Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 20-06-2017

Referat

Temamøde fra 15-16 med Viborg Handicapråd

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   De givne meddelelser og den givne orientering blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Deltaget i Danske Sygeplejeråds konference for sundhedsplejersker i Silkeborg

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe:

   Orienterede om ulykken på Egeskovhus, hvor en 7 årig pige druknede i nærliggende

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

   • Skals Skole og Houlkær Skole er kommet med i Undervisningsministeriets rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen
   • Orienterede om forespørgsel fra udvalgsmødet den 30. maj vedr. tilbud til barn i plejefamilie om mulighed for specialtilbud
   • Orienterede om forespørgsel fra udvalgsmødet den 30. maj vedr. pædagogers engagement i undervisningen i indskolingen
   • Orienterede om skolebuskørselen i Vestfjends, hvor der har været afholdt møde med skolebestyrelsen, Viborg Kommune og vognmanden

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen:

   • Orienterede om at man er på vej til at ansætte 4 nye ledere på dagtilbudsområdet

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk:

   • Orientering om betydningen af hjemviste sager fra Ankestyrelsen 
   • Orienterede om sagen, hvor en 38 mand har truet personale i familieafdelingen og tillige har fremsat trusler mod Børnehuset Prinsen
   • Orienterede om mulighederne for at sanktionere forældre, hvis børn ikke kommer i skole, (forældrepålæg og ungdomssanktion er en muligheder), men der er ikke tradition for at bruge dette i Viborg Kommune

    

    

   3.    Orientering om kapacitet på autismetilbuddet på Vestervang Skole ved Skolechef Chris Rævsgaard Hansen

    

   ·        Der er aftalt møde den 21. juni 2017 med skole og skolebestyrelse

    

    

   4.    Den 4. oktober 2016 afholdte Børne- og Ungdomsudvalget i fællesskab med Kultur- og Fritidsudvalget et fælles møde med deltagelse af repræsentanter fra skoler, foreninger og selvejende haller med henblik på at initiere ideer og projekter til et øget samarbejde. Ved samme lejlighed blev der udlovet en præmie på henholdsvis 20.000 kr. til det bedste projekt og 10.000 kr. til det næstbedste projekt. Der var ansøgningsfrist den 1. juni 2017.

    

   Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet to ansøgninger, dels fra Mønsted/Sparkær Skole og dels fra Stoholm Skole, (ansøgningerne og tidsplan vedlægges som bilag 1-3).

    

   Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Per Møller Jensen og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget har haft lejlighed til at bedømme de indkomne ansøgninger og er blevet enige om at tildele 15.000,- kr. hvert af projekterne

    

    

   5.    Rejsegilde i Brattingsborg

    

   Børne- og Ungdomsudvalget er inviteret til Rejsegilde på tilbygning til Brattingsborg Skole den 27. juni 2017 kl. 13.00 – 15.00

    

    

   6.    Gymnastik- og idrætshøjskolen ved Viborg - aftale vedr. leje af svømmehal

    

   Kulturudvalget drøfter på møde den 22. juni 2017 ny aftale om Viborg Kommunes leje af svømmefaciliteterne på Gymnastikhøjskolen ved Viborg.

   Den nuværende aftale med Gymnastik og Idrætshøjskolen for lån af skolens svømmehal til forenings- og skolesvømning er gældende fra 31/7-2014 frem til 1/8-2017.

   Gymnastik og Idrætshøjskolen har fremsendt en ny aftale gældende for perioden 1/8-2017 frem til 31/7-2020.

   Børn og Unges leje af svømmehallen i skoleåret 2016/2017 udgør 568.000 kr. og foreningsleje udgør 1.253.579 kr.

  • Bilag

 • 2 Budget 2018 - 2021
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal på dagens møde foretage en samlet prioritering af nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget foretager en samlet prioritering af nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   1.   Børne- og Ungdomsudvalget har ikke ekstraordinære driftsønsker i forhold til budget 2018-21

    

   2.   Det af forvaltningen udarbejdede forslag til anlægsbudget herunder de anførte prioriteringer, jvf. sagens bilag 1, godkendes

    

   3.   Herudover tilføjes de i sagsfremstillingen anførte anlægsprojekter, hvoraf ikke alle er finansieret, idet det konstateres, at der for nuværende ikke er afklaring om projektet ”Vinkelvej 20”.

    

   4.   Sagen fremsendes til Byrådets budgetforhandlingsseminar

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede driftsbudgettet og anlægsønsker på udvalgsmødet den 30. maj 2017 (sag nr. 4). Børne- og Ungdomsudvalget videresendte sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2017, da en ny bygherrerådgivning i forhold til Skolerne på Vinkelvej 20 viste en forventet samlet merudgift på 42,5 mio. kr.

    

   Inddragelse og høring

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at udsætte høringen af sit budgetforslag, da det ikke kunne færdiggøre anlægsbudgettet på grund af de økonomiske udfordringer omkring projektet på Vinkelvej.

    

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere fremsat de nedenstående anlægsønsker, hvor der ikke kan anvises finansiering

    

   • Nordre Skole – SFO: Udvalget har ønske om, at anlægget gennemføres i 2018-2020
   • Pulje daginstitutioner: Udvalget har ønske om, at der tilføres 2,1 mio. kr. i 2018
   • Indretning af køkkener: Udvalget har ønske om, at der tilføres 3 mio. kr. i 2019
   • Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard: Da en del af Søndergaard bruges af Rosenvængets Skole, vil der med en forskydning af projektet på Vinkelvej også kunne forventes en forskydning i dette projekt

    

   Med beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14. juni 2017 (sag nr. 6) undergår placeringen af Overlund og Rosenvængets Skole på Vinkelvej 20 nærmere analyse.

    

   Herudover fremgår udvalgets yderligere ønsker af bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling i sagen.

  • Bilag

 • 3 Magtanvendelser, nødværge og nødret - Børn & Unge 2016 (orienteringssag)
  • Resume

   Viborg Kommune har i 2016 i alt haft 96 børn anbragt på opholdssteder for børn og unge, Døgninstitutioner for handicappede børn og unge, Døgninstitutioner for sociale børn og unge og Sikrede døgninstitutioner børn og unge.

    

   Der er i tidsrummet indrapporteret magtanvendelser til Tilsyn Midt jf. lov om voksenansvar på 7 af 79 børn (9%). I forhold til de 7 børn, er der indrapporteret 32 magtanvendelser. Der er ikke fra de øvrige tilsyn indberettet magtanvendelser til Viborg Kommune på de resterende 17 børn.

    

   Forvaltningen har i 2016 modtaget 145 indberetninger om nødværge og nødret fra skoler og dagtilbud. 7 indberetninger fra dagtilbud, fordelt på 4 børnehuse, 100 indberetninger fra almenskoler fordelt på 16 skoler, 9 indberetninger fra SFO, fordelt på 3 SFO’er og 29 indberetninger fra specialafdelinger fordelt på 4 specialafdelinger/skoler. De 145 indberetninger er fordelt på 92 børn.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   1.   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I denne status på magtanvendelser, nødværge og nødret på Børn & Unge området i 2016, er det vigtigt at understrege, at tallene udelukkende er baseret på de indberetninger om magtanvendelse, nødværge eller nødret, som opholdssteder, døgninstitutioner, skoler og daginstitutioner selv har indberettet.

    

   Det betyder også, at der kan være sket magtanvendelser, nødret og nødværge, som ikke er indberettet. Et højt antal magtanvendelser er altså ikke nødvendigvis ens betydende med, at man i højere grad end andre benytter sig af disse, men måske bare, at man er pligtopfyldende i forhold til at indberette. Omvendt kan der godt være foretaget nødværge eller nødret på skoler eller institutioner, som ikke er indberettet. Nødværge og nødret fra plejefamilier (kommunale plejefamilier undtaget) eller de øvrige afdelinger i Børn & Unge registreres ikke.

    

   Opholdssteder og døgninstitutioner

    

   Viborg Kommune har i perioden 1/1-2016 til 31/12-20162016 i alt haft 96 børn anbragt på Opholdssteder for børn og unge jf. §66 1,5, Døgninstitutioner for handicappede børn og unge, Døgninstitutioner for sociale børn og unge og Sikrede døgninstitutioner børn og unge.

    

   Der er i tidsrummet indrapporteret magtanvendelser jf. lov om voksenansvar på 7 af 79 børn (9%) fra Tilsyn Midt. I forhold til de 7 børn, er der indrapporteret 32 magtanvendelser.

    

   Tallene er for 2016 hentet hos Socialtilsyn Midt. De øvrige tilsyn har afslået anmodningen om at få tilsendt oplysningerne. Der er ikke i Familieafdelingen modtaget indberetninger om magtanvendelser på de 17 børn, hvis opholdssted eller døgninstitution ligger uden for Socialtilsyn Midt’s område.

    

   Fremadrettet vil alle indberetninger fra opholdssteder og døgninstitutioner blive samlet i sekretariatet med henblik på løbende opfølgning.

    

   Skoler og Dagtilbud

    

   Sekretariatet i Børn & Unge har i perioden 1/1-2016 til 31/12-2016 modtaget 145 indberetninger om nødværge og nødret fra skoler og dagtilbud. De 145 indberetninger er fordelt på 92 børn.

    

   7 indberetninger fra dagtilbud, fordelt på 4 børnehuse, 100 indberetninger fra almenskoler fordelt på 16 skoler, 9 indberetninger fra SFO, fordelt på 3 SFO’er og 29 indberetninger fra specialafdelinger fordelt på 4 specialafdelinger/skoler.  

    

   Uden for døgnområdet må magtanvendelse kun finde sted, hvis der er tale om en nødværge eller nødretssituation jf. § 13 og §14 i straffeloven, eksempelvis at skille to børn, der er kommet op at slås, at fastholde et barn, for at sikre, at det ikke gør skade på andre eller sig selv, i forbindelse med personalets forsvar af sig selv etc.

    

   Der er ikke pligt til samlet at følge op på nødværge og nødretshandlinger, men for at sikre både børn og medarbejdere har der været stort fokus på området og alle skoler og dagtilbud opfordres derfor til at indberette alle situationer der kunne tolkes som nødværge og nødretssituationer til Sekretariatet for Børn & Unge.

    

   Sekretariatet samler indberetningerne og en tværfaglig gruppe bestående af repræsentanter fra PPL, Dagbehandling, Dagtilbud og Skole følger halvårligt op på indberetningerne.

    

   Hvis indberetningerne giver anledning til iværksættelse af en indsats, handler udvalget i samråd med chefen for området.

    

   Alternativer

    

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

    

   Det forventes, at Børne- og Ungdomsudvalget fremadrettet orienteres årligt om status på magtanvendelser og nødværge/nødret.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Kommunale plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner er underlagt
   Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Nr. 619 af 8. juni 2016. I lov om voksen ansvar fremgår det at:

   • Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kun må ske undtagelsesvis og aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats. Forud for enhver form for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal plejefamilien eller personalet afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal udøves så skånsomt og kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets eller den unges personlige integritet. Der skal endvidere i magtanvendelsen eller indgrebet tages hensyn til andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Fiksering og ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.
   • Afværgehjælp.  Personalet på anbringelsessteder og kommunale plejefamilier, kan kortvarigt fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.
   • Fysisk magtanvendelse. Personalet på anbringelsessteder kan fastholde eller føre et barn eller en ung til et andet opholdsrum, når barnet eller den unge udviser en adfærd, der er til fare for barnet eller den unge selv, de øvrige anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet.
   • Undersøgelse af opholdsrum eller person er desuden tilladt for opholdssteder, hvis der er grund til at antage, at barnet/den unge er i besiddelse af effekter, der kan udfordre ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn.
   • Der gælder særlige regler for tilbageholdelse etc. for lukkede, delvist sikrede og sikrede institutioner.

    

   Skoler og dagtilbud er ligesom de øvrige afdelinger i Børn & Unge underlagt straffelovens § 13 og §14 vedr. nødværge og nødret. I straffeloven fremgår det at:

   • Der er som hovedregel forbud mod anvendelse af magt overfor børn og unge i kommunale tilbud bortset fra opholdssteder, døgninstitutioner og kommunale plejefamilier.
   • Uden for døgnområdet må magtanvendelse kun finde sted, hvis der er tale om en nødværge eller nødretssituation jf. § 13 og §14 i straffeloven. Det afgøres af domstolene om en handling er straffri efter straffelovens § 13 eller § 14 om nødværge eller nødret, og der kan derfor ikke på forhånd gives tilladelse til handlingen med fysisk indgriben.
   • Nødværge er straffri, for så vidt det har været nødvendigt for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.
   • En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.

    

   Der er kommet ny lovgivning i forhold til plejefamilier. Kommunale plejefamilier er nu underlagt samme regler som åbne opholdssteder og døgninstitutioner jf. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge Nr. 619 af 8. juni 2016, mens øvrige plejefamilier stadig er omfattet af straffelovens § 13 og § 14 om nødværge og nødret.

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 4 Opfølgning på underretninger og tiltag på overgrebsområdet (orienteringssag)
  • Resume

   Der er samlet set sket en stigning i antallet af underretninger på 14% over det sidste halve år, men stigningen i antallet af underretninger omfatter det samme antal børn som ved sidste opgørelse. Der underrettes altså gentagne gange om det samme barn fra en eller flere instanser. Stigningen i antallet af underretninger ses især i forhold til vold og seksuelle overgreb, i forhold til underretninger fra skoler vedr. børn med behov for særlig støtte og i forhold til underretninger om skolefravær.

    

   Der er desuden sket en stigning i antallet af nye sager, så halvdelen af de modtagne underretninger nu er i nye sager. I ca. 1/3 af de nye sager vurderes det ikke, at der skal iværksættes en indsats jf. serviceloven og sagerne er derfor lukket igen. Ca. halvdelen af sagerne er stadig under afklaring. Indeholdt i disse sager er forebyggende familierettede rådgivningsforløb (§11.3 forløb).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at orienteringen om underretninger og tiltag på overgrebsområdet tages til efterretning.

   2.   at status på underretninger fremadrettet følger kalenderåret, således at næste status vil blive præsenteret primo 2018 med efterfølgende halvårlige intervaller.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   1.   Orienteringen om underretninger og tiltag på overgrebsområdet blev taget til efterretning.

   2.   Orienteringen om status på underretninger følger fremadrettet kalenderåret, således status præsenteres primo 2018 og derefter med efterfølgende halvårlige intervaller.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 02-10-2012 (sag nr. 5), blev det besluttet, at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger. Børne- og Ungdomsudvalget blev sidst præsenteret for en status på underretninger og tiltag på overgrebsområdet den 29-11-2016 (sag 11).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Status på arbejdet med overgreb

   Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på tiltag på overgrebsområdet, har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge: 

   ·         Det samlede kommunale beredskab i forhold til håndtering af vold og seksuelle overgreb er blevet revideret og har været sendt til kvalificering hos SISO.

   ·         Der er fastlagt nye procedurer for registrering af og opfølgning på magtanvendelse, nødværge og nødret i Børn & Unge.

   ·         Der er sket en udvidelse af afdelingen for fremskudte socialrådgivere med en medarbejder på 30 timer og en medarbejder på 15 timer.

   ·         Ledelsen i Familieafdelingen har været på besøg i Dagtilbudsområder og skolenetværk i forhold til at fortælle om Familieafdelingens arbejde med henblik på at optimere samarbejdet. Ved besøgende har der været særligt fokus på procedurerne i forhold til underretninger.

   Status på arbejdet med underretninger

   Efter et lille fald i antallet af underretninger ved sidste status på underretninger er antallet nu steget til det højeste antal, siden man startede med registreringen i 2014.  I perioden 01-11-2016 til 30-04-2017 er der registreret 1084 underretninger svarende til en stigning på 14 % i forhold til sidste periode.

   De 1084 underretninger, der er modtaget i perioden november 2016 til april 2017, omfatter i alt 660 børn, svarende til en stigning på 1%. Der bliver i flere og flere sager altså underrettet på de samme børn.

    

   Siden sidste måling er antallet af underretninger registreret i kategorien ”øvrige” under ”Børn med behov for særlig støtte” igen faldet. Denne gang fra 147 til 66, svarende til et faldt på 55 %. Dette fald vurderes i høj grad at skyldes en øget datadisciplin i Frontteamet samt en udvidelse af antallet af kategorier, der er mulighed for at registrere under i systemet. De nye kategorier ”Anden kommunal afdeling”, ”Anden offentlig myndighed” og ”Familiebehandling” tæller eksempelvis tilsammen 102 underretninger.

    

   Antallet af underretninger vedr. ”Vold og seksuelle overgreb” er steget i perioden fra 46 til 123. En stigning på 167 %. Disse underretninger kommer hovedsagelig fra ”Anden kommunal afdeling” og ”Familiebehandlingen”. Stigningen kan skyldes, at disse underretninger tidligere har ”gemt” sig i kategorien øvrige under ”Skærpet underretningspligt for offentligt ansatte (børn med særlige behov)”. Det kan også skyldes den øgede fokus efter afholdelsen af de 6 temadage for ledere og ansatte om vold og seksuelle overgreb, der løb af stablen i efteråret 2016.

    

   Desuden er antallet af underretninger fra skoler omhandlende børn med behov for særlig støtte steget fra 149 til 217, svarende til 46 % og underretninger om ulovligt skolefravær er steget fra 6 til 34, svarende til 467%. Skolerne tegner sig i alt for 279 af de 1084 underretninger, svarende til ¼ af alle underretninger.

   Når vi kigger på hvordan de 1084 underretninger fordeler sig på nye og eksisterende sager viser det sig at 494 ud af 1084 underretninger var i eksisterende sager, svarende til 46 %, mens 590 ud af 1084 underretninger var i nye sager, svarende til 54 %. En ændring fra sidste opgørelse, hvor ca. 2/3 af sagerne var i eksisterende sager og 1/3 i nye sager.

    

   Af de 590 underretninger, der har afstedkommet nye sager er 185 af sagerne lukket inden for perioden svarende til 31% mod 13 % i sidste periode. I 133 sager svarende til 23%, er der iværksat indsatser i form af rådgivningsforløb, børnefaglige undersøgelser etc. mod 13% i sidste periode. 272 underretninger er stadig under afklaring i Frontteamet, svarende til 46% mod 74% af underretningerne i sidste periode. Indeholdt i disse sager er forebyggende familierettede rådgivningsforløb (§11.3 forløb).

    

   Det er desuden vigtigt, at understrege, at der altid foretages en indledende vurdering af alle underretninger inden for 24 timer.

    

   Der er altså i perioden samlet set sket en stigning i antallet af underretninger på 14%. Stigningen i antallet af underretninger omfatter dog ikke flere børn end i sidste periode. Der underrettes altså gentagne gange om det samme barn fra en eller flere instanser. Stigningen i antallet af underretninger ses især i forhold til vold og seksuelle overgreb, i forhold til underretninger fra skoler vedr. børn med behov for særlig støtte og i forhold til underretninger om skolefravær.

    

   Der er desuden sket en stigning i antallet af nye sager, så halvdelen af de modtagne underretninger nu er i nye sager. I ca. 1/3 af de nye sager vurderes det ikke, at der skal iværksættes en indsats jf. serviceloven og sagerne er derfor lukket. Ca. halvdelen af sagerne er stadig under afklaring. Indeholdt i disse sager er forebyggende familierettede rådgivningsforløb (§11.3 forløb).

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ofte efterspørges opgørelser fra andre instanser i forhold til underretninger for et kalender år. Det foreslås derfor, at den halvårlige status fremadrettet følger kalenderåret. Næste opfølgning vil i så fald blive pr. 31-12-2017 og forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på et udvalgsmøde primo 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 5 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals, projektforslag
  • Resume

   I forbindelse med investeringsoversigten for 2017 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle daginstitutionerne Rosengården og Kærhuset i Skals.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   Projektforslaget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde den 25. januar 2017 besluttede Byrådet (sag nr. 11), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 3. januar 2017 (sag nr. 5) følgende:

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ” Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” med rådighedsbeløb i 2017

   at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

    

   Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt en workshop mellem daginstitutionerne, forældrerepræsentanter og kommunens interne rådgiver, samt møder i styregruppen med den eksterne rådgiver, Quattro Arkitekter.

    

   Beskrivelse

   Quattro Arkitekter A/S, har fremsendt projektforslag for samling af daginstitutionerne i Skals til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Projektforslaget tager udgangspunkt i at daginstitutionen skal rumme ca. 23 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på 926 m2, heraf 480m2 tilbygning.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation/fagentrepriser.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Projektering frem til august 2017.

   Udbud/licitation frem til november 2017.

   Udførelse frem til juni 2018, herefter ibrugtagning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 6 Samling af institutionerne i Frederiks, projektforslag
  • Resume

   I forbindelse med investeringsoversigten for 2017 og overslagsårene, blev der afsat midler til samling af daginstitutionerne i Frederiks.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   Projektforslaget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På møde den 25. januar 2017 besluttede Byrådet (sag nr. 12), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 3. januar 2017 (sag nr. 6) følgende:

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2017

   at udgiften på 700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver

    

   Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Quattro Arkitekter A/S er antaget som rådgiver.

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt en workshop mellem daginstitutionerne, forældrerepræsentanter og kommunens interne rådgiver, samt møder i styregruppen med den eksterne rådgiver, Quattro Arkitekter.

    

   Beskrivelse

   Quattro Arkitekter A/S, har fremsendt projektforslag for samling af daginstitutionerne i Frederiks til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Projektforslaget tager udgangspunkt i at daginstitutionen skal rumme ca. 25 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser. Samlet bygningsareal bliver på 1216 m2., heraf 678 m2 tilbygning.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation/fagentrepriser.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Projektering frem til august 2017.

   Udbud/licitation frem til november 2017.

   Udførelse frem til juni 2018, herefter ibrugtagning.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 7 Behandling af høringssvar om centralisering af administrationen på skoler og i dagtilbud
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal beslutte, hvilken model for løsning af administrative opgaver for dagtilbud og skoler det vil indstille til Byrådet på baggrund af de indkomne høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget peger på hvilken model, der skal anvendes i forhold til den fremtidige organisering af administrationen på skolerne på dagtilbud

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at administrationen på dagtilbud centraliseres, hvormed den vedtagne besparelse på 1,3 mio. kr. kan realiseres

   2. at der ikke foretages ændringer i organiseringen af administrationen på skolerne

   3. at skolerne jf. andet ”at” på anden vis iværksætter tiltag, således den vedtagne besparelse på 2,4 mio. kr. kan realiseres, f.eks. via yderligere tværgående samarbejder på det administrative område.

   4. at der iværksættes en involverende proces, således den nye organisering af administrationen på dagtilbud kan træde i kraft den 1. januar 2018

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede i sit møde den 15. juni 2016 (sag 3) – på baggrund af KLK-rapportens konklusion om, at centralisering af administration på skoler og i dagtilbud vil kunne give en effektivisering på i alt 3,7 mio. kr. – dels at godkende et kommissorium for udarbejdelse af en rapport, der skulle beskrive, hvorledes de anførte effektiviseringer kunne udmøntes; dels at indarbejde de 3,7 mio. kr. som reduktion i skolernes budget for 2017 og fremefter.

    

   I budgetforliget 2. september 2016 indgår endvidere, at der skal igangsættes en analyse over mulighederne for yderligere effektiviseringer på administrative opgaver uden sammenlægning af skoler. Eventuelle effektiviseringer overføres til undervisningsdelen. 

    

   Den 22. februar 2017 godkendte Byrådet (sag 3) forliget ”Udfordringer til alle uddannelse til flere”, hvori bl.a. også indgik overvejelser om reorganisering af administrationen på skole og dagtilbudsområdet her med bemærkning om, at et eventuelt provenu i forbindelse hermed skulle kanaliseres over til undervisning.

    

   Den 25. april 2017 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget temamøde om organisering af administrationen på skoler og dagtilbud, hvor både beslutningen om reduktionen på de i alt 3,7 mio. kr. og elementerne fra forliget ”udfordringer til alle uddannelse til flere” blev præsenteret i en sammenhæng.

    

   Som led i temadrøftelsen indgik også rapporten fra oktober 2016, som anfører forskellige modeller til, hvorledes den besluttede reduktion kan udmøntes (rapporten vedlægges som bilag 4).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2017 at sende tre modeller for centralisering af administrationen på skoler og i dagtilbud i høring i MED, bestyrelser og råd (sag nr. 5):

   ·        Opgaver fra dagtilbud og skoler samles i Sekretariatet, og skolerne danner netværk om at løse de resterende opgaver på skoleområdet

   ·        Administrationen på dagtilbud forbliver på de fem områdekontorer, og opgaven løses indenfor den nye reducerede budgetramme (reduktioner på 1,3 mio. kr.)

   ·        Der centraliseres ikke på skoleområdet, men skolerne forpligtes til at løse opgaven indenfor den nye reducerede budgetramme (reduktioner på 2,4 mio. kr.)

    

   Det bemærkes, at der også vil være mulighed for at kombinere de tre modeller.

    

   Inddragelse og høring

   Fælles-MED Børn og Unge har den 20. september 2016 haft forslaget forelagt, og gør her opmærksom på, at mange personaler er involveret, at hvis administrative opgaver flyttes fra skolerne vil andre skulle løse disse, at kultur kan gå tabt ved at centralisere administration på skolerne, at der kan være pladsproblemer på rådhuset og at det vil være en god ide at centralisere administrationen på dagtilbud.

   Fælles-MED Børn og Unge har herudover ikke ønsket at afgive høringssvar

    

   De tre forslag til fremtidig organisering af administrationen på skoleområdet og dagtilbudsområdet har i perioden fra den 31. maj til 12. juni været sendt i høring hos de berørte MED-udvalg, bestyrelser og i Handicaprådet.

    

   I helt generelle vendinger og i ekstraheret form tager høringssvarene sig således ud:

   ·        Skolernes MED og bestyrelser ønsker ikke model 1. Skolerne begrunder det med, at hvis model 1 gennemføres, vil det være ødelæggende for skolernes bestemmelses- og ledelsesret samt en opgaveglidning til andre medarbejdergrupper

   ·        Der er blandt de fem skoler med områdekontorer ikke tilslutning til, at administrationen på dagtilbud skal forblive hos dem. Skolerne ønsker ikke fremadrettet at løse administrationsopgaven for dagtilbud med reduceret budget.

   ·        Medarbejdersiden i Sekretariats MED anbefaler model 1

   ·        Dagtilbud området tilslutter sig model 1, da den nuværende model ikke kan bevares.

    

   Alle høringssvarene fra henholdsvis skolerne, dagtilbud, sekretariat samt et resume af disse vedlægges som henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

    

   Beskrivelse

   På baggrund af kommissoriet er der nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler samt fra Økonomi- og Personalestaben, som har kortlagt alle de administrative opgaver i skoler og dagtilbud og estimeret tidsforbrug af disse. På baggrund heraf har projektgruppen udarbejdet modeller for, hvordan de administrative opgaver kan løses decentralt/centralt, således at den vedtagne besparelse på 3,7 mio. kr. kan realiseres. Modellerne fremgår af bilag nr. 1. I projektgruppen indgik ledelsesrepræsentanter for dagtilbud og skoler og repræsentanter for Økonomi- og Personalestaben. Chefgruppen i B&U har fungeret som styregruppe.

    

   Et vigtigt opmærksomhedspunkt i arbejdet med at kortlægge de administrative opgaver og estimere det tilhørende ressourceforbrug har været, at der for begge områder skal sikres en organisering af den administrative opgaveløsning, så den bedst understøtter de pædagogiske og didaktiske kerneopgaver. I forlængelse heraf har et andet væsentligt opmærksomhedspunkt været, at der i analysen udelukkende fokuseres på de administrative opgaver og funktioner og ikke på hvem og på hvilken måde funktionen blev løst på de enkelte skoler. Der er således for hver enkelt funktion/opgave foretaget en nøje vurdering af, hvorvidt den/de egner sig til centralisering eller ej.

    

   Det nuværende udgangspunkt for løsningen af administrative opgaver i dagtilbud og skoler er forskelligt. Dagtilbud er organiseret ”semi-centralt” i fem områder, mens de 27 skoler er organiseret decentralt, og hver især varetager deres administrative opgaver.

    

   Hvor de administrative opgaver på dagtilbud allerede i dag er fysisk adskilt fra arbejdet i børnehusene, har det på skoleområdet været nødvendigt at tage stilling til, hvilke opgaver der med fordel kan fjernes fra det daglige arbejde på skolerne. Dette er angivet i forbindelse med opgavelisten i bilag nr. 2.

    

   Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 8. juni 2016, at der skal indgå en model, hvor administrative opgaver løses på flere skoler, hvilket har afstedkommet følgende modeller

    

   1. Samling i Sekretariatet og netværksdannelse på skolerne

   2. Samling i Sekretariatet

   3.a Samling på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne

   3.aa Samling på områdekontorerne

   3.b Samling og specialisering på områdekontorerne og netværksdannelse på skolerne

   3.bb Samling og specialisering på områdekontorerne

    

   Arbejdsgruppen har foretaget en vurdering af, hvordan de forskellige modeller kan gennemføres. Arbejdsgruppen er enig i, at effektiviseringspotentialet bedst realiseres ved gennemføres af model 1 subsidiært model 2. Arbejdsgruppen er tillige af den opfattelse, at samling af administrative opgaver på skolerne på 5 områdekontorer ikke er hensigtsmæssig, idet hovedparten af de administrative opgaver og funktioner, jf. analysen fortsat vil skulle løses som hidtil på den enkelte skole. Det vil derfor være mest affektivt at samle de opgaver/funktioner, som egner sig til centralisering på ét sted og ikke 5 steder.

    

   På skoleområdet anslås det, at der i dag bruges cirka otte årsværk til at løse de opgaver, som arbejdsgruppen vurderer kan centraliseres. Det anslås, at en centralisering af disse opgaver som beskrevet i model 1 og 2 vil betyde en effektivisering på cirka to årsværk svarende til 0,8 mio.kr. Derudover skønnes det, at der bruges ca. 55 årsværk på at løse de arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen vurderer løses mest effektivt decentralt på skolerne. På den baggrund vurderes det, at besparelsen ikke kan realiseres udelukkende ved at samle opgaverne, men at der også må effektiviseres decentralt svarende til cirka fire årsværk (1,6 mio.kr.).

    

   På dagtilbud løses de administrative opgaver af cirka otte årsværk. Det forventes, at en centralisering som i model 1 og 2 kan medføre den vedtagne effektivisering på 1,3 mio.kr. svarende til cirka tre årsværk.

    

   Med baggrund i den gennemførte analyse, arbejdsgruppens konklusioner samt børne- og ungdomsudvalgets temamøde anbefales det, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at sende model 1 i høring.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Byrådet træffer – efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget – endelig beslutning i sit ordinære møde den 30. august 2017

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifterne til skolernes administration reduceres med 3,7 mio. kr., jf. Byrådets beslutning.

   Samlet set vil der omkring løsning og varetagelse af de administrative opgaver og funktioner på skolerne og i dagtilbud skulle reduceres med i alt ca. 9 årsværk.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Sekretariatschef Flemming Jensen deltager i udvalgets behandling af sagen.

                                                 

  • Bilag

 • 8 Ny tidsplan for "Udfordringer til alle & Uddannelse for flere"
  • Resume

   Det indstilles, at Børne- og Ungdomsudvalget udsætter behandlingen af sagen ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” til mødet den 8. august 2017. Dette har ikke indvirkning på tidsplanen for den efterfølgende politiske behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” udsættes til mødet den 8. august 2017

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” finder sted som et temamøde i forbindelse med udvalgets ordinære møde den 8. august 2017.

    

   Der afholdes ekstraordinær møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 21. august 2017, hvor udvalget træffer endelig beslutning om indstilling til Byrådet i forhold til ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte på mødet den 22. februar 2017 det politiske udspil ”Udfordringer til alle & uddannelse for flere” (sag nr. 3). Byrådet besluttede desuden:

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender en proces for beskrivelse af de indholdsmæssige dele af ”Udfordringer til & uddannelse for flere.”

    

   Det blev besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget skulle behandle sagen på udvalgsmødet den 20. juni 2017 med efterfølgende behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. august 2017 og i Byrådet den 30. august 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Det indstilles til Børne- og Ungdomsudvalget, at behandlingen af sagen ”Udfordringer til alle & Uddannelse for flere” udsættes fra mødet den 20. juni 2017 til den 8. august 2017. Derved opnås der tid til yderligere forberedelse af sagen.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Udsættelsen vil ikke påvirke tidsplanen for den videre politiske behandling, idet Økonomi- og Erhvervsudvalget fortsat vil blive forelagt sagen på mødet 23. august, og Byrådet vil behandle sagen på mødet den 30. august 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

 • 9 Til- og ombygning Søndre Skole
  • Resume

   Rådgiveraftalen i forbindelse med til- og ombygning af Søndre Skole har været sendt i udbud og Creo Arkitekter A/S er antaget som rådgiver på opgaven.

    

   Der foreligger nu et færdigt projektforslag (bilag 1) til godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at projektforslaget godkendes og

    

   2.    at opgaven udbydes i offentlig licitation/fagentreprise

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   1.   Projektforslaget godkendt

    

   2.   Opgaven udbydes i offentlig licitation/fagentreprise

    

   3.   Udvalget er opmærksomme på, at der af kontrakten med rådgiver fremgår, at det for hvert projektfase sikres, at projektet overholder de af bygherren fastsatte budgetrammer

  • Sagsfremstilling

    

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde den 13. april 2016 (Sag nr. 13), at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til ansættelse af ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v. i forhold til påbuddene fra Arbejdstilsynet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.

    

   Inddragelse og høring

   Skolebestyrelse, ledelse og personale fra Søndre Skole, Børn & Unge samt Ejendomme & Energi inddrages i forbindelse med processen.

    

   Beskrivelse

   Særligt i skolefløjene fra 1960´erne er der indeklima-udfordringer i forhold til varme/kulde, træk og manglende ventilation, hvilket har medført påbud fra Arbejdstilsynet i 2015.

    

   Viborg Kommune har fået udsættelse af påbuddene fra Arbejdstilsynet.

    

   Projektet skal opdatere skolen til at kunne tilbyde eleverne undervisning, der matcher intentionerne med skolereformen med grupperum osv. og der skal findes en løsning på afsætningsforholdene for forældre, der afleverer deres børn på skolens P-plads. Endvidere skal grusgraven nord for skolen, der anvendes i forbindelse med frikvarter og dels indgår i undervisningen, tænkes med i projektet.

   Naboskolen, Finderuphøj Skole, har et tilbud til elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Overbygningseleverne herfra, skal efter ombygningen kunne rummes i egne lokaler på Søndre Skole. (B&U 28.04.2015 sag nr. 14 og B&U.05.01.2016 sag nr. 8)

    

   På Investeringsoversigten for 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 er der afsat ca. 40.000.000 kr. til om- og tilbygning samt renovering af Søndre Skole ud fra de helhedsplaner, der er udarbejdet for Viborg Kommunes skoler.

    

   I det afsatte budget på 40.000.000 kr. til ombygning/tilbygning er der ikke indeholdt udgifter til AT-påbuddene, da disse først er givet efter udarbejdelse af handlingsplan for Søndre Skole.

    

   I forbindelse med at overbygningseleverne med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder fra Finderuphøj Skole skal kunne rummes på Søndre Skole, er der ca. 2.000.000 kr. fra om- og tilbygningen på Finderuphøj Skole, som medgår til projektet.

    

   Creo Arkitekter A/S anslår byggeudgifterne inklusiv AT-påbuddene og flytning af overbygningseleverne fra specialtilbuddet på Finderuphøj Skole beløber sig til 40.862.126 kr.

    

   Alternativer

   Ingen

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Licitation                                                        12.12.2017

   Byggestart                                                     15.02.2018

   Aflevering                                                      11.12.2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der vil blive afledte driftsudgifter til el, vand varme samt rengøring.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ingen

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 10 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 20-06-2017

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

     

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

     

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag