Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 21-08-2017

Referat

 • 1 Prioritering af midler til understøttelse af udspillet Udfordringer til alle og uddannelse for flere
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal på mødet den 21. august drøfte, hvilke anbefalinger til udmøntning af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere, det vil indstille til godkendelse i Byrådet.

   Nogle af de centrale emner i anbefalingerne er følgende:

   • mere pædagogisk personale i børnehaverne med henblik på at intensivere arbejdet med indsatsdelen i TOPI (tidlig opsporing og indsats), herunder iværksættelse af en overgangspædagogordning.
   • fleksible 2-personsordninger på skoleområdet bl.a. med henblik på en øget anvendelse af holddeling, som led i arbejdet med differentieret undervisning og inkluderende praksis samt indførelse af en mentorordning i udskolingen.
   • kompetenceudvikling af pædagogisk personale med henblik på at flere børn bliver en del af deres distriktsskole.
   • udvikling af undervisningsforløb, herunder EUD8 og EUD9-tilbud.
   • en praktikpladskoordinator.
  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Byrådet godkender anbefalingerne i bilag 1.

    

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at det kommende Børne- og Ungdomsudvalg træffer endelig beslutning om besøgsrunder og dialog med skoler og dagtilbud.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-08-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at anbefalingerne i sagens bilag 1 godkendes.

    

     

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover,  

    

   2.  at det kommende Børne- og Ungdomsudvalg træffer endelig beslutning om besøgsrunder og dialog med skoler og dagtilbud.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Byrådsmødet den 22. februar 2017 blev udspillet Udfordringer til alle og uddannelse for flere godkendt (sag nr. 3). Den efterfølgende proces med at udmønte udspillet blev placeret i Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget afholdt to temamøder den 8. og 14. marts 2017, hvor udvalget besluttede at arbejde videre med de følgende syv temaer: Kvalitet i dagtilbud, styrkede overgange fra dagtilbud til skole, styrket indskoling, styrket udskoling, åben skole, ledelse og specialområdet. Temaet om administration blev behandlet som en særskilt sag på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 20 juni 2017 (sag nr. 7).

    

   Temaerne er herefter blevet bearbejdet af centrale og decentrale ledere/medarbejdere, i MED-system og bestyrelser. På baggrund af denne bearbejdning blev der udarbejdet forslag til initiativer, som Børne- og Ungdomsudvalget drøftede indledende ved mødet den 8. august 2017 (sag nr. 1).

    

    

    

   Inddragelse og høring

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 8. august 2017, at det ene af to årlige dialogmøder på dagtilbud og skoler konverteres til et møde omkring tiltagene i Udfordringer til alle og uddannelse for flere (sag nr. 1). De to planlagte dialogmøder på skoler og dagtilbud i andet halvår 2017 vil derfor blive afholdt som et fællesmøde den 18. september 2017 med præsentation af Udfordringer til alle og uddannelse for flere med henblik på implementering.

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere er der udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan udspillets ambitioner og økonomi foreslås omsat til konkrete initiativer. Disse anbefalinger til konkrete initiativer og et forslag til udmøntning af økonomi findes i bilag 1.

    

   Det er både nye initiativer, og initiativer, der i forvejen er fokus på både politisk og pædagogisk, men som nu kan udvides og bygges oven på gennem udmøntningen af de 25 mio. kr., der følger med Udfordringer til alle og uddannelse for flere.

    

   Anbefalingerne omfatter blandt andet:

   • mere pædagogisk personale i børnehaverne med henblik på at intensivere arbejdet med indsatsdelen i TOPI (tidlig opsporing og indsats), herunder iværksættelse af en overgangspædagogordning.
   • fleksible 2-personsordninger på skoleområdet bl.a. med henblik på en øget anvendelse af holddeling, som led i arbejdet med differentieret undervisning og inkluderende praksis samt indførelse af en mentorordning i udskolingen.
   • kompetenceudvikling af pædagogisk personale med henblik på, at flere børn bliver undervist på deres distriktsskole.
   • udvikling af undervisningsforløb, herunder EUD8 og EUD9-tilbud.
   • en praktikpladskoordinator.

    

   En generel anbefaling er, at Børne- og Ungdomsudvalget følger op på udspillets initiativer gennem dialoger lokalt på institutioner og skoler. Det anbefales således, at Børne- og Ungdomsudvalgets nuværende besøgsrunder på institutioner og skoler omlægges således, at tiden i stedet anvendes til dialogmøder med den enkelte institutions/skoles bestyrelse.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Økonomien i udspillet Udfordringer til alle og uddannelse for flere på 25 millioner kroner er en del af budget 2018-21. Udspillet udmøntes pr. 1. januar 2018, når budgettet træder i kraft.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 2 Opnormering af Familieafdelingen samt forslag til opfølgning på status på myndighedsområdet 0-18 år
  • Resume

   Det foreslås, at opnormere Familieafdelingen med 6 medarbejdere. Opnormeringen begrundes i:

   • et stadigt større arbejdspres på baggrund af flere tvangssager, flere underretninger og større krav til registrering har resulteret i udfordringer i forhold til at overholde sagsbehandlingsfristen på både Børnefaglige Undersøgelser (BFU) og lovgivningsbestemte opfølgninger på handleplaner.
   • et efterslæb i forhold til kompetenceudvikling i afdelingen
   • en forventning om et tættere samarbejde med almenområdet ifbm. intentionerne i udspillet om ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere”, hvor der lægges op til en øget indsats rettet mod de børn og unge, der har brug for en særlig opmærksomhed, så flere unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse og bryde den negative sociale arv.

    

   Det foreslås at midlerne til opnormeringen i Familieafdelingen (Konto 6: Administrativ organisation) finansieres af det mindreforbrug, der er på foranstaltninger (Konto 5: Familieområdet).

    

   Desuden præsenteres et forslag til hvilke parametre Børne- og Ungdomsudvalget fremadrettet skal præsenteres for i forbindelse med den månedlige status på myndighedsområdet 0-18 år.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Familieafdelingen i Børn & Unge tilføres en permanent opnormering på 6 stillinger.
   2. at opnormeringen finansieres ved, at der sker overflytning af midler fra konto 5 (forebyggelse og anbringelse) til konto 6 (administration/myndighedsområdet).
   3. at opnormeringen træder i kraft ved budgetopfølgningen pr. 31-09-2017
   4. at Børne- og Ungdomsudvalget månedlig præsenteres for en status på myndighedsområdet 0-18 år på de i sagen beskrevne parametre. Første status for august 2017 vil forlægge til Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 26-09-2017.
   5. at tal fra ankestyrelsen præsenteres for udvalget halvårligt.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-08-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at Familieafdelingen i Børn & Unge tilføres en permanent opnormering på 6 stillinger, (3 mio. kr.).

   2.    at opnormeringen finansieres ved, at der sker overflytning af midler fra konto 5 (3 mio. kr.) (forebyggelse og anbringelse) til konto 6 (administration/myndighedsområdet).

   3.    at opnormeringen træder i kraft ved budgetopfølgningen pr. 31-09-2017

   4.    at den fremtidige finansiering af opnormeringen fra og med 2019 medtages til  Byrådets budgetforhandlinger.

    

                          

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover

    

   5.    at Børne- og Ungdomsudvalget månedlig præsenteres for en status på myndighedsområdet 0-18 år på de i sagen beskrevne parametre. Første status for august 2017 vil forlægge til Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 26-09-2017.

   6.    at tal fra ankestyrelsen præsenteres for udvalget halvårligt

   7.    at det undersøges hvorvidt det er muligt at fremskaffe data der viser om tidsfristerne overholdes ift. opfølgning på handleplaner og børnefaglige undersøgelser  

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 08-08-2017 (sag 5) blev udvalget præsenteret for en status på myndighedsområdet 0-18 år. På mødet blev det besluttet at Forvaltningen, til mødet den 21-08-2017, skulle udarbejde et oplæg til en permanent opnormering af Familieafdelingen samt et oplæg til hvilke parametre en fremtidig månedlig status på myndighedsområdet 0-18 år skal indeholde.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

    

   Baggrund for anmodning om permanent opnormering af Familieafdelingen

    

   Der har i Familieafdelingen over en årrække været arbejdet med at overholde sagsbehandlingstider, med at øge kvaliteten i sagsbehandlingen, med at mindske personaleomsætningen og skabe bedre trivsel i afdelingen.

    

   Til det har man eksempelvis valgt, at frikøbe en erfaren rådgiver til oplæring af/mentor for nye medarbejdere. Det har efterfølgende vist sig at være en meget relevant investering. De 10 rådgivere er fortsat ansat i afdelingen, alle udtrykker stor glæde og gavn af ordningen, og flere har sagt, at valget faldt på Viborg netop pga. denne mentorordning.

    

   Et øget krav om løbende dokumentation i sagsbehandlingen i DUBU kræver ligeledes fortsat implementering, og man har derfor valgt at frikøbe medarbejdere til undervisning, vedligeholdelse af sagsgangsbeskrivelser, udvikling, gennemgang af lister til AST osv., hvilket også har vist sig relevant.

    

   Man kan se at personaleomsætningen mindskes og at trivslen øges, men samtidig er der over de sidste 2 år blevet 8 færre medarbejdere. Samtidig ses følgende:

    

   • En national stigning i antallet af tvangssager frem for frivillige anbringelser, hvilket konkret betyder merarbejde til rådgiveren, da tvangssager er forbundet med flere regler, ligesom interne arbejdsgange og kvalitet i det skriftlige materiale er mere omfattende.
   • En stigningen i antallet af underretninger, giver også forsat udfordringer, da hver underretning udløser en vurdering indenfor 24 timer. Dertil skal der afholdes samtale med forældre og barn/børn. Der skal dertil laves second option i alle sager, hvori der er en foranstaltning. Ofte kræver dette yderligere møder med fx samarbejdspartnere.
   • Et oparbejdet efterslæb i forhold til kompetenceudvikling. På baggrund af det fokus der har været på at få sagsbehandlingstiden ned, har fokuseret på at anvende midler til ansættelser fremfor at anvende midler til kompetenceudvikling. Det har betydet et efterslæb i efteruddannelse/kompetenceudvikling og der ses nu et behov for kompetenceudvikling på flere niveauer.

    

   Byrådet vedtog desuden i februar udspillet om ”Udfordringer til alle og Uddannelse til flere”. I det udspil sættes der fokus på, at prioritere indsatsen mod de børn og unge, der har brug for en særlig opmærksomhed. Begrundet i et ønske om at kvalificere flere unge til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og bryde den negative sociale arv fastslås det i udspillet, at der er behov for en målrettet og konsekvent indsats på dette område og at professionelle ressourcepersoner fra eksempelvis Familieafdelingen i den forbindelse skal tættere på børnene i både dagtilbud og folkeskolen.

    

   For at kunne håndtere ovenstående og samtidig overholde sagsbehandlingstiden for børnefaglige undersøgelser og lovpligtigt opfølgninger foreslås det derfor, at Familieafdelingen permanent opnormeres med 6 medarbejdere.

    

   Det foreslås at midlerne til opnormeringen i Familieafdelingen (Konto 6: Administrativ organisation) finansieres af det mindreforbrug, der er på foranstaltninger (Konto 5: Familieområdet).

    

   Løbende status på myndighedsområdet 0-18 år

    

   I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets anmodning om en løbende status på myndighedsområdet 0-18 år foreslås det, at der følges op på følgende parametre:

    

   • Generelt sagstal for Familieafdelingen (opgjort pr. mdr.)
   • Antallet af anbringelser, herunder antallet af tvangssager (opgjort pr. mdr.)
   • Antal underretninger (opgjort pr. mdr.)
   • Politiske klager (opgjort pr. mdr.)
   • Sygefravær i Familieafdelingen (opgjort pr. mdr.)
   • Personaleomsætning, herunder barsler (opgjort pr. mdr.)
   • Antal sager til ankestyrelsen, herunder hvor mange der gives medhold i (opgøres halvårligt i forbindelse med rapport fra ankestyrelsen)

    

   Da registreringen af ovenstående parametre ikke pt. er automatiseret, vil registreringen delvis kræve nye arbejdsgange. Derfor vil ikke alle parametre kunne være klar til afrapportering i september.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Opnormeringen i Familieafdelingen forventes at træde i kraft i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30-09-2017.

    

   Første status på myndighedsområdet for august 2017 vil så vidt muligt forelægge til Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 26-09-2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Intet.

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen