Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 21-03-2017

Referat

 • 1 Orientering om årsregnskab 2016
  • Resume

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   På mødet den 5. april 2017 bliver Viborg Kommunes årsregnskab for 2016 behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, og med efterfølgende behandling i Byrådet den 19. april 2017. Efter Byrådets godkendelse sendes regnskabet til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2017), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 5. april 2017 orienteres fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at regnskabsresultatet for 2016 tages til efterretning, og

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017 til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt at der overføres 17,1 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra 2016 til 2018.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   1. Regnskabsresultatet for 2016 blev taget til efterretning

    

   2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2016 til 2017 til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt at der overføres 17,1 mio. kr. af det samlede mindreforbrug fra 2016 til 2018.

    

   3. Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at beløbet på 8,9 mio. kr. der var foreslået tillagt kassebeholdningen i stedet overføres til anlæg på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Regnskabsresultat vedrørende serviceudgifter overførselsudgifter

    

   Politikområde

   (mio. kr.)

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse

   (minus = mindreudgift)

   Serviceudgifter

   1.565,6

   1.605,7

   1.545,1

   -60,7

   Skoler og klubber

   885,5

   908,4

   872,5

   -35,9

   Dagtilbud

   411,6

   421,8

   405,6

   -16,1

   Ungdomsskoler

   14,0

   14,7

   14,4

   -0,3

   Tandplejen

   31,1

   31,9

   31,4

   -0,5

   Familieområdet

   223,3

   228,9

   221,1

   -7,8

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

    

    

    

    

   Overførselsområdet

   15,0

   11,2

   12,2

   1,0

    

   Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3 til 8.

    

   Herudover skal nævnes, at der i Familieområdets oprindelige budget 2016 indgår overførsel på 2,0 mio. kr. fra regnskab 2014, hvilket vil sige at det samlede regnskab stort set svarer til det oprindelige budget.

    

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 på driften

    

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra de budgetansvarlige chefer.

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2016:

    

    

   Politikområde

   (mio. kr.)

   Afvigelse i regnskab 2016

   Decentrale enheder

   Centrale områder

    

    

   Overføres

   Overføres ikke

   Overføres

   Overføres ikke

   Skoler og klubber

   -35,9

   -25,8

    

   -8,0

   -2,1*

   Dagtilbud

   -16,1

   -10,1

    

   -6,0

    

   Ungdomsskoler

   -0,3

   -0,3

    

    

    

   Tandplejen

   -0,5

   -0,5

    

    

    

   Familieområdet

   -7,8

   -2,6

    

   -5,2

    

   * 2,1 mio. kr. anvendes til merudgiften i forbindelse med anlægsprojektet udflytning af Rosenvænget Skole.

    

   På de centrale områder er de væsentligste mindreudgifter det mellemkommunale område, udligningspulje på skoleområdet, flygtninge og tværgående og forebyggende indsatser og foranstaltninger.

    

   Af de samlede overførsler centralt og decentralt foreslås følgende overført til 2018:

    

   12,1 mio. kr., Skoler og klubber

   2,0 mio. kr., Dagtilbud

   3,0 mio. kr., Familieområdet

    

   Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 9.

    

   Begrundet i de store samlede ønsker om driftsoverførsler på 154,3 mio. kr. fra 2016 til 2017/2018, som sætter kommunens likviditet under pres, så har Forvaltningen foretaget en kritisk gennemgang af ønskerne om driftsoverførsler. Fokus har hovedsagelig været rettet mod de såkaldte centrale konti, hvor overførsel af overskud kan ske efter ansøgning. Resultatet af gennemgangen betyder, at ikke alle ansøgninger om driftsoverførsler kan imødekommes. Oversigt over ansøgte driftsoverførsler som ikke indstilles imødekommet fremgår af bilag 1.

    

   I forhold til ovenstående tabel betyder det, at der af mindreforbruget på decentrale områder på skoler og klubber på 25,8 mio. kr. overføres 24,3 mio. kr. og at der på det centrale område på skoler og klubber overføres 0,9 mio. kr. i stedet for 5,9 mio. kr. På decentrale områder på dagtilbud overføres 9,2 mio. kr. i stedet for 10,1 mio. kr. og på det centrale område på dagtilbud overføres 5,0 mio. kr. i stedet for 6,0 mio. kr. På familieområdet overføres 2,1 mio. kr. decentralt i stedet for 2,6 mio. kr.

   I alt lægges der 8,9 mio. kr. i kassen af det samlede mindreforbrug på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

    

    

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   (Mio. kr.)

   Oprindeligt

   Budget 2016

   Korrigeret

   Budget 2016

   Regnskab 2016

   Afvigelse (minus = mindreudgift)

   Tandplejen

   0

   0,7

   0,4

   -0,3

   Skoler

   52,2

   62,5

   59,7

   -2,8

   Dagtilbud

   21,2

   33,6

   30,8

   -2,8

    

   Afvigelser skyldes primært forskydninger mellem årene.

    

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til 2017

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsprojekter overføres følgende anlægsbeløb fra 2016 til 2017:

    

    

   (Mio. kr.)

   Afvigelse i regnskab 2016

   Overføres

   Overføres ikke

   Børne- og Ungdomsudvalget

    -5,9

   -7,8

   1,9*

   *Merudgiften skyldes køb af pavilloner i forbindelse med udflytning af Rosenvænget Skole. Finansieres af de 2,1 mio. kr. vedrørende driften, der ikke søges overført.

    

    

   Ligeledes begrundet i de store samlede anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på det skattefinansierede område på 156,8 mio. kr. incl. jordforsyningen har Forvaltningen foretaget en revurdering af ikke forbrugte anlægsbeløb 2016 ansøgt overført til 2017. Revurderingen er foretaget med henblik på muligheden for at udskyde overførslen til 2018 eller senere. Resultatet af gennemgangen betyder, at anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 reduceres og samtidig indarbejdes tilsvarende beløb i anlægsbudgettet for 2018-2021. Oversigt over anlægsbeløb som ikke overføres fra 2016 til 2017, men i stedet indarbejdes i budget 2018-2021 fremgår af bilag 2.

    

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2016. Som en del af årsregnskabet for 2016 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2016 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2016.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 3 til 8.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Meddelelser givet og orienteringen taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Beskrivelse

    

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   Inviteret til paneldebat i Dansk Sygeplejeråd om tidlig indsats

    

   Gudrun Bjerregaard:

   Forespurgte til proceduren omkring referatet fra det ekstraordinære møde den 14. marts, idet den besluttede ressourcetildelingsmodel ønskes vedlagt som bilag.

   Der anmodes om udarbejdelse af et juridisk notat herom

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

    

   ·        Orientering om kapacitet på autismetilbuddet på Vestervang Skole

   På baggrund af antallet af visiterede børn til autismetilbud, er der iværksat proces vedrørende leje af pavilloner, der kan rumme en del af udskolingen. Der har således været afholdt møde med skolens afdelingsleder og en medarbejderrepræsentant i forhold til en optimering af indretning af lokaler. Efterfølgende er der afholdt møde med ledelsen, hvor de endelige aftaler er drøftet. Udgiften på opstilling og leje af pavilloner, beløber sig til ca. 750.000,-kr. Beløbet findes i overførte midler fra 2016.

    

   ·        Orientering Jobcentrets køb af ydelser på Ungdomsskolen i forhold til sprogundervisning ud over det 10. skole år

   Udviklingen i antallet af elever over 14 år med anden etnisk baggrund, som kommer til kommunen, har været stærkt stigende gennem de seneste år.  Disse elever er særligt udfordret i forhold til at tilegne sig færdigheder og kompetencer nok til at kunne afslutte folkeskolens afgangsprøve og derefter afslutte en ungdomsuddannelse.  Opgaven med disse børn, er flyttet fra skoleområdet til arbejdsmarkedsområdet. Der er afholdt møder mellem arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil, skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Ungdomsskoleleder Børge Hansen, hvor det skønnes, at flere af de unge, vil have størst udbytte af et skoleforløb.

   Der ønskes derfor etableret et tilbud, der giver mulighed for et længere forløb og en målrettet indsats i forhold til at skabe en god overgang til ungdomsuddannelserne.

   Der iværksættes en målrettet indsats med flg. udgangspunkt:

   1. Elever i aldersgruppen 14 -17 år visiteres automatisk ind i tilbuddet.

   2. Når eleven bliver 17,5 år og ikke kan afslutte sin uddannelse inden det fyldte 18. år afholdes visitationsmøde. Elevens kompetencer er afgørende for hvilken af følgende muligheder, der bringes i anvendelse

   a. Overgår til sprogcenter + virksomhedsrettet indsats ved det fyldte 18. år.

   b. Forsættelse på Viborg Ungdomsskole i en afgrænset periode med henblik på at færdiggøre skoleforløb eller klargøre til VUC.

   c. Overgår til VUC ved det fyldte 18. år for at kvalificere til ungdomsuddannelse.

   Det forventes at 5 elever vil skulle benytte det nye tilbud. Udgiften på 450.000,- kr. finansieres af job og velfærd, der køber ydelsen hos Ungdomsskolen.

    

    

   3.    Dialogmøde med Socialpædagogernes Landsforening (program for mødet er vedlagt som bilag nr. 2)

    

    

   4.    Invitation til temaeftermiddag om bevægelse i skolen

   Mandag den 15. maj i tidsrummet 13.30-17.00 afholdes der temaeftermiddag om bevægelse i skolen, hvor medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget er velkomne.

   Temaeftermiddagen omhandler inspiration til og bidrag til viden om, hvorledes der kan arbejdes med bevægelse i skolen, hvilket jo med folkeskolereformen er et fastlagt fokusområde.

   Invitationen og programmet for temaeftermiddagen vedlægges som bilag nr. 1.

    

    

   5.    Orientering om animationsfilm, kampagnen Vær frisk – hop på cyklen

   I slutning af marts udsendes pressemeddelelse. TV Midtvest, radio samt lokalaviser bliver kontaktet.
   Kampagnen kører på de sociale medier i hele april måned, ligesom der er biografspot i kommunens biografer.
   Til eventen mandag den 3. april er der stor opbakning fra skolebestyrelserne, det lokale cyklistforbund samt forvaltningerne Trafik og Veje, Job og Velfærd (sundhed og forebyggelse) samt Børn og Unge.

    

    

   6.    KL arrangerer politiske møder om børn- og ungeområdet den 23. maj 2017 i Odense, den 30. maj 2017 i Roskilde og den 31. maj 2017 i Vejle (indhold og tilmeldingsfrist endnu ikke oplyst)

    

    

   7.    Invitation til velfærdsteknologimesse

   Torsdag den 4. maj 2017 i tidsrummet fra 14-17 afholdes velfærdsteknologimesse

   Invitation og program for eftermiddagen vedlægges som bilag nr. 3.

  • Bilag

 • 3 Børn & Unges bemærkninger til Rammeaftale 2018
  • Resume

   KKR har besluttet, at rammeaftalerne på det specialiserede social- og specialundervisningsområde skal have større fokus på strategisk indhold og politiske ejerskab. Derfor har KKR inviteret kommunerne og regionen til lokale politiske drøftelser af både visionen for Rammeaftalen 2018 og af de konkrete pejlemærker.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at forvaltningens bemærkninger til udkast til vision og pejlemærker for Rammeaftalen 2018 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at forvaltningens bemærkninger til udkast til vision og pejlemærker for Rammeaftalen 2018 godkendes

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Kommunalbestyrelserne og regionsrådet i hver region udarbejder årligt én samlet rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

    

   I år har KKR besluttet, at invitere til lokale politiske drøftelser af både visionen bag Rammeaftalen 2018 og af forslagene til pejlemærker i Rammeaftalen

    

   Inddragelse og høring

   Sagen behandles sideløbende i både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget.

    

   Beskrivelse

   Vision for Rammeaftalen 2018

   KKR foreslår, at visionen for Rammeaftalen 2018 er, at vi samarbejde på tværs af kommuner og region for: 

   • At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse

   • At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt

   • At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats

   • At alle er en del af et fællesskab

    

   Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Udkastet til fælles mål og vision for borgerne er i god overensstemmelse med Børn & Unges grundlæggende værdier, som blandt andet kommer til udtryk i Lys i øjnene, Viborg Kommunes overordnede børne- og ungdomspolitik. Vi har til stadighed fokus på, at alle vores indsatser tager udgangspunkt i værdierne. Dermed er et fokus herpå også i Rammeaftale-regi yderst velkomment.

    

   Pejlemærker for Rammeaftalen 2018

   Hvert år udstikker KKR bl.a. på baggrund af Januarkonferencen politiske pejlemærker for den kommende rammeaftale, og for 2018 har KKR peget på følgende:

    

   Voksenhandicap – implementering af rammepapir

   KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med Rammeaftale 2017.

   Rammepapiret beskriver fælles målsætninger og tilgange på voksenhandicapområdet.

   KKR har formidlet rammepapiret til kommunerne og regionen med henblik på, at ramme-papirets fælles overordnede målsætninger indtænkes og forankres lokalt.

   Arbejdet med at fastsætte og implementere de lokalpolitiske mål og indsatser anbefales at fortsætte i 2018.

    

   Effekt og progression - hvordan ved vi, at indsatsen virker?

   KKR foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på progression og udvikling. KKR ønsker herigennem at der arbejdes med andre tilgange til styring, end den traditionelle økonomiske styring.

   Udviklingsområdet skal understøtte øget fokus på effekt og progression med henblik på at sikre, at indsatsen giver størst muligt udbytte for den enkelte borger.

    

   Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager

   I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve op til en takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018. Den aftale takstreduktion videreføres i og afsluttes med Rammeaftale 2018.

   KKR foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes med metoder og værktøjer til udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager.

    

   Forvaltningens bemærkninger

   Effekten af vores indsatser er altid i fokus samtidig med en bevidsthed om, at måling heraf og opfølgning kan være særlig udfordrende for det sociale område. Derfor bifalder vi øget videns- og erfaringsudveksling herom i regi af Rammeaftalen. På samme måde er netop inspiration til metoder og værktøjer til udgiftsstyring relevant som et fælles indsatsområde i Rammeaftale 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Det endelige forslag til Rammeaftale 2018 vil blive udsendt til godkendelse i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet efter KKRs møde den 15. juni 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 4 Idrætsfaciliteter ved Vinkelvej 20
  • Resume

   Der er udarbejdet forslag til ændring af helhedsplanen for skolerne på Vinklevej 20, så idrætsfaciliteterne anlægges i ét plan, som kan rumme en regulær idrætshal. Merudgifterne vurderes at være ca. 10 mio. kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

    

   1. at forslag til ændring af helhedsplan for Vinkelvej 20 drøftes med henblik på endelig godkendelse af grundlag for projekterings- og byggeproces,

    

   2. at det indstilles til Teknisk Udvalg, at der igangsættes et tillæg til lokalplan 376 vedr. justering af byggefelter på Vinkelvej 20,

    

   3. at det indstilles til Teknisk Udvalg, at der igangsættes arbejde med udarbejdelse af lokalplan for Nordisk Park

    

   4. at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen for Nordisk Park

    

   5. at det drøftes, hvordan idrætsundervisningen for Overlund Skoles mellemtrin og udskoling håndteres fra august 2019.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

    

   1. Idrætsfaciliteter til indskolings- og Rosenvænget-elever på Vinkelvej 20 etableres som beskrevet i den oprindelige plan (Børne- og Ungdomsudvalget sag 11 den 3. januar 2017)

    

   2.  Disse faciliteter udformes, så de sammen med evt. idrætsfaciliteter i Nordisk Park vil fremstå som en helhed

    

   3. Øvrige behov for idrætsfaciliteter dækkes primært i Overlund Hallen, indtil nye idrætsfaciliteter er etableret i Nordisk Park, såfremt plangrundlag og finansiering tillader det

    

   4. Idrætsfaciliteterne på Vinkelvej 20 stilles efter normal skoletid til rådighed for foreningslivet efter gældende regler

    

   5. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

   at mulighederne for at ændre plangrundlaget for etablering af idrætsfaciliteter i Nordisk Park afklares med henblik på evt. efterfølgende indstilling om udarbejdelse af nyt plangrundlag.

    

   6. De to skrivelser modtaget henholdsvis den 17. marts 2017 fra Viborg Handicapråd den 18. marts 2017 fra skolebestyrelsesformanden på Rosenvænget Skole indgår i sagens bedømmelse og vedlægges i referatet som bilag

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev på mødet den 24. januar 2017 (pkt. 1) orienteret om det første møde i arbejdsgruppen til analyse af fremtidige behov for idræts- og fritidsfaciliteter i Viborg østby og forelagt konklusionerne herfra. Det blev besluttet, at der ønskedes afholdt et fælles møde med formand og næstformand for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Der har i februar 2017 været afholdt to fælles formands- og næstformandsmøder, som har resulteret i et opfølgende møde i arbejdsgruppen vedrørende idrætsfaciliteter i Viborg østby og et møde mellem forvaltnings-, skole- og foreningsrepræsentanter og arkitekt Gorm Nielsen om muligheder for at indpasse en regulær idrætshal på Vinkelvej 20.

    

   Inddragelse og høring

   Foreningslivet er inddraget i analysen af fremtidige behov for idræts- og fritidsfaciliteter i Viborg Østby og har deltaget i forarbejdet til det foreliggende forslag til ændring af helhedsplanen med repræsentation fra Viborg Idrætsråd og Overlund Hallen.

    

   Beskrivelse

   Overlund Skole og Rosenvængets Skole skal efter planen flytte til Mercantecs bygninger på Vinkelvej 20 i august 2019. En tilbygning skal sikre dels egnede fysiske rammer for eleverne på Rosenvængets Skole, dels idrætsfaciliteter til en del af skolernes elever. I forbindelse hermed er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningslivet i Viborg østby, som skal understøtte, at udviklingen af idrætsfaciliteter i området ses i et helhedsperspektiv.

    

   Uanset om idrætsfaciliteterne på Vinkelvej 20 etableres som tre selvstændige sale i to niveauer, hvilket modsvarer skolernes ønsker og behov, eller som en idrætshal i ét plan, hvilket modsvarer foreningslivets ønsker, vil idrætsundervisningen for Overlund Skoles mellemtrin og udskoling skulle henlægges til faciliteter uden for Vinkelvej 20. Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 3. januar 2017 besluttet, at der ikke for nuværende skal indgås aftale med Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole vedrørende benyttelse af faciliteterne på højskolen.

   De lokaler, som skal anvendes til idrætsundervisningen på mellemtrin og i udskolingen, skal leve op til vejledningen for faget Idræt (afsnit 5) omkring inventar og redskaber. (Afsnit 5 i vejledningen vedlægges som bilag 2).

    

   Skolen skal have dækket den almindelige idrætsundervisning, valgfag og blokdage. Af skematekniske grunde vil der være behov for at kunne disponere over yderligere lektioner. For skoler med tre spor eller derover vil der være behov for at opdele årgangen i flere hold i forbindelse med afvikling af idrætsundervisningen. Da Overlund Skole har 3 klasser i hver årgang i indskolingen og 5 klasser i hver årgang i overbygningen, vil der være behov for minimum placering af minimum 43 lektioner hver uge. Der kan i en hal maksimalt placeres 40 lektioner om ugen.

    

   Den oprindelige helhedsplan for Vinkelvej 20, justeret i forhold til indflytning af Klub Toften, blev præsenteret for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 3. januar 2017 (sag nr. 11). Denne helhedsplan afspejler skolernes ønsker, som udtrykt i brugerinddragelsesprocessen, med tre selvstændige idrætssale i to niveauer, tilpasset behov hos elever på Rosenvængets Skole og begge skolers behov for at kunne samles til større arrangementer m.v.

    

   I forslaget til ændret helhedsplan, som fremgår af bilag nr. 1, er foreningslivets ønsker om en regulær idrætshal i ét niveau og med mulighed for opdeling i tre mindre sale indarbejdet. Idrætsundervisningen for elever fra Rosenvængets Skole vil skulle rummes i dels rummet til fysioterapi/motorik, dels i Sal 1A, som indrettes med forflytningsredskaber m.v., der skal kunne skærmes for f.eks. boldspil, når den samlede hal benyttes. Skolernes mulighed for større møder/forsamlinger søges håndteret med to teleskoptribuner.

    

   Forslaget til den ændrede helhedsplan medfører en øget anlægsudgift på ca. 10. mio. kr. 

                  

   Med afsæt i de udarbejdede illustrationer for henholdsvis helhedsplan med tre mindre sale og helhedsplan med fuld håndboldhal kan opgøres følgende arealer:

    

   Helhedsplan    Håndboldhal

   Samlet areal af underetage                                        1.004 m2       2.065 m2

   Samlet areal af overetage                                          2.785 m2       2.365 m2

   Samlet bruttoetageareal nybygning                     3.789 m2       4.430 m2

   Areal der tilgår ved fuld håndboldhal                                                   641 m2

    

   Af dette areal udgør:

   - Forskel i sal/halstørrelse                                                             280 m2

   - Forskel i adgangsarealer og musiklokaler over to etager                   196 m2

   - Redskabsdepoter og nødvendige planjusteringer begge etager 165 m2

    

   Det bemærkes at det, for at kunne sikre tilfredsstillende flugtvejsforhold fra den nedgravede sal, er nødvendigt at frigrave størstedelen af hallens sydlige langside i minimum to meters bredde, således at der kan etableres udgange til fra de enkelte afsnit af salen når denne ved hjælp af hejsevægge opdeles i tre selvstændige sale. Denne løsning er drøftet med byggesagsafdelingen, der dog tager forbehold for beredskabets godkendelse af denne løsning.

    

   Med afsæt i en samlet bruttokvadratmeterpris på kr. 15.000 ekskl. moms beløber arealudvidelsen sig til t.kr. 9.615 ekskl. moms. Hertil bør lægges tillægsudgifter til de to teleskop tribuner, samt det øgede areal af de to hejsevægge.

   På denne baggrund og med forbehold for omfanget af de tekniske løsninger der følger af en nedgravning af den fulde håndboldhal, vurderes den samlede anlægsudgift, inklusive bygherreomkostninger, teknikerhonorarer og uforudseelige udgifter at ville udgøre t.kr. 10.000 ekskl. moms.

    

   Arkitekten tager i den forbindelse forbehold for den præcise indretning af flugtveje fra idrætshallen samt en ingeniørmæssig vurdering af konsekvenserne ved at grave hallen i ét plan ned i terræn.

    

   I forbindelse med drøftelsen af forslag til ændret helhedsplan er skolernes behov for benyttelse af idrætsfaciliteterne på Vinkelvej 20 præciseret. Det fremgår heraf, at idrætshallens tre sale samt salen, der er indrettet til fysioterapi og idræt for Rosenvængets Skoles elever med særlige behov, vil være benyttet alle hverdage kl. 8-17. Endvidere har de to skolers klubber behov for idrætsfaciliteter, der lægger beslag på en eller flere af idrætshallens sale i op til fire dage om ugen kl. 17-18 og to dage om ugen kl. 18-22. Endelig vil Sal 1A, som ligger i forbindelse med et musiklokale, skulle benyttes af skolerne flere gange årligt ved særlige lejligheder som projektuger, musicals, foredrag m.v.

    

   Samlet set vil foreningerne således kunne forvente at benytte den samlede idrætshal to aftner mandag-torsdag efter kl. 18 samt i weekenden efter fredag kl. 17.

   Generelt vil skolens facilliter, (herunder faciliteter til idræt og bevægelse) kunne benyttes i samme omfang og på samme vis af foreninger, klubber m.v., som det er tilfældet på kommunens øvrige skoler

    

   Skolernes samlede vurdering af forslaget til ændring af helhedsplanen er, at der er tale om en væsentlig forringelse af det oprindelige gennemtænkte forslag med sammenhæng mellem idræts-, kultur- og forsamlingsfaciliteter og i særlig grad med mulighed for differentierede idrætssale, herunder loftshøjde, akustik m.v., med særlig hensyntagen til især eleverne på Rosenvængets Skole.

    

   Alternativer

   Den oprindelige helhedsplan for Vinkelvej 20 med tre sale i to niveauer og med plads til Klub Toften, som fremlagt for på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. januar 2017 (sag nr. 11).

    

   Tidsperspektiv

   Det skitserede ændringsforslag kan evt. udfordre rammerne for det igangværende udbud af rådgiveropgaven vedrørende om- og tilbygning på Vinkelvej 20, så processen frem mod skolernes planlagte indflytning i august 2019 kan risikere at måtte forlænges.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Det skitserede forslag til ændring af helhedsplanen for Vinkelvej 20 vurderes at ville fordyre om- og tilbygningen med minimum 10 mio. kr.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Helhedsplanens forslag til om- og tilbygning på Vinkelvej 20 – med eller uden idrætshal – kan håndteres gennem mindre udvidelse af eksisterende byggefelt. Tillæg til lokalplan forventes at kunne vedtages af Byrådet inden 1. marts 2018.

    

   For at kunne udnytte byggefeltet på Vinkelvej 20 på den nuværende parkeringsplads så byggeriet flugter med gavlen på den eksisterende hovedbygning, kræver det, at brandvejen flyttes mod syd eller omlægges via Nordisk Park. Det sidste vurderes ikke ønskeligt i forhold til at bevare Nordisk Park til rekreativt brug uden køreveje.

    

   Hvis der skal etableres en ny driftsvej/brandvej langs sydsiden af byggefeltet til Vinkelvej 20, vil det kræve et indgreb i beplantningen, som vurderes at være fredskov. Et mindre indgreb i den nordlige kant af beplantningen vurderes som sandsynlig at få tilladelse til af Miljøstyrelsen, men det kræver en nærmere dialog.

    

   Af hensyn til arbejdet med idrætsfaciliteter øst for søerne ønskes igangsat en lokalplanlægning af Nordisk Park og et tillæg til kommuneplanen i tilknytning hertil.

   Det bemærkes at igangsættelse af ny planlægning besluttes i Teknisk Udvalg f.s.v.a. lokalplaner og i Økonomi- og Erhvervsudvalget, når det omhandler kommuneplan

    

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 5 Projekt i 0,35% puljen: Håndholdt overlevering – fra 10CV/HU (Ungdomsskolens Heltidsundervisning) til ungdomsuddannelse
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der under 0,35% puljen (pulje til iværksættelse af projekter til forebyggende indsatser og foranstaltninger) skal etableres mentorordning knyttet op på overgangen fra Ungdomsskolen til ungdomsuddannelse. Den udarbejdede projektbeskrivelse skal godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at projektbeskrivelsen ”Håndholdt overlevering – fra 10CV/HU til ungdomsuddannelse” godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   1. Projektbeskrivelsen ”Håndholdt overlevering – fra 10CV/HU til ungdomsuddannelse” blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget fik i sit møde den 27. januar 2017 Sag 2, forelagt forvaltningens oplæg til den såkaldte 0,35% pulje, som har til formål at finansiere tværgående projekter med et forebyggende sigte i forhold til hele 0-18 års området.

   Ved den lejlighed besluttede udvalget, at anmode om beskrivelse af et projekt til en mentorordning knyttet op på overgangen fra Ungdomsskolen til ungdomsuddannelserne

    

    

   Inddragelse og høring

   Ingen

    

    

   Beskrivelse

   Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse kan være en gennemgribende proces, der kan medføre vanskeligheder og frafald hos særligt udsatte unge. Litteratur og erfaring peger på et behov for særlig støtte af fagligt og socialt udsatte unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Her påpeges mentorer og særlige brobygningsforløb som succesfulde redskaber til at støtte op om den unge med sociale og faglige vanskeligheder i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

   Håndholdt overlevering er processer, hvor en mentor følger den unge ind i et nyt tilbud og hjælper i opstartsfasen med overlevering af relevant information til og om den unge. Dette kan foregå ved hjælp af vejledningssamtaler, mentorordninger, tæt kontakt og opfølgning med og af ressourcepersoner. Ved mentorordninger er det vigtigt, at den unge har tillid til og kender sin vejleder. En håndholdt overlevering sikrer en tryg overgang og bedst mulig opstart for den unge med henblik på fortsat deltagelse i og gennemførelse af ungdomsuddannelse.

    

   I overensstemmelse hermed er der udarbejdet en projektbeskrivelse (bilag 1), som i detaljer beskriver projektet.

    

   Det forventes at tilbuddet vil omfatte 20 elever, der vil blive tilbudt 15 mentortimer til en timepris af 250 kr. I alt 75.000,- kr. pr. år. Projektet forløber over 3 skoleår og vil således koste i alt 225.000 kr. over de 3 år. Udgiften finansieres af 0,35% puljen

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet løber over de tre skoleår 2017/18, 2018/19 og 2019/20 og med opstart 1. april 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 6 Projekt i 0,35% puljen: Forberedende indsats – livsduelighed og mestringsstrategier
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at der under 0,35% puljen (pulje til iværksættelse af projekter til forebyggende indsatser og foranstaltninger) skal etableres et projekt vedrørende understøtning af en særlig indsats i klubber (4.-6. klasse) med henblik på styrkelse af børns selvforståelse. Den udarbejdede projektbeskrivelse skal godkendes af Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at projektbeskrivelsen ” Forberedende indsats – livsduelighed og mestringsstrategiergodkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   1. Projektbeskrivelsen Forberedende indsats – livsduelighed og mestringsstrategier blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget fik i sit møde den 27. januar 2017 Sag 2, forelagt forvaltningens oplæg til den såkaldte 0,35% pulje, som har til formål at finansiere tværgående projekter med et forebyggende sigte i forhold til hele 0-18 års området.

   Ved den lejlighed besluttede udvalget, at anmode om beskrivelse af et projekt med understøtning af en særlig indsats i klubber (4-6 klasse) med henblik på styrkelse af børns selvforståelse

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Litteraturstudier viser, at indsatser i forhold til børn og unges faglige udfordringer ikke kun bør have fokus på den faglige progression, men også personlige, sociale ressourcer og mestringsevner.

   Klubberne ønsker i samarbejde med skolerne at bidrage til arbejdet med social og personlig læring sideløbende med den faglige udvikling. Dette gøres gennem fleksible læringsrum med afsæt i en anerkendende pædagogik ved struktureret at arbejde både individuelt og i fællesskabet med personlig og social udvikling med fokus på mestringsevner. 

    

   Indsatsen retter sig mod en elevgruppe bestående af ca. 15 elever på hver skole. Indsatsen foregår både i skoletiden, hvor den pågældende elevgruppe tages ud af den understøttende undervisning i to lektioner om ugen, såvel som i klubben, hvor der ligeledes arbejdes struktureret med gruppen i 2 lektioner (1½ time) om ugen.

   I projektet arbejdes der med selvindsigt, social forståelse og selvstændighed gennem øvelser og anvisning i praksis via metoder som rollespil, mindfullness, teambuilding, personlig samtale og coaching. Aktiviteterne og indsatserne planlægges og udføres af to pædagoger fra hver af de tilhørerne klubber.

    

   I overensstemmelse hermed er der udarbejdet en projektbeskrivelse (bilag 1), som i detaljer beskriver projektet.

    

   Projektet forløber over 2 skoleår og vil koste i alt 120.000 kr. over de 2 år. Udgiften finansieres af 0,35% puljen, hvori udgiften er disponeret.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Projektet løber over de to skoleår 2017/18 og 2018/19 opstart 1. august 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 7 Dialogbaserede aftaler - skoleområdet (orienteringssag)
  • Resume

   Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering på kommunalt- og skoleniveau, og fungere som et lokalt redskab til udvikling og dialog på skolerne i Viborg Kommune. De enkelte skolers kvalitetsrapporter drøftes mellem skolechefen og den lokale ledelse på skolen. Desuden er skolebestyrelsen og de lokale MED-udvalg aktivt involveret i arbejdet med kvalitetsrapporten.

   Kvalitetsrapporterne indeholder i overskriftsform følgende oplysninger:

   ·         Status for skolens fokusområder for 2016

   ·         Nye fokusområder for 2017

   ·         Nationale måltal, herunder

   o    Karaktergivning

   o    Sammenfatning af resultaterne i de nationale tests i dansk og matematik

   o    Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse

   o    Resultater af trivselsundersøgelse

   o    Kompetencedækning

   ·         Skolebestyrelsens årsberetning

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   1. Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Den enkelte skoles Lokal-MED, ledelse og skolebestyrelse er alle hørt.

    

    

   Beskrivelse

   Jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, Lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 fremgår det, at fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts i lige kalenderår på baggrund af seneste tilgængelige data for hver indikator, der er klar i undervisningsministeriets ledelses information på folkeskoleområdet oktober året før.

    

    

   Alternativer

   I Viborg Kommune er det besluttet at der udarbejdes en kvalitetsrapport både i lige og ulige kalenderår. Da det er frivilligt at udarbejde kvalitetsrapport i ulige år, er den udarbejdede kvalitetsrapport en rapport der er mindre omfangsrig, end kvalitetsrapporten der udarbejdes i lige år.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 8 Kvalitetsrapport 2016Lukket sag
 • 9 Ressourcetildeling til udegrupper og skovbørnehaver samt prioritering af midler budget 2017-20
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget bedes tage stilling til udmøntningen af 3,7 mio. kr. på Dagtilbud. Det drejer sig om ca. 1,9 mio.kr. i tildeling til udegrupper og skovbørnehaver og 1,8 mio.kr opnået ved centrale besparelser i budget 2017-2020. Det indstilles til udvalget, at der sker en udfasning af den særlige ressourcetildeling til udegrupper og skovbørnehaver med undtagelse af puljeordningen Naturbørnehaven Høndruphus, Digterparkens Børnehus og Engelsborg Børnehus. For Digterparkens Børnehus og Engelsborg Børnehus ophører den særlige ressourcetildeling i 2020. For Naturbørnehaven Høndruphus tager udvalget stilling til den fremtidige tildeling i 2020. De resterende midler tilføres områderne i den generelle ressourcetildeling.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at den særlige tildeling til udegrupper og skovbørnehaver ophører med virkning fra budget 2018,

   2. at udegrupperne i Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus undtages herfra, idet deres særlige tillæg først bortfalder i 2020,

   3. at puljeordningen Naturbørnehaven Høndruphus ligeledes undtages herfra, idet dens særlige tildeling bevares indtil 2020, hvor udvalget tager stilling til den fremtidige tildeling og

   4. at de resterende midler fordeles på områderne i den generelle ressourcetildeling.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   1. Den særlige tildeling til udegrupper og skovbørnehaver ophører med virkning fra budget 2018.

    

   2. Den særlige tildeling til udegrupperne i Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus bevares, idet deres særlige tillæg først bortfalder i 2020.

    

   3. Den særlige tildeling til puljeordningen Naturbørnehaven Høndruphus bevares indtil videre.

    

   4. Der tages stilling til fordeling af de resterende midler på et senere tidspunkt.

    

   5. Beslutningen sendes i høring i områdebestyrelserne og i bestyrelserne for de selvejende institutioner samt i de respektive MED-udvalg i perioden 22. marts til 3. maj, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvarene træffer endelig beslutning i sagen på udvalgsmødet den 30. maj 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet den 29. november 2016 drøftede Børne- og Ungdomsudvalget udmøntning af 3,7 mio. kr. bestående af 1,9 mio.kr. i form af midler til udegrupper og skovbørnehaver og 1,8 mio.kr. opnået ved centrale reduktioner i budget 2018-2021 (sag nr. 14). Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen til et temamøde, som blev afholdt den 28. februar 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ressourcetildelingen til udegrupper og skovbørnehaver blev drøftet med områdebestyrelserne på dialogmødet for Dagtilbud den 27. september 2016.       

    

    

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget får i denne sag beskrevet forslag til udmøntning af de 3,7 mio. kr., hvor der dels sker en udfasning af den særlige ressourcetildeling til udegrupper og skovbørnehaver, dels tilføres midler til den ordinære ressourcetildeling.

    

   Der anvendes i dag ca. 1,9 mio. kr. til særlig ressourcetildeling til skovbørnehaver og udegrupper. En rundspørge til flere nabokommuner viser, at de ikke har en ekstra tildeling til udegrupper og skovbørnehaver. Det indstilles til Børne- og Ungdomsudvalget, at den særlige tildeling ophører med virkning fra budget 2018. Det indstilles endvidere, at der vedtages en overgangsordning for udegrupperne i Engelsborg Børnehus og Digterparkens Børnehus, hvis særlige tillæg først bortfalder i 2020. Disse to udegrupper forlader børnehuset hver dag for at gå til andre lokaliteter, og udegrupperne kan altså ikke huses fra 2018. Der er afsat midler i basisbudgettet til en udbygning af Børnehuset Engelsborg i 2020, hvorefter udegruppen vil kunne rummes i huset. Ved en overgangsordning vil Digterparkens Børnehus have mulighed for gradvist at reducere optaget af børn, således at udegruppen kan nedlægges fra 2020. Det indstilles også, at den særlige tildeling til puljeordningen Naturbørnehaven Høndruphus bevares indtil 2020, hvor udvalget tager stilling til den fremtidige tildeling. Endelig indstilles det, at de resterende midler fordeles i henhold til børnetallet. Det betyder, at områdelederen efter drøftelse med områdebestyrelsen kan beslutte, hvordan midlerne skal anvendes i området. Områdebestyrelsen kan således vælge, om der fortsat skal afsættes ressourcer til skovbørnehaver, eller om midlerne skal anvendes til en generel forhøjelse af tildelingen til alle børnehuse i området. I bilag 1 ses den fremtidige økonomi for områderne.

    

    

   Alternativer

   Ovenfor er omlægningen af ressourcetildelingen forslået med virkning fra budget 2018. Alternativt kan omlægningen gennemføres med tilbagevirkende kraft fra budget 2017.

    

    

   Tidsperspektiv

   I henhold til Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud er områdebestyrelserne høringspart i forhold til politiske beslutninger om budget og strukturændringer m.m. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning sendes derfor i høring i områdebestyrelserne og i bestyrelserne for de selvejende institutioner. Høringsperioden løber fra onsdag den 22. marts til onsdag den 3. maj. Børne- og Ungdomsudvalget træffer endelig beslutning på baggrund af høringssvarene på udvalgsmødet den 30. maj 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 10 Evaluering af struktur i Dagplejen
  • Resume

   I indeværende sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til den fremtidige organisering af Dagplejen. Styregruppens indstilling er, at den nuværende struktur fastholdes.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at strukturen i Dagplejen fastholdes, og

   2. at områdeledergruppen fortsat undersøger opmærksomhedspunkter i forhold til ressourceforbruget på tværs af områderne

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   1. Strukturen i Dagplejen fastholdes.

    

   2. Områdeledergruppen undersøger opmærksomhedspunkter i forhold til ressourceforbruget på tværs af områderne

    

   3. Afrapportering på opmærksomhedspunkterne foreligges Børne- og Ungdomsudvalget på mødet i september måned

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget blev forelagt orientering om evaluering af struktur i Dagplejen på mødet den 29. november 2016 (sag nr. 13). Udvalget besluttede, at det ville have forelagt det samlede materiale for den igangværende undersøgelse til endelig stillingtagen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   På mødet den 29. november 2016 blev udvalget orienteret om, at der igangsattes en evaluering af strukturen i dagplejen. Baggrunden var, at der er et merforbrug til ledelse og tilsyn, men totalt set var Dagplejens økonomi i balance.

    

   Siden november 2016 er der skabt yderligere overblik over forventningerne til økonomien for 2017. Forventningerne er fortsat positive, og der er altså ikke grundlag for at ændre strukturen i Dagplejen af økonomiske årsager.

    

   På baggrund af kommissoriet præsenteret den 29. november 2016 har fem arbejdsgrupper beskrevet syv mulige fremtidige organiseringer af Dagplejen, der efterfølgende er behandlet i projektgruppen. Projektgruppens vurdering er, at scenarierne alle vil have negativ indvirkning på kvaliteten i Dagplejen. I og med det ikke aktuelt er en økonomisk nødvendighed at ændre organiseringen i Dagpleje, indstiller styregruppen til Børne- og Ungdomsudvalget derfor, at organiseringen af Dagplejen fastholdes. På baggrund af evalueringen af Dagplejen kan områdeledelsen imidlertid fremdrage opmærksomhedspunkter i forhold til ressourceforbruget til yderligere undersøgelse. Målet for områdeledergruppens interne arbejde vil være forsat at skabe rum til kvalitetsudvikling af Dagplejen via erfaringsudveksling.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   En omlægning af Dagplejens struktur vil skulle træde i kraft i forbindelse med et nyt budgetår. Skulle der på et senere tidspunkt opstå et behov for at ændre Dagplejens struktur af økonomiske årsager, vil en omstilling være mulig indenfor en tidsramme som sikrer, at Dagplejen kontinuerligt er økonomisk bæredygtig.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 11 Møde- og Aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21-03-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag