Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 24-11-2015

Referat

Der blev afholdt temamøde fra 12.15-12.45 vedr. Ontario - målstyret undervisning Der blev afholdt temamøde fra 12.45-13.15 vedr. nationale læringsmål på dagtilbudsområdet Fra 16.00-17.00 blev der afholdt møde med skolebestyrelsen på Vestre Skole. Mødet blev afholdt på Vestre Skole.

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort med udgangen af oktober måned 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 31. oktober 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 blev taget til efterretning.

 • 2 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1.    Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

    

   ·        Claus Clausen og Eva Pinnerup har deltaget i KL’s fjerde politiske møde om folkeskolen

   ·        Rejsegilde den 25. november på tilbygningen til Løgstrup Børnehus kl. 14.30

    

   2.    Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   ·        Skolechef Chris Rævsgaard Hansen vil give en status på processen ift. ungestrategien

   ·        Skolechef Chris Rævsgaard Hansen vil give en status ift. ansættelser på skoleområdet

   ·        Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk vil give en status på processen ift. TULU vedr. etablering og formålet med arbejdsgrupper der i er nedsat i Børn og Unge

   ·        Sekretariatschef Flemming Jensen: Præsenterede tidsplan for afvikling af skolebestyrelsesvalg på Sødalskolen

   ·        Dagtilbudschef Finn Terkelsen orienterede om proceduren for spørgeskemaundersøgelsen vedr. åbningstider i dagtilbud. Ørstedsvej 22, 8800 Viborg

    

    

   3.    Procesplan for arbejdsgruppen om forpligtende samarbejder på skoleområdet

    

   På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af kommissorium for forpligtende samarbejder på skoleområdet den 27. oktober 2015 (sag nr. 8) er der udarbejdet en procesplan for det videre arbejde. Procesplanen omfatter dialogmødet 5. januar 2016 på skole- og klubområdet. På mødet vil skoleledere og skolebestyrelsesformænd drøfte netværkenes indhold, og derved får udvalget mulighed for at deltage i diskussionerne om elementer i samarbejdet, før det træffer beslutning 26. januar 2015.

  • Bilag

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Orientering givet og taget til efterretning

 • 3 Fordeling af midler til flygtningeindsatsen
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016 – 2019 blev det tekniske ændringsforslag fremsendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedr. fordeling af midler til merudgifter til flygtninge – herunder overførselsadgang på skole- og dagtilbudsområdet - godkendt.

    

   Af den samlede beregnede merudgift på 27,6 mio. kr. er der på baggrund af budgetforliget tildelt 20,3 mio. kr.

   Der er tale om en ren forholdsmæssig fordeling af de 20,3 mio. kr. uden at tage højde for mulighed for egenfinansiering og tidligere meddelte bevillinger.

    

   (kr.)

   Forventet merudgift

   Forholdsmæssig fordeling af 20,3 mio. kr.

   Allerede fordelt i budgetfor-slaget til 1. beh.

   Yderligere fordeling

   Ikke finansieret merudgift

   Familieområdet

   1.500.000

   1.103.000

   371.000

   732.000

   397.000

   Dagtilbud

   8.100.000

   5.958.000

   4.007.000

   1.951.000

   2.142.000

   Skoler og klubber

   14.400.000

   10.591.000

   7.124.000

   3.467.000

   3.809.000

   Kommunale ejendomme

   400.000

   294.000

   198.000

   96.000

   106.000

   Adm. organisation

   3.200.000

   2.354.000

    

   2.354.000

   846.000

   I alt

   27.600.000

   20.300.000

   11.700.000

   8.600.000

   7.300.000

    

   Ud over fordeling af midler, justeres der på den vedtagne model for ressourcetildeling på skole- og dagtilbudsområdet for så vidt angår overførselsadgang, så de forventede merudgifter til flygtninge indgår som almindelige serviceudgifter, hvorved der også bliver overførselsadgang inden for de vedtagne principper herfor.

    

   Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde resterer der således for de tre politikområder (skoler og klubber; dagtilbud og familieområdet) i alt at blive fordelt 6.150.000 kr.

    

   På mødet i dag skal udvalget beslutte, om fordelingen mellem de tre politikområder skal fordeles forholdsmæssigt eller om der skal ske en anden fordeling efter andre kriterier og principper

    

   Chefgruppen arbejder p.t. på en analyse af hvorledes ressourcerne udnyttes bedst muligt og mest optimalt i forhold til løsning af opgaven omkring flygtningeindsatsen. Der er tale om mange forhold og problemstillinger, hvorfor dette arbejde er relativt kompleks, idet indsatserne og prioriteringer indvirker på kryds og tværs imellem politikområderne. Analysen er derfor endnu ikke endelig tilendebragt.

    

   Det foreslås derfor, at direktøren bemyndiges til – under hensyn til ovenstående og på baggrund af konklusionerne i den igangværende analyse – at fordele ressourcerne mellem fagområderne inden for Børn og Unge.

    

   Fordelingen foreligges til orientering for Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at til Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at fordele ressourcerne på politikområderne inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort

                                  

   at fordelingen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget orientering

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at fordele ressourcerne på politikområderne inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ressort.

    

   Den endelige fordelingen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

 • 4 Underretninger - opfølgning november 2015
  • Sagsfremstilling

   Det blev besluttet på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 2. oktober 2012 (sag nr. 5), at der fremadrettet skal forelægges en halvårlig status på arbejdet med overgreb og underretninger.

    

   Siden udvalget sidst blev præsenteret for en status på mødet d. 26. maj 2015 (sag nr. 12), har der været arbejdet med følgende i Børn og Unge:

    

   Det seneste halve år er der sket en fortsat stigning i antallet af underretninger. Stigningen er på 7,3 procent. Stigningen skyldes, at der er kommet flere underretninger fra eksempelvis jordmødre om udsatte gravide. Derudover er der kommet flere sager om vold mod børn, og desuden er der flere forældre med skilsmisseproblemer, hvor det går ud over de fælles børns trivsel. Opgørelsen med antal underretninger og undertyper kan findes i bilag 1.

    

   Der er ansat tre familiebehandlere i Dagbehandlingen. Det betyder, at det er blevet en tværfaglig behandlergruppe, der giver mulighed for at tilbyde et mere varieret behandlingstilbud.

    

   Der er fremsendt ansøgning til SISO med henblik på at søge konsulentbistand med henblik på at modtage ”sparring på kommunalt beredskab, understøttende temadage og aktiviteter i forbindelse med dette og hjælp til opkvalificering af det forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler”. Ansøgningen er blevet godkendt. Det betyder, at der afholdes to temadage, hvor den ene temadag er forbeholdt almenområdet, mens den anden temadag er tiltænkt specialområdet. Temadagen for almenområdet bliver af fem timers varighed, hvoraf SISO har de fire timer til deres rådighed. Temadagen for specialområdet bliver af syv timers varighed, hvoraf SISO har de seks timer til deres rådighed. Efter SISO’s anbefaling, er det blevet bestemt, at ledelsen for de respektive områder deltager på samme temadag som resten af medarbejderne. Det vil være med til at sikre ledelsesmæssig forankring og opbakning til implementeringsprocessen. Den foreløbige plan er, at temadagene skal afholdes i foråret 2016. Den nærmere planlægning af temadagenes indhold planlægges løbende med SISO.

    

   Familie- og Rådgivningschef Ole Elbæk deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

    

   at status på arbejdet med underretninger tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Status på arbejdet med underretninger blev taget til efterretning.

 • 5 Etablering af ny daginstitution i Hammershøj (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I forbindelse med investeringsoversigten for 2013 og overslagsårene, blev der afsat midler til at samle de 3 børnehaver i Hammershøj til én institution.

    

   På møde den 30. oktober 2013 besluttede Byrådet (sag nr. 7), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 1. oktober 2013 (sag nr. 3) følgende:

   -      at Børnehaven placeres på skolen suppleret med en tilbygning til skolen

   -      at Børnehavens præcise placering indgår i planlægning af byggeriet i samarbejde med skolen og børnehaven

   -      at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 391.000 kr. til kontoen ”Hammershøj Børnehave” med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   På samme møde blev direktøren for Børn og Unge bemyndiget til at træffe beslutning om valg af rådgiver. Viborg Kommune har entreret med det rådgivende firma SKALA Arkitekter A/S til gennemførelse af projektet. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 16. juni 2015 (sag nr. 8) skitseprojektet for byggeriet.

    

   Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 27. oktober 2015. Rådgiveren har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes derfor til de håndværkere, som har afgivet laveste bud på fagentreprisen.

    

   Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven ikke kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, og udvalget skal tage stilling til den manglende finansiering.


   Følgende beløb er afsat på investeringsoversigten:

   År

   Beløb

   2015

   3.336.007 kr.

   Frigivet i BY den 30/10 2013: 391.000 kr.

   2016

   3.027.000 kr.

   2017

   3.054.000 kr.

    

   I alt

   9.417.007 kr.

   Ikke frigivet, samlet: 9.026.007 kr.

     

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 

   Håndværkerudgifter:

   Licitationspriser 27.10.15

   Kælderpassage udgår af licitationsprisen

   Vinterforanstaltninger

   Uforudsigelige udgifter(8 %)

    

   8.367.114 kr.

   -281.024 kr.

   150.000 kr.

   597.617 kr.

   Bygherreleverancer:

   Legepladsinventar

   Løst inventar incl. løst belysning

   Keep focus, alarm, IT m.m.

    

   550.000 kr.

   550.000 kr.

   140.000 kr.

   Omkostninger og diverse:

   Udbud, PCB, landinsp., Geoteknisk unders., tilslutningsafgifter, el, vand og varme forbrug m.m.

   Udekøkken, overdækning til vuggestuen, skur til moon-car m.m.

   Hårdehvidevarer i grupperum, tekøkken, m.m.

   Rådgiver honorar, intern

   Rådgiver honorar, ekstern

    

   314.691 kr.

    

   120.000 kr.

   50.000 kr.

   154.000 kr.

   736.140 kr.

   I alt: 

   11.448.531 kr.

   Budget:

   9.417.007 kr.

   Overskridelse af budget:

   2.031.524 kr.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       Der søges nu om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 9.026.007 kr., med rådighedsbeløb på 2.945.007 kr. i 2015 og 3.027.000 kr. i 2016 og 3.054.000 kr. i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 9.417.007 kr. 

    

   Forslag til besparelsesmuligheder:

   1. Rådgiveren er kommet med besparelses muligheder, så byggeriet holder sig inden for det afsatte beløb på 9.417.007.00 kr., se bilag.

   2. En del af overskridelsen kan spares på byggeriet og en del af overskridelsen kan flyttes fra noget af det forventede mindreforbrug på en mio. kr. på ”Etablering af ny institution i Bjerringbros sydlige bydel” til ” Hammershøj Børnehave”.

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn- og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes.

    

   at byggeriet igangsættes.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 9.026.007 kr. til kontoen ” Hammershøj Børnehave” med rådighedsbeløb på 5.972.007 kr. i 2016 og 3.054.000 kr. i 2017.

    

   at udgiften på 9.026.007 kr. finansieres

         med 2.945.007 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

         med 3.027.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

         med 3.054.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

    

   at udvalget tager stilling til den manglende finansiering.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at licitationsresultatet godkendes.

    

   at byggeriet igangsættes.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 9.026.007 kr. til kontoen ” Hammershøj Børnehave” med rådighedsbeløb på 5.972.007 kr. i 2016 og 3.054.000 kr. i 2017.

    

   at udgiften på 9.026.007 kr. finansieres

         med 2.945.007 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

         med 3.027.000 kr. i 2016 af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

         med 3.054.000 kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Hammershøj Børnehave”

    

   at den manglende finansiering på 2.031.524 kr. findes for de 531.524, kr. vedkommende ved besparelser på byggeriet og for de 1.500.000 kr. vedkommende ved at omplacere anlægsmidler fra kontoen ”Etablering af ny daginstitution i Bjerringsbros sydlige bydel” til kontoen ”Hammershøj Børnehave”, begge konti hjemhørende i politikområdet dagtilbud.

 • 6 Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”I henhold til Viborg Kommunens principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrerer anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskaber med tilhørende bemærkninger.

    

   For de anlægsbevillinger, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr. kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu en række regnskabsafslutninger på Børne– og Ungdomsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere:

   (+=merforbrug/mindreindtægt)

    

    

    

    

   ----------- 1.000 kr. -----------

   Projekt

   Stednr.

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

   Finderuphøj Skole, tilbygning mellemtrin og indskoling

   301560

   15.497

   15.357

   -140

   Vestervang Skole, 2 klasseklynger, samt renovering faglokaler

   301568

   26.144

   26.109

   -35

   Indretning af arbejdspladser, ny skolereform

   301587

   8.050

   7.939

   -111

   Etablering af personalearbejdspladser på skolerne

   301588

   8.350

   8.461

   111

   Puljer skoler 2013

   301602

   2.306

   2.304

   -2

   Pulje daginstitution 2012

   514717

   7.149

   7.143

   -6

   Løgstrup om- og tilbygning af "Klyngen" - Løgstrup Skole

   514723

   4.805

   4.803

   -2

   Ny daginstitution i tidl. Rådhus i Karup

   514726

   18.000

   17.996

   -4

   Etablering af køkkener i daginstitutioner

   514965

   6.000

   4.999

   -1.001

   Fritidsgårdens evt. udflytning til området omkring Houlkær Hallen

   516700

   6.038

   6.223

   185

   Klubben Lyngvej og Søndergaard

   516702

   9.025

   8.911

   -114

   Nyt IT-system – dagtilbud

   514507

   4.623

   4.623

   0

    

    

    

    

    

   I alt

    

   115.987

   114.868

   -1.119

    

   Bemærkninger til større afvigelser:
   Vedr. ’Etablering af køkkener i daginstitutioner’ blev rådighedsbeløbet reduceret med 1 mio. kr. i forbindelse med overførsel af ubrugte midler fra 2010 til 2011 – mens bevillingen ikke blev reduceret tilsvarende. Hele rådighedsbeløbet er således forbrugt.

    

   Vedr. ’Fritidsgårdens evt. udflytning til området omkring Houlkær Hallen’ har der været en merudgift på 185.000 kr. som følge af store akustikproblemer i multisal og cafe-området, som det har været nødvendigt at gøre noget ved.

    

   Vedr. etablering af personalearbejdspladser på skolerne har der været merforbrug på 111.000 kr., som skyldes etablering af ventilationsanlæg på 2 skoler, som viste sig nødvendigt at udføre.

    

   Vedr. indretning af arbejdspladser, ny skolereform, er der et mindreforbrug på 111.000 kr. Dette skyldes, at en del af de planlagte arbejdspladser på Løgstrup Skole i stedet gennemføres som en del af det større byggeprojekt der er igangsat på skolen.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen og Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen anførte anlægsregnskaber godkendes

 • 7 Pulje til mindre ombygninger på dagtilbud og skole området (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Daginstitutionerne og skolerne har ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   Anlægsudgiften til puljer på henholdsvis 2.000.000 kr. til daginstitutionerne og 4.200.000 kr. til skolerne skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver samt på dagtilbudsområdet ombygninger af køkkenfaciliteter.

    

   Anlægsudgiften til puljer kloakker på 500.000 kr. skal anvendes til forundersøgelse i forbindelse med renovering af kloakker på skole området.

   Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.

    
   Det i 2016 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på henholdsvis dagtilbudsområdet på 2.000.000 kr. og til skolerne på 4.200.000 kr. og 500.000 kr. søges frigivet. Anlægsudgifter til ovennævnte foreslås i tre puljer. 

    

   Puljerne foreslås i praksis forvaltet henholdsvis af dagtilbudschefen og af skolechefen inden for deres ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2016.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

   til kontoen ”Pulje skoler 2016”

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker”

    

   at udgiften på henholdsvis 2.000.000 kr. og 4.200.000 kr. og 500.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til formålet

    

   at anvendelsen af puljerne for 2016 godkendes

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2016 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016

   til kontoen ”Pulje skoler 2016”

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. med rådighedsbeløb i 2016 til kontoen ”Pulje til renovering af kloakker”

    

   at udgiften på henholdsvis 2.000.000 kr. og 4.200.000 kr. og 500.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til formålet

    

   at anvendelsen af puljerne for 2016 godkendes

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

 • 8 Vedtægter for Ungdomsskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2015 (sag nr. 7) med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

    

   Der er sket ændringer i styrelsesvedtægten. Der er ligeledes udarbejdet et nyt bilag, som beskriver mål og indhold for fritids- og ungdomsklubber. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.

    

   Årsagen til ændringen er, at klubområdet fremover organisatorisk/bestyrelsesmæssigt bliver en del af Ungdomsskolen.

    

   Det nye forslag er behandlet i Ungdomsskolens bestyrelse. Ungdomsskolebestyrelsen anbefaler forslaget.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

                                                                              

   at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten samt bilag vedr. fritids- og ungdomsklubber

   godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

                                                                              

   at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten samt bilag vedr. fritids- og ungdomsklubber

   godkendes.

 • 9 Kommissorium for fremtidens organisering af og struktur på 10. klasse i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på mødet d. 7. oktober 2015 (sag nr. 2), at der skulle udarbejdes et kommissorium for fremtidens organisering af og struktur på 10. klasse i Viborg Kommune.

    

   På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et oplæg til kommissorium (bilag 1), som Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om at drøfte og godkende. Kommissoriet tager udgangspunkt i Byrådets beslutning og beskriver rammerne for det kommende arbejde, præsenterer et forslag til projektorganiseringen samt en tids- og procesplan.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og godkender kommissoriet. 

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Kommissoriet blev godkendt

 • 10 Tilbygning musik, motorik og samling, Finderuphøj Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 24. november 2015 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet besluttede på sit møde den 25. februar 2015 (sag nr. 11) at give en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til ansættelse af ekstern rådgiver, udarbejdelse af projektforslag samt tekniske undersøgelser i forbindelse med opførsel af en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen indeholdende musik- og rytmiklokale med tilhørende depot og øvelokale.

    

   Projektforslaget til tilbygningen, udarbejdet af Quattro Arkitekter A/S, blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11.august 2015 (sag nr. 5)

    

   Der har den 26. oktober 2015 været afholdt licitation på projektet. Tilbuddene er gennemgået og er alle fundet konditionsmæssige.

    

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

    

    

   Håndværkerudgifter:

   Licitationsresultat

   Vinterforanstaltninger

   Uforudsigelige udgifter ca. 7%

    

   4.273.039

   50.000

   304.461

    

   4.627.500

   Bygherreleverancer:

   Inventar, IT-udstyr, CTS-opkobling, alarm, Keep Focus m.v.

    

   700.000

    

   5.327.500

   Omkostninger:

   Ekstern rådgiver

   Intern rådgiver 2,5%

   Landinspektør, geotekniske undersøgelser, annoncering, rejsegilde m.v.

    

   595.000

   149.500

    

   53.000

    

    

   Total

   6.125.000

    

   Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling.

    

   Finansiering

    

   På investeringsoversigten for 2015 var der afsat 1.850.000 kr. til tilbygning til Finderuphøj Hallen, ombygninger i eksisterende bygningsmasse i forbindelse med at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin m.v. samt udvidelse af P-areal.

    

   På investeringsoversigten for 2016 – 2018 er der afsat 12.500.000 kr. til projekterne.

   I alt en finansiering på 14.350.000 kr.

    

   Heraf er frigivet 7.122.500 kr.

   850.000 kr. til ekstern rådgiver m.v. til tilbygningen, 4.530.000 kr. til ombygningen og 1.742.500 kr. til p-plads. Til rest 7.227.500 kr.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.”

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling(helhedsplan)” forhøjes med 5.327.500 kr. med rådighedsbeløb på 1.727.500 kr. i 2016 og 3.600.000 kr. i 2017

    

   at udgiften på 5.327.500 kr. finansieres:

    

   • med 1.727.500 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb som er optaget på investerings-oversigten for 2016 til projektet
   • med 3.600.000 kr. i 2017. Det forudsættes, at rådighedsbeløbet på 3.600.000 kr. i 2017 afsættes på budgettet i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2017-2020.
  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at licitationsresultatet godkendes

    

   at byggeriet igangsættes

    

   at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Finderuphøj Skole – musik, motorik og samling (helhedsplan)” forhøjes med 5.327.500 kr. med rådighedsbeløb på 1.727.500 kr. i 2016 og 3.600.000 kr. i 2017

    

   at udgiften på 5.327.500 kr. finansieres:

    

   • med 1.727.500 kr. i 2016 af det rådighedsbeløb som er optaget på investerings-oversigten for 2016 til projektet
   • med 3.600.000 kr. i 2017. Det forudsættes, at rådighedsbeløbet på 3.600.000 kr. i 2017 afsættes på budgettet i forbindelse med den kommende budgetlægning for 2017-2020.
 • 11 Bøgeskovskolen - renovering af madkundskabslokale (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Bøgeskovskolens madkundskabslokale der er opført i 1970 og er på 158 m2 har ikke været renoveret siden etableringen og fremstår udslidt og med dårlig ventilation.

    

   Skolen har længe ønsket en renovering af lokalet og for at undgå en AT-sag, har forvaltningen besluttet at investere midler fra ”Pulje skoler 2015/2016” til en renovering af lokalet.

    

   Ejendomme & Energi har udarbejdet en projektbeskrivelse og opgaven har været sendt i rådgiverudbud. Quattro Arkitekter A/S er herefter blevet antaget som totalrådgiver.

    

   Den økonomiske ramme på 1.800.000 kr. som projektet er anslået til omfatter alle håndværkerudgifter i tilknytning til byggearbejdet, herunder alle nødvendige arbejder og leverancer i forbindelse med renoveringen, samt nedbrydning og nedtagning. Eksisterende ventilationsanlæg og udsugningsanlæg udskiftes med nye anlæg.

    

   Quattro Arkitekter A/S har i samarbejde med skolen udarbejdet et projektforslag (bilag 1) der indeholder 7 komplette køkkener, hver med ovn, udsugning og håndvask samt 5 spisepladser.

    

   Der afholdes licitation 20. november 2015 og det forventes at det nye lokale kan tages i brug ultimo februar 2016.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 12 Genoptagelse af mulig justering af skoledistrikter i Viborg
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 27. oktober 2015 (punkt nr. 11) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at udsætte sagen vedrørende mulig justering af en del af skoledistrikterne i Viborg med henblik på indhentelse af yderligere oplysning omkring økonomi og kapacitet.

    

   Placering af elever i og omkring Arnbjerg

   Forvaltningen har beregnet prognoser for mulige nye skoledistriktsgrænser omkring Arnbjerg i forhold til Overlund, Møllehøj og Søndre skoler. Følgende scenarier fremgår af bilag nr. 1:

    

   1.    Uændret elevtalsprognose, hvor Arnbjerg fortsat er placeret i Møllehøjskolens distrikt (7.-9. klasser til Overlund Skole.

   2.    Tidligere forelagt scenarie, hvor hele Arnbjerg overgår til Overlund Skole.

   3.    Nyt scenarie, hvor hele Arnbjerg overgår til Overlund Skole, men hvor et mindre område omkring Gammel Århusvej overføres fra Søndre Skole til Møllehøjskolen.

   4.    Nyt scenarie, hvor Arnbjerg deles, så området syd for banestien forbliver i Møllehøjskolens distrikt, og området nord for banestien overgår til Overlund Skole. Søndre Skole påvirkes ikke i dette.

   5.    Det ses af elevtalsprognosen, at scenarie 2-4 alle bevarer Møllehøjskolens nuværende to spor pr. klassetrin og en gennemsnitlig klassestørrelse i prognoseårene på henholdsvis 18 (scenarie 2), 19 (scenarie 3) og 22 (scenarie 4).

    

   I forhold til scenarie 4 bemærkes, at der er betydelig usikkerhed knyttet til prognosen, idet der endnu ikke er planlagt for etape 2 og 3 af udbygningen af Arnbjerg.

    

   Samtidig har forvaltningen indhentet et bud på kapacitetsforholdene på de berørte skoler og den anslåede økonomi knyttet til den nødvendige kapacitetstilpasning. Kapacitets- og økonomioverslaget for de fire scenarier fremgår af bilag nr. 2.

    

   Et oversigtskort med angivelse af det nævnte område ved Gammel Århusvej samt banestien fremgår af bilag nr. 3.

    

   Placering af udskolingseleverne fra Finderuphøj Skole

   Udskolingseleverne (7.-9. klasse) fra Finderuphøj Skole hører i dag til Vestre Skole. Børne- og Ungdomsudvalget har ønsket belyst konsekvenserne ved en overflytning af disse elever til Søndre Skole.

    

   Det ses af elevtalsprognosens scenarie 2, at Søndre Skole vil vokse fra i dag ca. 620 elever til ca. 840 elever i 2029 mod ellers 665. Også Vestre Skoles elevtal forventes i prognoseperioden at stige fra ca. 410 elever til knap 500 elever mod ellers til knap 600 elever.

    

   Elevtalsprognosen, som tidligere har været forelagt udvalget, fremgår af bilag nr. 4. Den indhentede vurdering af økonomi- og kapacitetspåvirkning fremgår af bilag nr. 5, 6 og 7.

    

   Eventuelt forslag til justerede skoledistriktsgrænser sendes i høring i relevante skolebestyrelser med høringsfrist den 14. december 2015

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de fremlagte scenarier og analyser, og

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om forslag til evt. justerede skoledistriktsgrænser med henblik på høring i relevante skolebestyrelser med høringsfrist den 14. december 2015.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   For så vidt angår placering af elever i og omkring Arnbjerg besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at det i sagsfremstillingen anførte scenarie 4 skal være gældende, hvilket indebærer, Arnbjerg deles, så området syd for banestien forbliver i Møllehøjskolens distrikt, og området nord for banestien overgår til Overlund Skole. Søndre Skole påvirkes ikke i dette.

    

   For så vidt angår placering af udskolingseleverne (almen del) fra Finderuphøj Skole besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at ændre skoledistriktsgrænserne, således udskolingseleverne fra Finderuphøj Skole fremover henhører under Søndre Skoles distrikt.

    

   Forinden der afgives endelig indstilling til Byrådet herom, fremsendes forslagene i høring i de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg med svarfrist den 15. december 2015

    

   Børne- og Ungdomsudvalget beslutter endelig indstilling til Byrådet på udvalgets møde den 5. januar 2016.

    

   Der ønskes endvidere en analyse af fremtidig fordeling og organisation af specialklasserækkerne med henblik på yderligere understøtning af inklusionstænkningen.

 • 13 Ændring af tildelingsmodellen på skoleområdet - høringssvar
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde den 1. september 2015 (sag nr. 5)       at sende en ændring af tildelingsmodellen på skoleområdet i Viborg Kommune i høring.

    

   Ved høringsfristens udløb den 30. oktober 2015 var der indkommet høringssvar fra 21 skoler samt fra Viborg lærerkreds.

    

   Af høringssvarene fremgår, at holdningen til ændringen er overvejende negativ. Knap halvdelen tager dog den foreslåede ændring til efterretning. Alle indkomne høringssvar er vedlagt i bilag 1.

    

   Der er i høringssvarene stillet en del spørgsmål og gjort opmærksom på en række punkter, som man mener Børne- og Ungdomsudvalget bør forholde sig til. Disse kan læses af de konkrete høringssvar. Herunder ses derfor kun en kort sammenskrivning af temaer som kan blive en konsekvens hvis tildelingsmodellen ændres.

    

   Der er mulighed for at ændringen af tildelingsmodellen vil ramme skævt og belaste nogle skoler mere end andre. Dette begrundes af, at der skal ganske få elever til at påføre skolen en forholdsvist stor udgift. 4 elever der har behov for specialtilbud betyder således en lærerstilling mindre i almentilbuddet.

    

   Det, at det koster skolen penge, at en elev visiteres til specialtilbud kan resultere i, at skolerne prøver at inkludere eleven ”for længe”. Elevernes behov risikerer at blive klemt af en økonomisk tænkning.

    

   Skolerne er ikke alene om visitationen, som reelt foregår centralt. De har derfor ikke den endelige beslutningskompetence. Det betyder at princippet om at bestilleren også er den der betaler faktisk ikke helt holder i sammenhæng med ændringen af tildelingsmodellen.

    

   Den foreslåede ændring af tildelingsmodellen risikerer at gøre økonomien i almentilbuddet dårligere.

    

   Det må forventes at en øget inklusion i almen tilbuddet vil give øget pres på læringscenteret på Vestervang. Der er en risiko for at de ikke vil kunne honorere efterspørgslen, hvilket kan gøre det sværere for almen tilbuddet at inkludere uanset økonomien.

    

   Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af beslutningen som Børne- og Ungdomsudvalget traf på mødet den 1. september 2015 (sag nr. 5).

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Byrådet

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder beslutning fra mødet den 1. september 2015 (sag nr. 5) om ændring af tildelingsmodellen.

    

   at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller Byrådet

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget fastholder beslutning fra mødet den 1. september 2015 (sag nr. 5) om ændring af tildelingsmodellen.

    

   at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herudover, at autismeområdet f.s.v.a ressourcetildelingen, indgår i den analyse, der blev besluttet iværksat, jvf. sag 12 på dagsordenen til dagens møde

 • 14 Uddannelsesstrategien - handleplanen
  • Sagsfremstilling

   Byrådet besluttede på mødet 2. september 2015, sag nr. 12, Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 2015 – 2020 (bilag 6). Uddannelsesstrategien er et resultatet af den proces, der i februar 2015 blev indledt på en Boot Camp med deltagelse af repræsentanter fra arbejdsmarkedet, Viborg Kommunes uddannelsesinstitutioner og Viborg Kommune.  

    

   Uddannelsesstrategiens sigte er overordnet at sikre, at borgerne i Viborg Kommune bliver så dygtige som muligt gennem uddannelser, der modsvarer arbejdsmarkedets behov. 

    

   I henhold til den aftale proces for implementering er næste skridt, at de udpegede ”ejere” for strategiens målsætninger: uddannelsesinstitutionerne, ViborgEgnens Erhvervsråd, ViborgEgnens Uddannelsesråd, Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og andre interessenter skal formulere handlingsplaner for gennemførelse af strategiens mål.  

    

   Arbejdet med udarbejdelse af handlingsplaner er nu afsluttet i form af medsendte bruttokatalog og forelægges hermed de respektive ejere og de politiske udvalg til drøftelse med henblik på det videre arbejde og implementering. 

    

   Endelig er det besluttet, at der gøres status på opfyldelsen af Uddannelsesstrategiens målsætninger primo 2017 og primo 2020. De udarbejdede milepæle skal i den forbindelse ses som indikatorer på i hvilket omfang, strategiens målsætninger samlet set opfyldes. 

    

   Børne- og Ungdomsudvalget bedes drøfte de handlingsplaner, der knytter sig til målsætning 1 og 2 og som hører under udvalget (bilag 2). Vedlagt til orientering er også de handlingsplaner, som Job & Velfærd har udarbejdet til målsætning 1 og 2 (bilag 4-7). De behandles i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24. november 2015.

    

   Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om og drøfter egne handlingsplaner med henblik på det videre arbejde og igangsætning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 15 Fordeling af pulje helhedsplaner skoleområdet
  • Sagsfremstilling

   På investeringsoversigten 2016 – 2022 er der afsat en samlet pulje på 196.500.000 kr. (helhedsplaner) til renovering og ombygning på skolerne i Viborg Kommune.

    

   Af den samlede pulje på 196.500 kr. skal de 156.500 kr. fordeles mellem Brattingsborgskolen, Hald Ege Skole, Stoholm Skole, Skals Skole, Vestre Skole og Ørum Skole, idet der forlods er afsat 40.000.000 kr. til Søndre Skole

    

    

   Som det fremgår af skemaet er 52.600.000 kr. afsat til allerede igangsatte projekter på Finderuphøj Skole, Løgstrup Skole og Møllehøjskolen.

    

   Brattingsborgskolen:

   Til- og ombygningen har været planlagt siden 2011. Skolen har selv opsparet 1 mio. kr. til finansieringen.

   Skolen mangler lokaler til skolestart 2017. Hvis ikke projektet kan være gennemført til august 2017, er skolen nødt til at finde alternative løsninger, og bruge den opsparede 1 mio. kr. til evt. opstilling af pavillon.

   Igangsættes 2016 hvor det overførte beløb (skolens selvfinansiering) fra 2015 bruges til igangsættelsen.

    

   Hald Ege Skole:

   1. etape af den udarbejde helhedsplan for skolen igangsættes i 2019

    

   Skals Skole:

   Totalrenovering og nybyggeri til en samlet pris på 62.150.000 igangsættes i 2020.

    

   Stoholm Skole:

   Eksisterende fløj til udskoling nedrives, faglokaler samles omkring et fagtorv og der bygges yderligere 4 nye klasselokaler til mellemtrin og udskoling samt tilbygning til adm. og personale. Igangsættes 2020.

    

   Søndre Skole:

   AT-påbud efteråret 2014.

   Skolen påbydes at sikre at vinduerne i arbejdslokaler ikke medfører unødig opvarmning på grund af solindfald og ikke medfører generende kuldenedfald samt sikre at ydervægge er forsvarligt isolere mod udefrakommende kulde.

   Endvidere er der påbud om at arbejdslokaler får tilstrækkelig tilførsel af friskluft uden generende træk.

   Frist 15.02.2015. Har søgt udsættelse april 2016.

   Betyder udskiftning af vinduer, isolering af ydervægge samt ventilation.

   Anslået udgift ca. 40.000.000 kr. til renovering samt tilbygning.

    

   Det bemærkes herudover, at såfremt det politisk besluttes at overbygningseleverne fra Finderuphøj Skole fremover skal tilknyttes Søndre Skole, vil det jf. den udarbejdede helhedsplan for Søndre Skole betyde en tilbygning på 7-9 klasselokaler, hvilket anslås at beløbe sig til en merudgift på 15.000.000 kr. Herudover kommer der en merudgift til øget faglokalekapacitet på 4.000.000 kr.

    

   Det bemærkes, at den samlede udgift umiddelbart vil beløbe sig til 59.000.000 kr. jf. ovenstående. Såfremt alle 3 projekter igangsættes under et, vil den samlede anlægsudgift imidlertid ikke beløbe sig fuldt ud til 59.000.000 kr., idet det ved et samlet projekt vil kunne opnås nogle reduktioner i anlægsudgifterne.

    

   Vestre Skole:

   En gennemgående renovering af skolen samt nybygning til administration, forberedelse og pædagogisk lærings center. Igangsættes 2020.

    

   Ørum Skole:

   Ældste del af skolen nedrives og der bygges nyt til fag og klasselokaler fællesrum mellemtrin samt adm. og forberedelse. Igangsættes 2020.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og tager stilling til forslaget til fordeling af puljen til helhedsplaner for 2016 -2022

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Forslaget til fordeling af puljen til helhedsplaner for 2016 -2022 blev godkendt.

 • 16 Mødeplan 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
 • 17 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2016
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 27. oktober 2015 (sag 14) godkendte Børne- og Ungdomsudvalget møde- og aktivitetsplanen for 2016, med enkelte tilføjelser og tilretninger (vedlægges som bilag 1)

    

   Møde- og aktivitetsplanen er afstemt med de på tiden kendte aktiviteter, som er planlagt for de øvrige fagudvalg, således kalenderkonflikter skulle være undgået.

    

   Ud over de ordinære udvalgsmøder, der allerede er godkendte, er der indlagt tidspunkter for møder, de aktiviteter og besøgsrunder, som udvalget traditionelt deltager i hen over året.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget anmodes om – med de her indarbejdede tilretninger – endelig at godkende møde- og aktivitetsplanen for 2016. Sekretariatet vil herefter igangsætte planlægning, reservationer m.v. i overensstemmelse hermed.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetsplanen for 2016 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24-11-2015

   Møde- og aktivitetsplanen for 2016 blev godkendt med tilføjelse om, at besøgsrunden den 16. februar 2016 flyttes