Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 29-09-2015

Referat

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af august måned 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige

   budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 31. august 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 blev taget til efterretning.

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemme

    

   Orientering fra udvalgsformanden vedr.:

   • Rejsegilde i Pilekvisten i Bjerringbro
   • Rejsegilde autismeafdelingen på Vestervang Skole
   • Status omkring forsøgsprojektet på Sødal Skole – der er den 1. oktober aftalt møde med formanden og næstformanden i Børne- og Ungdomsudvalget og skolebestyrelsen på Sødal Skole. Endvidere deltager direktøren for Børn og Unge samt Skolechefen i mødet
   • Henvendelse fra forældregruppe på Overlund Skole ang. skolebuskørsel

    

    

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

   ·        Indvielse af den centrale tandplejeklinik i Sundhedscentret, den 2. november kl. 14.00

   ·        Ny skoleleder ansat på Houlkær Skole

   ·        Orientering om planlagt studietur for skolechefen og 6 skoleledere til Ontario i uge 41

   ·        Orientering om fælles lederseminar for alle ledere i B&U den 24. og 25. september vedr. udarbejdelse af fælles strategi for læring

    

    

   3. Fælles uddannelsesstrategi – status og det videre arbejde

    

   Den fælles uddannelsesstrategi for Viborg Kommune blev som bekendt godkendt på Byrådets møde 02-09-2015, sag nr. 12. Den besluttede strategi er vedhæftet.

    

   I henhold til den aftale proces for implementering er næste skridt, at de udpegede ”ejere” for strategiens målsætninger: uddannelsesinstitutionerne, ViborgEgnens Erhvervsråd, ViborgEgnens Uddannelsesråd, UUHI, SAU og BUU og andre interessenter skal formulere handlingsplaner for gennemførelse af strategiens mål.

    

   Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplaner er i gangsat og vil blive forelagt de politiske udvalg på møderne d. 23. og 24. november 2015

    

    

   4.    Drøftelse af henvendelse vedr. tilskud til pasning af egne børn. Udvalget har for nuværende ikke planer om at tage initiativ til at ændre på den nuværende ordning

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Orientering givet.

 • 3 Oplæg til kommissorium for forpligtende samarbejder på skoleområdet
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet d. 1. september 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til kommissorium for udvikling af forpligtende samarbejder skolerne imellem under hensyn til de fire politiske målsætninger:

    

   • Bevarelse af alle undervisningssteder
   • Bevarelse af nærhed i lokalområdet for de yngste børn
   • Fokus på styrkelse af ledelse
   • Fokus på styrkelse af udskolingen

    

   På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et oplæg til kommissorium (bilag 1). Den overordnede ramme for kommissoriet er, at der fortsat er 26 folkeskoler i Viborg Kommune med hver sin selvstændige skoleledelse, økonomi samt egen skolebestyrelse. Med det udgangspunkt beskriver kommissoriet rammerne for et forpligtende samarbejde. Følgende rammer er fundet relevante:

    

   • Ledelse
   • Samarbejdsformer- og intensitet
   • Videndeling og kompetencedækning
   • Elever
   • Økonomi

    

   Inden for disse rammer kan et forpligtende samarbejde mellem skolerne således både have en meget lav grad og en meget høj grad af forpligtigelse. Med udgangspunkt i bilag 1 anmodes Børne- og Ungdomsudvalget derfor om – inden for hver af de beskrevne rammer - at drøfte, i hvilken grad skolerne skal forpligtes på at samarbejde.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og fastlægger niveauet for samarbejde inden for hver af følgende rammer:

    

   • Ledelse
   • Samarbejdsformer- og intensitet
   • Videndeling og kompetencedækning
   • Elever
   • Økonomi

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget i overensstemmelse med ovenstående drøftelser godkender kommissoriet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

    

   Udsættes til næste møde.

 • 4 Skolerne på Vinkelvej 20 (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Det er politisk besluttet, at Rosenvængets Skole og Overlund Skole skal flyttes til samme matrikel på Vinkelvej 20. Flytningen forventes at kunne ske i sommeren 2019, når Mercantec efter planen har fraflyttet bygningerne pr. 31. december 2018.

    

   Baggrund for Projekt Vinkelvej

   Byrådet besluttede på mødet den 20. maj 2015 at købe Vinkelvej 20 i Viborg af Mercantec. Hensigten er – med enkelte tilbygninger til den nuværende handelsskole – at samle Rosenvængets Skole og Overlund Skole på samme matrikel og samtidig give Mercantec mulighed for at etablere et samlet gymnasialt tilbud i Banebyen.

    

   Samlingen af Overlund og Rosenvængets skoler på Vinkelvej vil både være med til at løse udfordringen med konstateret PCB i bygningerne på Rosenvænget (og til dels på Overlund Skole) og samtidig bidrage til den overordnede målsætning om at knytte almen- og specialområdet sammen.

    

   Mercantec lejer fra den 1. juni 2015 indtil fraflytning, som er planlagt til at ske inden 31. december 2018, de eksisterende bygninger. Fra medio 2016 skal Viborg Kommune have ret til at påbegynde istandsættelser og mindre ombygninger efter nærmere aftale med Mercantec, idet arbejderne skal tilrettelægges, så de generer Mercantec mindst muligt. Kommunen kan endvidere påbegynde opførelse af eventuelle tilbygninger i lejeperioden.

    

   I forbindelse med budgettet for 2016-2019 har Byrådet på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat 71 mio. kr. over de næste fire år til de nødvendige om- og tilbygninger.

    

   Overordnet tids- og procesplan

   Direktionen godkendte den 11. marts 2015 et kommissorium for Projekt Vinkelvej. I kommissoriet, der vedlægges til udvalgets orientering som bilag nr. 1, er kort beskrevet de primære delprojekter:

    

   • Endelig godkendelse af køb af Vinkelvej 20
   • Skolen eller skolerne på Vinkelvej? – Kulturafklarende proces
   • Dimensionering af – og evt. planlægning for nye – bygninger på Vinkelvej
   • Skoledistriktsafgrænsning
   • Vejføring/tilgængelighed på Vinkelvej
   • Optimering af og planlægning for området ved Overlund Skole og Rosenvængets Skole
   • Planlægning for og realisering af Mercantec i Banebyen

    

   En tværfaglig projektgruppe, forankret i Børn & Unge, koordinerer Projekt Vinkelvejs delprojekter i forhold til fremdrift, kommunikation og nødvendige politiske beslutninger.

    

   Igangsætning af kultur- og dimensioneringsproces

   Forud for udbud af totalrådgivning, projektering og licitation skal de nuværende bygninger på Vinkelvej 20 gennemgås med henblik på beskrivelse af behov for om- og tilbygning. Sideløbende med denne dimensioneringsproces køres en kulturafklaringsproces, hvor ledelser, bestyrelser og medarbejdere får mulighed for at drøfte og afklare samarbejdsflader og synergi inden for rammerne af den politiske udmelding om, at der til matriklen skal flytte to selvstændige skoler med hver sin ledelse og bestyrelse, men hvor der samarbejdes og deles hensigtsmæssige funktioner.

    

   Forvaltningen har undersøgt konsulentmarkedet og inviteret to velkendte samarbejdspartnere til at komme med forslag til og tilbud på gennemførelse af kultur- og dimensioneringsprocessen. Arkitekt Gorm Nielsens forslag til en tids- og procesplan for dimensioneringsprocessen fremgår af bilag nr. 2. Konsulentfirmaet Go’Proces’ forslag til en tids- og procesplan for kulturafklaringsprocessen fremgår af bilag nr. 3.

    

   Målet for kultur- og dimensioneringsprocessen er dels udviklingen af et fælles værdigrundlag, dels udarbejdelsen af en helhedsplan for skolernes nye fysiske rammer. Processen forventes afsluttet i juni 2016. Det er besluttet, at proces og projekt formidles på henholdsvis viborg.dk og Viborg Kommunes intranet.

    

   Udvalget anmodes på den baggrund om af frigøre 750.000 kr. af anlægssummen på 71 mio. kr. til igangsættelse af kultur- og dimensioneringsprocessen.

    

   Indledende drøftelse af evt. behov for justering af skoledistrikter

   I forbindelse med dimensioneringen af bygningerne på Vinkelvej 20 og den snarlige udbygning af boligområdet Arnbjerg, er der behov for at vurdere den mest hensigtsmæssige skoledistriktsafgrænsning i området omkring Søndersø. I den nuværende distriktsstruktur er hele Arnbjerg placeret i Møllehøjskolens distrikt, således at børn i 0.-6. klasse hører til Møllehøjskolen, mens udskolingseleverne fortsætter på Overlund Skole.

    

   På Møllehøjskolen er bygningerne fuldt ud disponeret til det nuværende elevtal på ca. 280 elever. Den bevilligede renovering af skolen medfører ikke en kapacitetsudvidelse, men alene en udskiftning af utidssvarende undervisningspavilloner. Ifølge den nyeste elevtalsprognose for de nuværende skoledistrikter vil Møllehøjskolens elevtal vokse til ca. 510 elever i 2029. Samtidig vil Overlund Skoles elevtal vokse fra i dag ca. 770 til ca. 810 i 2029

    

   Det foreslås, at udvalget tager en indledende drøftelse af behov og muligheder for evt. justering af skoledistrikterne i forhold til dimensionering af bygningerne på Vinkelvej 20.

    

   Arealanvendelser

   Skolebygningerne på Rosenvænget står tomme og planlægges nedrevet snarest muligt. Arealet indgår ikke i de fremtidige planer for Rosenvængets Skole. Det er tidligere politisk tilkendegivet, at salget af grunden på Rosenvænget skal finansiere nedrivningen af de forurenede bygninger. Et oversigtskort fremgår af bilag nr. 6.

    

   Det foreslås, at udvalget lader Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, om arealet på ca. 20.500 m2, der i Kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, skal indgå som reserve til evt. fremtidige uddannelsesformål eller umiddelbart realiseres gennem kommune- og lokalplanlægning for området, f.eks. til boligformål.

    

   Planlægningen for evt. fremtidig anvendelse af Overlund Skoles areal foreslås at indgå i den ordinære revision af kommuneplanen, som forventes igangsat i foråret 2016 med henblik på vedtagelse medio 2017.

    

   Nord for Vinkelvej 20, ved det nuværende Mercantec, ligger en bolig med to lejemål. Denne bygning på Vinkelvej 18 står i dag tom, men vil kunne udlejes på en midlertidig kontrakt, mens det i dimensioneringsprocessen afklares, om arealet med fordel vil kunne indgå i planerne for de to skoler, f.eks. til en nedgravet idrætshal. Et oversigtskort fremgår af bilag nr. 7.

    

   Det foreslås, at udvalget anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Vinkelvej 18 ikke sælges, før arealbehovet for skolerne på Vinkelvej 20 kendes.

    

   Kommunikation i Projekt Vinkelvej

   Projektgruppen har foretaget en interessentanalyse, der fase for fase skal sikre, at centrale aktører som skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere og MED-system inddrages løbende. Samtidig etableres der dialog med øvrige interessenter i området som f.eks. Gymnastik- og Idrætshøjskolen, Asmildkloster Landbrugsskole, STU og Overlund Hallen.

    

   Det er besluttet, at kommunikationen i projektet koncentreres omkring et såkaldt kampagnesite på viborg.dk, hvor borgere, institutioner og projektledelse kan kommunikere og følge med i projektets fremdrift. Siden driftes af Kommunikation, og eksterne konsulenter, rådgivere m.v. forpligtes til at kommunikere igennem denne.

    

   Kampagnesitet er under udvikling og vil kunne tilgås i løbet af oktober måned.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

                      

   at spørgsmålet om evt. nye skoledistriktsafgrænsninger omkring Arnbjerg drøftes.

    

   Desuden foreslår direktøren for Børn & Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilliges 750.000 kr. til dækning af udgifter til kultur- og dimensioneringsproces,

    

   at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 750.000 kr., og

    

   at der tages stilling til fremtidig anvendelse af arealet på Rosenvænget efter nedrivning af de nuværende skolebygninger, og

    

   at evt. salg af Vinkelvej 18 afventer afklaring på arealbehov til skolerne på Vinkelvej 20.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der bevilliges 750.000 kr. til dækning af udgifter til kultur- og dimensioneringsproces,

    

   at det afsatte beløb på 71 mio. kr. til om- og tilbygning af Vinkelvej 20 nedskrives med 750.000 kr., og

    

   at der tages stilling til fremtidig anvendelse af arealet på Rosenvænget efter nedrivning af de nuværende skolebygninger, og

    

   at evt. salg af Vinkelvej 18 afventer afklaring på arealbehov til skolerne på Vinkelvej 20

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover at anmode forvaltningen udarbejde en konkret beslutningssag vedr. skoledistriktsgrænserne for Arnbjerg området.

   Herudover anmodes forvaltningen om at udarbejde en lignende beslutningssag for skoledistriktsændringer f.s.v.a. Søndre Skole, Finderuphøj Skole og Vestre Skole.

 • 5 Rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i skoletiden
  • Sagsfremstilling

   På baggrund af henvendelser fra en række kommuner opretter ministeren for børn, undervisning og ligestilling nu forsøg, der skal give erfaringer med at lade konfirmationsforberedelsen erstatte understøttende undervisning i op til to timer om ugen.

    

   Nogle af landets elever i 7. og 8. klasse har haft lange skoledage, fordi præster og skoler har haft svært ved at få planlagt konfirmationsforberedelsen inden for normal skoletid.

    

   For at afhjælpe problemet gives der nu mulighed for, at kommunerne kan gøre sig erfaringer med at lægge konfirmationsforberedelsen i den tid, der ellers var afsat til understøttende undervisning.

    

   Forsøget skal klarlægge, i hvilket omfang det har en gavnlig effekt på elevernes faglige og alsidige udvikling at give skolerne erfaringer med at placere konfirmationsforberedelsen i tiden til understøttende undervisning i løbet af skoledagen.

    

   Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal skolerne som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning. Det er den enkelte elevs forældre der beslutter om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller understøttende undervisning.

    

   Ministeriet vil fastsætte krav til evalueringen af rammeforsøget i dialog med de kommuner, der deltager i rammeforsøget. Ansøgningsfristen er 15. oktober 2015. Kommunen vælger selv om de vil give skolerne muligheden fra indeværende skoleår, eller vente til skoleåret 2016/2017.

    

   Samtlige forsøg i rammeforsøget evalueres efter skoleåret 2017/2018 (august 2018), således at der i efteråret 2018 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøget.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn- og Unge indstiller,

    

   at udvalget beslutter at Viborg Kommune deltager i rammeforsøget.

    

   at forsøget skal igangsættes i indeværende skoleår

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Viborg Kommune tilslutter sig deltagelse i rammeforsøget, som igangsættes i indeværende skoleår, d.v.s. skoleåret 2015/16.

 • 6 Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på sit møde den 17.12.2014 (sag nr. 20) at give en anlægsudgifts bevilling på 1.100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til antagelse af rådgiver til udarbejdelse af projektforslag samt påbegyndende projektering af nybygning til indskoling og SFO samt diverse ombygninger af eksisterende bygninger på Møllehøjskolen.

    

   Efterfølgende har rådigiveraftalen været sendt i integreret udbud og Krogh Madsen Arkitekter A/S, Aars er antaget som rådgiver på opgaven.

    

   Der foreligger nu på baggrund af møder med skolen og Børn og Unge samt efterfølgende workshops et færdigt projektforslag (bilag 1).

    

   Der er tale om ca. 1.300 m2 nybyggeri der er opdelt i 3 enheder – indskoling, administration og billedkunst samt madkundskab. Endvidere mindre ombygninger af toiletter ved mellemtrin og etablering af Natur-Teknik i nuværende billedkunstlokale i underetagen.

    

   Det hele forventes at kunne tages i brug inden sommerferien 2017.

    

   Tilbygningen og ombygningen foreslås udbudt i offentlig licitation/fagentreprise.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at projektforslaget godkendes og

    

   at opgaven udbydes i offentlig licitation/fagentreprise

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Projektforslaget blev godkendt.

    

   Opgaven udbydes i offentlig licitation/fagentreprise.

 • 7 Specialafdeling Vestervang Skole(bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 25.06.2015(tillægspunkt 1) at godkende projektforslaget vedr. udvidelse af byggeriet på Vestervang Skole, således at autismetilbuddet får udvidet kapaciteten til 75 elever.

    

   Udvidelsen udgør en ekstra undervisningsfløj på 345m2 samt en tilbygning af administrationsafdelingen på 90m2.

    

   Der har den 15.09.2015 været afholdt licitation på udvidelsen og tilbuddene er gennemgået og alle fundet værende konditionsmæssige.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

   Håndværkerudgifter:

   Tilbygning undervisningsfløj

   Udvidelse administrationsafdelingen

   Uforudsigelige udgifter

    

   4.494.482

   1.129.600

   309.918

   I alt

   5.934.000

   Bygherreleverancer:

   Inventar, IT-udstyr, CTS-opkobling, Keep Focus m.v.

    

   425.000

   Omkostninger og diverse:

   Ekstern rådgiver, intern rådgiver, licitation, byggetilladelse m.v.

    

   627.000

    

    

   Total

   6.986.000

    

    

    

   Finansiering

    

   Forvaltningen bemærker, at der ikke har været afsat penge på budgettet til denne udvidelse, så udgiften skal finansieres af ikke forbrugte rådighedsbeløb og budgetbeløb på diverse konti.              

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at tilbygningen igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning til specialelever, Vestervang Skole” forhøjes med  6.986.000 kr. med 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 og 4.986.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 6.986.000 kr. finansieres

    

   med 2.000.000 kr. i 2015 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole, 2 klasseklynger

    

   med 187.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole,2 klasseklynger”

    

   med 360.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin”

    

   med 1.999.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   med 410.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2013”

    

   med 260.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2014”

    

   med 500.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2015”

    

   med 1.270.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at tilbygningen igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning til specialelever, Vestervang Skole” forhøjes med  6.986.000 kr. i alt. Rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2015 og 4.986.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

    

   at udgiften på 6.986.000 kr. finansieres

    

   med 2.000.000 kr. i 2015 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole, 2 klasseklynger

    

   med 187.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Vestervang Skole,2 klasseklynger”

    

   med 360.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin”

    

   med 1.999.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

    

   med 410.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2013”

    

   med 260.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2014”

    

   med 500.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Pulje skoler 2015”

    

   med 1.270.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver”

 • 8 10. klasse i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   På foranledning af forretningsudvalget for Mercantec blev der den 26. maj 2015 afholdt møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og forretningsudvalget for Mercantec, hvor samarbejdet om 10. klasse blev drøftet. På et efterfølgende temamøde den 16. juni 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at grundlaget for det videre arbejde ift. 10. klasse blev følgende:

    

   I forhold til den kommunale opgave med 10. klasse må såvel Mercantec som 10CV beskrive, hvordan de vil løse 30 pct. målsætningen om erhvervsuddannelse under skyldig hensyntagen til de øvrige målsætninger om ungdomsuddannelse samt lovkravene om 10. klasses struktur og indhold. Opgaven kan løses hver for sig og/eller i fællesskab.

    

   Efterfølgende er der kørt en proces med arbejdsmøder med deltagelse fra både forvaltningen, Mercantec og 10CV med henblik på at afdække nuværende samarbejdsflader samt udvikle ideer til udvikling af 10. klasses tilbuddet i Viborg Kommune.

    

   Processen har været udviklende for samarbejdet og har afdækket både udfordringer og muligheder i dette.

    

   Vedlagte analyse beskriver dels det nuværende tilbud og de nuværende samarbejdsflader, dels forskellige scenarier for fremtidige samarbejder.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at udvalget drøfter analysen

    

   at udvalget tager stilling til det videre forløb.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Tre af udvalgets medlemmer Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen, tilkendegiver at de ønsker den nuværende ordning og organisering omkring 10. klasse fortsætter uændret.

    

   Tre af udvalgets medlemmer Claus Clausen, Gudrun Bjerregaard og Karin Clemmensen tilkendegiver, at de ønsker fællesmodellen (50-50) indført omkring organisering af 10. klasse.

    

   Der er hermed ikke flertal for ændringer af organiseringen af den nuværende 10. klasse ordning.

    

   Udvalgsmedlemmerne Claus Clausen, Gudrun Bjerregaard og Karin Clemmensen begærer sagen forelagt Byrådet.

    

   Udvalgsmedlemmerne Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen tilkendegiver, at de ønsker at fastholde den succesfulde organisering af 10 CV samt at 10 CV fortsat skal udvikle sit omfattende samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner.

 • 9 Ansøgning om fritagelse for understøttende undervisning og obligatoriske lektiecaféer
  • Sagsfremstilling

   Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Stine Damborg Pedersen har i mail af 21. september 2015 anmodet om at få optaget en sag på udvalgets dagordenen vedr. en ansøgning – stilet til Børne- og Undervisningsministeren – om fritagelse for understøttende undervisning og for obligatoriske lektiecaféer i Viborg Kommunes skoler. Den motiverede ansøgning vedlægges som bilag 1.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at behandle det fremsendte forslag med henblik på stillingtagen til det videre forløb

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager stillingen til ansøgningen og til det videre forløb for denne

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Tre af udvalgets medlemmer Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen, tilkendegiver, at de ikke ønsker at fremsende en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeren – om fritagelse for understøttende undervisning og for obligatoriske lektiecaféer i Viborg Kommunes skoler.

    

   Tre af udvalgets medlemmer Claus Clausen, Gudrun Bjerregaard og Karin Clemmensen tilkendegiver, de ønsker at fremsende en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeren – om fritagelse for understøttende undervisning og for obligatoriske lektiecaféer i Viborg Kommunes skoler

    

   Der er hermed ikke flertal for fremsendelse af ansøgningen.

    

   Tre af udvalgets medlemmer Eva Pinnerup, Mads Panny og Marianne Aaris Andersen ønsker følgende protokolleret:

    

   ”Socialdemokraterne i Børne- og ungdomsudvalget stemmer imod at sende en dispensationsansøgning til undervisningsministeren. Dette gør vi, fordi UUV og Lektiecafe er to grundlæggende elementer i Folkeskolereformen, som alle store partier i folketinget har stemt for. Disse elementer er allerede med stor succes implementeret på mange skoler. Ansøgning vil blot skabe uro og tvivl om eksisterende planlægning på vores skoler. Socialdemokraterne finder, at dette kun er udtryk for symbolpolitik, da Undervisningsministeren har givet udtryk for, at der ikke gives dispensation.

   I stedet vil vi gerne samarbejde med skolerne om at udvikle folkeskolereformen og evt. løse problemerne om skoledagens længde inden for mulighederne i reformen, der hvor der er behov for dette. ”

 • 10 Børne- og Ungdomsudvalgets studietur 2016
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   På baggrund af de præsenterede forslag til studieture bedes Børne- og Ungdomsudvalget drøfte og gerne beslutte tidspunkt, varighed og destination for studietur.

    

   Baggrund

   Inden for politikområdet Politisk Organisation er afsat midler til fagudvalgenes studieture. Børne- og Ungdomsudvalget var senest i oktober 2014 på studietur til Porvoo, som er Viborg Kommunes venskabsby i Finland. Af de afsatte midler på i alt 120.000 kr. resterer ca. 60.000 kr. i alt til afholdelse af endnu en studietur for at blive inspireret til fremtidige indsatser og kvalificering af nuværende.

    

   Detailplanlægning

   Studieturen foreslås afviklet forår 2016 fx uge 16 eller 22 afstemt efter udvalgets øvrige mødeaktiviteter og med en varighed på 2 til 3 overnatninger.

    

   Forslag til destinationer

   Destination

   Hovedtema

   Prisniveau

   Schweiz

   Erhvervsuddannelser

   Andelen af unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse er langt større i Schweiz end i Danmark.

    

   Dette kan hænge sammen med en tæt integration af de erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale uddannelser samtidig med, at erhvervsuddannelserne formår at rumme mange forskelligartede elevgrupper. Endelig har erhvervsuddannelserne i Schweiz høj prestige og der eksisterer stærkt og forpligtende fællesskab mellem virksomheder, offentlige institutioner, arbejdsmarkedets parter og erhvervsuddannelserne.

    

   Et væsentligt element i erhvervsuddannelsernes succes i Schweiz er desuden indsatsen i folkeskolerne, hvor klasselærer og erhvervsvejledere systematisk og individuelt forbereder eleverne på valg af erhvervsuddannelse.

    

   Udgifter til transport på destinationen er uafklarede og ikke indregnede.

   67.200 kr.

   London

   IT i undervisningen

    

   Udgifter til transport på destinationen er uafklarede og ikke indregnede.

   54.600 kr.

   Lund

   Børn & Unge-området generelt

   Fælles tur med Kultur- og Fritidsudvalget

   Medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget har foreslået en fælles studietur med Kultur- og Fritidsudvalget. En fælles studietur med Kultur- og Fritidsudvalget giver mulighed for at undersøge tværgående temaer som blandt andet partnerskaber og frivillighed, og generelt bidrage til yderligere inspiration og samarbejde, hvor det er relevant mellem udvalgene. Programmet for turen forventes at bestå af såvel fælles som udvalgsspecifikke arrangementer.

    

   Lund Kommune er med ca. 111.000 indbyggere en smule større end Viborg Kommune. En studietur til Lund indeholder mulighed for at få inspiration og besøge institutioner inden for fx:

   -      Partnerskaber og frivillighed

   -      Dagtilbud

   -      Skoler

   -      Almene tilbud

   -      Specialiserede tilbud

    

   Udgifter til transport på destinationen er uafklarede og ikke indregnede.

    

   En fælles studietur forudsætter:

   -      rejseperiode 29. til 31. maj

   -      Lund som destination

   43.600 kr.

    

   Beregning af prisniveau tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

   • Priser er indhentet for perioden 29. til 31. maj 2016
   • Flypriser indhentet på momondo.dk juli 2015
   • Priser for togbilletter indhentet hos DSB august 2015
   • Indkvartering på centralt beliggende 3-stjernet hotel
   • Forplejning beregnet på baggrund af tidligere BUU-studieture (600 kr. pr. rejsedag)
   • 7 personer deltager

    

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter destination for studietur

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter tidspunkt for studietur

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter varighed af studietur

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Der arbejdes videre med en studietur til London i uge 16 med to eller tre overnatninger.

 • 11 Mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Børne- og Ungdomsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f.

    

   Den reviderede mødeliste vedlægges som bilag 1

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren og Børn og Unge indstiller

    

   at den reviderede mødeliste godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Den reviderede mødeliste blev godkendt.

 • 12 Møde- og aktivitetsplan 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af den politiske mødeplan i mødet den 1. september 2015 (sag 8), fremlægges hermed den samlet politisk møde- og aktivitetsplan for 2016 til udvalgets godkendelse.

    

   Ud over de ordinære udvalgsmøder, der som anført allerede er godendt, er der indlagt tidspunkter for møder, de aktiviteter og besøgsrunder, som udvalget traditionelt deltaer i hen over året.

    

   Aktivitets- og mødekalenderen er afstemt med de på tiden kendte aktiviteter, som er planlagt de øvrige fagudvalg, således kalenderkonflikter skulle være undgået.

    

   Forvaltningen vil – på baggrund af udvalgets godkendelse – allerede nu gå i gang med at planlægge de anførte aktiviteter, således alle eller i hvert fald så mange aktører som muligt har mulighed for at deltage.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetsplanen 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 29-09-2015

   Fraværende: Stine Damborg

   Møde- og aktivitetsplanen 2016 for Børne- og Ungdomsudvalget godkendes, med tilføjelse om, at dialogmødet på skoleområdet den 30. marts flyttes til 5. januar samt at besøgsrunden den 16. februar aflyses.