Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 26-04-2016

Referat

15.30-16.30 blev der afholdt fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 16.30-17.30 blev der afholdt møde med kredsbestyrelsen i DLF

 • 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2016.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger.

   Det gøres opmærksom på, at selv om regnskab 2015 og de foreslåede overførsler af budgetbeløb fra 2015 til 2016 først er behandlet af Byrådet den 13. april 2016, er overførslerne i talmaterialet medtaget som en del af det korrigerede budget pr. 31. marts.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Børne- og Ungdomsudvalget

    

   Mio. kr. (minus = mindreforbrug)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   31. marts

   I forhold til oprindeligt budget

   I forhold korr.budget

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

     Skoler og klubber

   885,5

   903,2

   892,4

   6,9

   -10,8

     Dagtilbud

   411,6

   421,0

   410,5

   -1,0

   -10,5

     Ungdomsskoler

   14,0

   14,8

   14,8

   0,8

   0,0

     Tandpleje

   31,1

   31,8

   31,2

   0,1

   -0,6

     Familieområdet

   223,3

   230,1

   228,6

   5,3

   -1,6

   Serviceudgifter i alt

   1.565,6

   1.601,0

   1.577,6

   12,0

   -23,4

    

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

   15,0

   14,2

   13,4

   -1,6

   -0,7

    

    

    

    

    

    

   Drift i alt

   1.580,6

   1.615,1

   1.591,0

   10,4

   -24,1

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   73,4

   116,6

   78,7

   5,3

   -37,9

    

    

   Drift

   På serviceudgifterne forventes et samlet mindreforbrug på 23,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede mindreforbrug i forhold til korrigeret på skole og klubber samt dagtilbud fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det centrale og det decentrale område.

    

   På serviceområdet forventes der samlet set et merforbrug på 12 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket vil sige at der forventes forbrugt af overførsler fra 2015.

    

   Budgetopfølgningen på driften giver ikke anledning til yderligere kommentarer.

    

   En mere detaljeret beskrivelse af afvigelserne er beskrevet i bilag 1.

    

    

   Anlæg

   Der forventes et mindreforbrug i 2015 på -37,9 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.

    

   De væsentligste afvigelser er beskrevet i bilag 1.

    

   I bilag 2 fremgår flytninger mellem politikområder, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalget, herunder flytning af budget til flygtninge jf. udvalgets drøftelse på mødet den 26. januar 2016.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes, og

    

   endvidere foreslår Direktøren for Børn & Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at omplaceringer mellem politikområdet, der er anført i bilag 2, godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 godkendes

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

    

   at omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.

                                                         

 • 2 Budget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   I henhold til procesplanen for budget 2017-2020 drøfter Børne- og Ungdomsudvalget følgende elementer af sit budgetforslag med henblik på at sende det i høring:

    

   • Tilvejebringelse af økonomisk råderum
   • Aktuelle budgetudfordringer
   • Anlægsbudget: Nye anlægsønsker og omprioriteringer

    

   Børne- og Ungdomsudvalget behandler derefter høringssvarene på udvalgsmødet 24. maj 2016.

    

   I henhold til den godkendte procesplan behandles tekniske ændringer til anlægsbudgettet på udvalgsmødet 14. juni 2016.

    

   Tilvejebringelse af økonomisk råderum

   Det decentrale budget reduceres med 1 %, hvilket svarer til ca. 13,1 mio. kr. I bilag 1 beskrives, hvordan den resterende reduktion på ca. 18,7 kan realiseres på centrale konti.

    

   Aktuelle budgetudfordringer

   Børne- og Ungdomsudvalget kan prioritere 0,5 % af sit budget svarende til godt 7,9 mio. kr. til finansiering af aktuelle budgetudfordringer. Forud for mødet 26. april 2016 er der beskrevet ønske om finansiering af driften af den boligsociale helhedsplan, der finansieres i samarbejde med bl.a. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

    

   Demografiregulering og flygtninge

   Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på den positive befolkningsudvikling på Dagtilbud og Skoler, hvorfor udvalget ønsker en positiv demografiregulering på de to politikområder. Den positive demografiregulering er på 2,7 mio. kr. på Dagtilbud og 10,4 mio.kr. på Skoler i 2017.

   Der forventes et stigende antal flygtningebørn. Dette forhold indgår i Byrådets drøftelse af budgettet.

    

   Anlægsbudget

   Byrådet har vedtaget, at nye og presserende anlægsønsker skal finansieres ved at udskyde eller reducere allerede vedtagne anlægsprojekter. I bilaget er det beskrevet, hvordan de to nye anlægsprojekter ”Samling af institutionerne Skals børnehuse” og ”Børnehuset Søndergaard” kan finansieres ved omprioritering af det vedtagne projekt ”Ny institution i Møgelkær”.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at tilvejebringelsen af det økonomiske råderum godkendes

    

   at udvalget drøfter aktuelle budgetudfordringer

    

   at idéoplæggene til anlægsønsker godkendes

    

   at det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 27. april 2016 til 13. maj 2016

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Tilvejebringelsen af det økonomiske råderum blev godkendt

    

   Idéoplæggene til anlægsønskerne blev godkendt med enkelte tilretninger

    

   Det samlede budgetmateriale tilrettes i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger og sendes herefter i høring i perioden 27. april 2016 til 13. maj 2016

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver endvidere, at udvalget ønsker demografiregulering på dagtilbudsområdet og på skoleområdet

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

    

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformanden

   ·        Modtaget mange henvendelser vedr. skolebudskørsel – der henvises til dagsordenens punkt 4

   ·        Henvendelse fra bestyrelsen fra Prinsen, der oplever færre ressourcer til rådighed. Formanden og områdelederen holder møde med bestyrelsen

   ·        Der er nu fuld afklaring af problemstillingen omkring børnehaverne i Frederiks

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   ·        Orientering omkring plejefamilieområdet og de fremtidige perspektiver v/ Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk

    

    

   3.    Kampen for børnene

    

   På møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 26. februar 2013 (sag nr. 9) blev det besluttet, at Viborg Kommune overtog projekt ”Kampen for børnene”. Iflg. overdragelsesaftalen forpligtede Viborg Kommune sig til at videreføre projektet i 3 år. Denne periode er nu gået, hvorfor projektet er ophørt.

    

    

   4.    Henvendelse fra skolebestyrelsen på Ørum Skole

    

   Skolebestyrelsen på Ørum Skole har henvendt sig ang. mulighed for køb af pladser på lukkede skolebusruter. Henvendelsen fra skolebestyrelsen vedlægges som bilag 1.

   Sagen vedrører beslutning truffet i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2016 (sag nr. 10)

    

    

   5.    Underskriftsindsamling – ang. med henblik på indførelse af tilskudsordning til pasning af egne børn.

   Udvalgsmedlem Søren Gytz Olesen har – på baggrund af et møde med en gruppe af interesserede forældre, den 11. april 2016 modtaget en underskriftsindsamling til støtte for en tilskudsordning til hjemmepasning. Baggrunden for og motiveringen af underskiftsindsamlingen vedlægges som bilag 2.

    

   Der kan i denne forbindelse supplerende oplyses, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 29. september 2015 drøftede en henvendelse vedr. tilskud til pasning af egne børn. Udvalget meddelte ved den lejlighed, at ”udvalget for nuværende ikke har planer om at tage initiativ til at ændre på den nuværende ordning”

    

    

   6.    Henvendelse fra Danske Handicaporganisationer – Viborg

    

   Der er den 12. april 2016 fra Torben Koed Thomsen, Danske Handicaporganisationer, Viborg modtaget henvendelse vedr. ønske om afholdelse af dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget. Henvendelsen vedlægges som bilag 3

    

    

   7.    Fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og kredsbestyrelsen i DLF

    

   Der afholdes fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og kredsstyrelsen i DLF den 26. april 2016 kl. 15.30-16.30. DLF ønsker følgende emner drøftet på mødet:

    

   ·        Analysen af specialområdet og den fremtidige organisering

   ·        Ny resursetildelingsmodel (med evt. socioøkonomiske hensyn)

   ·        Konvertering af understøttende undervisning

   ·        Sygefraværet på skoleområdet

  • Bilag

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Orientering blev taget til efterretning

 • 4 Analyse af fremtidig fordeling og organisering af specialområdet.
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26-01-2016 (sag 7) kommissoriet for analyse af fremtidig fordeling og organisering af specialområdet (specialklasseområdet).

    

   I kommissoriet fremgår det, at analysen skal indeholde:

   • En analyse af den nuværende model (Undtaget Rosenvænget skole, Autismetilbuddet på Vestervang skole og Nordre skoles afdeling på Rindsholmvej)
   • En analyse af følgende scenarier:
    • Ingen ny tilgang til 0. klasse
    • Ingen ny tilgang til specialklasserne
    • Nedlæggelse af specialtilbud for 0.-6. klasse
    • Nedlæggelse af alle specialklasser
   • En analyse af det nuværende specialtilbud på dagtilbudsområdet

    

   I det vedlagte bilag 1 er der udarbejdet en beskrivelse af, hvordan skoleområdet ser ud i dag. Herunder hvor mange der i dag er tilknyttet en af de tre specialafdelinger på henholdsvis Nordre skole, Finderuphøj skole og Egeskovskolen og hvor de kommer fra samt fordeling af personale, økonomi og lokaler.

                                           

   Der er desuden beskrevet en række scenarier, som kan kombineres på forskellig vis. Det er vigtigt at understrege at scenarierne kun er overordnet beskrevet. På baggrund af scenarierne bedes udvalget beslutte, hvilket eller hvilke scenarier, der skal beskrives yderligere.

    

   På Dagtilbudsområdet vurderes det, at Katholt og Nørrehus svarer til vores tilbud på Vestervang og Rosenvænget skoler. Det anbefales derfor, at disse institutioner fortsætter uændret.

   I forhold til SE-tilbuddet i Spurvehuset, der svarer til skoleområdets tilbud på Rindsholmvej og Børnehuset Rørsangervej bedes udvalget beslutte om der skal arbejdes videre med de to scenarier om henholdsvis en opnormering af SE-området og nednormering af tilbuddet på Rørsangervej.

   Det foreslås at processen for behandling af sagen ser ud som følger:

    

   Dato

   Indhold

   26-04-2016

   Børne- og ungdomsudvalget drøfter forslag til ny organisering af specialområdet og beslutter hvilke scenarier der skal beskrives yderligere.

   27-04-2016 til 27-05-2016

   Inddragelse af interessenter og yderligere beskrivelse af scenarierne.

   14-06-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget drøfter det endelige forslag til ny organisering af specialområdet med henblik på høring.

   15-06-2016 til 09-08-2016

   Høring.

   30-08-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning vedr. forslag til ny organisering af specialområdet.

   21-09-2016

   Byrådet behandler forslag til ny organisering af specialområdet.

    

    

   Chefgruppen deltager i behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter analysen af den fremtidige fordeling og organisering af specialområdet, med henblik på at beslutte, hvilket scenarie på skoleområdet, der skal indgå i dialogen med interessenter

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med scenarierne om henholdsvis opnormering af SE-området og nednormering af specialgruppen på Rørsangervej

    

   at procesplanen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Der ønskes en nærmere analyse af bl.a. hvorfor der er så store forskelle i udskilningen til specialtilbud skolerne imellem, samt hvorledes børnene profiterer af de respektive tilbud.

    

   I forlængelse heraf tilpasses tids- og procesplanen

 • 5 Anmodning fra Eva Pinnerup, Marianne Aaris Andersen og Søren Gytz Olesen om optagelse af sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden om igangsætning af analyse (jf. forretningsordenens § 6)
  • Sagsfremstilling

   Eva Pinnerup, Marianne Aaris Andersen og Søren Gytz Olesen har anmodet om at få nedenstående optaget som sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden til mødet den 26. april 2016:

    

   ”Forskellige studier og undersøgelser har i den seneste tid vist, at der kan sættes et stort spørgsmålstegn ved, om resultatbaseret styring er svaret på at skabe en mere effektiv offentlig sektor.

    

   Også på kommunalt plan er der grund til at undersøge og komme med bud på, hvordan vi via andre initiativer kan skabe effektivitet og øget tilfredshed i arbejdet hos de ansatte.

   På den baggrund foreslår vi, at der igangsættes et sådant analysearbejde med henblik på at få et idekatalog, som stiller skarpt på følgende områder:

    

   -      Ledelse

   -      Mindre bureaukrati og kontrol

   -      Større kompetence til teams og den enkelt i udførelsen af arbejdet

   -      Arbejdstilfredshed hos medarbejderne

   -      ’Sund fornuft’ i arbejdet

    

   Analysearbejdet og udarbejdelse af et idekatalog sker i dialog mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter for følgende tre udvalgsområder:

    

   -      Børne- og Ungdomsudvalget

   -      Ældre- og Sundhedsudvalget

   -      Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

    

   Arbejdet skal være færdiggjort, så idekataloget kan indgå i materialet til budgetforhandlingerne”.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Sagen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

    

   Eva Pinnerup, Marianne Aaris Andersen og Søren Gytz Olesen tilkendegiver, at de ønsker at arbejdet sker via direktøren for Børn og Unge for at sikre detailkendskab til området i forhold til analyse og de forslag der kommer frem gennem medarbejderne bemærker, at der i denne uge kommer tilbagemeldinger fra KLK. I forbindelse med det analysearbejde som vedrører hele kommunen på baggrund af budgetforliget.

    

    

   Søren Gytz Olesen ønsker sagen forelagt Byrådet

 • 6 Ny børnehave i Rødkærsbro, projektforslag
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med investeringsoversigten for 2014 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 2 børnehaver i Rødkærsbro til én institution.

    

   På møde den 28. januar 2015 besluttede Byrådet (sag nr. 13), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 7) følgende:

   at Byrådet godkender etableringen af en ny børnehave i Rødkærsbro

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.014.000 kr. til kontoen ”Ny børnehave i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2015, og at udgiften i 2015 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

    

   Efterfølgende har rådgiveraftalen været sendt i udbud og Constructa A/S er antaget som rådgiver. Der har været afholdt workshops mellem daginstitutionerne og rådgiveren samt møder i styregruppen.
    

   Constructa A/S, har fremsendt projektforslag for opførelse af den nye daginstitution til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Projektforslaget tager udgangspunkt i at daginstitutionen skal rumme ca. 30 vuggestuepladser og 90 børnehavepladser. Samlet bebyggelse areal liver på 1178 m2.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalget godkendelse, vil rådgiveren i samarbejde med styregruppen, arbejde videre med projektet og udbudsformen vil blive i offentlig licitation/fagentrepriser.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager ved Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender projektforslaget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Projektforslaget blev godkendt

 • 7 Status for TUBA Viborg (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Der er i Viborg Kommunes budget for 2016-2019 afsat i alt 1.276.000 kr. årligt til driftstilskud til TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. 876.000 kr. er placeret på politikområde Socialområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 400.000 kr. er placeret på politikområde Familieområdet under Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Driftstilskuddet blev bevilget med henblik på, at indsatserne i TUBAs og Viborg Kommunes fælles projekt, som har kørt i årene 2014-2015, skulle gøres permanente.

    

   Driftstilskuddet blev bevilget med det forbehold, at TUBAs eventuelle indtægter fra Sats-puljen ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”, som blev udmøntet primo 2016, ville blive modregnet i driftstilskuddet.

    

   TUBA har ikke modtaget SATS-puljemidler til TUBAs aktiviteter i Viborg. Forvaltningen har derfor fulgt op på TUBA-Viborgs budget og aktivitetsniveau i 2016.

    

   Status på TUBA Viborgs budget 2016

   Viborg Kommunes driftstilskud på 1.149.000 kr. udgør hele TUBA Viborgs budget i 2016. TUBA Viborg har ikke modtaget tilskud eller puljemidler fra andre parter.

    

   Budgettet er uændret i forhold til 2015, dog med den tilføjelse at TUBA til sommer 2016 skal flytte og derfor vil få øgede lokaleomkostninger. Dette vil imidlertid ikke indvirke på aktivitetsniveauet og således heller ikke på Viborg Kommunes driftstilskud.

    

   Status på TUBA Viborgs aktiviteter 

   Målgruppen for TUBAs tilbud i Viborg er fortsat unge som er vokset op i hjem med misbrug, og som er mellem 14-35 år og er bosiddende i Viborg Kommune.

    

   Tilbuddets indsatser forventes at være uændrede i 2016. TUBA Viborg tilbyder således fortsat

   • individuel og gruppeterapi i TUBA Viborgs lokaler, med uændret antal pladser, dvs. løbende ca. 65 unge i terapi ad gangen
   • online tilbud: chatrådgivning, brevkasse, debatforum
   • drop-in oplæg hvor de unge kan mødes og få mere viden om det at vokse op i et hjem med misbrug
   • oplæg på eksempelvis skoler, både direkte til de unge og til fagpersoner, med information om TUBAs tilbud

    

   Nye tiltag

   TUBA har fokus på at udvikle igangværende og nye tilbud og aktiviteter. I efteråret 2015 startede TUBA et nyt online tilbud til unge mænd i TUBAs målgruppe. Lige nu arbejder TUBA på at udvikle et nyt SKYPE tilbud, og afventer svar på en ansøgning om midler til projektet. Begge tilbud er udviklet i centralt TUBA-regi, men som web-baserede tilbud er de også tilgængeligt for Viborgs unge i TUBAs målgruppe.

    

   Familie- og rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 8 Orientering om ny fælles enhed for tværgående indsatser 0-18 år (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   På nuværende tidspunkt ydes en række understøttende og udgående indsatser til almenområdet fra forskellige afdelinger i Børn & Unge. Disse afdelinger har forskellige fokusområder og målgrupper. For at sikre almenområdet de bedst mulige vilkår for at løse opgaverne her, samles disse understøttende indsatser og funktioner i en ny fælles enhed.

    

   Formål

   Med udgangspunkt i ”Lys i Øjnene” arbejdes der i Børn & Unge for at fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber. I praksis skal dette gerne komme til udtryk ved følgende:

   -      flere børn end tidligere er en del af almenområdet

   -      alle børn og unge bliver tilbudt relevante indsatser og tilbud i nærmiljøet

   -      optimal udnyttelse af de ressourcer, der allerede på nuværende tidspunkt anvendes til udgående funktioner for at understøtte almenområdet

   -      udvidede muligheder for koordinerede og sammenhængende indsatser samt praksisnær og let tilgængelig rådgivning og tværprofessionelt samarbejde

    

   Ny fælles enhed for tværgående indsatser 0-18 år

   For at realisere ovenstående formål samles Børn & Unges understøttende, tværgående indsatser i en ny samlet enhed, hvis fornemmeste opgave bliver at støtte medarbejderne i almenområdet 0-18 år i etableringen af fællesskaber som beskrevet i Lys i øjnene. Den kommende nye enhed or tværgående indsatser 0-18 år skal:

   -      understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale til at løse opgaven med at skabe fællesskaber, hvori alle børn indgår

   -      indgå i Børn & Unges tidlige og forebyggende indsats, både hvad angår alder og problemudvikling

   -      sikre sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed

   -      sikre optimal anvendelse af de forskellige faglige kompetencer

    

   I enheden indgår det nuværende Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentrene på skoleområdet, PPR og understøttende funktioner i Familieafdelingen og Sekretariatet. Den nye fælles enhed forventes at være i drift 1. januar 2017.

    

   Organisatorisk forankring

   Den nye fælles enhed forankres i Familie & Rådgivning og den nuværende afdelingsleder for PPR bliver leder af enheden. Lederen af den nye enhed fungerer ligeledes som projektleder for etableringen af enheden ligesom lederne og medarbejderne af de nuværende afdelinger, som indgår i enheden, inddrages i processen.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 9 Indledende og koordinerende støtte og vejledning på Viborg Krisecenter (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Folketinget vedtog den 13. maj 2015 en ændring af Servicelovens § 109 om krisecentre, som udvider og styrker vejledningen til kvinder med ophold på krisecentre.

    

   Før 1. januar 2016 var kommunen udelukkende forpligtet til at tilbyde familierådgivning til de kvinder som opholdt sig på krisecenter sammen med deres børn. Rådgivningen blev ydet af Viborg Kommunes familieafdeling.

    

   Lovændringen indebærer, at alle kvinder – med og uden børn - med ophold på krisecentre fra den 1. juli 2015 skal tilbydes ’indledende og koordinerende støtte og vejledning’. Kvindens hjemkommune har ansvar for, at kvinden tilbydes ’indledende og koordinerende støtte og vejledning’.

    

   Vejledningen kan varetages enten af medarbejdere på det krisecenter, hvor kvinden opholder sig, eller af medarbejdere fra kvindens hjemkommune. For kvinder med ophold på Viborg Krisecenter, samt kvinder fra Viborg med ophold på krisecentre i andre kommuner, ydes vejledningen af medarbejdere fra Viborg Krisecenter, for at der skabes bedst mulig sammenhæng mellem indsatserne under og efter kvindens ophold.

    

   Indledende og koordinerende støtte og vejledning

   Den indledende vejledning skal iværksættes så tidligt som muligt efter (at hjemkommunen er orienteret om) at kvinden er optaget i krisecentret. Indledende vejledning skal introducere kvinden til den koordinerende vejledning samt skabe kontakt mellem kvinden og den medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. 

    

   Den koordinerende vejledning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte elementer i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Koordinerende vejledning iværksættes senest, når forberedelsen til udflytning fra krisecentret påbegyndes, og gives indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

    

   Indledende og koordinerende støtte og vejledning har et bredere sigte end den tidligere familierådgivning. Derfor er opgaven flyttet fra familieafdelingen til krisecentret. Familierådgivning til familier uden tilknytning til krisecentret er ikke blevet berørt af omlægningen af rådgivning til kvinder med ophold på krisecenter.

    

   Viborg Krisecenters nye opgave finansieres dels af en budgetoverførsel fra Familieafdelingen til krisecentret, svarende til Familieafdelingens tidligere udgifter til rådgivning på krisecentret (25 timer pr uge), dels af DUT-midler fra staten.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 10 Ankestyrelsens vurdering af Viborg Kommunes afgørelser på Børn & Unge-området
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Ankestyrelsen behandler blandt andet klager fra borgere over kommunernes afgørelser på socialområdet, og afgør, hvad der efterfølgende skal ske med den pågældende sag, herunder om kommunen skal genbehandle sagen.

    

   På baggrund af klagerne opgør Ankestyrelsen opgørelse for alle kommuner over antal modtagne klager og afgørelse om det videre forløb.

    

   Afgørelser for handicapområdet inden for Børn & Unge

   For 2015 har Ankestyrelsen behandlet og truffet afgørelse for i alt 118 klager over Viborg Kommunes afgørelser inden for servicelovens bestemmelser, primært inden for Job & Velfærds ressort. En mindre del af sagerne vedrører afgørelser truffet i Børn & Unge, blandt andet afgørelser inden for handicapområdet (servicelovens § 41), særlig støtte til børn og unge, herunder til efterskoleophold (servicelovens § 52a) og efterværn (servicelovens § 76). For alle lovområder gælder, at Ankestyrelsen har stadfæstet Viborg Kommunes afgørelser og altså er enig i afgørelsen. Dette vurderes at være udtryk for, at sagsbehandlingen og afgørelserne i Børn & Unge er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis. Netop kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelserne har været et fokusområde i Familieafdelingen og den store indsats fra medarbejderne vurderes at have de ønskede effekter.

    

   En samlet oversigt over Ankestyrelsens behandling af klager over Viborg Kommunes sagsbehandling og afgørelser inden for social- og beskæftigelsesområdet fremgår af bilaget.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 11 Fristedet, Bjerringbro - navneændring
  • Sagsfremstilling

   Fritids- og ungdomsklubben Fristedet og Huset beliggende Banegårdspladsen 12K i Bjerringbro ønsker at skifte navn på grund af navnesammenfald. Navnesammenfaldet giver ind imellem forviklinger.

    

   Det foreslås, at fritids- og ungdomsklubben fremover hedder Perronen.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at navnet ændres til Perronen.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Navnet ændres til Perronen

 • 12 Om- og tilbygning udskoling, samling og personalearbejdspladser, Løgstrup Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 21) at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til ansættelse af ekstern rådgiver til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. om- og tilbygning udskoling, samling og personalearbejdspladser på Løgstrup Skole.

   Samtidig blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til antagelse af rådgiver.

    

   Krogh Madsen Arkitekter A/S blev efterfølgende antaget som rådgiver og har udarbejdet et projektforslag, der sammen med udbudsformen blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 27. oktober 2015 (sag nr. 10).

    

   Der har den 8. april 2016 været afholdt licitation og det kunne konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten. Rådgiver har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet.

    

   Rådgiver, skole og forvaltning har efterfølgende revideret projektet og fundet besparelser på 1.668.500 kr. i forhold til licitationsresultatet, men udvalget skal tage stilling til den stadig manglende finansiering på 655.000 kr., som foreslås finansieret af puljen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”.

    

   Finansiering

    

   År

   Beløb

   Bemærkning

   2015

   1.300.000

   Frigivet i BY den 17.12.2014

   2016

   13.500.000

    

   2017

   8.000.000

    

   I alt

   22.800.000

    

    

   På baggrund af licitationsresultatet med efterfølgende besparelser kan opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter:

   Entreprenørudgifter iflg. licitation

   Besparelser

    

    

   P-plads og belysning - børnehave

   Brandisolering

   Vinterforanstaltninger m.v.

   Uforudsigelige udgifter

    

   20.327.881

   1.668.500

   18.659.381

    

   360.000

   200.000

   600.000

   1.200.619

    

   21.020.000

   Bygherreleverancer:

   Inventar, AV-udstyr m.v., tyverisikring, el-master fodgængerfelt, skiltning busholdeplads, byggestrøm og vand, energimærkning m.v.

    

    

    

   1.021.000

    

   22.041.000

   Omkostninger:

   Rådgiverhonorar, landsinspektør, geoteknik licitation, asbestanalyse, forsikring m.v.

   Intern rådgiver

    

    

   1.300.000

   114.000

   Total

   23.455.000

   Overskridelse budget

   655.000

    

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udskoling, samling og personalearbejdspladser, Løgstrup Skole” forhøjes med 22.155.000 kr. med rådighedsbeløb på 14.155.000 kr. i 2016 og 8.000.000 kr. i 2017

    

   at udgiften på 13.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og at udgiften i 2017 på 8.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 - 2020

    

   at merudgiften på 655.000 kr. finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2016

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udskoling, samling og personalearbejdspladser, Løgstrup Skole” forhøjes med 22.155.000 kr. med rådighedsbeløb på 14.155.000 kr. i 2016 og 8.000.000 kr. i 2017

    

   at udgiften på 13.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og at udgiften i 2017 på 8.000.000 kr. afsættes på budgetforslaget i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017 - 2020

    

   at merudgiften på 655.000 kr. finansieres ved at nedsætte rådighedsbeløbet på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver” i 2016

 • 13 Skoledistrikter Finderuphøj, Søndre og Vestre skoler
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 29. september 2015 (punkt 4) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at anmode forvaltningen om at udarbejde en beslutningssag vedr. skoledistriktsgrænserne for Søndre, Finderuphøj og Vestre skoledistrikter med henblik, på at udskolingseleverne fra Finderuphøj fremadrettet skal gå på Søndre skole, frem for i dag på Vestre skole.

   Forslaget blev på baggrund af beslutningen på mødet den 24. november 2015 (punkt 12) sendt i høring. 

   På baggrund af høringssvarene besluttede børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 05. januar 2016 (punkt 8), at anmode forvaltningen om at udarbejdet en ny elev- og klassetalsprognose gående på at flytte udskolingseleverne fra ”Fuglebakkekvarteret” til Vestre skoledistrikt.

   På baggrund af den nye elev- og klassetalsprognose besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 23. februar 2016 (punkt 14), at indkalde skolebestyrelserne fra Vestre, Søndre og Finderuphøj skoler til fælles møde med henblik på at drøfte den fremtidige udformning af udskolingen for de tre skoler. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 2. På mødet blev det konkluderet, at der ikke skal ske ændringer for indskolingseleverne og at kvalitet og faglighed i udskolingen vægter mere end afstandskriteriet.

   Med udgangspunkt i drøftelserne på mødet og de tidligere drøftelser i Børne- og Ungdomsudvalget er der udarbejdet et notat med følgende mulige scenarier for organisering af udskolingen for elever fra de nuværende skoledistrikter (Søndre, Vestre og Finderuphøj skoler):

   • Sammenlægning af de tre skoler, så der fremover kun er en skole med tre afdelinger. Skolerne får herved et skoledistrikt, et samlet elevgrundlag, en ledelse, en bestyrelse, et personale, en administration og et budget.
   • Finderuphøj skole bliver fødeskole til Søndre skole. Alle udskolingselever hører fremadrettet til Søndre skoledistrikt.
   • Finderuphøj skole bliver både fødeskole til Søndre og Vestre skoler. Eleverne fra ”Fuglebakkekvarteret” fortsætter på Vestre skole, mens resten fortsætter på Søndre skole.
   • Der ændres ikke på skoledistrikterne. Finderuphøj er fortsat som udgangspunkt fødeskole til Vestre, men eleverne har frit skolevalg mellem Vestre og Søndre.

   Scenarierne er beskrevet i bilag 1. I Bilaget forholder sig alene til forholdene på Finderuphøj skole, Vestre Skole og Søndre skole.

   Den fremtidige fordeling og organisering af specialafdelingerne på henholdsvis Egeskov, Nordre og Finderuphøj skoler kan have indflydelse på ovenstående scenarier.

   Der er siden mødet modtaget udtalelser fra skolebestyrelserne på henholdsvis Søndre og Finderuphøj skoler. Disse udtalelser kan ses i bilag 4 og 5.

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte scenarier

    

   at udvalget træffer beslutning om, hvilket scenarie der skal effektueres med henblik på høring i relevante skolebestyrelser og MED-udvalg.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   At Finderuphøj Skole, Søndre Skole og Vestre Skole nedlægges med virkning fra 1. august 2017

   At der oprettes én ny skole med tre afdelinger med geografisk placering på de tre nuværende skolers matrikler Finderuphøj Skole, Søndre Skole og Vestre Skole.

   At de tre nuværende skoledistrikter sammenlægges til et skoledistrikt, som udgør det samlede elevgrundlag for den nye skole

   At den nye skole får en ledelse, en bestyrelse, et personale, en administration og et budget.

   At Byrådet sender forslaget i høring i 8 uger med henblik på endelig beslutning i Byrådet den 31. august 2016

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver i forlængelse af indstillingen til Byrådet, at udvalget ønsker at indgå i en tæt dialog omkring udfyldningen af rammerne for den nye skole

 • 14 Salg af buskort til ikke kørselsberettigede elever på lukkede skolebusruter
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet 23. februar 2016 salg af buskort til ikke kørselsberettigede elever på lukkede skolebusruter. Sagen er gengivet nedenfor.

    

   Transport- og Bygningsministeren har 8. april 2016 afgivet svar på folketingsmedlem Karin Gaardsteds spørgsmål om muligheden for at lade klassekammerater anvende skolebussen (bilag nr.2).

    

   På dagens møde drøfter Børne- og Ungdomsudvalget, om de modtagne oplysninger giver anledning at træffe ny beslutning om, hvorvidt klassekammerater kan tilbydes plads i den lukkede skolebus.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets drøftelse af sagen.

    

   Viborg Kommune har solgt buskort til ikke kørselsberettigede elever til de lukkede skolebusruter siden kommunesammenlægningen. I forbindelse med opstarten af de nye kontrakter 1. august 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 16. juni 2015 (sag nr. 14) at videreføre salget af overskudspladser på lukkede busruter). Børn- og Ungdomsudvalget har endvidere besluttet at fastholde rabat til buskort i vinterhalvåret som et led i en drøftelse af serviceniveauet på udvalgsmødet 30. september 2014 (sag nr. 10).

    

   Forvaltningen er siden da blevet bekendt med, at Folkeskoleloven og Trafikselskabsloven ikke giver mulighed for, at Viborg Kommune kan sælge overskudskapacitet. Af juridiske årsager kan der heller ikke ydes rabat til køb af buskort i vinterhalvåret.

    

   I bilag 1 findes en gennemgang af, hvilke implikationer lovgrundlaget for befordring af skoleelever har i forhold til salg af buskort og muligheden for at yde rabatter. Et uddrag af bilag 1 anføres endvidere i den efterfølgende sagsfremstilling.

    

   Befordring efter folkeskoleloven (henhører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)   

   Kommunalbestyrelsen har i visse tilfælde pligt til at befordre skoleeleverne mellem skole og hjem. Hovedreglen er, at eleverne skal befordres gratis, hvis skolevejen er længere end en vis afstand, hvis skolevejen er trafikfarlig, eller hvis der er tale om syge og invaliderede elever. Det fremgår af Folkeskolelovens § 26.

    

   Supplerende regler er fastsat i bekendtgørelse. nr. 688 af 20/6 2014 om befordring af elever i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsens § 8 kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end det, der er fastsat i bekendtgørelsen. Man må dog ikke bruge bestemmelsen til at begunstige enkelte elever på baggrund af deres behov, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

    

   Den enkelte kommunalbestyrelse kan altså beslutte at yde gratis befordring i videre omfang end fastsat i loven, men det skal ske i overensstemmelse med den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om saglighed og under inddragelse af lighedsgrundsætningen (retsgrundsætning). Personkredsen, som får gratis befordring, skal være sagligt afgrænset og omfatte alle, der opfylder kravene. Hvis man eksempelvis ønsker at yde gratis befordring til legekammerater, skal alle legekammerater til alle befordringsberettigede børn på såvel lukkede som åbne ruter i hele kommunen have denne mulighed. Dette medfører, at legekammerater ikke kan tilbydes plads i den lukkede skolebus. Hvis der herefter er ledige pladser, opstår spørgsmålet, om kommunen kan sælge de overskydende pladser.

    

   Trafikselskabsloven (henhører under Transport- og Bygningsministeriet)

   Trafikselskabsloven indeholder følgende bestemmelse:

    

   § 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:

    

   1)   Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,

   …       

   Stk. 2. Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen, beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, og der må ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten.

    

   Følgende fremgår af forarbejderne til bestemmelsen: ”Det betyder i praksis, at der åbnes for, at kommunerne selv må drive offentlig servicetrafik, hvis dette sker som et led i skolebuskørslen”.

    

   ”Offentlig servicetrafik” indebærer, at en rute er åben for offentligheden/alle. Dermed kan en skolebusrute, som åbnes, benyttes af alle, der ønsker det, og de må ikke afkræves betaling.

    

   Forarbejderne siger endvidere: ”Skolebørn, som ikke har krav på befordring, betragtes også som »andre passagerer«, og vil på linje med alle andre have mulighed for at benytte kørslen”. Det vil altså sige, at de skolebørn, som ikke har adgang til fri befordring efter folkeskoleloven eller som led i en udvidet befordringsordning i medfør af bekendtgørelsen, skal betragtes som ”andre passagerer”. De kan derfor kun benytte bussen, hvis den er åben for alle, og de må ikke afkræves betaling.

    

   Viborg Kommunes kontrakt om borgerettet kørsel

   I kontrakten stilles der ikke krav til køretøjets størrelse, og vognmanden kan løbende vurdere, hvilket køretøj der skal anvendes til kørslen. Baggrunden herfor var, at vognmanden får mulighed for at finde den optimale størrelse køretøj til de enkelte ruter og derfor kunne tilbyde en mere fordelagtig pris. Da kommunen ikke har indflydelse på, hvilket køretøj der anvendes, kan kommunen ikke sikre sig, at man kan behandle borgerne ens ved at tilbyde kørsel til alle inden for de fastlagte kriterier. De kontraktslige forhold betyder altså, at man ikke kan tilbyde gratis befordring til ikke befordringsberettigede elever i henhold til bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen.

    

   Over for trafikselskabslovens mulighed for at åbne de lukkede skolebusruter for alle borgere står, at det er tegnet kontrakt på lukket skolebuskørsel efter Folkeskolelovens § 26. Kontrakten nævner altså kun skoleelever som målgruppe for kørslen, og vognmanden har afgivet sit bud i overensstemmelse med de forhold, som er beskrevet i kontrakten. Man vil altså ikke kunne åbne skolebusruterne inden for de nuværende kontrakter. Kontrakten dækker til og med 31. juli 2020 og indeholder ikke mulighed for opsigelse. Dette forhold er også økonomisk begrundet, da det var forventningen, at vognmanden ville give en mere fordelagtig pris, hvis der var sikkerhed for hele kontraktperioden.

    

   Tilskud til vinterbuskort

   Lighedsgrundsætningen betyder, at borgerne skal stilles ens, og at der skal ligge saglige og objektive kriterier til grund for behandlingen af deres forhold. En elev vil kunne få rabat på et vinterbuskort i det tilfælde, hvor vedkommende kan gøre brug af en busrute. I og med det er tilfældigt, om en elev bor i nærheden af en busrute og dermed har mulighed for at opnå et tilskud, er tildelingen af tilskud ikke saglig. Da alle elever ikke har mulighed for at opnå et tilskud til et vinterbuskort, skal tilskuddet bortfalde. Det vil ske per 24. februar. Såfremt man fortsat ønsker at gøre brug af buskortet på den åbne rute, vil man blive opkrævet tilskuddet for perioden 24. februar og frem til 31. marts. Der er i alt solgt 133 buskort med rabat (både helårskort og vinterbuskort). Den samlede opkrævning herfor, jf. ovenstående vil udgøre ca. 22.000,- kr. For hvert buskort indebærer dette en merudgift på 164,- kr.

    

   Konklusion

   Da Folkeskoleloven, lov om trafikselskaber og Viborg Kommunes kontrakt om borgerettet kørsel ikke rummer mulighed for salg af buskort til lukket skolebusruter, indstiller forvaltningen, at salget ophører med virkning fra 24. februar 2016. Der vil ske refusion af de allerede købte kort. Der er i alt solgt 33 buskort på de lukkede busruter (både årskort og vinterbuskort), hvilket medfører, at der vil skulle tilbagebetales ca. 19.000,- kr. For hvert buskort indebærer dette en tilbagebetaling for så vidt angår vinterbuskortene på 164,- kr. pr kort og for så vidt angår årskortene en tilbagebetaling på 974,- kr.

    

   Det indstilles ligeledes, at der ikke ydes tilskud til køb af vinterbuskort på de åbne ruter med virkning fra 24. februar 2016. Ønsker man fortsat at gøre brug af et buskort til en åben rute, vil man blive opkrævet tilskuddet for perioden 24. februar 2016 frem til og med 31. marts 2016.

    

   Det vil således fremadrettet ikke længere være muligt at købe buskort gennem Viborg kommune, men alene gennem trafikselskaberne.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager udvalgets behandling af sagen.

    

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at salget af buskort til ikke befordringsberettigede elever på lukkede skolebusruter ophører per 24. februar 2016

   at allerede købte buskort refunderes fra og med 24. februar og frem til skoleårets afslutning

   at tilskuddet til køb af vinterbuskort bortfalder per 24. februar 2016

   at det givne tilskud til vinterbuskort for perioden 24. februar frem til og med 31. marts opkræves, forudsat vinterbuskortet fortsat ønskes anvendt

   at Viborg Kommune ikke længere forestår salg af buskort

   at det præciseres, at legekammerater ikke kan tilbydes plads i den lukkede skolebus

    

   Salget af buskort til ikke befordringsberettigede elever på lukkede skolebusruter ophører pr. 24. februar 2016.

    

   Allerede købte buskort refunderes fra og med 24. februar 2016 og frem til skoleårets afslutning. Tilskuddet til køb af vinterbuskort bortfalder pr. 24. februar 2016.

    

   Det givne tilskud til vinterbuskort for perioden 24. februar 2016 frem til og med 31. marts 2016 opkræves, forudsat vinterbuskortet fortsat ønskes anvendt.

    

   Viborg Kommune forestår ikke længere salg af buskort.

    

   Legekammerater ikke kan tilbydes plads i skolebusser på de lukkede busruter.

    

   Der rettes henvendelse til Folketingets Trafikudvalg med henblik på at undersøge muligheden for at søge dispensation og eventuelt få ændret på det gældende regelsæt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om de modtagne oplysninger giver anledning til at træffe ny beslutning med hensyn til, om legekammerater kan tilbydes plads i den lukkede skolebus

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Der rettes henvendelse til Undervisningsministeriet (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) med henblik på indhentelse af en udtalelse fra ministeriet om muligheden for at kørselsberettigede skolebørn på de lukkede skolebusruter må tage legekammerater med hjem i bussen

 • 15 Klage over afslag om optagelse på anden skole end distriktsskolenLukket sag
 • 16 Klage over afslag om optagelse på anden skole end distriktsskolenLukket sag
 • 17 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller:

    

   At møde- og aktivitetsplanen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-04-2016

   Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt