Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 26-09-2017

Referat

Kl. 12.15-13.15 temadrøftelse om skilsmissefamilier. Konsulent fra Ikast-Brande kommune deltog

 • 1 Orientering om gruppetilbud til skilsmisseramte familier og betydningen heraf for børnenes modstandsdygtighed
  • Resume

   Som opfølgning på tidligere drøftelser præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget på dagens møde for perspektiver på gruppetilbud til skilsmisseramte familier og børn.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter tilbud til børn, unge og familier, som rammes af højt konfliktniveau som følge af samlivsophør.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Forvaltningen anmodes om at beskrive 2-3 forskelligartede muligheder for gruppetilbud til skilsmisseramte/samlivsophørte familier samt finansiering af disse muligheder.

    

   Beskrivelserne forelægges Børne- og Ungdomsudvalget på mødet i oktober 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget fik på sit møde 25. april (sag nr. 6) en præsentation af tilbud til børn, unge og familier, som rammes af højt konfliktniveau i forbindelse med samlivsophør.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Som opfølgning på orienteringen på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 25. april præsenterer udviklingskonsulent Christina Bagunck fra Ikast-Brande Kommune på dagens møde perspektiver på gruppetilbud til skilsmisseramte familier. Christina Bagunck har i sit afsluttende masterprojekt i Positiv Psykologi undersøgt på hvilken måde skilsmissegruppetilbud fremmer resiliens eller modstandsdygtighed og om viden om resiliens kan kvalificere et skilsmissegruppetilbud. Erfaringerne herfra danner grundlag for præsentationen.

    

   Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål og uddybe pointerne yderligere, ligesom Børne- og Ungdomsudvalget får mulighed for at drøfte Viborg Kommunes tilbud.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   De givne meddelelser og den givne orientering blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   Eva Pinnerup og Claus Clausen har modtaget en henvendelse med opfordring til at kommunens 8. klasser deltage i overværelse af DM i Skills i Herning.

    

   Besluttet på mødet:

   Børne- og Ungdomsudvalget opfordrer skolerne til at deltage i DM i Skills. Skolerne friholdes for udgifterne til transport.

    

   Kontaktet af pressen vedr. Viborg Modellen i forhold til integration af flygtninge.

    

   UHI-udvalget opfordrer til deltagelse i projekt på Asmild Kloster ”fra haver til maver”, (skolehaver).

   Der tages kontakt til skolerne i Viborg by og redegøres for projektet

    

   Gudrun Bjerregaard:

   Henleder opmærksomheden på et projekt i Region Sjælland ang. ”mobile fabrikker”

    

   Eva Pinnerup:

   Henvendelse fra bestyrelsen på Egeskovhus, der anmoder om etablering af en sikkerhedsforanstaltning i forhold til det regnvandsbassin, som ligger tæt på institutionen.

   Der rettes henvendelse til Energi Viborg, som forhøres om hvad der kan gøres.

    

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen:

   Forespørger til udmøntningen af ekstrabevillingen på 3 mio. kr. til dagtilbudsområdet i forbindelse med budgetforliget for 2018.

   Bevillingen fordeles over hele 0-6 års dagtilbudsområdet

    

   Orienterede om situationen vedr. ledelsen i Myretuen og Åkanden, hvor der laves en kombination af institutionsledelse og dagplejeledelse

    

    

    

   3.    Muligheder for kommunale myndigheder ift. præcisering af forældreansvaret i forhold til børn og unge med skolefravær

    

   Som led i regeringens indsats for en styrkelse af forældreansvaret blev der i marts 2006 vedtaget en lovændring af lov om social service og lov om børnefamilieydelse, hvormed der blev indført regler om et såkaldt forældrepålæg (L 108). Reglerne gav kommunerne mulighed for at pålægge forældre bestemte, aktive handlinger i forhold til deres børn med henblik på at sikre, at det enkelte barn igen kommer ind i en positiv udvikling – et såkaldt forældrepålæg – samt at stoppe for udbetaling af forældreydelse, såfremt forældrepålægget ikke efterleves.

    

   Sanktionsmulighed overfor børn/unge og forældre er bestemt i SL § 57, hvor der kan der varsles inddragelse af børnefamilieydelser, såfremt et givet pålæg om ændring af adfærd, samarbejde eller deltagelse i øvrige tilbud ikke imødekommes. Formålet med lovgivning er at pålægge forældre bestemt handlinger for at varetage forældre-ansvaret i relation til barnets adfærd og udvikling. Hensigten med ungepålæg er at krav og forventninger til den unges adfærd bliver tydeliggjort.


   Bestemmelsen kan anvendes overfor forældre, der er i stand til at varetage forældreansvaret, men ikke gør det.

    

   4.    Henvendelse fra Skals Skoles bestyrelse vedr. sammenbygning af skole og daginstitution

    

   Der er den 9. august 2017 modtaget henvendelse fra bestyrelsen i Skals Ulbjerg Skolefællesskab. Skolefællesskabet ønsker, at der afsættes midler til, at Børnehaven Møllebakken kan etableres i samme bygning som Ulbjerg Skole. Henvendelsen er modtaget efter den 20. juni 2017, hvor udvalget havde sidste behandling af sit budgetforslag for perioden 2018-21. Henvendelsen har derfor ikke indgået i udvalgets budgetmateriale. Henvendelsen vedlægges som bilag nr. 1

    

   Besluttet på mødet:

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at henvendelsen indgår i budgetlægningen for 2019-22

            

    

   5.    Oversigt over flersprogede fordelt på skoledistrikter (oversigten vedlægges som bilag 2)

    

    

   6.    Evaluering af samarbejdet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltning i valgperioden 2013-17

    

    

   7.    Orientering om projekt ”Lær med familien”

    

   Bøgeskovskolen og Egeskovskolen går i et samarbejdsprojekt ”Lær med familien”, hvor også Lyngby-Tårbæk kommune har to skoler involveret. Begge kommuner har desuden tilknyttet to referenceskoler. I Viborg er det Løgstrup Skole og Søndre Skole.

   Projektet indebærer samarbejde på tværs af de to kommuner.

    

   Det overordnede mål med Lær med Familien er at styrke elevens læring, uanset elevens og familiens forudsætninger. Forskning peger på, at alle hjem har ressourcer, der kan støtte børn i deres læring. Det pædagogiske personale skal derfor igangsætte aktiviteter, som inddrager familiernes ressourcer i den undervisning og læring, der foregår i skolen

    

   Bilag 3 og 4 beskriver projektet yderligere   

    

    

   8.    Reform-udspillet – Tro på dig selv det gør vi. Reform af de forberedende tilbud.

    

   På baggrund af regeringens reformudspil Tro på dig selv – det gør vi. Reform af de forberedende tilbud fra d. 10. maj 2017 afholdt Silkeborg Kommune (v. Anders Kjærulff og Hanne Ahrens) og Viborg Kommune (v. Hans Henrik Gaardsøe og Mette Andreassen) d. 28. august 2017 indledende dialogmøde med det formål at drøfte mulige samarbejdsformer ved en eventuel kommunal ansvarsplacering ved etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

    

   Til mødet blev den fælles interesse i at undersøge perspektiver i et eventuelt fremtidigt samarbejde omkring etablering af FGU drøftet.

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 3 Fokusområder og effektmål i Børn & Unge 2018-2021
  • Resume

   Med henblik på godkendelse præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for forslag til de fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i budgetperioden 2018-2021. Den fortsatte implementering af Fælles grundlag for børns læring samt Udfordringer til alle og uddannelse for flere er gennemgående fokusområder for flere politikområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de præsenterede fokusområder.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Fraværende: Claus Clausen

   De i sagen forelagte fokusområder blev godkendt.

   Det bemærkes at fokusområderne og effektmålene for så vidt angår skoleområdet ligger i kvalitetsrapporterne.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget beslutter årligt, hvilke fokusområder og effektmål der skal være særligt fokus på i den kommende budgetperiode. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede fokusområder og effektmål for indeværende budgetperiode den 30. august 2016 (sag nr. 3).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Fokusområderne er de målsætninger og indsatsområder, der skal sættes særligt fokus på i budgetåret. Fokusområderne vælges ud fra politikker, lovgivning og aktuelle udfordringer. Således har politikområderne Skoler og Klubber, Dagtilbud, Familieområdet og Ungdomsskolen fokus på den fortsatte implementering af Fælles grundlag for børns læring i mål og midler 2018-2021. Derudover har implementeringen af indsatserne under Udfordringer til alle og uddannelse for flere en central placering i denne budgetperiode.

    

   Ud over fokusområdet kan der med effektmål rettes fokus på, hvilken effekt kommunens indsatser og ydelser har for borgere og samfundet. Der er ikke formuleret effektmål for indeværende budgetperiode.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   De beskrevne fokusområder vil træde i kraft fra budgetåret 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 4 Økonomisk ledelsesinformation pr. 31. august 2017
  • Resume

   Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort med udgangen af august 2017 og drøftes på dagens møde.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2017

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Fraværende: Claus Clausen

   Den økonomiske ledelsesinformation pr. 31. august 2017 blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 31. august 2017, der fremgår af bilag nr. 1, kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 5 Opfølgning på Region Midts Psykiatriplan 2017 (orienteringssag)
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om Region Midts nye ”Psykiatriplan 2017”, som Viborg Kommune har indgivet høringssvar til.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Fraværende: Claus Clausen

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte forvaltningens udkast til høringssvar på mødet den 28. februar 2017 (sag nr. 5).

    

   På baggrund af beslutninger i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Byrådet Viborg Kommunes høringssvar til ’Psykiatriplan 2017’ på mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Om Psykiatriplan 2017

   Efter en omfattende høringsproces vedtog Regionsrådet i Region Midt den 31. maj 2017 ’Psykiatriplan 2017’. Psykiatriplanen ses i bilag 1.

    

   Psykiatriplan 2017 udstikker retningen for arbejdet i Regionspsykiatrien i de kommende år. Fokus i planen er på at skabe strategisk retning frem for detaljerede handleplaner/initiativer.

    

   Som noget nyt er Psykiatriplan 2017 er ikke afgrænset til en bestemt årrække. Det er tanken, at regionsrådet i forbindelse med en årlig status på psykiatriplanen skal vurdere, hvornår Psykiatriplan 2017 skal revideres.

    

   Psykiatriplan 2017 tager udgangspunkt i visionen ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”.

    

   Nyt i Psykiatriplan 2017

   Af notatet i bilag 2 fremgår forvaltningens bemærkninger til Psykiatriplan 2017, i forhold til følgende temaer:

    

   • Viborg Kommunes høringssvar og den endelige version af Psykiatriplan 2017
   • Forskelle mellem Psykiatriplan 2013-2017 og Psykiatriplan 2017. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Med Psykiatriplan 2017 fortsætter Regionspsykiatrien udviklingen i retning af kortere og mere intensive behandlingsforløb. Det betyder, at der fortsat vil være et øget pres på tilbuddene i kommunerne, og dermed på de kommunale budgetter, når kommunerne i højere grad forventes at varetage nye opgaver for nye målgrupper.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 6 Opfølgning på nøgletal, Myndighedsområdet 0-18 år (orienteringssag)
  • Resume

   Der fremlægges i sagen en status på Familieområdet i forhold til følgende parametre:

   • Antal underretninger
   • Igangværende sager i Familieafdelingen
   • Antallet af igangværende Børnefaglige undersøgelser (§50)
   • Overholdelse af tidsfrist for Børnefaglige undersøgelse (4 mdr.)
   • Overholdelse af tidsfrister på handleplaner i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger jf. § 52 (3 måneder efter iværksættelse, herefter hver 6 måned)
   • Antallet af anbringelser, heraf antallet af tvangssager
   • Antal sager til ankestyrelsen, herunder hvor mange, der gives medhold i
   • Politiske klager
   • Sygefravær i Familieafdelingen
   • Personaleomsætning, herunder barsler
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21-08-2017 (sag 2), at opnormere Familieafdelingen med 6 stillinger. I den forbindelse besluttede udvalget desuden, at udvalget hver måned skal præsenteres for en status på myndighedsområdet 0-18 år.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Herunder ses den månedlige opgørelse på de aftalte parametre. Opgørelsestidspunkterne varierer efter hvilke data det har været muligt at hente. Vær opmærksom på at nogle tal er absolutte tal, nogle er opgjort for juli måned, nogle for august og nogle er opgjort for 2017 til og med august. Antallet af sager til ankestyrelsen opgøres halvårligt i forbindelse med rapport fra ankestyrelsen. Desuden præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget halvårligt, i en selvstændig sag, for en udvidet status på underretninger. For historik og en mere detaljeret forklaring på tallene se bilag 1.

    

    

   Antal

   Periode

   Antal underretninger i perioden

   151

   Opgjort for perioden 1/8-2017 til 31/8-2017

   Igangværende sager i Familieafdelingen

   2169

   Opgjort pr. 31/8-2017

   Igangværende Børnefaglige undersøgelser jf. DUBU

   427

   Opgjort pr. 31/08-2017

   Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretning jf. DUBU

   363, heraf 65 oprettet før 1/1-2017

   Opgjort pr. 31/8-2017

   Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU

   239

   Opgjort pr. 31/8-2017

   Antallet af anbringelser

   272

   Opgjort pr. 31/8-2017

   Aktive tvangssager, herunder anbringelser og samværssager

   33 sager vedr. 39 børn

   Opgjort pr. 31/8-2017

    

   Antal sager i ankestyrelsen, hvor borgeren gives medhold.

   1 ud af 14 sager i 2016

   Næste opgørelse vil forlægge primo 2018

   Henvendelser vedr. Familieafdelingen stilet til medlemmer af Byrådet

   9 henvendelser fra 7 borgere

   Opgjort for perioden 1/8-2017 til 31/8-2017

   Antal medarbejdere ansat i Familieafdelingen (fuldtids årsværk inkl. leder)

   68,77

   Opgjort pr. 31/7-2017

   Personaleomsætning

   Familieafdelingen/Viborg Kommune

   16 pers. Fratrådt og 10 tiltrådt

   Opgjort for perioden 01-01-2017 til 31-07-2017

   Sygefravær Familieafdelingen/Viborg Kommune

   2,40%

   Opgjort for perioden 1/1-2017 til 31/7-2017

   Antallet af medarbejdere på barsel

   112 dages barsel (svarende til ca. 5,3 fuldtidsstilling)

   Opgjort for perioden 1/1-2017 til 31/7-2017

    

   Tallene vedr. børnefaglige undersøgelser og handleplaner er trukket fra DUBU, som er det sagsbehandlingssystem, som socialrådgiverne i Familieafdelingen benytter.

    

   Børnefaglige undersøgelser

    

   Antallet af igangværende børnefaglige undersøgelser, indeholder alle de børnefaglige undersøgelser, der er oprettet i DUBU fra systemet blev indført i 2014 og til nu.

    

   Af de 427 iværksatte børnefaglige undersøgelser er 363 ikke afsluttet inden for tidsfristen på de 4 måneder. Dette skyldes dels at:

   • nogle undersøgelser er fejloprettet i systemet.
   • nogle undersøgelser faglig set er gennemført men teknisk set i systemet ikke er markeret som færdige.
   • nogle undersøgelser er forældet, hvilket betyder at enten den børnefaglige undersøgelse eller hele sagen reelt ikke er blevet afsluttet, da dette er administrativt omfattende set ift. den aktive sagsbehandling.
   • systemet starter tidsfristen for afslutning af børnefaglige undersøgelser ved oprettelsen af en underretning. Dette starttidspunkt kan være misvisende, idet den juridiske forpligtigelse på de 4 måneder først starter, når der træffes beslutning om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse. En sag kan dog være i afklaring i Frontteamet i en længere periode, hvor grundlaget for iværksættelse undersøges inden, der træffes afgørelse.
   • nedbringelse af administrativt efterslæb fra 2014, 2015 og 2016 har medført en ophobning af nye overskridelser af tidsfristerne for 2017.
   • en del af de overskredne BFU er reelt ikke afsluttet indenfor tidsfristen og udgør et efterslæb i afdelingen. Dette omfatter ca. 1/3 af de børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttet inden for tidsfristen (svarende til ca. 120 undersøgelser).

    

   Handleplaner

    

   Der iværksættes en handleplan for alle sager der omfatter en forebyggende foranstaltning efter servicelovens § 52.

    

   I 239 tilfælde er den lovpligtige frist for revision af denne handleplan jf. § 70 overskredet. Når tidsfristen for en handleplan er overskredet betyder det, at den automatik genererede tidsfrist på 3 måneder ved oprettelse af en ny foranstaltning eller 6 måneder for opfølgning herpå er overskredet.

    

   En overskredet handleplan kan skyldes:

   • Manglende registrering i DUBU. Den automatiserede registrering i DUBU kræver, at socialrådgiveren ved hver opfølgning genererer en ny handleplan og registrerer en afsluttet dato på denne – også i de tilfælde, hvor der reelt ikke er ændringer i handleplanen.
   • Alle handleplaner sendes til partshøring hos forældrene, og såfremt den ikke er retur med eventuelle kommentarer indenfor tidsfristen, vil denne blive registreret som overskredet, selv om handleplanen reelt er udarbejdet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 7 Faktorer med indvirkning på ressourceforbruget på tværs af områder i Dagplejen
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om faktorer, der har betydning for forskelle i ressourceforbruget på tværs af områder i Dagplejen: Fravær og gæstepasning, tomme pladser og lønudgifter.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede den 21. marts 2017 en evaluering af struktur i Dagplejen (sag nr. 10). Udvalget besluttede for det første at fastholde strukturen i Dagplejen. For det andet besluttede udvalget, at det skulle forelægges en afrapportering af opmærksomhedspunkter i forhold til ressourceforbruget på tværs af områder til mødet den 26. september 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Fravær og gæstepasning

   Når en dagplejer er fraværende, vil det ofte være forbundet med en udgift til gæstedagpleje. Hvert gæstebarn udløser en betaling på ca. 360 kr. – med mindre der ikke fast er indskrevet 4 børn hos den dagplejer, der modtager gæstebarn/-børn, dog kan dagplejere over 58 år fravælge helt at modtage gæstebørn.

    

   I området afvejes hensynet til økonomien (gæsteplads hos en dagplejer med færre end 4 faste børn) og hensynet til barn og forældre i forhold til gæstedagplejeren.

   Der kan konstateres en del forskel mellem områderne på, hvor meget forældre benytter gæstepasning eller selv finder andre muligheder.

    

   Fraværet kan skyldes:

   ·        Sygdom – enten kortvarig eller langvarig

   ·        Sygefravær seneste 12 måneder:

   ·        Område Nord 3,70% - (2,27% langtidsfravær over 30 dage)

   ·        Område Øst 2,75% - (1,11% langtidsfravær over 30 dage)

   ·        Område Sydøst 3,74% - (1,81% langtidsfravær over 30 dage)

   ·        Område Sydvest 4,23% - (3,37% langtidsfravær over 30 dage)

   ·        Område Vest 1,66% - (0,16% langtidsfravær over 30 dage)

    

   ·        Kursusvirksomhed/kompetenceudvikling

   ·        Et område kan et år vælge at have særligt fokus på kompetenceudvikling eller deltage i kommunens forsknings- eller udviklingsprojekt. Dette vil medføre øgede udgifter til gæstepasning

    

   Tomme pladser (budgetmæssig forudsætning er, at hver dagplejer passer 3,65 barn)

   Enhver tom plads i dagplejen er en udgift for kommunen. Derfor sker der en meget stram styring af dette, men det har den konsekvens, at der ved akut længerevarende sygdom kan være problemer med at skaffe plads til dagplejerens fire børn.

   Lønudgifter

   Der kan konstateres udsving på lønudgiften i de enkelte områder. Et område med mange erfarne dagplejere vil have en højere udgift pr. barn end et område med dagplejere, der kun har været ansat en kortere årrække. Her virker lønsumsstyring som princip ikke.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.


 • 8 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med investeringsoversigten for 2017 og overslagsårene, blev der afsat midler til samling af daginstitutionerne Rosengården og Kærhuset i Skals.

   Der har nu været afholdt licitation på byggeopgaven og rådighedsbeløbet på investeringsoversigten søges frigivet så anlægsbyggeriet kan påbegyndes.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at om- og tilbygning igangsættes

    

   3.   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” forhøjes med 9.530.000 kr. med rådighedsbeløb på 9.530.000 kr. i 2018

    

   4.   at udgiften i 2018 på 9.530.000 kr. finansieresmed 2.400.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 og med 7.130.000 i 2018 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018, begge til kontoen ”Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals”.

    

   5.   det forudsættes i ovenstående, at Byrådet godkender budgetforslaget for 2018, som det foreligger medio september 2017.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Sagen udsættes, idet der er tilgået sagen nye oplysninger, som undersøges forinden stillingtagen

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde den 25. januar 2017 besluttede Byrådet (sag nr. 11), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 3. januar 2017 (sag nr. 5) følgende:

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ” Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” med rådighedsbeløb i 2017

   at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 20. juni 2017 (sag nr. 5) projektforslaget for byggeriet som rådgivende firma Quattro Arkitekter A/S fremsendte.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 8. september 2017. Rådgiveren har oplyst, at de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes til de håndværkere, som har afgivet laveste konditionsmæssige korrekte bud på fagentreprisen.

    

   Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2017

   3.000.000 kr.

   600.000 kr. frigivet i BY den 25-01-17

   2018

   7.130.000 kr.

    

   I alt

   10.130.000 kr.

   9.530. 000 kr. søges frigivet

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

   Håndværksudgifter:

   Licitationspriser 08.09.2017

   Uforudsigelige udgifter m. vinterforanstaltninger (6 %)

    

   8.338.571 kr.

   500.000 kr.

   Bygherreleverancer:

   Løst inventar incl. løst belysning

   Keep focus, alarm, IT m.m.

    

   200.000 kr.

   112.279 kr.

   Omkostninger og diverse:

   Forudsete udgifter: udbud, geoteknisk undersøgelser, landinspektør, tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.

   Rådgiver honorar, intern

   Rådgiver honorar, ekstern

    

    

   140.000 kr.

   215.650 kr.

   623.500 kr.

   I alt

   10.130.000 kr.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 og 2018 til formålet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udførelse fra januar 2018 til og med august 2018, herefter ibrugtagning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 9 EjendomssagLukket sag
 • 10 Samling af institutionerne i Frederiks (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med investeringsoversigten for 2017 og overslagsårene, blev der afsat midler til samling af daginstitutionerne i Frederiks.

   Der har nu været afholdt licitation på byggeopgaven, hvor det kan konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten. Udvalget skal derfor tage stilling til besparelsesmulighederne, samt søge rådighedsbeløbet på investeringsoversigten frigivet, så anlægsbyggeriet kan påbegyndes.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at udvalget tager stilling til besparelsesforslagene

    

   2.   at licitationsresultatet godkendes

    

   3.   at om- og tilbygning igangsættes

    

   4.   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks” forhøjes med 11.170.000 med rådighedsbeløb på 300.000 i 2017 og 10.870.000 kr. i 2018

    

   5.   at udgiften i 2017 på 300.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks”,

    

   6.   at udgiften i 2018 på 10.870.000 kr. finansieres med 170.000 kr., af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigt for 2017 og med 10.700.000 kr. i 2018 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018, begge til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks”,

    

   7.   det forudsættes i ovenstående, at Byrådet godkender budgetforslaget for 2018, som det foreligger medio september 2017.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at der i projektet indarbejdes besparelsesforslag, jf. sagens forslag 4, dog således at der bygges fuldmurede indervægge og ikke porebeton

    

   2.   at licitationsresultatet godkendes

    

   3.   at om- og tilbygning igangsættes

    

   4.   at anlægsudgiftsbevilling til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks” forhøjes med 11.170.000 med rådighedsbeløb på 300.000 i 2017 og 10.870.000 kr. i 2018

    

   5.   at udgiften i 2017 på 300.000 kr. finansieres med 300.000 kr. af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks”,

    

   6.   at udgiften i 2018 på 10.870.000 kr. finansieres med 170.000 kr., af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigt for 2017 og med 10.700.000 kr. i 2018 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2018, begge til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks”,

    

   7.   det forudsættes i ovenstående, at Byrådet godkender budgetforslaget for 2018, som det foreligger medio september 2017.

    

   8.   at igangsættelse af byggeriet udsættes til marts 2018

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde den 25. januar 2017 besluttede Byrådet (sag nr. 12), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 3. januar 2017 (sag nr. 6) følgende:


   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2017


   at udgiften på 700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet


   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver

    

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 20. juni 2017 (sag nr. 6) projektforslaget for byggeriet som rådgivende firma Quattro Arkitekter A/S fremsendte.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 8. september 2017. Rådgiveren har oplyst, at de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes til de håndværkere, som har afgivet laveste konditionsmæssige korrekte bud på fagentreprisen.

    

   Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, og udvalget skal tage stilling til besparelsesmuligheder.

    

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

    

   2017

   1.170.000 kr.

   700.000 kr. frigivet i BY den 25-01-17

   2018

   10.700.000 kr.

    

   I alt

   11.870.000 kr.

   11.170. 000 kr. søges frigivet

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

   Håndværksudgifter:

   Licitationspriser 08.09.2017

   Uforudsigelige udgifter m. vinterforanstaltninger (5 %)

    

   11.315.691 kr.

   570.000 kr.

   Bygherreleverancer:

   Løst inventar incl. løst belysning

   Keep focus, alarm, IT m.m.

    

   210.000 kr.

   142.804 kr.

   Omkostninger og diverse:

   Forudsete udgifter: udbud, geotekniske undersøgelser, landinspektør, tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.

   Rådgiver honorar, intern

   Rådgiver honorar, ekstern

    

    

    

   630.000 kr.

   224.350 kr.

   720.000 kr.

   I alt

   13.812.845 kr.

   Budget

   11.870.000 kr.

   Overskridelse af budget

   1.942.845 kr.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften på 11.870.000 kr. kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 og 2018 til formålet.

    

   Forslag fra rådgiver til besparelsesmuligheder:

   Bilag

   Besparelsesforslag

   Besparelse

   Overskridelse af budget

   1

   Incl. alternativt tilbud på vægge

   1.942.845 kr.

   0 kr.

   2

   Excl. alternativt tilbud på vægge

   1.492.845 kr.

   450.000 kr.

   3

   Byggeri opført som fuldmuret byggeri

   1.402.845 kr.

   540.000 kr.

   4

   Byggeri incl. indretning af produktionskøkken

   1.117.845 kr.

   825.000 kr.

   5

   Redegørelse vedrørende prisudvikling på byggematerialer og energimæssige tiltag

    


   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Udførelse fra januar 2017 til ca. oktober 2018, herefter ibrugtagning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalget behandling af sagen.

  • Bilag

 • 11 Budgetopfølgning for puljer på dagtilbud -og skoleområdet (orienteringssag)
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere anmodet om at få budgetopfølgning på mindre anlægsopgaver på dagtilbud- og skoleområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31 september 2017 vedr. kontoen ”Pulje daginstitutioner 2017” til efterretning

    

   2.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. september 2017 vedr. kontoen ”Pulje skoler 2017” til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   1.   Budgetopfølgningen pr. 30 september 2017 vedr. kontoen ”Pulje daginstitutioner 2017” blev taget til efterretning

    

   2.   Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 vedr. kontoen ”Pulje skoler 2017” blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   De 2 puljer på henholdsvis dagtilbud -og skoleområdet er til akut opståede renoveringer samt mindre anlægsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme og Energi har ansvaret for.

    

   Puljerne blev bevilget på møde i Byrådet den 25. januar 2017(sag nr. 15) med følgende indstilling:

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.950.000 kr. til kontoen ”Pulje daginstitutioner” med rådighedsbeløb i 2017

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.900.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2017” med rådighedsbeløb i 2017

    

   Derudover blev der på dagtilbudsområdet yderligere bevilget på møde i Byrådet den 22. februar 2017(sag nr. 4) med følgende indstilling:

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.

   at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende / igangværende budgetlægning for 2018-2022.

    

   Dette på baggrund af at kommunen er forpligtet til at sørge for nødvendige køkkenfaciliteter efter afstemning i daginstitutionerne om sundt frokostmåltid.

    

   Inddragelse og høring

   De mindre anlægsopgaver bliver løbende drøftet med Ejendom og Energi samt med inddragelse fra henholdsvis dagtilbudslederne eller skolelederne.

    

   Beskrivelse

   Der vedlægges opgørelse over de opgaver der er lavet og igangsatte i 2017, både på Dagtilbud- og skoleområdet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 12 Høring af skolebestyrelser angående tilrettelæggelse af skolebuskørsel for skoleåret 2017/18
  • Resume

   I lighed med tidligere år præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med planlægning af skolebusruter for skoleåret 2017/18. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af tidligere trufne beslutninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.  at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om høringssvarene giver anledning til ændring af tidligere trufne beslutninger.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   De modtagne høringssvar giver ikke anledning til ændring af de trufne beslutninger

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I lighed med tidligere år præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med planlægning af skolebusruter for skoleåret 2017/18.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ifølge §4 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.”

   Der er på denne baggrund gennemført en høring blandt de skoler, hvis elever transporteres med bus, enten i form af de lukkede skolebusruter eller de åbne ruter tilrettelagt af Midttrafik.

    

    

   Beskrivelse

   Skolebestyrelsernes fulde høringssvar fremgår af bilag 1. Bilag 2 er billeddokumentation for Stoholm Skoles bestyrelses høringssvar. Nedenfor gengives kort de gennemgående temaer i høringssvarene.

    

   • Flere skolebestyrelser udtrykker generel utilfredshed med bussernes stand.
   • De fleste skolebestyrelser fremfører, at de finder en transporttid på op til en time i bussen hver vej lang. Dertil kommer evt. transporttid til og fra opsamlingssted.
   • Skolebestyrelserne udtrykker generel tilfredshed med muligheden for, at kørselsberettigede elever kan medbringe legekammerater i bussen.

    

   Ad pkt. 1 og 2 følger dette af det politisk vedtagne serviceniveau i forbindelse med udbuddet.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 13 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017

   Møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

     

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

     

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag