Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 25-04-2017

Referat

Temamøde om organisering af administrationen på skoler og dagtilbud fra kl. 12.15-12.45. Dialogmøde med BUPL fra kl. 16.00-17.00

 • 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Der forventes samlet set et mindreforbrug på serviceudgifterne på 35,4 mio. kr. Langt hovedparten kommer fra det decentrale område.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.

    

   Endvidere foreslår Direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 godkendes.

    

   Endvidere foreslår Direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 31. marts 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder forventede overførsler fra 2016.

   Der gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2016 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2016 til 2017 først behandles af Byrådet den 19. april 2017, er de forventede overførsler i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts 2017.

   De overførsler, der er indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen, er således de overførsler, der er foreslået af direktionen. Måtte der ske ændringer hertil i løbet af den politiske behandling, vil som udgangspunkt både budgettet og det forventede forbrug i opfølgningen skulle justeres i forhold hertil – hvorimod de forventede afvigelser må forudsættes at være uforandret.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det beløbsmæssige resultat af budgetlægningen for Børne- og Ungdomsudvalget kan ses i nedenstående tabel 1.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget

   I forhold korr.budget

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

     21 Skoler og klubber

   916,4

   926,0

   900,5

   -16,0

   -25,5

     22 Dagtilbud

   414,9

   405,2

   401,3

   -13,6

   -3,9

     23 Ungdomsskoler

   15,2

   15,5

   15,3

   0,1

   -0,2

     25 Tandpleje

   31,0

   31,5

   31,1

   0,0

   -0,4

     27 Familieområdet

   226,5

   256,4

   251,1

   24,6

   -5,3

   Serviceudgifter i alt

   1.604,1

   1.634,6

   1.599,2

   -4,9

   -35,4

    

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

   12,4

   11,4

   11,7

   -0,7

   0,3

    

    

    

    

    

    

   Drift i alt

   1.616,5

   1.646,0

   1.610,9

   -5,5

   -35,1

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   69,2

   79,1

   70,7

   1,5

   -8,4

   Tabel 1 

    

   Der gøres opmærksom på, at KL den 24. feb. 2017 har udmeldt nye forventede pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 i forhold til de pris- og lønstigninger, der blev indregnet i budgettet for 2017. Generelt er der tale om lavere pris- og lønudvikling i det nye skøn. I det korrigerede budget og det forventede forbrug i tabel 1 er der taget højde for dette forventede lavere pris- og lønskøn.

    

   Når Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler det samlede resultat af budgetopfølgningen på mødet den 10. maj 2017, vil det blive indstillet, om budgetterne skal nedsættes med effekten af de nye skøn for pris- og lønudviklingen, men som nævnt er dette allerede indregnet i det korrigerede budget i budgetopfølgningen.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 25,5 mio. kr. heraf 14,0 mio. kr. decentralt. På det centrale område er den forventede mindreudgift bla. kompetencemidler og flygtningepulje. Det er dog ikke en reel mindreudgift centralt, da det forventede forbrug i øjeblikket ligger på de decentrale enheder indtil budgettet flyttes fra det centrale område.

   På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Decentralt forventes dog en mindreudgift på 8,6 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 4,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der pt. forventes en del færre børn i pasning end ved fastsættelsen af forældrebetalingstaksten, hvorfor der her forventes mindre indtægter på ca. 4 mio. kr. Herudover er der merudgifter til bl.a. privat pasning og flygtninge.

    

   I ovennævnte indgår der en endnu ikke finansieret samlet reduktion på 3,7 mio. kr. (2,4 mio. kr. på skoler og klubber og 1,3 mio. kr. på dagtilbud) til samling af administrative opgaver.

    

    

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2017 på 8,4 mio. kr. 

   De væsentligste afvigelser er beskrevet i bilag 1.

    

    

   I forbindelse med udvikling af kørselssystemet, der er taget i brug efter kørselsudbuddet i 2015, har der i 2016 været et merforbrug på 0,5 mio. kr.

   Merudgiften finansieres af udvalgenes kørselsbudgetter og fremgår af bilag 2.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Budgetforslag 2018-2021 - tekniske korrektioner til basisbudget for anlæg samt tidsplaner for anlægsprojekter og prioritering af nye anlægsønsker
  • Resume

   Som et led i budgetlægningen for 2018-2021 udarbejder forvaltningen forslag til tekniske korrektioner til basisbudgettet for anlæg samt oversigt over forventede tidsplaner for de anlæg, der er budgetlagt i 2017-2021, og udvalgene orienteres om det foreløbige arbejde til møderne i perioden 24. – 27. april 2017. Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for yderligere beskrivelse af nye anlægsønsker med henblik på prioritering.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager de foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter til efterretning, og

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget foretager en samlet prioritering af nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   1. De foreløbige opgørelser over det teknisk korrigerede basisbudget for anlæg 2018-2021 samt de udarbejdede tidsplaner for anlægsprojekter blev taget til efterretning

    

   2. På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets tilkendegivelser foretages en samlet prioritering af nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet.

    

   3. Børne- og Ungdomsudvalget konstaterer, at råderummet til anlæg i 2021 ikke er udfyldt og tilkendegiver i den forbindelse ønske om at anvende midler af dette råderum til opførelse af ny daginstitution i Arnbjerg

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På udvalgsmødet den 3. april 2017 tog Børne- og Ungdomsudvalget stilling til, hvilke nye anlægsønsker de ønskede beskrevet yderligere (sag nr. 2).

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   A: Basisbudget for anlæg 2018-2021

   Udvalgene orienteres på deres møder i perioden 24. – 27. april 2017 om det foreløbige resultat af arbejdet med at foretage tekniske korrektioner til anlægsbudgettet (basisbudgettet).

    

   Det oprindelige basisbudget består som udgangspunkt af overslagsårene, som er godkendt i forbindelse med budgettet for 2017-2020 fremskrevet til 2018-prisniveau. Hertil kommer korrektioner for eventuelle beslutninger i Byrådet fra budgettet blev vedtaget og frem til udgangen af jan. 2017, som påvirker anlægsbudgettet fra 2018 og frem.  

    

   Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til yderligere tekniske ændringer primært med udgangspunkt i, om der er tidsmæssige forskydninger, der gør, at budgetbeløbene bør fordeles anderledes på de enkelte år for at få de mest retvisende budgetter. Samtidig er der mulighed for at foretage (mindre) beløbsmæssige ændringer, såfremt man er blevet mere præcis på projektets samlede økonomi, siden 2017-budgettet blev godkendt.

   Herudover er der i basisbudgettet indregnet overførsler af de ikke-forbrugte anlægsbeløb, der forudsættes at ske fra 2016 og direkte til 2018-basisbudgettet.

    

   Der gøres opmærksom på, at der er tale om en foreløbig status, da udvalgene har mulighed for at arbejde videre med basisbudgettet for anlæg frem til juni-møderne.

   Det foreløbige resultat af de tekniske ændringer kan ses i bilag nr. 1.

    

   B:Tidsplaner for anlægsprojekter

   For alle anlægsprojekter i 2017-2021 er der udarbejdet forventede tidsforløb for projekterne for at få et overblik over, om de oprindelige tidsplaner, der ligger til grund for budgetlægningen, følges. Resultatet for udvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 2.

    

   C: Prioritering af nye anlægsønsker

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet d.3. april 2017, at forvaltningen skulle udarbejde yderligere beskrivelse af følgende nye anlægsønsker:

   ·       anlæggelse af børnehus i Arnbjerg

   ·       udbygning af Børnehuset Hobitten

   ·       pulje til legepladser (Dagtilbud)

   ·       pulje til indretning af køkkener

   ·       om- og tilbygning indskoling og SFO Nordre Skole

   ·       etablering af Klub Valhalla ved Nordre Skole

   ·       pulje til legepladser (Skoler)

   ·       Ombygning af Børnehaven Tumlehøj med henblik på etablering af vuggestuepladser

    

   På indeværende møde skal Børne- og Ungdomsudvalget foretage en samlet prioritering af nye anlægsønsker og eksisterende anlæg i basisbudgettet. Begge fremgår af bilag 3. Nye anlægsønsker skal finansieres ved at skyde eller reducere allerede vedtagne projekter indenfor udvalgets ramme.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Der arbejdes videre med budgetforslaget for anlæg 2018-2021 frem til udvalgsmødet i juni 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 3 Velfærdsteknologi - arbejdsgrundlag
  • Resume

   Der er udarbejdet et arbejdsgrundlag for velfærdsteknologi i Børn og Unge. Arbejdsgrundlaget ønskes drøftet og godkendt.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender arbejdsgrundlaget for velfærdsteknologi i Børn og Unge

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   Arbejdsgrundlaget for velfærdsteknologi i Børn og Unge blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med budget 2016-2019 er der afsat midler til, at Børn og Unge indfaser velfærdsteknologi i opgaveløsningen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Til at sætte en ramme for arbejdet med velfærdsteknologi, er der udarbejdet et grundlag, som udstikker retning for teknologiarbejdet via definition af velfærdsteknologi i en B&U-kontekst, fokusområder og arbejdsmetode.

    

   Hovedpointerne i arbejdsgrundlaget er:

    

   I Børn og Unge, Viborg Kommune er velfærdsteknologi:

    

   - Teknologiske løsninger og intelligente systemer, som i sig selv eller med støtte fra forældre, fagpersonale eller andre relevante aktører effektivt understøtter, at børn og unge bliver så dygtige, som de kan, trives og bliver livsduelige voksne

    

   Arbejdet med velfærdsteknologi i Børn og Unge, Viborg Kommune fokuserer i perioden 2016-2019 på, at:

    

    

   ·        Flere afprøvede, relevante løsninger bliver tilgængelige for børn, forældre og personale

    

   ·        Børn og unge får medløb på læringsbanen

    

   ·        Forvaltningen arbejder smart og effektivt med projekter via automatisk dataindsamling

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Der er afsat midler til indfasning af velfærdsteknologi i opgaveløsningen i 2016-2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridisk og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   De givne meddelelser og den givne orientering blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Deltaget i rejsegilde i den nye børnehave i Rødkærsbro den 5. april 2017
   • Deltaget i møde med Handicaporganisationerne den 19. april sammen med bl.a. Søren Gytz Olesen og Lone Langballe
   • Orienterede om indførelsen af ledbusser på skolebusruterne i Fjends, som træder i kraft 1. maj 2017

    

   Udvalgsmedlem Gudrun Bjerregaard:

   • Forespurgte til igangværende analysearbejde med organisering af teknisk service

    

   Udvalgsmedlem Karin Clemmensen:

   • Spurgte ind til to konkrete personsager om hvilken, der er modtaget henvendelse

    

   Besluttet på mødet:

   Forvaltningen anmodes om at udarbejde et notat, der redegør for de to omtalte sager

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

   • Orientering om kapaciteten på autismetilbuddet på Vestervang Skole – p.t. 92 indskrevne børn indskrevet. Der forventes af være 87 børn indskrevet efter sommerferien. Pavillionløsning er på vej.

    

   Besluttet på mødet:

   Der nedsættes en gruppe med eksterne videnspersoner, der sammen med Viborg Kommunes egne medarbejdere får til opgave at analysere tilgangen, mønstret heri og hvilke løsningsmuligheder, der måtte kunne sætte fokus på.

    

   • Orienterede om konkret elevsag på Søndre Skole
   • Orienterede om et indlæg på skoleintra fra skolebestyrelsesformanden på Overlund Skole vedr. konsekvenserne af ressourcetildelingsmodellen

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen:

   • Orienterede om den besluttede omorganisering af specialgruppen og SE gruppen på dagtilbudsområdet
   • Orienterede om planerne vedr. etablering af eventuelt international børnehave

    

    

   3.    Brug af socioøkonomiske faktorer ved ressourcetildeling på dagtilbudsområdet

    

   Som oplyst af dagtilbudschef Finn Terkelsen på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 21. marts 2017 er der fortaget en undersøgelse af samt en forespørgsel hos KORA om de socioøkonomiske faktorers betydning for ressourcetildeling på dagtilbudsområdet fordelt på de 5 områder.

   Som oplyst viser det sig, at de socioøkonomiske faktorers indvirkning på ressourcetildeling på områdeniveau er marginale ligesom områdebestyrelserne i forvejen selv er opmærksomme på særlige forhold i forbindelse med udmøntningen af rammebudgettet, er der enighed i udvalget om, ikke at lade socioøkonomiske faktorer indgå ved ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet.

    

    

   4.    Orientering om visitation fra dagtilbud til specialtilbud

    

   Visitation til specialtilbud i Dagtilbud foregår gennem visitationsudvalget. Dagtilbud/skole indstiller og sagen afgøres i visitationsudvalget – herunder også sager om skoleudsættelse.

    

   Tidligere skete visitation gennem dagtilbudschefen med undtagelse af skoleudsættelse, hvor afgørelsen lå hos den enkelte skoleleder.

 • 5 Orientering i Børne- og Ungdomsudvalget om Handlingsplan 2017 for Lokalrådet
  • Resume

   Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet har som overordnet formå at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.

    

   Hvert år udarbejder Lokalrådet en handlingsplan for årets indsatser. Handlingsplanen for 2017 præsenteres hermed for Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg til orientering.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Hvert år udarbejder Lokalrådet, som er et samarbejde mellem politiet og Viborg Kommune, en handlingsplan for indsatserne i det pågældende år.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I alle kommuner er oprettet lokalråd bestående af repræsentanter for politi og kommune samt eventuelle andre repræsentanter i lokalsamfundet. Lokalrådet i Viborg består af repræsentanter fra politiet, herunder leder af lokalpolitiet og fra Viborg Kommune deltager direktørerne for hhv. Teknik & Miljø, Børn & Unge og Job & Velfærd. Lokalrådet skal arbejde som et fremtids- og udviklingsorienteret partnerskab med det overordnede formål at sikre størst mulig tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet. Dette søges opnået blandt andet ved at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt opmærksomhed på færdsels- og trafiksikkerhed.

    

   Lokalrådets indsats tager udgangspunkt i Kredsrådets samarbejdsplan. Kredsrådet er et samarbejdsorgan mellem politiet og kommuner i politikredsens område og består af politidirektøren og borgmestrene i de respektive kommuner. I Kredsrådet drøftes generelle emner vedrørende politiets arbejde og organisation, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politi og lokalsamfund og hvordan der kan skabes sammenhæng mellem kommunale og statslige udfordringer. Netop koblingen mellem Kredsrådet på den ene side og den lokale indsats i blandt andet SSP-regi, klubber, foreninger, borgergrupper m.v. er en væsentlig opgave for Lokalrådet.

    

   Lokalrådet for Viborg Kommune har udarbejdet en generel handlingsplan for 2017, hvori fokus- og indsatsområder beskrives. Følgende særlige indsatsområder er udpeget:

   • Euforiserende stoffer blandt unge
   • Tryghedsambassadører
   • IT-kriminalitet og økonomisk kriminalitet
   • Adfærd på sociale medier og nettet

   Derudover videreføres tidligere indsatser vedrørende:

   • 112-dag
   • Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
   • Indsats mod æresrelaterede forbrydelser
   • Alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser
   • Forebyggelse af indbrud, herunder Nabohjælp
   • Færdsels- og trafiksikkerhed
   • Trygt natteliv
   • Exit-strategi
   • High Five
   • Konfliktmægling
   • Offerrådgivning 

   Lokalrådets handlingsplan for 2017 fremgår af bilaget.

    

   Medlemmerne af Viborg Lokalråd vurderer desuden, at samarbejdet i sin nuværende form er værdifuldt for begge parter og et vigtigt fundament for det konkrete samarbejde mellem Viborg Kommune og Viborg Politi også på praksisniveau. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 6 Orientering om indsatser for skilsmissefamilier
  • Resume

   Som følge af beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 28. februar 2017 præsenteres hermed beskrivelse af tilbud til børn, unge og familier, som rammes af højt konfliktniveau i forbindelse med samlivsophør.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse på udvalgsmødet 28. februar 2017 (sag nr. 3) præsenteres hermed en oversigt over indsatser, som kan være med til at reducere konfliktniveauet i forbindelse med skilsmisse, hvor børn er involverede.

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   I situationer, hvor forældres skilsmisse resulterer i højt konfliktniveau påvirkes børnene ofte negativt, blandt andet i form af mistrivsel. En række indsatser og tilbud har til hensigt at reducere disse negative konsekvenser for børn og unge i skilsmisseramte familier.

    

   Statsforvaltningen

   Statsforvaltningen hører organisatorisk og budgetmæssigt under Børne- og Socialministeriet og varetager blandt andet opgaver vedrørende separation, skilsmisse, samvær og forældremyndighed. Statsforvaltningens kerneopgave er at træffe juridiske afgørelser efter forældreansvarsloven. Der er gennem årene, i både lovgivning og metode for behandling af sager, introduceret et fokus på at støtte forældrene i konflikthåndtering frem for den traditionelle juridiske tvistløsning. Dermed er Statsforvaltningen den helt centrale aktør i forbindelse med skilsmisser og indsats til skilsmisseramte familier. Statsforvaltningen har som udgangspunkt forsyningsopgaven og –pligten vedrørende rådgivning og vejledning tilknyttet separation, skilsmisse, forældremyndighed, bopælsadresse, samvær med mere. Som følge heraf tilbyder Statsforvaltningen forskellige indsatser med det formål at minimere konfliktniveauet i familierne i den forbindelse, herunder:

   -      kursus i forældresamarbejde efter skilsmisse

   -      børnegrupper (samtalegrupper for alle skilsmissebørn i alderen 9-12 år)

   -      barnets skilsmissetelefon (som følge af barnets initiativret)

   -      børnesagkyndig rådgivning

   -      konfliktmægling

    

   Viborg Kommune

   Viborg Kommunes indsatser og tilbud tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser. Indsatserne inden for børne- og ungeområdet kan både være af forebyggende og mere indgribende karakter, hvor det vurderes, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte, og der er risiko for barnets eller den unges sundhed og udvikling. I skilsmisseramte familier, hvor konfliktniveauet er højt, er det vigtigt at være opmærksom på sådanne eventuelle behov hos barnet eller den unge. Viborg Kommunes tilbud inden for Børn & Unge omfatter blandt andet:

   -      flere skoler har periodemæssigt haft projekter og forløb med skilsmissegrupper, psykologer fra det tidligere PPR har deltaget heri

   -      fremskudte socialrådgivere i dagtilbud og skoler

   -      åben anonym rådgivning

   -      rådgivningssamtaler i såvel den åbne anonyme rådgivning som i Fronten i Familieafdelingen

   -      kortere samtaleforløb af 7-10 samtaler hos Familiecenter Viborg

   -      familiebehandlingsforløb i op til 1 år

    

   Som et supplement til den forebyggende indsats vurderes frivillige tilbud at være yderst relevante. Landsforeningen Børn & Forældre tilbyder rådgivningsforløb til børn og forældre i forbindelse med samlivsophør. Familie & Rådgivning er i dialog med foreningen om et eventuelt tættere samarbejde og det nærmere indhold heri.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 7 Forsøgsordning om skoledagens længde
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget skal i denne sag – på baggrund af et forslag fra Det Konservative Folkeparti - tage stilling til, hvorvidt Viborg Kommune skal fremsende ansøgning om mulighed for deltagelse i forsøgsordning, som muliggør det for nogle af landets folkeskoler selv at tilrettelægge skoledagen mere fleksibelt

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter henvendelsen fra Det Konservative Folkeparti v/Stine Damborg

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   Der rettes henvendelse til Viborg Kommunes skoler med henblik på afdækning af interessen for deltagelse i rammeforsøget. Såfremt der fra en eller flere skoler udtrykkes interesse for deltagelse i rammeforsøget udarbejdes ansøgning til Undervisningsministeriet om deltagelse i rammeforsøget, der giver mulighed for at få mere fleksible muligheder for selv at tilrettelægge skoledagen.

   Eventuelle hertil forbundne merudgifter finansieres af den afsatte 2 mio. kr. pulje

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet                      

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget har mail af 5. april 2017 fremsendt følgende:

    

   Vi vil fra konservativ side gerne have behandlet politisk, om vores kommune skal søge om at deltage i et nyt forsøg, som regeringen netop har søsat, og som giver nogle af landets folkeskoler muligheder for i et rammeforsøg at få mere fleksible muligheder for selv at tilrettelægge skoledagen.

   Vi henviser til følgende pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet som baggrund:
   http://www.uvm.dk/…/170405-nu-kan-kommuner-og-skoler-deltag…

   (Brev til landets kommunalbestyrelser om rammeforsøget vedlægges sagen som bilag 1)

   Vi vil gerne have sagen behandlet på kommende udvalgsmøde den 25/4.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Frist for fremsendelse af eventuel ansøgning er 4. maj 2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


  • Bilag

 • 8 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 25-04-2017

   Møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt med tilføjelse om, at Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer indbydes til Velfærdsteknologimessen den 4. maj 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag