Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 27-01-2015

Referat

Temadrøftelse 12.15-12.45 om kørsel (skolebuskørsel og specialkørsel). Per Christensen og Annemette Kjærulff Carill deltager. Temadrøftelse 12.45-13.45 om fremtidens folkeskole. Nadia Farup deltager

 • 1 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer

        Udvalgsformand Claus Clausen:

   • Der aftales et møde med skolelederforeningen bl.a. med henblik på en drøftelse af status på arbejdet med skolereformen p.b.a. udtalelser for formanden for den landsdækkende skolelederforening
   • Deltaget i forældremøde på Sødal Skole, hvor bestyrelsen fremlagde sine visioner

    

    

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen

   ·        Orienterede om økonomien på Egeskovskolen

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen

   ·        Der er ansat områdeleder oplyste, at der er ansat ny områdeleder i område øst

   Sekretariatschef Flemming Jensen:

   ·        Henvendelse fra BUPL, som ønsker et møde med Børne- og Ungdomsudvalget

    

    

   3. Kommende arrangementer

   • 29. og 30. januar 2015 Børn og Unge Topmøde i Aalborg Kongres og Kultur Center
   • Tirsdag den 17. februar besøgsrunde fra kl. 08.00-15.30

   Afbud fra Karin Clemmensen

   • Tirsdag den 3. marts kl. 15.30-17.00: Møde med Handicaprådet

   Handicaprådet har fremsendt følgende punkter, som rådet ønsker at drøfte med udvalget

   -        Evaluering af inklusionsmødet, herunder evaluering af invitationer til mødet.

   -        Inklusion og fysisk tilgængelighed i skolerne, også for børn med syns- og hørenedsættelser

   -        Forslag om specialpulje til specielle hjælpemidler til handicappede børn, så det ikke belaster skolernes økonomi.

   -        Overgang barn-voksen i forhold til hjælpemidler: kan hjælpemidler følge den unge efter 18 år?

   -        Idrætstilbud til børn og unge

   -        Planer for Rosenvængets Skole.

   • Tirsdag den 10. marts dialogmøde dagtilbud kl. 18.00-20.30
   • Onsdag den 11. marts besøgsrunde fra kl. 08.00-15.30

    

   4. Forslag til indhold af dialogmøde i Familie og Rådgivning den 24. marts kl. 12.15-13.15

    

   ·        Flersprogs- og integrationsområdet:

   o   Tendenser og udfordringer

   o   Koordineret og sammenhængende indsats

    

   Eller

    

   ·        Paradigmeskift og tendenser inden for handicapområdet:

   o   Hvordan forstår vi velfærd?

   §  Det gode liv, ”at være noget for nogen”. Netværkets centrale betydning

   §  Magten tilbage til borgerne – større ligevægt

   o   Kompensationsbegrebet

   o   Fra ydelse til facilitering og mestring (fra at gøre det for til at gøre det med = samskabelse)

   o   Inklusion og fællesskaber

    

   Børne- og Ungdomsudvalget vil gerne have flersprogs- og integrationsområdet på som tema 

    

   5. Viborg Kommune har den 7. januar 2015 modtaget svarskrivelse fra Silkeborg Kommune p.b.a. af Børne- og Ungdomsudvalgets henvendelse af 17. december 2014 om manglende godkendelse af plejefamilier.

   Svarskrivelsen fra Silkeborg Kommune vedlægges som bilag.

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen vil på mødet give en orientering.

    

   6. Viborg Kommune har etableret følgende tre gruppeforløb/forældrekurser

   ·        forældrekursus til forældre for børn med autisme som er integreret i almen tilbud,

   ·        forældreaftner for forældre med børn med erhvervet hjerneskade og

   ·        gruppeforløb til børn og unge med angst

    

   Der vedlægges som bilag en pjece, der kort beskriver de tre angivne forløb

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at meddelelser og orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Meddelelser og orientering blev taget til efterretning

 • 2 Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget i 2015
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i mødet den 25. november 2014 (sag 4) sin møde- og aktivitetskalender for 2015.

    

   Det har – grundet datosammenfald med aktiviteter i bl.a. andre fagudvalg – været nødvendig at foretage enkelte justeringer og tilretninger i møde- og aktivitetskalenderen.

    

   Den tilrettede møde- og aktivitetskalender vedlægges som bilag 1, og forelægges til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at møde- og aktivitetskalenderen for Børne- og Ungdomsudvalget i 2015 godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Møde- og aktivitetskalenderen for 2015 blev godkendt

 • 3 Forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Med henblik på offentlig høring i februar 2015 fremlægges forslag til tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune.

    

   Byrådet godkendte på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11) kommissorium for sundhedspolitikken. Efterfølgende er oplæg til sundhedspolitik blevet drøftet på fagudvalgenes møder ultimo september/primo oktober 2014. Endvidere har den tværgående politiske gruppe med repræsentanter fra fagudvalgene drøftet politikken henholdsvis den 25. juni 2014 og den 8. december 2014.

    

   I november 2014 er gennemført 5 borger- og interessentmøder i henholdsvis Karup, Bjerringbro, Stoholm, Møldrup og Viborg, hvor borgere og interessenter i tematiske workshops har haft mulighed for at kommentere og bidrage til sundhedspolitikken.

    

   Projektgruppen har med afsæt i ovennævnte drøftelser udarbejdet forslag til sundhedspolitik (vedlagt som bilag 1). Ældre- og sundhedsudvalget behandlede forslaget  på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 8) og fremsender forslaget til godkendelse i fagudvalgene med henblik på udsendelse af forslag til sundhedspolitik i offentlig høring i februar 2015.

    

   Sundhedspolitikken, som er lavet i henhold til Viborg Kommunes plansystem, er en tværgående politik, som danner en fælles ramme for det arbejde med sundhed, som realiseres via de specifikke sektorpolitikker og de årlige budgetter.

    

   Visionen for sundhedspolitikken er:

    

   Viborg

   – en sund kommune

   – et fælles ansvar

   – et personligt valg

    

    

   Med visionen sigter politikken højt, målet er nemlig sundhed for hele kommunen/alle borgere. Visionen illustrerer samtidigt, at sundhed på den en side er en fælles sag, hvor borgere, foreninger, virksomheder, kommune m.fl. har et fælles ansvar, men at sundhed på den anden side er et personligt anliggende – dels definerer det enkelte individ, hvad sundhed for hende/ham er, og dels er der et personligt ansvar for egen sundhed.  

    

   Sundhedspolitikken er tematisk opbygget med følgende 4 temaer:

   • Børn og unge
   • Gennem hele livet
   • Fællesskaber
   • Tidlig og effektfuld indsats

   For hvert tema er beskrevet en række overordnede målsætninger og indsatser, som sigtelinier for temaet.

    

   Endvidere rummer politikken forslag til effektmål. Effektmålene – i alt 4 mål – for sundhedspolitikken beskriver på tværs af temaer og indsatser de overordnede og langsigtede mål for politikkens effekt. Politikkens effektmål suppleres og støttes af de effektmål, som indarbejdes i sektorpolitikker og de årlige budgetter, hvor igennem den tværgående sundhedspolitik realiseres.

    

   De 4 effektmål retter sig mod henholdsvis trivsel, vægt, fysisk inaktivitet og stress. Målene tager afsæt i de landsdækkende sundhedsprofil-undersøgelser ”Hvordan har du det?”, hvorfor kommunens resultater og fremskridt løbende kan sammenlignes med øvrige kommuner og regionens gennemsnit. Med de fastsatte måltal vil Viborg Kommune placere sig i toppen blandt de 19 kommuner i Region Midtjylland.

   Efter fagudvalgenes godkendelse af forslag til sundhedspolitik vil denne blive udsendt i offentlig høring i februar 2015. I april 2015 vil fagudvalgene igen behandle forslaget inklusiv høringssvar med henblik på Byrådets endelige vedtagelse af sundhedspolitikken i maj 2015.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at udvalget drøfter og godkender forslag til sundhedspolitik for Viborg Kommune med henblik på udsendelse i offentlig høring.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Forslag til sundhedspolitik for Viborg Kommune blev godkendt med henblik på udsendelse i offentlig høring

 • 4 Uddannelses Boot Camp 2015
  • Sagsfremstilling

   Den 26.-27. februar 2015 afholdes Uddannelses Boot Camp 2015 som en 12-12-konference uden overnatning. Boot Camp’en arrangeres i samarbejde mellem Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, Erhvervsrådet samt forvaltningen står for den praktiske tilrettelæggelse af Boot Camp’en.

    

   Målet med Boot Camp’en er – med udgangspunkt i en række oplæg – at udarbejde et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for Viborg Kommune. Målsætninger, konkrete initiativer samt ansvarsfordeling, som formuleres og aftales på Boot Camp’en bearbejdes efterfølgende af forvaltningen med henblik på politisk vedtagelse af strategien i løbet af foråret.

    

   I sin form tænkes uddannelsesstrategien at lægge sig tæt op af erhvervsstrategien med få klare og præcise målsætninger. Denne suppleres med en fælles handleplan om konkrete initiativer med ansvarsfordeling tilknyttet. Arbejdet med at formulere mål og initiativer skal ske i fem tematiske spor:

    

   1. Fra grundskole til ungdomsuddannelse

   2. De videregående uddannelser i Viborg Kommune

   3. Internationalisering og uddannelse

   4. Fremtidens uddannelser og erhvervslivets behov

   5. De unge, der ikke er i uddannelse

    

   Afviklingen af disse spor aftales mellem den ansvarlige direktør/chef og konsulenter fra forvaltningen. De respektive udvalgsformænd er ligeledes inddraget i forberedelsen.

    

   Invitationer med endeligt program, som fremgår af bilag nr. 1, er udsendt til Uddannelsesrådets og Erhvervsrådets parter samt Byrådet og repræsentanter fra forvaltningen.

    

   På mødet vil direktøren for Børn og Unge kort orientere om det planlagte arbejde i spor 1.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 5 Evaluering af Familieiværksætterne
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   Som en del af satsningen på 0-3 årsområdet og den forebyggende indsats er en gruppe par, der skal være forældre for første gang blevet tilbudt kursusforløbet Familieiværksætterne. Evaluering af pilotprojektet og erfaringer fra andre kommuner viser en række positive effekter af forløbet. På baggrund heraf anbefales tilbuddet udbredt til alle førstegangsfødende par og indarbejdet i budgetlægningen for 2016 og frem.

    

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 9. april 2013 at igangsætte Familieiværksætterne som pilotprojekt i perioden frem til december 2014. Familieiværksætterne er et kursusforløb til nye forældre og har til formål:

   -      at give nye forældre de bedste mulige forudsætninger for at lykkes som forældre

   -      at sikre at alle børn uanset økonomisk og sociokulturel baggrund får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed

   -      at forebygge og sikre, at de nye familier tager aktivt og kompetent ansvar for at give børnene de bedst mulige vækst- og udviklingsvilkår

   -      at fædrene i højere grad involveres og får forståelse for, at forældreskabet er et ligeværdigt ansvar mellem far og mor

   Nærmere beskrivelse af baggrunden for Familieiværksætterne fremgår af bilaget. 

    

   Familieiværksætterne i Viborg Kommune

   I pilotprojektet har Viborg Kommune tilbudt 40 par, der venter deres første barn, Familieiværksætterne og gennemført fire kursusforløb med ti familier på hver. I forløbet afholdes i alt 16 kursusgange med hver sit tema. En oversigt over undervisningsgangene fremgår af bilag til denne sagsfremstilling.

    

   Sundhedsplejersker, jordemødre og repræsentanter fra det private erhvervsliv, som banker og advokater har varetaget undervisningen. Derudover har tværfaglige samarbejdspartnere fra Børn & Unge deltaget, blandt andet familieterapeut, psykolog, tale- og hørepædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, tandplejer og pædagog fra dagtilbud. To sundhedsplejersker har været gennemgående undervisere og tilknyttet projektet i hele perioden.

    

   Effekter af Familieiværksætterne 

   Familieiværksætterne er baseret på den svenske ”Leksand-model”, der har fungeret med stor succes i over 15 år. Centre For Economic and Business Research Copenhagen Business School har udarbejdet en vurdering af det samfundsøkonomiske potentiale ved indførelse af “Leksand-modellen” I Danmark. Konklusionen er her, at en forebyggende indsats i form af et forældreforberedelsesforløb, har en række positive effekter, blandt andet:

   -      forbedret forhold mellem mor og barn

   -      forbedret forhold mellem mor og far, og dermed reduceret skilsmisse risiko

   -      andelen af børn, der anbringes uden for hjemmet reduceres

   -      andelen af børn, der modtager forebyggende foranstaltninger reduceres

    

   Tilsammen betyder dette bedre livsforløb for børnene, de nybagte familier og i sidste ende sparede offentlige udgifter som følge af færre indgribende indsatser på sigt.

    

   Viborg Kommune har gennemført spørgeskemaundersøgelser hos de deltagende par samt en mundtlig evaluering i forbindelse med 10. mødegang. Erfaringerne herfra samt Holstebro Kommunes erfaringer er beskrevet yderligere i bilag til denne sagsfremstilling.

     

   Fremtidig implementering af Familieiværksætterne

   Satsning på forebyggende indsats

   Tilsammen udgør erfaringer fra hhv. Holstebro og Viborg Kommuner og erfaringerne med den svenske ”Leksand-model”, et solidt grundlag for at forvente positive, forebyggende effekter af en udbredelse af Familieiværksætterne til alle kommende nye familier. Erfaringerne underbygger desuden, at Familieiværksætterne kan være en værdifuld del af Børn & Unges satsning på forebyggende indsatser for 0-3 årige. Som med forebyggende indsatser generelt vil effekterne af indsatserne dog først kunne identificeres på lang sigt og typisk i form af reducerede indsatser inden for det øvrige familieområde, samt dagtilbud og skoler.

    

   Udbredelse af Familieiværksætterne

   En udbredelse af Familieiværksætterne så alle kommende nye familier tilbydes undervisningsforløbet som i pilotprojektet forventes at omfatte 350 familier pr. år svarende til 40 hold pr. år. Familieiværksætterne foreslås udbredt så forløbet fremadrettet tilbydes alle par, der venter deres første barn, i Viborg Kommune, og tilbuddet forventes iværksat, så første kursusgang afholdes primo august 2015. Som udgangspunkt vil tilbuddet følge det hidtidige koncept, dog med eventuelle mindre tilretninger, som måtte vise sig hensigtsmæssige. I forbindelse med udbredelsen etableres en referencegruppe med repræsentanter fra involverede afdelinger. En vigtig, og første, opgave for referencegruppen bliver at formulere udkast til effektmål for Familieiværksætterne. Udkast til effektmål fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget til orientering så snart de er udarbejdede.

    

     

   Finansiering

   Egenfinansiering

   Udbredelsen af Familieiværksætterne til alle par, der venter deres første barn, forventes at medføre et ressourceforbrug på 1,2 mio. kr. i en opstartsperiode fra 1. august 2015 til 31. juli 2016. Udgiften i 2015 afholdes inden for Familieområdets egen ramme. Størstedelen af udgiften er i Sundhedsplejen, der blandt andet varetager størstedelen af undervisningen, og udbredelsen forudsætter dermed en investeringen i Sundhedsplejen.

    

   Derudover bidrager de tværfaglige samarbejdsparter inden for Børn & Unge, herunder familieterapeut, psykolog, tale- og hørepædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, tandplejer og pædagog fra dagtilbud med forberedelses- og undervisningstid. Udgiften hertil afholdes i såvel implementering som efterfølgende drift inden for egne rammer.

    

   Endelig bidrager Sekretariatet med administrativ bistand svarende til 20 timer i implementeringsfasen og 15 timer fremadrettet. Disse udgifter afholdes inden for egen ramme.

    

   Fremtidigt finansieringsbehov

   Fra 2016 og frem vil der være behov for yderligere ressourcetilførsel til Familieområdet, hvis Familieiværksætterne skal tilbydes alle par, der venter deres første barn. Ressourceforbruget forventes at være ca. 1 mio. kr. til Sundhedsplejen til undervisning, planlægning og afholdelse af kurserne samt udvikling af tilbuddets faglige indhold. Dette vil indgå i det kommende oplæg til budgetkonferencen august 2015. 

    

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   At Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Familieiværksætterne efter pilotprojektet skal tilbydes alle kommende nye familier i Viborg Kommune

    

   At udgiften til projektet i 2015 finansieres indenfor den samlede ramme i Familie og Rådgivning

    

   At Børne- og Ungdomsudvalget lader den fremtidige finansiering af Familieiværksætterne indgå i budgetlægning for 2016 og frem

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Forvaltningen gjorde indledningsvis opmærksom på, at der er en fejl i sagens bilag 1.

   Af bilaget fremgår det:

   At Familieiværksætterne vil erstatte mødregruppe + individuelt besøg af sundhedsplejen ved 4 og 8 måneder

   Det er ikke korrekt: Familieiværksætterne erstatter kun mødregrupperne.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede herefter:

    

   Familieiværksætterne vil efter pilotprojektet blive tilbudt alle kommende nye familier i Viborg Kommune

    

   Udgiften til projektet i 2015 finansieres indenfor den samlede ramme i Familie og Rådgivning

    

   Den fremtidige finansiering af Familieiværksætterne indgår i budgetlægning for 2016 og frem

    

   Ordningen evalueres ved udgangen af 2016.

 • 6 Socialtilsyn Midts tilsynsrapport for Nørresø Børnepension
  • Sagsfremstilling

   Socialtilsyn Midt har gennemført tilsyn på Nørresø Børnepension efter Lov om socialtilsyn. Nedenfor orienteres kort om konklusionerne fra tilsynet.

    

   Socialtilsyn Midt scorer døgntilbuddene på skalaen 1-5, hvor 1 er meget lav grad af opfyldelse, og 5 er meget høj grad af opfyldelse.

    

   Overordnet

   Det vurderes at Nørresø Børnepension er veldrevet og velfungerende.

   Der er en kompetent leder, med fokus på børnene / de unge og deres behov, og den faglighed der kræves for at kunne skabe udvikling. Der er kompetent personale med relevant uddannelse og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.  Der dokumenteres gennem status, opfølgningsmøder og løbende notater. Det er tilsynets vurdering at børnene/de unge trives, og de medinddrages i overensstemmelse med deres alder og eventuelle beslutninger truffet af sagsbehandler Der er en meget fin opmærksomhed på, at styrke børnenes/ de unges sociale kompetencer og selvstændighed, og på at den enkelte, så vidt muligt, gennemfører en uddannelse. De fysiske rammer understøtter børnenes / de unges udvikling og trivsel Tema "økonomi" kan ikke vurderes, da tilbuddet ikke har indsendt revideret regnskab eller budget for 2015

    

   Delområder 

   Uddannelse og beskæftigelse, gennemsnit: 4,3

   Selvstændighed og relationer, gennemsnit: 4,2

   Målgruppe, metoder og resultater, gennemsnit: 4,9
   Organisation og ledelse, gennemsnit: 5

   Medarbejderes kompetencer, gennemsnit: 5

   Økonomien: 1, da der ikke er indsendt revideret regnskab eller budget for 2015

   Fysiske rammer, gennemsnit: 4,7

    

   Tilsynsrapporten fremgår af bilaget.

     

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling i sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orientering om tilsynsrapporten til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Tilsynsrapporten blev taget til efterretning

 • 7 Servicestandard for ydelser efter servicelovens § 11
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   Servicelovens § 11 er ændret og som følge heraf fremlægges udkast til ny servicestandard for Viborg Kommunes ydelser og indsatser herefter til politisk godkendelse. Den væsentligste ændring sammenlignet med den tidligere servicestandard er forslag om, at Viborg Kommune benytter muligheden for at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn eller unge, der ikke ellers deltager i fritidsfællesskaber med andre børn eller unge og vurderes at kunne drage nytte heraf.

    

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde 28. januar 2014 servicestandarder for Viborg Kommunes udmøntning af ydelser efter servicelovens § 11. Servicestandarderne danner udgangspunkt for den individuelle, faglige og konkrete vurdering, der altid foretages i hver enkelt sag. Som følge af ændringer i servicelovens § 11 fremlægges hermed udkast til ny servicestandard til politisk godkendelse.

    

   Servicelovens § 11

   Som led i fokuseringen på tidlig og forebyggende indsatser blev servicelovens § 11 ændret i efteråret 2014. Ændringen indebærer blandt andet, at formålet med servicelovens § 11 nu er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte, og derigennem

    

   -     forebygge sociale problemer

   -     fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv

   -     løse vanskeligheder i de pågældende familier, blandt andet via rådgivning

    

   Indsatserne i § 11 kan iværksættes på et tidligere trin i indsatsforløbet og uden en forudgående § 50-undersøgelse. Dog er det altid vigtigt at være opmærksom på, hvornår problemstillingerne medfører behov for en § 50-undersøgelse.

    

   Ydelser efter servicelovens § 11

   Servicestandarden for Viborg Kommunes ydelser efter servicelovens § 11 beskriver:

   -     målet med den pågældende indsats

   -     målgruppe for indsatsen

   -     kriterier for tildeling

   -     indsatsens indhold og omfang

    

   Som et nyt element giver servicelovens § 11, stk. 6 kommunerne mulighed for at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, som ikke i forvejen deltager i fritidsaktiviteter med andre børn eller unge, og som vurderes at kunne have gavn heraf. Kommunerne træffer selv beslutning om, hvorvidt denne mulighed ønskes benyttet og efter hvilke kriterier den økonomiske støtte tildeles. Tages muligheden i anvendelse er det at betragte som en serviceudvidelse.

    

   I vedhæftede bilag med udkast til servicestandard er muligheden indarbejdet, ligesom en række kriterier for tildelingen er foreslået. Derudover forudsættes et tæt samarbejde med Viborg Kommunes nuværende ordning med fritidsvejledere i forbindelse med vurderingen af behovet for økonomisk støtte.

    

   Udkastet til servicestandard for § 11 er desuden tilrettet i overensstemmelse med Viborg Kommunes nuværende og fremtidige tilbudsvifte, ligesom mindre redaktionelle ændringer som følge af nye §-angivelser i lovgivningen er indarbejdet.

    

   Økonomi forbundet med § 11, stk. 6

   Viborg Kommunes fritidsvejledere er i tæt kontakt med børn og unge, som ikke indgår i fritidsfællesskaber. På baggrund af et skøn over erfaringerne herfra, vurderes de økonomiske konsekvenser af en implementering af servicelovens § 11, stk. 6 at være i størrelsesordenen 50.000 kr. årligt. Udgiften afholdes inden for den nuværende ramme for politikområdet familieområdet.

    

   Inddragelse af MED-udvalg og råd

   Da udkastet til ny servicestandard indeholder forslag om en serviceudvidelse som følge af § 11, stk. 6 foreslår forvaltningen, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer endelig beslutning på dagens møde og efterfølgende sender servicestandarden til orientering i relevante MED-udvalg og Handicaprådet.

    

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender udkast til servicestandard for Viborg Kommunes udmøntning af servicelovens § 11, herunder stk. 6

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget sender sagen til orientering i relevante MED-udvalg og Handicaprådet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Udkast til servicestandard for Viborg Kommunes udmøntning af servicelovens § 11, herunder stk. 6 blev godkendt

    

   Sendes til orientering i relevante MED-udvalg og i Handicaprådet

 • 8 Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   I forbindelse med aftale om finanslov for 2015 er der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en ansøgningspulje til mere pædagogik personale i dagtilbud. Af aftalen fremgår det, at kommunerne i deres ansøgning skal forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. Som opfølgning skal kommunen indsende regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at de er anvendt til flere ansatte. Midlerne udmøntes som to-årige bevillinger på baggrund af én ansøgning. Tilmed kan det nævnes, at kommunerne forpligter sig på, at midlerne fra puljen ligger ud over det vedtagne kommunale budget for 2015 for dagplejen og daginstitutioner.

    

   Fokus i Viborg

   Viborg Kommunes andel af puljens midler er udregnet til 4,521 mio. i 2015 på baggrund af det skønnede antal 0-5-årige i dette år. Derudover er der mulighed for at søge andel i midler, der muligvis ikke søges af andre kommuner. Målet med puljen er, at det ekstra pædagogiske personale skal medvirke til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

    

   Med baggrund i Viborg Kommunes ønske om at holde fokus på den tidlige indsats, TOPI samt erfaringerne fra deltagelse i projekt Barnet i centrum foreslås det, at de ekstra midler anvendes til bedre normering i kommunens vuggestuer. Denne prioritering vil tilgodese de kommunale børnehuse med vuggestuer og samtidig tilgodese de selvejende børnehuse i Viborg Kommune, som alle har en vuggestue. Får Viborg Kommune eventuelt andel i midler, som andre kommuner ikke søger, foreslås det, at de anvendes til bedre normering i børnehaverne.

    

   Dagplejen er i forvejen blevet tilgodeset med 1 mio. i forbindelse med budget 2015 i Viborg Kommune, og de midler er netop brugt til opnormering af dagplejepædagoger. Dagplejen er derfor ikke tænkt ind i puljen til mere pædagogisk personale.

    

   Med en forhøjelse af budgettet vil der være mulighed for at hæve forældrebetalingen, og det vil Byrådet blive bedt om at tage stilling til på et senere tidspunkt.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at de ekstra midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud i Viborg Kommune anvendes til vuggestuerne i kommunen

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at de eventuelle ekstra midler fra kommuner, der ikke selv søger om puljen anvendes til bedre normering i børnehaverne i Viborg Kommune

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   De ekstra midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud i Viborg Kommune anvendes til vuggestuerne i kommunen

    

   De eventuelle ekstra midler fra kommuner, der ikke selv søger om puljen, anvendes til bedre normering i børnehaverne i Viborg Kommune

 • 9 Etablering af ny daginstitution på Pilevej, Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med anlægsbudgettet for 2014 og overslagsårene, blev der på investeringsoversigten afsat midler til opførelse af ny daginstitution, på Pilevej 7 i Bjerringbro, som erstatning for Børnehaven Pilekvisten.

    

   På møde den 26. februar 2014 besluttede Byrådet (sag 9), efter indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 28. januar 2014 (sag 8), at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.400.000 kr. til kontoen ”Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten”, med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   Viborg Kommune har entreret med det rådgivende firma SKALA Arkitekter A/S til gennemførelse af projektet. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 12. august 2014 (sag nr. 8) skitseprojektet for byggeriet.

    

   Der er afholdt licitation på byggeopgaven den 19. januar 2015. Rådgiveren har oplyst, at alle de indkomne bud opfylder betingelserne i henhold til udbuddet. Opgaven tilbydes derfor til de håndværkere, som har afgivet laveste bud på fagentreprisen.

    

   Efter afholdt licitation kan det konstateres, at de samlede udgifter for byggeopgaven kan afholdes inden for de afsatte beløb på investeringsoversigten, hvor der er afsat følgende beløb på investeringsoversigten.

   Finansiering:

   År

   Beløb

   2014

   1.400.000 kr.

   Frigivet i BY den 26/2 2014: 1.400.000 kr.

    

    

    

   2014

   2.600.000 kr.

    

   2015

   7.993.000 kr.

    

   2016

   4.998.000 kr.

   Ikke frigivet, samlet: 15.591.000 kr.

   I alt

   16.991.000 kr.

    

     

   På baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget: 

   Håndværkerudgifter:

   Licitationspriser 19.01.15

   Vinterforanstaltninger

   Uforudsigelige udgifter(7 %)

    

   13.018.691 kr.

   190.309 kr.

   911.000 kr.

   Bygherreleverancer:

   Legepladsinventar

   Løst inventar incl. løs belysning

   Keep focus, alarm, IT m.m.

    

   550.000 kr.

   541.000 kr.

   100.000 kr.

   Omkostninger og diverse:

   Rådgiverhonorar, intern rådgiver og tilsyn, landinspektør, licitation, forsikring, byggetilladelse. 

    

   1.680.000 kr.

    

   Total: 

    

   16.991.000 kr.

    

   Der søges derfor om en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen på 15.591.000 kr., med rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 og 7.993.000 kr. i 2015 og 4.998.000 kr. i 2016. anlægsudgiftsbevillingen udgør herefter 16.991.000 kr. 

    

   Overstående forudsætter, at ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2014 overføres til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn - og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Licitationsresultatet godkendes.

    

   at byggeriet igangsættes.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 15.591.000 kr. til kontoen ” Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten” med rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 og 7.993.000 kr. i 2015 og 4.998.000 kr. i 2016.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 15.591.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 og på 7.993.000 kr. i 2015 og på 4.998.000 kr. i 2016, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 overføres til 2015 i forbindelse regnskabsafslutningen for 2014.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Licitationsresultatet godkendes.

    

   at byggeriet igangsættes.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevillingen på 15.591.000 kr. til kontoen ” Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten” med rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 og 7.993.000 kr. i 2015 og 4.998.000 kr. i 2016.

    

   at anlægsudgiftsbevillingen på 15.591.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 og på 7.993.000 kr. i 2015 og på 4.998.000 kr. i 2016, idet det forudsættes, at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2014 overføres til 2015 i forbindelse regnskabsafslutningen for 2014.

 • 10 Ændring af skoledistrikt i sydlige del af Viborg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   De børn, der pr. 1. august 2015 starter i børnehuset Bulderby hører i den eksisterende inddeling af skoledistrikter til dagtilbudsområde Vest. Af hensyn til den fortsatte kontinuitet i dagtilbudsarbejdet foreslås det, at den eksisterende skillelinje i skoledistrikterne omkring Børnehuset Bulderby ændres, så Bulderby fortsat vil tilhøre dagtilbudsområde Vest. Se vedlagte bilag.

    

   Overvejelser og begrundelser

   Ændringen af skillelinjen i skoledistriktsområdet vil udelukkende berøre Børnehuset Bulderby og ikke boliger i området. Dette indebærer derfor også, at skoledistriktsændringen ikke vil få betydning for skolerne og dermed heller ikke for nuværende og kommende elever.

    

   Den videre proces

   Forud for endelig politisk beslutning sendes sagen til høring i de berørte skolebestyrelser. Høringsfristen fastsættes til den 10. marts 2015.

    

   På baggrund af de indkomne høringssvar træffer Børne- og Ungdomsudvalget på sit møde den 24. marts 2015 endelig beslutning om indstilling til Byrådet.

    

   Byrådet træffer endelig beslutning i sagen på sit møde den 22. april 2015.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen og Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

    

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- Ungdomsudvalget sender sagen til høring i de berørte skolebestyrelser.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Forslaget sendes i høring i de berørte skolebestyrelser

 • 11 Ungdomsuddannelsernes tilbud til talenter i 8. og 9. klasse
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

    

   På mødet 26. november 2013 (sag nr. 11) behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en henvendelse fra Viborg Katedralskole omkring muligheden for at etablere en Junior Talent Skole i Viborg Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegav, at tilbuddet fra Viborg Katedralskole var godt, men at det ønskede en samlet og koordineret drøftelse af, hvilke forløb ungdomsuddannelser i Viborg Kommune kan udbyde til talenter blandt skoleelever.

    

   Formålet med talentarbejdet er todelt. Den enkelte talentfulde elev tilbydes et forløb, som giver vedkommende mulighed for at dygtiggøre sig og udfolde sit potentiale, hvilket også er nyttigt på det samfundsmæssige niveau. Som samfund skal vi være så dygtige, som vi kan blive.

    

   Der er på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune:

    

   ·       Bjerringbro Gymnasium

   ·       Mercantec: Erhvervsuddannelser

   ·       Viborg Gymnasium og HF

   ·       Viborg Handelsgymnasium

   ·       Viborg Katedralskole

   ·       Viborg Tekniske Gymnasium

    

   Målgruppen og udpegning af deltagerne

    

   Målgruppen for tilbuddet er elever i 8. og 9. klasse:

    

   ·       Som har lysten og viljen til at yde en ekstraordinær indsats

   ·       Har særlige evner og indsigt indenfor et eller flere områder

   ·       Som kan blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres

    

   Til målgruppen hører elever med særlige håndværksmæssige, kreative eller boglige talenter, herunder de elever, der betegnes som højt begavede eller havende andre særlige forudsætninger. Vi taler om ”kloge” hoveder og ”kloge” hænder, der har viljen og motivationen til at udvikle deres kompetencer. Tilbuddet gives også til 8. og 9. klasses elever på fri- og privatskoler jf. Ungdomsskoleloven. Tilbuddet gives indenfor Ungdomsskolens ramme. Ungdomsskolen refunderer ligeledes udgiften til den billigste offentlige transport for de elever, som har over 7 km. til Ungdomsskolen. Det er fastsat i Folkeskoleloven, at elever på 7.-9. klassetrin er berettiget til befordring ved en skolevej på mere end 7 km.

    

   Opgaven med at finde eleverne i målgruppen ligger hos lærerne, der både kender elevens fagkundskaber og motivation. Målet med at lægge opgaven hos lærerne er også at nå de elever, som ikke ville melde sig af egen drift. Det kan være motiverende for en elev at opleve, at en lærer har øje for og så meget tillid til dets evner, at det udpeges til et talentforløb.

    

   Katalog over talenttilbud 

   Arbejdsgruppen har sammen udarbejdet et katalog af tilbud. Kataloget indeholder to former for tilbud: Dels forløb af 2½-3 timers varighed henover skoleåret, altså forløb på 80 lektioner/60 timer der kan supplere folkeskolens valgfag, dels camps, seminarer ol. i form af hele dage. De to dele af talenttilbuddet beskrives nedenfor.

   1. Talenttilbud der kan supplere valgfag i folkeskolen

   Forløbene ligger fra september 2015 til april 2016, og hver undervisningsgang varer 2½-3 timer. Da tilbuddene kan supplere skolens valgfag, koordineres deres afholdelse, således eleverne i stedet for at gå til et valgfag på deres egen skole tager hen på en af ungdomsuddannelserne. Tilbuddene vil blive beskrevet i et samlet katalog. En oversigt over de 9 valgfag findes i bilag 1 i stikordsform.

   1. Forløb i form af camps, seminarer ol. over hele dage

   Udenfor Ungdomsskolens rammer udbyder Ungdomsuddannelserne forløb på op til 5 hele dage. Nogle forløb finder sted på skoledage. I disse tilfælde er det den enkelte skoleleder, der afgør, om eleven kan fritages fra undervisningen. Da målgruppen er den samme som i det første tilbud, er der tilstræbt en koordinering af de to formers for tilbuds indhold, så de ikke udhuler hinandens elevgrundlag.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at talenttilbuddet består af valgfag, der kan supplere folkeskolens valgfag

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at talenttilbuddet derudover består af heldages forløb

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at skolelederne afgør, om eleverne kan fritages til ungdomsuddannelsernes heldages forløb, når de foregår på skoledage

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Forvaltningen oplyste indledningsvist, at der efter dagsordenens udsendelse fra Viborg Katedralskole er modtaget en ændring til det udsendte bilag. Ændringen omhandler det sidste valgfag anført i bilaget:

   ”Findes den retfærdige krig og skal du lave den nye Google? ” – denne overskrift ændres til: ”Astronomi, gymnasiematematik og findes den retfærdige krig?”

   Derudover ændres tema 2 (stadig i sidste valgfag) fra ”Sundhed og sygdom” til ”Gymnasiematematik.”

    

   De reviderede bilag lægges til grund for Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen og udsendes sammen med referatet af dagens møde.

    

   Med baggrund i ovenstående ændringer besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:

    

   Talenttilbuddet består af valgfag, der kan supplere folkeskolens valgfag

   Talenttilbuddet består derudover af heldages forløb

   Skolelederne afgør, om eleverne kan fritages til ungdomsuddannelsernes heldages forløb, når disse foregår på skoledage

 • 12 Tilbygning musik, motorik og samling, Finderuphøj Skole (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 25.11.2014 (sag nr. 12), hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en ny og revideret helhedsplan for Finderuphøj Skole.

    

   Arkitektfirmaet Gorm Nielsen har herefter på foranledning af Børn & Unge udarbejdet et alternativt forslag til udviklingsplanen for Finderuphøj Skole (bilag nr. 1), hvori indgår at skolens ældste specialklasser (7.–10. årgang) flyttes til en anden skole og de resterende specialklasser i højere grad integreres i almenklasserne. Dette begrundet i at Viborg Kommune tidligere har vedtaget, at specialklasseelever skal have mulighed for at kunne spejle sig i jævnaldrende i almenområdet.

    

   Forslaget indebærer, at der opføres en tilbygning i forlængelse af Finderuphøj Hallen, indeholdende musik- og rytmiklokale med tilhørende depot og øvelokale.

   Endvidere foretages en rokade i den eksisterende bygningsmasse, således at specialklasserne integreres med almenklasserne i indskoling og mellemtrin og skolens praktisk/kreative og naturfaglige værksteder samles i den nuværende specialklassefløj.

    

   På nuværende tidspunkt søges der om en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr.

   Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver til udarbejdelse af projektforslag, tekniske undersøgelser, licitation m.v.

    

   Finansiering

   Forvaltningen bemærker at anlægsudgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget til formålet på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler, (helhedsplaner)”.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at der arbejdes med en anden placering af de ældste specialelever fra Finderuphøj Skole

    

   at alternativ helhedsplan for Finderuphøj Skole godkendes

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr. til kontoen ”Musik, motorik og samling – Finderuphøj Skole” med rådighed i 2015

    

   at anlægsbevillingen på de 850.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-01-2015

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 850.000 kr. til kontoen ”Musik, motorik og samling – Finderuphøj Skole” med rådighed i 2015

    

   at anlægsbevillingen på de 850.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler(helhedsplaner)

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver

    

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere at, der arbejdes med en anden placering af de ældste specialelever fra Finderuphøj Skole

    

   Den tilpassede helhedsplan inklusiv plan for tilkørsel og parkering for Finderuphøj Skole danner grundlag for udarbejdelse af projektforslaget.