Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 24-01-2017

Referat

12.15-13.15 temamøde om Ungdomsskolens forretninger

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Resume

    

   Der gives gensidige meddelelser og orientering fra udvalgsformand, udvalgsmedlemmer og fra medlemmer af chefgruppen i forhold til emner, der ikke umiddelbart danner grundlag for selvstændig sag i Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at meddelelser og orienteringer tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Meddelelserne og orienteringen blev taget til efterretning

  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Når der modtages henvendelser og eventuelle klager, så videresendes disse altid til forvaltningen til ekspedition og besvarelse derfra

    

   Udvalgsmedlem Eva Pinnerup:

   • Modtaget henvendelse for Socialpædagogernes Landsforbund, som ønsker et dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget
   • Efterspørger et dialogmøde med Viborg Kommunes familieplejere

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Familie og Rådgivningschef Ole Elbæk:

   ·        Orienterede om samarbejdet med Nørresø Børnepension

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen

   ·        Orienterede om anvendelsen af bygningerne i Hedely og i Hobitten

   ·        Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegav, at udvalget ønsker etablering af kommunal daginstitution i Arnbjerg

    

    

   3.    Miniundersøgelse vedr. manglende fremmøde af socialrådgivere og psykologer på institutioner og skoler

    

    

   4.    Orientering om status på FIV

    

    

   5.    Kapacitet – autismetilbuddet på Vestervang Skole

    

    

   6.    Samarbejde med klubber og foreninger på baggrund af byrådets beslutning omkring straffe- og børneattester

    

    

   7.    Der har den 16. januar 2016 været afholdt det første møde i arbejdsgruppen til analyse af fremtidige behov for idræts- og fritidsfaciliteter i Viborg Østby. De foreløbige konklusioner fra mødet er anført i vedlagte notat, (bilag 1)

    

   Besluttet på mødet:

   Der ønskes afholdt et fælles møde med formand og næstformand for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget

    

    

   8.    Der er udarbejdet en oversigt over antal fødsler i Viborg Kommune i perioden 2014-16 fordelt på skoledistrikter, (vedlægges som bilag 2)

    

    


   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 2 Pulje til iværksættelse af projekter til forebyggende indsatser og foranstaltninger (0,35% puljen)
  • Resume

   Børne- og Ungdomsudvalget har etableret en pulje, som finansierer tværgående projekter, der har et forebyggende sigte i forhold til 0-18 årsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til de i sagen foreslåede projekter

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om igangsættelse af nye projekter

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Forvaltningen oplyste indledningsvis, at der i sagsfremstillingen er en fejl. Af sagsteksten fremgår det, at puljen ”udgør 4,3 mio. kr.” plus eventuelle overførsler. Der skulle retlig have stået at puljen udgør ”5,3 mio. kr.” plus eventuelle overførsler.

    

   Børne og Ungdomsudvalget tilkendegiver at 0.35% puljen i vid udstrækning skal målrettes understøtning af indsatser (i’et) i TOPI

    

   Der igangsættes følgende nye projekter finansieret af puljen til forebyggende indsatser og foranstaltninger:

   ·        Samarbejdsaftale med VIA

   ·        Grundlag for Børns læring

   ·        Udvikling af indsatser i TOPI

   ·        Forebyggelse af overvægt hos børn og Unge

   ·        Theraplay, (behandling af psykiske, adfærdsmæssige og fysiske symptomer, grundet følelsesmæssige påvirkninger.

   ·        Opsporing og indsats i forhold til børn med skæve kranier

   ·        Indsatsen til sårbare gravide

   ·        Akutteam i sundhedsplejen gerne i samarbejde med de praktiserende læger

   ·        Understøtning af velfærdsteknologiske prøvehandlinger

    

   Herudover anmodes forvaltningen om at udarbejde

    

   ·        et projektforslag til en mentorordning knyttet op på overgangen fra Ungdomsskolen til ungdomsuddannelser

   ·        et projektforslag med understøtning af en særlig indsats i klubberne (4-6 klasse) med henblik på styrkelse af børns selvforståelse

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget etablerede i forbindelse med budget 2013 en pulje med det formål at finansiere igangsættelse af tværgående projekter med understøtning af forebyggende tiltag og foranstaltninger. Puljen udgjorde i 2013-15 0,25% af driftsbudgettet indenfor Børn & Unge, og fra 2016 0,35%.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Den såkaldte 0,35% pulje har til formål at understøtte projekter med et forebyggede sigte indenfor hele Børn og Ungeområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i vedtagelsen af budgettet for 2016, at der i forbindelse med anvendelsen af puljemidlerne skulle være særlig fokus på småbørnsområdet, d.v.s. projekter målrettet børn i 0-6 års alderen.

    

   Puljen indeholder i 2017 4,3 mio. kr., hvortil kommer eventuelle overførsler fra budget 2016 i form af mindreforbrug.

    

   Grundlæggende er der tale om projekter af op til 3 års varighed indeholdende foranstaltninger, tiltag og indsatser med forebyggende sigte. Der laves i udgangspunktet 2 opfølgninger af alle projekter undervejs, ligesom alle projekter evalueres ved deres afslutning.

    

   Chefgruppen har – efter konsultation i forvaltningens ledergrupper – udarbejdet forslag til og beskrivelse af en række nye tværgående projekter, som udvalget anmodes om at tage stilling til.

    

   I oversigtsform foreslås følgende nye projekter igangsat:

   ·        Samarbejdsaftale med VIA

   ·        Grundlag for Børns læring

   ·        Udvikling af indsatser i TOPI

   ·        Forebyggelse af overvægt hos børn og Unge

   ·        Theraplay, (behandling af psykiske, adfærdsmæssige og fysiske symptomer, grundet følelsesmæssige påvirkninger).

   ·        Opsporing og indsats i forhold til børn med skæve kranier

   ·        Indsatsen til sårbare gravide

   ·        Akutteam i sundhedsplejen

   ·        Understøtning af velfærdsteknologiske prøvehandlinger

    

   Hver af de anførte projekter, budgettet samt tidsplanen for disse er anført i bilag 1

   Af bilaget fremgår tillige en beskrivelse af igangværende projekter, budgettet for disse samt afslutningstidspunkt.

    

    

   Alternativer

   Udvalget har mulighed for at pege på andre projekter end de i sagsbeskrivelsen anførte samt til finansieringen af disse

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne som igangsættes vil have en varighed på maksimum 3 år.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

 • 3 Boligsocial Helhedsplan 2017 - 2021
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Disse helhedsplaner udarbejdes af boligorganisationerne og danner grundlag for det endelige tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden.

    

   For at komme i betragtning til støtte skal beliggenhedskommunen anbefale helhedsplanen. Derudover er kommunal medfinansiering af de boligsociale indsatser et krav for, at helhedsplanen kan opnå støtte fra Landsbyggefonden.

    

   Byrådet godkendte på sit møde 13. april 2016 (sag nr. 15) forslag til prækvalifikation for perioden april 2017 - marts 2021. Landsbyggefonden har efterfølgende godkendt prækvalifikationen, og Boligselskabet Viborg, Bjerringbro Andelsboligforening og Boligselskabet Sct. Jørgen har i samarbejde udarbejdet udkast til en samlet boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021. Repræsentanter fra Viborg Kommunes forvaltninger Job & Velfærd samt Børn & Unge har deltaget i udarbejdelsen af helhedsplanen.

    

   Forslag til Boligsocial Helhedsplan for Viborg Kommune 2017-2021 behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, med henblik på byrådets godkendelse og anbefaling til Landsbyggefonden.

    

   Boligsociale indsatser

   Den boligsociale helhedsplan har karakter af en overordnet strategisk samarbejdsaftale, med tilhørende indsatsplaner for områderne

   • Uddannelse og beskæftigelse
   • Forebyggelse og forældreansvar
   • Tryghed og trivsel

    

   Helhedsplanen omfatter 6 afdelinger i de tre boligselskaber: Vestervang, Houlkærparken, Houlkærvænget, Ellekonebakken (alle Viborg), Egeparken (Bjerringbro) og Rødkærparken (Rødkærsbro). En udførlig beskrivelse, herunder målsætninger for indsatserne, fremgår af de vedhæftede bilag.

    

   Den strategiske samarbejdsaftale og de tilhørende indsatsplaner forventes at kunne understøtte de indsatser, som Viborg Kommune har prioriteret på især Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets områder.

    

   Den overordnede ledelse af Boligsocial Helhedsplan 2017 – 2021 varetages af en bestyrelse med deltagelse af boligselskaberne, Viborg Kommune samt biskoppen for Viborg Stift. Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Børn & Unge samt Mette Andreassen, direktør for Job & Velfærd repræsenterer Viborg Kommune i denne bestyrelse.

    

   Kommunal medfinansiering af udgifter til boligsocial indsats

   I forslag til den boligsociale helhedsplan indgår følgende udgifter, der foreslås dækket af Viborg Kommune:

    

   Udlån af medarbejder fra Job & Velfærd i alt 2017 - 2021

   2.200.000 kr.

   Udlån af medarbejder fra Børn & Unge i alt 2017 - 2021

   2.000.000 kr.

   Kontant bidrag

   3.000.000 kr.

   I alt

   7.200.000 kr.

    

    

   Indregnet i ovenstående udlån er dels udlån af en fuldtidsmedarbejder fra hvert direktørområde, dels deltagelse af en række medarbejdere fra Viborg Kommune i et løbende samarbejde med boligselskaberne om den boligsociale indsats, blandt andet i form af deltagelse i den boligsociale helhedsplans bestyrelse og forskellige følgegrupper.

    

   På møderne i Børne- og Ungdomsudvalget (26. april 2016 sag nr. 2) og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (28. april 2016 sag nr. 3) er det i begge udvalg besluttet at anvende en del af udvalgenes råderum på 0,5% til finansiering af den boligsociale helhedsplan. Hvert udvalg bidrager således med 0,9 mio. kr. årligt – i alt 7,2 mio. kr. i projektperioden.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at Byrådet godkender Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1. at Byrådet godkender Boligsocial Helhedsplan 2017-2021 for Viborg Kommune og anbefaler denne til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

 • 4 Anlægsbevilling til ombygning af køkkenfaciliteter i daginstitutioner (bevillingssag)
  • Resume

   Hver andet år skal forældrene til børn til afstemning i alle daginstitutionerne have mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid. Afstemningen i november 2016 viste, at forældrene i 10 nye børnehuse ikke fravalgte ordningen, heraf har 4 børnehuse i forvejen de nødvendige køkkenfaciliteter og 6 børnehuse har behov for nye køkkenfaciliteter.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.

   2.    at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende/igangværende budgetlægning for 2018-2022.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   1.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Pulje daginstitutioner” forhøjes med 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017.

   2.    at udgiften på 4.425.000 i 2017 finansieres ved nedsættelse af rådighedsbeløbene, der er afsat med 1.500.000 på kontoen ”Indretning af køkkener” og afsat med 2.925.000 på kontoen ”Pulje daginstitutioner” på overslagsåret 2018 (i budget 2017-2021), idet beløbene tilsvarende nedsættes ved den kommende / igangværende budgetlægning for 2018-2022.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Den 3. januar 2017 (sag nr. 10) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at indstille til Byrådet, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.950.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 til kontoen ”Pulje daginstitutioner”. Anlægsbeløbet er til udbedring af forskellige pludselige opståede mindre renoveringsbehov, mindre uforudsete anlægsopgaver samt til ombygning af køkkenfaciliteter.  

   Anlægsudgiftsbevillingen ”Pulje daginstitutioner” forudsætter Byrådets godkendelse på møde den 25. januar 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Der har i november måned 2016 været afholdt valg i alle børnehusene.

    

   Beskrivelse

   Kommunen er forpligtet til at sørge for de nødvendige køkkenfaciliteter, der gør, at der kan fremstilles et sundt frokostmåltid i børnehusene. Efter en gennemgang af de nødvendige ombygninger af køkkenfaciliteterne er den samlede udgift anslået til 5.994.321 kr. (se bilag).

   I henhold til investeringsoversigten er der i 2017 afsat en pulje på 1.950.000 kr. til mindre anlægsopgaver i Dagtilbud. Udgiften til mindre uforudsete anlægsopgaver samt til ombygning af køkkenfaciliteter i børnehusene overstiger bevillingen. Der søges derfor om en forhøjelse af bevillingen på 4.425.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017 - således, at den samlede anlægsbevilling bliver 6.375.000 kr. (i 2017-priser).

    

    Investeringsoversigten 2017-2020(alle beløb er i 2017-priser):

    

   År 2017
   (forventet frigivet den 25/1 17)

   År 2018

   År 2019

   År 2020

   Indretning af køkkener

   0

   1.500.000

   0

   0

   Pulje daginstitutioner

   1.950.000 kr.

   2.925.000 kr.

   3.050.000 kr.

   1.000.000 kr.


   Vurdering af behov for- og planlægning af udbud på rådgiverydelser, foretages i samarbejde med Ejendomme og Energi.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets samt Byrådets godkendelse, vil forvaltningen antage rådgiver, og udbudsformen bliver i offentlig licitation/fagentrepriser

    

   Finansiering

   Forvaltningen foreslår, at merudgiften på 4.425.000 kr. i 2017 finansieres ved fremrykning af 1.500.000 og 2.925.000 kr. fra 2018.

   Det forventes dog, at der fortsat i overslagsårene vil være behov for midler til puljen, hvorfor dette medtages til budgetforhandlingerne for 2018-22.

    

   Alternativer

   Intet

    

   Tidsperspektiv

   Ombygningen af produktionskøkkenerne forventes at være færdig ultimo 2017.

    

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Da der er tale om en fuldt forældrefinansieret madordning, vil der ikke være tale om en øget økonomisk driftsudgift. Derimod må der forventes øgede udgifter til fripladser, da madordningen er omfattet af samme regler som øvrige fripladser.

   Udgiften til etablering af køkkenfaciliteter er en éngangsudgift

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   I henhold til Dagtilbudslovens § 16 a, b og Viborg Kommunes retningslinjer skal forældrene til børn i daginstitutioner hvert andet år have mulighed for at fravælge kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid.

    

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 5 Til- og ombygning Brattingborgskolen (bevillingssag)
  • Resume

   Brattingsborgskolen har igennem flere år haft mangel på lokaler. Der er allerede nu en stor klasse på mellemtrinet og skolestart 2017 udløser en stor BH-klasse i 2 spor, hvorfor en til- og ombygning er en nødvendighed.

    

   Musik og håndarbejde deler p.t. lokale. Brattingborgskolen ønsker at nytænke håndarbejde og gøre det mobilt og få et større areal til musikundervisning.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at licitationsresultatet godkendes

    

   2.    at om- og tilbygningen igangsættes

    

   3.    at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 4.313.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017

    

   4.    at udgiften på 4.313.000 kr. finansieres

    

   med 3.800.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)

    

   med 513.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.   at licitationsresultatet godkendes

    

   2.   at om- og tilbygningen igangsættes

    

   3.   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner)” forhøjes med 4.313.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017

    

   4.   at udgiften på 4.313.000 kr. finansieres

    

   -       med 3.800.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)

   -       med 513.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Til- og ombygningen har været planlagt siden 2011, men er først kommet på investeringsoversigten i 2017.

    

   Projektet er igangsat i 2016, hvor en del af skolens selvfinansiering fra 2015 på 1 mio. kr. er anvendt til intern rådgiver samt projektering.

    

    

   Inddragelse og høring

   Ejendomme & Energi har afholdt workshops i 2016 med Brattingborgskolens ledelse, bestyrelse og personale.

    

    

   Beskrivelse

   Ejendomme & Energi er i samarbejde med Viborg Ingeniørerne rådgiver på opgaven og der foreligger nu et forslag om en tilbygning i 2 plan. (Bilag 1)

    

   I nedre plan på 133 m2 indrettes SFO- og musikværksted. Musiklokalet disponeres med depot samt instrument niche. Via rullegitter kan nichen åbnes mod lokalet og fungere som miniscene og når lokalet bruges til andre aktiviteter – eksempelvis SFO – vil instrumenterne stå beskyttet.

    

   Øvre plan på 133 m2 tilknyttes til mellemtrinets klasselokaler der indrettes med lokale til håndværk & design, der også kan anvendes til fællesrum for mellemtrin og klub.

    

   Endvidere en tilbygning på 34m2 til teknisk serviceleder.

    

   Det nuværende lokale for musik og håndværk indrettes til klasselokale for mellemtrinet og der etableres foldevæg mellem to eksisterende klasseværelser. Endvidere nedrives eksisterende SFO.

    

   Der har den 05.01.2017 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat

   Vinterforanstaltninger

   Uforudsete udgifter (10%)

    

   3.920.047

   78.353

   392.000

    

   4.390.400

   Bygherreleverancer:

   Smartboard + projektorer

   Alarm m.v.

    

   50.000

   45.000

    

   95.000

   Omkostninger:

   Intern rådgivning

   Intern projektering (7,5%af håndværkerudgifter)

   Ingeniørrådgivning + optegning af elementer

   Miljøsanering, landinspektør, geoteknik, licitation, tryk m.v.

    

   144.500

   329.300

   295.000

   58.800

    

   827.600

   Total

   5.313.000

    

    

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2017 afsatte beløb på 3.800.000 kr. til projektet samt med 513.000 kr. fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017.

   Skolens selvfinansiering på 1.000.000 kr. er overført til kontoen ”Brattingborgskolen(helhedsplaner) i 2016. Derfor søges der om frigivelse af i alt 4.313.000 kr.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Forvaltningen forventer følgende tidsplan:

   Byggestart:    1. marts 2017

   Aflevering:     Ultimo september 2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   I forbindelse med en tilbygninger på 300 m2 vil der blive afledte driftsudgifter til el, vand og varme.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

 • 6 Etablering af ventilation i Vinklen, Bøgeskovskolen (bevillingssag)
  • Resume

   Der har i flere år været klager over indeklimaet i Vinklen på Bøgeskovskolen.

    

   I 2013 besigtigede Teknik & Miljø stedet. Ud fra målinger af indeklimaet, gennemgang af ventilationsanlæg samt udsagn fra personale er der store problemer med træk ved friskluftsindtagene til lokalerne.

    

   For at undgå et straks påbud fra Arbejdstilsynet(AT) bør der etableres et nyt ventilationsanlæg i Vinklen på Bøgeskovskolen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at licitationsresultatet godkendes

    

   2.    at etablering af nyt ventilationsanlæg igangsættes

    

   3.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2017

    

   4.    at udgiften på 2.100.000 kr. finansieres

    

   med 1.596.000 kr. i 2017 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016

    

   med 504.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1.    at licitationsresultatet godkendes

    

   2.    at etablering af nyt ventilationsanlæg igangsættes

    

   3.    at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.100.000 kr. til kontoen ”Etablering af ventilationsanlæg i Vinklen, Bøgeskovskolen” med rådighedsbeløb i 2017

    

   4.    at udgiften på 2.100.000 kr. finansieres

    

   -         med 1.596.000 kr. i 2017 af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”, idet det forudsættes, at beløbet overføres til 2017 i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for 2016

   -         med 504.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

    

   Inddragelse og høring

   Skoleleder og serviceleder, Bøgeskovskolen

    

   Beskrivelse

   Vinklen blev bygget i 2001/2002, hvor fællesrummet blev ventileret via naturlig ventilation og klasseværelserne via hybridventilation. Efter udtalelser fra AT og embedslæge bekymrede man sig allerede dengang om naturlig ventilation i bygningen.

    

   Teknik & Miljø har bl.a. målt for høje CO2-værdier, som formentlig er for høje pga. lukkede friskluftspjæld for at undgå træk.

    

   Derudover er det problematisk den måde, udsugningssystemet i klasseværelserne er udført på. bl.a. med risiko for ophobning af snavs i udsugningskamre som også er utætte, risiko for brandsmitte mellem klasselokaler via ringe brandtætning om rørgennemføringer samt ingen mulighed for indregulering af luftmængder.

    

   Teknik & Miljøs konklusion af ovenstående er, at der bør etableres et nyt ventilationsanlæg.

    

   Ejendomme & Energi er sat på opgaven i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll.

    

   Såfremt Byrådet godkender indstillingen etableres der nyt ventilation i klasselokaler og fællesrum og aggregatet placeres i cykelskur.

    

   Der har den 12.01.2017 været afholdt licitation på projektet. På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget:

    

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat

   Uforudsigelige udgifter (10%)

    

   1.479.666

   147.934

    

   1.627.600

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver

   Øvrige omkostninger

    

   302.050

   80.000

   90.350

    

   472.400

   Total

   2.100.000

    

   Finansiering:

    

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte beløb 1.596.000 kr. på ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” og restbeløbet 504.000 kr. kan finansieres fra ”Pulje til påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2017.

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

    

   Tidsperspektiv

   Etableringen af nyt ventilationsanlæg opdeles i 2 etaper og forvaltningen forventer følgende tidsplan: 

   Etape 1         opstart 27.02.2017

   Etape 2         opstart 03.04.2017

   Aflevering                 19.05.2017

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

 • 7 Foreningslivet i Frederiks søger om tilskud til aktivitetsmedarbejder i samarbejdsprojekt mellem Frederiks Skole og de lokale foreninger.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 29. november 2016 (sag 1) fastholdes

  • Sagsfremstilling

   Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i sit møde den 5. januar 2017 følgende sag, (sag 1 på dagsordenen):

    

   Foreningerne i Frederiks har sendt ansøgning om tilskud til et samarbejdsprojekt mellem Frederiks Skole og foreningerne i Frederiks.

    

   I ansøgningen anføres, at baggrunden for ansøgningen er, at ”den åbne skole”, hvor samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft og i forlængelse heraf skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og med de muligheder, som foreningslivet og lokalområdet rummer. Dette skal være med være med til at understøtte en alsidig dagligdag og sikre læring og trivsel.

    

   Det anføres, at foreningslivet i Frederiks allerede har erfaringer ind i ”den åbne skole”, idet man sammen med skolen har afholdt to idrætsdage, hvor frivillige sørgede for aktiviteterne i henholdsvis fodbold og håndbold/gymnastik. Disse dage har været til gavn for forening og skole og har bl.a. resulteret i stigende medlemstal og en ny håndboldafdeling i Alhedens IF med 5 nye hold. Men det anføres også, at der fortsat er en del børn, der ikke er fritidsaktive og i forlængelse af møde arrangeret af Viborg Kommune med deltagelse af skolerne, hallerne og foreningerne den 4. oktober 2016, har foreninger og skole i Frederiks udarbejdet ansøgning med forslag om fælles ansættelse af en aktivitetsmedarbejder i Frederiks.

    

   Formålet er, at man via aktivitetsmedarbejderen ønsker at højne indsatsen omkring skole- og foreningssamarbejdet og med en forebyggende indsats, som styrker et lokalsamfund, hvor alle bidrager til fællesskabet. Formålet er at få ansat en medarbejder, som både har sin daglige gang på skolen og i foreningen og som kan være bindeled for elever, forældre og de frivillige i foreningslivet.

    

   Projektet indebærer, at eleverne får mulighed for at afprøve forskellige fritidsaktiviteter i skoletiden og derved evt. finder deres kommende fritidsinteresse. Herudover er der fokus på at hjælpe børn og unge i gang med en passende og målrettet fritidsaktivitet, som giver dem gode oplevelser med idræt, bevægelse og aktiv fritid og på den måde fastholde børn og unge i foreningslivet og i lokalsamfundet.

    

   Konkret vil foreningslivet stå bag 5-6 aktivitetsdage i løbet af et skoleår med involvering af 15-20 frivillige pr. gang og herudover skal aktivitetsmedarbejderen i det daglige have sin gang i skolen og hos foreningerne og her sikre, at de børn, der i dag ikke er foreningsaktive, kan finde en for dem passende fritidsaktivitet.

    

   Projektet planlægges til skoleåret 2017/2018 med forudgående planlægning og det er således målet, at ansættelsen af en projektmedarbejder er på plads i april/maj 2017.

    

   Initiativtagernes budget for projektet indebærer, at der kan ansættes en projektmedarbejder i skolens regi på fuld tid i projektperioden og der søges tilskud til en samlet budgetramme på 450.000 kr., som foreslås fordelt mellem foreningerne i Frederiks, Frederiks Skole og Viborg Kommune.

    

   Det anføres, at man lokalt har lavet en fordelingsnøgle og at der pt. foreligger tilsagn om 110.000 kr. og at det forventes, at man kan samle 150.000 kr. lokalt.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede ansøgningen på mødet den 29. november 2016 i forbindelse med sag om ”Prioritering af Børne- og Ungdomsudvalgets råderum budget 2017-2020”, hvor udvalget besluttede at bidrage med 100.000 kr. til dækning af skolens udgift på projektet.

    

   I forhold til Kultur- og Fritidsudvalget bemærkes, at projektet primært kan ses som et samarbejdsprojekt mellem lokalområdet (foreningerne, idrætshallen m.fl.) og skole, men at projektet også ses som et forsøgsprojekt, som kan afklare potentiale i forhold til at sikre flere idræts- og foreningsaktive unge i foreninger og lokalområder.

    

   Forvaltningen kan i forlængelse heraf pege på en model, hvor Kultur- og Fritidsudvalget bidrager med tilskud på 100.000 kr., svarende til Børne- og Ungdomsudvalget bidrag til projektet. Tilskuddet kan finansieres med 50.000 kr. som tilskud til udgifterne til de lokalemæssige rammer og 50.000 kr. som finansieres af udvalgets dispositionssum.

   Det forudsættes, at de initiativtagerne/de lokale foreninger bidrager med mindst 100.000 kr.

    

   Det foreslås, at det i forlængelse heraf præciseres, at der er tale om et forsøgsprojekt, som afvikles i skoleåret 2017/2018 og evalueres medio 2018.

    

    

   Direktøren for Kultur, Service & Events, indstiller,

    

   at udvalget drøfter sagen med henblik på udvalgets stillingtagen til ansøgningen om tilskud til projektet.

    

    

   Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende

    

   at sagen oversendes til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, idet Kultur- og Fritidsudvalget giver tilsagn om at støtte projektet med lokaletilskud til lokalemæssige rammer med op til 50.000 kr.,

    

   at tilskuddet finansieres fra konto vedr. lokaletilskud.

    

    

   Anders Bertel deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen på grund af inhabilitet.

    

   Som anført i beslutningen oversender Kultur- og Fritidsudvalget sagen til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, hvortil henses, at Børne- og Ungdomsudvalget i sit møde den 29. november 2016 (sag 1) besluttede at bevilge 100.000,- kr. til samarbejdet mellem Frederiks Skole og foreninger i Frederiks. Bevillingen blev givet for 1 år.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes med dette punkt om at tage stilling til, hvorvidt beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget giver anledning til at ændre udvalget beslutning, jf. ovenstående.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt beslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget af 5. januar 2017 (sag 1), giver anledning til at ændre Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 29. november 2016 (sag 1)

 • 8 Medarbejderforslag Børn og Unge
  • Resume

   Det er politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Dette med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende. De indkomne medarbejderforslag drøftes med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der findes anledning til at rejse en konkret sag til udvalgets behandling.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   1. at orienteringen tages til efterretning

    

   2. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt det indkomne forslag giver anledning til efterfølgende rejsning af konkret sag i udvalget

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1. Orienteringen taget til efterretning.

    

   2. Børne- og Ungdomsudvalget finder ikke anledning til, at der på baggrund af det indkomne forslag skal rejses en særskilt sag i udvalget

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget har ved alle udvalgets møder siden 30. august 2016 kontinuerligt fået forelagt de indkomne medarbejderforslag til stillingtagen

    

    

   Inddragelse og høring

   Fælles-MED Børn og Unge fik på mødet den 6. januar 2017 de indkomne medarbejderforslag forelagt.

    

    

   Beskrivelse

   Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.

    

   Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således det er muligt følge op og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.

    

   Der er tale om en forsøgsordning, som indtil videre løber frem til midten af november måned, hvor Hoved-MED og Byrådet på et temamøde vil modtage en status.

    

   Den rent praktiske administration af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne (i dette tilfælde Børn og Unge) modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.

   De forslag, der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

   De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udvalget til beslutning på sædvanlig vis.

   Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.

    

   Sekretariatet har i perioden fra 23. december 2016 til 19. januar 2017 modtaget 1 medarbejderforslag, ledsaget af forvaltningens forslag til ekspedition, som her i dens fulde ordlyd vedlægges i bilag 1 til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Økonomi- og Erhvervsudvalget tager i sit møde den 18. januar 2016 endelig stilling til det videre arbejde med forsøgsordningen

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet

  • Bilag

 • 9 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2017
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller foreslår,

    

   1. at møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Møde- og aktivitetsplanen for Børne- og Ungdomsudvalget i 2017 blev godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet

    

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 10 Anmodning om navneændring af dagbehandlingen
  • Resume

   Familiecenter Viborg – Dagbehandling, ønsker at foretage navneændring til Familiecenter Viborg.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til den fremsendte anmodning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   Navneændringen til ”Familiecenter Viborg” godkendt

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet            

    

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget har ved flere lejligheder været drøftet i Familiecenter Viborg – Dagbehandlings personalegruppe

    

    

   Beskrivelse

   Familiecenter Viborg – Dagbehandling, Sct. Laurentii Vej 14, 8800 Viborg ønsker at foretage navneændring til Familiecenter Viborg.

   Begrundelsen herfor er, at begrebet ”familiecenter” på landsplan er kendetegnet ved at udgøre familieorienterede ambulante tilbud indenfor børn- og ungeområdet. Omvendt er begrebet ”dagbehandling” typisk en betegnelse, som gælder ambulante tilbud indenfor voksenområdet. Det nuværende navn har derfor i nogle sammenhænge givet anledning til en vis begrebsforvirring

    

    

   Alternativer

   Intet

    

    

   Tidsperspektiv

   Virkning fra børne- og Ungdomsudvalgets eventuelle godkendelse                 

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet


   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

 • 11 Ny tildelingsmodel på skoleområdet
  • Resume

   Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Den nye model tager udgangspunkt i, at der skal være en tildeling til skole, elev og klasse, og at socioøkonomi skal indgå i modellen. Desuden indeholder modellen et forslag til den fremtidige finansiering af specialtilbud. Hver af de i modellen beskrevne parametre kan justeres, således at modellen fungerer som udgangspunkt for forskellige variationer. Justerer man eksempelvis på klassetildelingen, har det automatisk indflydelse på de øvrige parametre i modellen og dermed også resultatet for den enkelte skole.

    

   På baggrund af tilbagemeldingerne fra workshoppen den 11-01-2017 fra forældre, medarbejdere og skoleledere, præsenteres der i denne sag 3 variationer over den nye model, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Det betyder følgende modeller præsenteres i sagen:

   • Den nye tildelingsmodel, udarbejdet af arbejdsgruppen.

   Modellen tager udgangspunkt i en beregnet gennemsnitsudgift til henholdsvis skole, elev og klasse og en restpulje fordelt pr. elev efter socioøkonomiske faktorer (Model 1).

   • En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse (Model 2a og 2b)
   • En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små (Model 3a og 3b).
   • En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille (Model 4a og 4b).

    

   Udvalget bedes tage beslutning om hvilken model/variation af modellen, der skal arbejdes videre med – både i forhold til dialogmødet den 30-01-2017 og med henblik på endelig beslutning om, hvad der skal sendes i høring den 01-03-2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

   1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, hvilken variation af den nye ressourcetildelingsmodel, der skal beskrives yderligere.
   2. at en medarbejderrepræsentant i skolebestyrelserne inviteres med til dialogmødet den 30-01-2017.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-01-2017

   Fraværende: Søren Gytz Olesen

   1.      De udarbejdede modeller indgår i dialogen med parterne til dialogmødet den 30. januar 2017.

    

   2.   Der arbejdes videre med og vægten lægges på en ressourcetildelingsmodel baseret på et taxametertilskud pr. elev – opdelt i forhold til: indskoling, mellemtrin og udskoling – samt opdelt i en andel til: ledelse, administration og undervisning.  

    

   3.   Alle skoler tildeles et grundtilskud. Grundtilskuddet vil afhænge af, hvorvidt der er tale om en fødeskole (0-6. kl.) eller en overbygningsskole (7.-9. kl.).

    

   4.   I det videre overvejes at indbygge en incitamentsstruktur, som fremmer indsatsen og ’bevægeligheden’ på den enkelte skole.

    

   5.   Socioøkonomiske faktorer skal indgå som et delelement i ressourcetildelingen. Den nærmere model afventer den igangværende faglige analyse. Når denne analyse foreligger, besluttes den endelige ressourcetildelingsmodel. Her aftales også hvor stor en del af budgetterne, der skal fordeles efter denne model.

    

   6.   Forslag til model for dagtilbudsområdet, hvor de socioøkonomiske faktorer indgår beskrives af forvaltningen.

    

   7.   Der inviteres en medarbejderrepræsentant fra hver af skolebestyrelserne med til dialogmødet den 30-01-2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr. De 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

    

   Byrådsmødet den 12-10-2016 (sag 2) blev det besluttet at udarbejde af en ny ressourcetildelingsmodel skulle udarbejdes i 2 step. En midlertidig model for 2017 og en endelig model, der skal træde i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.

    

   Byrådsmødet den 23-11-2016 (sag 8) godkendte Byrådet den midlertidige tildelingsmodel for 2017. De godkendte ligeledes kommissoriet for den tildelingsmodel, der skal træde i kraft 01-01-2018 og som er beskrevet i denne sag.

    

   Inddragelse og høring

   2 repræsentanter for skolelederne, 2 fælles tillidsrepræsentanter fra Danmarks Lærerforening (DLF) og 1 fælles tillidsrepræsentant fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) deltager i arbejdsgruppen.

   Formænd og næstformænd i skolebestyrelser og lokale MED-udvalg på skolerne samt skole-MED har den 11-01-2017 deltaget i en workshop.

    

   Formålet med workshoppen var:

   • At forældre- og medarbejderrepræsentanter samt skoleledere fik præsenteret principperne bag den nye model
   • At arbejdsgruppen fik feed back på modellen med henblik på denne sagsfremstilling
   • At Børne- og Ungdomsudvalget fik nogle opmærksomhedspunkter og anbefalinger fra deltagerne med henblik på denne drøftelse af den nye model.

    

   Tilbagemeldingerne fra workshoppen, et sammendrag af tilbagemeldingerne og hvilke handlinger tilbagemeldingerne har givet anledning til er vedhæftet som bilag 3?

    

   30-01-2017 afholdes der dialogmøde på skoleområdet med formand og næstformand i skolebestyrelserne. På mødet vil deltagerne blive præsenteret for nogle mere konkrete bud på, hvad forskellige variationer af modellen vil betyde for den enkelte skole. Vi foreslår derfor, at medarbejderrepræsentanten fra skolebestyrelsen også inviteres med.

    

   Der er høringsperiode i forhold til den endelige model i perioden fra den 01-03-2017 til 14-03-2017.

    

   Beskrivelse

   Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet tager jf. budgetforliget udgangspunkt i:

   • En grundig analyse af hvordan ressourcerne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdigt end i dag.
   • En tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elev
   • Socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så ressourcetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.

    

   Modellen bygger ligeledes på principperne fra den nuværende model om, at:

   • Være administrativ enkel, gennemskuelig og forudsigelig
   • Sikre, at alle skoler kan løse deres opgave
   • Bygge på princippet om forbundne kar

    

   Herudover indeholder den nye tildelingsmodel principper for, hvilke opgaver, der skal løses for centrale og decentrale midler, herunder eksempelvis finansiering af specialtilbud.

    

   Det foreslås at finansiering af følgende områder ikke ændres med den nye tildelingsmodel:

   • SFO og klubområdet
   • 2-sprogede (flygtninge mv.)
   • Skolelederløn
   • 10. klasse
   • Befordring af specialelever
   • Benyttelse af selvejende haller
   • Konvertering af understøttende undervisning
   • Diverse – indkøb af skole pc’ere, kompetencemidler mv.
   • Bidrag til statslige og private skoler
   • Andre særtildelinger (eks. Læsecenter, svømmehal etc.)

    

   Ovenstående områder koster i dag ca. 230 mio. kr.

    

   Det der omfordeles i den nye model omfatter ca. 600 mio. kr.

    

   Den nye model indeholder følgende parametre (Bilag 1: Model 1):

   ·        Skole – Taksten er baseret på en gennemsnitlig udgift til bygninger, administration etc. fordelt pr. elev. Eksempelvis el, vand, varme, vedligeholdelse, repræsentation, kontorartikler

   ·        Elev – Taksten er baseret på et gennemsnit af udvalgte skolers indberetning af udgifter til vejlederfunktioner, pædagogiske læringscentre (PLC), tillidsrepræsentanter (TR) etc. pr. elev.

   ·        Klasse – Taksten for en klasse baseret på en beregning af, hvad det som minimum koster at have en lærer/pædagog i henholdsvis 30, 33 og 35 timer, når klasserne deles ved 28 elever og der minimum er én klasse pr. årgang pr. skole.

   ·        Inklusion – et beløb fordelt pr. elev efter socioøkonomiske faktorer (KORA’s beregning ifht. de elever, der går på skolen). Det samlede beløb til fordelinger omfatter det der er til rest, når skole-, elev- og klassetaksten er fordelt.

   ·        Specialtilbud (decentral) – En andel af de midler, der i dag bruges til specialtilbud fordeles til skolerne efter socioøkonomiske faktorer (KORA’s beregning ifht. de elever, der bor i skoledistriktet). Efterfølgende er skolerne forpligtet til at betale en takst på ca. 135.000 pr. elev for alle børn bosat i skoledistriktet, der visiteres til specialtilbud.

   ·        Specialtilbud (central) – En andel af de midler, der i dag bruges til specialtilbud lægges fremadrettet i en central pulje. Puljens formål er at kompensere de specialtilbud, der er dyre end den takst skolerne bidrager med, således at specialtilbuddene ikke vil opleve ændringer i deres budget i forhold til i dag.

    

   Beregningerne for taksterne til de enkelte parametre tager udgangspunkt i faktuelle udgifter, men skal ikke ses som en rettesnor for hvor meget den enkelte skole skal bruge på de enkelte områder. Skolen prioriterer, som nu, stadig den samlede sum.

    

   Yderligere beskrivelse af modellen og dens konsekvenser for den enkelte skole, kan findes i bilag 1.

    

   Alternativer

   • En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse (Bilag 1: Model 2a og 2b)
   • En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små (Bilag 1: Model 3a og 3b).
   • En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille (Bilag 1: Model 4a og 4b).

    

   Yderligere beskrivelse af de tre variationer over den nye model og deres konsekvenser for den enkelte skole, kan findes i bilag 1.

    

   Tidsperspektiv

   Med udgangspunkt i, at skolerne skal kende principperne for hvordan økonomien tildeles, inden de planlægger næste skoleår, skal en ny ressourcetildelingsmodel være besluttet i Byrådet senest den 19-04-2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Konsekvensen af at vedtage en ny tildelingsmodel er at nogle skoler vil få færre midler end de har i dag og nogle skoler vil få flere.

    

   Det kan overvejes om der efterfølgende er behov for at revidere taksterne til eksempelvis SFO, specialtilbud, 10. klasse etc. Nye takster kan få konsekvenser for det samlede beløb, der er til rådighed for fordeling til skolerne.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag