Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 15-03-2016

Referat

Kl.12.15-12.45 blev der afholdt temadrøftelse om "dagpleje og økonomisk bæredygtighed i dagtilbud".

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

    

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformanden:

   Udvalgsformanden, næstformanden og direktøren har den 24. februar 2016 afholdt møde med bestyrelsesformanden og lederen på Rosenvænget Skole

    

   Der afholdes den 15. marts 2016 kl. 16.00 møde med bestyrelserne for Søndre, Vestre og Finderuphøj skoler omkring drøftelse af udformningen af udskolingen på de tre skoler

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Orientering om kvalitetsrapporter v/skolechef Chris Rævsgaard Hansen

    

   Skrivelse til Folketingets Transport- og Bygningsudvalg på baggrund af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalg den 23. februar 2016 (sag 10). Skrivelsen vedlægges som bilag 1.

    

   Input til møde med DLF’s bestyrelse den 26. april 2016

    

    

   3.    Decisionsskrivelse

    

   Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2014 vedlægges til orientering, (bilag 2)

    

    

   4.    Mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2017

    

   Med henblik på planlægningen af den politiske mødekalender for 2017 ønskes en tilkendegivelse fra Børne- og Ungdomsudvalget af eventuelle ønsker til ændrede tidspunkter for afvikling af udvalgets ordinære mødet i 2017.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Orientering givet og taget til efterretning

 • 2 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af januar måned 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige

   budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 31. januar 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. januar 2016 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2016 blev taget til efterretning.

 • 3 Evaluering af frikommuneforsøg
  • Sagsfremstilling

   Evaluering af frikommuneforsøget

   Viborg Kommune blev udpeget som frikommune i april 2011. De første konkrete forsøgsansøgninger blev indsendt i juni 2011, og forsøgene kunne igangsættes fra 1. januar 2012. I løbet af 2012 har Byrådet efter indstilling fra de politiske fagudvalg indsendt yderligere ansøgninger samt anmodet om at kopiere en række af de øvrige frikommuners godkendte forsøg. Ligeledes har Byrådet løbende annulleret enkelte forsøg, som i fagudvalgene har været vurderet perspektivløse og/eller for ressourcetunge.

    

   Byrådet blev senest på mødet den 24. september 2014 (sag nr. 2) orienteret om status på frikommuneforsøget, og på byrådsmødet den 28. januar 2015 (sag nr. 8) blev resultatet af den midtvejsevaluering, som BDO og Rambøll på vegne af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte, forelagt.

    

   Med udgangen af 2015 er frikommuneforsøget planmæssigt afsluttet, og evalueringen af de enkelte forsøg skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 30. april 2016. Af hensyn til ikke at skulle standse lovende forsøg, vil alle igangværende frikommuneforsøg løbe frem til 1. juli 2017, med mindre frikommunen meddeler andet. Hermed har Folketinget mulighed for at vedtage generelle lovændringer på de områder, hvor evalueringen er positiv.

    

   Byrådet blev på mødet den 16. december 2015 (sag nr. 5) orienteret om processen for afslutning og evaluering af frikommuneforsøget.

    

   Om frikommuneforsøg på Dagtilbud

   På Dagtilbud er forsøgene

   • Ændring af fravalgsperiode for frokostordning i Dagtilbud og
   • Mulighed for udvidelse af åbningstiderne i daginstitutioner via 1) inddragelse af frivillige i forældrearrangeret pasning i kommunens lokaler og/eller 2) øget egenbetaling for de forældre, der benytter de udvidede åbningstider (som tilkøbsydelse)

   ikke gennemført.

    

   Om frikommuneforsøg på Skoleområdet

   Følgende forsøg er ikke gennemført jf. status på frikommuneforsøgene afgivet til BUU den 26. november 2013 (sag nr. 5)

   • Fælles skoleledelse for skoler med mere end 300 elever
   • Indførelse af kontaktlærerordning
   • Øget mulighed for samdrift af skoler og dagtilbud
   • Udvidelse af nærmiljøet – store skoledistrikter. Forsøget er ikke gennemført, da der ikke var tilslutning fra de berørte skolebestyrelser.

    

   De følgende tre forsøg er gennemført:

   • Afskaffelse af udtalelse i faget idræt på 8. og 9. klassetrin
   • Målrettet anvendelse af elevplaner i folkeskolen (forenkling af elevplaner)
   • Fleksible hold (klassekvotient)

    

   Om frikommuneforsøg i Familie & Rådgivning

   Følgende to forsøg er gennemført:

   • Informeret samtykke til tandlægebehandlinger
   • Mulighed for informeret, generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver mv.)

    

   Evaluering af frikommuneforsøgene på skoleområdet

   Folkeskolereformen har betydet, at en afgangseksamen har erstattet udtalelsen i faget idræt. Vurderingen af frikommuneforsøget er, at det har betydet mere kvalificeret idrætsundervisning, (se evt. bilag 1) men forsøget er så at sige blevet overflødiggjort med reformen, og forsøget blev også afsluttet med skoleåret 2014/15.

    

   Evalueringen af forsøget Målrettet anvendelse af elevplaner indikerer, at forsøget har forbedret vurderingen og målfastsættelsen for den enkelte elev. Der er ikke målt direkte på forsøgets betydning for elevernes trivsel og læring, og derfor er det vanskeligt at udtale sig om, hvorvidt en mere målrettet brug af lever medfører øget trivsel og læring. I evalueringen anføres også, at der foregår en løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen i løbet af året, hvoraf elevplanen blot er én evaluering. Det er også opfattelsen, at den tid, der er blevet anvendt på udarbejdelse af elevplaner, kunne bruges med større udbytte ved en mere fleksibel anvendelse af evaluering. Især vil den læringsmålsstyrede undervisning indebære en permanent evaluering. Reformen har altså også betydet, at der er mindre perspektiv i dette forsøg.

    

   I evalueringen af forsøget Fleksible hold anføres, at det medfører en bedre udnyttelse af ressourcerne. Vurderingen er også, at holddeling giver mulighed for at øge fagligheden ved at kunne tilbyde passende faglige udfordringer. Samtidig betyder forsøget også øgede muligheder for at skabe forskellige sammenhænge og fællesskaber for eleverne, hvilket øger trivslen. I forhold til en øget brug af læringsmål er det ønskeværdigt, at holddeling bliver en naturlig del af en didaktisk planlægning, og forvaltningen anbefaler derfor projektet indarbejdet i ny lovgivning.

    

   Evaluering af frikommuneforsøgene i Tandplejen og Sundhedsplejen

   Evalueringen af forsøget i Sundhedsplejen viser stor tilfredshed med, at arbejdsgangen i forhold til indhentning af samtykke effektiviseres både for Sundhedsplejen og forældrene. Forvaltningen anbefaler derfor projektet indarbejdet i ny lovgivning.

    

   Både forældre og Tandplejen udtrykker, at forsøget om informeret samtykke til tandlægebehandlinger medfører mindre bureaukrati og lettere adgang til behandlinger, da de oftere kan udføres samme dag. Forvaltningen anbefaler derfor, at projektet indarbejdes i ny lovgivning.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at frikommuneevalueringen på Børn & Unge godkendes, herunder

    

   at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:

    

   ·        Fleksible hold (klassekvotient)

   ·        Mulighed for informeret generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver)

   ·        Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

    

   at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. juli 2016

    

   ·        Målrettet anvendelse af elevplaner

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at frikommuneevalueringen på Børn & Unge godkendes, herunder

    

   at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:

    

   ·        Fleksible hold (klassekvotient)

   ·        Mulighed for informeret generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver)

   ·        Informeret samtykke til tandlægebehandlinger

    

   at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. juli 2016

    

   ·        Målrettet anvendelse af elevplaner

 • 4 Overdragelse af bygning og aktiver fra A-hus foreningen til Naturskolen
  • Sagsfremstilling

   Sagen omhandler en anmodning fra Naturskolen om at overtage huse og aktiver fra A-hus Foreningen i Viborg Kommune, med baggrund i beslutning fra generalforsamling i A-hus Foreningen. Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende dette.

    

   A-hus foreningen i Viborg Kommune blev stiftet i 1988, med det formål at fremme samarbejdet mellem daginstitutioner og disses muligheder for naturoplevelser, (foreningens vedtægter vedlægges som bilag 1). Der blev bygget fem små huse, på ca. 12 m2, i skove og ved vand i tidligere Viborg Kommune. Husene er beliggende på Sønæs, ved Hjarbæk Strand, i Hald Ege, i Undallslund og ved Forstbotanisk Have. Husene kunne bruges af foreningens medlemmer og institutionerne i kommunen.

    

   For 4-5 år siden rettede bestyrelsen for A-hus Foreningen henvendelse til Naturskolen grundet det forhold, at der dels manglede bestyrelsesmedlemmer og dels at foreningen var lukningstruet. Der var dog fortsat pænt med medlemmer og husene blev flittigt brugt, men altså ikke tilstrækkelig drift i forhold til at drive foreningen. Da formålet med A-hus Foreningen er meget parallel med de opgaver og funktioner Naturskolen varetager, valgte Naturskolen at engagere sig dels ved at yde faglig støtte og dels via medarbejderressourcer for at hjælpe foreningen og det gode koncept med de fine naturbaser.

    

   Da der efterfølgende fortsat ikke var tilgang til bestyrelsen i A-hus Foreningen, besluttede denne gennem to generalforsamlinger at nedlægge sig selv og samtidig med et ønske om overdrage aktiverne til Naturskolen. Beslutningen herom fremgår af punkt 5 i referatet fra A-hus Foreningens generalforsamling den 19. januar 2016 (referat fra generalforsamling vedlægges som bilag 2).

    

   Ifølge regnskabet 2015 for A-hus Foreningen havde foreningen pr. 31.12.2015 et indestående på i alt 144.000. Også disse aktiver foreslås overført til Naturskolen. (Regnskab 2015 for A-hus foreningen vedlægges som bilag 3)

    

   Såvel bygninger som likvide aktiver tilhører imidlertid Børn og Unge, hvorfor en formel overdragelse af disse fra A-hus foreningen til Naturskolen forudsætter Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse.

    

   Under forudsætning af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse, vil Naturskolen drive husene videre som hidtil, dog således at daginstitutionerne ikke vil skulle betale for at gøre brug af husene, der ligeledes vil kunne benytte disse efter lyst og behov.

    

   Naturskolen vil endvidere i højere grad end tidligere benytte husene som base/ly f.eks. når en gruppe skal på tur med en naturvejleder.

    

   Naturskolen vil arbejde med at få et oversigtskort på Viborg.dk web-gis hvor A-husene og andre naturbaser bliver plottet ind så det bliver mere tilgængeligt for alle.

   Materialer og udstyr, som understøtter formålet.

    

   De likvide aktiver vil i starten blive anvendt til dels vedligehold og reparationer, dels til indkøb af materialer og udstyr, der understøtter formålet. Naturskolen er efterfølgende ansvarlig for afholdelse af de afledte driftsudgifter.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at husene som hidtil har tilhørt A-hus foreningen overdrages til Naturskolen

   at A-hus foreningens likvide aktiver på 144.000 kr. tilgår Naturskolen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   A-hus foreningens huse overdrages til Naturskolen

   A-hus foreningens likvide aktiver på 144.000 kr. overføres til Naturskolen

 • 5 Børne- og Ungdomsudvalgets regnskabsresultat for 2015
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   På mødet den 6. april 2016 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 13. april 2016. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2016), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

    

   Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 6. april 2016 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet samt forslag til overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende Serviceudgifter og overførselsudgifter       

    

   -= mindreforbrug
   (mio. kr.)

   Opr. budget

   Korr. budget

   Regnskab

   Afvigelse

   Skoler og klubber

   884,2

   895,2

   873,4

   -21,7

   Dagtilbud

   411,1

   427,2

   412,3

   -14,9

   Ungdomsskoler

   16,4

   16,8

   16,0

   -0,8

   Tandplejen

   33,9

   33,7

   32,9

   -0,8

   Familieområdet

   232,8

   233,3

   220,7

   -12,6

   Serviceudgifter i alt

   1.578,3

   1.606,2

   1.555,4

   -50,8

   Overførselsområdet

   17,2

   13,0

   13,8

   0,7

   Børne - Ungdomsudvalget i alt

   1.595,5

   1.619,2

   1.569,1

   -50,1

    

   Bemærkninger til regnskabsresultatet fremgår af bilag 2.

    

   Herudover skal nævnes, at der i Familieområdets oprindelige budget 2015 indgår overførsel på 8,0 mio. kr. fra regnskab 2013, hvorfor mindreforbruget i forhold til det reelle oprindelige budget er 4,1 mio. kr.

    

    

   Overførsel af over-/underskud fra 2015 til 2016 på driften

                   

   Byrådet godkendte i 2012 de gældende principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %.

    

   På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.

    

    

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der på de enkelte politikområder under Børne- og Ungdomsudvalget overføres følgende driftsbeløb fra 2015:

    

    

    

   -= mindreforbrug

   (mio. kr.)

   Afvigelse

   Decentral

   Central

   Skoler og klubber

   -21,7

   -22,7

   0,9

   Dagtilbud

   -14,9

   -11,9

   -3,0

   Ungdomsskoler

   -0,8

   -0,8

   0,0

   Tandplejen

   -0,8

   -0,8

   0,0

   Familieområdet

   -12,6

   -1,6

   -11,0

    

   Af de samlede overførsler foreslås følgende overført til 2017:

    

   3,4 mio. kr., Skoler og klubber

   2,0 mio. kr., Dagtilbud

   5,0 mio. kr., Familieområdet

    

   Specifikation af decentrale overførsler fremgår af bilag 1.

    

    

   Regnskabsresultat vedrørende anlæg

    

   -= mindreforbrug
   (mio. kr.)

   Opr. budget

   Korr. budget

   Regnskab

   Afvigelse

    

   91,6

   139,9

   102,9

   -37,0

    

    

   Overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra 2015 til 2016

   Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende anlægsbeløb fra 2015 til 2016:

    

   -= mindreforbrug
   (mio. kr.)

   Afvigelse

   Overføres

   Overføres ikke

    

   -37,0

   -36,8

   -0,2

    

   Specifikationen af overførslerne fremgår i øvrigt af bilag 3.

    

    

    

    

   Regnskabsbemærkninger

    

   Regnskabsbemærkningerne for 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2015. Som en del af årsregnskabet for 2015 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2015 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2015.

    

   Regnskabsbemærkningerne til Børne- og Ungdomsudvalgets politikområder fremgår af bilag 2.

    

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning, og

   at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra  2015 til 2016 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Regnskabsresultatet for 2015 tages til efterretning.

   De foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2015 til 2016 fremsendes med anbefaling til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 • 6 Budget 2017-2020
  • Sagsfremstilling

   I henhold til procesplanen for budget 2017-2020 vil Børne- og Ungdomsudvalget drøfte følgende:

    

   • Aktuelle budgetudfordringer
   • Anlægsbudget: Nye anlægsønsker og omprioriteringer
   • Rammereduktioner, herunder effektiviseringer og serviceomlægninger

    

   Aktuelle budgetudfordringer

   Børne- og Ungdomsudvalget kan prioritere 0,5 procent af dets budget i forhold til budgetudfordringer på udvalgets politikområder. Udvalget har mulighed for at undlade at reducere de decentrale budgetter og derved prioritere driften. En anden mulighed er at gennemføre en omfordeling imellem politikområderne, inden midlerne tilbageføres. Endelig har udvalget mulighed for at anvende midler til at løse aktuelle budgetudfordringer eller prioritere nye tiltag.

    

   Anlægsbudget

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at der kun er plads til nye og presserende anlægsønsker i 2017 og 2018, og at der ikke kan foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Har Børne- og Ungdomsudvalget nye presserende anlægsbehov i 2017 og 2018, skal de finansieres ved at udskyde eller reducere de vedtagne anlægsprojekter. Jf. procesplanen skal forvaltningen til dagens møde udarbejde oplæg til eventuelle omprioriteringer af anlæg. Der er et presserende anlægsbehov i form af belægning og ventilation på skoleområdet, men der kan ikke anvises finansiering. Det indstilles derfor, at udvalget fastholder det vedtagne anlægsbudget.

    

   Rammereduktioner

   Til dagens møde har forvaltningen udarbejdet et første forslag til centrale og decentrale effektiviseringer og serviceomlægninger på 18,967 mio.kr. (se bilag 1). Der skal i alt tilvejebringes 18,701 mio. kr. Områderne administration og ledelse mv. er omfattet af den samlede besparelse på 11 mio. kr., der effektueres på baggrund af KLK’s analyse. Forvaltningens forslag berører derfor ikke administration og ledelse. En nærmere afgrænsning af analysen fremgår af bilag 1.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter aktuelle budgetudfordringer

                                                

   at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder anlægsbudgettet

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter rammereduktioner, herunder effektiviseringer og serviceomlægninger

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Det nuværende forslag til anlægsbudget tilrettes i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse

    

   Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med de anførte rammereduktioner, effektiviseringer og serviceomlægninger med henblik på forelæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 26. april 2016.

 • 7 Etablering af aldersintegrerede klasser på Karup Skole
  • Sagsfremstilling

   Karup Skoles Lokal-MED, ledelse og skolebestyrelse ønsker at etablere aldersintegrerede klasser i henholdsvis indskoling og mellemtrin på Karup Skole fra og med skoleåret 2016/17 jf. folkeskolelovens § 25 stk. 1., hvor det står, at skolen kan inddeles i klasser efter antallet af elever, og på små skoler og små afdelinger af skoler, kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin.

    

   Baggrunden for dette ønske er dels pædagogisk, dels praktisk.

    

   I et pædagogisk perspektiv har Karup Skole en tro på, at børn udvikler sig bedst ved at have stærke eksempler at spejle sig i. Skolen har gennem de seneste år høstet gode erfaring med at gennemføre undervisning, hvor eleverne har været blandet på tværs af alder. Derudover har andre skoler med en lignende organisering ganske positive erfaringer. Både i forhold til elevernes trivsel og elevernes læring.

    

   I et praktisk perspektiv giver denne organisering Karup Skole mulighed for at frigøre pædagogiske ressourcer til faglige, sociale og trivselsmæssige indsatser op gennem skoleforløbet, som ellers i den nuværende organisering med almindelige årgangsbaserede klasser er bundet i klasseskemaer og små klassekvotienter. Beregningerne bag dette fremgår af bilag 1.

    

   Karup Skole har en tro på, at etableringen af aldersintegrerede klasser vil skabe en endnu bedre læring, trivsel og udvikling for eleverne. Det vil samtidig give bedre forudsætninger for at kunne indfri de politiske målsætninger på skoleområdet.

    

   Den ønskede organisering

   Karup Skole ønsker mulighed for at danne aldersintegrerede klasser med elever fra 0. til 3. årgang i indskolingen med en forventet klassekvotient på ca. 24. Desuden ønskes muligheden for at danne aldersintegrerede klasser med elever fra 4. til 6. klasse på mellemtrinet med en forventet klassekvotient på ca. 24. Det vil betyde, at der sammenlignet med den aktuelle organisering, frigøres personaleressourcer svarende til 100 lektioner om ugen, hvilket svarer til omtrent fire fuldtidsansatte lærere.

    

   Hvis den nuværende organisering fortsætter, vil det betyde, at der kommer til at mangle 24 lektioner til at kunne gennemføre den almindelige undervisning. Organisationsændringen betyder dermed, at der med aldersintegrerede klasser er 76 lektioner om ugen, der kan anvendes fleksibelt. Det kan eksempelvis være til faglige indsatser i form af holddeling eller til støtte og udvikling af elever med særlige behov i og uden for den almindelige undervisning.

    

   For at kunne møde børnene bedst muligt fagligt og læringsmæssigt, vil den nye klassefordeling blive suppleret med en øget brug af holddeling inden for rammerne af folkeskolelovens § 25a, hvor det står, at undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. 

    

   Udskolingen på Karup Skole vil ikke blive berørt af denne ansøgning.

    

   De økonomiske konsekvenser, som etableringen af aldersintegrerede klasser på Karup skole kan have, vil blive afholdt inden for skolens eget budget.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at etableringen af aldersintegrerede klasser i indskolingen og mellemtrinnet på Karup Skole godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Etablering af aldersintegrerede klasser i indskolingen og mellemtrinnet på Karup Skole blev godkendt.

 • 8 Til- og ombygning, Søndre Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

    

   Søndre Skole har i 2015 fået påbud fra Arbejdstilsynet om at etablere ventilation i arbejdslokaler samt at sikre dem mod udefra kommende varme og kulde.

    

   Viborg Kommune har anmodet Arbejdstilsynet om at få lov til først at igangsætte påbuddene i 2016.

    

   På Investeringsoversigten for 2016 og overslagsårene er der afsat 40.000.000 kr. til renovering og til- og ombygning af Søndre Skole.

    

   Der ansøges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr.

   Anlægsudgiftsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser, licitation m.v. til AT-påbuddet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.

    

   Finansiering

   Anlægsudgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget til formålet på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” med rådighed i 2016

    

   at udgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” med rådighed i 2016

    

   at udgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver

 • 9 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på sit møde den 17. december.2014 (sag nr. 20) at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til ansættelse af ekstern rådgiver til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. nybyggeri til indskoling og SFO på Møllehøjskolen. Samtidig blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til antagelse af rådgiver.

    

   Krogh Madsen Arkitekter A/S blev efterfølgende antaget som rådgiver og har udarbejdet et projektforslag, der sammen med udbudsformen blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. september 2015 (sag nr. 6).

    

   Der har den 29. februar 2016 været afholdt licitation og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter:

    

   Entreprenørudgifter iflg. licitation

   15.962.972

   Vinterforanstaltninger m.v.

   150.000

   Uforudsigelige udgifter

   724.028

    

    16.837.000

   Bygherreleverancer:

    

   Inventar, whiteboard tavler, IT-udstyr m.v., alarm, video-

   Overvågning, CTS-opkobling, Keep Focus m.v.

   1.800.000

   Legeplads, fliser, mv.

   250.000

   Byggestrøm og varme samt tilslutningsafgifter el, vand og

   varme

   510.000

    

   19.397.000

    

    

   Omkostninger:

    

   Rådgiverhonorar, landinspektør, licitation, forsikring, byggetilladelse m.v.

    

   1.100.000

   Intern rådgiver

   103.000

   Total:

   20.600.000

    

   Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling på 20.600.000 kr.

    

   Finansiering

   I alt en finansiering på 20.600.000 kr., hvoraf er frigivet 1.100.000 kr. til ekstern rådgiver.

    

   På Investeringsoversigten 2016 – 2019 er der afsat 18.594.000 kr. til tilbygning til indskoling og SFO.

   Derudover er der på investeringsoversigten i 2017 afsat 10.800.000 kr. til ”Skole Puljer (Helhedsplaner)”.

    

   Jf. nedenstående fremrykke 4.099.000 kr. fra 2018 til 2017.

    

   Finansiering

   2016

   2017

   2018

   Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen

   7.500.000

   6.995.000

   4.099.000

   Pulje skoler (helhedsplaner)

    

   906.000

    

    

   Udgifter

   2016

   2017

   2018

   Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen

   7.500.000

   12.000.000

    

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltaget i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen” forhøjes med 19.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i 2016 og 12.000.000 kr. i 2017,

    

   at udgiften på 7.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og

    

   at udgiften på 12.000.000 kr. i 2017 afsættes på investeringsoversigten i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet udgiften til kontoen samtidig nedsættes med 4.099.000 kr. i 2018 og kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner) nedsættes med 906.000 kr. i 2017 (alle beløb i 2016-priser)

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen” forhøjes med 19.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i 2016 og 12.000.000 kr. i 2017,

    

   at udgiften på 7.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og

    

   at udgiften på 12.000.000 kr. i 2017 afsættes på investeringsoversigten i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet udgiften til kontoen samtidig nedsættes med 4.099.000 kr. i 2018 og kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner) nedsættes med 906.000 kr. i 2017 (alle beløb i 2016-priser)

 • 10 Anbefaling af prækvalifikation for boligsocial helhedsplan
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Helhedsplanerne udarbejdes af boligorganisationerne, som på baggrund heraf søger Landsbyggefonden om støtte.

    

   Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser:

   -      Først indgiver boligorganisationerne en kortfattet ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret til støtte. Ansøgningen indeholder blandt andet beskrivelse af afdelingen og boligområdet og et foreløbigt budgetforslag

   -      Dernæst udarbejder boligorganisationerne en boligsocial helhedsplan, forudsat at ansøgningen prækvalificeres af Landsbyggefonden

    

   Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Denne sag behandles i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.

    

   Nuværende boligsocial indsats

   Viborg Byråd besluttede på sit møde 30. januar 2013 at anbefale den boligsociale helhedsplan omfattende syv almene boligafdelinger i Viborg Kommune. Planen er udarbejdet af boligselskaberne Viborg, Sct. Jørgen og Bjerringbro Andelsboligforening i fællesskab og dækker perioden 2013 til 2017. I forbindelse med helhedsplanen etableredes Boligselskabernes Fællessekretariat med det formål at koordinere indsatserne.

    

   Viborg Kommune er medfinansierende for planen med i alt 6,6 mio. kr. i form af udlånte medarbejdere fra hhv. Børn & Unge og Job & Velfærd samt kontant bidrag på 3 mio. kr. Derudover bidrager kommunens øvrige relevante indsatser, så som SSP og klubber, til det boligsociale arbejde. Disse indsatser afholdes inden for de pågældende områders rammer. Erfaringerne med den nuværende boligsociale helhedsplan er, at indsatserne har en positiv effekt for beboerne og netop samspillet mellem boligselskabernes og de kommunale indsatser har afgørende betydning herfor.

    

   Ny boligsocial helhedsplan

   Boligselskabernes Fællessekretariat har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til ansøgning om prækvalifikation af en kommende boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune. Udkast til ansøgning om prækvalifikation vedhæftes som bilag til denne sag. Følgende indsatsområder bliver centrale i en eventuelt kommende boligsocial helhedsplan:

    

   -      børn og forældreansvar

   -      uddannelse og beskæftigelse

   -      tryghed og trivsel

    

   Indsatsområderne vurderes at supplere Viborg Kommunes indsatser og er i overensstemmelse med en fælles målsætning om via forebyggende indsatser at kunne modvirke uhensigtsmæssige effekter af en social udsat baggrund.

    

   Kommunal finansiering af eventuel kommende boligsocial helhedsplan

   Boligselskabernes ansøgning indeholder overslag over finansieringen af indsatserne, og det foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 7 mio. kr. over planens fire år. Såfremt den kommunale medfinansiering fordeles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget udgør denne 0,875 mio. kr. årligt for hvert udvalg, og kan være i form af udlånte medarbejdere eller kontante tilskud.

    

   Et konkret og bindende budget udarbejdes først i forbindelse med den endelige helhedsplan. En kommunal anbefaling af en prækvalifikation er således ikke økonomisk bindende for kommunen. Som nævnt kan eventuel kommunal medfinansiering være i form af kontant bidrag og medarbejderressourcer eller en kombination heraf. Ud over eventuel kommunal medfinansiering bidrager boligselskaberne og boligafdelingerne og Landsbyggefonden med midler, hvoraf Landsbyggefondens andel er størst.

    

   Viborg Kommunes medfinansiering af en eventuel kommende boligsocial helhedsplan anbefales indarbejdet i de kommende budgetdrøftelser, evt. i forbindelse med overvejelserne om omfordelingsmidlerne. Tidligere har kommunernes bidrag til helhedsplaner været finansieret af budgettet til grundkapitalindskud ved nybyggeri.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge anbefaler, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at ansøgningen anbefales over for Landsbyggefonden.

    

   at kommunal medfinansiering indarbejdes i de kommende budgetdrøftelser

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at ansøgningen anbefales over for Landsbyggefonden.

    

   at kommunal medfinansiering indarbejdes i de kommende budgetdrøftelser

 • 11 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalgets møde- og aktivitetskalender godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen, Stine Damborg

   Møde- og aktivitetskalenderen blev godkendt