Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 30-09-2014

Referat

Der afholdes dialogmøde for Familie og Rådgivning i tidsrummet 12.15-13.15 Der afholdes temamøde om struktur og organisering på folkeskoleområdet i tidsrummet 13.15-13.45

 • 1 Tværgående sundhedspolitik - oplæg til vision, temaer og målsætninger
  • Sagsfremstilling

   Efter fagudvalgenes behandling af forslag til kommissorium for en tværgående sundhedspolitik i maj 2014 har Byrådet på mødet den 18. juni 2014 (sag nr. 11) godkendt kommissoriet.

    

   Den tværgående politiske gruppe med repræsentanter fra fagudvalgene mødtes efterfølgende den 25. juni 2014 og drøftede indledende vision og temaer for den tværgående sundhedspolitik. Projektgruppen har med afsæt heri arbejdet videre med oplæg for sundhedspolitikken.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede - som koordinerende udvalg - på mødet den 2. september 2014 (sag nr. 4) oplæg om vision, temaer og målsætninger for den tværgående sundhedspolitik for Viborg Kommune og fremsender hermed forslag til drøftelse i Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.  

     

   Som beskrevet i vedlagte forslag til sundhedspolitik (bilag 1) lægges op til følgende vision for sundhedspolitikken;

    

                      Viborg – den sunde kommune

   -      et fælles ansvar

   -      et personligt valg

    

   Endvidere foreslås sundhedspolitikken struktureret over følgende 4 temaer:

   ·         Sunde børn

   ·         Sunde livsforløb

   ·         Sunde fællesskaber

   ·         Tidlig og effektfuld indsats

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 2. september endvidere proces for de møder, hvor vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes med borgere og interessenter. Konceptet for borger- og interessentmøder er nærmere beskrevet i bilag 2, der vedlægges til orientering.

    

   Mødeplanen for borger- og interessentmøderne er:

   ·         Tirsdag den 4. november 2014, kl. 19.00: Plejecenter Åbrinken, Karup

   ·         Torsdag den 6. november 2014, kl. 19.00: Viften, Bjerringbro

   ·         Tirsdag  den 11. november 2014, kl. 19.00: Kultur- og Idrætscentret, Stoholm

   ·         Torsdag den 13. november 2014, kl. 19.00: Plejecenter Toftegården, Møldrup

   ·         Tirsdag den 18. november 2014, kl. 18.30: Sundhedscenter Viborg, Viborg, hvor

   Søren Dahl, kendt fra bl.a. Cafe Hack, vil indlede med foredraget; ”Det gode liv”.

    

   Forløbet med borger- og interessentmøder indebærer en mindre justering af tidsplanen for arbejdet med sundhedspolitikken, der dog fortsat vil være til endelig godkendelse i Byrådet før sommerferien 2015.

    

   Mødet i den tværgående politiske gruppe oprindeligt planlagt til den 29. oktober 2014 er flyttet til mandag den 8. december 2014, hvor det placeres i tilknytning til de politiske gruppemøder. I forlængelse af rokeringerne i Byråd og udvalg bør fagudvalgene genvurdere deres repræsentation i det tværgående udvalg, som hidtil har været:    

    

   ·         Klima- og Miljøudvalget:                  Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby

   ·         Teknisk Udvalg:                              Torsten Nielsen / Johannes F. Vesterby

   ·         Kultur- og Fritidsudvalget:               Samina Shah / Gudrun Bjerregaard

   ·         Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Åse Kubel Høeg / Søren Gytz Olesen

   ·         Børne- og Ungdomsudvalget:           Eva Pinnerup 

   ·         Ældre- og Sundhedsudvalget:          Alle

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller;

    

   at forslag til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken drøftes og godkendes med henblik på fremlæggelse på borger- og interessentmøderne i november.

    

   at udvalget drøfter, om der er ændringer i forhold til deltagelsen i den tværgående politiske gruppe.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Forslag til vision, temaer og målsætninger for sundhedspolitikken blev godkendt og fremlægges på borger- og interessentmøderne i november.

    

   Der blev ikke fundet anledning til at foretage ændringer i forhold til deltagelsen i den tværgående politiske gruppe.

 • 2 Evaluering af Børne- og Ungdomsudvalgets Studietur til Porvoo
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget var i dagene 7-10. september 2014 på studietur til Viborg Kommunes finske venskabsby Porvoo.

    

   Formålet med turen var, at udvalget kunne danne sig et indtryk af de finske forhold, systemer og metoder indenfor skoler, dagtilbud samt familie og rådgivning. Dette selvsagt primært for – på det politisk strategiske niveau – at indhente inspiration til eventuelt nye tiltag og nyde måder at forvalte Børn og Unge området på i Viborg Kommune.

    

   Besøget indeholdt en række besøg i de forskellige forvaltninger i Porvoo, med særlig fokus på udsatte området.

    

   Der ønskes med dette punkt en evaluering af studieturen i bred forstand, med særlig fokus på hvilke konkrete forhold vi kan lade os inspirere af og eventuelt arbejde videre med i Viborg Kommune. Tilgangen i denne forbindelse kunne være: Hvad kan Viborg Kommune lære af Porvoo og vice versa.

    

   Umiddelbart kan følgende konkrete forhold noteres som eventuelle inspirationspunkter:

    

   ·        Skolelæge til alle børn hvert år

   ·        Gennemgribende plan for børn der ikke kommer i skole

   ·        Kunstskolen

   ·        Forskellige specialist hold, som hjælper skolerne/lærerne med børn i problemer

    

   Der ønskes med dette punkt en foreløbig drøftelse og evaluering af studieturen.

    

   Efter den gennemførte evalueringsproces udarbejdes en samlet evalueringsrapport.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at studieturen evalueres med udgangspunkt i hvad Viborg Kommune kan lære af Porvoo og vice versa

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Studieturen blev evalueret og Børne- og Ungdomsudvalget fremkom med en række input, som forvaltningen anmodes om at arbejde videre med

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer

   Udvalgsformanden:

   Orienterede om processen vedr. revisionsrapporten og håndteringen af denne

    

    

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Orientering om status på tilsynsreformen, herunder samarbejdet med Social Tilsyn Midt v/Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen

    

   3. Status på arbejdet med ungestrategi v/Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen

    

   4. Offentligt (borger)møde med BUU og Danske Handicaporganisation (DH-Viborg) om inklusion. Mødet afvikles torsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.30-21.00 i Multisalen på Viborg Rådhus.

    

   Udkast til program for aftenen vedlægges som bilag 1

    

   5. Kommende arrangementer

   Besøgsrunde: Tirsdag den 7. oktober 08.00 – 15.00. Afgang med bus fra Viborg Rådhus kl. 08.00 

   Møde med Fælles-MED: Tirsdag den 7. oktober kl. 15.00-16.30, Multisalen, Viborg Rådhus 

   Fælles møde onsdag den 8. oktober kl. 16.00-17.00 (forud for Byrådsmødet) med Udvalget for Uddannelse, handel og innovation (UUHI) samt Social- og arbejdsmarkedsudvalget (SAU) vedr. afholdelse af en uddannelses boot camp.

    

   6. Status på arbejdet med frivillighed. Der vedlægges et notat fra Frivillighedskoordinator Lone Bjerre Josefsen, vedlægges som bilag 2

    

   7. Orientering om ansøgning Sundhedsministeriets pulje til sårbare gravide v/Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen. Ansøgningen vedlægges som bilag 3

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at orienteringerne tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Orienteringerne blev taget til efterretning

 • 4 Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2015-2018
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Region Midtjylland har i samarbejde med repræsentanter for de 19 kommuner og praktiserende læger, udarbejdet udkast til Sundhedsaftalen 2015-2018. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet er, at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af kommuner, praktiserende læger og hospitaler. Sundhedsaftalen gælder for områderne: Psykiatri, somatik, sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering, behandling, patientsikkerhed m.v. Som noget nyt er der også fokus på indsatser i relation til beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Der skal udarbejdes en sundhedsaftale for hver valgperiode.

    

   Udkast til høringssvar vedrørende Sundhedsaftalen for 2015-2018 behandles på udvalgsmøder i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   Udkast til Sundhedsaftale 2015-2018

   Sundhedsaftalekomplekset består af:

   -    En politisk aftale, som fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

   -    Sundhedsaftalen, som er den operationelle del, hvor målsætninger, aftaler og opgavefordeling tydeliggøres

   -    Delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og som videreføres fra forrige aftaleperiode eller som udvikles fremadrettet.

   -    Værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, som kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

    

   Udkast til Sundhedsaftale og en politisk aftale fremgår af bilag 1.

    

   Sundhedsaftalens hovedformål er, udover at angive en fælles retning for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, at sikre sammenhæng mellem kommunernes sundhedspolitikker, KKR-målsætningerne og regionens sundhedsplan.

    

   De bærende visioner for sundhedsaftalen er:

   1. Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser
   2. Sundhedsløsninger tæt på borgeren
   3. Mere lighed i sundhed

   Derudover indgår:

   • fokus på kvalitet
   • innovation
   • økonomi
   • forskning
   • kompetenceudvikling

   som gennemgående temaer i sundhedsaftalen.

    

   Det videre forløb

   Der er høringsfrist for samarbejdsparterne mellem den 9. september 2014 og den 29.oktober 2014. Sundhedsstyregruppen vil på mødet den 24. november 2014 behandle høringssvar samt et forslag til et endeligt aftalekompleks. Dette vil herefter blive sendt til endelig behandling i region og kommuner i december 2014 og januar 2015.

    

   Forvaltningen foreslår endvidere, at sundhedsaftalen sendes i høring i Handicaprådet

    

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter udkast til sundhedsaftale 2015-2018, herunder eventuelle kommentarer til Viborg Kommunes høringssvar,   

    

   at udkast til sundhedsaftale 2015-2018 sendes i høring i Handicaprådet

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Forvaltningen anmodes om – i samarbejde med de øvrige forvaltninger – at udarbejde udkast til høringssvar.

   Udvalgsformanden bemyndiges til at godkende høringssvaret

    

   Udkast til Sundhedsaftale sendes i høring i Handicaprådet

 • 5 Socialministeriets pulje: Tidlig Indsats - Livslang Effekt
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Regeringen, Venstre, Konservative og SF har afsat 280 mio. kroner over fire år til en forebyggelsespakke, der skal styrke den tidlige og forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Midler udbydes nu i form af forebyggelsespakken Tidlig Indsats - Livslang Effekt.

    

   Sagen indeholder – grundet de respektive fagfelter indenfor hvilke der kan søges midler – en række ”tunge” fagtermer. Med henblik på at imødegå dette, er der udarbejdet et faktaark til denne sag, der vedlægges som bilag 1.

    

   Tidlig indsats inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område

   I erkendelse af, at jo tidligere børn og unge får hjælp, jo bedre er effekten, så er tidlig indsats et omdrejningspunkt for indsatserne inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Sundhedsfremme og tidlig indsats indgår som fokusområde i den kommende Børne- og Ungdomspolitik Lys i Øjnene. Derudover er modellen for tidlig opsporing og indsats (TOPI) også et udtryk for, hvordan tidlig indsats realiseres. TOPI er implementeret i dagtilbud og udbredes på nuværende tidspunkt i skolerne. Som følge heraf vurderes Tidlig Indsats - Livslang Effekt at være relevant som videreudvikling og understøttelse af initiativerne for børn og unge i Viborg Kommune.

    

   Muligheder i Tidlig Indsats - Livslang Effekt

   Forebyggelsespakken indeholder en række muligheder, herunder: 

   • Partnerskab med Socialstyrelsen om at omlægge og nytænke indsatsen for udsatte børn og unge med på at opnå en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats
   • Konkrete initiativer og indsatser, som alle kommuner kan søge om deltagelse i, bl.a.:
    • Familierettede indsatser, fx De Utrolige År baby og tumlinge, funktionel familieterapi og KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported)
    • Indsatser inden for dagtilbud, fx De Utrolige År dagpleje, vuggestue og børnehave, model for tidlig opsporing og VIDA (vidensbaseret indsats over for børn i dagtilbud)
    • Indsatser målrettet fritid, fx fritidspas og metorkommune for fritidspasordningen
   • Pulje til at styrke indsatsen for målgruppen og samtidig styrke det strategiske samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer

   Forvaltningen anbefaler, at Viborg Kommune ansøger om, at:

   • Indgå som partnerskabskommune
   • Afprøve De Utrolige År på nye områder
   • Afprøve vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA)
   • Blive mentorkommune for fritidspasordningen

   Frist for ansøgningerne er 1. oktober 2014.

    

   Familie- og Rådgivningschef Mette Andreassen og dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender ansøgningerne

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Ansøgningerne godkendt

 • 6 Ansøgning om navn til daginstitution ved Stokrosevej til "Bulderby"(beslutningssag)
  • Sagsfremstilling

   Områdelederen har pr. mail den 18. september 2014, anmodet om navn til den nye daginstitution, som er under opførelse ved Stokrosevej, på adressen Guldblommevej 2, Viborg.

   Områdelederen og lederteamet ønsker, at den nye daginstitution pr. 1. oktober 2014 kommer til at hedde: ”Bulderby”, mulighedernes landsby.

    

   Navneændringen er blevet godkendt af områdebestyrelsen den 17. september 2014.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at den nye daginstitution på Guldblommevej 2, pr. 1. oktober 2014, kommer til at hedde ”Bulderby”, mulighedernes landsby

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Det godkendes, at den nye daginstitution på Guldblommevej 2, pr. 1. oktober 2014, kommer til at hedde ”Bulderby”

 • 7 Endelig stillingtagen til nedlæggelse af Mathildes Børnehus på baggrund af høring
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på møde d. 2. september 2014 forslag om nedlæggelse af Mathildes Børnehus. På mødet blev det besluttet at sende forslaget til høring i områdebestyrelsen og berørte MED-udvalg.

    

   Høringssvar

   Der er nu modtaget høringssvar fra områdebestyrelse og MED-udvalg, og svarene er opsummeret i nedenstående:

    

   Områdebestyrelsen i område Nord og et enigt MED-udvalg støtter Børne- og Ungdomsudvalgets forslag om nedlæggelse af Mathildes Børnehus. Dette begrundes i de ledelsesmæssige, økonomiske, faglige og arbejdsmiljømæssige udfordringer der er i den nuværende drift af Mathildes Børnehus.

    

   Begge parter anbefaler, at nedlæggelsen af Mathildes Børnehus sker pr. 31. december 2014 med begrundelse i hensynet til personalets arbejdsmiljø samt til børnene og forældrene.

    

   De indkomne høringssvar og sammenfatningen heraf fremgår af bilag 1.

    

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvarene træffer endelig beslutning om eventuel indstilling til Byrådet om nedlæggelse af Mathildes Børnehus

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget i fald der træffes beslutning om indstilling til Byrådet om nedlæggelse af Mathildes Børnehus indstiller tidspunkt for nedlæggelsen

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   At Mathildes Børnehus nedlægges

   At lukningen finder sted pr. 31. december 2014

    

   Claus Clausen og Karin Clemmensen tilkendegiver at lukningen skal ske fra 1. juli 2015

    

   Gudrun Bjerregaard ønsker følgende meningstilkendegivelse anført:

   ”Jeg er imod lukning af Mathildes Børnehus. Såfremt der er et flertal i BUU for en lukning af Mathildes Børnehus, skal det tidligst ske pr. 1. juli 2015, og der skal gives mulighed for at oprette en ny selvejende institution bl.a. ved overtagelse af børnehuset på lempelige vilkår”

 • 8 NemPlads - Nyt pladsanvisningssystem på dagtilbudsområdet
  • Sagsfremstilling

   Når Børn og Unge fra januar 2015 indfører et nyt pladsanvisningssystem, NemPlads, bliver det lettere for forældrene at få et overblik over ledige pladser i kommunen - både i dagplejen og daginstitutionerne.

    

   NemPlads kan bedst sammenlignes med et bookingsystem, der anvendes i en biograf, hvor man kan bestille et bestemt sæde til en bestemt forestilling. I NemPlads kan forældre selv finde og booke en ledig dagpleje- eller institutionsplads på Viborg Kommunes hjemmeside.

    

   Med NemPlads er det muligt at booke pasning til sit barn i det øjeblik det nyfødte barn har fået et cpr.nr. Forældre har herefter mulighed for at tilrettelægge barnets pasning i dagtilbud helt frem til skolestart.

    

   NemPlads indebærer, at det nuværende ventelistesystem ikke længere er aktuelt, da forældrene med det samme ved, hvor og hvornår deres barn skal starte i dagpleje eller daginstitution.

    

   NemPlads har indbygget den særlige søskendefordel, der kendes i dag og endvidere er det muligt administrativt at opprioritere børn med særlige behov

    

   Hvis forældrene ikke umiddelbart kan få plads i ønskedagtilbuddet, kan de vælge at skrive deres barn på en ønskeliste til dette dagtilbud.

    

   I de forholdsvis sjældne tilfælde, hvor der opstår en ikke forudset ledig plads, hvis et barn udmeldes før det har alderen til at rykke til næste pasningstilbud, kan denne plads tildeles et barn fra ønskelisten. Rækkefølgen på ønskelisten er i dette system bestemt af, hvornår barnet er booket – det barn der er booket først står øverst på ønskelisten.

    

   NemPlads kan sættes op til at håndtere ønskelisten på to forskellige måder:

    

   1.    Der sendes et advis ud til alle forældre med børn på ønskelisten om, at der nu er en ledig plads i det ønskede dagtilbud, som forældrene kan booke. Den, der kommer først, får pladsen. 

   2.    Der sendes et advis ud til forældrene til det øverste barn på ønskelisten. Disse forældre har nu 24 timer til at afvise tilbuddet eller booke pladsen før tilbuddet går videre til det næste barn på ventelisten osv.

    

   Der fremstår således to muligheder for håndtering af ønskelisten. Forvaltningen anbefaler at mulighed 2 vælges, så de borgere (forældre), der har stået længst på ventelisten tilbydes pladsen først.

     

   Dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at mulighed 2 (Der sendes et advis ud til forældrene til det øverste barn på ønskelisten. Disse forældre har nu 24 timer til at afvise tilbuddet eller booke pladsen før tilbuddet går videre til det næste barn på ventelisten) vælges til at administrere ønskelisten efter

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at mulighed 2 (Der sendes et advis ud til forældrene til det øverste barn på ønskelisten. Disse forældre har nu 24 timer til at afvise tilbuddet eller booke pladsen før tilbuddet går videre til det næste barn på ventelisten) vælges til at administrere ønskelisten efter

 • 9 Høring angående skolebusruter blandt skolebestyrelser
  • Sagsfremstilling

   Ifølge § 4 i bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.”

    

   Der er på denne baggrund gennemført en høring blandt de skoler, hvis elever transporteres med bus, enten i form af de lukkede ruter tilrettelagt af Viborg Kommune eller de åbne ruter tilrettelagt af Midttrafik.

    

   Høringen er gennemført med frist i skoleåret 14/15. Den konkrete planlægning af kørslen finder sted så sent som muligt i det foregående skoleår af hensyn til til- og fraflytning og skemalægning, at det i praksis er umuligt at gennemføre en høring før det nye skoleårs start. Skolerne er i høringen blevet gjort opmærksom på, at uhensigtsmæssigheder i forhold til den daglige drift naturligvis bør signaleres og løses løbende.

    

   Flere skolebestyrelser beklager, at man udnytter den mulighed for op til 60 minutters transport, som er fastsat i serviceniveauet (jf. bilag 1). Det opleves som lang transporttid set i lyset af den længere skoledag. Flere skolebestyrelser finder også, at der er dårligt samspil imellem transporten og skolernes ringetider. Det beklages enten, at der er ventetid i forbindelse med transporten eller, at skoledagen skal starte sent på grund af transporten. Begge forhold begrænser mulighederne for undervisnings- og fritidstilbuddet og indskrænker familielivet.

    

   De øvre grænser for transporttid og samspillet imellem transport og ringetider indgår som en del af drøftelsen af serviceniveauet i det kommende udbud af skolekørsel. Det indstilles derfor, at forvaltningen giver en konkret tilbagemelding til de enkelte skolebestyrelser på baggrund af drøftelserne i denne sag og på baggrund af mulighederne for tilpasning i indeværende skoleår og det aktuelle serviceniveau.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget – med afsæt i de indkomne høringssvar – drøfter det aktuelle serviceniveau og serviceniveauet som beskrevet i det kommende udbud

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Det aktuelle serviceniveau og serviceniveauet i det kommende udbud blev drøftet

 • 10 Serviceniveau i forbindelse med kommende udbud af borgerrettet kørsel
  • Sagsfremstilling

   I Økonomiaftalen for 2014 blev det aftalt, at kommunerne på kørselsområdet skal finde besparelser for 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i 2017. Viborg Kommune har i budgettet for 2014-2017 indlagt besparelser, der i de første tre år overstiger andelen af potentialet på landsplan. Heri indgår, at der fra 2015 forventes realiseret en helårsbesparelse på 1,6 mio. kr. gennem det kommende udbud.

    

   I Viborg Kommune har befordring af forskellige grupper af borgere i de seneste år været reguleret gennem en række kontrakter. Således varetages f.eks. hovedparten af skolebuskørslen af busvognmænd, som har indgået 5-årige kontrakter, der udløber i juli 2015. De øvrige kontrakter (primært specialskolekørsel og ældrekørsel) er gennem de seneste år blevet forlænget med henblik på at kunne gennemføre et stort tværgående udbud af al borgerrettet kørsel i Viborg Kommune med kontraktstart den 1. august 2015.

    

   Baggrunden for at gennemføre et samlet udbud er bl.a. de anbefalinger, som blev givet af konsulentfirmaet A2 i 2011. Forklaringen på de relativt dyre kontrakter vedrørende lukket skolebuskørsel var bl.a. lille kørselsvolumen i mange af kontraktpakkerne samt et højt og ofte lokalt fastlagt serviceniveau.

    

   Forvaltningen har analyseret forskellige mulige tiltag til justering af gældende serviceniveauer. Analysen tyder på, at det klart største potentiale blandt disse kan findes ved at lave differentierede mødetidspunkter på naboskoler, så de(n) samme bus(ser) kan bruges til at befordre elever på to skoler. Dette vil i praksis betyde, at elever på én skole skal påbegynde undervisningen kl. 7.30 og på naboskolen kl. 8.30. Hjemkørslen vil blive rykket tilsvarende. Ringetiderne kan fastsættes centralt, efter høring af skolebestyrelserne. Mulighed for centralt fastlagte ringetider vil også gælde specialskolerne/-afdelingerne. Differentierede ringtider vil også øge muligheden for koordinering med de åbne busruter og dermed mindske behovet for lukket skolebuskørsel.

    

   Derudover giver bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen mulighed for op til en times ventetid på skolen i forbindelse med befordring både før og efter skoletid. Bekendtgørelsens rammer udnyttes i begrænset omfang i dag, og en øget brug vil kunne bibringe den fremtidige befordring en hensigtsmæssig fleksibilitet.

    

   Tilsammen forventes disse to justeringer – alt andet lige – at kunne medføre et rationale på op til 1,1 mio. kr. Det er formodningen, at de øvrige 0,5 mio. kr. kan tilvejebringes ved at udbyde færre pakker med større volumen. Det er efter forvaltningens vurdering afgørende for indfrielse af det rationale, som allerede er indregnet i budgettet, at der gives mulighed for differentierede mødetidspunkter og længere ventetid.

    

   Ud over ovennævnte forslag om differentierede ringetider og mulighed for længere ventetid på skolerne foreslår forvaltningen følgende forhold vedrørende serviceniveau:

    

   ·    Egenbefordring til opsamlingssted: Det foreslås, at kørselsberettigede skolebørn kan kræves at skulle transportere sig op til den samme afstand, som udløser kørselsberettigelsen, til et opsamlingssted. I dag er det halvdelen af distancen.

   ·    Transporttid: Borgerne fortsat må have maksimalt en times transport (ombordtid) pr. vej pr. dag.

   ·    Samkørsel: Ældre og børn transporteres ikke i samme køretøjer. Samkørsel med borgere, der befordres efter forskellige afregningsformer, finder heller ikke sted.

   ·    Seler og fastspænding: Der stilles fortsat ikke krav til seler og fastspænding i storbusser. Kørestole m.v. skal kunne fastspændes.

   ·    Faste chauffører: Det tilstræbes, at vognmanden benytter samme chauffør på ruterne. Dog går fleksibilitet i ruteplanlægningen forud for dette.

   ·    Køretøjernes alder: Der stilles ikke krav til køretøjernes alder, dog skal de hele tiden opfylde de gældende lovbestemte krav.

   ·    Tilskud til vinterbuskort: Viborg Kommune giver tilskud til køb af buskort i vinterhalvåret fra 1. november til og med 31. marts. Denne regel bør gælde ensartet for alle skoler, hvilket betyder, at særordningerne for Overlund og Hald Ege Skoler vedtaget i gl. Viborg Kommune ophæves.

        

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive forelagt det samlede udbudsmateriale på mødet den 10. december 2014. Offentliggørelse af udbudsmaterialet vil ske i januar 2015, og nye kontrakter forventes underskrevet primo april 2015 med henblik på kontraktstart den 1. august 2015.

    

   Det forudsættes, at der vil ske udligning i budgetterne, såfremt det kommende udbud fordyrer ét politikområde til gengæld for en endnu større besparelse på andre områder.

    

   Chefgruppen for Børn & Unge deltager i udvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter følgende forslag til serviceniveau

    

   ·         Mulighed for centralt fastlagte differentierede ringetider.

   ·         Øget brug af muligheden for op til en times ventetid før og efter skolestart/-afslutning.

   ·         Mulighed for krav om egentransport op til samme afstand, som udløser kørselsberettigelse.

   ·         Maksimalt en times transporttid hver vej.

   ·         Ældre og børn transporteres ikke i samme køretøj.

   ·         Intet krav om seler og fastspænding i storbusser. Kørestole m.v. skal kunne fastspændes.

   ·         Intet krav om faste chauffører, men det tilstræbes.

   ·         Intet krav til køretøjernes alder.

   ·         Harmonisering af tilskud til vinterbuskort

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Ringetiderne ligger mellem 07.45 – 08 15, med mindre skolebestyrelserne beslutter noget andet udenfor det givne interval

    

   Vinterbusordningen harmoniseres

    

   Der åbnes op for muligheden for, at ældre og børn kan tranporteres i samme bus

    

   Børne- og Ungdomsudvalget ønsker herudover ikke at ændre på serviceniveauet for de øvrige i sagen anførte parametre

 • 11 Orientering om forsøg med omlægning af fritidsvejledning og fritidspas (Orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Formålet med Fritidsvejledningen i Viborg Kommune (projekt Move it) er ud fra en inkluderende praksis at øge det enkelte barns/den unges sundhed, trivsel og sociale netværk gennem et aktivt fritidsliv. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med generelle trivsels- og adfærdsproblemer (målgruppe A) samt børn og unge med ADHD, psykiske handicaps eller andre adfærdsmæssige problemer (målgruppe B). Der er tre fritidsvejledere ansat ved Viborg Kommune.

    

   Over en tre årig periode (august 2011 – august 2014) har Move it fået henvist 648 målgruppe A og B børn/unge (i ansøgningen var målsætningen cirka 450 børn/unge i den fireårige projektperiode). 70 procent har været aktive i minimum seks måneder, mens 55 procent har været aktiv i minimum tolv måneder. Derudover har fritidsvejlederne deltaget aktivt i såvel individuelle specialtilbud – som særligt designede klasseindsatser.

    

   Kombinationen af antal henviste børn fra fagpersoner, administration samt en fortsat stor efterspørgsel på fritidsvejledning har betydet, at fritidsvejlederne har fået mindre tid til hvert enkelt barn og dermed fået sværere ved at skabe den vigtige, tætte relation. Konsekvensen af dette er, at særligt målgruppe B og de børn/unge, som har behov for flere besøg i fritidsforeninger med fritidsvejlederen, har sværere ved at blive inkluderede i foreningerne og desværre falder fra.

    

   Ny indsats

   Grundet ovenstående har fritidsvejlederne over tid arbejdet med at udvikle og samtidig sikre kvaliteten af deres tilbud.

   Dette har resulteret i følgende forsøgsprojekt: Der etableres fra efterår/vinter 2014 og resten af skoleåret en forsøgsperiode med seks udvalgte skoler, hvor fritidsvejledningen udføres decentralt på skolerne to timer ugentligt af en klubpædagog/lærer (fritidsguider).

    

   De udvalgte skoler får hovedansvaret for målgruppe A, mens de centrale fritidsvejledere har hovedansvaret for målgruppe B. Derudover tilknyttes der et lokalt frivillig korps (5-6 personer – de såkaldte fritidsvenner), hvis formål for eksempel kan være at introducere barnet/den unge til foreningen, og om nødvendigt følge med barnet til aktuelle fritidsaktivitet. De centrale fritidsvejledere står for ”uddannelse”, vejledning og løbende sparring med skolernes fri-tidsguider.

    

   Formålet med en fritidsguide på skolerne og det dertilhørende korps af fritidsvenner er at skabe et bedre udgangspunkt for det enkelte barn – og altid med den tætte relation i fokus. Det nye initiativ skaber flere varme hænder og derigennem en forøget mulighed for et aktivt fritidsliv for gruppen af børn og unge i en udsat livsposition. Som en ekstra gevinst er fritidsguidefunktionen og det frivillige korps med til at forstærke det lokale samarbejde mellem frivillige, skole og foreninger.

    

   De tre centrale fritidsvejledere vil fortsat fungere som hidtil som fritidsvejledere på kommunens resterende skoler. Det vil sige skabe kontakt med foreninger, udvikle nye foreningstilbud, køre længerevarende forløb med særlige målgrupper samt hjælpe de enkelte skoler med at leve op til den del af skolereformen, som omhandler samarbejdet med fritidslivet.

    

   Ressourcer

   Ressourceforbruget for de involverede skoler afholdes inden for skolernes eksisterende budgetter. Der er tale om ressourceforbrug på to timer ugentligt - svarende til en omkostning på 23.000 kr./årligt.

    

    

    

   Videre proces

   På baggrund af de opnåede erfaringer med forsøgsprojektet, der afsluttes med udgangen af skoleåret 2014/15, vil der blive udarbejdet en evaluering med henblik på eventuel fremsættelse af et forslag til permanent omlægning af indsatsen.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Orienteringen taget til efterretning

 • 12 Analyse og struktur på skoleområdet
  • Sagsfremstilling

   På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. januar 2014 (sag nr. 13) besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en analyse af struktur og organisering på skoleområdet. Efterfølgende godkendte Børne- og Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 et kommissorium med beskrivelse af en proces med involvering af relevante interessenter. Samtidig besluttede udvalget, at der ikke vil skulle nedlægges undervisningssteder.

    

   Siden har det været gennemført en proces, der på forskellig vis har involveret relevante interessenter. Senest har Børne- og Ungdomsudvalget afholdt temadrøftelser, hvor såvel generelle muligheder som specifikke scenarier har været drøftet.

    

   På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2014 (sag 7), drøftede udvalget tids- og procesplanen med henblik på at sikre tid og mulighed for at indgå i dialog med skolerne om den fremtidige struktur på og organisering af skoleområdet.

    

   Følgende målsætninger skulle danne grundlag for den videre dialog med skolerne:

   · bevarelse af alle undervisningssteder

   · bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn

   · fokus på styrkelse af udskolingen

   · fokus på styrkelse af ledelse

    

   I forlængelse af udvalgets beslutning på mødet den 2. september har der den 23. september 2014 været afholdt dialogmøde med skolerne (bestyrelses-, ledelses- og medarbejderrepræsentanter), om de fire målsætninger og de organisatoriske og strukturelle drøftelser udvalget havde haft i denne forbindelse. 

   Med indbydelsen til mødet fulgte et materiale, som beskrev forskellige muligheder.

    

   De mange input fra dialogmødet den 23. september 2014 er – sammen med det udarbejdede materiale - indarbejdet i bilag 1, (vedlægges), og kan således danne grundlag for den videre proces. Oplæg fra dialogmødet vedlægges som bilag 2.

    

   I punktform oplistes her hovedpointerne fra dialogmødet:

   ·        Muligheder for samling af skoleadministrationer i større og mere bæredygtige enheder

   ·        Bekymring for og usikkerhed om fælles ledelse på skolerne i større distrikter –demokratisk underskud i bestyrelserne

   ·        Opbakning omkring enhedsskolen

   ·        Opfordring til at arbejde med udvikling af forpligtigende samarbejde

   ·        Generel opbakning til udvalgets målsætninger

   ·        Opmærksomhed på kommunens geografiske forskelligheder og dermed forskellige løsninger

   ·        Bekymring over længere transporttider

   ·        Fokus på indhold frem for struktur og organisering 

    

   I forhold til de opstillede mål kan der fra dialogmødet skitseres følgende:

   1. Der er generelt opbakning til at alle undervisningssteder fastholdes

   2. Der er generelt opbakning til at nærhed til skole er vigtigt i forhold til de mindste børn

   3. Der er generelt opbakning til at udskolingen skal styrkes. Styrkelsen skal ses i sammenhæng med de differentierede muligheder, der er, i de forskellige dele af kommunen

   4. Der blev givet udtryk for, at forpligtende samarbejde på tværs af skoler, kunne være en mulighed, og at der evt. kunne ses nærmere på en 9. klasse skole.

   5. Generel opbakning til styrkelse af ledelsen, men usikkerhed om, der med en områdemodel, ville være ledelse tæt på medarbejderne. Opbakning til styrkelse af de administrative funktioner

    

   På baggrund heraf opstilles to mulige spor i forhold til den videre proces. Begge spor tager udgangspunkt i, at samarbejdet mellem skoler foregår i et antal nærmere definerede områder.

    

   Spor A: Forpligtigende fællesskaber mellem skoler i afgrænsede geografiske områder.

   Dette vil imødekomme følgende af de 4 angivne målsætninger:

   · bevarelse af alle undervisningssteder

   · bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn

   · fokus på styrkelse af udskolingen

    

   Til gengæld ses nogle udfordringer i forhold til målsætningen omkring styrkelse af ledelse.

     

   Spor B: Fællesskab i nye skoledistrikter.

   Dette vil imødekomme alle de 4 angivne målsætninger:

   · bevarelse af alle undervisningssteder

   · bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn

   · fokus på styrkelse af udskolingen

   · fokus på styrkelse af ledelse

    

   Fælles for spor A og spor B er, at ansvaret for den endelige udformning i vid udstrækning lægges ud til skolerne i de beskrevne fællesskaber.

    

   Desuden vil muligheden for samling af administration i større og mere bæredygtige enheder fortsat være muligt i både spor A og B.

    

   Processen for spor A og Spor B begynder med fastlæggelse af, hvilke skoler der hører sammen.

   Det bemærkes at spor B – der medfører ændring af skoledistrikter - forudsætter en byrådsbeslutning.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at det udarbejdede materiale fra dialogmødet danner grundlag for den videre proces, herunder den reviderede tids- og procesplan

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Sagen udsættes

 • 13 Udflytning af Rosenvængets Skole til Rørsangervej (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med fundet af PCB på Rosenvængets Skole er det besluttet at flytte skolen til eksisterende lokaler på Spættevej og Rørsangervej samt at opstille midlertidige pavilloner på Rørsangervej (bilag 1)

    

   Der henvises til Børne- og Ungdomsudvalget møde den 02.09.2014 (sag nr. 11) hvor licitationsformen i forbindelse med ombygning m.v. blev godkendt.

    

   Efterfølgende har KPF Arkitekter udarbejdet et overslag over håndværkerudgifter m.v. i forbindelse med ombygning og opstilling af pavilloner(bilag 2).

    

   Opstilling og levering af pavilloner samt leje i max. 3 år

   3.410.000

   Ombygning af ca. 1.000 m2 Ekkohøj samt etablering ny parkeringsplads

   2.890.000

   Ombygning af ca. 420 m2  Søndergaard

   1.675.000

   Uforudsete udgifter – installering IT, rengøring og flytteudgifter

   500.000

   Omkostninger – rådigiverhonorar til arkitekt, ingeniør, landinspektør m.v.

    

   845.000

    

   9.320.000

     

   Ombygningen af Ekkohøj samt opførelse af pavilloner forventes færdig 23. december 2014, således at bygningerne er klar til indflytning i juleferien.

   Ombygning på Spættevej kan først gå i gang, når klubben er flyttet ud og forventes først færdig 1. februar 2015.

    

   Tidsplanen for ombygning og opførelse af pavilloner er meget presset med kort udbudsperiode. Licitation i uge 41 og 42 samt meget kort frist for kontrahering og opstart af byggerierne (bilag 3).

    

   Den meget pressede tidsplan bevirker, at det er nødvendigt at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

    

   Finansiering

    

   Da der er tale om en akut opstået situation med udflytningen af Rosenvængets Skole, er der ikke på budget 2014 afsat midler til opgaven. Det har derfor været nødvendigt at finde finansiering fra ikke forbrugte midler på anlægsprojekter på skoleområdet samt anlægsbevillinger, der ikke er søgt fri endnu.

    

   Det første års leje for 2015 på 1 mio. kr. indgår i anlægsbudgettet og finansieringen af lejeudgiften for 2016 og 2017 på 2 mio. kr. overvejes i forbindelse med budget 2016 og overslagsårene.

    

   Forslag:

    

   Finderuphøj Skole – indskoling/mellemtrin – et forventet mindre forbrug pga. usædvanlig god licitation og meget få uforudsete udgifter

   3.000.000

   Vestervang Skole – 2 klasseklynger – forventet mindre forbrug

   600.000

   Pulje skoler 2014 – forventet mindre forbrug

   Pulje skoler 2014 – ikke frigivne midler

   1.008.000

   712.000

   Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014 – ikke søgt fri

   2.000.000

   Lejeudgift 2016 og 2017 – budget 2016 og overslagsårene

   2.000.000

    

   9.320.000

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Udflytning af Rosenvængets Skole”

    

   at anlægsudgiften på 7.320.000 kr. i 2014 finansieres ved

   • at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Finderuphøj Skole-indskoling/mellemtrin” nedsættes med 3.000.000 kr. i 2014
   • at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Vestervang Skole – klasseklynger” nedsættes med 600.000 kr. i 2014
   • at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Pulje skoler 2014” nedsættes med 1.008.000 kr. i 2014
   • frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 712.000 kr. på ”Pulje skoler 2014”  
   • frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr. på ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014”

    

   at lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. medtages i budgetlægningen for de pågældende år

    

    

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at godkende licitationsresultatet

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 7.320.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til kontoen ”Udflytning af Rosenvængets Skole”

    

   at anlægsudgiften på 7.320.000 kr. i 2014 finansieres ved

   • at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Finderuphøj Skole-indskoling/mellemtrin” nedsættes med 3.000.000 kr. i 2014
   • at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Vestervang Skole – klasseklynger” nedsættes med 600.000 kr. i 2014
   • at rådighedsbeløb og anlægsudgiftsbevilling på kontoen ”Pulje skoler 2014” nedsættes med 1.008.000 kr. i 2014
   • frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 712.000 kr. på ”Pulje skoler 2014”  
   • frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr. på ”Påtrængende bygnings- og renoveringsopgaver 2014”

   at lejeudgiften til pavilloner i 2016 og 2017 på 2.000.000 kr. medtages i budgetlægningen for de pågældende år

 • 14 Betaling for overnatninger på skoler
  • Sagsfremstilling

   Nedenstående sag var den 2. september 2014 forelagt Børne- og Ungdomsudvalget, som ved besluttede at udsætte sagen:

    

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet 26. november 2013 (sag nr. 12) at høre Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget om deres holdning til, at taksten for en overnatning på kommunens skoler hæves fra 10 kr. pr. person til 25 kr. Folkeoplysningsudvalget foreslog, at taksten på 10 kr. fastholdes, og Kultur- og Fritidsudvalget tog denne beslutning til efterretning. Det fulde sagsforløb fremgår nedenfor.

     

   Det forudgående sagsforløb

   Siden dannelsen af den nye Viborg Kommune har der været anvendt følgende regler vedrørende udlån af lokaler på skolerne:

    

   -     at der opkræves betaling for overnatning på skoler med 10 kr. pr. overnatning pr. person

   -     at særlige arrangementer efter forudgående ansøgning kan friholdes for betaling for overnatning, og

   -   at det opkrævede beløb overføres til den pågældende skoles driftskonti.

    

   Det opkrævede beløb skal dække skolens udgifter til el, vand, varme og rengøring. Er der behov for ekstra arbejde for det tekniske servicepersonale bliver der lavet en konkret regning.

    

   Grundet den almindelige prisudvikling til såvel el, vand og varme samt til lønninger m.v. foreslås prisen hævet til 25,- kr. pr. overnatning pr. person.

    

   Forinden der tages endelig stilling til taksforhøjelsen, foreslås sagen sendt til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget

   Indstilling

   Direktøren for Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

    

   at forslaget om takstforhøjelsen til 25,- kr. sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget og Kulturudvalget

   Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 26-11-2013

   Forslaget om takstforhøjelsen til 25,- kr. sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget og Kulturudvalget

   Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-05-2014

   Folkeoplysningsudvalget besluttede,

    

   at foreslå, at taksten fastholdes på 10 kr. pr. overnatning pr. person.

   Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 14-05-2014

   Folkeoplysningsudvalget besluttede,

    

   at foreslå, at taksten fastholdes på 10 kr. pr. overnatning pr. person.

   Beslutning i Kultur-og Fritidsudvalget den 27-05-2014

   Fraværende: Ib Bjerregård

   Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

    

   at tage Folkeoplysningsudvalgets beslutning i sagen til efterretning, hvorefter sagen videresendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

     

   På baggrund af ovenstående høringssvar samt efterfølgende beslutninger i henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, ønskes det, at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til prisfastsættelsen for overnatning på skolerne samt principperne herfor.

    

   Uden et komme med nogen anbefaling eller indstilling ses umiddelbart følgende muligheder:

    

   1.    Prisen fastholdes på de nuværende 10,- kr. pr. overnatning og de berørte skoler afholder de eventuelle merudgifterne i forhold hertil

   2.   Prisen fastsættes til 25,- kr. pr. overnatning. De berørte skoler holdes skadesløse via en intern omfordeling ved budgetlægningen, idet de centralt fra skoleafdelingen kompenseres med 15,- kr. pr. overnatning. Modellen indebærer en (yderst) marginal reduktion i grundtildelingen pr. elev, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen

   3.    Prisen fastsættes til 25,- kr. pr. overnatning og udgiften betales af lejer til skolen

   Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 02-09-2014

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede

    

   at sagen udsættes

    

   Med henblik på at opnå et kompromis, hvor parterne i videst muligt omfang tilgodeses forelåes det, at taktsten pr. overnatning på skolerne fastsættes til 20,- kr.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at taksten for overnatning på skoler fremadrettet fastsættes til 20,- kr.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-09-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Taksten for overnatning på skoler fastsættes fremadrettet til 20,- kr.