Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 30-08-2016

Referat

12.15-13.00 afholdes temadrøftelse om erhvervsvejledning i folkeskolen. Claus Jensen, afdelingsleder i UU deltager i mødet

 • 1 Helhedsplan for skolerne på Vinkelvej
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget blev senest på mødet den 29. september 2015 (sag nr. 4) orienteret om tids- og procesplanen for forberedelse af Rosenvængets Skoles og Overlund Skoles indflytning på Vinkelvej 20 i august 2019. I sammenhæng hermed blev der bevilliget 750.000 kr. til køb af konsulentbistand til gennemførelse af kultur- og dimensioneringsproces.

    

   I første halvår 2016 har arkitekt Gorm Nielsen arbejdet med at dimensionere Mercantecs nuværende bygninger, så de kan bruges som ramme for de to skoler. I arbejdet har de kommende brugere løbende været inddraget. Arkitektens forslag til en helhedsplan for Vinkelvej 20 fremgår af bilag nr. 1

    

   Det er en forudsætning for dimensioneringen af idrætsfaciliteter, at mellemtrin og udskoling på Overlund Skole har idrætsundervisning væk fra matriklen. Der er for øjeblikket dialog med Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg om et muligt samarbejde.

    

   Sideløbende med dimensioneringsarbejdet har konsulentfirmaet Go’Proces startet en kulturproces med inddragelse af de to skolers ledelser og bestyrelser. Dialogen er foregået med udgangspunkt i tidligere politisk tilkendegivelse af, at det bliver to selvstændige skoler, som flytter sammen på samme matrikel, men at der skal samarbejdes på alle de områder, hvor det praktisk, pædagogisk og læringsmæssigt giver mening.

    

   Gorm Nielsen og Go’Proces præsenterede på et opstartsmøde den 9. august 2016 på Vinkelvej 20 helhedsplan og indledende overvejelser om samarbejdet for alle medarbejdere på de to skoler. Kulturprocessen og løbende afklaring af mulige samarbejdsrelationer mellem de to skoler forankres frem til 2018 hos skoleledelser og skolechef, hvorefter den mere systematiske forberedelse af indflytningen med bred involvering af medarbejderne påbegyndes.

    

   Med udgangspunkt i helhedsplanen skal der frem til foråret 2017 gennemføres udbud af opgaven med bygherrerådgivning, hvorefter planen kan konkretiseres og udbud af byggeopgaven gennemføres. Det forventes, at den nødvendige tilbygning kan påbegyndes primo 2018, mens renovering af eksisterende bygninger, herunder fjernelse af PCB, kan påbegyndes efter Mercantecs udflytning i 4. kvartal 2018.

    

   Øvrige relaterede delprojekter

   Forvaltningen i Teknik & Miljø har sideløbende med konsulenternes kultur- og dimensioneringsarbejde analyseret muligheder for stiforbindelser til Vinkelvej 20. Der arbejdes på en løsning, som skaber størst mulig reel sikkerhed for bløde trafikanter fra både Overlund og Bruunshåb/Arnbjerg. Der ses på såvel krydsning af Vinkelvej som samfærdsel på matriklen for cyklister, bilister og busser. Teknisk Udvalg behandler senere på efteråret et oplæg til mulige stiforbindelser.

    

   Byrådet besluttede på mødet den 18. maj 2016 (sag nr. 4) at bevillige 4,1 mio. kr. til nedrivning af Rosenvængets Skole. Forslag til lokalplan for området blev behandlet i Teknisk Udvalg den 10. august 2016 (sag nr. 4). Efter byggemodning og salg vil provenuet tilgå rammen for om- og tilbygning af Vinkelvej 20. Planlægning for Overlund Skoles areal indgår i det igangværende arbejde med revision af kommuneplanen.

    

   Helhedsplanen lægger op til, at der på Vinkelvej 20 alene etableres idrætsfaciliteter modsvarende behovet i Overlund Skoles indskoling samt på Rosenvængets Skole. Idrætsforeningerne har fremsat ønske om, at idrætsfaciliteterne på den ny skole i muligt omfang tilgodeser foreningslivets ønske om store regulære rum til fritidsbrug, f.eks. ved at der etableres fleksible vægge mellem de tre idrætssale.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget indledt et analyse- og idégenereringsarbejde vedrørende det fremtidige behov for idrætsfaciliteter og samarbejdsmuligheder i Viborg østby. Heri vil også kunne indgå evt. bearbejdning af faciliteter i Nordisk Park til understøttelse af skolernes rekreative muligheder i nærmiljøet.

    

   Forvaltningen arbejder sammen med Viborg Idrætsråd på at udarbejde et notat med dels faktuelle oplysninger om aktuel kapacitet af haller og boldbaner, forventet befolkningsudvikling og byudviklingsplaner i Viborg østby, dels nogle mulige scenarier for udviklingen af idrætsfaciliteter i området på mellemlangt og langt sigt. Sammen med en tids- og procesplan forventes dette at kunne behandles i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget ultimo september. Det er planen at kunne gennemføre et borgermøde i november 2016, hvor lokale kræfter i østbyen engageres i beskrivelsen af scenarier.

    

   Det bemærkes, at der i forbindelse med sammenlægningsprocessen er oprettet en hjemmeside, der kan ses via Viborg.dk

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen, Arkitekt Gorm Nielsen og afdelingsleder Jørgen Kaack deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslaget til helhedsplan for Vinkelvej 20 med henblik på antagelse af bygherrerådgiver og videre projektering, og

    

   at orienteringen om det samlede projekt tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Forslaget til helhedsplan for Vinkelvej 20 med henblik på antagelse af bygherrerådgiver og videre projektering blev godkendt.

    

   Klub Toften inviteres til dialog om mulighederne for fysisk placering af klubben på ”Skolen på Vinkelvej”

    

   Orienteringen om det samlede projekt blev herudover taget til efterretning.

    

   Overlund hallen lejes fortsat af Overlund Skole på samme vilkår som nu, frem til og med 2020.

 • 2 Fremtidig fordeling og organisering af specialområdet
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26-01-2016 (sag 7) kommissoriet for analyse af fremtidig fordeling og organisering af specialområdet (specialklasseområdet).

   I kommissoriet fremgår det, at analysen skal indeholde:

   • En analyse af den nuværende model (Undtaget Rosenvænget skole, Autismetilbuddet på Vestervang skole og Nordre skoles afdeling på Rindsholmvej)
   • En analyse af følgende scenarier:
    • Ingen ny tilgang til 0. klasse
    • Ingen ny tilgang til specialklasserne
    • Nedlæggelse af specialtilbud for 0.-6. klasse
    • Nedlæggelse af alle specialklasser
   • En analyse af det nuværende specialtilbud på dagtilbudsområdet

    

   I det vedlagte bilag 1 er der udarbejdet en beskrivelse af, hvordan skoleområdet ser ud i dag. Herunder hvor mange der i dag er tilknyttet en af de tre specialafdelinger på henholdsvis Nordre skole, Finderuphøj skole og Egeskovskolen og hvor de kommer fra samt fordeling af personale, økonomi og lokaler.

                                           

   Der er desuden beskrevet en række scenarier, som kan kombineres på forskellig vis. Det er vigtigt at understrege at scenarierne kun er overordnet beskrevet.

    

   Under behandlingen af sagen på udvalgsmødet den 26-04-2016 (sag 4) besluttede udvalget at få uddybet følgende:

    

   1. En nærmere analyse af bl.a. hvorfor der er så store forskelle i udskilningen til specialtilbud skolerne imellem.

    

   Hovedkonklusioner:

   • Gennemgangen af de 225 sager viser at der ikke er et entydigt billede af hvem der henviser mange og hvem der henviser få elever til specialtilbud.
   • Mobilitet både mellem kommuner og mellem skoledistrikter kan give noget af forklaringen på forskellene i udskilning til specialtilbud.
   • Ca. halvdelen af børnene i specialtilbud er skolebegyndere, så noget af forklaringen skal findes i måden der visiteres på.
   • Hurtig adgang til kvalificeret viden og hjælp i det tværfaglige samarbejde gør en forskel i forhold til om børn henvises til specialtilbud.
   • Variationen af omstændigheder, der gør at elever henvises til specialtilbud er meget stor.

    

   1. En analyse af hvorledes børnene profiterer af de respektive tilbud.

    

   Hovedkonklusioner:

   • Selv om andelen af elever i specialtilbud i Viborg Kommune er lavere end landsgennemsnittet er den faglige trivsel i almenskolerne højere end landsgennemsnittet.
   • Den sociale trivsel på almenområdet i Viborg Kommuneligger på 93%, svarende til landsgennemsnittet.
   • Den sociale trivsel i specialtilbuddene (90%) i Viborg Kommune ligger højere end på landsplan, og næsen på højde med den sociale trivsel i almenskolen.
   • Kun 21 % af eleverne i Viborg Kommunes specialtilbud gennemfører 9. klasseprøven (minimum 3 fag) mod 31 % på landsplan.

    

   Konklusionerne er foretaget på baggrund af en gennemgang af de ca. 225 sager vedr. de børn der i dag går i de tre berørte specialklassetilbud. Der er ligeledes foretaget en omfattende analyse af 10 tilfældigt udvalgte sager fra nogle af de skoler, der henholdsvis henviser mange og henviser få elever til specialundervisning. Der er desuden udarbejdet en opsummering af henholdsvis inklusionseftersynets anbefalinger og de seneste nøgletal for inklusion.

    

   På Dagtilbudsområdet vurderes det, at Katholt og Nørrehus svarer til vores tilbud på Vestervang og Rosenvænget skoler. Det anbefales derfor, at disse institutioner fortsætter uændret.

    

   I forhold til SE-tilbuddet i Spurvehuset, der svarer til skoleområdets tilbud på Rindsholmvej og Børnehuset Rørsangervej bedes udvalget beslutte om der skal arbejdes videre med de to scenarier om henholdsvis en opnormering af SE-området og nednormering af tilbuddet på Rørsangervej.

    

   På baggrund af de nye oplysninger i bilag 2 samt den række af scenarier, der overordnet er beskrevet i bilaget fra udvalgsmødet den 26-04-2016 (bilag 1) indstilles det til udvalget at beslutte, hvilket eller hvilke scenarier, der skal arbejdes videre med.

    

   Den 18. august 2016 blev der afholdt borgermøde om inklusion og fremtidig organisering af specialtilbud. Opsamling på mødet er vedlagt sagen i bilag 3.

    

   Det foreslås at processen for behandling af sagen tilpasses så den ser ud som følger:

    

   Dato

   Indhold

   30-08-2016

   Børne- og ungdomsudvalget drøfter forslag til ny organisering af specialområdet og beslutter hvilke scenarier der skal beskrives yderligere.

   31-08-2016 til 14-09-2016

   Inddragelse af interessenter

   27-09-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget drøfter det endelige forslag til ny organisering af specialområdet med henblik på høring.

   28-09-2016 til 09-11-2016

   Høring.

   29-11-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning vedr. forslag til ny organisering af specialområdet.

   21-12-2016

   Byrådet behandler forslag til ny organisering af specialområdet.

    

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter analysen af den fremtidige fordeling og organisering af specialområdet, med henblik på at beslutte, hvilket scenarie på skoleområdet, der skal indgå i dialogen med interessenter

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med scenarierne om henholdsvis opnormering af SE-området og nednormering af specialgruppen på Rørsangervej

    

   at procesplanen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Analysen af den fremtidige fordeling og organisering af specialområdet blev drøftet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at afvente udfaldet af de igangværende forhandlinger om fremtidig organisering af og struktur på skoleområdet, forinden der tages endelig stilling til såvel den fremtidige fordeling, organisering af specialområdet samt processen herfor.

   Parallelt hermed anmodes forvaltningen om at komme med forslag til mulighederne for, at der i højere grad end i dag etableres individuelt tilpassede tilbud lokalt på de enkelte skoler. Det bemærkes at såvel ressourcer, faglighed og kompetencer skal være til stede.

    

   Der arbejdes videre med scenarierne om henholdsvis opnormering af SE-området og nednormering af specialgruppen på Rørsangervej.

 • 3 Fokusområder og effektmål i Børn & Unge 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   I henhold til beslutningen om ny politisk proces vedrørende Mål og Midler (se sag nr. 1 nederst) gælder følgende:

    

   Mål og Midler skal ikke længere præsenteres for udvalgene i forbindelse med budgetlægningen i foråret, og indholdsdelen er samtidig gjort mere uafhængig, således udvalgene senest oktober skal beslutte fokusområder og effektmål for de kommende år.

    

   Brugen af effektmål blev samtidig diskuteret på Strategisk Lederforum den 12. august 2016 (se bilag 1), og retningslinjerne er, at antallet af effektmål ikke længere ligger fast, samt at mindre politikområder hvor effektmål ikke er relevante, kan blive undtaget. Det opfordres desuden til at indarbejde effektmål i sektorpolitikker eller relevante styringsredskaber fx kvalitetsrapporten på skoleområdet.

    

   På den baggrund præsenterer Børn & Unge her sit forslag til fokusområder og effektmål for 2017-2020 (se bilag 2).

    

   Effektmålene for 2017-2020 retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der er i Mål og Midler 2017 formuleret 1-2 langsigtede effektmål på hvert politikområde knyttet til kerneopgaven, på nær B&Us overførselsområde, hvor man har valgt at følge de nye retningslinjer og undtage politikområdet for effektmål pga. størrelsen.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at udvalget godkender de præsenterede fokusområder og effektmål

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   De præsenterede fokusområder og effektmål blev godkendt.

 • 4 Medarbejderforslag i Børn og Unge for perioden 28. juni til 1. august 2016 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Med henblik på at kortlægge eventuelle regler, principper, arbejdsgange m.v. som hindrer eller besværliggør Viborg Kommunes medarbejdere i at udføre deres arbejde effektivt og kvalitativt tilfredsstillende, er det politisk besluttet at etablere en ”postkasse” til medarbejderforslag. Alle medarbejdere har via denne postkasse mulighed for at fremkomme med forslag til hvorledes givne forhold kan forbedres med henblik på at højne effektiviteten, kvaliteten og trivslen i arbejdet.

    

   Forslagsstillerne opfordres til at opgive navn og mailadresse, således det er muligt følge op og stille uddybende spørgsmål til de anførte problemstillinger. Det er imidlertid også muligt at fremsende medarbejderforslag anonymt.

    

   Der er tale om en forsøgsordning, som indtil videre løber frem til midten af november måned, hvor Hoved-MED og Byrådet på et temamøde vil modtage en status.

    

   Den rent praktiske administration af ordningen er tilrettelagt således, at sekretariaterne (i dette tilfælde Børn og Unge) modtager henvendelserne og tilrettelægger den videre sagsbehandling af forslaget.

   De forslag, der ikke kræver politisk stillingtagen, afgøres administrativt (af chefer/ledere med medarbejderinddragelse), og forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

   De forslag, der kræver politisk behandling, forelægges Børne- og Ungdomsudvalget udvalget til beslutning på sædvanlig vis.

   Når forslaget er behandlet sendes tilbagemelding til forslagsstilleren, såfremt denne ikke er anonym.

    

   Sekretariatet har i perioden fra 28. juni til 15. august 2016 modtaget 11 medarbejderforslag, ledsaget af forvaltningens forslag til ekspedition, som her i deres fulde ordlyd vedlægges i bilag 1 til Børne- og Ungdomsudvalgets orientering.

    

   På baggrund af en drøftelse af de indkomne medarbejderforslag anmodes udvalget om at tage stilling til hvorvidt der – indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde – findes anledning til at rejse konkrete sager til udvalgets behandling.

    

   En opdateret oversigt over indkomne forslag vil kontinuerligt blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på de kommende møder i efteråret.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til hvorvidt nogle af de indkomne forslag giver anledning til efterfølgende rejsning af konkret sag i udvalget

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget finder ikke grundlag for, at de indkomne forslag giver anledning til at rejse konkrete sager. Der svares på de indkomne forslag som indstillet.

 • 5 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Indvielse af ”det gode børneliv” i Løgstrup
   • Modtaget henvendelse fra Tommeliden

   Besluttet på mødet:

   Børn og Unge Forvaltningen anmodes om at ekspedere sagen

   • Viborg Kommune deltaer i cykelkampagne – arrangeret af Rådet for Sikker Trafik

    

   Stine Damborg:

   • Orienterede om en henvendelse fra et forældrebestyrelsesmedlem på Nordre Skole angående skolens SFO-bygninger.

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

   • Orienterede om en henvendelse angående integration af flygtninge omkring Rødkærsbro Skole
   • Der er indledt et samarbejde med Apple på baggrund af udvalgets studietur til London.

    

   3.    Møder og arrangementer

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Orientering givet

 • 6 Tværgående indsats for ledige unge - prioritering af indsatser, der kræver økonomiske ressourcer
  • Sagsfremstilling

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2016 (sag nr. 5) behandlede udvalget en række forslag til indsatser, som er resultatet af det arbejde, der er foregået i Tværgående Udvalg for Ledige Unge og de tilhørende arbejdsgrupper.

    

   En del af de foreslåede indsatser kræver økonomiske ressourcer, som ikke aktuelt er afsat i de vedtagne budgetter. Børne- og Ungdomsudvalget anmodede derfor forvaltningen om at udarbejde et forslag til økonomisk prioritering af disse indsatser.

    

   Direktion og chefgrupper i de berørte dele af forvaltningen har gennemgået handleplanerne og den tilhørende økonomi og er nået frem til et forslag til prioritering, som er vedlagt som bilag 1

    

   Forslaget til prioritering kan inddeles i tre:

    

   Indsatser, der anbefales gennemført med investering som foreslået:

   13: Job med virksomhedsperspektiv for øvrige uddannelsesparate

    

   Indsatser, der anbefales gennemført med reduceret investering i forhold til det foreslåede:

   6:   Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

   8:   Praktikpladsgaranti (Uddannelsesstrategien)

   12: Tværgående indsats for unge med anden etnisk baggrund

    

   Indsatser, der anbefales gennemført ved omprioritering inden for eksisterende budgetter:

   1c: Forebyggende samarbejde om udsatte familier (delplan 1c: Kompetencecenter for fravær)

   5:   Tættere samarbejde mellem social- og arbejdsmarkedsområdet

   11: Straksaktivering af jobparate

    

   Endelig er der en indsats, som ikke anbefales gennemført for nuværende. Handleplan 7 om samarbejdet mellem jobcenter/UU og uddannelsesinstitutionerne anbefales i stedet erstattet af en indsats for at få de eksisterende digitale hjælpeværktøjer implementeret som tiltænkt. Der følges op på dette efter et år.

    

   Samlet set var der foreslået initiativer i størrelsesordenen 6,75 mio. kr. pr år. Forslaget til prioritering indebærer udvidelser på i alt 3,35 mio. kr. pr. år. Det foreslås, at disse investeringer findes indenfor rammen og indarbejdes i budgettet på overførselsområdet.

    

   De resterende udgifter foreslås fundet ved omprioriteringer i udvalgenes eksisterende budgetter – for handleplan 8 dog Mercantecs/ViborgEgnens Erhvervsråds egne budgetter.

    

   Det forventes, at de foreslåede initiativer rettet mod ungeledigheden vil bidrage med ca. halvdelen af den reduktion på 30 mio. kr., som i Budget 2016-1021 forventes realiseret i 2019 for hele overførselsområdet under ét.

    

   Det forudsættes, at der foretages en monitorering af de enkelte indsatser i forhold til de mål, der er stillet op for indsatserne

    

   Særligt om handleplan 8 – Praktikpladsgaranti

   Praktikpladsgarantien er i første omgang planlagt til en periode på 2 år. Viborg Kommune, Viborg Erhvervsråd og Mercantec ønsker med dette initiativ at realisere ambitionen om at blive den første kommune i landet med praktikpladsgaranti.

   Praktikpladsgarantien gives i første omgang indenfor følgende uddannelser:

   -         Industritekniker

   -         Automatiktekniker

   -         Klejnsmed

   -         Elektroniktekniker

   -         Struktør

   -         Gulvlægger

    

   Praktikpladsgarantien realiseres gennem praktikpladser i erhvervslivet i både Viborg Kommune og andre omkringliggende kommuner.

    

   Opgaven kræver selvsagt et omfattende opsøgende salgsarbejde til et stort antal virksomheder.

    

   Dette kræver markant ændret fokus hos Mercantec og VER, dvs. flere ressourcer målrettet denne opgave, både på ledelses- og konsulentniveau. Dette er både Mercantec og VER indstillet på.

    

   Men opgaven kræver også tilførsel af flere / nye ressourcer. Derfor indstilles at Viborg Kommune medfinansierer indsatsen med 250.000,- kr. mod forventet ekstra medfinansiering fra Mercantec og VER med op til 450.000,- kr. Sidstnævnte som et mix af ny-ansættelse og ændret fokus blandt nuværende ansatte.

    

   For tydeligt at markere og markedsføre denne nye ambition foreslås at parterne udvikler en kampagne, der iscenesætter og markedsfører indsatsen. Kampagnen skal naturligvis primært foregå på medieplatforme, hvor unge søger information, dvs. i høj grad digitale og sociale medier.

    

   Da en sådan kampagne primært henvender sig til målgrupper udenfor Viborg Kommune, vil den i høj grad kunne finansieres af Markedsføringspuljen, hvor der i 2016 resterer et ikke-forbrugt beløb til markedsføring af erhvervsindsatser.

    

   Status på den tværgående indsats for ledige unge

    

   Vedlagt som bilag 2 er den seneste status på de Quick Wins indsatser, som blev iværksat i 2. halvår 2015 med henblik på at begrænse andelen af unge, der modtager offentlig forsørgelse. Indsatserne følges og justeres løbende, såfremt der er behov for det.

    

   De længerevarende indsatser (vedlagt som bilag 3) afventer Byrådets endelige behandling af indstillingerne fra Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU), herunder prioriteringerne, der behandles af udvalget på dette møde. Indsatserne er forberedt til iværksættelse fra januar 2017 – dog kan indsatser, der ikke kræver økonomiske ressourcer implementeres straks efter den endelige godkendelse.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler forvaltningens foreslåede prioriteringer af handleplaner, der kræver økonomiske investeringer

    

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at de foreslåede investeringer finansieres indenfor rammen og indarbejdes i budgettet på overførselsområdet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de af forvaltningen foreslåede prioriteringer af handleplaner, der kræver økonomiske investeringer.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at de foreslåede investeringer finansieres indenfor rammen og indarbejdes i budgettet på overførselsområdet

 • 7 Orientering om tilbud til overvægtige børn i Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   For at forebygge, at børn og unge med vægtproblemer får behandlingskrævende overvægt igangsættes pilotprojekt i form af tilbud til børn med overvægt. Tilbuddet forventes at reducere antallet af børn med behandlingskrævende overvægt og sikre øget sundhed og livskvalitet hos børnene og deres familier.

    

   Baggrund

   De negative konsekvenser af overvægt hos børn og unge er omfattende. For det første oplever børn og unge med overvægt forringet livskvalitet. For det andet kan overvægt i barn- og ungdommen medføre livsstilssygdomme i voksenlivet.

    

   Dermed giver det god mening at forbygge overvægt hos børn og unge, og indsatser med denne hensigt indgår i såvel Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker (Overvægt, Fysisk aktivitet, Mental sundhed og Mad & måltider), Sundhedsaftalen for 2015-2018 og Viborg Kommunes tværgående sundhedspolitik.

    

   Forvaltningen har i et tværfagligt samarbejde med relevante fagpersoner afdækket Viborg Kommunes indsats vedrørende overvægt. På baggrund heraf igangsættes et pilotprojekt målrettet børn med overvægtsproblemer, som ikke tilstrækkeligt kan hjælpes af sundhedspleje eller almenområdet generelt og inden deres overvægtsproblemer bliver så alvorlige, at de har behov for decideret behandlingstilbud.

    

   Overvægtige børn i Viborg Kommune

   Sundhedsplejerskerne måler og vejer alle skolebørn på 0., 1., 3., 5. og 8. klassetrin. Klassificeringen i vægtgrupper foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nyeste vejledning fra 17. marts 2014 ”Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen – Vejledning til skolesundhedstjenesten”. På baggrund af målingerne foretaget 2015-2016 tegner sig følgende for Viborg Kommune:

    

    

   0., 1., 3., 5., og 8. klassetrin

   0. klassetrin

   Antal målte børn

   % af antal målte børn

   Antal målte børn

   % af antal målte børn

   I alt

   6.084

   100 %

   1.202

   100 %

   Svært overvægtige

   166

   2,7 %

   28

   2,3 %

   Overvægtige

   716

   11,8 %

   107

   8,9 %

   Normalvægtige

   5.066

   83,3 %

   1.044

   86,9 %

   Undervægtige

   136

   2,2 %

   23

   1,9 %

    

    

   Tilbud til overvægtige børn i Viborg Kommune

   Som et pilotprojekt etablerer Børn & Unge og Job & Velfærd i samarbejde et tilbud til børn med overvægtsproblemer. Formålet er at hjælpe børnene til vægttab og sundere livsstil og som følge heraf forebygge, at deres overvægt øges og bliver behandlingskrævende. På sigt forventes tilbuddet at kunne reducere andelen af børn og unge, der som følge af deres overvægt henvises til behandlingsforløb i sundhedsvæsenet.

   Centrale elementer i tilbuddet:

   -      familieorienteret indsats, hvor hele familiens deltagelse og involvering spiller en afgørende rolle

   -      individuel rådgivning og vejledning

   -      gruppeforløb

   -      bevægelse, hvor Viborg Idrætsråd og Move It – Viborg Kommunes tilbud om fritidsvejledning til børn og unge, der ikke er fritidsaktive bliver væsentlige samarbejdspartnere

    

   Tilbuddet forankres i Viborg Sundhedscenter med mulighed for at afvikle aktiviteter i sundhedscentersatellitterne, hvis det er hensigtsmæssigt.

    

   Målgruppen er i pilotprojektperioden afgrænset til børn i 0. klasse med svær overvægt eller børn, som har været på julemærkehjem eller i et behandlingsforløb på Regionshospitalet Viborg (ROS-forløb). Indsatsen involverer både børnene og deres familier. Afgrænsningen til børn i 0. klasse bygger på et ønske om at opspore overvægtige børn så tidligt som muligt og det ofte netop er i denne alder tendenser til overvægt bliver synlige.

    

   Pilotprojektet afvikles frem til 1. januar 2018 og udgifterne hertil afholdes inden for eksisterende budget. Efter pilotafprøvningen og tilpasningen af tilbuddet vil der være behov for prioritering af midler for opretholdelse og evt. udvidelse af tilbuddet.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 8 Redegørelse om befordring - skolebusser (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup, har i mail af 21. august 2016, stilet til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget og til direktøren for Børn og Unge, anmodet om, at der optages en sag på udvalgets dagsorden vedr. afviklingen af skolebuskørselen i Viborg Kommune.

    

   Henvendelsen fra Eva Pinnerup lyder:

    

   ”Redegørelse for de udfordringer, der er ved skolebuskørslen i forhold til de klager, der er indkommet og status over tidshorisont og udvalgets handlemuligheder evt. beslutning om handling.”

    

   I forbindelse med denne sag er der udarbejdet et notat, som tillige vedlægges denne sag som bilag 1.

    

   Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Frem til der foreligger svar fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastsættes følgende praksis:

    

   Legekammerater får mulighed for at køre med kørselsberettigede børn hjem på de lukkede skolebusruter forudsat:

   ·        At der er ledig plads i bussen

   ·        At befordringen ikke medfører en merudgift for Viborg Kommune

    

   Gudrun Bjerregaard, Claus Clausen og Karin Clemmensen tilkendegiver, at ovenstående beslutning henvises til notat fra Transport og Bygningsministeriet af 4. juli 2016, fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalget møde den 9. august 2016, (sag 8).                                          

    

   Direktøren for Børn og Unge tilkendegiver, at der efter forvaltningens opfattelse ikke findes lovhjemmel til den trufne beslutning, jf. det til sagen medsendte bilag 1.

 • 9 Status på renovering af legepladser (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Eva Pinnerup, har i mail af 21. august 2016, stilet til medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget og til direktøren for Børn og Unge, anmodet om, at der optages en sag på udvalgets dagsorden vedr. status på renovering af legepladser.

    

   Henvendelsen fra Eva Pinnerup lyder:

    

   ”Redegørelse for status på renovering af børnehusenes legepladser. Er blevet kontaktet af Børnehuset Videbechsminde, hvis legeplads en noget ”sølle” (i forhold til, hvad vi ellers har set): En bålhytte, der ikke kan tændes bål i, oversvømmelse af en stor del af legepladsen, 2 legestativer af ældre dato. Desuden en parkeringsplads uden belægning, hvoraf det meste også står under vand. Handlemuligheder?”

    

   Som supplerende oplysning til sagen vedlægges den seneste legepladsinspektionsrapport for Børnehuset Videbechsminde (bilag 1), samt den plan Byrådet godkendte på sit møde den 28. januar 2015 (sag 14) vedr. renovering af legepladser (bilag 2).

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 10 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2016
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetsplanen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt.

 • 11 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2017
  • Sagsfremstilling

   Der fremlægges med dette punkt et forslag til møde- og aktivitetsoversigt for Børne- og Ungdomsudvalget i 2017, (vedlægges som bilag 1)

    

   De ordinære udvalgsmøder, som er indarbejdet i den samlede plan, er allerede godkendt af udvalget i mødet den 24. maj 2016, (sag 13). Det er således de i planen indarbejde forslag til dialogmøder m.v., som udvalget anmodes om at godkende.

    

   Tidspunkterne for de forskellige dialogmøder og arrangementer er i videst muligt omfang indarbejdet, således de enten afholdes forud for eller i umiddelbar forlængelse af de ordinære udvalgsmøder hen over året. Dette af hensyn til udvalgsmedlemmernes tidsforbrug.

    

   Møde- og aktivitetsplanen vil løbende blive ajourført og holdt opdateret og vil i lighed med tidligere år blive forelagt udvalget på alle de ordinære møder.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetsplanen for 2017 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-08-2016

   Møde- og aktivitetsplanen for 2017 blev godkendt med diverse tilføjelser.

    

   Revideret udgave foreligges udvalget til næste møde.