Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 28-04-2015

Referat

Kl. 12.15-13.15 Temamøde om kvalitetsrapporter for skolerne Kl. 13.15-15.30 Ordinært udvalgsmøde Kl. 15.30-16.45 Møde med bestyrelsen for skolelederforeningen Kl. 17.00-18.30 Møde med Viborg Lærerkreds, Auditoriet, Viborg Ungdomsskole, Reberbanen

 • 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2015 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer, tillægsbevillinger og overførsler fra foregående år, lige som de ændrede pris- og lønskøn, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 18. marts 2015, sag nr. 3, er indarbejdet i det korrigerede budget.

    

   Der gøres opmærksom på, at der i det forventede regnskabsresultat også er foretaget en vurdering af, hvor meget af de overførsler fra 2014 til 2015, som Byrådet godkendte på mødet den 22. april 2015, der forventes forbrugt i 2015.

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Børne- og Ungdomsudvalget

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindelig

    Korrigeret

    31.marts

   I forhold til oprindelig budget

   I forhold til korr.budget

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

     21 Skoler og klubber

   884,2

   890,1

   878,1

   -6,1

   -12,1

     22 Dagtilbud

   411,1

   423,0

   418,2

   7,1

   -4,8

     23 Ungdomsskoler

   16,4

   16,9

   16,6

   0,2

   -0,3

     25 Tandpleje

   33,9

   33,8

   32,6

   -1,3

   -1,2

     27 Familieområdet

   232,8

   233,5

   224,7

   -8,1

   -8,8

   Serviceudgifter i alt

   1.578,3

   1.597,3

   1.570,1

   -8,2

   -27,2

    

    

    

    

    

    

   Overførselsudgifter

   17,2

   16,7

   12,3

   -4,9

   -4,4

    

    

    

    

    

    

   Drift i alt

   1.595,5

   1.614,0

   1.582,4

   -13,1

   -31,6

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinansieret

   91,6

   134,5

   129,0

   37,3

   -5,5

    

   DRIFT

   Der forventes mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på alle politikområder.

   Det forventede mindreforbrug på skole og klubber samt dagtilbud fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det centrale og det decentrale område.

    

   På dagtilbud og ungdomsskole forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget, hvilket vil sige at der forventes forbrugt af overførsler fra 2014.

    

   Budgetopfølgningen på driften giver ikke anledning til yderligere kommentarer.

    

    

   ANLÆG

   Der forventes et mindreforbrug i 2015 på -5,5 mio. kr. Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter.

    

   De største forskydninger (forventede overførsler til 2016) findes på

    

   - Hald Ege – del af ny hal og større samlingsrum

   - Hammershøj Børnehave

   - Ny børnehave Rødkærsbro

   - Ny institution på Stokrosevej

    

   Chefgruppen samt afdelingsleder Helle Kisum deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 godkendes

   at overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, godkendes, og

   at sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 blev godkendt

    

   Overførslerne mellem politikområderne, jf. sagens bilag 2, blev godkendt

    

   Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget via Økonomistaben.

 • 2 Budget 2016-19 Midtvejsdrøftelse
  • Sagsfremstilling

   Udvalget foretager en midtvejsdrøftelse af budget, som indeholder de fem nedenstående elementer. Det fulde budgetmateriale forelægges på næste møde 26-05, hvor udvalget træffer beslutning om at sende budgetmaterialet i høring. 

    

   Driftsønsker indenfor udmeldte rammer

   På mødet 28. marts 2015 blev udvalget forelagt forslag til driftsønsker til en første godkendelse (sag nr. 2). På dette møde forelægges udvalget et redigeret forslag til driftsønsker. 

    

   Anlægsbudget

   Udvalget drøftede anlægsbudget på møderne 3. marts 2015 og 28. marts 2015. På sidste møde bad udvalget forvaltningen indhente yderligere oplysninger, som er tilføjet materialet.

    

   Tilvejebringelse af økonomisk råderum

   Udvalget godkendte principper for tilvejebringelse af økonomisk råderum og gennemførte en første drøftelse af forslag til centrale rammereduktioner på mødet 28. marts 2015. Til dette udvalgsmøde er forslag til centrale rammereduktioner viderebearbejdet. Derudover præsenteres en oversigt over, hvordan de decentrale besparelser fordeler sig på politikområder.

    

   Tekniske ændringer

   I budgetmaterialet findes en oversigt over tekniske ændringer til det vedtagne budget, der forelægges udvalget til godkendelse.

    

   Fokusområder og effektmål

   I forhold til materialet behandlet 28. marts 2015 er fokusområdet omkring sprogindsats indføjet for Skoler. Fokusområdet er tværgående for Dagtilbud, Skoler og Familie & Rådgivning og indgik ved en fejl ikke på skoleområdet i materialet behandlet 28. marts 2015.

   Formulering af fokusområdet omkring flygtninge afventer behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 15. april 2015, og forelægges udvalget til endelig godkendelse 26. maj 2015.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets drøftelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at det foreløbige forslag til driftsønsker godkendes

   at det foreløbige forslag til anlægsbudget godkendes

   at det foreløbige forslag til centrale rammereduktioner godkendes

   at forslaget til tekniske korrektioner godkendes

   at det foreløbige forslag til fokusområder og effektmål godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Det foreløbige forslag til driftsønsker blev – med enkelte tilføjelser - godkendt

   Det foreløbige forslag til anlægsbudget blev – med enkelte tilretninger – godkendt

   Det foreløbige forslag til centrale rammereduktioner blev – med enkelte tilretninger - godkendt

   Forslaget til tekniske korrektioner blev godkendt

   Det foreløbige forslag til fokusområder og effektmål blev godkendt

    

    

   Stine Damborg Pedersen tilkendegiver, at hun ikke kan støtte anlægsønsket om en samling af børnehaverne i Skals, jf. forslag til Anlægsbudget

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer 

    

   Udvalgsformand Claus Clausen:

   Claus Clausen, Eva Pinnerup og Hans Henrik Gaardsøe deltager den 29. april 2015 i politisk møde om skolereformen arrangeret af KL.

    

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   a)   Orientering om forløbskoordination v/direktør Hans Henrik Gaardsøe, (beskrivelse vedlægges som bilag 1)

    

   b)   Orientering om bespisningstilbud fra Mercantec til Nordre Skole (forsøgsordning) v/Skolechef Chris Rævsgaard Hansen

    

   c)    Orientering om forståelsespapir vedr. lærernes arbejdstidsaftale v/skolechef Chris Rævsgaard Hansen.

    

   d)   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen orienterede om økonomien på Skals Skole

    

   e)   Skolelederstillingerne på Stoholm, Hald Ege skole og på Rosenvænget Skole er ledige. Stillingerne opslås.

    

   f)    Sekretariatschef Flemming Jensen orienterede om opstart af Familieiværksættere

    

   g)   Dagtilbudschef Finn Terkelsen orienterede om status vedr. bygningssituationen og den ledige bygningskapacitet efter indflytning i Bulderby

    

   3. Kommende møder og arrangementer

   • Tirsdag den 5. maj 2015, studietur til Esbjerg Kommune vedr. ”fremtidens folkeskole”
   • Tirsdag den 12. maj 2015 workshop – fremtidens folkeskole kl. 16.30-21.00 – på Viborg Ungdomsskole
   • Tirsdag den 26. maj 2015 møde med Mercantecs forretningsudvalg kl. 15.30-16.30
   • Tirsdag den 9. juni 2015 besøgsrunde fra 08.00-14.30
   • Tirsdag den 9. juni 2015 møde med BUPL fra kl. 14.30-16.30

   Der aftales exo. møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. juni 2015 vedr. status på arbejdet med fremtidens folkeskole

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at de givne meddelelser og orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Meddelelserne og orienteringen blev taget til efterretning

 • 4 Evaluering af dialogmøderne afviklet i foråret 2015
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget har i foråret 2015 afholdt følgende dialogmøder:

    

   Dagtilbudsområdet - 10. marts 2015

   Familie og Rådgivning - 24. marts 2015

   Skole- og Klubområdet - 7. april 2015

    

   Der har i relation til dialogmøderne været arbejdet efter bestemte temaer, indlæg fra bestyrelser, dialog med udvalgsmedlemmerne m.v. fordelt på politikområderne.

    

   Med henblik på at udvikle og yderligere kvalificere indholdet og formen af de kommende dialogmøder anmodes Børne- og Ungdomsudvalget om at drøfte og evaluere på efterårets dialogmøder, både hvad angår proces omkring tilblivelse af temaer, mødernes form, mødernes indhold og mødernes fysiske placering

    

   Med baggrund i udvalgets input vil forvaltningen samle op og lade disse indgå i planlægningen af kommende dialogmøder.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at der foretages evaluering af forårets dialogmøder

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Sagen udsat til næste møde

 • 5 Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune blev med henblik på udsendelse i høring behandlet i Teknisk Udvalg den 28. januar 2015 (sag nr.12), Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015 (sag nr. 1), Klima- og Miljøudvalget den 29. januar 2015 (sag nr. 13), Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 3), Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27. januar 2015 (sag nr. 19) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015 (sag nr. 8).

    

   Der er i høringsfasen fra 2. februar til 1. marts 2015 modtaget i alt 11 høringssvar (Høringssvarene i deres helhed kan ses på www.viborg.dk/sundhedspolitik). Høringssvarene er samlet og refereret i vedlagte notat (Bilag 1). I notatet er indarbejdet forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget har som koordinerende udvalg på sit møde den 24. marts 2015 (sag nr. 4) drøftet de indkomne høringssvar og anbefalinger omkring eventuelle tilrettelser af forslaget til sundhedspolitik. Fagudvalgene skal nu på april-møderne behandle forslaget til sundhedspolitik med henblik på indstilling til Byrådets møde i maj 2015 om vedtagelse af den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   Overvejende giver høringssvarene positive tilkendegivelser på forslaget til sundhedspolitik. En række høringssvar udtrykker forventninger til, og sætter fokus på, implementeringen og konkretiseringen af sundhedspolitikken. Dette er særdeles relevant og vigtigt og understreger forventninger til det fortsatte arbejde. Som en tværgående politik skal sundhedspolitikken være en overordnet ramme, som implementeres og får liv via sektorpolitikker, årlige budgetter og handleplaner. Det forudsættes jævnfør procesplanen, at fagudvalgene på et af de førstkommende møder efter politikkens vedtagelse drøfter, hvilke initiativer og projekter på udvalgets område, der understøtter politikkens målsætninger.

    

   I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse, Viborg Lokalafdelingen, stilles konkret forslag om, at sundhedspolitikken udvides med ”rygning” som nyt indsatsområde med tilhørende effektmål.

    

   Rygning og det forebyggende arbejde er velkendt i sundhedspolitisk sammenhæng, hvorfor Kræftens Bekæmpelses forslag er relevant.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget forslår, at der vedrørende ”rygning” indarbejdes et særskilt effektmål. Dette foreslås – på linie med de øvrige effektmål – at være, at Viborg Kommune skal placere sig i top blandt regionens kommuner med laveste andel daglige rygere;

    

   ”Andelen af borgere, som ryger dagligt reduceres fra 18 % (2013) til <16 % i 2017 og <14 % i 2021.”

    

   Høringssvarene foreslås i øvrigt ikke at give anledning til ændringer i forslaget til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af forslaget forud for udsendelsen til høring, besluttede udvalget;

   Beslutning i Teknisk Udvalg den 28-01-2015: 

   ”Teknisk Udvalg drøftede forslag til sundhedspolitik. Der savnes en tilkendegivelse af at kommunen aktivt skal bidrage til sundhedsmålsætningerne gennem sikring af de rette rammer f.eks. etablering af cykelstier, parker og grønne områder, trafiksikkerhed og arbejdsmarkedspolitik.”

    

   Som nævnt ovenfor, er den tværgående sundhedspolitik en overordnet ramme for sektorpolitikker, budgetter mv., hvor sundhedspolitikken implementeres/realiseres. Den tværgående karakter er i sig selv et signal om, at kommunen på alle politikområder vil bidrage aktivt til sundhedsmålsætningerne, herunder Teknik Udvalgets område – hvor der arbejdes med en række indsatser med stor relevans for sundheden – men som det kan være svær at se i forslaget til sundhedspolitik.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget foreslår derfor, at der indarbejde en målsætning under temaet ”Gennem hele livet”, hvor der sættes fokus på uderummets potentiale som ramme for sundhedsfremme. Et forslag til målsætning kunne være;

    

   ”Borgere skal i byen og på landet sikres mulighed for og inspireres til rekreativ og fysisk aktivitet.”

    

   Forslag vedrørende effektmål vedrørende rygning samt forslag vedrørende målsætning for uderummene er indarbejdet i vedlagte forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune (Bilag 2).

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag om indarbejdelse af effektmål omkring rygning samt forslag om målsætning vedrørende udeområder (begge som beskrevet i bilag 2) drøftes,

    

   at udvalget drøfter om høringssvarene i øvrigt giver anledning til ønsker om ændringer i forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune, og

    

   at udvalget herefter indstiller til Byrådet, at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune til godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at forslag til Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune til godkendes.

 • 6 Ansøgning om oprettelse af privatinstitution, vuggestue på Vejrumbro Fri
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har den 8. april 2015 modtaget ansøgning fra Vejrumbro Fri om godkendelse af privat vuggestue, som skal ligge i tilknytning til Vejrumbro Fri (Skole, SFO og børnehave).

   Vuggestuen ønsker opstart den 1. september 2015 og placeres på samme adresse som Vejrumbro Fri, Hovedgaden 15 i Vejrumbro. Vejrumbro Fri har fælles bestyrelse.

    

   Vedtægt og bilag for vuggestuen er modtaget. Vejrumbro Fri oplyser at vedtægt + bilag bliver eftersendt med bestyrelsen underskrifter. Børnehaven er normeret til 10 børn. Institutionen åbningstider er i alt 50½ timer pr. uge.

    

   Bilaget til vedtægten er gennemgået, og kan godkendes som grundlag for en privat daginstitution. Vejrumbro Fri har ligeledes fremsendt et depositum på 30.000 kr. i tilknytning til ansøgningen. Beløbet tilbagebetales når Byrådet har truffet beslutning i sagen. Betingelserne for at oprette den private børnehave i tilknytning til Vejrumbro Fri er således opfyldte.

    

   Økonomi:

   Driftstilskud til private institutioner/vuggestue udgør i 2015 følgende beløb pr. barn:

    

   Årligt

   0 – 2 år

   Driftstilskud pr. barn

   83.935,49 kr.

   Administrationstilskud pr. barn

   2.527,53 kr.

   Bygningstilskud pr. barn

   4.934,69 kr.

   I alt

   91.397,71 kr.

    

   I beregningsgrundlaget tages der højde for privatinstitutionens åbningstid. Driftstilskuddet nedsættes i forhold til deltidspladser eller begrænset åbningstid.

    

   Oprettelse af privatinstitutionen vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser. Forvaltningen tager hermed udgangspunkt i, at oprettelsen ikke samlet vil medføre et øget antal passede børn.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at ansøgningen om godkendelse af den private vuggestue på Vejrumbro Fri godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ansøgningen om godkendelse af den private vuggestue på Vejrumbro Fri godkendes

 • 7 Ansøgning fra Familiecenter Viborg om navneforandring
  • Sagsfremstilling

    

   I henvendelse af 19. marts 2015 ansøger leder af døgnområdet (Familie og Rådgivning) Trine Würtz Børne- og Ungdomsudvalget om navneforandring af Familiecenter Viborg, som er beliggende på Sct. Laurentiivej 14 A.

    

   Baggrunden for ansøgningen om navneændringen er, at institutionen ikke har familier indskrevet, men udelukkende børn og unge. Det nuværende navn kan derfor give nogle forviklinger i forhold til øvrige samarbejdsparter, idet navnet ikke umiddelbart er specielt sigende.

    

   Ønsket er derfor, at Familiecenter Viborg fremover hedder: Viborg Børn og Unge Center

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller:

    

   at ansøgningen om navneændringen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Ansøgningen om navneændringen blev godkendt

 • 8 Ungestrategi - udkast til tilrettet tidsplan
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har på sine møder 3. marts 2015 godkendt kommissorium og tidsplan for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune.

    

   Involvering af unge

   Ungdomsrådet og repræsentanter for unge i Viborg Kommune indgår gerne som aktive deltagere i udarbejdelsen af Ungestrategien og i planlægning og udførelse af en inddragelsesproces, som kan sikre input fra så mange unge som muligt. Et væsentligt budskab fra Ungdomsrådet er, at inddragelsesprocessen bør tilrettelægges så aktiviteter i forbindelse hermed ikke falder sammen med eksamensperioden. Som følge heraf præsenteres tilrettet tidsplan for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune.

    

   Forslag til den reviderede tidsplanen for ungestrategien - som fremgår af bilag 1 – foreligges til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Undervisningsudvalget godkender udkast til tilrettet tidsplan.

   at Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation samt Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Udkast til tilrettet tidsplan blev godkendt.

    

   Fremsendes til orientering for Ældre- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Uddannelse og Handel og Innovation samt Kultur- og Fritidsudvalget.

 • 9 Ansøgning fra Ulbjerg SDI om tilladelse til at gennemføre aldersintegreret undervisning
  • Sagsfremstilling

   Ansøgning om omorganisering

   I skrivelse af 17. marts 2015 ansøger Skolebestyrelsen ved Skals/Ulbjerg skoler om godkendelse af, at skolen fra skoleåret 2015/16 omorganiserer undervisningen, således at undervisningen tager udgangspunkt i en aldersintegreret og fleksibel organisering i 0.– 6.kl.

    

   Begrundelser for ansøgningen

   Skolebestyrelsen anfører i ansøgningen en række pædagogiske, faglige og sociale begrundelser for ansøgningen, idet målet med omorganiseringen er at styrke eleverne såvel fagligt som socialt samt understøtte en mere fleksibel måde at tænke læring, udvikling og elevdifferentiering på.

    

   Ulbjerg SDI har haft gode erfaringer med fleksibel holddannelse gennem skolens udeskoleprojekt, der blev påbegyndt i 2010.

    

   De mere fagligt orienterede begrundelser i ansøgninger er, at de faglige kompetencer styrkes gennem medlæring, at elevdifferentieringen styrkes og at eleverne for de rette faglige udfordringer.

   De mere socialt orienterede begrundelser i ansøgninger er, at de sociale kompetencer styrkes gennem medlæring, at eleverne får en større kontaktflade, og dermed flere sociale udfordringer. Endelig vil der udvikles en social interaktion på tværs af alder.

    

   Lovhjemmel

   Af folkeskolelovens § 25 (kapitel 3) fremgår det, at på små skoler og små afdelinger af skoler kan en klasse omfatte flere klassetrin op til 7. klassetrin, jf. § 55.

   Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

    

   I folkeskolelovens terminologi indebærer ansøgningen, at der er tale om ændring af rammerne klassedannelser, hvilket medfører at sagen skal foreligges til endelig godkendelse i Byrådet, jf. lovens § 40 stk. 2, nr. 5.

    

   Økonomi

   Omorganiseringen medfører ikke hverken økonomiske eller budgetmæssige konsekvenser

    

   Videre proces og ikrafttræden

   Grundet den demografiske situation omkring Ulbjerg SDI samt under hensyn til de fremførte argumenter fra skolebestyrelsen anbefales det, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet at ansøgningen imødekommes.

    

   Forudsat Byrådets godkendelse af ansøgningen om omorganiseringen, vil denne kunne træde i kraft i forbindelse med skoleåret 2015/16, dvs. med virkning fra 1. august 2015.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ansøgningen om omorganiseringen af undervisningen på Ulbjerg SDI med virkning fra 1. august 2015 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at ansøgningen om omorganiseringen af undervisningen på Ulbjerg SDI med virkning fra 1. august 2015 godkendes

 • 10 Opfølgning på Uddannelses Boot Camp
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen har efter Boot Camp’en bearbejdet de foreslåede målsætninger. Afrapportering til de tre ansvarlige politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet sker i form af tre dokumenter:

    

   ·        Foreløbigt udkast til en uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1

   ·        Katalog med forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 2

   ·        Oversigt over øvrige ideer, som er fremkommet på Boot Camp’en, men ikke indarbejdet i strategi og handlingskatalog, fremgår af bilag nr. 3.

    

   Det foreslås, at udvalget drøfter de i bilag nr. 1 foreslåede målsætninger. Herudover foreslås, at udvalget drøfter, om målsætningerne under temaerne ”Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle” (spor 1) og ”Alle unge i uddannelse” (spor 5) med fordel vil kunne slås sammen til ét tema.

    

   Viborg Kommune arbejder på at etablere en styregruppe i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4, til sikring af en tværgående indsats for ledige unge under 30 år. Målet for denne indsats er på samme tid at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft. Kommissoriet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2015. Fastlæggelse af endelige målsætninger og handleplan for børn- og unge-, arbejdsmarkeds- og erhvervssporet bør afvente Byrådets afklaring af denne indsats.

    

   Det foreslås videre, at udvalget drøfter og prioriterer de i bilag nr. 2 foreslåede handlinger med henblik på, at forvaltningen foretager evt. sammenskrivning og endelig formulering af forslag til handleplaner.

    

   Endelig foreslås det, at udvalget drøfter og fastlægger forslag til konkrete og målbare milepæle for indsatsen under de enkelte temaer til brug for den løbende vurdering af målsætningernes realisering.

    

   I det videre arbejde med uddannelsesstrategien forudsættes Byrådet at have ansvar for godkendelse af og opfølgning på målsætningerne, mens de politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet vedtager og gennemfører tilhørende handleplaner. En grafisk oversigt over strategi og handleplan fremgår af bilag nr. 4.

    

   Den udmeldte tidsplan for færdiggørelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 5. Denne ændres og tilpasses i overensstemmelse med politisk vedtagelse af nedsættelse af det omtalte § 17, stk. 4-udvalg. Målet er fortsat endelig vedtagelse af uddannelsesstrategien i Byrådet inden sommerferien. Til kvalificering af målsætningerne på erhvervsområdet drøftes uddannelsesstrategien på repræsentantskabsmøde i Erhvervsrådet den 14. april 2015.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét

    

   at udvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne

    

   at udvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Målsætningerne for spor 1 og spor 5 sammenskrives og formuleres under ét.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne (vedlægges referatet)

    

   Børne- og Ungdomsudvalget drøftede forslag til milepæle.

 • 11 Etablering af rampe og cykelparkering ved Hald Ege Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 27.05.2014 (sag nr. 12), at helhedsplan for Hald Ege Skole skulle indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med øvrige skoler, og at de trafikale forhold og udbygning af hallen skulle indgå i Byrådets budgetkonference 2014.

    

   Trafiketapen

    

   På mødet den 25. marts 2015 bevilgede Byrådet 2.000.000 kr. til etablering af bedre trafik- og parkeringsforhold ved Hald Ege skole. Teknik og Miljø er i gang med planlægningen af dette projekt, der gerne skal være færdig inden den planlagte udvidelse af hallen ved Hald Ege Skole, der forventes at gå i gang i efteråret 2015.

    

   For at få plads til nye parkeringspladser skal den gamle pavillon, hvor tandlægeklinikken har til huse nedrives.

    

   Det bliver nødvendigt at ændre på adgangsforholdene for cyklister i forbindelse med haludvidelsen og der skal derfor allerede nu etableres en rampe fra Alhedestien, ny cykelparkering/flisebelægning samt nyt indgangsparti ved aulaen.

    

   Det vil være en økonomisk fordel at etablere rampe og cykelparkering og nedrivning af tandlægeklinikken samtidig med etablering af trafik og parkeringsforholdene.

    

   Anslået udgift til projekterne er 1.300.000 kr.

    

   Finansiering

    

   Forvaltningen bemærker at anlægsudgiften til rampe og cykelparkering samt nedrivning af pavillon kan finansieres af det restrådighedsbeløb på 2.300.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)”.

    

   Ejendom & Energi finansierer udgiften til nyt indgangsparti ved aulaen.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge forslår, at Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Etablering rampe og    

       cykelparkering, Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 1.300.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte 

       rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)”

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Etablering rampe og    

       cykelparkering, Hald Ege Skole” med rådighedsbeløb i 2015

    

   at udgiften på 1.300.000 kr. i 2015 finansieres ved nedsættelse af det afsatte 

       rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”

 • 12 Fremtidig struktur på og organisering af klubber
  • Sagsfremstilling

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalget beslutning den 1. april 2014 (sag nr. 9) omkring bibeholdelse af daværende klubstruktur for skoleåret 2014/2015, har forvaltningen iværksat et arbejde omkring forslag til nye modeller for struktur af de fremtidige klubtilbud.

    

   En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra klubområdets ledere og pædagoger, BUPL, forvaltningen samt ungdomsskolelederen har udarbejdet et oplæg til 4 forskellige fremtidige scenarier for organisering af klubberne på almenområdet (vedlægges som bilag 1).

    

   I arbejdet er der taget højde for udviklingen i antallet af børn i klubberne, Viborg Kommunes børne- og ungepolitik Lys i øjnene samt taget stilling til de forskellige pædagogiske og administrative fordele og ulemper ved de forskellige senarier.

    

   Arbejdsgruppen er enige om vigtigheden af, at Viborg Kommunes fritidsklubstilbud fortsat forbliver et pædagogisk tilbud. Viborg Kommune ser børn og unges liv som en helhed og har blik for de sammenhænge, som børn og unge indgår i. Klubberne er medvirkende til at skabe en positiv udvikling hos de unge, som tager afsæt i deres ressourcer og bygger videre på deres succeser. Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge.

    

   Der er enighed i arbejdsgruppen om at anbefale model nr. 2. 

    

   Oplægget har drøftet i Skole-MED, der ikke gav udtryk for nogen entydig anbefaling til forslaget.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at drøfte de fremsendte forslag, som efterfølgende foreslås sendt i høring i de respektive berørte MED-udvalg og bestyrelser. Svarfristen fastsættes til 28. maj 2015.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller:

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte forslag til fremtidige senarier for klubstruktur for almenområdet, jf. bilag.

    

   at forslaget sendes i høring i de respektive bestyrelser og MED-udvalg med høringsfrist den 28. maj 2015.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget er indstillet på at vælge model 2 for den fremtidige klubstruktur i Viborg Kommune.

   Forinden endelig beslutning herom træffes, sendes forslaget i høring i de respektive bestyrelser og MED-udvalg med høringsfrist den 28. maj 2015.

 • 13 Fremtidens folkeskole - status for folkeskolerne i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på mødet d. 6. januar 2015 et nyt kommissorium vedr. fremtidens folkeskole. Udvalget besluttede samtidig, at tids- og procesplanerne skulle revideres således, at der forelægges en strategiplan til udvalgets godkendelse d. 29. september 2015.

    

   En af milepælene i procesplanen er, at der skal udarbejdes en status for folkeskolerne. Statussen skal give indblik i, hvad der er den faktuelle status for kommunens folkeskoler i forhold til folkeskolereformens tre overordnede målsætninger:

   • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
   • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
   • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

   Denne status fremgår af bilag 1 og vil jf. procesplanen tage udgangspunkt i nedenstående forhold:

   • Fagligt niveau og spredning
   • Overgang til ungdomsuddannelse
   • Gennemførsel af ungdomsuddannelse
   • Valgfagstilbud
   • Erfaring med skole-erhvervssamarbejde
   • Ledelsesparametre

   Udover disse forhold er elevtrivsel, kompetencedækning, dækningsgraden, herunder antallet af privatskoleelever, udgiftsniveauet for folkeskolerne og udviklingen i antallet af elever på folkeskolerne i Viborg Kommune også medtaget som relevante parametre.

    

   Den udarbejdede status baserer sig overvejende på data fra før folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. Dog er oplysningerne omkring ledelsesevalueringen (et af tre ledelsesparametre) og valgfag fra tiden efter implementeringen af folkeskolereformen.

    

    

   Hovedpointer fra den udarbejdede status

   Hovedkonklusionen i statussen er, at der er et fagligt og økonomisk stærkt skolevæsen i Viborg Kommune. Det gælder både, når der kigges på karaktergennemsnit, elevtrivsel, skole-erhvervssamarbejde, kompetencedækning, ledelsesparametre og forskellige økonomiske nøgletal. Der er dog også områder, som især overgange og gennemførsel af ungdomsuddannelserne, hvor det tyder på et behov for en forstærket indsats, der kunne påbegyndes allerede tidligt i folkeskolen. Selvom andelen af privatskoleelever i Viborg Kommune har ligget stabilt, så indikerer dette og dækningsgraderne på skolerne, at der skal gøres en indsats før, at folkeskolen (i lokalområdet) bliver forældrenes naturlige førstevalg. Endvidere har der på hovedparten af skolerne været et fald i elevantallet i de seneste tre år. Det er ikke muligt at sige noget entydigt omkring valgfagstilbud på tværs af skolerne. Dog vil omfanget af valgfagstilbud være afhængig af antal børn, der kan deltage i tilbuddet - og af den økonomi de enkelte skoler kan afsætte til tilbuddet.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager den udarbejdede status for folkeskolerne til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Sagen udsat til næste møde

 • 14 Flytning af overbygningseleverne i specialklasserne på Finderuphøj Skole
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af budget 2016-2019 den 24. marts 2015 (sag nr. 2) besluttede udvalget følgende:

    

   Forvaltningen anmodes om at udarbejde et idéoplæg med udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets tilkendegivelser omkring anlægsønsker og prioriteringer på henholdsvis dagtilbud og skoler.

    

   I forlængelse heraf foreslår Børne- og Ungdomsudvalget – under henvisning til beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget den 27. januar 2015 (sag 12) – overbygningseleverne i specialklasserne på Finderuphøj Skole flyttes til Søndre Skole pr. 1. august 2015. Forinden endelig beslutning herom træffes, sendes forslaget i høring i de respektive bestyrelser.

    

   Der er fra de 2 bestyrelser og MED-udvalg indkommet følgende høringssvar:

    

   Finderuphøj Skoles MED-udvalg gør opmærksom på følgende:

   Specialtilbuddet placeres nær alderssvarende almenbørn. Undervisningsforløbet for elever fra 0.- 9. klasse skal være sammenhængende – og på samme skole.

    

   MED-udvalget på Finderuphøj Skole foreslår derfor at imødegå ovenstående:

   ·         Almenafdelingen på Finderuphøj Skole tilføres en udskoling

   ·         Der opsættes pavilloner på Finderuphøj Skoles grund pr. august 2015, således at specialafdelingens udskolingsbørn fortsat tilhører Finderuphøj Skole.

   ·         Når Rosenvænget fraflytter pavillonerne på Finderuphøj Skoles grund, så overtager en samlet udskoling for både almen- og specialudskoling lokalerne.

    

   Finderuphøj Skoles bestyrelse gør opmærksom på følgende: 

   Specialtilbuddet placeres nær alderssvarende almenbørn. Undervisningsforløbet for elever fra 0.-9. klasse skal være sammenhængende – og på samme skole.

    

   Bestyrelsen har ikke et ønske om at afgive udskolingen i specialafdelingen, men ønsker at skabe fælles læringsmiljøer for almen og special.

    

   Det oplyses endvidere i høringssvaret, at skolen fra august 2015 arbejder med fælles læringsmiljøer for almen- og specialelever i indskolingen og på mellemtrinnet. Eleverne flyttes fysisk sammen i skolens klynger med det formål at skabe fællesskaber på tværs af almen og special – både i forhold til sociale fællesskaber og elevernes læring. Derfor er det af stor betydning, at almen og special eleverne på Finderuphøj Skole forbliver samlet i udskolingen, således at det opbyggede samarbejde danner grobund for en fortsat velfungerende inklusion i ungdomsårene. Dette kan ske ved at tilføre Finderuphøj Skole en udskoling eller flytte hele udskolingen til en anden matrikel.

     

   Bestyrelsen foreslår, at beslutningen om eventuel flytning af udskolingen for specialelever afventer udfaldet af diskussionen om Fremtidens Folkeskole. Ved at udsætte beslutningen sikres en varig struktur på skoleområdet, inden der tages en beslutning om udskoling for både almen- og specialelever.

    

   Søndre Skoles MED-udvalg og bestyrelse gør opmærksom på følgende:

   ·         Der er tale om en sårbar elevgruppe, som for de flestes vedkommende allerede har oplevet et eller flere skoleskift

   ·         Der pågår i øjeblikket et arbejde med ”Fremtidens skole i Viborg Kommune”. Bør en flytning af disse elever ikke afvente dette arbejde, så det sikres, at der ikke om ganske kort tid bliver brug for endnu et skift?

   ·         MED-udvalget formoder, at der i såvel indskolingen som på mellemtrinet har været arbejdet med inklusion og samarbejde med almenskolen. Specialeleverne vil med et skifte til en anden skole end den deres kammerater fra almenafdelingen skal til i 7. klasse opleve sig ekskluderet fra fællesskabet. Efterfølgende skal specialeleverne opbygge nye relationer til en ny elevgruppe.

    

   Hvis B&U-udvalget vælger at træffe afgørelse om flytning til Søndre Skole på trods af ovenstående, har vi følgende forventninger til processen og rammerne for opgaveløsningen på Søndre Skole:

    

   ·         Der skal - uden udgift for Søndre Skole - gennemføres de nødvendige bygningsmæssige ændringer

   ·         Der skal - uden udgift for Søndre Skole - findes midler til inventar, IT-udstyr, lærerarbejdspladser, undervisningsmaterialer osv.

   ·         Driften af afdelingen skal kunne ske uden negativ økonomisk følge for Søndre Skoles almenafdeling

   ·         Flytning af de ældste specialklasseelever skal tidsmæssigt og placeringsmæssigt kædes sammen med et alderssvarende fritidstilbud.

    

   Når ovenstående er på plads finder vi opgaven med en specialafdeling på Søndre Skole særdeles spændende at gå ind i. Vi tror på tanken om, at alle elever har brug for fællesskaber.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om – med baggrund i tilkendegivelserne i de indkomne høringssvar – at træffe endelig beslutning om hvorvidt overbygningseleverne i specialklasserne på Finderuphøj Skole skal flyttes til Søndre Skole pr. 1. august 2015.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om hvorvidt overbygningseleverne i specialklasserne på Finderuphøj Skole skal flyttes til Søndre Skole pr. 1. august 2015

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Overbygningseleverne i specialklasserne på Finderuphøj Skole flyttes til Søndre Skole fra skoleåret 2016/17.

 • 15 Henvendelse fra Kultur- og Fritidsudvalget om medfinansiering af udgifter til nedlæggelse af Ulbjerg Friluftsbad
  • Sagsfremstilling

   Kultur og Fritidsudvalget behandlede i sit møde den 6. februar 2015 (sag nr. 8) nedenstående sag.

    

   Forvaltningen modtog 17. november 2014 ansøgning om midler til udvikling og renovering af Ulbjerg udendørs svømmebad.

    

   Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om denne ansøgning i møde 27. november 2014 under punktet ”Meddelelser og gensidig orientering”.

    

   I ansøgningen redegøres for historikken bag badet, den nuværende situation, økonomi, brugere m.v. Det anføres, at badet har været lukket siden 2011 og fremstår meget nedslidt og i forfald.

    

   I ansøgningen indgår et anlægsbudget, hvoraf det fremgår, at det vil koste 1.062.000 kr., hvis badet skal sættes i stand, så det kan bruges, og derudover er anført en række ønsker til i alt 184.000 kr.

    

   Initiativgruppen bag projektet har 18. januar 2015 fremsendt fornyet henvendelse i sagen, idet man anfører, at det er meget vigtigt, at der træffes endelig beslutning om badets fremtid.

    

   Dette begrundes bl.a. med:

    

   -      ansøgningsfrister til flere fonde er 1. marts og fondene afventer kommunens behandling af ansøgningen,

   -      sikkerhedsmæssigt er det farligt at have et tomt svømmebassin stående og det har nu stået i 3 ½ år og ser meget forfaldent ud – og er meget synlig både fra skolen og fra Kultur- og Fritidscentret.

    

   Det anføres herudover, at det ikke er ansøgernes vurdering, at projektet hører under ”Fjordklyngen”, da projektet har været i gang i mange år og ”Fjordklyngen” først officielt træder i kraft i april 2015.

    

   Endelig anføres, at initiativgruppen ikke vil søge driftstilskud til badets drift, såfremt det renoveres.

    

   Endvidere oplyses, at der konkret ansøges om engangstilskud til renovering af bassinet, og at der ikke søges om årligt driftstilskud til bassinet. Det anføres, at den samlede udgift er ca. 1,3 mio. kr., men at ca. 650.000 kr. vedrører den helt nødvendige renovering. Beløbet kan evt. reduceres via eget arbejde og det anføres, at tilskuddet dermed kan reduceres med 200 – 250.000 kr., således at der behov for 450.000 kr. til den helt nødvendige renovering af badet.

    

   Hvis bassinet skal fjernes og området reetableres vil dette koste ca. 320.000 kr. inkl. moms. (256.000 kr. excl. moms).

    

   Forvaltningen bemærker, at der tages forbehold for eventuelle myndighedskrav og forurenet jord, idet tilbud og fjernelse af badet er givet med forbehold for udgifter til fjernelse af forurenet jord m.v.

    

   Endvidere bemærkes, at bassinet ligger mellem Ulbjerg Skole og Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter og tidligere har været drevet i et samarbejde med skolen. Ansøgeren har  oplyst, at ansøgningen om renovering i 2013 har været fremsendt til Børne- og Ungdomsudvalget, som har afvist at yde tilskud til renoveringen.

    

   Bassinet er beliggende på Viborg Kommunes grundareal, men som det fremgår af sagen, er det uklart, hvilket udvalgsområde, der ”ejer” projektet og det bemærkes, at ejendomme, som ikke er hjemmehørende i et udvalg, oftest er placeret i Teknisk Udvalgs regi.

    

   Endelig bemærkes, at der udover ansøgningen vedr. Ulbjerg Svømmebad, pt. foreligger en række ansøgninger om anlægstilskud fra foreninger m.fl. i Ulbjerg.

   Aktuelt er registeret følgende:

    

   -      Ulbjerg Forsamlingshus, energiløft og revitalisering

   -      Ulbjerg IF, nyt klubhus

   -      Ulbjerg Skole, ”Udeskole skov”

   -      Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter – haludvidelse.

    

   Projekterne er beskrevet nærmere i bilag til sagen.

    

   Forvaltningen vurderer, at der således er to løsningsmuligheder, nemlig at lukke badet med en anlægsudgift på ca. 256.000 kr. eller at renovere badet, som iflg. ansøgningen kan ske indenfor en ramme på ca. 450.000 kr., hvortil kommer eget arbejde til en værdi af 200.000 kr.

    

   Der skal således tages stilling til om Viborg Kommune skal yde anlægstilskud til renovering eller lukning af svømmebadet.

    

   I fald Viborg Kommune skal yde anlægstilskud til renovering af badet foreslås, at der optages forhandling med Børne- og Ungdomsudvalget om en finansieringsmodel, idet badets beliggenhed lige ved skolen vil betyde, at badet efter renovering vil blive anvendt som facilitet i såvel skole som fritidssammenhænge.

    

   Hvis der ikke er opbakning til en aftale om en finansieringsmodel kan sagen eventuelt fremsendes til Byrådets budgetkonference.

    

    

   Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller,

    

   at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til ansøgning om tilskud til renovering af Ulbjerg Svømmebad og herunder afklarer,

    

   om der optages forhandling med Børne- og Ungdomsudvalget om finansieringsmodel for projektet, eller

    

   om sagen skal videresendes til behandling på Byrådets budgetkonference.

    

    

   Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2015:

    

   at Ulbjerg Svømmebad nedlægges og området retableres som rekreativt område både i forhold til skolebrug og fritidsliv, idet udvalget foreslår Børne- og Ungdomsudvalget, at anlægsudgiften, som beløber sig til 256.000 kr. finansieres med ligelig fordeling mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, og

    

   at udvalget tilkendegiver, at udvalget er opmærksomt på, at der foreligger andre ansøgninger om anlægstilskud fra foreninger m.fl. i Ulbjerg, og at disse vil indgå i udvalgets prioriteringer.

    

    

   Ib Bjerregaard deltog ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen.

    

   Britta Leth deltog i stedet for Ib Bjerregaard under dennes orlov.

    

    

   Som det fremgår af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning foreslås det, at Børne- og Ungdomsudvalget bidrager med halvdelen af de anslåede udgifter på 256.000 kr. til nedlæggelse af Ulbjerg Svømmebad og retablering af området både i forhold til skolebrug og fritidsliv.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes i den forbindelse om at tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at bidrage med et beløb på 128.000,- kr. til formålet.

    

   Der kan ikke umiddelbart findes anvisning på finansiering, idet Børn og Unge ikke råder over eksakte anlægspuljer til sådanne formål. En mulighed kunne imidlertid være at finansiere udgiften fra ”puljen til afholdelse af uforudsete anlægsudgifter på skoleområdet”, hvorpå, der i 2015 er afsat 4,2 mio. kr. Puljen bruges til at håndtere akut opståede forhold på skolerne som f.eks. imødekommelse af et AT-påbud, sprængte vandrør, lækager på kloakrør o.s.v.

    

   Umiddelbart vurderes sagen ikke at henhøre under Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde, hvorfor en imødekommelse af forslaget fra Kultur- og Fritidsudvalget ikke kan anbefales.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller:

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget meddeler Kultur- og Fritidsudvalget, at der ikke gives tilskud til udgifterne til nedlæggelse af Ulbjerg Svømmehal

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 28-04-2015

   Kultur- og Fritidsudvalget meddeles, at Børne- og Ungdomsudvalget bidrager med 128.000,- kr. til udgifterne til nedlæggelse af Ulbjerg Svømmebad.

    

   Udgifterne hertil finansieres af ”puljen til afholdelse af uforudsete anlægsudgifter på skoleområdet”