Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 24-05-2016

Referat

12.15-12.45 blev der afholdt dialogmøde for Familie og Rådgivning. Emnet var Tandplejen. Kl. 16.00-17.00 blev der afholdt fællesmøde med alle TR'ere fra BUPL

 • 1 Budget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), skal udvalgene senest i maj behandle deres forslag til driftsbudget, mens anlægsbudgettet senest skal behandles i juni.

    

   Udvalgets forslag til driftsbudget vil efterfølgende indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

    

   På mødet den 26. april 2016 (sag nr. 2), behandlede udvalget senest forslag til budget 2017-2020, og besluttede bl.a., at udvalget ønsker demografiregulering på dagtilbudsområdet og på skoleområdet.

    

   Forslag til driftsbudget

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Rammerne er bl.a. reduceret med to procent af serviceudgifterne, og der er lagt en pulje ind til nye driftsinitiativer og budgetudfordringer på en halv procent af serviceudgifterne. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.

    

   I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.

    

   Tabel 1. Budgetforslag

   (1.000 kr., 2017-priser)

   2017

   2018

   2019

   2020

   Samlet ramme

   1.592.545

   1.577.069

   1.575,057

   1.570.841

   Budgetforslag

    

    

    

    

   Skoler og klubber

   895.191

   890.153

   890.205

   885.687

   Dagtilbud

   408.646

   403.765

   401.707

   402.009

   Ungdomsskoler

   15.347

   14.696

   14.692

   14.692

   Tandpleje

   31.244

   31.244

   31.242

   31.242

   Familieområdet

   227.650

   222.790

   222.790

   222.790

   Overførselsområdet

   14.467

   14.421

   14.421

   14.421

   Budgetforslag i alt

   1.592.545

   1.577.069

   1.575.057

   1.570.841

   Afvigelse mellem budgetforslag og ramme

   0

   0

   0

   0

    

   Tabellen viser, at det foreslåede budget overholder rammen.

   Da der ikke er taget endelig stilling til reduktionsforslagene, er de viste budgetforslag lig med de nuværende budgetrammer.

    

   Effektivisering og omprioritering

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2), at der i budgetlægningen 2017-2020 skal skabes et økonomisk råderum på to procent af serviceudgifterne svarende til 72 mio. kr. Råderummet skabes så vidt muligt via effektiviseringer, men der kan også blive tale om serviceomlægninger og tilpasninger af service, som kan opfattes som servicereduktioner. Halvdelen af råderummet svarende til 36 mio. kr. reserveres til at finansiere det statslige omprioriteringsbidrag. Byrådets eget råderum på 36 mio. kr. deles, så Byrådet har et råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.), og udvalgene har et råderum på en halv procent (ca. 18. mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer.

    

    

   Tabellen nedenfor viser den samlede rammereduktion på 1,5 % herunder hvor meget der realiseres gennem henholdsvis effektivisering og serviceomlægninger/servicetilpasninger.

   Tabel 2. Rammereduktionens fordeling i budgetforslaget for 2017

   (1.000 kr.)

   Beløb

   Effektivisering

   18,4

   Serviceomlægninger/servicetilpasninger

   13,5

   I alt

   31,9

    

   Beskrivelse af serviceomlægninger/servicetilpasninger findes i bilag 1.

    

   Som det fremgår af bilag 1, har udvalget endnu ikke taget stilling til anvendelse af hele sit eget råderum på en halv procent. Dette gøres på mødet i dag.

    

   Høring blandt MED-udvalg, bestyrelser og råd

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet d. 26. april 2016 at sende sit budgetforslag i høring blandt MED-udvalg, bestyrelser, Handicaprådet og Ungdomsrådet (sag nr. 2). Høringen er disponeret efter afsnittene i budgetmaterialet:

   • Tilvejebringelse af økonomisk råderum
   • Prioritering af økonomiske udfordringer i Børne- og Ungdomsudvalget
   • Anlæg Dagtilbud
   • Anlæg Skole

    

   De fulde høringssvar kan findes i bilag 3-5, og en sammenskrivning findes i bilag 2. Det helt overordnede resume af høringssvarene fra bilag 2 ses også herunder. Udvalget bedes tage stilling til, om der skal ske ændringer i budgetmaterialet (bilag 1) på baggrund af høringssvarene.

    

   Dagtilbud med flere (bilag 3)

   ·        Der er store bekymringer over de reduktioner, der er lagt op til, og de konsekvenserne det medfører

   ·        Der er bred enighed om, at besparelser på udegrupper og naturbørnehaver vil medføre serviceforringelser og nedlæggelser af udegrupper og naturbørnehaver

   ·        Flere udtaler, at det er positivt med de ønskede reguleringer i forhold til demografiudviklingen

   ·        Flere udtaler, at der ikke bør spares på sprogområdet

   ·        Flere udtaler, at de frygter, at besparelserne kan påvirke arbejdsmiljøet

   ·        Der er stor opbakning til forslaget om at omprioritere anlægsområdet på dagtilbudsområdet

   ·        Derudover opfordres der til, at Børne- og Ungdomsudvalget kigger nærmere på økonomiske bæredygtige enheder og i en periode forholde sig selektivt til nye initiativer

    


   Skole (bilag 4)

   ·        Skolernes MED og skolebestyrelser beklager, at Børn og Unge området endnu engang udsættes for besparelser. Skolerne oplyser, at de fortsat er i fuld gang med at implementere skolereformen. Flere af skolerne peger på, at endnu en besparelse kan få betydning for forældrenes førstevalg af skole. Valget kan i stedet falde på en privatskole

   ·        De fleste af skolernes MED og skolebestyrelser finder, at der ikke skal ske nedlæggelse af svømmeundervisningen

   ·        Enkelte af skolernes MED og skolebestyrelser peger på manglende tildeling til at løse opgaven med flygtningebørnene

   ·        Enkelte af skolernes MED og skolebestyrelser peger på en skatteforhøjelse i stedet for besparelser

   ·        Enkelte af skolernes MED og skolebestyrelser peger på, at forhøjelse af SFO-taksten kan betyde færre børn i SFO

    

   Familie- og Rådgivning (bilag 5)

   ·        Den nyeste forskning på området peger på, at tidlig og forebyggende sprogindsats har stor betydning i forhold til børns succes i skolelivet samt udviklingsmuligheder. Forskning viser, at sprogindsats forebygger senere læse/skrive vanskeligheder

   ·        Sprogindsatsen er et særlig fokusområde i Mål og midler 2016

   ·        Da tandplejen anvender stadigt større ressourcer på tandpleje for voksne efter en Bestiller Udfører Model, anbefales det, at J&V (Sundhed, Handicap og Borgerservice) betaler de reelle udgifter, der er forbundet med varetagelse af opgaven. Alternativt vil Tandplejen ikke længere kunne påtage sig opgaven, men koncentrere kræfterne om Børne- Ungetandplejen.

   ·        Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning om bundne besparelser oveni Statens krav om omprioriteringsbidrag rammer børn- og ungeudvalgets område meget hårdt. Dagtilbud og skoler har været gennem drastiske forandringsprocesser de sidste år. Også stort pres især på skoleområdet mht. den planlagte inklusion af specialklasseeleverne, hvis disse klasser, som det fremgår af forhandlingerne, gennemføres.

   ·        Det er væsentligt, at man fortsat prioriterer den tidlige og forebyggende indsats og dermed fortsat investerer i disse indsatser.

   ·        Den overordnede procentvise økonomiske fordeling i Viborg Kommune mellem udvalgsområderne forekommer skæv set i lyset af den gennemsnitlige kommunale fordeling på landsplan. Børne- og Ungdoms området er ifølge det oplyste underprioriteret i forhold til voksenområdet. Dette harmonerer ifølge LokalMED PPRs opfattelse dårligt med ønsket om en langsigtet forebyggende indsats, samt satsningen på at den enkelte borger i videst muligt omfang skal være i stand til at tage vare på eget liv. LokalMED vil opfordre til, at byrådet på baggrund af dette tilgodeser Børne- og ungdomsområdet ved fordeling af omprioriteringsmidlerne.

   ·        Muligheder for at prioritere indenfor hele B&U-området er et godt tiltag.

    

   D.27. april 2016 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget orienteringsmøde om budgettet for formænd og næstformænd for bestyrelser, MED-udvalg og råd. Der var få kommentarer og spørgsmål fra deltagerne på mødet, og det anbefales derfor, at udvalget overvejer, om mødet kan have en anden form. Det kunne eksempelvis være i form af en streaming med mulighed for efterfølgende spørgsmål. Derudover kunne forvaltningen gennemføre en inddragelsesproces med ledere og medarbejdere tidligere i budgetprocessen dels for at få deres input til budgetforslaget dels for at give dem yderligere oplysninger til brug for deres efterfølgende arbejde i MED-udvalg og bestyrelser.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om budgetmaterialet skal ændres på baggrund af høringssvarene

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvordan dets økonomiske råderum skal prioriteres

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvordan orienteringsmødet om budgettet kan afvikles fremadrettet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede budgetmaterialet under hensyn til de indkomne høringssvar, dette i sammenhæng med at udvalget drøftede prioriteringen af det økonomiske råderum. På baggrund heraf anmodes forvaltningen om – til udvalgsmødet den 14. juni 2016 – at fremkomme med tilrettede forslag omkring (”naturbørnehaver og udegrupper”; afskaffelse af svømmeundervisning i folkeskolen” og ”tale/høre- og sprogområder) som indarbejdes i det tilrettede budgetmateriale.

    

   Den fremtidige mødeform omkring orientering om budgettet og budgetproceduren blev drøftet.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver herudover:

   at demografiregulering på dagtilbudsområdet og på skoleområdet, indregnes i budgettet som beregnet på baggrund af befolkningsprognosen

   at der tilføres midler til udvalgets ressortområde til dækning af merudgifter til modtagelse af flygtninge, som med nuværende model vil udgøre 13 mio. kr. i 2017

 • 2 Orientering om aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om integrationsindsatsen
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Danmark og dermed også Viborg Kommune modtager i disse år ekstraordinært mange flygtninge, hvilket medfører en stor kommunal opgave med at integrere disse nye borgere bedst muligt i det danske samfund. For at sikre kommunerne de rette og fleksible rammer for opgaven indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) 18. marts 2016 aftale om Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

    

   Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

   Aftalen mellem Regeringen og KL forenkler en række regler på integrationsområdet og intensiverer fokus på en tidlig og målrettet beskæftigelsesindsats. Fokus på den beskæftigelsesrettede indsats er i forlængelse af aftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået 17. marts 2016. Heri præciseres regeringens målsætning om, at hver anden nytilkomne skal i arbejde, ligesom aftalen indeholder en række initiativer til realisering af dette mål. De to aftaler fremgår af bilagsmaterialet.

    

   I aftalen om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge beskrives indsatser inden for følgende hovedområder:

   -      styrkede muligheder for boligplacering

   -      bedre og enklere rammer for den kommunale integrationsindsats

   -      tidligere indsats, blandt andet styrket samarbejde mellem kommuner og asylcentre

   -      øget brug af medbragte kompetencer

   -      erhvervsrettet danskuddannelse, herunder sprogpraktik og virksomhedsbesøg

   -      fokuseret finansiering i form af styrket resultattilskud og forhøjelse af grundtilskud

    

   Aftalens indsatser indarbejdes i Viborg Kommunes praksis i de respektive afdelinger, primært i Job & Velfærd.

    

   Konsekvenser for Børn & Unge

   En mindre del af initiativerne i Regeringen og KLs aftale vedrører indsatser i Børn & Unge. Det gælder blandt andet følgende:

   -      lempelse af krav til modtagelsesklasser

   -      mulighed for etablering af særligt undervisningstilbud

   -      større fleksibilitet i forbindelse med sprogstimulering til flygtningebørn uden for dagtilbud

    

   Praksis

   Viborg Kommune har ikke etableret modtageklasser, men tilbyder sprogstøtte i dansk som andetsprog på hold på barnets distriktsskole.

   Skolen modtager besked fra Læringscenter dansk som Andetsprog angående nyankomne skolebørn og afholder indskrivningsmøde.

   Barnets indskrives i alderssvarende klasse og tilbydes basisundervisning i dansk som andetsprog. Barnet er en del af klassen, men har i begyndelsen størstedelen af timerne på modtageholdet og får gradvist flere timer i klassen.

    

   Økonomiske konsekvenser af aftalen mellem Regeringen og KL

   Som følge af aftalen er der på nuværende tidspunkt afsat følgende midler:

   -         640 mio. kr. til at etablere små almene familieboliger med en billig husleje              

   -         150 mio. kr. til statslig medfinansiering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

   -         Forhøjelse af det ekstraordinære integrationstilskud med 225 mio. kr.

    

   Social- og Indenrigsministeriet har nu fordelt disse midler til kommunerne og Viborg Kommune modtager 4.764.000 kr.

   De nye muligheder, som aftalen åbner for, vil blive indarbejdet i Børn & Unges tilbud til nyankomne efterhånden som det lovmæssige grundlag herfor er tilstede. Børne- og Ungdomsudvalget involveres i den konkrete udformning af tilbuddene.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 3 Evaluering af Børne- og Ungdomsudvalgets studietur
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget var i perioden fra den 18 til den 20. april 2016 på studietur til London.

    

   Studieturens hovedoverskift var brugen af IT i undervisningen i folkeskolen.

    

   Turens indhold i overskrifter var:

    

   • Skolebesøg på to udvalgte skoler, der er førende inden for IT i undervisningen.
   • Oplæg ved Professor Milles Barry om de nyeste færdigheder for læring i det 21. århundrede
   • Besøg i Microsoft Visitor Center London
   • Oplæg ved Brenda Taggart, Senior Research Officer i Department of Learning and Leadership. Oplægget omhandlede forskning omkring kvalitet i dagtilbuds- og førskoleindsatserne i forhold til børns mobilitet; herunder at bryde med negativ social arv.
   • Oplæg ved Abdul Cochan, ESSA Acadamy om brugen af IT i en multietnisk skole med massive sociale udfordringer. Oplægget foregik på Appels Visitor Center, hvor der samtidig kunne drøftes samarbejdsmuligheder med Apple og Viborg Kommune

    

   Der er fra studieturen udarbejdet en rapport, der vedlægges som bilag 1.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at evaluere studieturen, dels i forhold til indhold, fagligt udbytte, tilrettelæggelse med videre.

    

   Endelig anmodes udvalget om – på baggrund af studieturen – at drøfte den videre perspektivering i forhold til de input og den inspiration de forskellige indlæg og besøg bragte.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget evaluerer studieturen

    

    

    

    

    

    

                                     

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Sagen udsættes til næste møde

 • 4 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af april måned 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 30. april 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 blev taget til efterretning.

 • 5 Meddelelse og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Afholdt møde med en gruppe forældre, bestyrelsesformand og områdelederen på daginstitutionen i børnehaven Prinsen ang. økonomi
   • Været interviewet i radioen ang. baggrunden for nedlæggelsen af modtageklasserne i Viborg Kommune
   • Der er udarbejdet svar på en række spørgsmål rejst fra det Radikale Venstre omkring skolestrukturdebatten
    • Besluttet på mødet:
     • De udarbejdede svar blev godkendt og sendes  

    

   Udvalgsmedlem Eva Pinnerup:

   • Stiller spørgsmål omkring mødeomfanget, tidspunkterne og forventningerne til mødedeltagelse
   • Spurgte ind til to verserende klagesager

    

   Udvalgsmedlem Mariane Aaris Andersen:

   • Omtalte folder fra Ungdomsskolen omkring ”den åbne skole” – rundsendes til udvalget

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen:

   • Orienterede om midlertidig ansættelsesstop omkring lederstillinger på skoleområdet i lyset af de igangværende drøftelser omkring struktur og organisering

    

    

   3.    Fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og tillidsrepræsentanter fra BUPL

    

   Der afholdes fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og tillidsrepræsentanterne fra BUPL i Multisalen den 24. maj 2016 kl. 16.00-17.00.

    

   BUPL har fremsendt følgende plan for mødet:

    

   ·       Velkomst ved næstformand og fagligsekretær for BUPL Jonna Uhre                                               og formand for Børne- og ungdomsudvalget Claus Clausen

   ·       Dialog – følger emner vil blive berørt

             Vuggestueindsats og herunder daginstitutioner med høj kvalitet

   Metoder/målstyring - pædagogers dømmekraft

   Sprogstimulering og den sproglige udvikling

   Skolepædagoger - får børn til at vokse

   UU-timer og To-personale-ordning

    

   TR vil komme med pædagogiske praksiseksempler inden for: 

   Tid og bæredygtighed

   Kvalitet i det pædagogiske arbejde og godt arbejdsmiljø

   Ønsker til B & U udvalget om fremtiden.

    

   ·       Afslutning og opsamling

    

   4.    Orientering om administration af befordring mellem hjem og SFO for elever i specialtilbud

    

   Der vil blive en orientering om administrationsgrundlaget for befordring af elever i specialtilbud mellem hjem og SFO. Der vedlægges et uddybende notat jf. bilag 1.

    

    

   5.    Der er den 10. maj 2016 modtaget en henvendelse fra skolebestyrelsen på Søndre Skole, der som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om ændring af skoledistrikterne på Søndre, Vestre og Finderuphøj Skoler, har fremsendt tre spørgsmål, som skolebestyrelsen anmoder udvalget om at svare på.

   Henvendelsen fra Skolebestyrelsen på Søndre Skole vedlægges som bilag 2.

   Udkast til svarskrivelse til Skolebestyrelsen på Søndre Skole vedlægges som bilag 3.

    

   Besluttet på mødet:

   Svarskrivelsen sendes som orientering til Vestre Skole og til Finderuphøj Skole

    

    

   6.    Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings svar på henvendelse om muligheden for at lade legekammerater benytte lukkede skolebusruter

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet 26. april 2016 (sag nr. 14) at rette henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med henblik på at indhente en udtalelse om muligheden for, at kørselsberettigede skolebørn på de lukkede skolebusruter kan tage legekammerater med hjem i bussen. Ministeriet har d. 10. maj 2016 (bilag 4) svaret, at det vil rette henvendelse til Transport- og Bygningsministeriet for at afdække, om ændringen i lov om trafikselskaber har betydning for de gældende regler om befordring af elever i folkeskolen, herunder om der kan være behov for regelændringer. Ministeriet vil herefter vende tilbage med et endeligt svar.

    

    

   7.    Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk vil give en orientering om kommissorium vedr. plejefamilier

    

   Der vedlægges et notat, der beskriver proceduren for at blive godkendt som plejefamilie

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at orienteringerne tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Orientering givet

 • 6 Etablering af en international daginstitution i samarbejde med Viborg private Realskole (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Konservativt medlem af Viborg Byråd Stine Damborg har efterspurgt, der bliver forelagt en sag i Børne- og Ungdomsudvalget, som beskriver, hvorledes der kan etableres en international daginstitution i samarbejde med Viborg private Realskole (VPR).

    

   Etableringen af en international daginstitution kan være medvirkende til at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Viborg Kommune. Modtagelsen i Danmark er afgørende for, om værdifuld udenlandsk arbejdskraft finder fodfæste på det danske arbejdsmarked, og det er derfor vigtigt at skabe gode rammer for hele familien og dermed også for børnene.

    

   Viborg private Realskole

   Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen for Viborg private Realskole oplyser, at de ikke selv har faktuelle planer om at oprette en international daginstitution, men de er interesseret i at indgå i dialog med Viborg Kommune. Der skal dog tages hensyn til følgende præmisser:

    

   • VPR er nødsaget til at sikre sig en garantipladsordning grundet økonomiske forhindringer.
   • Lisbeth Rose-Hansen vurderer, at der i øjeblikket er fem-syv internationale førskoleelever, som har efterspurgt en international daginstitution. For at tilvejebringe et miljø, der tilgodeser børnenes sociale kompetencer, vurderer VPR, at der skal være kapacitet til 30-40 børn. Daginstitutionen skal derfor have tilgang for danske børn, men udenlandske familier skal have fortrinsret.
   • VPR har ingen overskydende bygningsmasse, hvorfor der ligger en udfordring i at finde egnede lokaler, som skal ligge i geografisk nærhed af skolen.
   • Daginstitutionen skal opleves som en del af skolen og følge dens traditioner og hverdag.
   • VPR vil trække på interne kompetencer bl.a. i form af deres indskolingslærere og pædagoger fra deres skolefritidsordning, som er vant til at undervise de yngste internationale elever og kender dermed målgruppen.
   • Kulturen i en udenlandsk daginstitution er anderledes, hvorfor en privat daginstitution hos VPR skal fungere som en preschool, hvor der i højere grad er fokus på læring.
   • Bestyrelsen for VPR skal i sidste ende godkende etableringen af en international daginstitution.

    

   Vilkår for samarbejde

   Hvis samarbejdet om en international daginstitution er ensbetydende med, at daginstitutionen geografisk skal placeres på VPR, gælder nedenstående ifølge Dagtilbudsloven og Friskoleloven:

    

   Private grundskoler kan etablere og drive privatinstitutioner efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en privat grundskoles privatinstitution påhviler skolens bestyrelse. Forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privatinstitution (Friskoleloven § 36 a).

    

   Privatinstitutioner skal godkendes af kommunen. En privatinstitution, som opfylder lovgivningen og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Kommunen kan stille krav om driftsgaranti og opkræve et depositum (Dagtilbudslovens § 20).

    

   Kommunen skal give følgende tilskud til en privatinstitution (Dagtilbudslovens § 36–38):

   • Et driftstilskud pr. barn i institutionen svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
   • I visse tilfælde et tilskud pr. barn i institutionen til et sundt frokostmåltid.
   • Et bygningstilskud pr. barn i institutionen svarende til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen.
   • Et administrationstilskud pr. barn i institutionen, hvis privatinstitutionen ønsker selv at varetage administrationen, svarende til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunen giver til selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen

    

   Kommunen kan ikke anvise plads i en privatinstitution (Dagtilbudslovens § 26, stk. 3).

    

   Opsummering

   Det kan afslutningsvis konkluderes, at Dagtilbudsloven udtømmer kommunens muligheder for at samarbejde med og støtte en privatinstitution. Viborg Kommune har derfor ikke lovhjemmel til at samarbejde med Viborg private Realskole om en international daginstitution.

    

   Viborg Kommune har desuden ikke mulighed for at aftale en garantipladsordning med Viborg private Realskole, da Friskoleloven § 36 a foreskriver, at forældrebetaling, kommunale tilskud og eventuelle private tilskud skal samlet dække alle direkte driftsudgifter til en privatinstitution.

    

   Så længe Viborg private Realskole driver en daginstitution efter formålene i Dagtilbudsloven, er der intet som forhindrer dem i at drive institutionen som en preschool eller for den sags skyld som international. 

    

   Hvis Børne- og Ungdomsudvalget ønsker etablering af en international børnehave, kunne alternativet være at undersøge muligheden for at lave en afdeling i en eksisterende institution i Viborg by.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter mulighederne for at oprette en international daginstitution

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Sagen udsættes med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger og foreligges herefter til fornyet behandling i Børne- og Ungdomsudvalget

 • 7 Ansøgning om etablering af vuggestue i Klejtrup
  • Sagsfremstilling

   Arbejdsgruppen Børn og Sundhed i Klejtrup, ønsker i skrivelse modtaget den 1. februar 2016, at etablere vuggestue i Klejtrup. Det fremgår af bilag til ansøgningen, at der er fuld opbakning fra fællesbestyrelsen for Brattingsborgskolen og børnehaven Tumlehøj i Klejtrup. Skolen og børnehaven drives i dag som en samdreven institution.

    

   Det fremgår desuden af ansøgningen, at de ønsker at etablere en vuggestue i forbindelse med daginstitutionen Tumlehøj samt fremtidssikre, at der i årene der kommer, forsat er gode pasningsmuligheder til børn i 0-3 års alderen i området og tilbyde et sammenhængende børneliv gennem trygge og nære rammer i vuggestue, børnehave og skole. Der er ligeledes et ønske om, at vuggestuen skal have musik som speciale.

   Børn og Sundhed håber, at Viborg Kommune vil gå i dialog med ejeren af nabogrunden, så grunden kan tilkøbes og derved anvendes til tilbygning af Børnehaven Tumlehøj med vuggestuedelen.

    

   Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter for arbejdsgruppen for at afdække behov og muligheder. Der ønskes oprettet en vuggestue til 16 børn. Dette vil kræve en udvidelse af de nuværende fysiske rammer på ca. 200 m2. Da det ikke umiddelbart lader sig gøre, ønsker arbejdsgruppen, at Viborg Kommune erhverver nabogrunden, der er til salg.

    

   Antallet af indskrevne børnehavebørn i Tumlehøj er i gennemsnit i 2016 57 børn og i 2017 50 børn.

    

   Det er forvaltningens vurdering, at oprettelse af en vuggestue institution ikke får økonomiske driftsmæssige konsekvenser for Viborg Kommune. Der er i denne vurdering taget udgangspunkt i, at oprettelse af en vuggestue ikke øger det samlede behov for børnepasning i Viborg Kommune.

   Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en eventuel etablering af en vuggestue vil kunne medføre behov for justering af de kommunale dagplejepladser.

    

   Det bemærkes at Børne- og Ungdomsudvalgets tidligere i forbindelse med etablering daginstitutioner har lagt til grund, at der altid i forbindelse med nybyggeri skulle etableres vuggestuepladser.

   Desuden har udvalget hidtil arbejdet udfra et princip om, at der ved nedgang i antallet af børnehavebørn, kan der etableres vuggestuepladser, hvis det kan ske inden for eksisterende fysiske rammer. Dette for at sikre en driftsmæssig forsvarlig enhed.

    

   Økonomi: Den samlede omkostning for byggeri og erhvervelse af grund vurderes til 3.600.000 kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet anlægsudgift til projektet i budgetforslag for 2017 – 2020.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne og Ungdomsudvalget behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter ansøgningen med henblik på stillingtagen til hvorvidt og i givet fald hvorledes, der skal arbejdes videre med projektet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om at vurdere muligheden for køb af den i sagen omtalte grund. Dette med henblik på muligheden for på et senere tidspunkt af etablere en vuggestue i tilknytning til den samdrevne institution (Brattingsborg Skole og børnehaven Tumlehøj)

 • 8 Styrelsesvedtægt - Ungdomsskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 (sag nr. 7) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

    

   Der er ændringer i både styrelsesvedtægten og i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                              

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                              

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes

 • 9 Styrelsesvedtægt - folkeskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015, (sag nr. 8) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, (sag nr. 162), styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

    

   Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte

    

   ·     antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

   ·     fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen

   ·     regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed

   ·     skolebestyrelsens beføjelser

   ·     omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.

    

   Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.

    

   I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er ændret både i styrelsesvedtægten og i bilagene. Ændringerne er markeret med rødt.

    

   Som en væsentlig ændring kan nævnes:

   • Konfirmationsforberedelse
   • Understøttende undervisning

   Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 15. juni 2016.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

    

    

    

    

                     

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Forvaltningen fremførte indledningsvis forslag om, at der i bilaget vedr. skolebestyrelsesvalg tilføjes følgende:

    

   ”Hvis der er stemmelighed mellem 2 kandidater, bliver kandidaterne spurgt om den ene vil være stedfortræder. Hvis de begge ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, afgøres det ved lodtrækning

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

   at den af forvaltningens foreslåede tilføjelse til bilaget vedr. skolebestyrelsesvalg indarbejdes

 • 10 Elev- og klasseprognose 2016-2031 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Elev- og klasseprognosen er udarbejdet på baggrund af den nye ”Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2016-2031” samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).

    

   Prognosen forsøger at forudsige antal elever og klasser frem mod år 2031. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 28. elev (hhv. 56. elev osv.) i nærværende prognose udløser en klassedeling.

    

   Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i special-klasser samt 10. klassetrin. Disse vil være vanskeligt at forudsige over en lang årrække.

    

   På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2016 er der planlagt en temadrøftelse om befolkningsudviklingen. I forbindelse med temadrøftelsen vil elev- og klasseprognosen blive gennemgået.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at orienteringen bliver taget til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 11 Udvikling af samarbejdsflader mellem 10CV og ungdomsuddannelserne
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på deres møde den 7. oktober 2015 (sag 2), at der skulle udarbejdes et konkret forslag til fremtidens 10. klasse i Viborg Kommune. Formålet var et fokus på overgangen fra grundskole til uddannelse og beskæftigelse og et ønske om at kvalificere elevernes valg af ungdomsuddannelse.

    

   Der er desuden fokus på 30 % målsætningen, som betyder, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

    

   For at imødekomme disse fokusområder har der været arbejdet mod en 10. klasse med yderligere samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser og med fokus på at vejlede, guide og udfordre de unge på deres uddannelsesvalg.

    

   Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for 10CV, fra de lokale ungdomsuddannelser samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne arbejdsgruppe har nu afsluttet deres arbejde og deres drøftelser og ideer er samlet i vedhæftede bilag.

    

   Helt overordnet er der enighed om en udvikling af 10CV med mere konkret samarbejde mellem lærere på tværs af uddannelserne samt med en udvidelse af brobygningsforløbet til fire hele temauger.

    

   Arbejdsgruppen anbefaler:

    

   ·        At eleverne foretager deres uddannelsesvalg så tidligt i 10. klasses forløbet som muligt efter en grundig introduktion og passende udfordring på deres valg.

   ·        At der arbejdes mod at styrke samarbejdet mellem lærere på tværs af 10CV og ungdomsuddannelserne. Gerne gennem konkrete opgaver som f.eks. fælles tilrettelæggelse og afholdelse af temaugerne.

   ·        At udvikle relations arbejdet i forhold til de unge ved at udveksle viden og erfaringer med dette.

   ·        At der arbejdes videre med at konkretisere den model som arbejdsgruppen er nået til enighed omkring. Dette bør foregå i et direkte samarbejde mellem Ungdomsskolen og ungdomsuddannelserne med Ungdomsskolen for bordenden.

    

   Det bemærkes, at der med den nuværende finansiering af området ikke er ressourcer til at gennemføre de ideer, der ligger i modellen. Et løst skøn vil være en meromkostning på omkring 200.000 kr.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i notatet beskrevne samarbejdsmodel godkendes

    

   at udgiften afledt af samarbejdsmodellen afholdes af politikområde ungdomsskoler

    

   at nettobevillingen på politikområde ungdomsskoler, i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20, forhøjes med 85.000 kr. i 2017 og med 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020

    

   at udgiften på 85.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020 finansieres ved, at nettobevillingen på politikområde skoler og klubber nedsættes med tilsvarende beløb.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den i notatet beskrevne samarbejdsmodel godkendes

    

   at udgiften afledt af samarbejdsmodellen afholdes af politikområde ungdomsskoler

    

   at nettobevillingen på politikområde ungdomsskoler, i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20, forhøjes med 85.000 kr. i 2017 og med 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020

    

   at udgiften på 85.000 kr. i 2017 og 200.000 kr. i hvert af årene 2018-2020 finansieres ved, at nettobevillingen på politikområde skoler og klubber nedsættes med tilsvarende beløb.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover, at udvalgsformanden deltager i et møde med arbejdsgruppen med henblik på en præcisering af Børne- og Ungdomsudvalgets sigte med samarbejdet med 10 CV og Ungdomsuddannelserne

    

   Endelig henviser Børne- og Ungdomsudvalget til målsætningerne i Viborg Kommunes Uddannelsesstrategi (95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 30% af ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse).

 • 12 Møde og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetsplanen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt

 • 13 Politisk mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2017
  • Sagsfremstilling

   Byrådet godkendte i sit møde den 18. august 2016 (sag 9) den politiske mødeplan for 2017.

    

   Den politiske mødeplan 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget indebærer ikke ændringer i mødetidspunkterne for Børne- og Ungdomsudvalget. 

   I den samlede politiske mødeplan for 2016 forudsættes, at der ikke afholdes møder i udvalgene i juli måned samt i skolernes vinterferie og efterårsferie, henholdsvis uge 7 og uge 42.

    

   Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget selv fastsætter sin mødeplan.

   Af det udarbejdede forslag til samlet politisk mødeplan for 2017, foreslås det at Børne- og Ungdomsudvalget afholder møder – alle med start kl. 12.00 - på følgende datoer i 2017:

    

   Tirsdag den 3. januar

   Tirsdag den 24. januar

   Tirsdag den 28. februar

   Tirsdag den 21. marts

   Tirsdag den 25. april

   Tirsdag den 30. maj

   Tirsdag den 20. juni

   Tirsdag den 8. august

   Tirsdag den 29. august

   Tirsdag den 26. september

   Tirsdag den 31. oktober

   Tirsdag den 28. november

    

   Starttidspunktet ligger fast uanset eventuelle temamøder m.v.

    

   Politisk mødeplan for 2017 vedlægges som bilag 1

    

   Så snart den samlede politiske mødeplan lægger fast vil Børne- og Ungdomsudvalget få forelagt en samlet plan for udvalgets øvrige mødeaktiviteter i 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at den politiske mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget i 2017 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-05-2016

   Den politiske mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget i 2017 blev godkendt