænget med forventeligt minimum 1 år.

    

   Viborg Kommune har ved sidste udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fiskeri-LAG Midt/Nord udpeget Carsten Hove og Stig Jensen som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant.

    

   Der skal således udpeges et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen for Fiskeri-LAG Midt/Nord.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Flemming Lund         

    

   (A) Martin Sanderhoff

 • 42 Valgbestyrelse ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet
  • Sagsfremstilling

   I henhold til folketingsvalglovens § 23 skal der for hver kommune vælges en valgbestyrelse. Der skal kun vælges 1 valgbestyrelse, selv om der er flere valgkredse i kommunen (Viborg Kommune består af 2 valgkredse).

    

   Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen af 4 andre medlemmer, jf. folketingsvalglovens § 25. Efter lovens § 26 skal Byrådet blandt valgbestyrelsens medlemmer vælge en næstformand, der varetager formandshvervet i valgbestyrelsen, hvis formanden har forfald.

    

   Valgbestyrelsen forbereder og leder folketingsvalg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen, jf. herved lovens § 23.

    

   Tilsvarende skal der i forbindelse med folkeafstemninger vælges en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen til folkeafstemninger vælges efter samme regler som ved folketingsvalg, jf. folketingsvalglovens § 97. Valgbestyrelsen har samme opgaver som ved folketingsvalg, dog med de ændringer, der følger af afstemningens karakter.

    

   Endelig skal der efter § 16 i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet vælges en valgbestyrelse i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. Denne valgbestyrelse vælges efter samme regler som ved valg til Folketinget og har tilsvarende opgaver, som valgbestyrelsen har ved valg til Folketinget.

    

   Til valgbestyrelsens medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren. Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter, uanset at disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

    

   Der skal således vælges 4 medlemmer til valgbestyrelserne ved folketingsvalg, heraf én som næstformand. Der skal herudover vælges i alt 5 stedfortrædere. Der skal desuden vælges et tilsvarende antal medlemmer til valgbestyrelserne ved henholdsvis folkeafstemning samt valg til Europa-Parlamentet.

    

   Der er ikke noget til hinder for, at de samme personer vælges til alle tre valgbestyrelser.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   Borgmesteren (født formand)

    

   (C) Torsten Nielsen

   (V) Nina Hygum

    

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Anders K. Jensen

    

   (A) Mette Nielsen 

    

   (O) Lone Langballe

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (V) Ib Bjerregaard

    

   (V) Åse Kubel Høeg

 • 43 Valgbestyrelse ved kommunale valg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til den kommunale valglovs § 13 skal der for hver kommune vælges en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen.

    

   Valgbestyrelsen forbereder og leder det kommunale valg og forestår den endelige opgørelse af afstemningen, jf. den kommunale valglovs § 14.

    

   Efter den kommunal valglovs § 14 er borgmesteren født formand for valgbestyrelsen. Derudover består valgbestyrelsen 4-6 medlemmer.

    

   Der har i Viborg Kommune hidtil været i alt 5 medlemmer (incl. borgmesteren) i valgbestyrelsen ved kommunale valg.

    

   Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand, der varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald. Den gruppe, der har valgt et medlem til Valgbestyrelsen, udpeger tillige en stedfortræder.

    

   Til valgbestyrelsens medlemmer ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valget. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer, at der ikke ydes diæter til borgmesteren.  Til de øvrige medlemmer af valgbestyrelsen ydes diæter, uanset at disse modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

    

   Der skal således udpeges 4-6 medlemmer til valgbestyrelsen, hvoraf én skal udpeges som næstformand. Der skal herudover vælges en personlig stedfortræder for hvert af valgbestyrelsens medlemmer, herunder borgmesteren.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   Borgmesteren (født formand)

    

   (C) Torsten Nielsen

   (V) Nina Hygum

     

   (A) Per Møller Jensen

   (V) Anders K. Jensen

    

   (A) Mette Nielsen

    

   (O) Lone Langballe

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (V) Ib Bjerregaard

    

   (V) Åse Kubel Høeg

 • 44 Valgstyrere og valgstyrersuppleanter til folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til Europa-Parlementet samt til kommunale valg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til lov om valg til Europa-Parlamentet, den kommunale valglov samt folketingsvalgloven - der også indeholder reglerne gældende for folkeafstemninger - skal Byrådet i forbindelse med afholdelse af de nævnte valghandlinger udpege mindst 5 og højst 9 valgstyrere for hvert afstemningssted. Byrådet udpeger tillige en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted

    

   Valgstyrernes opgave er at lede afstemningen og stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder.

     

   For hvert af de 17 afstemningssteder skal der således udpeges 5 til 9 valgstyrere, heraf én som formand. Hidtil har der været udpeget 5 valgstyrere for hvert afstemningssted i Viborg Kommune.

    

   Samtidigt bør der blandt de øvrige valgstyrere på afstemningsstedet udpeges en personlig stedfortræder for valgstyrerformanden i tilfælde af formandens forfald.

    

   På Byrådets møde den 20. november 2013 (sag nr. 2) blev det endvidere besluttet, at udpege 30 suppleanter for valgstyrene.

    

   I lighed med hidtidig praksis som fastsat på Byrådets møde den 28. april 2010 (sag nr. 174) forudsættes det, at borgmesteren er bemyndiget til at godkende fremtidige ændringer, hvis de enkelte partigrupper ønsker udskiftninger blandt de udpegede valgstyrere eller de udpegede suppleanter for valgstyrene.

    

   Til valgstyrerne ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov, uanset at nogle af valgstyrerne modtager fast vederlag m.v. for varetagelse af hvervet som byrådsmedlem.

    

   Der skal således udpeges i alt 85 valgstyrere fordelt på de 17 afstemningssteder. Blandt de 5 valgstyrere på det enkelte afstemningssted udpeges én som formand, mens en af de øvrige valgstyrere udpeges som stedfortræder for formanden.

    

   Herudover skal der yderligere udpeges 30 suppleanter for valgstyrene.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Valgstyrere:

    

   Frederiks Kulturhus

   (C) Vinnie Vendelbo Højmark (formand)

   (A) Jette Schmidt (stedfortræder)

   (O) Johnny F. Andresen

   (V) Gregers Laigaard

   (V) Ingelise Sterup

    

   Hald Ege Hallen

   (V) Åse Kubel Høeg (formand)

   (V) Henry Juul Nielsen (stedfortræder)

   (A) Mads Panny

   (F) Birgit Dyekjær

   (C) Samina Shah

    

   Karup, Jet Hallen

   (V) Allan Clifford Christensen (formand)

   (V) Holger Laustsen (stedfortræder)

   (A) Bent Sander Madsen

   (A) Anders Bertel

   (C) Martin Ditlevsen

    

   Løgstrup Hallen

   (V) Gudrun Bjerregaard (formand)

   (V) Hans Dalsgård (stedfortræder)

   (A) Svend Drejer

   (A) Allan Bjerregaard

   (C) Dorthe Skov Pedersen

    

   Mønsted, Østfjends Hallen

   (C) Torsten Nielsen (formand)

   (O) Per Asp (stedfortræder)

   (A) Else Th. Pedersen

   (V) Jakob Repsholt

   (V) Per Åkjær Jakobsen

    

   Stoholm Kultur- og Fritidscenter

   (V) Karin Clemmensen (formand)

   (V) Henry Jensen (stedfortræder)

   (A) Morten Mylius Rasmussen

   (C) Carsten Van Der Sterren

   (C) Ejner Bank Andreasen

    

   Vridsted, Vestfjends Hallen

   (V) Claus Clausen (formand)

   (C) Michael Van Der Sterren (stedfortræder)

   (V) Kurt Østergaard

   (A) Hans Jørgen Nørgaard

   (A) Karl Johan Larsen

    

   Tinghallen

   (A) Per Møller Jensen (formand)

   (C) Nikolai Norup (stedfortræder)

   (O) Ove Kent Jørgensen

   (V) Ib Bjerregaard

   (V) Britta Leth

    

   Bjerringbro Nord, Bjerringbro Idrætspark

   (C) Jytte Kjær Kjemtrup (formand)

   (V) Keld T. Jørgensen (stedfortræder)

   (A) Niels Dueholm

   (F) Kirsten Almind

   (V) Nina Hygum

    

   Bjerringbro Syd, Bøgeskov Skolen

   (A) Martin Sanderhoff (formand)

   (A) Kaj Flemming Pedersen (stedfortræder)

   (K) Ingrid Bak

   (V) Anders T. Olesen

   (V) Esben Tøttrup

    

   Hammershøj Hallen

   (O) Lone Langballe (formand)

   (A) Karina Sørensen (stedfortræder)

   (V) Henning Fruergård

   (V) Anders V. Christensen

   (Ø) Jan Hagerup

    

   Møldrup Kulturcenter

   (A) Mette Nielsen (formand)

   (A) Elin Olsen (stedfortræder)

   (M) Peter Sørensen

   (V) Anders Korsbæk Jensen

   (V) Michael Nøhr

    

   Overlund-Hallen

   (A) Eva Pinnerup (formand)

   (A) Marianne Aaris Andersen (stedfortræder)

   (C) Kirstine Skjødt Hermansen

   (V) Flemming Jørgensen

   (V) Morten Jørgensen

    

   Røddinghus

   (V) Johannes F. Vesterby (formand)

   (V) Birthe Bak Lützhøft (stedfortræder)

   (A) Eigil Jensen

   (C) Peter Juhl

   (Ø) Søren K. Johansen

    

   Rødkærsbro Hallen

   (V) Holger Andersen (formand)

   (V) Inge Marie Vejrum (stedfortræder)

   (A) Per Tørring

   (A) Jan Koue Hammershøj

   (C) Jeppe Kjemtrup

    

   Skals Idræts- og Svømmehal

   (A) Flemming Lund (formand)

   (C) Stine Damborg Pedersen (stedfortræder)

   (O) Niels Klavsen

   (V) Anders Mølgård

   (V) Palle Østergård

    

   Ørum, Tjele Hallen

   (V) Morten Otte (formand)

   (V) Richard Sø (stedfortræder)

   (A) Birthe Harritz

   (A) Carsten Dalsgaard Poulsen

   (C) Morten Høgh Christensen

    

    

   Følgende personer udpeges som suppleanter for valgstyrerne:

    

   (A)

   (A)

   (A)

   (A)

   (A)

   (A)

   (A)

   (A)

   (A)

    

   (C) Morten Sass Glarbo

   (C) Carsten Stenrøjl

    

   (K) Thorkild Jakobsen

   (K) Thorvald Jensen

    

   (B) Ole Birch

   (B) Jørgen Michaelsen

    

   (F) Steen Rønnow

    

   (O)Torben Guldmann

   (O) Svend Erik Jakobsen

    

   (V) Tom Jepsen

   (V) Isak Krab Koed

   (V) Jan S. Søgaard

   (V) Peter Søensen

   (V) Lars Kristensen

   (V) Vagn Åge Kjeldsen

   (V) Marius Kristensen

   (V) Ejnar Damborg Skovhus

   (V) Bente B. Jakobsen

   (V) Solveig Klit Forum

   (V) Hanne Kristiansen

    

   (Ø) Jette Rydbjerg

    

   Borgmesteren bemyndiges til efterfølgende at godkende de manglende navne på valgstyrersuppleanter fra Socialdemokratiet.

 • 45 Politisk tilforordnede til valgdagen og politisk tilforordnede til brevstemmemodtagehold
  • Sagsfremstilling

   Byrådet har på mødet den 28. april 2010 (sag nr. 174) oprindeligt fastlagt principperne for udpegning af politisk tilforordnede vælgere til valg samt politisk tilforordnede til at modtage brevstemmer i bl.a. pleje- og ældreboliger.

    

   Byrådet besluttede i den forbindelse at der blandt partierne i Byrådet, skulle udpeges 20 politisk tilforordnede vælgere til valgdagen.

    

   Efterfølgende har Byrådet på sit møde den 20. november 2013 (sag nr. 2) besluttet at øge antallet af politisk tilforordnede vælgere til valgdagen fra 20 til 30.

    

   På mødet den 28. april 2010 besluttede Byrådet endvidere, at der til at modtage brevstemmer i bl.a. pleje- og ældreboliger udpeges 6 hold á 2 personer, hvoraf den ene fra hvert af de 6 hold er politisk udpeget, og at de 6 politisk udpegede brevstemmemodtagere fordeles blandt partierne i Byrådet med 1 plads til hver.

     

   Udpegningen er gældende for alle valghandlinger i form af EU-, Folketings-, Kommunevalg samt folkeafstemninger i byrådsperioden fra den 1. januar 2014 til 31. december 2017.

    

   Til de tilforordnede ydes diæter for deres virksomhed i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Diæterne ydes efter reglerne i den kommunale styrelseslov, uanset om nogle af de politisk tilforordnede modtager fast vederlag m.v. for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem.

    

   Der skal således udpeges 30 tilforordnede vælgere samt 6 brevstemmemodtagere.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Politisk tilforordnede: 

    

   Bjerringbro Nord, Bjerringbro Idrætspark

   (A) Katrine Ø. Larsen

   (C) Ida Middelhede Jensen

   (V) Ebbe Eriksen

   (V) Brian Sørensen

    

   Møldrup Kulturcenter

   (A) Mogens Dinesen

   (V) Birger Frandsen

    

   Overlund-Hallen

   (A) Ole Trier Nørskov

   (A) Ole Kirkegaard

   (A) Anne-Mette Olsen

   (A) Kaj Steen Rasmussen  

   (C) Anna Margrethe Engbæk Schmidt

   (K) Brita Bach Pedersen

   (O) Grethe Ørskov Sørensen

   (V) Poul Pilgaard

   (V) Kirsten Dalberg

   (V) Steen Pedersen

   (V) Jakob Harritz

    

   Tinghallen

   (A) Karen Thaagaard

   (A) Hanne Kjeldsen

   (A) Peter Nyborg Madsen

   (B) Adnan Al-Adhami

   (C) Arvid Nielsen

   (F) Kai O. Andersen

   (K) Jens Aage Nielsen

   (O) Jess V. Mikkelsen

   (V) Peter Jarly

   (V) Ole Jespersen

   (V) Søren Pedersen

   (V) Anders Jensen

   (Ø) Birgit Rasmussen

    

    

   Politisk tilforordnede til brevstemmemodtageholdene:

    

   (A) Rikke Cramer Christiansen

   (A) Ernst Greve

   (C) Morten Sass Glarbo

   (O) Grethe Ørskov Sørensen

   (V) Inge-Lise Sterup

   (V) Knud Hanghøj Nielsen

 • 46 Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 6 i vedtægterne for HMN Naturgas I/S udpeger Viborg Byråd 4 byrådsmedlemmer med hver sin stedfortræder til repræsentantskabet for selskabet.

    

   HMN Naturgas I/S er et fælleskommunalt interessentskab, som ifølge vedtægterne har til formål at forestå distribution af naturgas, herunder anlæg og drift af distributionsnet.

    

   HMN Naturgas I/S er opstået i forbindelse med en fusion af HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S, som er foretaget i november måned 2009.

    

   HMN Naturgas I/S yder diæter til medlemmer af repræsentantskabet.

    

   Der skal således udpeges 4 medlemmer og 4 personlige stedfortrædere til repræsentantskabet.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   (A) Niels Dueholm

    

   (A) Flemming Lund

   (C) Samina Shah

   (C) Torsten Nielsen

    

   (O) Lone Langballe

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

    

   (V) Ib Bjerregaard

    

   (V) Anders Korsbæk Jensen

 • 47 Repræsentantskabet for L90
  • Sagsfremstilling

   L90 er et andelsselskab bestående af en række syd- og midtjyske kommuner. Selskabet har bl.a. til formål at sikre andelshaverne gode afsætningsmuligheder for forbrændingsegnet affald samt drive affaldsforbrændingsanlæg.

    

   Ifølge § 9 i L90’s vedtægter skal Viborg Byråd udpege 2 byrådsmedlemmer med hver sin suppleant til repræsentantskabet for selskabet.

    

   Der skal således til repræsentantskabet for L90 udpeges 2 medlemmer fra Byrådet og 2 personlige suppleanter.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Niels Dueholm                    

    

   (A) Martin Sanderhoff

   (V) Allan Clifford Christensen

   (V) Claus Clausen

 • 48 Repræsentantskabet for Midttrafik
  • Sagsfremstilling

   I henhold til lov om trafikselskaber § 2, stk. 3, udpeger de kommuner, der deltager i trafikselskabet, et repræsentantskab, som består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd.

    

   I overensstemmelse hermed er det i § 6 i vedtægterne for Midttrafik fastsat, at repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune, og at medlemmet vælges af og blandt hver de deltagende kommuners byråd.

    

   Midttrafik har i mail af 5. november 2013 til Viborg Kommune anmodet om, at der udpeges 1 medlem samt en suppleant til repræsentantskabet, og har samtidigt oplyst, at det konstituerende repræsentantskabsmøde afholdes den 17. januar 2014 i Aarhus.

    

   Repræsentantskabets opgave består bl.a. i at udpege de kommunale repræsentanter til Midttrafiks bestyrelse, godkende den indbyrdes fordeling af udgifterne mellem kommunerne og regionen samt i øvrigt træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger for repræsentantskabet.

    

   Ifølge § 11 i Midttrafiks vedtægter ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter styrelseslovens regler.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem samt 1 suppleant for denne til repræsentantskabet for Midttrafik.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (V) Johannes F. Vesterby 

    

   (A) Flemming Lund

 • 49 Fredningsnævnet
  • Sagsfremstilling

   I henhold til naturbeskyttelseslovens § 35 nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region.

    

   Et fredningsnævn består af:

   • En formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren
   • Et medlem, der udpeges af miljøministeren
   • Et medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

    

   Samtidig med udpegning og valg af medlemmer vælges en suppleant for hvert medlem.

    

   Fredningsnævnet træffer afgørelse i sager om fredning af natur og miljø samt erstatningsspørgsmål i forbindelse hermed.

    

   Der skal således vælges 1 medlem til Fredningsnævnet samt en personlig suppleant for denne.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Stig Jensen                                  

    

   (A) Martin Sanderhoff

    

    

    

    

 • 50 Bestyrelsen for andelsselskabet Deponi.net
  • Sagsfremstilling

   Andelsselskabet Deponi.net er et fælleskommunalt affaldsselskab, som iht. den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 1, er godkendt af Statsforvaltningen. Selskabet har til formål at håndtere deponeringsegnet affald, og ejes af Fanø, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Viborg kommuner.

    

   Hver af de deltagende kommuner udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor.

   Både bestyrelsesmedlemmet og suppleanten skal være medlem af den deltagende kommunes byråd.

    

   Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formanden for bestyrelsen modtager et vederlag, der er fastsat af bestyrelsen og godkendt af Statsforvaltningen. Andelsselskabet udbetaler vederlag/mødediæter til de øvrige bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i den kommunale styrelseslov.

    

   Der skal således, blandt Byrådets medlemmer, udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (V) Allan Clifford Christensen                                 

    

   (A) Claus Clausen

    

    

    

    

 • 51 Det Grønne Råd
  • Sagsfremstilling

   I henhold til pkt. 2 i forretningsordenen for det Grønne Råd for Viborg Kommune udpeger Viborg Byråd 2 medlemmer til rådet.

    

   Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Viborg Byråd i alle spørgsmål, der traditionelt hører under natur- og miljøområdet. Rådet består af 12 medlemmer, herunder politisk valgte repræsentanter for Viborg Byråd, lokale repræsentanter for interesseorganisationer, der dækker Viborg Kommune og beskæftiger sig med emner, der hører under natur- og miljøområdet, samt en repræsentant for Miljøministeriet. Herudover kan Miljøudvalget beslutte at optage andre organisationer, som dækker hele kommunen og beskæftiger sig med emner under natur- og miljøområdet.

    

   Ifølge pkt. 2 i forretningsordenen følger medlemmernes valgperiode valgperioden for kommunale råd.

    

   Der skal således udpeges 2 repræsentanter for Viborg Byråd til Grønt Råd.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Torsten Nielsen

    

   (Ø) Flemming Gundersen

 • 52 Folkeoplysningsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 2 i styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune udpeger Viborg Byråd 2 medlemmer af Byrådet med hver sin suppleant til Folkeoplysningsudvalget.

    

   Folkeoplysningsudvalget har 13 medlemmer. De øvrige 11 medlemmer med suppleanter udpeges af oplysningsforbund og foreninger.

   Folkeoplysningsudvalget udfører opgaver i henhold til lov om støtte til folkeoplysning indenfor de økonomiske rammer, som Byrådet fastsætter.

    

   Der ydes vederlag til formanden (som en %-sats af borgmesterens vederlag, se tidligere sag på mødet i dag).

    

   Der skal således til Folkeoplysningsudvalget udpeges 2 medlemmer af Byrådet og 2 personlige suppleanter.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Anders Bertel                                  

    

   (A) Mads Panny

   (V) Gudrun Bjerregaard

   (V) Michael Nøhr

 • 53 Bestyrelsen for Viborg Musikskole
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 4 i vedtægterne for Viborg Musikskole udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant til skolens bestyrelse.

    

   Musikskolens bestyrelse har i alt 8 medlemmer. Af de resterende 7 medlemmer udpeges 3 medlemmer af og blandt skolens forældre, 2 udpeges af og blandt medarbejderne, 1 udpeges af og blandt eleverne, og yderligere udpeges 1 repræsentant for folkeskolen. Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

    

   Viborg Musikskole er en kommunal institution, der tilbyder musikundervisning til Kommunens borgere, og som - mere generelt - har til formål at fremme det lokale musikmiljø.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Viborg Musikskole.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (A) Hans Jørgen Nørgaard                                  

    

   (A) Mads Panny

    

    

    

    

 • 54 Repræsentantskaben for Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 2 i vedtægterne for Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for højskolen.

    

   Repræsentantskabet har 29 medlemmer. De øvrige 28 medlemmer udpeges af diverse gymnastik- og idrætsforeninger samt højskolens elevforening.

    

   Højskolens formål er at formidle folkelig oplysning og udvikle ledere til frivilligt foreningsarbejde og idrætskulturelt virke.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for Gymnastik og Idrætshøjskolen.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (V) Britta Leth                                  

    

   (V) Anders Jensen

    

    

    

    

 • 55 Bestyrelsen for Skovgaard Museet
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for den selvejende institution Skovgaard Museet udpeger Byrådet 1 medlem blandt Byrådsmedlemmerne til bestyrelsen for museet.

    

   Bestyrelsen består af i alt 5 personer. De øvrige 4 medlemmer udpeges af Kulturudvalget.

    

   Medlemmerne, som skal udpeges af Kulturudvalget, udpeges senere.

    

   Skovgaard Museet er omfattet af museumslovgivningen og er et statsanerkendt kunstmuseum.

    

   Byrådet skal således udpege 1 medlem af Byrådet til bestyrelsen for Skovgaard Museet.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Mads Panny

 • 56 Bestyrelsen for Fonden Bruunshaab Gamle Papfabrik
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 5 i vedtægterne for Fonden Bruunshaab Gamle Papfabrik udpeger Viborg Byråd 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for papfabrikken.

    

   Bruunshaab Gamle Papfabrik er et arbejdende fabriksmuseum, der ved opretholdelsen af produktion på de historiske maskiner søger at give nutid og eftertid et indtryk af det fabriks- og produktionsmiljø, der tidligere var almindeligt i den begyndende industrialisering i Danmark, og som var knyttet til benyttelse af vandkraft i de danske å-systemer.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Fonden Bruunshåb Gamle Papfabrik.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (V) Ole Jespersen                                  

    

   (V) Peter Jarly

    

    

    

    

 • 57 Bestyrelsen for Energimuseet
  • Sagsfremstilling

   Energimuseet er et landsdækkende kulturhistorisk museum med ansvarsområdet ”energi”. Museets formål er, inden for sit ansvarsområde, at være med at til at sikre Danmarks kulturarv.

   I følge § 4 i vedtægterne for Energimuseet skal der udpeges 1 bestyrelsesmedlem (for Energimuseet) af og blandt Viborg Byråd. Ligeledes udpeges 1 personlig stedfortræder for medlemmet.

    

   Bestyrelsen består af 9-13 medlemmer. Antallet af medlemmer besluttes af bestyrelsen. Andelsselskabet Gudenaacentralens bestyrelse udpeger (af sin midte) 1 medlem til Energimuseets bestyrelse, og Energimuseets repræsentantskab udpeger (af sin midte) 7-11 medlemmer til bestyrelsen.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder til bestyrelsen for Energimuseet.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   (A) Niels Dueholm                                  

    

   (A) Martin Sanderhoff

    

    

    

    

 • 58 Bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 4, stk. 1, i vedtægterne for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber udpeger Viborg Byråd 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution. Det ene medlem udpeges samtidigt som formand for bestyrelsen.

    

   Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer. De resterende 3 medlemmer udpeges af henholdsvis VIBORGegnens Erhvervsråd (2 medlemmer) og Turistforeningen for Viborg & Omegn (1 medlem).

    

   Institutionen har til formål at drive den samlede ejendom Mønsted Kalkgruber.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber, hvoraf det ene medlem samtidig skal udpeges til formand for bestyrelsen.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Claus Clausen (formand)

    

   (C) Torsten Nielsen

 • 59 Bestyrelsen for Kulturprinsen (Børnekulturens Udviklingscenter)
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 3 i vedtægterne for Kulturprinsen, skal Viborg Byråd udpege 3 medlemmer til bestyrelsen, heraf udpeges minimum 2 medlemmer fra Byrådets midte.

    

   Kulturprinsen er en selvejende institution og et regionalt, nationalt og internationalt udviklingscenter for børnekultur.

    

   Der skal således udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf minimum 2 medlemmer fra Byrådets midte.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Per Møller Jensen

     

   (V) Gudrun Bjerregaard 

    

    Som repræsentant for erhvervslivet: Jørgen Hansen

    

    

    

    

    

    

    

    

 • 60 Bestyrelsen for Egnsteatret Carte Blanche
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Teatret Carte Blanche skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen fra Viborg Byråd.

    

   Teatret Carte Blanche er en selvejende institution og har status som egnsteater i Viborg Kommune.

    

   Ifølge vedtægternes § 3 er det institutionens formål at drive teatervirksomhed, at medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i Viborg Kommune og at inspirere de kulturelle vækstlag til øget kvalitet og samarbejde.

    

   Der skal således vælges 1 medlem til bestyrelsen fra Byrådets midte.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Per Møller Jensen

 • 61 Bestyrelsen for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 5 i vedtægterne for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald udpeger Viborg Byråd 1 medlem til bestyrelsen for centeret. Medlemmet skal være byrådsmedlem.

    

   I henhold til vedtægterne udpeger Viborg Byråds kulturudvalg endvidere 2 medlemmer til bestyrelsen, heraf 1 medlem blandt Viborg Kommunes kulturelle foreninger. Disse medlemmer udpeges senere.

    

   Der udpeges 1 suppleant for hvert bestyrelsesmedlem

    

   Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald har til formål at vedligeholde og sikre driften af Hald Hovedgaard som et nationalt og internationalt forfatter- og oversættercentrer og et regionalt samlingssted for litteratur og kultur.

    

   Viborg Byråd skal således udpege 1 byrådsmedlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (V) Åse Kubel Høeg                                  

    

   (V) Michael Nøhr

    

    

    

    

 • 62 Bestyrelsen for Uhre Motorsportscenter
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 6 i vedtægterne for Den selvejende institution Uhre Motorsportscenter (fond) udpeges 1 medlem af bestyrelsen på skift af Herning Kommune og Karup Kommune (nu Viborg Kommune).

    

   Udpegningen af bestyrelsesmedlemmet sker for den kommunale valgperiode.

    

   Af § 6 fremgår videre, at den af de to kommuner, der ikke har et medlem i bestyrelsen, er berettiget til at udpege en observatør til at deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

    

   Herudover har hver af de to kommuner efter vedtægternes § 3 ret til på den årlige generalforsamling at lade sig repræsentere ved 2 hertil udpegede medlemmer.

    

   I den nuværende valgperiode, som udløber den 31. december 2013, er det Herning Kommune, der har udpeget et medlem til bestyrelsen. I perioden 1. januar 2014 - 31. december 2017 skal der derfor udpeges et medlem af Viborg Kommune.

    

   Den selvejende institution Uhre Motorsportscenter har til formål at eje og forestå den daglige drift af motorsportsanlægget Uhre Motorsportscenter, som er beliggende i Uhre ved Karup (Viborg Kommune).

    

   Der skal således udpeges et medlem til bestyrelsen, samt eventuelt 2 repræsentanter til generalforsamlingen i Den selvejende institution Uhre Motor-sportscenter.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Bestyrelsesmedlem:

    

   (A) Anders Bertel

    

    

   Repræsentanter til generalforsamlingen:

    

    

   (A) Anders Bertel                                  

    

   (V) Flemming Jørgensen

 • 63 Repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 3 i vedtægterne for repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST skal Byrådet udpege et medlem til repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2018.

    

   Ifølge vedtægternes § 2 skal repræsentantskabet virke som programråd på grundlag af den formålsbestemmelse, som er fastsat for den regionale TV-virksomhed.

    

   Af vedtægternes § 4 fremgår, at valgperioden er fire år, og udløber den 30. september i året efter det kommunale valg.

    

   Hvervet som medlem af repræsentantskabet er ifølge vedtægternes § 8 ulønnet, idet der dog tilkommer medlemmerne diæter for mødedeltagelse.

    

   Der skal således udpeges et medlem til repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (O) Torben Guldmann

 • 64 Bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 2, stk.1, i vedtægterne for Ungdomsskolebestyrelsen i Viborg Kommune vælges 2 repræsentanter for Byrådet, enten inden for eller uden for dennes kreds. For hver medlem vælges en stedfortræder, og medlemmer og stedfortrædere vælges for 4 år.

    

   Ungdomsskolebestyrelsen har i alt 11 stemmeberettigede medlemmer. De resterende 9 medlemmer vælges senest med udgangen af januar 2014 - forældrerepræsentanter dog senest ved udgangen af juni 2014. Af disse vælger Byrådet - efter indstilling fra de stedlige organisationer, herunder arbejdsmarkedets parter - 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejde. De 7 øvrige medlemmer består af 3 repræsentanter for skolebestyrelserne (1 fra hvert af områderne Nord, Vest og Øst), 2 medarbejderrepræsentanter (valgt fra henholdsvis dagafdelingen og fritidsafdelingen), og 2 elevrepræsentanter (valgt fra henholdsvis dagafdelingen og fritidsafdelingen).

   For hvert medlem vælges en stedfortræder.

    

   Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fastsættes af Byrådet, jf. lov om ungdomsskoler, og valgene til bestyrelsen foretages senest ved udgangen af januar måned efter kommunalvalg. Den eksisterende bestyrelse fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyvalg har fundet sted.

    

   Der ydes medlemmerne af ungdomsskolebestyrelsen diæter, tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v. i henhold til den kommunale styrelseslov og Viborg Byråds egne beslutninger.

    

   Der skal således vælges 2 repræsentanter for Byrådet med hver sin stedfortræder.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Stedfortræder:

   (A) Marianne Aaris Andersen                                  

    

   (A) Mads Panny

   (C) Peter Ruby

   (C) Carsten Stenrøjl

    

    

 • 65 Bestyrelsen for KnowHowZ A/S (Midtjysk Center for Videndeling)
  • Sagsfremstilling

   KnowHowZ A/S ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Hovedaktionærer er Viborg Kommune (A-aktier) og Grundfos (B-aktier), og som følge af disse ejerforhold kan Viborg Kommune udpege 2 medlemmer direkte til bestyrelsen.

    

   Selskabets formål er at fremme udvikling og videndeling samt udbud og gennemførelse af uddannelsesmæssige aktiviteter, særligt med henblik på almen og erhvervsrettet videre- og efteruddannelse. Selskabet yder desuden bistand til iværksættervirksomheder, bl.a. gennem etablering af netværk til bestående virksomheder og gennem udlejning af lokaler.

    

   Der ydes bestyrelsesformanden et årligt vederlag på 15.000 kr. og de øvrige bestyrelsesmedlemmer hver 10.000 kr. pr. år.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for KnowHowZ A/S.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Peter Juhl

    

   (I) Johan Winther Rasmussen

 • 66 Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond "111" (Studenterhuset i bygning 111, Viborg Kaserne)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på dets møde 22. december 2009 et projekt for et studenterhus i bygning 111, Viborg Kaserne (sag nr. 301). Projektforslaget indebærer bl.a., at Studenterhuset i fremtiden skal ejes af en erhvervsdrivende Fond, ”Den erhvervsdrivende Fond 111”.

    

   I henhold til vedtægterne for fonden skal Viborg Kommune udpege 2 repræsentanter til fondens bestyrelse og ViborgEgnens Uddannelsesråd 1 medlem.

    

   På Byrådets møde den 28. april 2010 blev Viborg Kommunes kulturchef Karl Engelbrecht og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen udpeget som Viborg Kommunes 2 repræsentanter til bestyrelsen.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond 111.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

   Kulturchef Karl Engelbrecht

    

   Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen

 • 67 Bestyrelsen for "Fonden Arsenalet"
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 5 vedtægterne for Fonden Arsenalet, skal Viborg Kommune udpege ét medlem af bestyrelsen for fonden. VIBORGegnens Erhvervsråd og VIA University College udpeger de to øvrige medlemmer af bestyrelsen

    

   Udpegningen gælder for perioden 1. juni 2014 - 31. maj 2018.

    

   På Byrådets møde den 23. juni 2011 blev Viborg Kommunes udviklingschef Kristian Brøns Nielsen udpeget til bestyrelsen.

    

   Fondens primære formål er at skabe gode vilkår for udvikling af brancherne animation og nye medier i Viborg Kommune.

    

   En del af fondens opgaver er beskrevet i vedtægterne:

    

   ”Fonden udlejer erhvervslokaler til iværksættere og virksomheder, der er beskæftiget inden for brancherne animation og nye medier. Fonden vil desuden tilbyde iværksættere og virksomheder inden for animation og nye medier en række branchespecifikke serviceydelser, herunder vejledning i forhold til virksomhedsstrategi og afsætning, netværk, kapital og forretningsbaseret samarbejde med virksomheder inden for andre brancher.

    

   Der skal således udpeges et medlem til bestyrelsen for Fonden Arsenalet.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

   Udviklingschef Kristian Brøns Nielsen

 • 68 Generalforsamlingen for Den Vestdanske Filmpulje
  • Sagsfremstilling

   Den Vestdanske Filmpulje er en forening, som ifølge vedtægternes § 2a har til formål at yde støtte til produktion af film, TV- og multimedieproduktion i det vestdanske område med hovedvægten lagt på fiktionsfilm og –TV.

    

   Som medlemmer kan ifølge § 4 optages interesserede vestdanske regioner, kommuner og formidlere af statslig filmstøtte.

    

   Ifølge § 5 ledes foreningen af generalforsamlingen, som vælger op til 8 medlemmer af bestyrelsen, hvortil kommer en formand og næstformand. En repræsentant fra den største kommunale bidragyder er født formand for bestyrelsen, mens en repræsentant for den næststørste kommunale eller regionale bidragyder er født næstformand. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen i april måned i lige år.

    

   Som næststørste bidragyder bestrider Viborg Kommune p.t. næstformandsposten.

    

   Der skal udpeges 1 repræsentant til generalforsamlingen i Den Vestdanske Filmpulje. Da Viborg Kommune p.t. er næststørste bidragyder, må det forventes, at den af Byrådet udpegede repræsentant umiddelbart vil indtage næstformandsposten i bestyrelsen.  

    

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Ole Jespersen

 • 69 Viborg Baneby - Banebyrådet
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte på mødet den 25. september 2013 (sag nr. 2) forslag til kommissorium for Banebyrådet.

    

   Ifølge kommissoriet skal Byrådet udpege 4 medlemmer af Byrådet til Banebyrådet. Heraf er formanden for Økonomiudvalget født formand for Banebyrådet, mens formanden for Teknisk Udvalg er født næstformand. Der resterer således 2 pladser til udpegning af og blandt Byrådets medlemmer.

    

   Banebyrådet består af maks. 12 – 14 medlemmer, som i øvrigt skal findes i Teknik og Miljø (planchef) og blandt erhvervsgrundejerne i området samt Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborgegnens Erhvervsråd.

    

   Banebyrådet skal bidrage til at sætte udviklingen i gang og sikre fremdrift og et større Banebyforum, der skal sikre det brede ejerskab for udviklingen af Viborg Baneby. Byrådet godkender medlemmer til Banebyrådet, som refererer til Byrådet.

    

   Byrådet skal således udover formanden for Økonomiudvalget og formanden for Teknisk Udvalg udpege 2 medlemmer af Byrådet til Banebyrådet.

    

    

    

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Borgmesteren (født formand)

    

   Formand for Teknisk Udvalg (født næstformand) (V) Johannes F. Vesterby

    

   (A) Flemming Lund

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

 • 70 Bestyrelsen for Fonden Naturvidenskabernes Hus (NVH)
  • Sagsfremstilling

   Ifølge pkt. 8.5 i vedtægterne for Fonden Naturvidenskabernes Hus skal Viborg Kommune udpege 1 medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 - 7 medlemmer med interesse for, hvordan børns og unges naturfaglige interesse kan styrkes og med kompetence til at varetage hvervet som medlem af bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond, herunder professionel indsigt og erfaring fra det naturfaglige område.

    

   Fondens formål er at støtte Naturvidenskabernes Hus og andre initiativer rettet mod at øge børns og unges interesse for naturvidenskab.

    

   Efter pkt. 5.2 i vedtægterne skal grundkapitalen ved Fondens etablering og ved senere indskud anvendes til opførelse og etablering af Naturvidenskabernes Hus (et videns- og kompetencehus) samt til etablering af den enhed, som skal forestå driften af huset. En del af grundkapitalen skal således anvendes til stiftelse af et datterselskab (Naturvidenskabernes Hus A/S).

    

   Ifølge pkt. 8.8 i vedtægterne er bestyrelsen forpligtet til at sørge for, at den udpegede bestyrelse i Fonden ligeledes vælges til bestyrelsen i Naturvidenskabernes Hus A/S.

    

   Der modtages ikke honorar for at være medlem af Fondens bestyrelse.

    

   Af pkt. 9.6 i vedtægterne for datterselskabet Naturvidenskabernes Hus A/S fremgår, at bestyrelsesmedlemmerne af datterselskabet oppebærer et årligt honorar, hvis samlede størrelse skal fremgå af årsrapporten for det pågældende år. Der er dog hidtil ikke blevet udbetalt honorar til medlemmerne af bestyrelsen i datterselskabet Naturvidenskabernes Hus A/S.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Fonden Naturvidenskabernes Hus.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Nina Hygum

 • 71 ViborgEgnens Uddannelsesråd
  • Sagsfremstilling

   ViborgEgnens Uddannelsesråd er et samarbejdsforum for uddannelsesinstitutioner i Viborg Kommune og et dialogforum mellem uddannelsesområdet, erhvervslivet og Viborg Kommune.

    

   Uddannelsesrådet består af rektor/direktør/forstander for alle ungdomsuddannelser, videregående uddannelsesinstitutioner samt efteruddannelsesinstitutioner lokaliseret i Viborg Kommune samt af borgmesteren, et yderligere byrådsmedlem, kommunaldirektøren, direktøren for ViborgEgnens erhvervsråd samt en direktør eller stabschef fra den kommunale administration.

    

   Borgmesteren er født formand for Uddannelsesrådet.

                                                 

   I sidste periode deltog 1. viceborgmesteren sammen med borgmesteren i Uddannelsesrådet.

    

   Der skal således blandt Byrådets medlemmer udover borgmesteren udpeges et medlem til Uddannelsesrådet.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   Borgmesteren (født formand)

    

   (C) Stine Damborg Pedersen

   1. viceborgmester (V) Nina Hygum

   (V) Åse Kubel Høeg

 • 72 Bestyrelsen for STU Viborg (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsestilbud)
  • Sagsfremstilling

   Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov benævnes i daglig tale ”særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse” og forkortes STU. STU-loven giver alle unge et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.

    

   Formålet med uddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

    

   Bestyrelsen for STU nedsættes efter styrelsesreglerne i lov om specialundervisning for voksne, § 6 c. Ifølge bestemmelsen består bestyrelsen af 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere samt 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

   Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for STU.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

    

   (A) Eva Pinnerup                                  

    

   (I) Thomas Kolbeck Valbjørn

 • 73 Bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Bjerringbro Gymnasium udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

    

   Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

    

   Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.

    

   Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegelser til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.

    

   Det geografiske dækningsområde for Bjerringbro Gymnasium er primært Viborg Kommune, men også til dels Favrskov og Silkeborg kommuner.

    

   Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

    

   Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Martin Sanderhoff

 • 74 Bestyrelsen for Viborg Gymnasium og HF
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Viborg Gymnasium og HF udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

    

   Viborg Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

    

   Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.

    

   Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegelser til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.

    

   Da det geografiske dækningsområde for Viborg Gymnasium og HF primært er Viborg Kommune, vil det således være Viborg Byråd, der skal udpege det fælleskommunale medlem til bestyrelsen.

    

   Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

    

   Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Viborg Gymnasium og HF for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Johannes F. Vesterby

 • 75 Bestyrelsen for Viborg Katedralskole
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Viborg Katedralskole udpeges der 1 medlem til bestyrelsen af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

    

   Viborg Katedralskole er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

    

   Når flere kommuner i forening skal udpege ét fælleskommunalt bestyrelsesmedlem, vil det normalt være kommunekontaktrådet (KKR), der udpeger det fælleskommunale medlem blandt dem, der er indstillet af de enkelte kommuner.

    

   Ifølge forretningsordenen for KKR er det imidlertid præciseret, at KKR kun forestår udpegelser til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen, og dermed vedrører alle kommuner i regionen. Der har KKR i en række tilfælde - hvor det ellers i centrale standardvedtægter fremgår, at "kommunerne (i regionen) i forening udpeger" - besluttet at overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikke-regionsdækkende institutioner til kommunerne i den pågældende institutions dækningsområde. Dette er blandt andet sket i forbindelse med udpegelse af bestyrelsesmedlemmer til almene gymnasier.

    

   Da det geografiske dækningsområde for Viborg Katedralskole primært er Viborg Kommune, vil det således være Viborg Byråd, der skal udpege det fælleskommunale medlem til bestyrelsen.

    

   Af vedtægternes § 6 fremgår, at bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

    

   Ifølge vedtægternes § 13 kan der ydes bestyrelsesmedlemmer særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Viborg Katedralskole for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Gudrun Bjerregaard

 • 76 Bestyrelsen for Mercantec
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Mercantec udpeger Viborg Byråd 1 medlem af bestyrelsen for Mercantec. Funktionsperioden er fra 1. maj 2014 til 30. april 2018.

    

   Mercantec er en selvejende institution, der er oprettet den 1. januar 2008 ved en sammenlægning af Viborg Handelsskole og EUC MIDT.

    

   Bestyrelsen består af i alt 12 medlemmer, hvoraf hovedparten af de øvrige medlemmer udpeges af forskellige navngivne arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Mercantec fra den 1. maj 2014 til 30. april 2018.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Ejner Bank Andreasen

 • 77 Bestyrelsen for Medieskolerne i Viborg
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 3 i vedtægterne for Medieskolerne i Viborg udpeger Viborg Byråd 1 medlem til bestyrelsen for skolerne.

    

   Fondens bestyrelse består af i alt 14 medlemmer.

    

   Medieskolerne i Viborg drives som en almennyttig fond. Fondens formål er at gennemføre erhvervsorienterede medieuddannelser, drive kursus- og undervisningsvirksomhed samt i øvrigt yde støtte til initiativer, der kan fremme fondens formål.

    

   Bestyrelsesmedlemmerne må ikke, bortset fra medarbejderrepræsentanter, være ansat ved skolen.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Medieskolerne i Viborg.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Mads Panny

 • 78 Bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 4 i vedtægterne for Asmildkloster Landbrugsskole udpeger Viborg Byråd 1 medlem til bestyrelsen for landbrugsskolen. Funktionsperioden er fra 1. maj 2014 til 30. april 2018.

    

   Asmildkloster Landbrugsskole er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse primært inden for landbrugs- og jordbrugsområdet. Institutionen har endvidere til formål at have kostafdeling og drive skolelandbrug.

    

   Ifølge vedtægtens § 4, stk. 4 kan medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Det samme gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

    

   Landbrugsskolen yder vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på 400 kr. pr. bestyrelsesmøde. Der afholdes normalt 4 møder årligt.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Palle Østergaard

 • 79 Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive - Thisted - Viborg (orientering)
  • Sagsfremstilling

   Social- og Sundhedsskolen Skive – Thisted – Viborg er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, som har til formål at udbyde grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

    

   Social- og Sundhedsskolen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret.

    

   Af de 9 bestyrelsesmedlemmer med stemmeret udpeges 1 medlem af Viborg og Skive Kommuner i forening.

    

   Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

    

   Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt.

    

   Der kan ydes et særskilt vederlag for deltagelse i bestyrelsesarbejdet efter Undervisningsministeriets regler herom. Bestyrelsesmedlemmers rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

     

   Da Viborg Kommune foretog udpegningen af medlem for perioden 1. maj 2009 til 30. april 2013, er det aftalt at Skive Kommune forestår udpegningen af medlem for 4 års-perioden 1. maj 2014 – 30. april 2018.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 80 Bestyrelsen for VUC Skive-Viborg
  • Sagsfremstilling

   VUC Skive-Viborg er oprettet som en selvejende institution og er omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionen varetager opgaven som voksenuddannelsescenter.

    

   Ifølge § 4 i vedtægterne skal kommunalbestyrelserne i regionen i forening udpege 1 medlem til bestyrelsen. I praksis udpeges medlemmet af enten Viborg Kommune eller af Skive Kommune.

    

   Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

   Blandt de udefrakommende medlemmer skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsskolesektoren. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

    

   Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, det vil sige 1. maj 2014 – 30. april 2018.

    

   Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriets fastsatte regler herom. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

    

   Da Skive Kommune foretog udpegningen af medlem for den seneste periode, er det aftalt at Viborg Kommune forestår udpegningen denne gang.

    

   Der skal således af Viborg Byråd udpeges et medlem til bestyrelsen for VUC Skive-Viborg for 4 års-perioden 1. maj 2014 – 30. april 2018.

    

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (O) Ove Kent Jørgensen

 • 81 Repræsentantskabet for Nørgaards Højskole
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 5 i vedtægterne for Nørgaards Højskole udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for højskolen.

    

   Nørgaards Højskole er en selvejende institution, hvis formål er at drive en grundtvigsk folkehøjskole, der appellerer til alle samfundsgrupper.

    

   Repræsentantskabet har i alt 35 medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges primært af forskellige foreninger og institutioner med tilknytning til Bjerringbro-området.

    

   Ifølge vedtægternes § 10 kan ingen ved skolen ansat og ingen af skolens elever være medlem af repræsentantskabet.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for Nørgaards Højskole.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Medlem: 

                                                      

   Suppleant:

   (K) Ingrid Bak                                  

    

   (K) Brita Bach Pedersen

 • 82 Bestyrelsen for UngBo Viborg
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 3 i vedtægterne for UngBo Viborg ledes UngBo Viborg af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, hvoraf Viborg Kommune udpeger 1 medlem.

    

   UngBo har til formål at fremme et godt boligmiljø for unge. Udover udlejning af boliger i samarbejde med boligselskaber i Viborg Kommune driver UngBo socialpædagogisk virksomhed og yder individuel støtte til unge med særlige behov.

    

   Bestyrelsen vælger selv sin formand, der modtager et årligt vederlag på 6.000 kr. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til bestyrelsen for UngBo Viborg.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (F) Søren Gytz Olesen

 • 83 Bestyrelsen for Nørresø Kollegiet (Fond)
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 5 i fundatsen for Nørresø Kollegiet består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvoraf Viborg Kommune udpeger 2.

    

   Ifølge § 6 råder bestyrelsen over kollegiet og dets midler i overensstemmelse med fundatsens regler. Bestyrelsen har blandt andet til opgave at fastlægge lejeniveauet, godkende det reviderede regnskab, fastlægge det kommende års budget, træffe beslutninger om større vedligeholdelsesforanstaltninger og indkøb af inventar og andet materiel samt ansætte personale til varetagelse af kollegiets drift.

    

   Der skal således udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Nørresø Kollegiet.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (A) Per Møller Jensen

    

   (V) Vagn Åge Kjeldsen

 • 84 Hjemmeværnets distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd
  • Sagsfremstilling

   I henhold til hjemmeværnslovens § 9, stk. 2, skal der i hver kommune til forsvarsministeren indstilles et medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg.

    

   Et distriktsudvalg består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges af forsvarsministeren efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

    

   Distriktsudvalget behandler ansøgninger om optagelse som frivillig i Hjemmeværnet fra alle ansøgere, som er bosiddende inden for det pågældende distriktsområde.

    

   Funktionsperioden for distriktsudvalget er 4 år, men begynder først den 1. september 2014 og slutter altså den 31. august 2018.

    

   Medlemmerne af distriktsudvalget modtager diæter.

    

   Der skal således indstilles 1 medlem til Hjemmeværnets distriktsudvalg Midt- og Vestjylland Syd.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Gudrun Bjerregaard

 • 85 Repræsentantskab og bestyrelse for VIBORGegnens Erhvervsråd (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 4. september 2013 (sag nr. 5) godkendte Byrådet nye vedtægter for VIBORGegnens Erhvervsråd.

    

   Ifølge vedtægternes § 5 skal der nedsættes et repræsentantskab bestående af valgte og udpegede medlemmer.

    

   Repræsentantskabet har til opgave at vælge fire medlemmer til bestyrelsen samt at være rådgivende for bestyrelsen. Det fremgår af bestemmelsen, at Viborg Kommunes kommunaldirektør er fast medlem af repræsentantskabet.

    

   Repræsentantskabet konstituerer sig med et formandskab bestående af én formand og én næstformand.

    

   Af § 6 i vedtægterne fremgår, at bestyrelsen for VIBORGegnens Erhvervsråd er rådets udøvende og administrerende organ. Bestyrelsen sammensættes således:

    

   -        Formand og næstformand fra repræsentantskabet,

   -        4 medlemmer valgt af repræsentantskabet,

   -        Viborg Kommunes kommunaldirektør,

   -        1 medlem valgt af arbejdsgiverorganisationer,

   -        1 medlem valgt af arbejdstagerorgansiationer,

   -        1 medlem valgt af øvrige erhvervsfremmende organisationer,

   -        1 medlem valgt af uddannelsesinstitutioner

    

   Kommunaldirektøren for Viborg Kommune er således også fast medlem af bestyrelsen for Erhvervsrådet.

    

   Ifølge konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2014-2017 er partierne enige om, at der udpeges to medlemmer af byrådet som medlem af VIBORGegnens Erhvervsråds bestyrelse fra henholdsvis Venstre og Konservative.

    

   Udpegning til repræsentantskab og bestyrelse for VIBORGegnens erhvervsråd afventer således ændring af vedtægterne.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 86 Hovedbestyrelsen for Kommunernes Skolebiblioteksforening
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 10 i vedtægterne for Kommunernes Skolebiblioteksforening kan Viborg Kommune deltage i foreningens generalforsamling.

    

   Kommunernes Skolebiblioteksforening er en landspolitisk interesseorganisation, der har til formål at sætte fokus på udviklingen af landets skolebiblioteker med henblik på at alle børn kan få den bedst mulige skolegang.

    

   På foreningens første generalforsamling efter et kommunalvalg vælges hovedbestyrelse samt formand. Hovedbestyrelsen består udover af formanden af 10 medlemmer.

    

   Det bemærkes, at Viborg Kommune i den seneste periode har været repræsenteret i hovedbestyrelsen med 1 medlem.

    

   Der skal således udpeges 1 medlem til generalforsamlingen for Kommunernes Skolebiblioteksforening.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (V) Michael Nøhr

 • 87 Styregruppen for Projekt Tilgængelighed i Viborgs historiske midtby
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på sit møde den 23. marts 2011 (sag nr. 61) at godkende udkast til partnerskabsaftale vedr. tilgængelighed i historiske bykerner.

    

   Projektet har til formå at sætte fokus på ligeværdig adgang for alle til Viborgs historiske bykerne og sætte nye standarder for tilgængelighed.

    

   Ifølge partnerskabsaftalen består styregruppen som udgangspunkt af 6 medlemmer, herunder direktøren for Teknik og Miljø forvaltningen i Viborg Kommune samt planchefen i Viborg Kommune.

    

   I forbindelse med sagens behandling den 23. marts 2011 traf Byrådet beslutning om yderligere at udpege to byrådsmedlemmer til at indgå i styregruppen.

    

   Byrådet skal således udpege to byrådsmedlemmer til at indgå i styregruppen for Projekt Tilgængelighed i Viborg historiske midtby.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   (C) Torsten Nielsen

    

   (V) Johannes F. Vesterby

 • 88 Bestyrelsen for Foreningen Destination Hærvejen (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Af § 6 i vedtægterne for Foreningen Destination Hærvejen fremgår det, at Viborg Kommune skal udpege et medlem til foreningens bestyrelse.

    

   Foreningens formål er blandt andet at udvikle Hærvejen som en international destination for vandre- og cykelturisme samt at øge erhvervsmodningen og -udviklingen i de deltagende kommuner langs Hærvejen.

    

   På Byrådets møde den 21. december 2011 blev forvaltningen bemyndiget til fremover at udpege Viborg Kommunes repræsentant i bestyrelsen.

    

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 89 Bestyrelsen for Gråbrødre Kloster (fond) - (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 9 i vedtægterne for Viborg Gråbrødre Kloster ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer. Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen.

    

   Fondens formål er at optage beboere til klosterets boliger.

    

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 90 Bedømmelseskomité, Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   I henhold til § 5 i vedtægterne for Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger m.v. kan der efter udgangen af hvert kalenderår foretages præmiering af:

    

   1.    Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune, og for hvilke der er givet ibrugtagningstilladelse eller sket færdigmelding i det sidst forløbne år

    

   2.    Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaurering af eksisterende bygninger i Viborg Kommune

    

   3.       Andre anlæg, som anses for at bidrage til Viborg Kommunes forskønnelse.

    

   Efter § 7 i vedtægterne foretages bygningsbedømmelsen af en komité bestående af;

    

   1.       Borgmesteren (formand for komitéen)

   2.       Kulturudvalgets formand

   3.       Teknisk Udvalgs formand

   4.       Den tekniske direktør (nu: direktøren for Teknik & Miljø)

   5.       To fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening

   6.       En kommunal arkitekt, som er sekretær for komitéen

    

   Borgmesteren, Kulturudvalgets formand og Teknisk Udvalgs formand er således medlemmer af bedømmelseskomitéen i Viborg Kommunes Fond til præmiering af gode og smukke bygninger m.v.

    

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 91 Kunstkomitéen for Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På Byrådets møde den 23. januar 2007 (sag nr. 98) blev det besluttet at etablere en Kunstkomité i Viborg Kommune. Komitéen har til opgave,

    

   -

   at erhverve kunst til anbringelse i det åbne "rum" - på pladser, i parker, på mure og gavle

   -

   at indkøbe kunst til kommunale institutioner

   -

   at søge midler fra staten og private fonde til erhvervelse af kunst

   -

   at godkende opsætning af skulpturer og anden udsmykning på offentlige steder.

    

   Endvidere har kunstkomitéen ansvaret for Kommunens kunstsamling og ansvaret for udarbejdelse af retningslinjer for samlingens vedligeholdelse - såvel skulpturer som malerier og anden kunst.

    

   Komitéen holder minimum 4 møder om året.

    

   Komitéen er sammensat således:

    

   -

   borgmesteren (formand for komitéen)

   -

   formanden for Kulturudvalget (nu: formanden for Kultur- og Fritidsudvalget)

   -

   formanden for Teknisk Udvalg

   -

   en repræsentant fra Skovgaard Museet

   -

   en repræsentant fra kunstforeningerne

   -

   kulturdirektøren (nu: direktøren for Kultur, Service og Events)

   -

   teknisk direktør (nu: direktøren for Teknik & Miljø)

    

    

   Borgmesteren, Kultur- og Fritidsudvalgets formand og Teknisk Udvalgs formand er således medlemmer af Kunstkomitéen i Viborg Kommune.

    

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 92 Præsident for Hærvejsmarch og -festival (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 2 i vedtægterne for Hærvejsmarchen, March og Festival er borgmesteren født præsident herfor, og har som sådan ret til at deltage i bestyrelsesmøder.

    

   Hærvejsmarchen er en selvejende institution, hvis formål er hvert år at afholde Hærvejsmarchen i Viborg, mens festivaldelen har til formål at koordinere og udvikle aktiviteter i Viborg Midtby i tilknytning til Hærvejsmarchen.

    

   Sagen forelægges til orientering.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 93 Kommunekontaktråd for Region Midtjylland (KKR) (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Kommunekontaktrådet (KKR) har ifølge KL´s love til formål:

   -      At fremme de fælleskommunale interesser for kommunalbestyrelserne i regionale spørgsmål

   -      Gennem samarbejde og koordinering af regionale spørgsmål at styrke rammer og betingelser for, at den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere

   -      At styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver, der går på tværs af kommunerne i regionen.

    

    

   Af § 15 i KL´s vedtægter fremgår, at bl.a. KKR for Region Midtjylland består af:

   -      borgmestrene fra KL´s medlemskommuner i regionen

   -      et antal medlemmer, der vælges af og blandt de valgte kommunalbestyrelses- medlemmer inden for hvert enkelt parti ved valget den 19. november 2013 i kommunerne i regionen.

    

   Af forretningsordenen for KKR fremgår, at 1. viceborgmesteren som udgangspunkt er stedfortræder for borgmesteren. Hvis 1. viceborgmesteren vælges som medlem af KKR af et politisk parti eller listesamarbejde, er 2. viceborgmesteren stedfortræder for borgmesteren.

    

   Udpegningen af de øvrige medlemmer foretages direkte af partierne, på baggrund af en nærmere udmelding fra KL umiddelbart efter at de konstituerende møder har været afholdt i kommunerne.

    

   Ifølge vedtægterne skal det i den forbindelse sikres, at der sker en forholdsmæssig fordeling af pladserne i kommunekontaktrådene mellem de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved kommunalvalget i alle medlemskommunerne i den pågældende region.

    

   Borgmesteren er således født medlem af KKR, mens 1. viceborgmesteren som udgangspunkt er stedfortræder for borgmesteren.

    

   Sagen forelægges til orientering.

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Til orientering.

 • 94 Underskrift på skøder og pantebreve
  • Sagsfremstilling

   Dokumenter vedrørende Kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelse skal underskrives dels af borgmesteren eller af 1. og 2. viceborgmester, dels af en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

    

   Følgende embedsmænd foreslås med virkning fra 1. januar 2014 bemyndiget til at medunderskrive ovennævnte dokumenter.

    

   • kommunaldirektør Lasse Jacobsen
   • sekretariatschef Erik Mathiasen
   • direktør for Teknik & Miljø Kåre Jørgensen
   • chef for Trafik og Veje Per Christensen
   • direktør for Økonomi- & Personalestaben Klaus Christiansen

    

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   ”Borgmesteren indstiller,


   at de foreslåede embedsmænd bemyndiges til at kunne medunderskrive ovennævnte dokumenter.”

    

   Borgmesterens indstilling godkendes.

 • 95 Politisk mødeplan 2014
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på mødet den 16. august 2013 et foreløbigt udkast til politisk mødeplan for 2014 og besluttede, at udkastet skulle overgå til behandling i det nye byråd.

    

   På baggrund af dette udkast og den nye udvalgsstruktur er der nu udarbejdet et forslag til mødeplan 2014 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene (bilag nr. 1). I udkastet er der taget hensyn til de udvalg, hvori der er sammenfald af medlemmer, således at disse udvalg ikke holder møder samtidigt.

    

   Mødeplanen indeholder de ordinære møder i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt fagudvalgene. Herudover indeholder planen også møder i de politiske partiers baggrundsgrupper (på mandage før møderne i fagudvalgene og i Økonomi- og Erhvervsudvalget).

    

   Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner, men at der nødvendigvis skal ske en samlet koordinering.

    

   Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalgets møder begynder kl. 12.30 og afholdes i mødelokale M5 på rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Byrådets ordinære møder begynder kl. 17.00 og afholdes i Multisalen, rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg.

    

   Udover de ordinære møder indeholder planen også tidspunkter for Kommunaløkonomisk Forum, Byrådets seminar, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde, EU-parlamentsvalg, generalforsamling i Energi Viborg og Byrådets juleafslutning.


   Endelig oversigt over møderne i 2014 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og udvalgene vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2014.

  • Bilag

  • Indstilling

   Kommunaldirektøren indstiller,

    

   at forslag til mødeplan 2014 godkendes for så vidt angår Økonomiudvalgets møder, under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i 2014.

    

   Endvidere foreslår kommunaldirektøren, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til mødeplan 2014 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.

  • Beslutning i Byrådet den 11-12-2013

    

   Forslag til mødeplan 2014 godkendes for så vidt angår Byrådets møder.