Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 28-02-2017

Referat

12.15-12.45 temamøde om udmøntning af råderum for dagtilbud

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af januar måned 2017
  • Resume

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige

   budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. januar 2017 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2017 blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 31. januar 2017, der vedlægges som bilag, kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.


  • Bilag

 • 2 Budget 2018 - 2021
  • Resume

   Der orienteres på mødet om årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor. I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces drøftes bl.a., hvordan denne skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af MED-system og andre interessenter i budgetlægningen. Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at Forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces drøftes, og

    

   2. at det drøftes, hvilke anlægsønsker, der skal arbejdes videre med og beskrives som idéoplæg.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   1. Procesplanen for budgetlægningen for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt, med den tilføjelse, at informations- og orienteringsmødet den 21. marts 2017 aflyses.

    

   2. Der arbejdes videre med de i sagen fremlagte anlægsønsker.

    

   Herudover fremkom Børne- og Ungdomsudvalget med en række anlægsønsker, som forvaltningen anmodes om at udarbejde ideoplæg til:

   ·         Etablering af kommunal daginstitution i Arnbjerg, herunder fremsendelse af anmodning til Økonomi- og Erhvervsudvalget om erhvervelse af jord til byggeriet

   ·         Renovering af daginstitutionen Hobitten

   ·         SFO-lokaler ved Nordre Skole herunder overvejelser om muligheden for sammenkobling med klubben Valhalla, (helhedsplanen for skoler)

   ·         Produktionskøkkener på daginstitutioner som har stemt for indførelse af madordning (pulje til køkkener m.m)

   ·         Renovering af legepladser

   ·         Helhedsplanen på skolerne gennemgås, herunder renovering af Stoholm Skole

   ·         Idrætsfaciliteter på skolen på Vinkelvej 20

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning, der udgør de rammer, som udvalgene skal tilrettelægge deres budgetlægningsproces indenfor.

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til årets budgetproces er blevet drøftet i Hoved-MED på møde den 16. januar 2017.

    

    

   Beskrivelse

   Spilleregler for driftsbudgettet

    

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Byrådet.

    

   Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget. Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor Byrådet, hvilket hænger sammen med, at der ikke skabes et økonomisk råderum for Byrådet i årets budgetlægning.

    

   I budget 2017-20 blev der indlagt rammereduktioner på én procent i alle udvalgs servicerammer svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt i 2018-20. Den ene halvdel af denne reduktion skulle finansiere budgetforliget og dermed sikre efterlevelse af Byrådets målsætning for kommunens likviditet, mens den anden halvdel skulle skabe et fremtidigt økonomisk råderum for Byrådet.

    

   Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er Forvaltningen blevet bedt om at udarbejde forslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget om reduktioner for 18 mio. kr. i 2018 for at fremme effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalgsområder. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder fremfor at skabe et råderum for Byrådet.

    

   I overslagsårene 2019-21 er udvalgenes servicerammer fortsat reduceret med en procent årligt, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien har som målsætning, at der skal realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på minimum én procent af serviceudgifterne for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Budgetrammer i budget 2018-21

    

   Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, har Forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

   Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2018-2021*

   (mio. kr., 2018-pl)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Skoler og Klubber

   927,2

   918,2

   909,3

   900,3

   Dagtilbud

   398,8

   392,7

   393,2

   392,2

   Ungdomsskoler

   15,0

   14,8

   14,7

   14,5

   Tandpleje

   31,5

   31,2

   30,9

   30,6

   Familieområdet

   252,8

   250,7

   248,4

   246,0

   Overførselsområdet

   11,6

   11,6

   11,6

   11,6

   I alt

   1.636,8

   1.619,2

   1.608,1

   1.595,2

   * Rammerne korrigeres i marts/april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

   Der er ikke indregnet nogen demografiregulering i budgetrammerne.

    

   Budgetprocessen

    

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudget, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Børne- og Ungdomsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.

    

   Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger:

    

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.

    

   Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter målsætninger på mødet den 25. april 2017, hvilket er indarbejdet i procesplanen for budgetlægningen.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil Forvaltningen indarbejde de politiske målsætninger og effektmål i budgetbemærkningerne.

    

   Anlægsønsker

    

   På mødet drøftes forslag til projekter, der kan indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønskerne skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger og senest godkendes i juni 2017 sammen med udvalgets forslag til basisanlægsbudget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:

    

   -      Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

   Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede af bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.

    

   De restriktive krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram og dels, at der fortsat forventes stramme rammer for kommunernes anlægsudgifter i 2018. I de seneste to år har der været budgetteret anlægsudgifter for henholdsvis en 6-årig periode i budget 2016 og en 5-årig periode i budget 2017. I budget 2018 er der igen tale om en normal 4-årig budgetperiode for anlæg.

    

   Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. forslag til anlægsinvesteringer på mødet.

    

   Forvaltningen har følgende overvejelser om ny anlægsønsker

    

   -      Etablering af cykel- og gangsti ved Vinkelvej

    

   Byrådet har besluttet, at Overlund og Rosenvængets Skoler i Viborg skal samles på Vinkelvej 20 i august 2019. En vigtig del af arbejderne med at forberede den nye skole er at skabe trafiksikre skoleveje og – stier.

    

   Teknisk Udvalg har på mødet d. 4. januar 2017 (sag nr. 13) besluttet, at der skal arbejdes videre med forslaget om en stitunnel under Vinkelvej. Det blev desuden besluttet, at der ved de kommende budgetforhandlinger søges indarbejdet de nødvendige anlægsmidler i 2018 og 2019 til ombygning af vej- og stianlæg.

    

   Der gøres opmærksom på, at anlægsønsket om etablering af cykel- og gangsti ved Vinkelvej ligeledes bliver behandlet på mødet i Teknisk Udvalg den 1. marts 2017 i forbindelse med udvalget behandling af budget 2018-2021.

                              

   Det vedtagne anlægsbudget for 2017-2020 kan ses som bilag nr. 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Budgetforslaget videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget efter mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. juni 2017.

   Procesplanen indebærer, at forslag til driftsbudget færdigbehandles på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 30. maj 2017 og forslag til investeringsoversigt færdigbehandles på udvalgets møde den 20. juni 2017.  

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Den givne orientering blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen

   ·        Orientering om buskørsel

   ·        27. januar – indvielse af heldagslegestue på Søndermarksvej

   ·        24. februar – deltaget i indvielse af Hammershøj Børnehus

   ·        27. februar – rejsegilde på Løgstrup Skole

   ·        Møde med formand og næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vedr. en helhedsløsning omkring skolen på Vinkelvej 20

    

   Udvalgsmedlem Karin Clemmensen

   ·        Forespurgte til henvendelse fra Stoholm Skole vedr. den tværfaglige model. Direktør Hans Henrik Gaardsøe oplyste, at der p.t. kører en proces omkring evaluering af den tværfaglige model, hvori disse overvejelser vil indgå.

    

   Udvalgsmedlem Eva Pinnerup:

   ·        Orienterede om problematikken vedr. det forhold, at børnene ofte kommer i problemer når konfliktniveauet er højt i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Har i den forbindelse kontakt til den nyetablerede forening ”Børn og forældre”. Opfordrer til samarbejde med foreningen. Det aftales, at der foreligges en sag til Børne- og Ungdomsudvalget med beskrivelse af hvilke tilbud der er til rådighed i forhold til børn, som rammes af et højt konfliktniveau i forbindelse med forældres skilsmisse

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe

   ·        Lukket skolebusrute.

   Ved skolerne Vestfjends, Sparkær/Mønsted og Stoholm er der ændringer på vej i forhold til lukkede skolebusruter.

   Disse ændringer betyder der indsættes en ledbus til Vestfjendsskolen

                                

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

   ·        Orientering om animationsfilm - cykle til skole

   Ny kampagne som har til formål, at få flere til at vælge aktiv bevægelse til og fra skole, samt påvirke bedre trafiksikkerhed omkring skolerne.

   Mandag morgen den 3. april 2017, starter kampagnen og der er lancering på skolerne. Cyklistforbundet, skolebestyrelser, med flere, hjælper mandag morgen med uddeling af flyvers på skolerne. Børne– og Ungdomsudvalget er velkommen til at deltage.

    

   (Et tværfaglige projekt mellem Børn og Unge, Trafik og Veje og Job og Velfærd (sundhed og forebyggelse), samt i samarbejde med lokalafdelingen af Cyklistforbundet og animationsfirmaet Tumblehead)

    

   ·        Orientering om skolernes brug af de selvejende haller

   Fra skoleåret 17/18, er der ændret på tildelingsmodellen. De timer som skolerne bliver bevilliget til de selvejende idrætshaller, bliver gennemskuelig og objektiv.

    

   (Dette i samarbejde med Kultur, Service og Event)

    

    

   3.    Dialogmøde med Danmarks Lærerforenings kredsbestyrelse, Viborg

    

   Der afholdes den 28. februar 2017 dialogmøde med Kredsbestyrelsen for Danmarks Lærerforening i Viborg med følgende dagsorden.

    

   1.    Udvalgets tanker og ideer til ”et fælles skolevæsen”

   2.    Visionen for Viborg skolevæsen på kort og lidt længere sigt

   3.    Rammer for lærernes arbejdsliv, der både sikrer kvalitet i opgaveløsningen, glade medarbejdere/børn samt fastholdelse/rekruttering

    

   4.    Dialogmøde med Socialpædagogernes Landsforening

    

   Der afholdes dialogmøde med repræsentanter fra Socialpædagogernes Landsforening (SL) (kreds Midtjylland) den 22. marts kl. 15.30-16.45

    

   SL har fremsendt følgende punkter til dagsordenen

    

   1.    Socialpædagogernes viden, politiske ønsker og faglige bud.

   -         ”Sammen om den rette indsats” - pjece.

   -         Tværfagligt perspektiv og stærke fagligheder

   -         Samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet

   2.    De manglende kommunale døgntilbud i Midt- og Vestjylland.

   -         De kommunale døgntilbud til børn fra 0-13 år i Midt- og Vestjylland nedlægges. Hvordan påvirker det den bæredygtige indsatstrappe og principperne i barnets reform?

   -         Den tværkommunale samarbejdstanke: Hvordan fastholdes kommunale døgntilbud  

   3.    Rammerne for familieplejer.

   -         Fokus på familieplejernes kvalifikationer når flere og flere børn med komplekse vanskeligheder anbringes i familiepleje.

   -         Sparring til familieplejer

   4.    Ressourcecentertanken

   -         Tværfagligt perspektiv og stærke fagligheder samlet i stærke faglige miljøer

   -         En indgang til et fagligt praksismiljø

   -         Mulighed for dag- og døgntilbud

   -         Familieplejers mulighed for at have et døgnbaseret sparringsmiljø.

    

    

   5.    Henvendelse fra bestyrelsen på Rosenvænget skole ang. skolebuskørsel

    

   Rosenvængets Skoles bestyrelse har fremsendt en henvendelse til Teknik & Miljø dateret den 21. januar 2017 angående kørsel af skolens elever (henvendelsen vedlægges som bilag). Bestyrelsen beder endvidere om deltagelse på deres møde tirsdag den 28. februar 2017 kl. 18.30-19.30. Skolechefen vil deltage på vegne af Børn & Unge, og Teknik & Miljø vil også være repræsenteret.

  • Bilag

 • 4 Realisering af besparelse for politikområdet Familieområdet
  • Resume

   Byrådet godkendte i forbindelse med budgettets vedtagelse en besparelse på 500.000 kr. vedrørende servicestandarder for politikområdet Familieområdet. Besparelsen foreslås realiseret i form af ændrede kriterier for bevilling af aflastning og anbringelse efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2, § 44, stk. 1 og § 52, stk. 3, nr. 7

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender udmøntning af besparelsen for politikområdet Familieområdet i form af nye servicestandarder for servicelovens §52.3.5, §44 og §52.3.7.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Udmøntning af besparelsen for politikområdet Familieområdet i form af nye servicestandarder for servicelovens §52.3.5, §44 og §52.3.7 blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På baggrund af forudgående behandling i de politiske fagudvalg og høring hos relevante parter godkendte Byrådet 12. oktober 2016 budget 2017 til 2020 (sag 1). Indeholdt i budgettet er en besparelse på 500.000 kr. vedrørende servicestandarder inden for politikområdet Familieområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Budgetforslaget har forud for vedtagelsen været i høring hos såvel samarbejdspartnere som MED-udvalg. Konkret har budgettet for Børne- og Ungdomsudvalget været i høring hos skole- og områdebestyrelser, Handicaprådet, Ungdomsrådet og MED-udvalg. Ingen af tilbagemeldingerne vedrørte specifikt udmøntningen af besparelsen på 500.000 kr. for servicestandarderne inden for politikområdet Familieområdet.

    

   Beskrivelse

   Besparelsen på 500.000 kr. foreslås udmøntet ved en ændring i kriterierne for bevilling af aflastning efter servicelovens §52.3.5 og §44 samt anbringelse efter servicelovens §52.3.7.

    

   Tidligere har aflastning været bevilget som kompensation til forældrerollen, særligt i udsatte familier. Fremover vil fokus være på udviklingssigtet og på at støtte forældrene i selv at varetage omsorgen for deres barn eller børn. Dette betyder, at der iværksættes støtte i hjemmet og aflastning bevilges i mere afgrænsede og kortere perioder. For børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser vil der være fokus på at give familie og netværk en større indsigt i håndtering af barnets udfordringer.

    

   Tidligere har den unges alder ikke været inddraget som specifikt kriterie ved beslutninger om anbringelser uden for hjemmet. Fremover anbringes unge over 15 år ikke med mindre:

   -      den unge lider massivt omsorgssvigt i hjemmet i form af vold, overgreb og helt basale mangler

   -      den unge er i alvorligt misbrug og/eller kriminalitet

   -      den unge har massiv funktionsnedsættelse og forebyggende foranstaltninger ikke kan dække behovet

    

   De relevante servicestandarder tilrettes i overensstemmelse med ovenstående og udkast hertil fremgår af bilagene.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Ændringerne i servicestandarderne træder i kraft umiddelbart efter Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ændringerne i servicestandarderne forventes at realisere de besluttede besparelser.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 5 Høring om udkast til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017-
  • Resume

   Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til ØE og Byrådet,

    

   1. at Forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at Forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

   Inddragelse og høring

   Det samlede høringssvar fra Viborg Kommune er udarbejdet med input fra Job & Velfærd og Børn & Unge. Handicaprådet har udarbejdet høringssvar, som fremgår særskilt.

    

   Høringssvaret fra Viborg Kommune vil indgå i Regionsrådets endelige behandling af Psykiatriplan 2017- i april 2017.

    

   Beskrivelse

   Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Høringsbrev, oversigt over høringsparter samt udkast til psykiatriplan fremgår af bilag 1, 2 og 3.

    

   I forlængelse af høringsmaterialet fra Region Midtjylland, har Kommunernes Landsforening sendt et notat, med spørgsmål som kommunerne bedes forholde sig til i høringssvarene. Notatet og de tilhørende dokumenter fremgår af bilag 4, 5 og 6.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget. Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Udkast til høringssvar fremgår af bilag 7. Handicaprådets høringssvar fremgår af bilag 8.

    

   De vigtigste pointer i udkastet til høringssvar handler om følgende forhold:

   ·         Der savnes et tydeligere recovery-perspektiv i psykiatriplanen

   ·         Der savnes et tydeligere fokus på at bruge de nuværende aftaler om og fora for samarbejde og sammenhæng, eksempelvis sundhedsaftalerne.

    

   Alternativer

   Eventuelle bemærkninger eller tilføjelser fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget til Forvaltningens udkast til høringssvar, vil blive tilføjet høringssvaret efter den politiske behandling af udkastet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 6 Ny tildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 2018
  • Resume

   Der er jf. forliget om ”udfordringer til alle og uddannelse for flere” udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel indeholdende:

    

   ·         En takst pr. elev i indskolingen til undervisning

   ·         En takst pr. elev på mellemtrinnet til undervisning

   ·         En takst pr. elev i udskolingen til undervisning

   ·         En takst til ledelse og administration

   ·         Et grundtilskud til alle skoler.

   ·         Et grundtilskud til fødeskoler (0-6. kl.)

   ·         Et grundtilskud til overbygningsskoler (7.-9. kl.).

   ·         En andel af den samlede sum til elevtildeling fordeles efter socioøkonomiske faktorer.

   De enkelte delelementer i modellen er justeret således, at ingen skoler mister mere end 5% af det budget de har i dag jf. den nuværende model.

    

   Der er desuden udarbejdet en ny model for finansiering af specialtilbud baseret på socioøkonomiske faktorer. Det socioøkonomiske indeks, der er anvendt, er udarbejdet af det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

    

   Der bruges i dag ca. 110 mio. kr. på specialtilbud i Viborg Kommune. 100 mio. kr. ligger i dag i en central pulje, mens 10 mio. kr. finansieres af skolerne.

    

   Fremadrettet foreslås det, at 60 mio. kr. lægges ud til skolerne efter socioøkonomiske faktorer (135.000 kr. pr. barn, der jf. de socioøkonomiske faktorer, statistisk set skulle modtage et specialtilbud). Det er så op til den enkelte skole at vurdere, om der er behov for at indstille eleven til et kommunalt specialtilbud eller om de gennem specialpædagogisk bistand på skolen kan imødekomme elevens behov.

    

   Den centrale pulje skal bruges til at finansiere de ekstraomkostninger, der er forbundet med Rosenvænget skole, Autismetilbuddet på Vestervang skole samt SE-tilbuddet på Rindsholmvej.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter hvilken model, der skal sendes i høring hos Skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden 01-03-2017 til 14-03-2017.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Det oplyses indledningsvis, at der efter anmodning fra formanden for Børne- og Ungdomsudvalget den 27. februar 2017, er udsendt et supplerende bilag, som indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

    

   Bilaget beskriver en model 7 for resursetildeling, der taget udgangspunkt i følgende betingelser:

   ·         En takst pr. elev i indskolingen til undervisning

   ·         En takst pr. elev på mellemtrinnet til undervisning

   ·         En takst pr. elev i udskolingen til undervisning

   ·         En takst til ledelse (er i model 6 slået sammen med takst til administration)

   ·         En takst til administration (er i model 6 slået sammen med takst til ledelse)

   ·         Et grundtilskud til fødeskoler (0-6. kl.)

   ·         Et grundtilskud til overbygningsskoler (7.-9. kl.). (Er i model 6 suppleret med takt til ”tynde skoler”)

   ·         En andel af den samlede sum til elevtildeling fordeles efter socioøkonomiske faktorer.

   ·         Ingen skole må miste mere end 5 % ift. nuværende model

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herefter:

    

   1. at udsætte sagen

   2. at der arbejdes videre med en ny model

   3. at der afholdes ekstraordinær møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. marts kl. 11.00

   4. at der afholdes temamøder omkring ”udfordringer til alle og uddannelse til flere” henholdsvis den 8. marts i tidsrummet 8-11 og den 14. marts i tidsrummet kl. 08.00-12.00

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017 (sag 11) blev det besluttet at supplere de 4 modeller, der, på baggrund af budgetforliget og det efterfølgende dialogmøde med forældre- og medarbejderrepræsentanter, var blevet udarbejdet til mødet, med en ny model, der skulle tage udgangspunkt i forliget om ”Udfordringer til alle og uddannelse til flere”, udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF i Viborg Byråd.

    

   På dialogmødet med forældre- og medarbejderrepræsentanter den 30-01-2017 blev 5 modeller præsenteret og Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Claus Clausen redegjorde for at partierne bag ”Udfordringer til alle og uddannelse til flere” ville arbejde for en vedtagelse af model 5.

    

   Partierne er siden kommet med en præcisering af, at ingen skoler må miste mere end 5%, i forhold til det budget, de jf. den nuværende model, har i dag og derfor er det nu udarbejdet en model 6.

    

   De fire partier indstillede sammen med Det Konservative Folkeparti til Byrådet den 22-02-2017, at forliget om ”Udfordringer til alle og Uddannelse til flere” blev godkendt.

    

   På baggrund af beslutningen i Byrådet præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 28-02-2017 derfor kun for den nye model 6.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der har været afholdt dialogmøde med forældre- og medarbejderrepræsentanter den 30-01-2017. Tilbagemeldinger fra mødet kan findes i bilag 3.

    

   På mødet den 28-02-2017 beslutter Børne- og Ungdomsudvalget, om model 6 kan sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg.

    

   Høringsperioden løber fra den 01-03-2017 til den 14-03-2017. Skolebestyrelser og MED-udvalg er adviseret om den korte høringsperiode i forbindelse med dialogmøderne i januar.

    

    

   Beskrivelse

   Der er jf. forliget om ”udfordringer til alle og uddannelse for flere” udarbejdet et forslag til en ny tildelingsmodel 6. Tildelingsmodellen er baseret på budget 2017 og de 25 mio. kr. til styrkelse af Børn & Ungeområdet, der lægges op til i forliget er altså ikke en del af beregningsgrundlaget.

    

   Den nye model 6 indeholder følgende parametre:

    

   ·         Elev – Der findes tre elevtakster. Taksten til indskolingselever er en grundtakst. Denne takst ganges med 1,1 for mellemtrinelever og 1,16 for udskolingselever. Elevtaksterne afhænger af hvor stort et beløb der afsættes til inkluderende indsatser.

   ·         Grundtildeling – Der er tre grundtildelingstakster. En grundtildeling til alle skoler, en grundtildeling til fødeskoler og en grundtildeling til overbygningsskoler med årgange under 35 elever.

   ·         Ledelse og administration – En takst der er udarbejdet med udgangspunkt i udtræk fra lønsystemet og kvalificeret af den enkelte skoleleder. Ledelse til SFO og klub samt ledelse og administration til specialtilbud på henholdsvis Egeskov, Finderuphøj, Nordre og Vestervang er trukket ud af lønsummen. Ledelse af Børnehavedelen i de samdrevne skoler og de timer, som enkelte ledere indgår i enten skolens eller SFO’ens normering med, er ligeledes trukket ud.

   ·         Inkluderende indsatser – en pulje på maksimalt 85 mio. kr. til fordeling efter socioøkonomiske faktorer jf. KORA’s beregninger. Puljen kan være mindre end 85 mio. kr., men ikke højere, da nogle skoler så vil miste mere end 5% i forhold til nuværende budget.

   ·         Specialtilbud (decentral) – Der bruges i dag ca. 110 mio. kr. på specialtilbud i Viborg Kommune. 100 mio. kr. ligger i dag i en central pulje, mens 10 mio. kr. er lagt ud til skolerne. Fremadrettet foreslås det at 60 mio. kr. lægges ud til skolerne efter socioøkonomiske faktorer. Efterfølgende er skolerne forpligtet til at betale en takst på ca. 135.000 pr. elev for alle børn bosat i skoledistriktet, der visiteres til specialtilbud.

   ·         Specialtilbud (central) – En andel af de midler, der i dag bruges til specialtilbud lægges fremadrettet i en central pulje (ca.50 mio. kr.). Puljens formål er at kompensere de specialtilbud, der er dyre end den takst skolerne bidrager med, således at specialtilbuddene ikke vil opleve ændringer i deres budget i forhold til i dag.

    

   Yderligere beskrivelse af de enkelte parametre kan findes i bilag 1.

    

   De enkelte delelementer i modellen er justeret således, at ingen skoler mister mere end 5% af det budget, de jf. den nuværende model har i dag.

    

   For nogle skoler kan det betyde, at de ikke reelt kompenseres for et højt socioøkonomisk indeks, fordi det udlignes af en lavere grundtildeling og omvendt.

    

   Det socioøkonomiske indeks, der er anvendt, både i forhold til den decentrale finansiering af specialtilbud og taksten til inkluderende tiltag er udarbejdet af det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

    

   Den nye model omfatter ca. 610 mio. kr.

    

   Det foreslås at finansiering af følgende områder ikke ændres med den nye tildelingsmodel:

   • SFO og klubområdet
   • 2-sprogede (flygtninge mv.)
   • 10. klasse
   • Befordring af specialelever
   • Benyttelse af selvejende haller
   • Konvertering af understøttende undervisning
   • Diverse – indkøb af skole pc’ere, kompetencemidler mv.
   • Bidrag til statslige og private skoler
   • Andre særtildelinger (eks. Læsecenter, svømmehal etc.)

    

   Ovenstående områder omfatter i dag ca. 215 mio. kr.

    

   Yderligere beskrivelse af modellen og dens konsekvenser for den enkelte skole, kan findes i bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Med udgangspunkt i, at skolerne skal kende principperne for hvordan økonomien tildeles, inden de planlægger næste skoleår, skal en ny ressourcetildelingsmodel være besluttet i Byrådet senest den 19-04-2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Konsekvensen af at vedtage en ny tildelingsmodel er at nogle skoler vil få færre midler end de har i dag og nogle skoler vil få flere. Ingen vil dog miste mere en 5% af deres nuværende budget.

    

   Det kan overvejes om der efterfølgende er behov for at revidere taksterne til eksempelvis SFO, specialtilbud, 10. klasse etc. Nye takster kan få konsekvenser for det samlede beløb, der er til rådighed for fordeling til skolerne.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 7 Indskrivning til 0. klasse - orienteringssag
  • Resume

   I perioden 12. december 2016 – 18. januar 2017 har det været muligt at indskrive sit barn til den kommende 0. klasse. Det er 8. år, det har været muligt at indskrive sit barn hjemme ved pc´en – via Web indskrivning.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

    

   Intet

    

    

   Beskrivelse

    

   1.192 børn har alderen til at starte i 0. klasse. 83 % af de 1.192 børn er indskrevet via Web indskrivningen. De 1.192 børn er inkl. børn til friskoler/privatskoler og specialtilbud. For 16 børn er der søgt om skoleudsættelse. For de 16 børns vedkommende drejer det sig om 4 piger og 12 drenge. For 249 børn er der søgt om anden skole end distriktsskolen (detaljeret fordeling i forhold til den enkelte skole fremgår af vedlagte bilag 1)

    

    

   Alternativer

    

   Intet

    

   Tidsperspektiv

    

   Forældre, som på børnenes vegne søger anden skoledistrikt end, hvor de hører til, får fra forvaltningen, besked om hvorvidt skoleønsket kan opfyldes senest første halvdel af marts 2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

    

   Styrelsesvedtægtens retningslinjer for indskrivning til 0. klasser er anført nedenfor:

    

   Indskrivning af børn til obligatorisk 0. klasse til det kommende skoleår foregår i perioden 12.12.2016 - 18.01.2017. Der er åbnet for webindskrivning i nævnte periode. Ved indskrivningen informeres forældrene om skoledistrikter og rammer for klassedannelsen. Endvidere orienteres forældrene om muligheden for at søge om udsættelse af skolestart og om muligheden for at søge om optagelse af deres barn på anden skole end distriktsskolen. Anmodningen skal ske i forbindelse med indskrivning.

    

   Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i 0. klasse det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det antages at kunne følge undervisningen.

    

   Byrådet fastsætter rammer for klassedannelsen, herunder antallet af klasser på hver enkelt skole. Rammerne for klassedannelsen kan indeholde beslutning om, hvor mange elever, der må være i hver klasse ved skoleårets start, og hvor mange der må optages i hver klasse i løbet af skoleåret, dog inden for folkeskolelovens rammer. Den endelige klassedannelse i forbindelse med 0. klasser sker den 01.03.2017.

    

   De børn, der bor i et defineret skoledistrikt, har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. For at udnytte skolernes kapacitet mest hensigtsmæssigt, og for at der er plads til eventuelle tilflyttere i løbet af skoleåret, sættes der loft over, hvor mange elever der kan optages fra andre distrikter.

    

   Optagelse af elever i anden skole end distriktsskolen må ikke udløse yderligere klasser. Der kan optages børn fra andet skoledistrikt til og med elev nr. 25 i hver klasse. Det betyder, at hvis der er 2 klasser med henholdsvis 13 og 14 elever er der plads til at optage yderligere 12 og 11 elever fra andre skoledistrikter, samtidig med at der er plads til 6 tilflyttere til skoledistriktet.

   Ved flere ansøgninger, end der kan imødekommes, optages først elever med ældre søskende indskrevet på den ønskede skole. Ved eventuel lighed går elever med de yngste søskende forud for øvrige. Hvis der herefter fortsat er flere, vil nærmere-boende går forud for fjernere-boende.

    

   Det kan på den enkelte skole i konkrete tilfælde vurderes, om der kan optages elever ud over nummer 25. Dette i perioden hvor frikommuneforsøget løber. Skolelederne kan, i henhold til bestemmelserne i styrelsesvedtægten og med hjemmel i og inden for rammerne af frikommuneforsøget, optage det antal elever, der ønskes.

    

   Såfremt elevtallet i løbet af skoleåret på grund af tilflytning til skoledistriktet overstiger lovens max. elevtal på 28, er der ikke krav om ny klassedannelse. Byrådet kan godkende optagelse af både elev nr. 29 og 30.

    

   Det skal dog præciseres, at Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 29. november 2016 blev orienteret om, at forvaltningen den 15. november 2016 modtog afslag på ansøgning om dispensation fra det maksimale elevtal fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at ansøge om dispensation på mødet den 6. februar 2016 (sag nr. 9). Styrelsen for Undervisning og Kvalitet begrunder for det første sit afslag med, at den ikke finder, at ansøgningen er pædagogisk begrundet. For det andet vurderer styrelsen, at ændringen af reglerne for holddannelse med virkning fra august 2014 betyder, at formålet fra frikommuneforsøget Fleksible Hold (Klassekvotient) kan rummes indenfor reglerne.

    

   På baggrund af afslaget er det derfor ikke længere muligt for Byrådet at godkende optagelse af elev nr. 29 og 30 i en klasse.

    

   At et barn i familien får godkendt ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen, betyder ikke, at efterfølgende søskende automatisk kan opskrives til dette skoledistrikt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 8 Udviklingen af elevtal i ASF-tilbud på Vestervang Skole
  • Resume

   Der har de seneste par måneder været drøftelser omkring kapaciteten og tilpasningen af denne på autismetilbuddet på Vestervang Skole. Der lægges med sagen op til en drøftelse af problemstillingen. Drøftelsen tages på baggrund af den løbende orientering, som udvalget har fået og den proces, som forvaltning og Vestervang Skole er i gang med for at finde løsningsmuligheder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Der arbejdes videre med etablering af pavilloner, således det akutte kapacitetsproblem løses.

    

   Der arbejdes herudover videre med forslag til løsning i forhold til tilbuddet for de ældste elever

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Udvalget er på de seneste to udvalgsmøder blevet orienteret af skolechefen om status på kapacitetsudfordringen på autismetilbuddet på Vestervang Skole med henblik på at følge visiteringen til tilbuddet tæt.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Udvalget fik i december måned 2016 en henvendelse fra skolebestyrelsesformanden på Vestervang Skole med to opfølgende og uddybende henvendelser, senest den 15. februar 2017 (bilag 1). Henvendelserne beskriver det oplevede kapacitetsproblem, der er i autismetilbuddet på Vestervang Skole. Tilbuddet er berammet til 75 elever, men på nuværende tidspunkt er der indskrevet 86 elever. Oversigt over antal indskrevne og visiterede elever fremgår af bilag 2.

    

   Kapacitetsudfordringen gør sig gældende på mellemtrinnet og i særdeleshed i udskolingen. Der er igangsat forskellige initiativer med henblik på at imødekomme udfordringerne. Der er blandt andet iværksat opstilling af pavilloner, og forvaltning og ledelsen af autismetilbuddet på Vestervang Skole mødes i næste uge for at drøfte problematikken og løsningsmuligheder både på kort og længere sigt. Forvaltningen vil endvidere afsøge de muligheder, der ligger i et samarbejde med et nyoprettet regionalt tilbud til unge autister i alderen 14-25 år beliggende Søndersøparken 15 i Viborg. Processen, der er igangsat omkring afsøgning af muligheder skal bidrage til et bæredygtigt tilbud til børn og unge med autisme i Viborg Kommune.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 9 Møde- og aktivitetskalender for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-02-2017

   Møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag