Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 03-04-2017

Referat

 • 1 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 14-03-2017 at sende en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg, Handicapråd og Ungdomsråd.

    

   Generelt siger høringssvarene, at de fleste kan tilslutte sig modellen for almenområdet, om end modellen virker mindre overskuelig end før.

    

   I forhold til specialområdet udtrykker næsten alle skoler bekymring for den økonomiske usikkerhed for den enkelte skole, der er forbundet med den nye model for finansiering af specialtilbud. Mange udtrykker ligeledes bekymring for, om modellen i for høj grad kommer til at fordre økonomiske frem for pædagogiske hensyn.

    

   Enkelte foreslår en overgangsordning/udligningsordning i forhold til finansieringen af specialtilbud og enkelte kommenterer på vigtigheden af at skolerne understøttes fagligt i overgangen til en ny model. Desuden forslås det, at det socioøkonomiske indeks er så aktuelt som muligt, da det har stor indflydelse på den enkelte skoles økonomi.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at den nye model for ressourcetildeling på skoleområdet godkendes jf. hørringsmaterialet i bilag 1 og KORA’s beregninger af det socioøkonomiske indeks i bilag 2.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-04-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   1. at tildeling til almenskolen godkendes som anført i sagen

    

   2. at de socioøkonomiske faktorer beregnes en gang om året forud for tildelingen


   3. at tildeling til specialområdet godkendes som i anført i sagen med følgende tilføjelse:


   4. at der bliver en overgangsordning i 2 år for de skoler, der har flere elever i specialtilbud end KORA modellen beregner. Med udgangspunkt i det skolerne betaler i 2017 indfases dette med 33% i 2018, 66% i 2019 og fuld med indfasning fra 2020.

   Finansieringen heraf sker via omfordeling mellem skolerne på specialområdet.

    

   5. at modellen for specialområdet evalueres efter 2 år.

    

   6. at der til Byrådets behandling af sagen fremsendes en ny beregning der indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling til Byrådet

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at anmode om forelægges af en sag med henblik på revurdering af tildeling af midler til sprog- og integrationsindsatsen – ud over den 2 årige periode.


   Endvidere besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget skal have forelagt en sag vedr. visitation til specialtilbuddene.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2017 (sag 1) besluttede udvalget at sende en ny model for ressourcetildeling på skoleområdet i høring. Den nye model kan ses i bilag 1.

    

   Inddragelse og høring

   Den nye model for ressourcetildeling på skoleområdet har været i høring hos Skolebestyrelser, MED-udvalg, Handicapråd og Ungdomsråd i perioden fra den 15-03-2017 til den 29-03-2017.

    

   Den 22-03-2017 havde Børne- og Ungdomsudvalget og gruppeformænd for partierne bag forliget om ”Udfordringer til alle og uddannelse til flere” indkaldt til et informations-/dialogmøde, hvor høringsparterne var inviteret. På mødet blev den nye model præsenteret og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål til modellen og tankerne bag.

    

   Beskrivelse

    

   Beskrivelse af den nye model:

    

   Forslaget til den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om ”Udfordringer til alle & Uddannelse til flere”.

    

   Den eneste forskel er, at Grundtildeling til henholdsvis fødeskoler og overbygningsskoler erstattes af den nuværende model for grundtildeling.

    

   Den nye model på almendelen indeholder følgende:

   ·        En grundtildeling, som i den nuværende model.

   ·        En takst pr. elev i indskolingen svarende til 30 lektioner

   ·        En takst pr. elev på mellemtrinnet svarende til 33 lektioner

   ·        En takst pr. elev i udskolingen svarende til 35 timer

   ·        En takst til ledelse, baseret på et gennemsnit at det der i dag bruges på ledelse.

   ·        En takst til administration, baseret på et gennemsnit at det der i dag bruges på administration.

   ·        13% af elevtildelingen fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Det socioøkonomiske indeks er baseret på KORA’s analyse.

   Desuden foreslås en ændret ressourcetildeling i forhold til børn med specialundervisningsbehov, hvor 60 mio. kr. lægges ud til skolerne til finansiering af de børn fra deres skoledistrikt der visiteres til et specialtilbud og 50 mio. kr. forbliver i en central pulje til at supplere finansieringen af Rosenvænget skole, autismetilbuddet på Vestervang skole og SE- tilbuddet på Rindsholmvej samt alle 10-klassesspecialelever etc.

    

   Beskrivelsen af den nye model og konsekvenserne af denne kan findes i høringsmaterialet i bilag 1. Der gøres opmærksom på at beregningerne i materialet er foretaget med udgangspunkt i elevtal og antallet af elever visiteret til specialtilbud opgjort den 01-11-2016. Tallene i tabellen vil altså ændre sig, når de nye tal opgøres pr. 01-11-2017. KORA anbefaler, at man foretager opdatering af det socioøkonomiske indeks hvert 3. år og forvaltningen anbefaler, at indekset som minimum opdateres med de nyeste tal fra Danmarks Statistik inden modellen træder i kraft pr. 01-01-2018.

    

   De 25 mio. kr. som Byrådet har besluttet at tildele skoler og dagtilbud fra 2018 indgår ikke i modellen. Udmøntningen af disse midler sker i sammenhæng med implementeringen af de indsatser, som er beskrevet i ”Udfordringer til alle & Uddannelse til flere”. Processen for beskrivelse af disse indsatser løber henover foråret med politisk beslutning inden sommerferien.

    

   Resume af høringssvar:

    

   Herunder et resume af de høringssvar, der er modtaget. Høringssvarene i deres fulde længde findes i sagens bilag 4, mens et sammendrag af de enkelte høringssvar og resumeet kan findes i sagens bilag 3.

    

   Tildelingsmodel almenområdet:

    

   • Godt ¼ af skolerne er tilfredse med, at grundtildelingen er bibeholdt, da det ligger i tråd med den politiske udmelding om bibeholdelse af alle skoler. Enkelte mener det modsatte.
   • Godt 1/3 af skolerne anbefaler differentiering af elevtildelingen – indskoling, mellemtrin og udskoling jf. tanken om det differentierede timetal. Ca. ¼ mener at den elevbaserede model udfordrer skoler med små årgange og skoler med 29-35 elever og ønsker en tildeling til lave klassekvotienter.
   • I forhold til taksterne for ledelse og administration sætter enkelte spørgsmål ved takstens afhængighed af elevtal. Enkelte kommenterer ligeledes på taksternes medvirken til en mere uigennemskuelig model og enkelte kommenterer på om taksterne har til formål at indskrænke den decentrale beslutningskompetencen til fordeling og prioritering af opgaver i forhold til ledelse og administration.
   • Flere har svært ved at gennemskue KORA’s beregninger. Over 1/3 af skolerne ønsker tildeling efter socioøkonomiske faktorer, og flere af dem peger på, at tildelingen bør ske med en højere faktor, mens andre stiller spørgsmål ved, om andelen af elevtildelingen, der skal fordeles efter socioøkonomiske faktorer, skal være en anden.

    

   Tildelingsmodel specialområdet:

    

   • Næsten alle skoler udtrykker bekymring for den økonomiske usikkerhed for den enkelte skole, der er forbundet med den nye model for finansiering af specialtilbud.
   • Ca. ½ af skolerne ønsker fortsat en central pulje til denne finansiering.
   • Mange udtrykker bekymring for om modellen i for høj grad kommer til at fordre økonomiske frem for pædagogiske hensyn.
   • Enkelte kommenterer også på at modellens statistiske usikkerhed kan få betydelige konsekvenser for den enkelte skole og i sidste ende den enkelte elev.
   • Enkelte foreslår en overgangsordning/udligningsordning i forhold til finansieringen af specialtilbud.
   • Enkelte kommenterer på vigtigheden af at skolerne understøttes fagligt i overgangen til en ny model.

    

   Generelt:

    

   • Mange kommenterer på at modellen er blevet mere uigennemskuelig og ikke nødvendigvis mere retfærdig.
   • ¼ af skolerne har bemærkninger til selve processen. Flere af skolerne peger på, at processen uigennemskuelig, tidskrævende og præget af manglende fokus på indholdsdebatten.
   • Knap 1/3 af skolerne gør opmærksom på, at tildelingen til 2-sprogede ikke er tilstrækkelig og at der skal findes en løsning på denne problemstilling.

    

    

   Alternativer

   Et alternativ til fuld implementering fra 01-01-2018 kunne være en overgangsmodel i forhold til finansiering af børn i specialtilbud. Altså at skolerne gradvis overtager betalingsforpligtelsen i takt med, at de får mulighed for at agere.

    

   Et alternativ til genberegning af de socioøkonomiske faktorer hver 3. år, kunne være at genberegne de socioøkonomiske faktorer hvert år. Erfaringerne fra KORA er, at indekset ikke ændrer sig markant fra år til år, men da det betyder en del for den enkelte skole om der skal betales for 1 eller 2 elever fra eller til kunne det være hensigtsmæssigt i overgangsperioden at udarbejde beregningen hvert år. Opdatering af tallene koster 50.000 kr. pr. opdatering.

    

   Tidsperspektiv

   Modellen forventes at træde i kraft pr. 01-01-2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De i høringsmaterialet angivne tal vil ændre sig i forbindelse med en eventuel opdatering af KORA indekset og når vi kender elevtallet og antallet af henviste elever til specialtilbud pr. 01-11-2017.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 2 Budget 2018-2021
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, hvilke nye anlægsønsker for budget 2018-2021 der skal beskrives yderligere til næste udvalgsmøde med henblik på prioritering.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at anlæggelse af børnehus i Arnbjerg,

   2. at udbygning af Børnehuset Hobitten,

   3. at pulje til legepladser (Dagtilbud),

   4. at pulje til indretning af køkkener,

   5. at om- og tilbygning indskoling og SFO Nordre Skole,

    

   6. at etablering af Klub Valhalla ved Nordre Skole og

   7. at pulje til legepladser (Skoler) beskrives yderligere med henblik på prioritering på næste udvalgsmøde

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-04-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Der udarbejdes en uddybende beskrivelse af følgende anlægsprojekter:

    

   1. anlæggelse af børnehus i Arnbjerg,
   2. udbygning af Børnehuset Hobitten,
   3. pulje til legepladser (Dagtilbud),
   4. pulje til indretning af køkkener,
   5. om- og tilbygning indskoling og SFO Nordre Skole,

   6. etablering af Klub Valhalla ved Nordre Skole
   7. pulje til legepladser (Skoler) beskrives yderligere med henblik på prioritering på næste udvalgsmøde

   8. Ombygning af Børnehaven Tumlehøj med henblik på etablering af vuggestuepladser

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet den 28. februar 2017 blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om de principper og spilleregler for årets budgetproces, som er vedtaget i Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 2). Børne- og Ungdomsudvalget godkendte procesplanen for sin budgetlægningsproces og drøftede ønsker til anlægsbudgettet indledningsvist.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På baggrund af udvalgets anlægsønsker fremsat på mødet den 28. februar 2017 har forvaltningen udarbejdet en første oversigt over dels de anlæg, som fremgår af det tilrettede basisbudget med tekniske korrektioner, dels nye anlægsønsker (se bilag 1). På dagens møde godkender udvalget, at der arbejdes videre med yderligere beskrivelse af de følgende nye anlægsønsker:

   • anlæggelse af børnehus i Arnbjerg, hvilket kræver fremsættelse af ønske om opkøb af grund til Økonomi- og erhvervsudvalget
   • udbygning af Børnehuset Hobitten
   • pulje til legepladser (Dagtilbud)
   • pulje til indretning af køkkener
   • om- og tilbygning af indskoling og SFO Nordre Skole
   • etablering af Klub Valhalla ved Nordre Skole og
   • pulje til legepladser (Skoler)

    

   Udvalget vil skulle foretage en samlet prioritering af nye ønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet, herunder om der ønskes forskydning af projekter. Nye anlægsønsker skal nemlig skal finansieres ved at skyde eller reducere allerede vedtagne projekter indenfor udvalgets ramme.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   På næste udvalgsmøde den 25. april skal udvalget prioritere, hvilke anlægsønsker der efterfølgende skal arbejdes videre med i form af ideoplæg.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med udvidelse af Børnehuset Hobitten vil en nedlæggelse af Børnehuset Hedely medføre udgifter til nedrivning. For så vidt angår ønsket om at renovere SFO’en på Nordre Skole og flytte Klub Valhalla fra Lokesvej til skolens matrikel, vil et grundsalg medføre indtægter.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag