Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 03-01-2017

Referat

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation pr. 30. november 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 30. november 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. november 2016 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Budgetopfølgningen pr. 30. november 2016 blev taget til efterretning.

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

   ·         30. november 2016 deltaget i politisk møde (KL) om 0-18 års området i Middelfart (materiale fra dagen er vedlagt som bilag)

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

   ·         Skolechef Chris Rævsgaard Hansen orienterer om A-klasserne på Vestervang Skole

   ·         Skolechef Chris Rævsgaard Hansen orienterer om status på sagen sag om organisering af specialtilbud og forsøgsprojekterne i tilknytning hertil

    

   3.    Kommunaløkonomisk Forum

    

   Direktøren og Skolechefen deltager med oplæg vedr. det forhold, at folkeskolereformen har ændret styringen af folkeskolen. Det gælder både den faglige styring og den økonomiske styring. Mange kommuner har været igennem en kæmpe omstillingsproces, og politikerne og forvaltningen er mange steder kommet tættere på styringen af skoleområdet. Politikerne har sat mål og krav for, hvordan de ønsker, at folkeskolen skal indrettes, så der opnås højest mulig kvalitet i elevernes skolegang.

    

   På debatmødet præsenteres erfaringer med den ændrede tilgang til styring. Hvilke erfaringer har man gjort sig med både den faglige og økonomiske styring? Hvordan har man sikret, at effekter afspejler ressourcerne? Hvilken ledelsesinformation er nødvendig og relevant for politikerne for at kunne foretage de nødvendige prioriteringer? Viborg og Holstebro Kommune vil på debatmødet komme med deres bud på fem gode råd til tilrettelæggelsen af styringen, så kommunen opnår den bedste ressourceanvendelse

    

   4.    Der er modtaget bekræftelse på overnatning ifm. Børn og Unge topmødet i Aalborg Kongres & Kultur Center den 2. og 3. februar 2017. Program for dagene er vedlagt som bilag. Samkørsel aftales på mødet.

    

   5.    Konference

    

   KL indbyder til konferencen – ”Kommunestyret er i forandring – hvor skal vi hen?”. Konferencen afholdes den 24. januar 2017 kl. 16.00-21.00 på Comwell Rebild. Program for konferencen vedlægges som bilag.

    

   6.    Tilføjet på mødet:

   • Workshop vedr. ny ressourcetildelingsmodel den 11. januar 2017 kl. 17-21 i Multisalen på Viborg Rådhus med deltagelse skolebestyrelser og MED-udvalg
   • Invitation til indvielse af ny heldagslegestue på Søndermarksvej den 27. januar 2017 kl. 09.00-10.00
   • Invitation til indvielse af Hammershøj Børnehave den 24. februar 2017 kl. 13.00-14.30
  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Orienteringen og de givne meddelelser blev taget til efterretning

 • 3 Medarbejderforslag for Børn og Unge
  • Sagsfremstilling

   Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.

    

   Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således det er muligt følge op og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.

    

   Der er tale om en forsøgsordning, som indtil videre løber frem til midten af november måned, hvor Hoved-MED og Byrådet på et temamøde vil modtage en status. På baggrund af bl.a. dette temamøde vil Økonomi- og Erhvervsudvalget i sit møde i januar måned 2017 tage endelig stilling til det videre arbejde med forsøgsordningen.

    

   Den rent praktiske administration af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne (i dette tilfælde Børn og Unge) modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.

   De forslag, der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

   De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udvalget til beslutning på sædvanlig vis.

   Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.

    

   Sekretariatet har i perioden fra 19. november til 22. december 2016 modtaget 1 medarbejderforslag, ledsaget af forvaltningens forslag til ekspedition, som her i dens fulde ordlyd vedlægges i bilag 1 til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.

    

   Fælles-MED Børn og Unge fik på mødet den 13. december 2016 det indkomne medarbejderforslag forelagt. Fælles-MED havde ingen bemærkninger til medarbejderforslaget eller til forslag om ekspeditionen af dette.

    

   På baggrund af en drøftelse af det indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til hvorvidt der – indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde – findes anledning til at rejse en konkret sag til udvalgets behandling.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt det indkomne forslag giver anledning til efterfølgende rejsning af konkret sag i udvalget

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Det indkomne forslag giver ikke anledning til rejsning af konkret sag i Børne- og Ungdomsudvalget, hvorefter orienteringen blev taget til efterretning

 • 4 Godkendelse af samarbejdsaftale på respirationsområdet (Børn og Unge)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund og formål

   Samarbejdsaftalen på respirationsområdet er en aftale for borgere, som har behov for hjælp til vejrtrækningen og den behandling og pleje, som er forbundet hermed. Aftalen omfatter udelukkende borgere, hvor der er indgået en aftale mellem Respirationscenter Vest i Skejby og den enkelte kommune. (Aftalen er vedhæftet som bilag 1).

    

   Aftalen er godkendt administrativt i Sundhedsstyregruppen den 3. november 2016 og politisk godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 28. november 2016. Aftalen er sendt til godkendelse i regionens kommuner 5. december 2016.

    

   To forhold ligger til grund for den nye samarbejdstale.

   1. I sundhedsaftalen 2015-2018 er det aftalt, at der skal indgås en samarbejdsaftale mellem region og kommuner på respirationsområdet.
   2. Ny lovgivning og retningslinjer på området, som skal medvirke til at region og kommuner tilrettelægger de fælles hjælpeordninger på en måde så de forenkles.

    

   Formålet med aftalen er:

   • At borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv, og samtidig får behandling af høj kvalitet.
   • At regionens og kommunernes administration af fælles hjælperordninger forenkles og samlet set reduceres.
   • Bedre ressourceudnyttelse.

    

   For Viborg Kommune gælder det, at samarbejdsaftalen omfatter sager, der administreres på chefområderne Børn og Unge, Social og Sundhed og Omsorg.

    

   Aftalens indhold

   Det har været et bærende princip i aftalen, at der arbejdes sammen om borgeren ud fra et helhedssyn og et fælles ønske om mindre og mere enkel administration af området.

    

   Myndighedsansvaret for respirationsbehandlingen, herunder det faglige ansvar, er hos regionen, mens kommunen har myndighedsansvaret for at yde hjælp efter serviceloven og føre tilsyn med denne. Det betyder, at regionen fastlægger behovet for respirationsbehandlingen og kompetenceniveauet hos hjælperne, der udfører respirationsbehandlingen. Kommunen vurderer behovet for hjælp efter serviceloven samt nødvendige kompetencer hos hjælperne.

    

   Den nye bekendtgørelse på området trådte i kraft 31.august 2015. Det betyder at:

   • Udgifterne til hjælperordningerne skal ændres med tilbagevirkende kraft fra denne dato.
   • Igangværende ordninger, der er etableret inden bekendtgørelsen trådte i kraft og ordninger indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden er også omfattet.

   Dette har betydning for den fordelingsprocent, der har været aftalt på eksisterende sager.

    

   Samarbejdsaftalen indeholder desuden principper for fordeling af udgifter omkring følgende:

   • Opstart af fælles hjælperordning.
   • Den periode det tager at oplære et hjælperhold til at varetaget respirationsbehandling i hjemmet.
   • Hvis borgeren bliver indlagt på hospital.
   • Hvis kravene til hjælperens kompetencer for at varetage respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven §§ 83, 85, 95 eller 96 er forskellige. (Baggrundsnotat vedhæftet som bilag 2).

    

   Økonomi

   Udgifterne til respirationspatienterne er, efter forhandling mellem Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner, fastlagt efter følgende principper. Regionen afholder 67 procent af udgifterne og kommunen afholder 33 procent. Fordelingsnøglen gælder både ved midlertidige vikarhold og ved indlæggelse på hospital.

    

   Udgiften til et fast hjælperhold, som typisk består af social og sundhedsassistenter, vil årligt ligge på ca. 2 mio. kr. når der er tale om 24-timers overvågning. Det betyder, at den kommunale udgift vil være på ca. 0,66 mio.kr.

    

   Den samlede udgift for de 161 borgere, som var visiteret i april 2016, var på 340 mio. kr. og den samlede kommunale udgift var således 116,7 mio. kr. Der var pr. 18. april 2016 161 borgere i regionen, som var visiteret til behandling for respirationsinsufficiens i eget hjem.

    

   I Børn og Unge, Familieområdet, er der p.t. en respirationspatient, hvortil der er afsat 168.000 kr. til en fordeling på 6%. Denne fordeling er netop ændret så den nu hedder 19,41 % svarende til en formodet udgift på 543.000 kr. årligt. Såfremt fordelingsnøglen ændres til 33%, vil det medføre en anslået udgift på 930.000 kr. årligt. Med andre ord medfører den nye samarbejdsaftale en merudgift for familieområdet på 387.000 kr.

   Merudgifterne finansieres i 2016 og fremover indenfor den eksisterende økonomiske ramme på handicapområdet.

    

   Det er imidlertid vanskeligt at vurdere de samlede økonomiske konsekvenser for de berørte områder, da antallet af enkeltsager kan skabe store udsving i områdernes økonomi. Det er vurderingen at kommunens økonomi samlet set vil være uberørt af samarbejdsaftalen.

    

   Den videre proces

   Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. februar 2017 og evalueres i 2018.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at samarbejdsaftalen for borgere med kronisk respirationssufficiens godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at samarbejdsaftalen for borgere med kronisk respirationssufficiens godkendes.

 • 5 Anlægsopgave - Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   investeringsoversigten 2017-2021 er der afsat rådighedsbeløb til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals. Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2017 priser):

    

   År 2017

   År 2018

   3.000.000

   7.000.000

    

   Det samlede rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. er afsat med henblik på at samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til ca. 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette kræver en tilbygning på ca. 490 m2, der samtidig skaber plads til heldagslegestue for dagplejerne i Skals.

    

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende undersøgelser samt indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   Finansiering

   Anlægsbevillingen kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til formålet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ” Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. til kontoen ” Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at udgiften på 600.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver

 • 6 Anlægsopgave - Samling af institutionerne i Frederiks (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   På investeringsoversigten 2017-2021 er der afsat rådighedsbeløb til samling af daginstitutioner i Frederiks.

   Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb (i 2017 priser):

    

   År 2017

   År 2018

   År 2019

   1.170.000

   5.250.000

   5.250.000

    

   Det samlede rådighedsbeløb på 11.670.000 kr. er afsat med henblik på at samle daginstitutionerne i Frederiks samt etablering af vuggestue på adressen Sol ó Mio, Solvænget 172. Der bliver plads til ca. 125 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Tilbygningen bliver på ca. 680 m2.

    

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 700.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at foretage indledende undersøgelser samt indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   Finansiering

   Anlægsbevillingen kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til formålet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at udgiften på 700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. til kontoen ”Samling af institutionerne i Frederiks” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at udgiften på 700.000 kr. i 2017 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projektet

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver

 • 7 Godkendelse af pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet 2017-2019
 • 8 Mulighed for at vælge halvdagsplads i vuggestue
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har siden kommunesammenlægningen tilbudt forældrene mulighed for at vælge en formiddags- eller eftermiddagsplads til børn i børnehaven.

    

   Der er et ønske fra nogle forældre om, at denne mulighed også tilbydes i vuggestue. Det foreslås derfor, at der tilbydes denne mulighed efter samme princip som halvdagspladserne i børnehave:

    

   Formiddagsplads: Fra institutionens åbningstid til 12.15 (dog maks. 30 timer om ugen)

    

   Eftermiddagsplads: Fra 12.15 til institutionens lukketid (dog maks. 25 timer om ugen)

    

   I børnehaven betales 0,6 * fuldtidsbetaling for en formiddagsplads og 0,5 * fuldtidsbetaling for en eftermiddagsplads.

    

   Prisen i 2017 for en vuggestueplads er 3.033 kr. pr. måned i 11 måneder. Hvis prisen for en halvdagsplads skal følge samme fordeling som i børnehaven, vil prisen i 2017 være:

    

   Formiddagsplads: 3.033 * 0,6 = 1.820 kr.

    

   Eftermiddagsplads: 3.033 kr. * 0,5 = 1.517 kr.

    

   Hvis der i vuggestuen findes en kommunal frokostordning, skal der betales særskilt for denne ved en formiddagsplads.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives mulighed for, at der tilbydes halvdagspladser i vuggestue

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at prisen for en formiddagsplads i 2017 er 1.820 kr.

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet, at prisen for en eftermiddagsplads i 2017 er 1.517 kr.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives mulighed for, at der tilbydes halvdagspladser i vuggestue

    

   at prisen for en formiddagsplads i 2017 er 1.820 kr.

    

   at prisen for en eftermiddagsplads i 2017 er 1.517 kr.

 • 9 Forhold omkring dagtilbudsområdet (stigende fødselstal og konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser)
  • Sagsfremstilling

   Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Karin Clemmensen har i mail af 14. december 2016 stilet til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget fremsendt følgende:

    

   Jeg vil gerne have et punkt på til B&Us udvalgsdagsorden ang. dagtilbudsområdet.

   -          Hvordan fordeler antal nyfødte sig lokalt i kommunen i år?

   -          I de lokalområder, hvor der er stigende fødselstal, hvordan håndteres det i.f.t. daginstitutionspladser?

   -          Hvad er betingelserne for, at man kan omkonvertere børnehavepladser til vuggestuepladser?

    

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget forholder sig til sagen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Der blev på mødet udleveret en oversigt over fødselstallene i 2014-16 i Viborg Kommune fordelt på måneder og skoledistrikter

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen orienterede.

 • 10 Puljer til mindre ombygninger på dagtilbud og skole området (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Daginstitutionerne og skolerne har ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige pludselige opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   På anlægsbudgettet for 2017 er der afsat et puljebeløb (i 2017 priser) på henholdsvis:

   Dagtilbudsområdet

   1.950.000 kr.

   Skole området

   3.900.000 kr.

                     

   Beløbene søges frigivet, til udbedring af pludselige opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver, som ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.
   På dagtilbudsområdet indeholder puljen også ombygning af køkkenfaciliteter. Efter afstemning i efteråret 2016 skal der kigges på etablering af køkkenfaciliteter 15 nye steder. Det må derfor antages, at denne udgift overstiger beløbsrammen. Der vil snarest muligt komme en særskilt sag på dette.

    

   Anlægsudgifter til ovennævnte foreslås frigivet i to puljer. 

    

   Puljerne foreslås i praksis forvaltet henholdsvis af dagtilbudschefen og af skolechefen inden for deres ansvarsområde efter bemyndigelse fra Direktøren for Børn og Unge.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2017.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.950.000 kr. til kontoen ”Pulje daginstitutioner” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.900.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2017” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at udgiften på henholdsvis 1.950.000 kr. og 3.900.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projekterne

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.950.000 kr. til kontoen ”Pulje daginstitutioner” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.900.000 kr. til kontoen ”Pulje skoler 2017” med rådighedsbeløb i 2017

    

   at udgiften på henholdsvis 1.950.000 kr. og 3.900.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2017 til projekterne

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

 • 11 Om- og tilbygning på Vinkelvej 20
  • Sagsfremstilling

   Klubben Toften skal fremover have fysisk placering på Vinkelvej 20 sammen med Overlund og Rosenvængets Skoler.

    

   Dette blev besluttet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. november 2016 (sag nr. 5) efter at have været i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse (ansvarlig for klubberne), i Overlunds Skoles bestyrelse, i Rosenvængets Skoles bestyrelse samt i de tre skolers respektive MED-udvalg.

    

   Arkitekt Gorm Nielsen har efterfølgende udarbejdet nyt forslag til helhedsplan (bilag 1) ud fra de ønsker klubben Toften har tilkendegivet. (Bevægerum, plads til computerspil samt adgang til faglokaler og idrætssale).

    

   I forslaget placeres klubben i underetagen under kantinen. Området her er rummeligt og vil kunne indrettes med de ønskede aktiviteter.

   En samlet udvidelse af byggeriet på 311 m2. (223 m2 i underetagen til faglokalefløj og omklædningsrum og 88 m2 til anden placering af fysioterapien på 1. sal).

   Dette betyder en merudgift på ca. 4. mio. kr. Ca. 2.7 mio. kr. til klubben og ca. 1.3 mio. kr. til flytning af fysioterapien.

   Det foreslås at evt. provenu ved salg af klubben Toften, beliggende på Gl. Randersvej 49, tilgår finansieringen af skolen på Vinkelvej 20.

    

   Den 6. december 2016 blev der afholdt møde med ledelserne fra Overlund Skole, Rosenvængets Skole og Ungdomsskolen, hvor det nye forslag til helhedsplan blev fremlagt. Alle var meget positive overfor det nye forslag og finder at det tilgodeser klubbens ønsker til lokaler og samtidig ikke forringer Overlund og Rosenvængets skolers lokalebehov og alle tilkendegiver, at alle høringssvarene er imødekommet. Den nye helhedsplan er tillige forelagt for skolebestyrelsesformænd, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på de 3 skoler, og alle parter har udtalt sig meget positivt om forslaget.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslaget til ny helhedsplan for Vinkelvej 20

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi og Erhvervsudvalget, at et eventuelt provenu ved salg af klubben Toften beliggende Gl. Randersvej 49 tilgår finansieringen af skolen på Vinkelvej 20

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Forslaget til ny helhedsplan for Vinkelvej 20 blev godkendt for så vidt angår den fysiske placering af klubben Toften, udvidelsen af fagfløj og fysioterapifaciliteter.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tager forbehold for afsnit G i bilag 1 ”Idræt, bevægelse og musik”, idet udvalget ønsker at afvente input fra arbejdsgruppen ”idrætsfaciliteter i Viborg Østby” samt fra kapacitetsanalysen fra Kultur- og Fritidsudvalget. Begge dele ønskes fremskyndet mest muligt.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at der ikke for nuværende skal indgås aftale med Viborg Gymnastik- og Idrætshøjskole vedr. benyttelse af faciliteterne på Idrætshøjskolen.

    

    

   Herudover indstiller Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomi og Erhvervsudvalget,

    

   at et eventuelt provenu ved salg af klubben Toften beliggende Gl. Randersvej 49 tilgår finansieringen af skolen på Vinkelvej 20

 • 12 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2017
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2017 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetsplanen for 2017 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 03-01-2017

   Møde- og aktivitetsplanen for 2017 blev godkendt, med diverse tilføjelser og tilretninger