Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 05-01-2016

Referat

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af november måned 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige

   budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 30. november 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. november 2015 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Budgetopfølgningen pr. 30. november 2015 blev taget til efterretning.

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformand Claus Clausen

   ·        Orienterede om henvendelse fra forældregruppe på Sødalskolen

   ·        Orienterede om henvendelser fra forældregruppe ved daginstitution Tusindfryd i Frederiks

   ·        Modtaget henvendelse fra lærer vedr. ordvalget i nationale test, som forekommer yderst vanskelig. Der er rettet henvendelse til Undervisningsministeriet.

    

   Udvalgsmedlem Stine Damborg

   ·        Modtaget svar fra Undervisningsministeren vedr. mulighed for justering af understøttende undervisning og lektiecafe. I den anledning anmodes der om, at der optages en sag på Børne- og ungdomsudvalgets dagsorden

    

   Udvalgsmedlem Søren Gytz Olesen

   ·        Orienterede om møde med formanden for Bruunshåb-Tapdrup Borgerforening

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen

   ·        Orientering om dialogmødet den 5. januar 2016 vedr. forpligtigende samarbejder

   ·        Orientering om ressourcetildelingen for skoleområdet for 2016

   ·        Orienterede om status i forbindelse med det forestående skolebestyrelsesvalg på Sødalskolen

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen:

   ·        Orienterede om status vedr. organiseringen af børnehaven Tusindfryd i Frederiks. Svarskrivelse fra udvalget fremsendes

   ·        Forelagde og udleverede skabelon til pædagogiske lærerplaner i dagtilbud, som skal udarbejdes i 2016

    

   Sekretariatschef Flemming Jensen:

   ·        Orienterede om program for Børne- og Ungdomsudvalgets studietur til London den 18-20 april 2016

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Orientering blev taget til efterretning

 • 3 Oversigt over anlægspuljer i Børne- og Ungdomsudvalget (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget efterspurgte på mødet 25-11-2015 en oversigt over anlægspuljer på deres område. Nedenfor findes en oversigt, der er udarbejdet på baggrund af taloversigten fra budgetforliget 2016-19. Oversigten omfatter budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-19.

    

   Overslagsårene 2017-19 frigives i det pågældende budgetår. For hver pulje aflægges regnskab ved regnskabsårets afslutning, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på godkendelse og indstilling til endelig godkendelse i Byrådet.

    

   Navn

   2016

   2017

   2018

   2019

   Total

   Frigivet

   Forvaltes af

   Pulje til renovering af legepladser [Dagtilbud]

   2.000

   1.500

   1.000

    

   4.500

   Puljen er overgået fra anlæg til drift

   Direktøren B&U

   Pulje til renovering af legepladser [Skoler]

   1.000

   1.000

   1.000

   1.000

   4.000

   Puljen er overgået fra anlæg til drift

   Direktøren B&U

   Pulje Daginstitutioner incl. Etablering af køkkenfaciliteter

   2.000

   2.000

   3.000

   3.000

   10.000

   Frigivelse indstillet til BYR på BUU 26-11-15

   Direktøren B&U

   Pulje skoler - budget

   4.200

   4.200

   4.200

   4.200

   16.800

   Frigivelse indstillet til BYR på BUU 26-11-15

   Direktøren B&U

   Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver

   4.000

   4.000

   4.000

   4.000

   16.000

   Frigivelse indstillet til BYR på BUU 26-11-15

   Direktøren B&U

   Pulje til renovering af kloakker

   500

    

    

    

   500

   Frigivelse indstillet til BYR på BUU 26-11-15

   Direktøren B&U

    

    

   Der gives en oversigt over anvendelsen af de enkelte puljer nedenfor.

    

   Puljerne til renovering af legepladser på både Dagtilbud og Skoler:

   Renovering af legepladser, som generelt er præget af nedslidning, samt hvor mange redskaber de sidste seks år er nedtaget på grund af sikkerhedsmæssige problemer. Legepladskonsulenten har udarbejdet en prioriteret liste.

    

   Puljen daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter:

   Anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver herunder.

    

   Puljen skoler-budget:

   Af denne pulje forventes 1.400.000 kr. anvendt til madkundskabslokale på Bøgeskovskolen.

   Rest anlægsbeløb anvendes til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   Puljen påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver:

   Af puljen er der anvendt 1.270.000 kr. til udvidelse af specialafdelingen på Vestervang Skole.

   Rest anlægsbeløb anvendes til akut opståede AT-påbud m.v.

    

   Puljen til renovering af kloakker anvendes til en analyse for at få et overblik over, hvilke skoler der trænger til en renovering.

   Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtelser som Ejendomme og Energi har ansvaret for

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   atrne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 4 Viborg Kommunes deltagelse i Ankestyrelsens Praksisundersøgelse af kommunernes praksis med håndtering af Overgrebspakken (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Folketinget vedtog i 2013 Overgrebspakken, hvis formål er et øget fagligt fokus på særlige udsatte børn, der udsættes for seksuelle overgreb og vold. Herunder blev der i hver af de fem regioner oprettet Børnehuse, der har til formål at samle ekspertise og behandling til børn, der udsættes for overgreb. Kommunerne er forpligtet til at anvende Børnehusenes ekspertise i sager om vold og seksuelle overgreb. Samtidig indskærpedes det, at kommunerne skulle oprette central registrering af alle underretninger samt at der skal foretages vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer.

   Som opfølgning på kommunernes implementering af Overgrebspakken har Ankestyrelsen i januar 2015 iværksat Praksisundersøgelse, der har til formål at undersøge og analysere kommunernes praksis ift. anvendelse af Overgrebspakken, (vedlægges som bilag 1).
   Viborg Kommune har været udtaget til Praksisundersøgelsen og har bidraget hertil ved fremsendelse af fem vilkårligt udsøgte sager, hvor der har været mistanke om overgreb af seksuel eller voldelig karakter.

   Kommuner der deltager i Praksisundersøgelse er i henhold til Retssikkerhedslovens § 79a forpligtet til at forelægge Praksisundersøgelsen for kommunalbestyrelsen.

   Ankestyrelsen konkluderer følgende i Praksisundersøgelsen:

   • Kommunen skal huske at behandle en underretning i løbet af 24 timer fra det tidspunkt, kommunen første gang får kendskab til underretningens indhold – uanset, at underretningen modtages mundtligt eller skriftligt.
   • Kommunen skal være ekstra opmærksom på at lave en børnefaglig undersøgelse i sager med en underretning om mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Sager om viden eller mistanke om overgreb vil som udgangspunkt ikke være omfattet af målgruppen for serviceloven § 11.
   • Kommunen skal benytte børnehusets bistand til den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant at inddrage og samarbejde med politiet eller sundhedsvæsenet.


   Viborg Kommunes Familieafdeling forvalter praksis på ovenstående områder som følger:

   ·        Alle underretninger, uanset underretningens karakter, vurderes indenfor 24 timer, i dagtimerne i Team Front, uden for normal arbejdstid af Socialvagten.
   Viborg kommune har siden maj 2015 foretaget 2565 underretningsvurderinger. Der er løbende udarbejdet retningslinjer og procedurer herfor i henhold til lovændringer, senest i november 2015. Antallet af underretninger er jævnt stigende.

   ·        Som udgangspunkt udarbejdes der Børnefaglig Undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb og/eller vold. Der kan være undtagelse såfremt en underretning efter nærmere faglig indledende analyse og vurdering viser sig ikke at være af en sådan karakter, at der antages at være behov for særlig støtte til barnet. Det kan fx være sager, hvor der underrettes som chikane mod eller mellem forældrene.

   ·        Viborg Kommune anvender Børnehus Midt i konkrete sager, der falder indenfor Børnehusets målgruppe. Derforuden har Familieafdelingen oprettet et Beredskab, der behandler alle underretninger om vold eller seksuelle overgreb ift. sagsbehandling og intervention. Beredskabet består af afdelingsleder, teamleder, jurist, psykolog og politi samt barnets socialrådgiver.
   Der har i oktober været afholdt faglige drøftelser med Børnehus Midt og der vil efter nytår blive udarbejdet detaljeret vejledning og processtyring for sager om overgreb.

    

   Det er ikke muligt at identificere Viborg Kommunes svar og status gennem undersøgelsens svar og resultater. Familieafdelingen har gennemgået Ankestyrelsens Praksisundersøgelse og sammenholdt denne med fund fra sagsgennemgang og ledelsestilsyn på afdelingens børnesager.
   En screening heraf viser, at Viborg Kommune i meget høj grad lever op til de anbefalinger der gives i undersøgelsen og at der med udarbejdelsen af det nye administrationsgrundlag, er taget højde for løbende implementering af Overgrebspakkens hensigter og bestemmelser på en måde, der sikrer en fortsat høj grad af lovmedholdelighed og socialfaglighed i de konkrete sager.

   Praksisundersøgelsen tages til efterretning i Familieafdelingen og anbefalingerne herfra vil også fremadrettet blive indarbejdet i afdelingens drift og ledelsestilsyn, både for den generelle sagsbehandling og for det specifikke for Overgrebspakken.
   Der arbejdes i Familieafdelingen med løbende evaluering af organisering og ansættelser i forhold til at kunne imødekomme de øgede og skærpede krav, der stilles til sagsbehandlingen.
   Familieafdelingen vægter en høj grad af faglighed hos alle medarbejdere, der arbejder med håndtering af underretninger og behandling af sager om overgreb og der prioriteres løbende kompetenceudvikling og uddannelse til personalet således det er i stand til at kunne operere i et felt, der er karakteriseret ved børn, der lider overlast af fysisk og psykisk karakter.

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. implementering af Overgrebspakken tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. implementering af Overgrebspakken tages til efterretning

 • 5 Afrapportering til Socialstyrelsen om børn og unge med alvorlige synsnedsættelser
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Evalueringen af kommunalreformen i 2013 pegede på en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde og inden for den meste specialiserede specialundervisning. Derfor indgik alle Folketingets partier en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som blev forankret i Socialstyrelsen.

    

   Som led i den nationale koordinationsstruktur kan Socialstyrelsen komme med Centrale Udmeldinger, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering på bestemte områder og målgrupper.

    

   Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og tilbud i forhold til målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde.

    

   Ifølge Bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Det skal gøres i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien.

     

   Til behandling i Udviklingsstrategi 2016 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 2014 to Centrale Udmeldinger:

   -        Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

   -        Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

    

   Afrapporteringen vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade behandles på Social- og Arbejdsudvalget.

    

   Afrapportering til Socialstyrelsen

   DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har udarbejdet afrapporteringen vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse på baggrund af indberetninger fra de midtjyske kommuner, herunder sparring med faglig følgegruppe.

    

   De midtjyske kommuners indberetninger vidner om, at der findes det nødvendige udbud af tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Tilbuddene inden for den midtjyske region har en god geografisk spredning og vurderes af følgegruppen til at have den nødvendige faglighed og økonomiske bæredygtighed. Denne vurdering underbygges af, at ingen kommuner har angivet at opleve særlige udfordringer inden for området.

   I forhold til tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud og indsatser peger de midtjyske kommuner på fortsat faglig udvikling og yderligere formalisering af det netværk af videnspersoner, der på tværs af kommunerne arbejder med børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, som vigtige udviklingsområder. 

   KKR Midtjylland har på møde den 20. november 2015 behandlet udkast til Central Udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet. Følgebrev fra KKR Midtjylland og udkast til afrapportering vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse fremgår af vedhæftede bilag.

    

   Viborg Kommunes indsatser for børn og unge med alvorlige synsnedsættelser

   Viborg Kommuner benytter Center for Kommunikation ved Blåkærgaard i tilfælde, hvor børn og unge som følge af alvorlige synsnedsættelser har kommunikationsvanskeligheder. Samarbejdet med Center for Kommunikation varetages af Familieafdelingens Handicapteam eller PPR synskonsulenter.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet godkender DASSOS’ udkast til afrapportering vedrørende den Centrale Udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

    

                                                                                

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet godkender DASSOS’ udkast til afrapportering vedrørende den Centrale Udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

 • 6 Oprettelse af vuggestueafsnit i Sødal Børnehus afdeling Løvel
  • Sagsfremstilling

   Sødal Børnehus afdeling Løvel har i perioden 2013 – 2015 oplevet et fald i det gennemsnitlige tal for børnehavebørn på over 30%. I 2013 var der 66 børn i gennemsnit og i 2015 45 børn.

    

   Tendensen ser ud til at fortsætte, når der ses på antallet af allerede indskrevne børn de næste år. Tallene viser, at der i 2017 vil være 42 børn i gennemsnit.

    

   Da ressourcerne tildeles efter børnetal, vil Sødal Børnehus afdeling Løvel komme ned på et børnetal, hvor det er særdeles vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan kun lade sig gøre, hvis området tildeles ekstra ressourcer, som hermed tages fra andre børnehuse.

    

   Ledelse og bestyrelse for området har derfor foreslået, at der etableres en vuggestueafdeling med plads til 15 børn i Løvel. Ved at gøre dette, vil børnehuset opnå et børnetal, der gør det rentabelt for området, uden at skulle tilføre midler andre steder fra. Samtidig er der en bevidsthed om, at det selvfølgelig bliver umuligt at opretholde Dagplejen i sin nuværende form i lokalområdet.

    

   Etableringsomkostningerne ved at ændre en del af børnehaven til vuggestue er anslået til 1.200.000 kr. Finansieringen kan ske ved ikke forbrugte midler fra 2015 på kontoen ”Etablering af flere vuggestuepladser” på 800.000 kr., og dels ved ”pulje til mindre anlægsopgaver i Dagtilbud” i 2016 med et beløb på 400.000 kr.

    

   Den videre proces vil være, at beslutningen sendes i høring hos bestyrelsen og det berørte MED-udvalg. Frist for afgivelse af høringssvar fastsættes til 1.februar 2016

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne og Ungdomsudvalget godkender oprettelse af vuggestueafsnit til 15 børn i Sødal Børnehus afdeling Løvel

    

   at forinden der træffes endelig afgørelse sendes beslutningen i høring i bestyrelsen og i det berørte MED-udvalg med frist den 1. februar 2016.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Der oprettes et vuggestueafsnit til 15 børn i Sødal Børnehus afdeling Løvel

    

   Forinden der træffes endelig afgørelse sendes beslutningen i høring i bestyrelsen og i det berørte MED-udvalg med svarfrist den 1. februar 2016.

 • 7 Sammenlægning af klub Rødkær og Rødkærsbro Skole
  • Sagsfremstilling

   Efter ønske fra Klub Rødkær og Rødkærsbro Skole, har der kørt et pilotprojekt, hvis formål har været at afprøve en sammenlægning mellem Klub Rødkær og Rødkærsbro Skole.

    

   Klub Rødkær er en klub med p.t. ca. 60 børn i fritidsklubben. Derudover har de en ungdomsklub med 2 åbningsaftener pr. uge.

    

   Klub Rødkær er pr. 1. august 2013 flyttet ind på Rødkærsbro Skole og har dermed fået et tættere fysisk fællesskab skolen.

    

   Der udtrykkes tilfredshed med samarbejdet i pilotprojektet fra både skoleledelse og fra klubben.

    

   Klubbens placering i skolebygningen opleves som en naturlig del af skolens helhed, og der udtrykkes tilfredshed med den indsats klubbens pædagoger yder i skolen.

   Klubben og SFO har samme tilgang til det pædagogiske arbejde i skole og fritidskontekst.

    

   Klubben gav udtryk for, at klubben til tider oplever at mangle bemanding, når pædagogerne løser opgaver i samme tidsrum på skolen. Skoleledelsen gav udtryk for, at i og med at ledelsesretten over klubbens personale bliver overdraget til skolen, vil der være overvejelser i forhold til det overordnede behov på Rødkærsbro Skole som afgør, hvor personalet placeres.

    

   Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender sammenlægningen foreslås denne at træde i kraft med virkning fra 6. januar 2016.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender sammenlægning af klub Rødkær og Rødkærsbro Skole med virkning fra 6. januar 2016

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Sammenlægningen af klub Rødkær og Rødkærsbro Skole med virkning fra 6. januar 2016 blev godkendt

 • 8 Justering af skoledistrikter Finderuphøj Skole, Søndre Skole, Vestre Skole, Møllehøjskolen og Overlund Skole efter høring
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 24. november 2015 (punkt nr. 12) behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en mulig justering af skoledistrikter.

    

   Placering af elever i og omkring Arnbjerg

   Udvalget fik forelagt følgende scenarier:

    

   ·        Uændret elevtalsprognose, hvor Arnbjerg fortsat er placeret i Møllehøjskolens distrikt (7.-9. klasser til Overlund Skole).

   ·        Tidligere forelagt scenarie, hvor hele Arnbjerg overgår til Overlund Skole.

   ·        Nyt scenarie, hvor hele Arnbjerg overgår til Overlund Skole, men hvor et mindre område omkring Gammel Århusvej overføres fra Søndre Skole til Møllehøjskolen.

   ·        Nyt scenarie, hvor Arnbjerg deles, så området syd for banestien forbliver i Møllehøjskolens distrikt, og området nord for banestien overgår til Overlund Skole. Søndre Skole påvirkes ikke af dette.

   ·        Det ses af elevtalsprognosen, at scenarie 2-4 alle bevarer Møllehøjskolens nuværende to spor pr. klassetrin og en gennemsnitlig klassestørrelse i prognoseårene på henholdsvis 18 (scenarie 2), 19 (scenarie 3) og 22 (scenarie 4).

    

   Placering af udskolingseleverne fra Finderuphøj Skole

   Udskolingseleverne (7.-9. klasse) fra Finderuphøj Skole hører i dag til Vestre Skole. Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket belyst konsekvenserne ved en overflytning af disse elever til Søndre Skole.

    

   Elevtalsprognosen viser, at Søndre Skole vil vokse fra i dag ca. 620 elever til ca. 840 elever i 2029 mod ellers 665. Også Vestre Skoles elevtal forventes i prognoseperioden at stige fra ca. 410 elever til knap 500 elever mod ellers til knap 600 elever.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 24. november 2015 (punkt nr. 12) for så vidt angår placering af elever i og omkring Arnbjerg, at det i sagsfremstillingen anførte scenarie 4 skal være gældende, hvilket indebærer, Arnbjerg deles, så området syd for banestien forbliver i Møllehøjskolens distrikt, og området nord for banestien overgår til Overlund Skole. Søndre Skole påvirkes ikke af dette.

    

   For så vidt angår placering af udskolingseleverne (almen del) fra Finderuphøj Skole besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at ændre skoledistriktsgrænserne, således udskolingseleverne fra Finderuphøj Skole fremover hører under Søndre Skoles distrikt.

    

   Forinden der afgives endelig indstilling til Byrådet herom, fremsendes forslagene i høring i de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg med svarfrist den 15. december 2015.

    

   Eventuel ændring af skoledistrikter træder i kraft pr. 1. august 2016 eller eventuelt 1. august 2017 af hensyn til udbygningsplan for Søndre Skole. I givet fald gælder dette også tidligere beslutning om udflytning af specialelever fra Finderuphøj Skole.

    

   Nedenfor er der et kort resume af de indkomne høringssvar, idet en sammenskrivning af høringssvarene vedlægges som bilag 1, og de samlede høringsvar vedlægges som bilag 2:

    

   Arnbjerg - skoledistrikt:

    

   ·        Møllehøjskolens skolebestyrelse anbefaler, at hele Arnbjerg-området knyttes til Møllehøjskolen.

   ·        Overlund Skoles skolebestyrelse tager scenarie 4 til efterretning.

   ·        Søndre Skoles bestyrelse opfordrer til, at når Overlund Skole er flyttet, gives der mulighed for at søge om justering af skoledistrikterne.

   Udskolingseleverne fra Finderuphøj Skole:

    

   ·        Finderuphøj Skoles MED og skolebestyrelse mener, at den bedste løsning vil være udskoling fra Finderup Skole for både almen- og specialelever, og den næstbedste løsning er ”frit skolevalg” for eleverne på Finderuphøj.

   ·        Søndre Skoles MED og skolebestyrelse glæder sig til at byde de nye elever velkommen.

   ·        Vestre Skoles MED og skolebestyrelse er imod det nuværende forslag.

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget beslutter endelig indstilling til Byrådet på udvalgets møde den 5. januar 2016.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter høringssvarene, og

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget ud fra høringssvarene indstiller til Byrådet, hvilke  ændringer til fremtidige skoledistriktsgrænser og

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet hvorvidt ændringerne skal træde i kraft 1. august 2016 eller 1. august 2017

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Arnbjerg-området skal fortsat være placeret i Møllehøjskolens distrikt, (7-9. klasse til Overlund Skole).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere at udsætte stillingtagen til, eventuelle skoledistriktsændringer omkring Finderuphøj Skole, Søndre Skole og Vestre Skoles distrikter, idet der i høringssvarene er fremkommet forslag om at ”fuglebakkekvarteret” flyttes til Vestre Skole distrikt. Der udarbejdes ny sag i forhold til nærmere belysning heraf.

   En eventuel ændring vil kunne træde i kraft 1. august 2017.

    

   På baggrund af ovenstående vil ikrafttrædelsestidspunktet for beslutningen af 28. april 2015 (sag 14) vedr. flytning af overbygningseleverne i specialklasserne på Finderuphøj Skole til Søndre Skole blive udskudt til 1. august 2017.

 • 9 Møde- og aktivitetsplan 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget 2016 bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at den reviderede møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget for 2016 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 05-01-2016

   Den reviderede møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget for 2016 blev godkendt