Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 08-08-2017

Referat

Mødet blev indledt kl. 12.15 med temamøde om "udfordringer til alle & uddannelse til flere"

 • 1 "Udfordringer til alle & Uddannelse til flere" - fra udspil til praksis.
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har udpeget syv temaer: Kvalitet i dagtilbud, styrkede overgange fra dagtilbud til skole, styrket indskoling, styrket udskoling, åben skole, ledelse og specialområdet, der er centrale i udmøntningen af Udfordringer til alle uddannelse for flere. Temaerne er blevet bearbejdet af centrale og decentrale ledere/medarbejdere, i MED-system og bestyrelser. Materiale fra denne kvalificeringsproces danner sammen med viden om de syv temaer baggrunden for en række initiativer, som præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget på dagens møde. Tre af de centrale emner i initiativerne er fleksible to personers ordninger i skolerne, kompetenceudvikling blandt personalet og øget normering i Dagtilbud til fortsat arbejde med TOPI.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter bilagets anbefalinger med henblik på at udarbejde en endelig indstilling vedrørende udmøntning af Udfordringer til alle uddannelse til flere til Byrådet efter det ekstraordinære Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 21. august 2017 og,

    

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget konverterer det ene af to vedtagne dialogmøder på Dagtilbud og Skole til et møde med den enkelte bestyrelse/skole omkring tiltagene i Udfordringer til alle uddannelse til flere og øvrige aktuelle temaer og fokusområder

    

   3. at de to planlagte dialogmøder på skoler og dagtilbud afholdes som et fællesmøde den 18. september 2017 med præsentation og implementering af Udfordringer til alle uddannelse til flere

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-08-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1.   På baggrund af udvalgets drøftelser og input til bilagets anbefalinger udarbejdes der en beslutningssag til udvalgets ekstraordinære møde den 21. august 2017, med henblik på indstilling til Byrådet vedr. ”Udfordringer til alle uddannelse til flere”.

    

   2.   De to planlagte dialogmøder på skoler og dagtilbud afholdes som et fællesmøde den 18. september 2017 med præsentation og implementering af Udfordringer til alle uddannelse til flere

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Byrådsmødet den 22. februar 2017 blev udspillet Uddannelse for alle udfordringer for flere godkendt (sag nr. 3). Den efterfølgende proces med at udmønte udspillet blev placeret i Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget afholdt to temamøder den 8. og 14. marts, hvor udvalget besluttede at arbejde videre med de følgende syv temaer: Kvalitet i dagtilbud, styrkede overgange fra dagtilbud til skole, styrket indskoling, styrket udskoling, åben skole, ledelse og specialområdet. Temaet om administration blev behandlet som en særskilt sag på udvalgsmødet den 20 juni 2017 (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   De syv temaer er efterfølgende blevet beskrevet, kommenteret og kvalificeret både i større og mindre arbejdsgruppemøder bestående af centrale og decentrale ledere/medarbejdere, i MED-system og bestyrelser. Det er materiale fra denne kvalificeringsproces, der sammen med viden om områderne danner baggrunden for de nedenstående initiativer, der anbefales Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af Uddannelse for alle udfordringer for flere er der udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan udspillets ambitioner og økonomi foreslås omsat til konkrete initiativer.

    

   Det er både helt nye initiativer, og initiativer, der i forvejen er fokus på både politisk og pædagogisk, men som nu kan udvides og bygges oven på gennem udmøntningen af de midler, der følger med Uddannelse for alle udfordringer for flere. I udspillet er der afsat 25 millioner kroner. I bilag 1 er der anbefalinger og initiativer, som beløber sig til 39 millioner kroner.

    

   Anbefalingerne deler sig i forskellige emner, hvor centrale emner blandt andet er:

    

   ·         Fleksible to personers ordninger i skolerne

   ·         Kompetenceudvikling blandt personalet

   ·         Øget normering i Dagtilbud til fortsat arbejde med TOPI

   Det anbefales, at udvalget følger op på udspillets initiativer gennem dialoger lokalt på institutioner og skoler. Der er i dag to årlige dialogmøder, hvor det anbefales, at det ene dialogmøde konverteres til et møde omkring tiltagene i Uddannelse for alle udfordringer for flere. Udvalgets besøgsrunder på institutioner og skoler omlægges også således, at tiden i stedet anvendes til dialogmødet med den enkelte institutions/skoles bestyrelse.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Økonomien i udspillet Uddannelse for alle udfordringer for flere på 25 millioner kroner er en del af budget 2018. Udspillets udmøntes pr. 1.1 2018, når budget 2018 træder i kraft.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Forslag om forlængelse af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Viborg Kommune for perioden 2018-2021
  • Resume

   1.    Den gældende samarbejdsaftale om udvikling af eliteidræt mellem Team Danmark og Viborg Kommune udløber med udgangen af 2017.

    

   2.    Talentrådet i Viborg Kommune har godkendt udkast til forlængelse af aftalen for perioden 2018-2021. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte udkastet på møde den 22. juni 2017 og udkastet forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse således, at ansøgning kan sendes til Team Danmark inden 15. september 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge godkender,

    

   1. at Viborg Kommune ansøger om at blive Team Danmark Eliteidrætskommune på det i sagen beskrevne grundlag, og

    

   2. at aftalen indgås indenfor den til formålet afsatte budgetramme i hvert af årene 2018-2021.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-08-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1.    Viborg Kommune ansøger om at blive Team Danmark Eliteidrætskommune på det i sagen beskrevne grundlag

    

   2.    Aftalen indgås indenfor den til formålet afsatte budgetramme i hvert af årene 2018-2021.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde 26. november 2013 at godkende, at Viborg Kommune ansøger om at blive Team Danmark Eliteidrætskommune inden fristens udløb 30. november 2013.

    

   Team Danmark meddelte 17. december 2013, at Viborg Kommune var udpeget som Team Danmark Eliteidrætskommune, og der blev indgået samarbejdsaftale om udvikling af eliteidræt mellem Team Danmark og Viborg Kommune for en fire-årig periode fra 2014-2017.

    

   Aftalen udløber med udgangen af 2017. Grundlaget for en ny fire-årig aftale for perioden 2018-2021 er i 2016-2017 forhandlet med Team Danmark.

    

   Inddragelse og høring

   Aftaleperioden 2014-2017 er evalueret med alle parter i aftalen og forslag til ny aftale er behandlet i Talentrådet for eliteidræt i Viborg Kommune.

    

   Beskrivelse

   Talentrådet godkendte på mødet 9. maj 2017 forslag til ny samarbejdsaftale om udvikling af eliteidræt mellem Team Danmark og Viborg Kommune. Talentrådet har sendt forslag til ny samarbejdsaftale til Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 22. juni 2017 forslaget. Børne- og Ungdomsudvalget forelægges på dette møde forslaget til behandling, idet rådet indstiller, at aftalen godkendes og fremsendes til behandling hos Team Danmark, således at aftalen kan træde i kraft pr. 1. januar 2018.

    

   Forslaget til samarbejdsaftale er justeret i forhold til den gældende aftale.

   I Viborg Kommunes første aftale med Team Danmark fra 2014 – 2017 var der et stort fokus på at skabe den grundlæggende platform for et struktureret og udviklende talentarbejde i Viborg Kommune. Den grundlæggende platform er nu på plads og velfungerende, og derfor kan Viborg Elite gå ind i næste udviklingsfase.

    

   De væsentligste ændringer i den nye Team Danmark-aftale er følgende:

    

   ·         Viborg Elite vil have 4 særlige overordnede indsatsområder omhandlende 15 – 19 årige & transitioner, Forældre, Erhvervsliv og Kommunesamarbejde

   ·         Atletik (løb) bliver en prioriteret idrætsgren

   ·         I dialog mellem foreninger, specialforbund og Viborg Elite udarbejdes handleplaner for de involverede klubber i de prioriterede idrætsgrene.

    

   Alternativer

   Intet  

    

   Tidsperspektiv

   Ansøgningsfristen for ansøgning om forlængelse af aftalen er 15. september 2017. En ny aftale vil være gældende for en fire-årig periode fra 2018-2021.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er i budgetrammerne for Kultur og Fritidsudvalget for 2018-2021 afsat 1.960.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med Viborg Kommunes satsning på eliteidræt og talentudvikling.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 3 Gymnastik- og idrætshøjskolen ved Viborg - aftale vedr. leje af svømmehal
  • Resume

   Sagen vedrører aftale mellem Gymnastikhøjskolen ved Viborg og Viborg Kommune om leje af svømmefaciliteter. Aftalen skal genforhandles og der foreligger forslag om en ny aftale, som er gældende for perioden frem til 31. juli 2020.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at lejeaftalen (for den del der vedrører Børn og Unges leje af svømmehallen) mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen og Viborg Kommune vedrørende højskolens svømmehal for perioden 2017-2020, som er vedhæftet sagen som bilag 2, godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-08-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1.   Lejeaftalen (for den del der vedrører Børn og Unges leje af svømmehallen) mellem Gymnastik- og Idrætshøjskolen og Viborg Kommune vedrørende højskolens svømmehal for perioden 2017-2020, godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den nuværende aftale med Gymnastik og Idrætshøjskolen for lån af skolens svømmehal til forenings- og skolesvømning er gældende fra 31/7-2014 frem til 1/8-2017.

   Viborg Kommune har haft aftale om leje af svømmefaciliteterne på højskolen igennem en lang årrække og aftalen er afgørende for kommunens muligheder for at imødekomme foreningernes behov for svømmefaciliteter.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Gymnastik og Idrætshøjskolen har fremsendt en ny aftale gældende for perioden 1/8-2017 frem til 31/7-2020.

    

   Børn og Unges leje af svømmehallen i skoleåret 2016/2017 udgør 568.000 kr. og foreningsleje udgør 1.253.579 kr.

    

   Aftalen skal genforhandles senest den 1.april 2020.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget finansierer leje til foreningsbrug via udvalgets driftsramme og der er i 2017–2020 afsat bevilling til formålet.

   Det lejede antal timer i højskolens svømmehal indgår i den årlige lokalefordeling til skolesvømning.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på møde den 22. juni 2017 og det blev besluttet at godkende aftalen under forudsætning af at Børne- og Ungdomsudvalget også godkender aftalen.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget skal således tage stilling til om man på de anførte præmisser ønsker at indgå i den nye aftale med Gymnastik og Idrætshøjskolen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Aftalen gælder fra skoleåret 1/8-2017 frem til 31/7-2020

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I budgetforslag for 2018-2021 er der afsat 575.000 kr. årligt til formålet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 4 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

    

   Endvidere foreslår Direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-08-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1.   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes.

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2.   at de omplaceringer mellem politikområder, anført i sagens bilag 2, og som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget, godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 31. marts 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget

   I forhold korr.budget

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

   Drift

    

   Serviceudgifter

     21 Skoler og klubber

   916,4

   925,2

   904,5

   -11,9

   -20,6

   4,1

     22 Dagtilbud

   414,9

   403,8

   401,8

   -13,2

   -2,0

   0,5

     23 Ungdomsskoler

   15,2

   15,7

   15,5

   0,3

   -0,2

   0,2

     25 Tandpleje

   31,0

   31,5

   31,5

   0,4

   0,0

   0,4

     27 Familieområdet

   226,5

   258,1

   247,5

   21,0

   -10,6

   -3,6

   Serviceudgifter i alt

   1.604,1

   1.634,2

   1.600,7

   -3,3

   -33,5

   1,5

    

   Overførselsudgifter

   12,4

   11,4

   12,2

   -0,2

   0,8

   0,5

    

   Drift i alt

   1.616,5

   1.645,7

   1.613,0

   -3,5

   -32,7

   2,0

    

   Anlæg, skattefinansieret

   69,2

   79,1

   69,9

   0,6

   -9,2

   -0,8

    

    

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 20,6 mio. kr.

    

   Af den forventede mindreudgift ligger de 13,4 mio. kr. decentralt.

   Den decentrale mindre udgift begrundes i forventninger/usikkerhed i forhold til ny tildelingsmodel, samt forskydning af skoleår vs. budgetår. 

   På det centrale område dækker den forventede mindreudgift bl.a. kompetencemidler, der tilgår skolerne, når planlagt kompetenceudvikling (2,5 mio. kr.) afvikles i efterår/vinter. Desuden indeholder beløbet en pulje afsat til flygtninge (rest 3,1 mio. kr.), der fordeles decentralt, såfremt skolerne modtager nye flygtninge, samt en indsats for familier - De utrolige år, (1,1 mio. kr.), der igangsættes ved skoleårets start.

    

   På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Decentralt forventes dog en mindreudgift på 8,3 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 6,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der pt. forventes en del færre børn i pasning end ved fastsættelsen af forældrebetalingstaksten, hvorfor der her forventes mindre indtægter på ca. 4 mio. kr. Herudover er der merudgifter til bl.a. privat pasning og flygtninge.

    

   I ovennævnte indgår endvidere den samlede reduktion på 3,7 mio. kr. (2,4 mio. kr. på skoler og klubber og 1,3 mio. kr. på dagtilbud) til samling af administrative opgaver.

    

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2017 på 9,2 mio. kr.

   De væsentligste afvigelser er beskrevet i bilag 1.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 4. 

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 5 Status for myndighedsområdet 0-18 år
  • Resume

   Efter aftale med Børne- og Ungdomsudvalgets formand redegøres i denne sag for myndighedsudøvelsen på 0-18 årsområdet og i den forbindelse for en række konkrete forhold for Familieafdelingen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter status for myndighedsområdet 0-18 år

    

   2.   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om gennemgangen af status giver anledning til yderligere tiltag og i givet fald hvilke

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-08-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1.   Status for myndighedsområdet 0-18 år blev drøftet og taget til efterretning

    

   2.   Der har i Familieafdelingen fra 2015-17 været en midlertidig 2 årig opnormering, som påviselig har haft en positiv effekt. Forvaltningen anmodes om på den baggrund, til mødet den 21. august 2017, at komme med et oplæg til permanentgørelse af denne ressourcesætning. Herudover anmodes forvaltningen komme med et oplæg på hvilke tiltag og hvilke opfølgninger, der fremadrettet skal iværksættes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet at udvalget på dagens møde præsenteres for status for myndighedsområdet 0-18 år, og i den forbindelse for en række forhold i Familieafdelingen. 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Chefområdet Familie & Rådgivning varetager en lang række opgaver for at sikre børn og unges og deres familiers trivsel. En central del af opgaverne er myndighedsudøvelsen i form af bevillinger af foranstaltninger og det undersøgende arbejde forud herfor. Disse opgaver er forankret i Familieafdelingen.

    

   Ramme for Familieafdelingens opgaver

   Myndighedsudøvelsen har baggrund primært i Serviceloven og har som overordnet formål at sikre, at børn og unge har de bedst mulige opvækstvilkår, så de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Et væsentligt pejlemærke herfor er barnets tarv. Formålet søges opfyldt ved bevilling og igangsætning af en række indsatser og foranstaltninger, hvoraf en række har meget indgribende karakter for de berørte børn, unge og familier, fx anbringelser. Rammen for myndighedsudøvelsen er først og fremmest lovgivningen. Derudover fastlægges det kommunale serviceniveau i en række politisk besluttede dokumenter, herunder Lys i Øjnene, servicestandarder for konkrete foranstaltninger jf. serviceloven, og tidsfrister for sagsbehandlingstider. Et overblik over godkendte servicestandarder og sagsbehandlingstider fremgår af bilag.

    

   Et kendetegn for myndighedsudøvelsen 0-18 år er, at nogle familier kan opleve, at den faglige undersøgelse og vurdering adskiller sig fra deres oplevelse af barnets eller den unges behov. Dermed kan opfattelsen af, hvilken indsats, der er hensigtsmæssig, også være forskellig og en potentiel konfliktsituation mellem Viborg Kommune som myndighed og familien kan opstå. Dette forhold hænger blandt andet sammen med det faktum, at barnets tarv ikke er en entydig størrelse, der kan måles og vejes, men netop varetagelsen af barnets tarv i alle løsninger er Familieafdelingens fornemmeste opgave.

    

   Familieafdelingens organisering

   Familieafdelingen består af fire teams:

   -      fronten

   -      børneteamet

   -      ungeteamet

   -      handicap

   som ledes af hver sin teamleder og den samlede ledelse af Familieafdelingen varetages af en afdelingsleder. Alle teams løser primært myndighedsopgaver eller forberedende sagsbehandling i forbindelse hermed og opgaverne løses hovedsageligt af medarbejdere med socialfaglig baggrund, særligt socialrådgivere. Udover socialfaglige kompetencer er det afgørende, at rådgiverne mestrer mødeledelse, koordinering, organisatorisk forståelse og evne til at samarbejde bredt. Familieafdelingens organisering er yderligere beskrevet i bilag. Oversigt over personalesituationen i Familieafdelingen fremgår af neden stående skema:

    

    

   2017

   (1.1-30.6)

   2016

   2015

   Viborg Kommune

   Familieafd.

   Viborg Kommune

   Familieafd.

   Viborg Kommune

   Familieafd.

   Antal medarbejdere (fuldtids årsværk inkl. leder)

    

   68,33

    

   78,96

    

   76,06

   Personaleomsætning

   (til- og fratrædelser, intern jobskifte i Viborg Kommune indgår ikke, allerede kendte fratrædelser indgår)

   14,4%

   18,8%

   17,2%

   25,9%

   15,7%

   26,2%

   Sygefravær

   5,26%

   3,77%

   5,06%

   4,77%

   5,14%

   7,07%

   Datagrundlag: Viborg BI

    

   Sagsbehandling og arbejdsgange

   For at sikre myndighedsbeslutninger til gavn for de berørte børn og unge er det afgørende, at sagsbehandlingen er af høj kvalitet. For at sikre dette er der i løbet af 2015 og 2016 udarbejdet retningslinjer og arbejdsbeskrivelser for hele servicelovens område. Disse udgør til sammen Familieafdelingens administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget sikrer, at alle medarbejdere kender sin opgave og krav og pligter i forbindelse hermed. Familieafdelingen anvender desuden en ledelsestilsynsmodel og metode til visitation, som sikrer maksimal ledelsesmæssig tilsyn med alle sager. Samtidig er indført systematisk opfølgning i sagerne, blandt andet gennemgår teamlederne alle sager med de enkelte rådgivere to gange årligt. Derudover udarbejdes for alle igangværende børnefaglige undersøgelser et særligt planlægningsskema med angivelse af tidsfrister. 

    

   Familieafdelings socialrådgivere samarbejder tæt med administrative medarbejdere i Børn & Unges Sekretariat, fx i forbindelse med udbetaling af bevillinger til støttekontaktpersoner, plejefamilier mm. Dette samarbejde og opgavefordelingen er beskrevet i Familieafdelingens administrationsgrundlag.

    

   Derudover er opfølgninger udpeget som fokusområde, og det er en erklæret målsætning, at tidsfrister for foranstaltningssager og afslutning af børnefaglige undersøgelser overholdes. Et element heri er indførelse af bagvagtordning for at sikre, at opfølgningsmøder og møder med almenområdet ikke aflyses. Derudover afholdes kompetenceudvikling med fokus på de lovpligtige opfølgninger og revision af handleplan i IT-fagsystemet DUBU, så her for automatiske opfølgningsaktiviteter udnyttes.

    

   Eksterne vurderinger af opgaveløsningen

   Der er i perioden januar 2016 til juli 2017 modtaget i alt 50 henvendelser vedrørende Familieafdelingen stilet til medlemmer af Byrådet, herunder Borgmester, medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og andre Byrådsmedlemmer. Langt de fleste af henvendelserne er løst ved at afdelingslederen i Familieafdelingen eller den relevante teamleder har taget kontakt til borgeren. Neden stående oversigter viser fordelingen af henvendelser:

    

   Modtager af henvendelsen

   Antal henvendelser i alt

   50

   Stilet til Borgmester

   18

   Stilet til Borgmester og andre Byrådsmedlemmer

   4

   Stilet til Børne- og Ungdomsudvalgsmedlemmer

   22

   Stilet til andre Byrådsmedlemmer

   6

   Henvendelser over enestående forhold eller gengangere

   Antal henvendelser i alt

   50

   Heraf henvendelser som vedrører samme forhold

   14

   Heraf henvendelser fra borgere, der ikke er part i sagen

   3

   Genstand for henvendelsen

   Antal henvendelser i alt

   50

   Sagsbehandling

   18

   Serviceniveau

   22

   Kontraktmæssige forhold

   5

   Tvangsfjernelse

   5

   Henvendelsernes fordeling over tid

   jan-16

   2

   feb-16

   2

   mar-16

   2

   apr-16

   2

   maj-16

   7

   jun-16

   4

   jul-16

   3

   aug-16

   3

   sep-16

   3

   okt-16

   3

   nov-16

   2

   dec-16

   1

   jan-17

   1

   feb-17

   2

   mar-17

   3

   apr-17

   1

   maj-17

   1

   jun-17

   2

   jul-17

   6

   gennemsnit pr. måned

   2,6

    

   Familieafdelingen er involveret i ca. 2.300 familiesager. Som Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om på sit møde 30. maj 2017 har Ankestyrelsen, som behandler klager over kommunernes afgørelser, kun i 6 %, eller i 1 ud af 14, af sagerne for Familieafdelings område i 2016 ændret Viborg Kommunes afgørelse. Dette anses som udtryk for, at sagsbehandlingen og afgørelserne i Børn & Unge er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

    

   Den seneste revisionsgennemgang i januar 2017 ved BDO gav ikke anledning til bemærkninger. Dette vurderes ligeledes som udtryk for, at indsatserne for styrket kvalitet i sagsbehandlingen har den ønskede effekt.

    

   Endelig blev Familieafdelingen ved seneste besøg fra Arbejdstilsynet tildelt en grøn smiley, som er udtryk for, at afdelingen ikke har udeståender med Arbejdstilsynet vedrørende arbejdsmiljøet.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 6 Meddelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 08-08-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1.   Orientering og meddelelser blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Orienterede om 2 personsager, der hen over sommeren har verseret på de sociale medier
   • Rejsegilde på Brattingsborg Skole
   • Formand og næstformand har deltaget i møde med Idrætsrådet, hvorfra der ønskes etableret en pulje, hvortil der kan søges ind til samarbejdsprojekter med skolerne

    

   Karin Clemmensen:

   • Spurgte ind til sikkerheden på skolebusserne

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

   Orienterede om status i processen vedr. besættelse af de to ledige skolelederstillinger i henholdsvis Karup og Ørum

    

   3.    Reform-udspillet – ”Tro på dig selv det gør vi. Reform af de forberedende tilbud

    

   Regeringen nedsatte i januar 2016 et ekspertudvalg. Baggrunden er, at hver 5. ung i dag ikke har gennemført en ungdomsuddannelse 7 år efter grundskolen. I 2015 var 50.000 unge mellem 15-24 år (svarende til 6-7 %) hverken i gang med eller havde fuldført en ungdomsuddannelse eller var tilknyttet arbejdsmarkedet. For Viborg er der ifølge regeringens beregninger tale om ca. 800 unge i målgruppen.

    

   På baggrund af ekspertudvalgets oplæg har regeringen nu præsenteret sit reformudspil. Vedlagte bilag beskriver hovedlinierne i reformudspillet.

    

    

   4.    Indbydelse til konference den 28. august 2017 afholdt af Socialpædagogerne       

    

   Socialpædagogerne afholder den 28. august 2017 konference på Nyborg Strand med overskriften ”Fremtidens døgntilbud – styrkede indsatser for udsatte børn, unge og deres familier. Konferenceprogrammet er vedlagt som bilag.

      • Bilag