Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 31-10-2017

Referat

 • 1 Procedurer for visitation/revisitation til specialpædagogisk bistand i almen (orienteringssag)
  • Resume

   Der er nu udarbejdet skriftlige procedurer for henholdsvis revisitation til specialpædagogisk bistand eller ophør heraf (herunder overgang fra specialklasse til almenklasse) og for visitation til specialpædagogisk bistand i almenklassen (mere end 9 klokketimer).

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-05-2017 (sag 13) blev udvalget orienteret om visitationsprocedurer i forbindelse med overgang fra distriktsskole til specialtilbud.

    

   I den forbindelse blev udvalget ligeledes orienteret om, at der i forbindelse med indførelsen af den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet ville blive udarbejdet nye procedurer for revisitation (ved mulig overgang fra specialtilbud til distriktsskole), samt procedurer for visitation til specialpædagogisk bistand i almenklassen.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ledelsesrepræsentanter fra 2 specialtilbud, 2 almenskoler samt PPL, har været inddraget i udarbejdelsen af de nye procedurer.

    

    

   Beskrivelse

   I Viborg kommune er der vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel og i udspillet om ”Udfordringer til alle og uddannelse for flere” er det besluttet:

    

   ”… at så mange elever som muligt skal være en del af de ’normale’ undervisningstilbud.

    

   Men for de elever, der har behov for specialundervisning, bør disse tilbud etableres så tæt som muligt på skolerne, hvilket vil kræve en revideret organisering…”.

    

   Derfor er der nu udarbejdet skriftlige procedurer for henholdsvis revisitation til specialpædagogisk bistand eller ophør heraf, herunder overgang fra specialklasse til almenklasse (bilag 1) og for visitation til specialpædagogisk bistand i almenklassen (mere end 9 klokketimer) (bilag 2).

    

   Procedurerne skal være med til at sikre inddragelse af forældre, PPL, distriktsskole, specialtilbud og andre relevante parter, når der træffes afgørelse om hvordan specialpædagogisk bistand skal gives.

    

   Procedurerne skal ligeledes være med til at sikre, at den specialpædagogiske bistand, jf. lovgivningen, fortrinsvis gives som støtte i den almindelige klasse og at der minimum en gang årligt følges op på, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsætte i den almindelige klasse eller i specialtilbuddet, om den skal ændres eller om den skal ophøre.

    

   Proceduren skal altså også være med til at sikre et større samarbejde og en større fleksibilitet mellem forældre, distriktsskole og specialtilbud, således at det løbende vurderes, hvilket tilbud eleven vil profitere bedst af.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Procedurerne træder i kraft pr. 01-11-2017.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

    

   Afdelingsleder Rikke Beha, skolechef Chris Rævsgaard Hansen og dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendes.

    

   Endvidere foreslår Direktøren for Børn og Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 godkendes.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herudover til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2 godkendes, idet det bemærkes at budgettet til specialtandplejen indstilles reguleret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. september 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 30. juni 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

    30. sept.

   I forhold til oprindeligt budget

   I forhold korr.budget

   Forskel på forv.
   regnskab 30/6 og 30/9 (minus = mindreudg. pr. 30/9)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

     21 Skoler og klubber

   916,4

   924,8

   907,1

   -9,3

   -17,7

   2,6

     22 Dagtilbud

   414,9

   403,9

   402,2

   -12,7

   -1,7

   0,4

     23 Ungdomsskoler

   15,2

   15,6

   15,2

   0,1

   -0,3

   -0,2

     25 Tandpleje

   31,0

   31,5

   31,3

   0,3

   -0,2

   -0,2

     27 Familieområdet

   226,5

   258,1

   247,1

   20,7

   -11,0

   -0,4

   Serviceudgifter i alt

   1.604,1

   1.633,9

   1.603,0

   -1,1

   -30,9

   2,2

    

    

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

   12,4

   11,4

   11,4

   -1,0

   0,0

   -0,8

    

    

    

    

    

    

    

   Drift i alt

   1.616,5

   1.645,3

   1.614,4

   -2,1

   -31,0

   1,4

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   69,2

   78,1

   67,8

   -1,5

   -10,4

   -2,1

    

   Vedrørende skoler og klubber forventes der et mindreforbrug på 17,7 mio. kr.

    

   Af den forventede mindreudgift ligger de 13,2 mio. kr. decentralt.

   Den decentrale mindre udgift begrundes i forventninger/usikkerhed i forhold til ny tildelingsmodel, samt forskydning af skoleår vs. budgetår. 

   På det centrale område dækker den forventede mindreudgift bl.a. en pulje afsat til flygtninge (rest 2,5 mio. kr.), der fordeles decentralt, såfremt skolerne modtager nye flygtninge, samt en indsats for familier - De utrolige år, (1,1 mio. kr.), der kører hen over regnskabsårets afslutning.

    

   På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Decentralt forventes dog en mindreudgift på 4,3 mio. kr. Det betyder, at der centralt forventes merudgifter på 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til privat pasning, flygtninge samt børn passet i andre kommuner.

    

   I ovennævnte indgår endvidere den samlede reduktion på 3,7 mio. kr. (2,4 mio. kr. på skoler og klubber og 1,3 mio. kr. på dagtilbud) til samling af administrative opgaver.

    

   På familieområdet forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

   Af dette vedrører 8,7 mio. det centrale område, som dækker over en række områder forbundet med stor usikkerhed, da få enkeltsager kan udløse store uforudsete udgifter.

   Området skal endvidere i år dække 0,8 mio. kr. og i 2018 3 mio. kr. til styrket normering på familieområdet.

    

    

   På anlæg forventes der et mindreforbrug i 2017 på 10,4 mio. kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Børne- og Ungdomsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 4. 

    

   De væsentligste afvigelser på drift og anlæg er beskrevet i bilag 1.

    

    

   Specialtandplejen

   Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til personer, der pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller i den kommunale børne- og unge- eller omsorgstandpleje. Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som oftest som følge af f.eks. sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Specialtandplejen behandler både børn og voksne.

    

   Specialtandpleje udføres af både kommune og region. Den kommunale tandpleje vurderer, om behandlingen kan/skal ske i kommunalt eller regionalt regi. Viborg Kommune finansierer behandling i specialtandplejen, uanset om behandlingen sker i kommunalt eller regionalt regi.

    

   Budgettet til behandlingen i den regionale specialtandpleje er aktuelt placeret i politikområdet Socialområdet. Idet den kommunale tandpleje har visitationskompetencen til behandling i den regionale specialtandpleje, foreslår forvaltningen at budgettet og budgetansvaret flyttes til den kommunale tandpleje under Børne- og Ungdomsudvalget.

    

    

   Opnormering af familieafdelingen

   I budgetforliget for budget 2018 indgår bl.a. at,

   ”Familieområdet er omdrejningspunktet i samarbejde om udsatte børn og familier. Derfor er det vigtigt, at der er det nødvendige personale til at håndtere underretninger fra bekymrede borgere, lave undersøgelser og følge op på de handleplaner, som laves for det enkelte barn. Området styrkes med 3 mio. kr. til øget personale fra 2019, da der er fundet finansiering hertil i både 2017 og 2018 i nuværende budget.”

    

   Politikområde familieområdet finansierer opnormeringen i 2017 og 2018 ved at der sker overflytning af midler fra konto 5 (forebyggelse og anbringelse) til konto 6 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2017.

    

    

   Flytninger af budgetbeløb mellem politikområder fremgår af bilag 2.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 3 Implementering af budget 2018-2021
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget forelægges forslag til plan for implementering af budget 2018-21 til godkendelse. Udvalget behandler derudover tre selvstændige sager om Ny Overlund Skole, placering af EUD 8 og EUD 9 samt visitationsprocedurer.  

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender plan for implementering af Budget 2018-2021

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Planen for implementering af Budget 2018-2021 blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte forslag til budget 2018-2021 på mødet den 20. juni 2017 (sag nr. 2) med henblik på fremsendelse til drøftelse på Byrådets budgetkonference. Budget 2018-2021 blev endelig godkendt på Byrådsmødet den 11. oktober 2017.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der er foretaget høring

    

    

   Beskrivelse

   På dagens møde forelægges Børne- og Ungdomsudvalget forslag til plan for implementering af Budget 2018-2021 til godkendelse.

    

   På dagens møde behandles endvidere de selvstændige sager:

   • ”Kommissorium for arbejdet om Ny Overlund Skole”
   • Udvikling af samarbejde med ungdomsuddannelser bl.a. EUD 8 og EUD 9”
   • ”Iværksættelse af overgangsforløb fra specialtilbud til distriktsskole, hvor personale fra henholdsvis almen klasse og specialtilbuddet følger barnet fra specialtilbud til almenklasse”.

    

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.


  • Bilag

 • 4 Børne- og Ungdomsudvalgets evaluering af den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014 - 2017 "Lys i øjnene - hos børnene, de unge og de voksne"
  • Resume

   På dagens møde skal Børne- og Ungdomsudvalget evaluere den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014 – 2017 Lys i øjnene – hos børnene, de unge og de voksne”.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget evaluer den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014 - 2017 ”Lys i øjnene – hos børnene, de unge og de voksne”.

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget forelægges en opsamling på dets evaluering på udvalgsmødet den 28. november 2017 til orientering.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Sagen udsættes til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. november 2017

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014 - 2017 ”Lys i øjnene – hos børnene, de unge og de voksne” på mødet den 17. september 2014 (sag nr.3).

   Det fremgår af Servicelovens § 19 stk. 2, at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

    

   Inddragelse og høring

   Der er gennemført en evaluering af politikken i MED, bestyrelser og råd, og de tværgående målsætninger og indsatser er desuden behandlet på det fælles lederseminar i B&U. Evalueringerne behandles af det tiltrædende Børne- og Ungdomsudvalg som et led i udviklingen af en ny børne- og ungdomspolitik.

    

    

   Beskrivelse

   Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer den sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik 2014 – 2017 ”Lys i øjnene – hos børnene, de unge og de voksne” på dagens udvalgsmøde. Evalueringen sker ud fra de to spørgsmål:

   • Hvad er vores erfaringer?
   • Hvad har vi opnået?

    

   Til udvalgsmødet forbereder hvert udvalgsmedlem tre svar på de to evalueringsspørgsmål. ”Lys i øjnene – hos børnene, de unge og de voksne” er vedhæftet som bilag 1 til brug for udvalgsmedlemmernes forberedelse. I bilag 2 findes en evalueringscirkel med de to ovenstående spørgsmål samt nogle støttespørgsmål, der folder de to evalueringsspørgsmål mere ud. På udvalgsmødet behandles cirklens venstre side, som omhandler fortiden. Behandlingen af cirklens højre side, fremtiden, vil ske i forbindelse med udviklingen af en ny børne- og ungdomspolitik i det tiltrædende udvalg.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.


  • Bilag

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   De givne meddelelser og orienteringer blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Formand og Næstformanden og Børne- og Ungdomsudvalget deltog sammen med direktøren og skolechefen i et møde med bestyrelsen for Finderuphøj Skole og Rosenvænget Skole den 24. oktober 2017

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   3.    Ankestyrelsens statistikker

    

   Ankestyrelsen udsender årlige og halvårlige statistikker for Ankestyrelsens afgørelser i klager over kommunernes afgørelser inden for det sociale område. Særligt antal sager, hvor Ankestyrelsen giver borgeren medhold i sin klage, er et udtryk for myndighedsarbejdet. Som følge heraf indgår dette i nøgletallene for myndighedsområdet 0-18 år, som Børne- og Ungdomsudvalget præsenteres for på hvert udvalgsmøde. Da Børne- og Ungdomsudvalget dermed allerede informeres om det væsentligste element i statistikkerne udarbejdes ikke fremadrettet en selvstændig sag om Ankestyrelsens statistikker til politisk orientering

    

   4.    Mobile værksteder

    

   I Viborg har skolerne allerede mulighed for at benytte 3-print, hvis de laver en aftale med Testlab på Viborg Bibliotekerne.

   De åbner gerne dørene for skoler, der vil eksperimentere med 3-d-printere og er pt. også ved at indkøbe en lasercutter, som forventes klar i november.

            

   Udstyret er integreret i flere af deres tilbud til skolerne. Tilbuddet er ved at blive beskrevet som et selvstændigt tilbud på klcviborg.dk.

    

   I praksis vil det foregå som en aktivitet, der køres af læreren selv, men bibliotekets personale kan give introduktion til maskinerne og give inspiration til, hvordan de kan anvendes i læringsforløbet.

   Transportpuljen understøtter dette tilbud.

   Biblioteket har en vision om, at tilbuddet kan gøres mere mobilt.

    

    

   5.    Autismetilbuddet på Vestervang Skole

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen vil give en status

   Der er en analyse undervejs.

   Der har været en massiv tilgang af børn i overbygningen, hvilket er løst via en fysisk omrokering

   Eleverne fra 10 klasse (p.t. 17 elever) skal – efter en individuel vurdering - fremover placeres på Ungdomsskolen, jf. tidligere politiske beslutning.

    

    

    

   6.     Henvendelse fra Finderuphøj Skole af 23. september 2017 vedr. opgørelse over antallet af elever med andet modersmål end dansk. Skolen anfører, at i den af forvaltningen udarbejdede opgørelse af 5. september 2017 fremgår det, at der er 40 elever på skolen med andet modersmål end dansk. Skolen anfører at tallet rent faktisk er 58 (opgjort pr. 23. september).

 • 6 Ansøgning fra Rødkærsbro Idrætsforening om forlængelse af projektet "Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro"
  • Resume

   Rødkærsbro Idrætsforening (RIF) søger om samlet tilskud på 300.000 kr. fra Viborg Kommune til at videreføre projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” i en et-årig projektperiode frem til 31. december 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget bevilger et tilskud på 100.000 kr. til Rødkærsbro Idrætsforening (RIF) til videreførsel af projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” i en et-årig periode frem til 31. december 2018, idet det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrager med tilsvarende beløb, således at et samlet tilskud til projektet på 300.000 kr. tilvejebringes,

    

   2. at det samtidig tilkendegives, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke er indstillet på at bevilge tilskud til en fortsættelse af projektperioden efter 2018 og

    

   3. at det forudsættes, at projektet evalueres og at erfaringerne fra projektet fremsendes, således, at de kan anvendes andre steder i Viborg Kommune.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   1.   Der bevilges et tilskud på 100.000 kr. til Rødkærsbro Idrætsforening (RIF) til videreførsel af projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” i en et-årig periode frem til 31. december 2018, idet det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bidrager med tilsvarende beløb, således at et samlet tilskud til projektet på 300.000 kr. tilvejebringes,

    

   2.   Finansieringen finder sted for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget via 0,35% puljen

    

   3.   Børne- og Ungdomsudvalget er ikke indstillet på at bevilge tilskud til en fortsættelse af projektperioden efter 2018

    

   4.   Projektet evalueres efter 6 måneder i samarbejde med Rødkærsbro Skole og at erfaringerne fra projektet fremsendes, således, at de kan anvendes andre steder i Viborg Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sagen blev behandlet i Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (UHI) den 28. november 2016, hvor udvalget besluttede at støtte igangsætning af projektet ”Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro” med et tilskud på op til 135.000 kr. i en projektperiode, som er 10 – 11 måneder.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget (B&U) besluttede på mødet den 29. november 2016 at støtte projektet med et tilskud på 50.000 kr. i projektperioden og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 1. december 2016, at bevilge 50.000 kr. til igangsætning af projektet i projektperioden.

    

   Herudover er sagen behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 7. december 2015, som tilkendegav, at udvalget støtter projekter – og dermed, at der ydes tilskud til aktiviteter i forbindelse med projektet efter de af Byrådet godkendte retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   RIF har fremsendt ”Åben ansøgning til Viborg Kommune om forlængelse af projekt Aktiv fritid for alle flygtninge i Rødkærsbro”.

    

   I ansøgningen oplyses, at på baggrund af de tidligere givne bevillinger til projektet, blev det igangsat den 3. februar 2017 med ansættelse af en projektkoordinator. Projekt-koordinatoren har i den forløbne periode formået at skabe kontakt til stort set alle flygtninge i Rødkærsbro og har sat gang i mange aktiviteter, der målrettet har fået flere flygtninge ind i foreningen RIF. Der har været fokus på fodbold og motionscenter-aktivitet og her i september 2017 også på gymnastik, badminton, håndbold og svømning.

    

   Hele forløbet er afviklet i et tæt samarbejde med foreningen og de frivillige i foreningen og både med udgangspunkt i eksisterende tilbud og nye målrette introforløb, infomøder og aktiviteter.

    

   Det anføres, at der er lavet et meget stort ”benarbejde” med at skabe kontakt til hver enkelt flygtning og det har resulteret i en begyndende og spæd interesse for det lokale foreningsliv og de idrætsgrene, som RIF tilbyder. Projektkoordinatoren har siden starten haft kontakt med 46 voksne og 54 børn og aktuelt er 25 voksne og 44 børn aktive i RIF.

    

   Der er i projektet oparbejdet et tæt samarbejde mellem kommunens fritidsvejledere og integrationsmedarbejdere, som opfattes positivt af alle parter og som har betydet, at stort set alle flygtningebørn i skolealderen er aktive i foreningerne.

    

   I ansøgningen indgår også en vurdering af projekts effekt og her noteres, at der er skabt et godt og positivt, men skrøbeligt grundlag, som i høj grad beror på projektkoordinatorens indsats, hvor den personlige relation og det nære forhold til den enkelte flygtninge/flygtningefamilie er blevet prioriteret højt og i forlængelse heraf noteres, at projektet på den ene side er nået rigtig langt, men også kun lige er startet på ”det lange, seje træk” med opbygning af en frivillig struktur, som kan overtage projektkoordinatorens opgaver med forankring af flygtningene i foreningerne.

    

   Derfor søger RIF om en forlængelse af projektet for yderligere en et-års periode, hvor projektkoordinatoren fortsat kan være ankermand for processen med integration.

    

   Der søges derfor om et samlet tilskud fra Viborg Kommune på 300.000 kr. til at forlænge projektet i et år, hvorefter projektperioden slutter 31. dec. 2018.

    

   Projektets formål vil uændret være at styrke den lokale integration af flygtninge i Rødkærsbro gennem et aktivt fritidsliv og at finde en praktisk model for integration i de mindre lokalsamfund. I 2018 vil målet være, at de personlige erfaringer og oplevelser med foreningslivet, de enkelte flygtninge nu har fået, fremover kan skabe tryghed og forståelse, som gør at den enkelte flygtning kan gå fra en ydre motivation for deltagelse til en indre motivation for at ville og kunne være en del af det gode fællesskab og aktiviteterne i RIF.

    

    

   Alternativer

   Projektet afsluttes 31. december 2017.

    

    

   Tidsperspektiv

   Der ansøges om forlængelse af projektet for hele 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Budgettet for projektet indeholder samlede udgifter for en et-årig projektperiode på 342.000 kr., hvoraf 324.000 kr. er lønudgift til projektkoordinator og 18.000 kr. er øvrige omkostninger.

   Finansieringsmodellen indeholder egenfinansiering fra RIF og andre lokale interessenter på 42.000 kr. og der søges således om samlet kommunalt tilskud på 300.000 kr.

    

   Ansøgningen blev drøftet på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. oktober 2017 og er herefter sendt til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på, at der tilvejebringes et samlet tilskud til projektet i 2018 ligeligt fordelt mellem de tre udvalg.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vil i påkommende fald skulle bevilge 100.000 kr. til projektet, som vil kunne finansieres via 0,35% puljen.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 7 Forskningsprojekt om forældreinvolvering i små børns læring (orienteringssag)
  • Resume

   Forskningsprojektet Forældreinvolvering i små børns læring er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Aalborg Universitet. Projektet undersøger samarbejdet mellem dagtilbud og forældre og vil iværksætte interventioner, der understøtter en større involvering af forældrene i deres børns læring. Projektet strækker sig over to år og der er to dagplejeområder og otte børnehuse involveret.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forskningsprojektet Forældreinvolvering i små børns læring er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Aalborg Universitet. Projektet er igangsat i september 2017. Der er to dagplejeområder samt otte børnehuse involveret i projektet. Deltagerne har alle selv ansøgt om deltagelse. I projektet undersøges, hvordan forældreinvolveringen i små børns læring kan understøttes yderligere og bygger på Fælles grundlag for børns læring.

   Projektet belyser følgende forskningsspørgsmål:

    

   1)   Hvordan arbejder forældrene med børns læring i hjemmene? Hvad er de optaget af at understøtte, og hvad oplever de som udfordrende i deres bestræbelser?

   2)   a) Hvordan oplever forældre kommunikationen med institutionens personale? Hvad er de optaget af, og hvorledes oplever de, at de bliver mødt i deres behov?

   b) Hvordan oplever pædagogerne samarbejdet med forældrene? Hvad er de optaget af, og hvilke udfordringer møder de i samarbejdet?

   3)   Hvorledes præsenteres læreplaner og mål til forældre, og hvorledes integreres de i de nuværende praksisser?

   4)   Projektet har et todelt design med to faser: en deskriptiv/undersøgende fase og en normativ/interventions fase. Den deskriptive fase er afgørende i bestræbelsen på at belyse de aktuelle praksisser (for at muliggøre, at disse udvikles yderligere) samt undersøgelsen af konkrete udfordringer, der knytter sig til forældreinvolvering (for at understøtte ændringer i praksis).

   Der vil undervejs i projektet blive afholdt møder, hvor erfaringer vil blive delt mellem både de involverede samt andre øvrige kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Forskningsprojektet forventes afsluttet 1. juli 2019.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet afholdes af Børne- og Ungdomsudvalgets pulje til tværgående og forebyggende indsatser og foranstaltninger, herunder tidlig indsats og særlig indsats til udsatte grupper (også kaldet 0,35% puljen). Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 24. januar 2017 (sag nr. 2) igangsætningen af projekter for 2017

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 8 Status på geografisk boligplacering af flygtninge (orienteringssag)
  • Resume

   Der gives på dagens møde en status på den interne fordeling af flygtninge til boligplacering, som Viborg Kommune modtager via visitering fra Udlændingestyrelsen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning, og

    

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   1.   Orienteringen blev taget til efterretning

    

   2. Sagen fremsendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet 1. maj 2015 (sag nr. 6) retningslinjer for størst mulig spredning af boligplacering af flygtninge.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Gennem en årrække steg antallet af flygtninge, der skulle boligplaceres i Viborg. De udmeldte kvoter fra Udlændingestyrelsen toppede i 2017, men allerede i 2016 viste det sig, at kommunen modtog færre flygtninge end kvoten tilsagde. Og for 2017 blev kvoten justeret, således at der ikke skulle forventes de oprindeligt udmeldte 391 flygtninge, men i stedet 75.

    

   Dette har haft den konsekvens, at det har været lettere end forventet for forvaltningen at have et beredskab af tilgængelige boliger. Og at det har været muligt at justere tilgangen til de områder, hvor flygtningene har udgjort en stor del af befolkningen. Det har dog stadig været under den forudsætning, at der kunne tilvejebringes det nødvendige antal boliger tilstrækkeligt spredt ud over kommunen.

    

   Det er kun en del af bosætningen, som kan styres gennem fordelingen af de visiterede flygtninge. Dels er det kun den første bolig, kommunen finder. Hvis en flygtning selv vælger at flytte til et andet sted indenfor kommunegrænsen kan han eller hun gøre det. Dels er der familiesammenføringer til tidligere modtagne flygtninge. Disse bliver ikke boligplaceret af kommunen, men bosætter sig sammen med det familiemedlem, der har søgt familiesammenføring. Ofte vil dette ske samtidig med en flytning til en mere egnet bolig.

    

    

   Postdistrikt

   Befolkning

   Udlændinge (minus EU)

   Fra typiske flygtningelande

   Boligpl. 2016

   Boligpl. 2017

   Bjerringbro

   11034

   351

   3,18 %

   155

   1,4 %

   12

   9

   Karup

   6813

   185

   2,72 %

   59

   0,87 %

   11

   0

   Løgstrup

   3258

   50

   1,53 %

   22

   0,68 %

   0

   0

   Møldrup

   2683

   63

   2,35 %

   23

   0,86 %

   14

   0

   Rødkærsbro

   2693

   181

   6,72 %

   137

   5,09 %

   18

   3

   Skals

   3625

   132

   3,64 %

   45

   1,24 %

   8

   6

   Stoholm

   3685

   104

   2,82 %

   41

   1,11 %

   5

   0

   Tjele

   9076

   269

   2,96 %

   69

   0,76 %

   0

   0

   Viborg

   48620

   2255

   4,64 %

   1268

   2,61 %

   74

   28

   Aalestrup

   619

   10

   1,62 %

   4

   0,65 %

   0

   0

    

   Status i august 2017 er, at det er lykkedes at få fordelt indvandrere fra typiske flygtningelande jævnt i kommunens geografiske område, bortset fra en koncentration i Rødkærsbro og i Viborg, hvilket fremgår af tabellen herover.

    

   I 2017 er der indtil august 2017 boligplaceret 46 flygtninge, heraf 3 i Rødkærsbro (2693 indbyggere) og 28 i Viborg (48620 indbyggere).

    

   Det ses, at indvandrere fra typiske flygtningelande de fleste steder udgør ca. halvdelen eller mindre af de udenlandske statsborgere fra ikke-EU lande, bortset fra Rødkærsbro, hvor de udgør ca. ¾.

    

   Ser man på andelen af unge under 18 år skiller Rødkærsbro sig også ud, idet godt 11 % af børn og unge her kommer fra ikke-EU lande. De øvrige områder ligger her på et niveau mellem 1,6 % (Løgstrup) og 6,3 % (Viborg).

    

   Viborg Kommune har i Rødkærsbro haft midlertidige boliger tilgængelige, som blev anvendt til at huse modtagne flygtninge indtil den endelige boligplacering i en egnet permanent bolig andre steder i kommunen. Disse boliger er nu sagt op med virkning fra 1. januar 2018, og dette vil medvirke til at sænke antallet, der aktuelt er bosat i Rødkærsbro.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

 • 9 Opfølgning på nøgletal, Myndighedsområdet 0-18 år (orienteringssag)
  • Resume

   Der fremlægges i sagen en status på Familieområdet i forhold til følgende parametre:

   • Antal underretninger
   • Igangværende sager i Familieafdelingen
   • Antallet af igangværende Børnefaglige undersøgelser (§50)
   • Overholdelse af tidsfrist for Børnefaglige undersøgelse (4 mdr.)
   • Overholdelse af tidsfrister på handleplaner i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger jf. § 52 (3 måneder efter iværksættelse, herefter hver 6 måned)
   • Antallet af anbringelser, heraf antallet af tvangssager
   • Antal sager til ankestyrelsen, herunder hvor mange, der gives medhold i
   • Politiske klager
   • Sygefravær i Familieafdelingen
   • Personaleomsætning, herunder barsler

   Siden sidste status i september er der kommet markant (men ikke overraskende) flere underretninger og antallet af igangværende børnefaglige undersøgelser og handleplaner, med overskredet tidsfrist er blevet bragt ned gennem en administrativ oprydning. I forhold til de øvrige parametre er der kun sket små justeringer.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 21-08-2017 (sag 2), at opnormere Familieafdelingen med 6 stillinger. I den forbindelse besluttede udvalget desuden, at udvalget hver måned skal præsenteres for en status på myndighedsområdet 0-18 år. Den første status på myndighedsområdet 0-18 år blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget den 26-09-2017 (sag 6).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Antal sager og underretninger

   I september 2017 har Familieafdelingen modtaget 228 underretninger, hvilket er 77 flere end i august måned. Der er altså sket en markant, men ikke overraskende, stigning i antallet af underretninger. Der er i gennemsnit ca. 180 underretninger om måneden og det er almindeligt at antallet stiger en del når sommerferien er forbi. Der er nu 102 flere aktive sager i Familieafdelingen end i sidste måned.

    

   Børnefaglige undersøgelser (BFU)

   Siden sidste opfølgning på nøgletal i Familieafdelingen, har der været iværksat med henblik på administrativ oprydning i systemet, således at de tekniske fejlkilder er blevet markant minimeret. Det betyder, at der fra august til september 2017 er sket et fald i antallet af aktive Børnefaglige Undersøgelser (BFU’er) fra 427 til 260 (39%). Af de 260 iværksatte børnefaglige undersøgelser er 195 ikke afsluttet inden for tidsfristen på de 4 måneder (75%).

    

   En del af forklaringen på overskridelsen af tidsfristerne skyldes, at systemet starter tidsfristen for gennemførsel af børnefaglige undersøgelser ved oprettelsen af en underretning, men en sag kan være i afklaring i Frontteamet i en længere periode, hvor grundlaget for iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse undersøges inden der træffes afgørelse. Tidsfristen i systemet kan altså være overskredet, inden der træffes afgørelse om, at der skal iværksættes en undersøgelse.

    

   En del af forklaringen skal findes i undersøgelser, der er afsluttet, men som står som overskredet, fordi partshøring ikke er afsluttet. Der arbejdes på en ny praksis ifht. at sikre lukning af sager i forbindelse med høringsperiodens ophør.

    

   En stor del af de overskredne BFU er reelt ikke afsluttet indenfor tidsfristen og udgør et efterslæb i afdelingen.

    

   Handleplaner

   Antallet af handleplaner, hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU, er halveret siden sidste måned. Halveringen skyldes en administrativ oprydning.

    

   Der er fortsat en del handleplaner, hvor den lovpligtige opfølgning jf. Servicelovens § 70 er gennemført indenfor fristen, men hvor den fysiske handleplan i sagsbehandlingssystemet ikke er administrativt revideret indenfor samme tidsfrist.


   Til at imødekomme dette er der dels udsendt fornyet instruks om metoden til journalisering og registrering, dels givet pålæg om at alle sager gennemgås for fejl og at disse udbedres. Denne arbejdsgang er dog tidskrævende og vil overvejende finde sted i forbindelse med førstkommende lovpligtige opfølgning jf. § 70 på barnets/ den unges sag, hvor processen med revision af handleplan indgå som en del af opfølgningen.


   Det må forventes at nedbringelsen af denne del af den administrative oprydning vil vare en rum tid idet der altså i overvejende grad er tale om en ren administrativ fejlretning.

    

   I afdelingen pågår der indenfor de kommende uger en ledelsesmæssig gennemgang af samtlige sager med alle rådgivere. Vi har således på nuværende tidspunkt et overblik over alle overskredne børnefaglige undersøgelser, som er i proces og den individuelle sagsgennemgang vil identificere de sager, hvor der reelt er overskredet frist på opfølgning og handleplan.

    

   For både børnefaglige undersøgelser og opfølgning på handleplaner, arbejdes der på planlægning af den proces, der skal igangsættes mhp. endelig nedbringelse af overskredne lovpligtige sagsbehandlingstider.

    

   Anbringelser

   Der er kun sket små forskydninger i antallet af anbringelser og antallet af tvangssager.

    

   Klager

   Ankestyrelsen, som behandler klager over kommunernes afgørelser, har i september fremsendt en oversigt over udfaldet af sager, som de har behandlet i første halvår af 2017.

    

   I 1 ud af 20, af sagerne for Familieafdelings område har Ankestyrelsen i første halvår af 2017, ændret Viborg Kommunes afgørelse.

    

   Derudover er 8 ud af 20 sager hjemvist til fornyet behandling. Sager hjemvises til fornyet behandling, hvis Ankestyrelsen mener, at der er truffet afgørelse på et utilstrækkeligt eller ændret grundlag, eksempelvis hvis der mangler dokumentation. Dette drejer sig typisk om sager jf. §41/42, hvor der mangler oplysninger fra arbejdsgiver eller hvor der er fejl i beregningsfaktor.

    

   I 11 ud af 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet Viborg Kommunes afgørelse. Dette anses som udtryk for, at sagsbehandlingen og afgørelserne i Børn & Unge er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

    

   Der har i september 2017 været 1 klage/henvendelse til medlemmer af Byrådet. Klagen omhandlende sagsbehandling.

    

   Personaleomsætning og sygefravær

   Sygefraværet i Familieafdelingen er faldet til et stabil niveau på 2,62% i gennemsnit i 2017.

    

   I 2015 var der i gennemsnit over året ca. 77 fuldtidsstillinger besat og i 2016 var det tal 80 fuldtidsstillinger.

    

    I 2017 er gennemsnittet til og med august på 69 fuldtidsstillinger, svarende til 11 færre end i 2016 (svarende til 14%). I august 2017 var der i Familieafdelingen besat stillinger svarende til 4 årsværk mere end i juli 2017.

    

   I 2015 var der i gennemsnit hver måned 126 fraværsdag pga. barsel og graviditetskomplikationer. Hvis vi antager at der er ca. 20 arbejdsdage på en måned svarer det til ca. 6,3 fuldtidsstillinger. I 2016 var tallet 164 dage pr. måned i snit, svarende til ca. 8,2 fuldtidsstillinger og i 2017 har der i gennemsnit til og med august været 112 dages fravær pr. måned pga. barsel og graviditetskomplikationer, svarende til ca. 5,6 fuldtidsstillinger.

    

   Oversigt over udviklingen i nøgletal.

   Herunder ses den månedlige opgørelse på de aftalte parametre.

    

   Oversigt over nøgletal i Familieafdelingen

   Børne- og Ungdomsudvalget

   den 26-09-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget

   den 31-10-2017

   Antal underretninger i perioden

   151

   Opgjort for perioden 1/8-2017 til 31/8-2017

   228

   Opgjort for perioden 1/9-2017 til 30/9-2017

   Igangværende sager i Familieafdelingen

   2169

   Opgjort pr. 31/8-2017

   2271

   Opgjort pr. 30/9-2017

   Igangværende Børnefaglige undersøgelser jf. DUBU

   427

   Opgjort pr. 31/08-2017

   260

   Børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede og som har varet mere end 4 mdr. fra modtagelse af underretning jf. DUBU

   363, heraf 65 oprettet før 1/1-2017

   Opgjort pr. 31/8-2017

   195

   Opgjort pr. 30/9-2017

   Antallet af handleplaner hvor opfølgningsdatoen er overskredet i DUBU

   239

   Opgjort pr. 31/8-2017

   124

   Opgjort pr. 30/9-2017

   Antallet af anbringelser

   272

   Opgjort pr. 31/8-2017

   270

   Opgjort pr. 30/9-2017

   Aktive tvangssager, herunder anbringelser og samværssager

   33 sager vedr. 39 børn Opgjort pr. 31/8-2017

   34 sager vedr. 40 børn Opgjort pr. 30/9-2017

    

   Antal sager i ankestyrelsen, hvor borgeren gives medhold.

   1 ud af 14 sager i andet halvår 2016

   1 ud af 20 sager i første halvår 2017

   Næste opgørelse vil forlægge primo 2018

   Henvendelser vedr. Familieafdelingen stilet til medlemmer af Byrådet

   9 henvendelser fra 7 borgere

   Opgjort for perioden 1/8-2017 til 31/8-2017

   1 henvendelse fra 1 borger

   Opgjort for perioden 1/9-2017 til 30/9-2017

   Antal medarbejdere ansat i Familieafdelingen (fuldtids årsværk inkl. leder)

   68,77

   Opgjort for perioden 1/7-2017 til 31/7-2017

   72,69

   Opgjort for perioden 1/8-2017 til 31/8-2017

   Personaleomsætning

   Familieafdelingen/Viborg Kommune

   16 pers. Fratrådt og 10 tiltrådt

   Opgjort for perioden 01-01-2017 til 31-07-2017

   17 pers. Fratrådt og 12 tiltrådt

   Opgjort for perioden 01-01-2017 til 31-08-2017

   Sygefravær Familieafdelingen/Viborg Kommune

   2,40%

   Opgjort for perioden 1/7-2017 til 31/7-2017

   2,08%

   Opgjort for perioden 1/8-2017 til 31/8-2017

   Antallet af medarbejdere på barsel

   112 dages barsel (svarende til ca. 5,3 fuldtidsstilling i gennemsnit)

   Opgjort for perioden 1/1-2017 til 31/7-2017

   112 dages barsel (svarende til ca. 5,3 fuldtidsstilling)

   Opgjort for perioden 1/1-2017 til 31/8-2017

    

   Opgørelsestidspunkterne varierer efter hvilke data det har været muligt at hente. Vær opmærksom på at nogle tal er absolutte tal, nogle er opgjort for august måned, nogle for september og nogle er opgjort for 2017 til og med september.

    

   Antallet af sager til ankestyrelsen opgøres halvårligt i forbindelse med rapport fra ankestyrelsen.

    

   Desuden præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget halvårligt, i en selvstændig sag, for en udvidet status på underretninger. Sidste status blev givet den 20-06-2017 (sag 4). For historik og en mere detaljeret forklaring på tallene i nedenstående tabel, se bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.
  • Bilag

 • 10 Flytning af Viborg Kommunes aflastningstilbud Røde Hus
  • Resume

   Viborg Kommunes pædagogiske aflastningstilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser (Røde Hus) har på nuværende tidspunkt til huse i på Videbechs Alle 9 i lokaler, hvor det ikke på grund af stigende efterspørgsel er muligt at imødekomme behovet for pladser. Tilbuddet foreslås derfor flyttet til Røddingvej 11 B. Samtidig foreslås tilbuddets kapacitet tilpasset for at imødekomme den øgede efterspørgsel.

    

   Endvidere vil de dermed ledige lokaler på Videbechs Alle 9 fremadrettet blive benyttet til Reden, der er et aflastningstilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge med ADHD eller psykiske og fysiske handicaps. Reden har i dag til huse på Sct. Laurentii Vej.

    

   Ungeindsatsen overtager de ledige lokaler på Sct. Laurentii Vej.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller   

   1.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender flytning af aflastningstilbuddet Røde Hus fra Videbechs Alle til Røddingvej 11 B

   2.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender en fremtidig normering på Røde Hus på 3 fuldtidspladser og 8 aflastningspladser

   3.    at Børne- og Ungdomsudvalget godkender flytning af aflastningstilbuddet Reden fra Sct. Laurentii Vej til Videbechs Alle

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   1.    Aflastningstilbuddet ”Røde Hus” flyttes fra Videbechs Alle til Røddingvej 11 B

   2.    Dem fremtidig normering på Røde Hus fastsættes til 3 fuldtidspladser og 8 aflastningspladser

   3.    Aflastningstilbuddet ”Reden” flyttes fra Sct. Laurentii Vej til Videbechs Alle

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Der vil blive orienteret om en eventuel flytning i relevante fora (MED-udvalg og forældreråd)

    

    

   Beskrivelse

   Røde Hus er et pædagogisk aflastningstilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge i alderen 0-18 år med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Tilbuddet er oprettet af Viborg Kommune efter servicelovens § 67, har eksisteret siden 1. januar 2012 og drives af B&U Handicap Viborg, som er en afdeling i Familie & Rådgivning.

    

   Tilbud om aflastning bevilges af myndighedsafdelingen i Familie & Rådgivning på baggrund af en konkret individuel vurdering.

    

   Udover børn og unge fra Viborg Kommune benytter andre kommuner også Røde Hus.

    

   Fysiske rammer

   Røde Hus er beliggende på Videbechs Alle 9, og rummer indendørs to fællesstuer og fem værelser.

    

   Som følge af den begrænsede kapacitet på Videbechs Alle 9 og en efterspørgsel ud over hvad det er muligt at imødekomme på adressen, har aflastningstilbuddet etableret pladser i tilknytning til Reden, som er beliggende Sct. Laurentii Vej 14 B. Reden er et aflastningstilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge med ADHD eller psykiske og fysiske handicaps. For at sikre den autisme-specifikke tilgang til målgruppen på Røde Hus er det dog helt afgørende at kunne samle personalegrupperne med disse kompetencer på samme adresse.

    

   Røddingvej 11 B rummer velegnede rammer for et aflastningstilbud. Blandt andet er bygningen opbygget på en sådan måde, at det er muligt at adskille børn og unge i aflastning fra fastboende børn og unge. Dette vurderes at have stor betydning for særligt de fastboende, da struktur i hverdagen samt genkendelighed i gruppesammensætning er afgørende for trivslen.

    

   Bygningerne på Røddingvej 11 B ejes af Viborg Kommune og er på nuværende tidspunkt ledig og kan tages i anvendelse uden større investeringer.

    

   Fremadrettet vil bygningerne på Videbechs Alle 9 blive benyttet til aflastningstilbud til forældre med hjemmeboende børn og unge med ADHD eller psykiske og fysiske handicaps (Reden), som flytter fra Sct. Laurentii Vej. Udgifterne i den forbindelse afholdes af B&U Handicap Viborg.

    

   Afdelingsleder for B&U Handicap Viborg er i dialog med Socialtilsyn Midt om godkendelse af lokaliteterne på Røddingvej 11 B.

    

    

   Normering

    

   Pr. 1. september 2017 har Røde Hus følgende normering:

    

   Døgnpladser

   0

   Aflastningspladser

   3

    

   Der har været 3 aflastningspladser på Røde Hus, derudover er der indgået midlertidig aftale om en fast plads. Der opleves en stigning i efterspørgslen efter døgnpladser, ligesom den faktiske belægning på aflastningspladser har været dobbelt så stor som normeringen – svarende til ca. 6 pladser

    

   På nuværende tidspunkt er indgået midlertidig aftale om en fast plads.

    

   På baggrund af denne efterspørgsel anbefales aflastningstilbuddet udvidet til følgende normering:

    

   Døgnpladser

   3

   Aflastningspladser

   8

    

    

   Alternativer

   På grund af nuværende kapacitetsmæssige udfordringer vil det være nødvendigt at købe pladser på regionale eller andre kommuners tilbud til målgruppen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Når lokaliteterne på Røddingvej 11 B er godkendte kan proces for flytningen igangsættes.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Taksten for aflastningstilbuddet ændres ikke som følge af flytningen.

    

   Anslåede driftsudgifter:

   Lokalitet

   Årlige driftsudgifter

   Røddingvej 11 B

   200.000 kr.

    

    

   Lokalitet

   Sparede driftsudgifter som følge af fraflytning

   Videbechs Alle 9

   25.000 kr.

   Sct. Laurentiivej 14 B

   39.000 kr.

    

   Det bemærkes at den nævnte nettobesparelse på 25.000 kr. fremkommer ved, at der på Reden er færre åbningsdøgn end på Røde Hus.

    

   Samlet set vil flytningen medføre øgede driftsudgifter på 136.000 kr. Den mulige kapacitetsudvidelse forventes at kunne dække denne merudgift.

   Sammenlægning af Reden og Egeskovhus fysiske rammer vil give en besparelse på såvel personale som kostudgifter.

    

   Udgifter på Sct. Laurentii Vej overtages af Ungeindsatsen, der har brug for disse lokaler i arbejdet med de unge. Til gengæld opsiges lejemålet på Rødevej 2D.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Gennemførelsen er betinget af godkendelse af bygningerne på Røddingvej 11B til formålet.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen. • 11 Gruppebaserede tilbud til samlivsophørte familier, hvor konfliktniveauet er højt
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har på flere udvalgsmøder drøftet tilbud til samlivsophørte familier, hvor konfliktniveauet er højt. På dagens udvalgsmøde præsenteres forslag til mulige gruppetilbud til denne målgruppe.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.   at tage beslutning om der skal igangsættes gruppetilbud og i givet fald hvilke gruppetilbud, der skal iværksættes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Det igangsatte forsøgsprojekt mellem de tre skoler i samarbejde med ”Landsforeningen Børn og Forældre” fortsætter som anført i sagen.

    

   Repræsentanter fra ”Landsforeningen Børn og Forældre” og de involverede skoler inviteres til dialogmøde i første kvartal 2018, forud for endelig evaluering af projektet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har på flere udvalgsmøder drøftet indsatser til samlivsophørte familier, hvor konfliktniveauet er højt. Senest 26. september 2017 (sag nr. 1) og besluttede her, at der på dagens møde skal præsenteres to til tre muligheder for gruppetilbud til samlivsophørte familier samt finansiering af disse. 

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Nuværende indsatser

   Med det formål at sikre trivsel hos vores børn, unge og deres familier har Børn & Unge siden 2010 praktiseret en systematisk tilgang til tidlig opsporing og indsats (TOPI). TOPI indebærer en række værktøjer og systematikker, som sikrer vurdering af alle børn og unges trivsel. I trivselsvurderingerne indgår flere parametre, blandt andet:

   -      børnenes færdigheder og kompetencer i sociale sammenhænge

   -      om de får tryghed og omsorg fra voksne

   -      om de er aktive og ligeværdige deltagere i fællesskabet

   -      om de har en positiv selvfølelse

    

   På baggrund af trivselsvurderingen iværksættes indsatser og tværfagligt samarbejder herom, hvor det er relevant. Samlivsophør medfører ikke nødvendigvis et højt konfliktniveau og heller ikke nødvendigvis mistrivsel hos de involverede børn. Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på graden af eventuel mistrivsel. Det må forventes naturligt, at børn bliver kede af det i forbindelse med forældrenes samlivsophør, denne følelse er dog ikke at sammenligne med mistrivsel.

    

   Mistrivsel hos børn og unge som følge af et højt konfliktniveau i en samlivsophørt familie forventes at blive identificeret i forbindelse med TOPI-indsatsen og følgende eksisterende indsatser kan benyttes:

   -      Statsforvaltningen (kursus i forældresamarbejde efter skilsmisse, børnegrupper, barnets skilsmissetelefon, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling)

   -      Viborg Kommune (fremskudte socialrådgivere i dagtilbud og på skoler, åben anonym rådgivning, rådgivningssamtaler i såvel den åbne anonyme rådgivning som i Fronten i Familieafdelingen, kortere samtaleforløb af 7-10 samtaler hos Familiecenter Viborg, familiebehandlingsforløb i op til 1 år)

    

   Familieafdelingen vurderer, at for ca. 15 % af afdelingens sager er konfliktniveauet i familierne så højt, at børnene er i mistrivsel.

    

   Mulige gruppetilbud

   Børnegrupper

   Ældre- og Sundhedsudvalget har fra sin forebyggelsespulje tildelt Landsforeningen for Børn & Forældre 75.000 kr. til etablering af børnegrupper for børn, hvis forældre er blevet skilt eller befinder sig i en skilsmisse. Blandt de børn, der deltager forventes projektet at kunne forebygge:

   -      mistrivsel

   -      skolefravær

   -      ensomhed

   da børnene gennem deres deltagelse i børnegrupperne oplever, at de ikke er alene med deres svære følelser og har et sted, de kan tale om deres oplevelser.

    

   Børnegrupperne tager udgangspunkt i Center for Familieudviklings børnegrupper og indebærer, at der altid er en faguddannet børnegruppeleder til stede i gruppen og fungerer som tovholder.

    

   Børn & Unge ønsker i samarbejde med Landsforeningen for Børn & Forældre at følge projektet tæt med fokus på resultaterne heraf og en eventuel udbredelse af tilbuddet. Derudover ønskes erfaringer fra dagtilbud og skoler, som har etableret lignende børnegrupper, inddraget.

    

   Kurser til forældre

   Forældrenes adfærd, kommunikation, samarbejde og indbyrdes forhold har afgørende betydning for børnenes trivsel. Derfor vurderes en indsats målrettet forældrene at være yderst relevant.

    

   PREP, som står for Prevention and Relationship Enhancement Programme er et forebyggende og relationsudviklende kursusforløb baseret på mange års forskning i, hvad der skaber bedre relationer i et parforhold og større trivsel i familien. Opfølgninger viser, at par, der har gennemgået PREP-forløb oplever færre problemer og har mere positiv interaktion og kommunikation med hinanden. Forløbet består af ca. 15 undervisningsgange med oplæg om emner af betydning for parforholdet. Målgruppen for PREP-forløb er par, der er motiverede for at blive sammen og arbejde med deres relation.

    

   KIFF, som står for Kursus i Fælles Forældreansvar, henvender sig til samlivsophørte forældre og har til hensigt at give deltagerne viden, inspiration og redskaber til at tagge godt vare på deres børn efter et brud og skabe godt forældresamarbejde med udgangspunkt i børnenes behov. Kurset er berammet til 12 timer og målrettet samlivsophørte familier. 

    

   Eventuelle PREP- og KIFF-kurser foreslås forankret i Familie & Rådgivning (Sundhedsplejen eller PPL), hvor et antal medarbejdere uddannes til at varetage undervisningen på kurserne.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Børnegrupper

   Projektet er i gang og Børn & Unge har i forvejen kontakt til Landsforeningen for Børn og Forældre. Forvaltningen forudser at kunne etablere et tæt samarbejde om at følge effekterne.

    

   Kurser til forældre

   En antal medarbejdere i Familie & Rådgivning uddannes til at kunne varetage undervisning på PREP-kurser og hurtigst muligt igangsættes kursusforløb. For at sikre et solidt datagrundlag for vurdering af effekten af kurserne anbefales en projektperiode på 3 år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Udgifter til gruppebaserede tilbud til samlivsophørte familier afholdes fra Børne- og Ungdomsudvalgets pulje til tværgående og forebyggende indsatser og foranstaltninger, herunder tidlig indsats og særlig indsats til udsatte grupper (også kaldet 0,35 %-puljen). En projektperiode på 3 år anbefales for at sikre tilstrækkeligt datagrundlag.

    

   Børnegrupper

   Selve indsatsen er forankret hos Landsforeningen for Børn og Forældre og de decentrale enheder, der indgår i projektet. Ressourceforbruget i forbindelse med evalueringen anslås at blive ca. 20.000 kr.pr. år, i alt 60.000 kr. for en tre årig periode.

    

    

   Kurser til forældre

   Tilbud om PREP-kurser anslås af medføre udgifter til uddannelse af kursusledere og afholdelse af kurserne. Et pilotprojekt på tre år med et kursusforløb med 6 hold for 6-8 par i hvert af årene anslås at medføre samlede udgifter på ca. 545.000 for alle tre år. Den største udgift falder i begyndelse af pilotprojektet og vedrører uddannelse af kursusledere.

    

   Tilbud om KIFF-kurser anslås af medføre udgifter til uddannelse af kursusledere og afholdelse af kurserne. Et pilotprojekt på tre år med et kursusforløb med 4 hold for 6-8 par i hvert af årene anslås at medføre samlede udgifter på ca. 400.000 for alle tre år. Den største udgift falder i begyndelse af pilotprojektet og vedrører uddannelse af kursusledere.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Familie & Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i behandlingen af sagen.

 • 12 Godkendelse af samlet beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb
  • Resume

   Det samlede kommunale beredskab i forhold til håndtering af vold og seksuelle overgreb er blevet revideret. Dette beredskab skal som minimum revideres hvert 4. år. Det oprindelige beredskab blev sidst godkendt ifbm. ”overgrebspakkens” indførelse i 2013.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender det reviderede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb jf. bilag 1.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   Det reviderede beredskab vedr. vold og seksuelle overgreb jf. sagens bilag 1 blev godkendt

    

   Til mødet den 28. november 2017 præsenteres 2 cases hvori problematikken og hændelsesforløbet omkring fysisk vold mod ansatte præsenteres og gennemgås i en selvstændig orienteringssag

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det samlede kommunale beredskab vedr. håndtering af vold og seksuelle overgreb blev godkendt i Byrådet den 18-12-2013 (sag 13). Her blev det også godkendt at Børne- og Ungdomsudvalget fremadrettet var bemyndiget til at revidere og godkende justeringer i det samlede kommunale beredskab, der jf. overgrebspakken fra 2013 skal revideres minimum hvert 4 år.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Kommunalbestyrelsen skal, jf. gældende lovgivning, udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

   Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

   Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

   Det samlede kommunale beredskab i forhold til håndtering af vold og seksuelle overgreb er nu blevet revideret og har været sendt til kvalificering hos SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn). Det samlede beredskab kan ses i bilag 1.

   Den eksisterende folder indeholdende handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune, vedr. vold og seksuelle overgreb (bilag 2) opdateres, så indholdet afspejler det samlede beredskab (bilag 1). Opdateringen vil finde sted når det samlede beredskab er godkendt.

   Hjemmesiden vedr. vold og seksuelle overgreb vil ligeledes blive opdateret, når det samlede beredskab er godkendt.

   En orientering om procedurer for håndtering af vold mod ansatte kan findes i bilag 3.

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Skal revideres minimum hvert 4. år.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Familie- og rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 13 Orientering om status på aldersintegrerede klasser på Karup Skole
  • Resume

   På dagens udvalgsmøde redegøres for centrale pointer i den status, ledelsen på Karup Skole har lavet på arbejdet med aldersintegrerede klasser i indskoling og på mellemtrinnet. Status viser, at aldersintegrerede klasser på skolen giver de pædagogiske og praktiske gevinster, som ansøgningen til Børne- og Ungdomsudvalget byggede på.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

    

   1.    at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 15. marts 2016 (sag nr. 7) etablering af aldersintegrerede klasser på Karup Skole i indskoling og på mellemtrinnet. Ordningen har nu eksisteret et enkelt skoleår. Beslutningen om aldersintegrerede klasser blev truffet med udgangspunkt i pædagogiske og praktiske argumenter.

    

    

   Inddragelse og høring

   Denne status laves på baggrund på en tilbagemelding fra skoleledelsen på Karup Skole.

    

   Beskrivelse

   Opfølgningen er lavet med udgangspunkt i de pædagogiske og praktiske argumenter, der ligger til grund for udvalgsbeslutningen.

    

   Der foreligger ikke en decideret tilfredshedsundersøgelse, men den status der gives bygger på observationer i daglig praksis både i forhold til børn og forældre. Der beskrives indikatorer i forhold til såvel de pædagogiske og praktiske argumenter, der lå til grund for beslutningen.

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   En mere grundig opfølgning lavet med udgangspunkt i elev- medarbejder- og forældretilfredshed laves ved udgangen af dette skoleår.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ordningen er etableret inden for rammerne af folkeskoleloven.


   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 14 Fysisk placering af EUD8 og EUD9
  • Resume

   I denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for potentielle placeringer af EUD8 og EUD9. Tre skoler har budt ind på opgaven: Søndre Skole, Vestre Skole og Houlkærskolen. Ungdomsskolen beskrives som alternativ.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter på hvilken lokalitet tilbuddet skal placeres

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Det kommende tilbud om EUD 8 og EUD 9 placeres fysisk på og varetages organisatorisk af Vestre Skole.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Som en del af udmøntningen af det politiske udspil Udfordringer til alle og uddannelse for flere, som blev vedtaget i Byrådet den 30. august 2017 (sag nr. 19), skal der oprettes tilbud om EUD8 og EUD9 i tilknytning til en overbygningsskole i Viborg by. Tilbuddet skal ses som et led i udspillets fokus på øget samarbejde med ungdomsuddannelserne.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   EUD står for erhvervsuddannelse, og EUD8 og EUD9 er således et tilbud til unge, hvor der laves en kobling mellem den almene folkeskoleundervisning og undervisning på en erhvervsuddannelse

   Alle overbygningsskoler i Viborg by har fået tilbud om at byde ind på opgaven. Tre skoler har takket ja: Søndre Skole, Houlkærskolen og Vestre skole. Begrundelserne for ønsket om placering på hver af de tre skoler fremgår af bilag 1.

    

   Af særlige bemærkninger fra skolerne kan fremhæves

   • Søndre Skole: På udvalgte områder ses potentiale i samarbejde mellem specialafdelingen og EUD8 og EUD9.
   • Vestre Skole: Som centralt beliggende byskole er der let adgang til de erhvervsuddannelser, der skal samarbejdes med.
   • Houlkærskolen: Der er allerede etableret et samarbejde med Mercantec i forbindelse med udbud af valgfag.

    

   Pladsmæssige bemærkninger fra skolerne

   • Søndre Skole: Gør opmærksom på, at når EUD8 og 9 placeres på Søndre skole skal der tages hensyn til dette i ombygningen, da den planlagte kapacitet kun akkurat dækker det behov skolen har aktuelt. Skolen har planløsningen på dette, men det kræver en beskeden udvidelse af rammen.

   ·        Vestre Skole: EUD 8/9 placeres for sig selv, men i nærheden af overbygningen. Der er et stort lokale ledigt til EUD8, men der skal tænkes i mindre justeringer, når der skal skabes plads til EUD9.

   • Houlkærskolen: De lokaler, som tandplejen har til rådighed, tænkes som passende lokaler til EUD8 og EUD9. Der kan findes en anden løsning til tandplejen.

    

   Tilgængelighed

   Elever fra oplandet skal ud over transport ind til Viborg by transporteres med bybus til Houlkær og Søndre skoler. Vestre Skole ligger centralt i Viborg by i gåafstand til banegården.

    

   Elevtalsprognose for de tre skoler

   Tallene viser et stigende eller stagnerende elevtal på Vestre og Søndre Skoler og et faldende elevtal på Houlkærskolen.

    

    

   14/15

   15/16

   16/17

   17/18

   18/19

   19/20

   20/21

   21/22

   22/23

   Houlkær

   670

   677

   661

   655

   651

   625

   606

   593

   571

   Søndre

   636

   610

   580

   608

   612

   623

   632

   632

   624

   Vestre

   395

   433

   485

   503

   520

   554

   562

   592

   590

    

    

    

   23/24

   24/25

   25/26

   26/27

   27/28

   28/29

   29/30

   30/31

   31/32

   Houlkær

   566

   553

   548

   545

   544

   545

   552

   557

   563

   Søndre

   626

   618

   616

   613

   611

   608

   609

   608

   610

   Vestre

   582

   578

   577

   571

   569

   566

   571

   575

   581

    

   Alternativer

   Tilbuddet kan også placeres på Ungdomsskolen. Tilbuddet skal, som lovgivningen ser ud nu, etableres efter ungdomsskoleloven. Endvidere har man på ungdomsskolen erfaringer med EUD10.

    

   Pladsmæssige bemærkninger

   Der er et stort værkstedslokale ledigt, der dog kræver ombygning for at kunne rumme tilbuddet.

    

   Tilgængelighed

   Ungdomsskolen ligger centralt i Viborg by i gåafstand til banegården.

    

    

   Tidsperspektiv

   Tilbuddet skal være klar til at modtage det første hold af EUD8-elever i august 2018

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der er afsat midler til både udvikling og drift af EUD8 og EUD9 i udmøntningen af Udfordringer til alle og uddannelse for flere.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Etableringen sker i efter ungdomsskoleloven

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 15 Kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen
  • Resume

   Der lægges op til udvalgets godkendelse af forslag til kommissorium for den proces, der skal lede frem til åbning af Ny Overlund Skole i 2022 og en sideløbende renovering af Overlund Hallen.

    

   En enslydende sag behandles på møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   1. at forslag til kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Kommissorium for etablering af Ny Overlund Skole og renovering af Overlund Hallen blev godkendt.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at tilkendegive væsentligheden af, at der sker en bred involvering af lokalområdet.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018-2021 at droppe planerne om en fælles skole for Rosenvængets Skole og Overlund Skole på Vinkelvej 20. I stedet blev der afsat 60 mio. kr. til etablering af Rosenvængets Skole ved Finderuphøj Skole og 200 mio. kr. til opførelse af Ny Overlund Skole.

    

   Samtidig blev det besluttet at afsætte 11 mio. kr. til renovering af Overlund Hallen. Hertil kommer de midler, som lokalsamfund og foreninger forventes selv at kunne rejse. Ny Overlund Skole skal placeres i området mellem Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej og tænkes sammen med renovering af Overlund Hallen.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for den overordnede proces, der skal lede frem til etablering af ny skole og renovering af eksisterende hal. Forslaget fremgår af bilag nr. 1.

    

   Kommissoriet vil løbende blive præciseret, første gang i forbindelse med drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget om bl.a. antagelse af rådgiver, udbudsform mv. Et oplæg til drøftelse forventes forelagt primo 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ny Overlund Skole forventes at kunne ibrugtages i 2022.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 16 Etablering af Rosenvænget Skole i forbindelse med Finderuphøj Skole
  • Resume

   På møde mellem formanden og næstformanden for Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelserne på Rosenvænget og Finderuphøj Skole fremkom ønske om inddragelse af begge fodboldbaner ved skolen, således at der gives bedre plads til såvel nybyggeriet og legeplads for børnene. Samtidig var der også ønske fra bestyrelserne om at forbedre de trafikale forhold ved skolen.

    

   På den baggrund har Claus Clausen og Eva Pinnerup anmodet om at få sagen herom til behandling på Børne- og Ungdomsudvalget møde den 31. oktober 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1.   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter muligheden for inddragelse af begge fodboldbaner til etablering af nybyggeri og legeplads på Rosenvænget/Finderuphøj Skole samt muligheden for forbedring af de trafikale forhold

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sagen og forvaltningen anmodes om til mødet den 28. november 2017, at fremkomme med et skitseforslag til fysisk placering af Ny Rosenvænget Skole i henhold til Byrådets budgetforlig, hvoraf fremgår inddragelse af en boldbane.

    

   Nuværende og kommende proces sker med involvering af og i dialog med alle relevante interessenter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

    

   Som det fremgår af budgetforliget:
   Rosenvænget Skole holder i dag til i midlertidig til på Rørsangervej 1 – ved siden af Finderuphøj Skole - i tidligere institutionslokaler og etablerede pavilloner.

    

   Byrådet fastholder beslutningen om, at Rosenvænget Skole placeres i sammenhæng med en almen skole og finder en placering ved Finderuphøj ideel. Finderuphøj Skole rummer i dag ca. 500 elever fra 0.-6. klasse og en specialafdeling. Elevtalsprognosen viser, at elevtallet på skolen over de næste 6 år vil falde til ca. 400 elever. I sammenhæng hermed undersøges muligheden for en eventuel overbygning på Finderuphøj Skole.

    

   Den nye Rosenvænget Skole etableres til dels i en tilbygning og i ombygning på den eksisterende skole. Planlægningen af tilbygningens udformning og sammenhængen mellem de to skoler sker i tæt samarbejde med personale og bestyrelser.

    

   Det er vigtigt for Byrådet, at Rosenvænget Skole så hurtigt som muligt får nye lokaler, og det forventes derfor, at skolen kan flytte ind i nye og tidssvarende lokaler i 2020.

   Såfremt der er behov for at flytte en af fodboldbanerne over på den anden side af hallen for at give plads til udbygningen, indgår dette i det samlede byggeprojekt.

   Der afsættes samlet 60 mio. kr. i 2018-21 til formålet.

    

   Byrådet har på møde den 20. september 2017 frigivet midler til antagelse af rådgiver – KAAI - til opgaven. Som det fremgår af teksten Med henblik på indflytning i nye bygninger i 2020 skal projekteringen af Rosenvængets Skole hurtigst muligt fortsætte. KAAI har afsluttet forslagsfasen i forhold til Vinkelvej 20, men projektforslaget for så vidt angår nybygningen til Rosenvængets Skole kan i overvejende grad genbruges ved Finderuphøj Skole” vil der blive taget udgangspunkt i det allerede udarbejdede materiale.

    

    

   Inddragelse og høring

    

   I lighed med andre byggerier er der etableret en styregruppe med repræsentanter fra skolernes ledelse samt været afholdt et møde med de to skolebestyrelser. Der er aftalt møde i uge 44, hvor KAAI præsenterer skitser for byggeriet for de to skolebestyrelser.

    

    

   Beskrivelse

    

   På baggrund af ovenstående har der været arbejdet med udformning af nybyggeriet og den bygningsmæssige sammenhæng mellem de to skoler.

   I grundlaget for arbejdet er der taget udgangspunkt i at nybyggeriet placeres på fodboldbanen vest for skolen. Tilkørslen til Rosenvænget Skole vil således kunne foregå uafhængig at tilkørslen til Finderuphøj Skole.

   Som erstatning for denne fodboldbane arbejdes der på en placering af ny fodboldbane sydøst for skolen.

   På mødet den 25. september 2017 på Finderuphøj Skole med deltagelse af formand og næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelserne fra de to skoler fremkom der ønske om at inddrage begge fodboldbaner, således at der blev bedre plads til legearealer, og således at placeringen af nybyggeriet kunne genovervejes.

   Såfremt også fodboldbanen syd for skolen inddrages, skal der findes erstatning herfor. Umiddelbart vil denne kunne placeres øst for skolen, såfremt lokalplanen for dette areal ændres.

   Der var også et ønske fra de to bestyrelser om at der, uanset placering af nybyggeriet, blev set på de trafikale forhold ved de to skoler.

    

   Alternativer

    

   Intet

    

   Tidsperspektiv

    

   I tidsplanen for byggeriet er forudsat at projektforslaget godkendes på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. november 2017. Såfremt der skal ske ændringer i grundlaget vil projektforslaget først kunne godkendes i det nye år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

    

   Ændringer i grundlaget for byggeriet medinddragelse af begge fodboldbaner og større ændringer af de trafikale forhold vil medføre væsentlige merudgifter. Udgifter til etablering af fodboldbane anslås til 2-3 mio. kr.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold


   Flytning af fodboldbane kræver ændret lokalplan for området

    

   Sagen er sendt til orientering til Kulturudvalget

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 17 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 31-10-2017

   Fraværende: Eva Pinnerup, Søren Gytz Olesen, Marianne Aaris Andersen

   Møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

     

   Inddragelse og høring

   Intet

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet

     

   Tidsperspektiv

   Intet

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag