Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 06-01-2015

Referat

Mødet hævet kl. 15.10

 • 1 Budgetopfølgning på baggrund af ledelsesinformation
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

     

   Ledelsesinformationen pr. 30. november 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 30. november 2014 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Budgetopfølgningen pr. 30. november 2014 blev taget til efterretning.

 • 2 Evaluering af arbejdet i Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Det siddende Børne- og Ungdomsudvalg tiltrådte den 1. januar 2014 og havde sit første møde 12. januar 2014. Udvalget har således nu virket det første år af valgperioden.

    

   Børne- og Ungdomsudvalgets ansvars- og kompetenceområder er overordnet fastlagt i styrelsesvedtægten for Viborg Byråd (§ 13).

    

   Det bærende princip har været, at Børne- og Ungdomsudvalget overordnet styrer udvalgets samlede ressortområder via fastlagte politikker m.v. Politikker, som vel at mærke initieres af udvalget selv. Kompetencen til at træffe beslutninger efter lovgivningen, i relation til det til udvalget hørende ressortområde, varetages således i praksis af Direktøren for Børn og Unge. Kompetencen hertil er selvsagt delegeret videre til chefer, afdelingsledere osv.

   Praksis kan derfor formuleres således, at det er Børne- og Ungdomsudvalget, der via overordnede målsætninger og politikker fastsætter de overordnede rammer for, hvordan det administrative niveau udmønter og udfører de politiske ønsker. I de tilfælde hvor denne praksis har givet anledning til tvivl (gråzoner), har sagerne været forelagt udvalget til særskilt beslutning.

    

   Fremtidigt samarbejde mellem politisk og administrativt niveau

   Det siddende Børne- og Ungdomsudvalg har nu fungeret i et år, og det er derfor hensigtsmæssigt at drøfte dels, hvordan samarbejdet har været i det forgangne år, dels hvordan det fremtidige samarbejde kan udvikles og måske også kvalificeres yderligere.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

    

  • Indstilling

   Direktøren Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter status for udvalgets første år.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup

   Samarbejdet mellem udvalg og forvaltning blev drøftet.

    

   Der blev givet udtryk for et gensidigt tilfredsstillende samarbejde.

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformanden har deltaget i:

   • KL: Politisk møde om skolereformen i Fredericia, 3. december 2014
   • Sundhedsspot i Odense, 9. december 2014
   • Møde med Viborg Lærerkreds, 10. december 2014

    

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Direktør Hans Henrik Gaardsøe

   ·        Orienterede om Social Indeks

   ·        Orienterede om udviklingen i ungdomskriminaliteten i Viborg Kommune, som viser at denne generelt er faldende

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen

   ·        Ny skoleleder på Vestervang Skole er ansat

   ·        Skolelederstillingen på Vestfjendsskolen genopslås

   ·        Besøg fra Poorvo i Finland

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen

   ·        Cita Amitzbøll er ansat som ny projektleder på TOPI fra 1. januar 2015 for en periode på 2 år

   ·        Besøg fra Ringsted Kommune omkring TOPI

   ·        Orienterede om den igangværende implementering af nyt pladsanvisningssystem (Nem-Plads)

   ·        Fødselstallet for 2014 endte på 936

    

    

   3. Kommende arrangementer

   • Tirsdag den 20. januar: Besøgsrunde i tidsrummet 08.00-15.30, (afbud fra Mads Panny)
   • 29. og 30. januar 2015 Børn og Unge Topmøde i Aalborg Kongres og Kultur Center
   • Tirsdag den 3. marts kl. 15.30-17.00: Møde med Handicaprådet
   • Mandag den 9. marts Fagkonference kl. 09.00-15.00 på Vissenbjerg Kro (program vedlægges som bilag)

   Tilføjet på mødet:

   Sundhedspot for 7-14 årige afholdes i marts måned i Odense (tidspunkt og program udsendes når det endelig foreligger)

    

   4. Projekt om skole/hal samarbejde vedr. understøttende undervisning. (Overordnet projektbeskrivelse vedlægges som bilag)

  • Bilag

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Orientering blev taget til efterretning

 • 4 Socialtilsyn Midts tilsynsrapporter for Minibo og Egeskovhus
  • Sagsfremstilling

   Socialtilsyn Midt har gennemført tilsyn med Minibo og Egeskovhus efter Lov om socialtilsyn.

   Nedenfor orienteres kort om tilsynet med de tre døgntilbud.

   Socialtilsyn Midt scorer døgntilbuddene på skalaen 1-5, hvor 1 er meget lav grad af opfyldelse, og 5 er meget høj grad af opfyldelse.

    

   Minibo

   Døgntilbuddet er godkendt.

    

   Uddannelse og beskæftigelse, gennemsnit: 4.8

   Selvstændighed og relationer, gennemsnit: 3.8

   Målgruppe, metoder og resultater, gennemsnit: 4.4
   Organisation og ledelse, gennemsnit: 5.0

   Medarbejderes kompetencer, gennemsnit: 3.0

   Økonomien kan ikke vurderes før næste år.

   Fysiske rammer, gennemsnit: 4.3

    

   Egeskovhus

   Døgntilbuddet er godkendt.

    

   Uddannelse og beskæftigelse, gennemsnit:4,5

   Selvstændighed og relationer, gennemsnit: 3,5

   Målgruppe, metoder og resultater, gennemsnit: 4,1
   Organisation og ledelse, gennemsnit:4,2

   Medarbejderes kompetencer, gennemsnit: 5

   Økonomien: 2

   Fysiske rammer, gennemsnit:4,3

     

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling i sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 5 Endelig godkendelse af sundhedsaftale 2015-2018
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger. Regionen er ansvarlig for udarbejdelse af en sundhedsaftale, i samarbejde med kommunerne, i hver valgperiode. Sundhedsaftalens formål er at medvirke til, at skabe sammenhæng og koordinering af patientforløb, som går på tværs af kommuner, hospital og almen praksis. Sundhedsaftalen dækker en række områder, blandt andet:

   -      Forebyggelse

   -      Behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering

   -      Børn og Unge

   -      Psykiatri

   -      IT

   -      Økonomi og kvalitet

    

   Høring

   Sundhedsaftalen for 2015-2018 var i efteråret til høring i regionens 19 kommuner. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede Viborg Kommunes høringssvar og i Børne- og Undervisningsudvalget blev høringssvaret godkendt af formanden. Derudover afgav ældrerådet og handicaprådet høringssvar.

   Høringssvarene førte til større fokus på borgere og pårørende samt økonomien ved opgaveoverdragelse. Tilrettet udkast til Sundhedsaftalen blev efterfølgende enstemmigt godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget.

    

   Den videre proces

   Sundhedsaftalen er nu til godkendelse i regionens kommunalbestyrelser og regionsrådet. 31.januar 2015 sendes den til sundhedsstyrelsen, hvorefter den godkendte sundhedsaftale træder i kraft 1. februar 2015

    

   Sundhedsaftalen er vedhæftet som bilag.

    

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   At sundhedsaftalen godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at sundhedsaftalen godkendes

 • 6 Sammenhængskraft på autismeområdet, Børn & Unge (orienteringssag).
  • Sagsfremstilling

   Der eksisterer i Viborg Kommune en række forskellige tilbud og indsatser til målgruppen børn og unge med autismespektrum vanskeligheder – og deres forældre. Disse tilbud ydes fra forskellige afdelinger/områder i og på tværs af Børn og Unge.

    

   Chefgruppen nedsatte i maj 2013 en referencegruppe, som fik til opgave at fremkomme med ideer til at opfylde målet om at optimere anvendelsen af ressourcer på autismeområdet med henblik på større sammenhæng.

    

   Under referencegruppen har der være nedsat tre arbejdsgrupper der har beskæftiget sig med: 

   • overgange
   • forældreinddragelse
   • kompetenceudvikling, kursusvirksomhed m.v.

   I arbejdsgrupperne deltog repræsentanter fra de forskellige faggrupper såvel som forældrerepræsentanter. De endelige anbefalinger har været sendt i høring i fælles-MED og i Handicaprådet, hvorefter enkelte ændringer er blevet indarbejdet og godkendt i november 2014.

    

   De væsentligste anbefalinger er:

   • Oprettelsen af et tværgående forum, bestående af repræsentanter der arbejder indenfor autismeområdet i Viborg Kommune og forældrerepræsentanter fra Landsforeningen for Autisme
   • Oprettelse af et aktivudvalg der skal planlægge, udvikle og afvikle kurser og andre aktiviteter for både forældre og fagpersonale
   • Oprettelse af et læringscenter for autisme, der skal dække hele området 0-18 år. Dette med udgangspunkt i en inkluderende praksis, hvor børn og unge så vidt muligt forbliver en del af det lokale fællesskab (almen børnehave og distriktsskole)

    

   De samlede anbefalinger kan findes i bilag 1: Sammenhængskraft på autismeområdet

    

   Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen deltager i behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at orienteringen om sammenhængskraft på autismeområdet tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Orienteringen om sammenhængskraft på autismeområdet blev taget til efterretning.

 • 7 Ny børnehave i Rødkærsbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Af budgetforliget for perioden 2015-2018 af 10. september 2014 er der indarbejdet følgende tillæg:

    

   Med baggrund i tillægget til budgetforliget blev der den 18. december 2014 afholdt dialogmøde med borgerne i Rødkærsbro. Viborg Kommune var repræsenteret ved formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Børne- og Ungdomsudvalget, Direktøren for Børn og Unge samt sekretariatschefen i Kultur, Service og Events.

    

   Der var på borgermødet entydig enighed om, at de afsatte anlægsmidler til ”Rødkærsbro-projektet” skulle anvendes til at bygge en ny børnehave i Rødkærsbro som erstatning for de to nuværende.

    

   Denne tilkendegivelse på borgermødet – sammenholdt med at projektet er optaget på investeringsoversigten – betyder at arbejdet med projekteringen nu kan igangsættes.

    

   På Investeringsoversigten for 2014 – 2017 er der afsat 1.014.000 kr. på dagtilbudsområdet til ”Ny børnehave i Rødkærsbro” og på Investeringsoversigten for 2015 – 2018 er der afsat henholdsvis 12.000.000 kr. i 2015 og 6.000.000 kr. i 2016 til formålet. Et samlet budget på i alt 19.014.000 kr. Det bemærkes, at der i 2014 er forbrugt 19.500 kr., hvorfor der er et rest rådighedsbeløb i 2014 på 995.000 kr.  

    

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.014.000 kr. Anlægsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med en ekstern rådgiver.

    

   De 2 daginstitutioner som sammenlægges er Rødkærsbro børnehave og Smørhullet i Højberg. Dette jf. budgetbemærkninger til budget 2014 – 2017.

   Den nye daginstitution forventes at have kapacitet til ca. 20 vuggestuebørn og 120 børnehavebørn.

    

   Dimensioneringen af institutionen er fastlagt ud fra de nyeste befolkningsprognoser, som beskriver udviklingen i antallet af 0-5 årige i Rødkærsbro Skoledistrikt. Befolkningsprognosen vedlægges som bilag 1.

    

   Finansiering 

   Anlægsbevillingen kan finansieres ved frigivelse af det rådighedsbeløb, som er optaget på Investeringsoversigten for 2014 til formålet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge forslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at Byrådet godkender etableringen af en nu børnehave

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.014.000 kr. til kontoen ”Ny børnehave i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2015, og at udgiften i 2015 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

    

   at Direktøren for børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at Byrådet godkender etableringen af en ny børnehave i Rødkærsbro

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.014.000 kr. til kontoen ”Ny børnehave i Rødkærsbro” med rådighedsbeløb i 2015, og at udgiften i 2015 finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

    

   at Direktøren for børn og Unge bemyndiges til at antage rådgiver.

 • 8 Puljer til renovering af legepladser på dagtilbud og skoleområdet (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Dagtilbud: 

   På Investeringsoversigten for 2015 og overslagsårene er der afsat rådighedsbeløb til ”Pulje til renovering af legepladser” på dagtilbudsområdet. Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:

    

   2015

   2016

   2017

   2018

   SUM

   1.999.000 kr.

   1.999.000 kr.

   1.499.000 kr.

   999.000 kr.

   6.496.000 kr.

    

   Skole: 

   På Investeringsoversigten for 2015 og overslagsårene er der afsat rådighedsbeløb til ”Pulje til renovering af legepladser” på skoleområdet. Der er budgetteret med følgende rådighedsbeløb:

    

   2015

   2016

   2017

   2018

   SUM

   999.000 kr.

   999.000 kr.

   999.000 kr.

   999.000 kr.

   3.996.000 kr.

    

   Det samlede rådighedsbeløb på henholdsvis 6.496.000 kr. og 3.996.000 kr. er afsat til renovering af legepladserne på dagtilbud og skoleområdet, som generelt er præget af nedslidning samt at mange af redskaberne, de sidste seks år, er nedtaget på grund af sikkerhedsmæssige problemer. Der vedlægges en samlet prioriteringslise med angivelse af hvilke legepladser der renoveres hvornår, med angivelse af hvilke midler, der er afsat hertil, jf. bilag. 1

   Udelivet bliver prioriteret højt i daginstitutionerne og skolerne, og der er stort behov for renovering af legepladserne, så de kan fremstå inspirerende og udfordrende for børnene.

    

   På nuværende tidspunkt søges om en anlægsbevilling på 1.999.000 kr. på dagtilbudsområdet og 999.000 kr. på skoleområdet. Anlægsbevillingerne søges med henblik på at, sende opgaverne i miniudbud samt efterfølgende påbegynde renoveringer af legepladserne.

     

   Anlægsbevillingerne foreslås i praksis forvaltet af henholdsvis dagtilbudschefen og skolechefen indenfor deres ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.

    

   Finansiering 

   Forvaltningen bemærker, at anlægsudgiftsbevillingerne kan finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til formålet.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

    

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.999.000 kr. til kontoen ”Pulje til renovering af legepladser” på dagtilbudsområdet med rådighed i 2015

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 999.000 kr. til kontoen ”Pulje til renovering af legepladser” på skoleområdet med rådighed i 2015

    

   at anlægsbevillingerne på 1.999.000 kr. og 999.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på Investeringsoversigten for 2015 til formålet

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.999.000 kr. til kontoen ”Pulje til renovering af legepladser” på dagtilbudsområdet med rådighed i 2015

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 999.000 kr. til kontoen ”Pulje til renovering af legepladser” på skoleområdet med rådighed i 2015

    

   at anlægsbevillingerne på 1.999.000 kr. og 999.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb som er optaget på Investeringsoversigten for 2015 til formålet

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

 • 9 Pulje til mindre ombygninger på dagtilbud og skole området (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Daginstitutionerne og skolerne har ofte behov for anlægsbeløb til udbedring af forskellige akut opståede større renoveringer samt mindre uforudsete anlægsopgaver.

    

   Anlægsudgiften på 2.000.000 kr. til daginstitutionerne og de 4.152.000 kr. til skolerne skal anvendes til akut opståede renoveringsopgaver, påbudte arbejdstilsynssager, mindre uforudsete anlægsopgaver samt på dagtilbudsområdet ombygninger af køkkenfaciliteter. Der vil blive tale om renoveringsopgaver, der ikke er omfattet af de forpligtigelser, som Ejendomme & Energi har ansvaret for.

    

   Anlægsudgifter til ovennævnte foreslås samlet i to puljer. Det i 2015 budgetterede rådighedsbeløb til anlægsopgaver på henholdsvis dagtilbudsområdet på 2.000.000 kr. og til skolerne på 4.152.000 kr. søges frigivet. 

    

   Puljerne foreslås i praksis forvaltet henholdsvis af dagtilbudschefen og af skolechefen indenfor dennes ansvarsområde efter bemyndigelse fra direktøren for Børn og Unge.

    

   Finansiering:

   Anlægsudgiften kan finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet, som er optaget på investeringsoversigten for 2015.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen og skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2015 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.152.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

       til kontoen ”Pulje skoler 2015”

    

   at anlægsbevillingen på 2.000.000 kr. og 4.152.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til formålet

    

   at anvendelsen af puljerne for 2015 godkendes

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015 til kontoen ”Pulje daginstitutioner 2015 incl. etablering af køkkenfaciliteter”

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.152.000 kr. med rådighedsbeløb i 2015

       til kontoen ”Pulje skoler 2015”

    

   at anlægsbevillingen på 2.000.000 kr. og 4.152.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2015 til formålet

    

   at anvendelsen af puljerne for 2015 godkendes

    

   at Direktøren for Børn og Unge bemyndiges til at forvalte puljerne

 • 10 Sags- proces- og tidsplan for fremtidens folkeskole i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:

    

   at der nedsættes et forum bestående af skoleledere, medarbejderrepræsentanter og forældrebestyrelsesrepræsentanter, som i samarbejde med forvaltningen udarbejder forslag til videre proces.

    

   at procesplanen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til godkendelse i mødet den 6. januar 2015

    

   Ovenstående repræsentanter har på to møder sammen med forvaltningen kommet med input til en procesplan for arbejdet med fremtidens folkeskole i Viborg Kommune.

   På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et nyt kommissorium, der beskriver opgavens indhold og indeholder et forslag til en tids- og procesplan. Procesplanen beskriver de aktiviteter, som arbejdsgruppen finder relevante i relation til de fortsatte politiske målsætninger:

    

   ·         Bevarelse af alle undervisningssteder

   ·         Bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn

   ·         Fokus på styrkelse af udskolingen

   ·         Fokus på styrkelse af ledelse 

    

   Et af de forhold arbejdsgruppen især har hæftet sig ved, er den afsatte tidramme, hvorfor udvalget anmodes om at drøfte denne.

    

   Tids- og procesplanen samt kommissorium er vedlagt som bilag. 

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at tidsplanen tages op til overvejelse

   at kommisoret godkendes

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-01-2015

   Fraværende: Eva Pinnerup, Stine Damborg Pedersen

   Kommisoret godkendes med den tilføjelse, at skolebestyrelserne inddrages parallelt og understøttes i processen.

    

   Processen skal munde ud i en strategiplan.

    

   Tidsplanen revideres således at strategiplanen forelægges til politisk beslutning i slutningen af 3. kvartal 2015.

    

   Det tilrettede kommissorium og den korrigerede tidsplan lægges ud på Viborg Kommunes hjemmeside ”Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune”