Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 26-05-2015

Der afholdes møde med Forretningsudvalget fra Mercantec fra kl. 15.30

Referat

15.30 afholdes møde med forretningsudvalget fra Mercantec

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af april måned 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige

   budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 30. april 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 blev taget til efterretning.

 • 2 Budget 2016-2019
  • Sagsfremstilling

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1), skal udvalgene på maj møderne behandle deres forslag til driftsbudget. I budgetforslaget indgår også udvalgenes forslag til udmøntning af vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent samt nye driftsinitiativer, der kan udgøre op til halvdelen af rammereduktionerne. Følgende punkter indgår i udvalgets drøftelse af budgetforslaget med henblik på at sende det i høring i perioden den 27-05 til den 08-06:

    

   ·        Fokusområder og effektmål

   ·        Forslag til driftsbudget

   ·        Mål og Midler, der beskriver budgetforudsætningerne

   ·        Beskrivelse af, hvordan rammebesparelser på 1,5 procent skal realiseres

   ·        Beskrivelse af nye driftsinitiativer/løsning af evt. problemområder op til halvdelen af rammebesparelsen på 1,5 procent

   ·       Ønske om positiv budgetregulering som følge af den demografiske udvikling på demografimodeller: skoler og klubber, dagtilbud.

    

   Udkast til fokusområder og effektmål

   Udvalget har på mødet den 28. april 2015 drøftet, hvilke fokusområder og effektmål der skal indarbejdes i budget 2016. Forvaltningen har nu færdiggjort oplægget til nye fokusområder og effektmål, og de er indarbejdet i Mål og Midler, der kan ses som bilag nr. 1.

    

    

   Forslag til driftsbudget

   Økonomiudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1), at der i budgetlægningen 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5 procent af serviceudgifterne. Den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene. Inden for dette råderum skal udvalgene selv finansiere deres nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer. Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som overskrider rammen med halvdelen af rammereduktionen.

    

    I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.

    

   Budgetforslag

   (1.000 kr., 2016-priser)

   2016

   2017

   2018

   2019

   Skoler og klubber

   872.221

   856.145

   854.992

   855.043

   Dagtilbud

   412.325

   406.708

   403.746

   401.729

   Ungdomsskoler

   14.072

   15.321

   14.055

   15.307

   Tandpleje

   31.240

   31.240

   31.240

   31.240

   Familieområdet

   226.540

   224.673

   224.679

   224.679

   Overførselsområdet

   17.012

   16.984

   16.984

   16.984

   I alt

   1.573.411

   1.551.072

   1.545.697

   1.544.983

   Ramme (er fratrukket rammereduktion på 1,5 procent på serviceområderne)

   1.561.526

   1.539.187

   1.533.812

   1.533.098

   Afvigelse mellem budgetforslag og ramme

   11.885

   11.885

   11.885

   11.885

   Tilladt rammeoverskridelse (= halvdel af rammebesparelse)

   11.885

   11.885

   11.885

   11.885

   Forskel

   0

   0

   0

   0

    

   Væsentlige ændringer i budgetforslaget

   Nedenfor beskrives de væsentligste rammeændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget.

    

    

   Omprioriteringer inden for rammerne:

   I Mål og Midler, der kan ses som bilag nr. 1, er budgetforudsætningerne beskrevet yderligere herunder bl.a. pris- og mængdeforudsætninger, rammeændringer og omprioriteringer inden for rammerne.

    

   Særlige budgetudfordringer.

   Det gælder som hovedprincip for årets budgetlægning, at det enkelte udvalg selv finansierer alle nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer inden for udvalgets eget råderum på 0,75 procent af budgettet. Udvalget har imidlertid nogle særlige budgetudfordringer, som er vanskelige at løse inden for dette råderum.

    

   En anden særlig budgetudfordring ses på skoler, hvor der er i 2017 er et mindre budget på knap 14 mio. kr. i forhold til i dag. Årsagen hertil er bortfald af særlige bevillinger givet til implementering af folkeskolereformen.

    

   Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetforslaget:

   Der er udarbejdet en beskrivelse af de rammereduktioner og nye driftsinitiativer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Beskrivelsen kan ses som bilag nr. 1.

    

   I bilaget er det beskrevet, hvordan udvalget ønsker at realisere de vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent. Det fremgår, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der gives en overordnet beskrivelse af de initiativer, som skal realisere rammereduktionerne. Af bilaget ses yderligere en beskrivelse af de nye driftsinitiativer op til halvdelen af rammebesparelsen, som udvalget har indarbejdet i budgetforslaget.

    

   Beskrivelsen indgår i materialet til Byrådets temamøde om budget 2016-2019 den 24. juni 2015.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at forslaget til driftsbudget godkendes,

   at den positive demografiregulering på politikområdet skoler og klubber medtages som driftsønske til budget 2016-2019,

   at Mål og Midler godkendes, og

   at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer godkendes.

   at det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden den 27-05-2015 til den 08-06-2015 kl. 10.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Forslaget til driftsbudget godkendt

    

   Den positive demografiregulering på politikområdet skoler og klubber medtages som driftsønske til budget 2016-2019.

    

   Mål og Midler godkendt.

    

   Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer blev med enkelte tilføjelser og korrektioner godkendt.

    

   Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden den 27-05-2015 til den 08-06-2015 kl. 10.

 • 3 Evaluering af dialogmøder afviklet i foråret 2015
  • Sagsfremstilling

   Sagen er udsat fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. april 2015

    

   Børne- og Ungdomsudvalget har i foråret 2015 afholdt følgende dialogmøder:

    

   Dagtilbudsområdet - 10. marts 2015

   Familie og Rådgivning - 24. marts 2015

   Skole- og Klubområdet - 7. april 2015

    

   Der har i relation til dialogmøderne været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser, dialog med udvalgsmedlemmerne m.v. fordelt på politikområderne.

    

   Med henblik på at udvikle og yderligere kvalificere indholdet og formen af de kommende dialogmøder anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte og evaluere på efterårets dialogmøder, både hvad angår proces omkring tilblivelse af temaer, mødernes form, mødernes indhold og mødernes fysiske placering

    

   Med baggrund i udvalgets input vil forvaltningen samle op og lade disse indgå i planlægningen af kommende dialogmøder.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller.

    

   at der foretages evaluering af forårets dialogmøder

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegav, at dialogmøderne havde været rigtig gode og informative, ligesom der var kommet mange gode input til politikerne.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget fremkom herudover med forslag og input til form og indhold af de kommende dialogmøder.

 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer 

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   Orienterede om, at han, Eva Pinnerup, direktøren og skolechefen havde afholdt møde med Vestervang Skole vedr. vilkårene (fysiske og økonomiske) for autismetilbuddet på skolen.

    

   Deltager den 28. maj i et møde i Ålborg Kommune om skolereformen.

    

    

   Udvalgets medlemmer spurgte ind til studieturen til Esbjerg Kommune omkring fremtidens folkeskole. Enighed om, at det havde været en god og inspirerende tur.

    

    

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe:

   Der er fra den socialdemokratiske gruppe spurgte ind til vilkårene for plejefamilier.

   Besluttet på mødet: Der afholdes den 16. juni et temamøde herom

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen:

   Orienterede kort om dagtilbudsreformen. Finn vil udsende en kort orientering om status.

   Der er fra den socialdemokratiske gruppe spurgt ind til tilsyn for private børnepassere. Finn udsender redegørelser herom

    

    

   3. Kommende møder og arrangementer

   • Tirsdag den 9. juni 2015 besøgsrunde fra 08.00-14.30
   • Tirsdag den 9. juni 2015 møde med BUPL fra kl. 14.30-16.30
   • Onsdag den 10. juni 2015 temamøde om fremtidens folkeskole fra kl. 18.00-21.00, auditoriet på Viborg Ungdomsskole
   • Torsdag den 25. juni kl. 12.00 ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget

   4.    Orientering om henvendelse til Skolechefen fra Sødal Skole vedr. forsøgsprojekt i skoleåret 2015/16. Skolechef Chris Rævsgaard Hansen vil give en orientering

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Orienteringen og meddelelserne blev taget til efterretning

 • 5 Licitationsresultat vedr. "Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus" (beslutningssag)
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med anlægsbudgettet for 2014 og overslagsårene, blev der på investeringsoversigten afsat midler til en tilbygning til Løgstrup Børnehus.

    

   I møde den 26. februar 2014 besluttede Byrådet (sag 11), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 28. januar 2014 (sag 10), at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.000.000 kr. til kontoen ”Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave (tilbygning til Løgstrup børnehus), med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver. I samme møde blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af rådgiver.

    

   Viborg Kommune har entreret med det rådgivende firma SKALA Arkitekter A/S til gennemførelse af projektet. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 25. november 2014 (sag nr. 8) dispositionsforslaget for byggeriet.

    

   Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 11. maj 2015. Rådgiveren har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes derfor til de håndværkere, som har afgivet laveste bud på fagentreprisen.

    

   Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, og udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.

   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

   Bemærkning

   2014

   5.034.000 kr.

   Heraf frigivet i BY den 26/2 2014: 1.000.000 kr.

   2015

   -205.000 kr.

    

    

   2016

   5.042.000 kr.

    

   I alt

   9.871.000 kr.

   Ikke frigivet, samlet: 8.871.000 kr.


   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 

    

   Licitations resultat

   Håndværkerudgifter:

   Licitationspriser 11.05 2015

   Uforudsigelige udgifter (ca. 5 %)

    

   9.507.921 kr.

   473.079 kr.

   Bygherreleverancer:

   Legepladsinventar

   Løst inventar incl. løs belysning

   Keep focus, alarm, IT m.m.

    

   500.000 kr.

   300.000 kr.

   50.000 kr.

   Omkostninger og diverse:

   Rådgiverhonorar, intern rådgiver og tilsyn, landinspektør, licitation, forsikring, byggetilladelse.

    

    

   875.000 kr.

   I alt

   11.706.000 kr.

   Budget

   9.871.000 kr.

   Overskridelse af budget

   -1.835.000 kr.

    

   Der søges om frigivelse af anlægsudgiftsbevillingen på 8.871.000 kr., med rådighedsbeløb på 3.829.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016. Anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 9.871.000 kr.

   Desuden bedes udvalget tage stilling til den yderligere finansiering.

    

   Årsagen til overskridelse af licitationsresultatet er hovedsagligt, at håndværkerudgifterne er blevet betydelig højere end forventet.

    

   Forslag til besparelsesmuligheder:

   1. Rådgiveren er blevet bedt om, at komme med besparelses muligheder, så byggeriet holder sig inden for det afsatte beløb på 9.871.00 kr.
    På udvalgsmøde fremlægges forslag.
   2. Byggeriet finansieres med 9.871.00 kr. som er afsat til byggeriet. Derudover flyttes 1.835.000 kr. fra andre byggerier i Dagtilbud til ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus”.
   3. En kombination mellem forslag 1 og 2. En del af overskridelsen skal bespares på byggeriet og en del af overskridelsen skal flyttes fra andre byggerier i Dagtilbud til ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus”.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn - og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes.

    

   at byggeriet igangsættes.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus” forhøjes med 8.871.00 kr. med rådighedsbeløb på 3.829.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016.

    

   at udgiften på 8.871.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten.

    

   at udvalget tager stilling til den manglende finansiering

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes.

    

   at byggeriet igangsættes.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus” forhøjes med 8.871.00 kr. med rådighedsbeløb på 3.829.000 kr. i 2015 og 5.042.000 kr. i 2016.

    

   at udgiften på 8.871.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten.

    

   at den manglende finansiering på 1.835.000 kr. findes for de 700.000 vedkommende ved besparelser på byggeriet og for de 1.135.000 vedkommende ved at omplacere anlægsmidler fra andre byggerier i politikområde Dagtilbud til ”Ny tilbygning til Løgstrup Børnehus”.

 • 6 Modeller for ressourcetildeling til flygtningeindsats på dagtilbud og skole
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 15. april 2015, at der skulle udarbejdes en model, der sikrer økonomisk kompensation fra 1. april 2015 til de institutioner, der modtager flygtningebørn samt at der ses på flygtningebørns henvisning til specialtilbud og en model, der kompenserer skolerne, hvis der er en særlig udfordring på dette område.

   Der er udarbejdet forslag til modeller for kompensationen, som et tillæg til de nuværende ressourcemodeller, som gælder på såvel skoleområdet som dagtilbudsområdet. Der er tale om en tildeling af ekstra midler til politikområderne, som skal finansieres ved budgetopfølgningen 30. juni 2015 samt indgå i budgetlægningen 2016-2019.

   Udgangspunktet for modellerne er, at der for hvert af de to politikområder, Skoler og Dagtilbud, oprettes en central pulje under Børn & Unge, ”Flygtningepuljen”, med budget til finansiering af flygtningeudgifterne. 

   Flygtningepuljen tænkes styret på samme måde som overførselsområdet, hvilket vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres. Det betyder, at institutionerne reguleres i forhold til antallet af flygtningebørn. Forvaltningen rapporterer ved de tre politiske budgetopfølgninger på puljens status, og udarbejder forslag til kompenserende besparelse.

    

   Skoleområdet

   På skoleområdet er elementerne i modellen:

   • Takstbeløb for nye flygtningebørn til obligatorisk basisundervisning (sats på 53.000 kr. årligt i op til 2 år)
   • Takstbeløb for de flygtningebørn, som har behov for særlig støtte (sats på 36.000 kr. årligt i de første to år)
   • Økonomisk friplads i SFO og Klub
   • Opnormering af Læringscentret for 2-sprogede børn med én stilling med henblik på en styrket indsats og vejledning af skolerne i forhold til flygtninge (midlertidig indtil flygtningeantallet er nede på niveau med 2014)
   • Finansiering af flygtningebørn som visiteres til et specialtilbud (90.000 kr. årligt).

    

   Dagtilbud

   Når et flygtningebarn starter i dagtilbud, ligger den mest krævende opgave de første 3 måneder. Det foreslås derfor, at modellen for Dagtilbud opdeles i to takster:

   • De første 3 måneder: Sprogstøtte og særlig støtte (sats på 40.000 kr. for 3 måneder)
   • Resten af barnets tid i dagtilbud: Sprogstøtte og særlig støtte (sats på 57.600 kr. pr. år)
   • Herudover skønnes der udgifter til økonomisk friplads (børn 0-5 år)

   Modellerne for Skoler og Dagtilbud er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1.

    

   Økonomi

   Merudgiften på områderne er i 2015 13,1 mio. kr. og i 2015 og overslagsårene 22,5 mio. kr. Udgifterne vedrører således alene stigningen i antal flygtninge i forhold til primo 2014.

   I januar 2015 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne samlet set skulle have 325 mio. kr. i tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, der ventes i 2015. Viborg Kommune får i alt 6,7 mio. kr. af dette tilskud.

   Tilskuddet er indtil videre et éngangstilskud og således kun til rådighed i 2015, men vil formentlig indgå i Økonomiaftalen for 2016.

   Der skal således tages stilling til, hvor stor en andel af denne pulje, der evt. kan gå til medfinansiering af puljerne på Dagtilbud og Skoler, og ligeledes, hvordan den resterende del skal finansieres.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

   at der oprettes to puljer, hvorfra der reguleres til de decentrale områder én på hver politikområde

   at tillæg til ressourcemodel på skoleområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet

   at tillæg til ressourcemodel på dagtilbudsområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet

   at skoler og dagtilbud reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2015, som beskrevet i tillæg til tildelingsmodellerne med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015, og

   at elevtaksten i ankomståret for flygtningebørn finansieres af puljen, mod tilbagebetaling til puljen fra skoleområdet det efterfølgende år

    

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

   at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015

   at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019

   at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud, og

   at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Der oprettes to puljer, hvorfra der reguleres til de decentrale områder – én på hver politikområde

    

   Tillæg til ressourcemodel på skoleområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet

    

   Tillæg til ressourcemodel på dagtilbudsområdet godkendes med de nye takster for flygtningeområdet

    

   Skoler og dagtilbud reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2015, som beskrevet i tillæg til tildelingsmodellerne med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2015

    

   Elevtaksten i ankomståret for flygtningebørn finansieres af puljen, mod tilbagebetaling til puljen fra skoleområdet det efterfølgende år

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller herefter til Byrådet:

    

   at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2015 på 13,1 mio. kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015

    

   at finansieringen af merudgifterne til puljerne i 2016 og overslagsårene på 22,5 mio. kr. indgår i budgetlægningen 2016-2019

    

   at puljerne opgøres ved budgetopfølgningerne, og forvaltningen udarbejder forslag til kompenserende besparelse, hvis der forventes underskud

    

   at puljerne ved regnskabsafslutningen håndteres som Overførselsområdet, det vil sige, at over-/underskud som udgangspunkt ikke overføres.

 • 7 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 10) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

    

   Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                              

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

                                                                 

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

 • 8 Styrelsesvedtægt for folkeskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. juni 2014 (sag nr. 9) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, sag nr. 162, styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

    

   Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte

    

   ·     antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

   ·     fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til     skolebestyrelsen

   ·     regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed

   ·     skolebestyrelsens beføjelser

   ·     omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.

    

   Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.

    

   I styrelsesvedtægtens bilag er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.

    

   Som en væsentlig ændring kan nævnes:

   • Kvalitetsrapporter
   • Det pædagogiske læringscenter
   • Flytning af skoledage 

   Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 17. juni 2015.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag for folkeskolen godkendes.

 • 9 Fremtidens folkeskole - status for folkeskolerne i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Sagen er udsat fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. april 2015.

    

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet d. 6. januar 2015 et nyt kommissorium vedr. fremtidens folkeskole. Udvalget besluttede samtidig, at tids- og procesplanerne skulle revideres således, at der forelægges en strategiplan til udvalgets godkendelse d. 29. september 2015.

    

   En af milepælene i procesplanen er, at der skal udarbejdes en status for folkeskolerne. Statussen skal give indblik i, hvad der er den faktuelle status for kommunens folkeskoler i forhold til folkeskolereformens tre overordnede målsætninger:

   • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
   • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
   • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

   Denne status fremgår af bilag 1 og vil jf. procesplanen tage udgangspunkt i nedenstående forhold:

   • Fagligt niveau og spredning
   • Overgang til ungdomsuddannelse
   • Gennemførsel af ungdomsuddannelse
   • Valgfagstilbud
   • Erfaring med skole-erhvervssamarbejde
   • Ledelsesparametre

   Ud over disse forhold er elevtrivsel, kompetencedækning, dækningsgraden, herunder antallet af privatskoleelever, udgiftsniveauet for folkeskolerne og udviklingen i antallet af elever på folkeskolerne i Viborg Kommune også medtaget som relevante parametre.

    

   Den udarbejdede status baserer sig overvejende på data fra før folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. Dog er oplysningerne omkring ledelsesevalueringen (et af tre ledelsesparametre) og valgfag fra tiden efter implementeringen af folkeskolereformen.

    

    

   Hovedpointer fra den udarbejdede status

   Hovedkonklusionen i status er, at der er et fagligt stærkt skolevæsen i Viborg Kommune, som tillige og samtidigt formår at udnytte de økonomiske ressourcer optimalt. Det gælder både, når der kigges på karaktergennemsnit, elevtrivsel, skole-erhvervssamarbejde, kompetencedækning, ledelsesparametre og forskellige økonomiske nøgletal. Der er dog også områder, som især overgange og gennemførsel af ungdomsuddannelserne, hvor det tyder på et behov for en forstærket indsats, der kunne påbegyndes allerede tidligt i folkeskolen. Selvom andelen af privatskoleelever i Viborg Kommune har ligget stabilt, så indikerer dette og dækningsgraderne på skolerne, at der skal gøres en indsats før, at folkeskolen (i lokalområdet) bliver forældrenes naturlige førstevalg. Endvidere har der på hovedparten af skolerne været et fald i elevantallet i de seneste tre år. Det er ikke muligt at sige noget entydigt omkring valgfagstilbud på tværs af skolerne. Dog vil omfanget af valgfagstilbud være afhængig af antal børn, der kan deltage i tilbuddet - og af den økonomi de enkelte skoler kan afsætte til tilbuddet.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager den udarbejdede status for folkeskolerne til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Statusrapporten for ”fremtidens folkeskole” blev taget til efterretning

 • 10 Klubtilbud til børn og unge i specialtilbud
  • Sagsfremstilling

   Foranlediget af en række forældrehenvendelser ønskes der med denne sag en drøftelse af klubtilbud og taksterne for børn og unge som går i specialtilbud og som efter skoletid har et pasningsbehov.

   Målgruppen omhandler børn og unge – som går i specialtilbud – og som efter 3. årgang har brug for et pasningstilbud.

    

   Viborg Kommunes fritids- og pasningstilbud til børn med specielle behov varetages af de skolers SFO, hvortil der er tilknyttet afdelinger med børn med specielle behov. Disse tilbud er svarende til det serviceniveau Byrådet har besluttet at anlægge.

    

   Den takst, der i dag betales for pasningstilbud til børn med specielle behov – efter 3. årgang – er den gældende SFO takst, som udgør 1.349,- kr. pr. måned

   Takten i SFO-klubber udgør 286,- kr. pr måned og i fritidsklubber 323,- kr. pr. måned.

    

   Med henblik på at harmonisere udgifterne til de respektive tilbud foreslås det, at børn og unge – som går i specialtilbud – fra og med 4. årgang betaler SFO-klubtakst i lighed med børn og unge i almenområdet.

    

   Målgruppen udgør – opgjort pr. 11. maj 2015 – i alt ca. 92 børn og unge, hvoraf de 41 enten får socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads.

   Harmoniseringen indebærer derfor et provenutab for Viborg Kommune i form af faldende indtægter i forældrebetalingen på:

    

   Merudgift:     41 børn/unge * 1.349 kr. pr. måned * 11 måneder =   608.399,- kr.

   Indtægt:       41 børn/unge * 286,- kr. pr. måned * 11 måneder =    -127.633,- kr.

   I alt:                                                                                             480.766,- kr.

    

    

   Finansieringen heraf foreslås tilvejebragt via en opnået besparelse på klubområdet på ca. 500.000,- kr. i forhold til udgifterne til pasning af STU-elever i ferieperioden. Denne udgift afholdes fremadrettet af Familieafdelingen.

    

   Ændringen foreslås at træde i kraft 1. august 2015 i forbindelse med starten af det kommende skoleår 2015/16

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børn og Unge i specialtilbud betaler SFO klubtakst fra og med 4. årgang

    

   at Finansieringen sker som anført i sagsfremstillingen

    

   at ændringen træder i kraft 1. august 2015

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Børn og Unge i specialtilbud betaler SFO klubtakst fra og med 4. årgang. Finansieringen heraf sker som anført i sagsfremstillingen.

    

   Ændringen træder i kraft 1. august 2015.

 • 11 VM i total håndbold
  • Sagsfremstilling

   I mail af 23. april 2015 fra Pyro Engberg Jensen (håndboldtræner i Mønsted/Sparkær IF) anmodes Børn og Unge om at deltage i projekt VM i totalhåndbold.

    

   Ud fra det oplyste omhandler sagen følgende forhold.

    

   Selve projektet

   Der er tale om nyt projekt hvor 38 skoler (inkl. Fri og efterskoler) 18 håndboldklubber i Viborg Kommune tilbyder et undervisningsforløb, hvor bevægelse, samarbejde, udvikling og samspil er i højsædet og hvor regelsættet tilgodeser alle.

     

   Projektet forgår på frivillig basis og håndboldklubberne stiller sig til rådighed på skolerne og hjælper med undervisningen. Håndboldklubberne & DHF har udviklet gratis materiale og giver alle skoler gratis bolde til undervisningen. Der skulle være givet forhåndstilsagn om hjælp fra alle 18 håndboldklubber.

    

   Undervisningsforløbet afsluttes med et stort stævne for alle ca. 3.700 elever fra 4.-6. klasse (mellemtrinet), som afvikles i stadionhallerne den 9. september 2015.

    

   Ifølge det fremsendte vurderes det ikke realistisk, at hverken skoler eller deltagere yder nogen egenbetaling til projektet, da vurderingen i så fald er, at projektet fravælges. Det anføres tillige, at de adspurgte skoler har tilkendegivet, at såfremt eksempelvis transportudgifter pålægges skolerne – så vil projektet blive fravalgt.

    

   Det er aldrig sket før at alle håndboldklubber i kommunen, alle skoler i kommunen, Viborg Idrætsråd, JHF/DHF og kommunen går sammen om at arbejde så målrettet mod at skabe et projekt der kobler skole og fritid tættere sammen og dermed også sundere og mere aktive elever med større indlæringsevne.  

    

   En bærende ide i projektet er, at alle elever i målgruppen (mellemtrinet) skal have mulighed for at deltage.

    

   Budget 

   Såfremt alle ca. 3.700 elever i mellemtrinene deltager vil udgifterne til projektet, jf. fremsendte udgøre:

    

   Halleje                    10.000,- kr.

   Udgifter til frugt       10.000,- kr.

   Transportudgifter     75.000,- kr.

    

   Der vedlægges en uddybende projektbeskrivelse m.v. i form af mail fra Pyro Engberg Jensen af 12. maj 2015 (bilag1).

    

   Bemærkninger til projektet

   Nedenstående bemærkninger omhandler i sagens natur kun skolerne inden for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune.

    

   Det skal påpeges, at projektet indgår som en del af skoletiden og derfor skal betragtes som en del af undervisningen og altså i dette tilfælde som en del af den understøttende undervisning.

   Endvidere vil der i forbindelse med selve stævnet skulle trækkes en undervisningsdag for alle mellemtrin på alle folkeskoler i kommunen ud til formålet.

   Begge dele er suverænt den enkelte skoleleders afgørelse.

    

   Forvaltningen har ikke tidligere – fra skolerne – modtaget henvendelser om eller tilkendegivelser vedr. projektet. Der er derfor den 13. maj 2015 udsendt en henvendelse fra skolechefen til samtlige skoler, hvor der dels gøres opmærksom på projektet og dels anmodes om en tilbagemelding fra skolerne på, hvorvidt de umiddelbart er interesserede i at deltage i projektet. Tilbagemeldingen fra skolerne vil foreligge til mødet.

    

   Omkring finansieringen kan det oplyses, at såfremt skolerne indgår i projektet – og som dermed kommer til at udgøre en del af undervisningen – så kan der ikke opkræves nogen form for egenbetaling.

   Der er fra Kultur, Service og Event givet tilsagn om, at udgifterne til halleleje vil kunne finansieres herfra.

   Udgifterne til forplejning, vil i påkommende fald kunne finansieres centralt fra skoleafdelingen.

   Endelig vil udgifterne til transport kunne dækkes via ansøgning til den pulje, der er afsat til skoler og dagtilbud vedr. transportudgifter til kulturelle arrangementer.

    

   Opmærksomheden skal sluttelig henledes på, at projektet eventuelt vil kunne have en afledt præcedenseffekt. Hermed menes, at andre foreninger og f.eks. idrætsforbund vil kunne rette henvendelse om skolernes engagement i parallelle projekter inden for andre idrætsgrene.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalget behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget afgiver en principtilkendegivelse af hvorvidt folkeskolerne i Viborg Kommune kan deltage i projektet og i bekræftende fald

                                                       

   at finansieringen af projektet afholdes som anført i sagsfremstillingen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget kan principielt anbefale, at folkeskolerne i Viborg Kommune deltager i projektet for så vidt angår 2015.

                                                       

   Finansieringen af projektet afholdes som anført i sagsfremstillingen.

 • 12 Halvårlig status på arbejdet med underretninger (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Det blev besluttet på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 2. oktober 2012 (sag nr. 5), at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger.

    

   Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på mødet den 25. november 2014 (sag nr. 7), har der været arbejdet med følgende i Børn & Unge:

    

   Det sidste halve år er der fortsat sket en stigning i antallet af underretninger, som procentvis er 10,3. Stigningen kan skyldes, der til stadighed er et stort fokus på, at skoler og dagtilbudsområdet får underrettet.

   De fremskudte rådgivere, skolefraværskontaktpersoner og et øget samarbejde mellem skole-, dagtilbudsområdet og familieafdelingen har styrket opmærksomheden på området. Dette sammenholdt med TOPI og den styrket indsats over for børn og unge, hvor der er mistanke om, eller hvor de udsættes for overgreb eller vold, har gjort, at flere sager kommer ind til Familieafdelingen. (Det samlede beredskab). Opgørelse med antal underretninger og undertyper kan findes i bilag 1.

    

   Der er sket en ændring af proceduren ift. henvisning til et akut samtaleforløb i Dagbehandlingen. I sager, hvor der i forlængelse af et beredskabsmøde vurderes behov for akut krisehjælp, henvises ikke længere direkte til et behandlingsforløb, men i første omgang til 1-2 akutte krisesamtaler i Dagbehandling. Dette med henblik på akut krisehjælp samt vurdering af efterfølgende behov for støtte og/eller behandling.

    

   Det er besluttet, at der fremadrettet afholdes ét årligt samarbejdsmøde med politiet, dels med henblik på opfølgning på samarbejdsaftaler, dels med henblik på erfaringsudveksling i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb.

    

   SISO ansøges om konsulentbistand med henblik på at modtage ”sparring på kommunalt beredskab, understøttende temadage og aktiviteter i forbindelse med dette og hjælp til opkvalificering af det forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler”.

    

   Status på samarbejde med Børnehus Midt; Viborg Kommune samarbejder med Børnehus Midt om sager vedrørende mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn. Samarbejdet omfatter sager, hvor der er truffet beslutning om § 50 og hvor mere end én sektor er involveret (eksempelvis inddragelse af politiet eller sundhedsvæsenet). Børnehus Midt afholder to gange årligt en temadag for kommunens nøglepersoner på medarbejder niveau. Børnehus Midt tager desuden én gang årligt initiativ til et samarbejdsmøde med kommunerne. Det næste møde med Viborg Kommune afholdes i maj 2015, hvor både Familieafdelingen, Dagbehandling og Viborg politi er repræsenteret.

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe deltager som stedfortræder for Familie- og Rådgivningschefen i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at status på arbejdet med underretninger tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Status på arbejdet med underretninger blev taget til efterretning.

 • 13 Socialtilsynet Midt tilsynsrapport for Familiecenter Viborg samt re-godkendelse (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har i skrivelse af 5. maj 2015 modtaget tilsynsrapport og re-godkendelse af Familiecenter Viborg fra Socialtilsyn Midt, efter lov om social service.

    

   Nedenfor orienteres kort om konklusionerne fra re-godkendelsen og fra tilsynet.

    

   Ansøgning om re-godkendelse er indsendt den 26. februar 2015 og er altså det er altså af tilsynet afgjort at Familiecenter Viborg er re-godkendt og dermed kan opretholde sit virke som døgninstitution efter bestemmelserne i serviceloven §66 stk. 1 nr. 6.

   Afgørelsen vedlægges som bilag 1.

    

   Hvad angår tilsynsrapporten så scorer Socialtilsyn Midt døgntilbuddene på skalaen 1-5, hvor 1 er meget lav grad af opfyldelse, og 5 er meget høj grad af opfyldelse.

    

   Overordnet

   Det er tilsynets vurdering at Familiecenter Viborg i al væsentlighed er veldrevet og velfungerende. Der er siden tilsynet i 2014 gjort en stor indsats i forhold til implementering af Krap og tiltag for yderligere kompetenceløft. De valgte metoder vurderes relevante til målgruppen.

   Der er beskrevet en meget bred målgruppe, der kræver en meget bred viden om forskellige følger af omsorgssvigt og forskellige diagnoser og problematikker. Denne viden er ikke fuldt ud til stede, men afdelingslederen er opmærksom på hvilken viden der kræves for at arbejde med målgruppen.

   Det er tilsynets vurdering at tilbuddet styrker børnenes / de unges sociale kompetencer og selvstændighed, samt udnytte deres potentiale i forhold til skolegang og uddannelse.

   Det er tilsynets vurdering at der er en stabil medarbejdergruppe med lavt sygefravær og relevante kompetencer.

   Det er tilsynets vurdering at der er en kompetent ledelse og en afdelingsleder der er meget bevidst om at højne den faglige kvalitet endnu mere og hvad det kræver af medarbejderne.

   Det er tilsynets vurdering at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til målgruppen og virker imødekommende.

    

   Delområder 

   Uddannelse og beskæftigelse, gennemsnit: 4,5

   Selvstændighed og relationer, gennemsnit: 4,0

   Målgruppe, metoder og resultater, gennemsnit: 3,0
   Organisation og ledelse, gennemsnit: 4,2

   Medarbejderes kompetencer, gennemsnit: 3,5

   Økonomien: 1, da der ikke er indsendt revideret regnskab eller budget for 2015

   Fysiske rammer, gennemsnit: 4,0

    

   Tilsynsrapporten vedlægges som bilag 2.

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe deltager som stedfortræder for Familie- og Rådgivningschefen i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 14 Evaluering af TUBA
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i sit møde den 13. august 2013 (sag nr. 5), som et budgetønske for 2014, at indgå aftale med TUBA.

    

   Der er tale om et fælles projekt med Job og Velfærd, og der var således i sin tid tale om en fælles sag med Socialudvalget.

    

   TUBA, er en selvstændig organisation under Blå Kors, og står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer.

    

   Målgruppen (14-17 år) indenfor Børn og Unge udgør ca. 25 % af brugerne, hvilket medfører at Børn og Unges andel af finansieringen udgør ca. 293.000 kr. Andelen for Job & Velfærd udgør således de resterende 75 %, svarende til 882.000 kr. Den samlede budgetramme udgør hermed 1,175 mio. kr.

    

   Der blev p.b.a. ovenstående igangsat et samarbejde med TUBA fra 1. januar 2014 som et 2 årigt forsøgsprojekt og med en midtvejsevaluering efter 1 år.

    

   Midtvejsevalueringen er nu gennemført og konklusionen fra følgegruppen, der har gennemført evalueringen er forholdsvis klar nemlig, at TUBA i det første år har leveret en flot indsats i Viborg Kommune samt at udviklingen i optaget tyder på, at der fortsat er et stort behov for tilbuddet. Følgegruppen anbefaler således, at tilbuddet kører videre i Viborg Kommune ud over projektperioden, der slutter med udgangen af 2015. Desuden ser følgegruppen endvidere gerne at tilbuddet udvides, således man også bliver i stand til at varetage de problemstillinger der er afdækket i projektet men som ikke løses for nuværende.

    

   Midtvejsevalueringen vedlægges som bilag 1.

    

   TUBA har endvidere efter anmodning fra følgegruppen udarbejdet et statusnotat over deres arbejde i Viborg Kommune, der beskriver målgruppen, problemstillinger og effekt af indsatsen. Notatet vedlægges som bilag 2.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget medtager – i lighed med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – en videreførelse af TUBA som en del af udvalgenes budgetønsker til budgetlægningen for 2016-19.

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe deltager som stedfortræder for Familie- og Rådgivningschefen i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at midtvejsevalueringen af TUBA tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Midtvejsevalueringen af TUBA blev taget til efterretning.

 • 15 Strategiplan for Familieafdelingen - arbejdsgange og sagsbehandling (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Familie- og Rådgivningschefen har ved flere lejligheder – og senest i mødet den 27. januar 2015 (sag 1) – orienteret om arbejdet med at optimere sagsgangene og kvaliteten i sagsbehandlingen i Familieafdelingen.

    

   Udvalget er ligeledes orienteret om rækken af konkrete tiltag der er igangsat med henblik på opnåelse af ovenstående.

    

   Med henblik på at få udarbejdet en eksakt strategi- og handleplan for processen er Viborg Kommunes revision PWC antaget til at bistå hermed.

    

   PWC har i den forbindelse udarbejdet en midtvejsrapport, (vedlægges som bilag 1) som forelægges udvalget til orientering.

    

   Afdelingsleder Mikkel Hastrup deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-05-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning

Tillægsreferat

 • 1 EjendomssagLukket sag