Børne- og Ungdomsudvalget - Referat fra mødet den 17-06-2014

Referat

 • 1 Budgetopfølgning på baggrund af ledelsesinformation
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige  

   budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen pr. 31. maj 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget - kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 blev taget til efterretning.

 • 2 Budgetlægning 2015 - 2018
  • Sagsfremstilling

   Børne- og ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 04-03-2014 (sag 3) en procesplan for arbejdet med forslag til budget 2015-18 for Børn & Ungeområdet. Ifølge procesplanen skal udvalget på mødet den 17-06-2014 drøfte det samlede budgetmateriale og med eventuelle justeringer sende materialet videre til Byrådets budgetkonference.

    

   Siden udvalgsmødet den 27-05-2014 har følgende punkter været sendt i høring hos bestyrelser, MED udvalg etc.

   • Nye driftsønsker
   • Beskrivelser af nye driftsønsker
   • Forslag til NYE anlægsinvesteringer 2015-18
   • Bemærkninger til nye anlægsinvesteringer
   • Mål og midler: Fokusområder og effektmål       

   Høringssvarene og en sammenskrivning heraf kan findes i bilag 4-6. De væsentligste høringssvar ses herunder.

    

   Udvalget bedes tage stilling til, om der på baggrund af høringssvarene, skal ske ændringer i ovenstående, budgetmateriale som efterfølgende videresendes til Byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

    

   Skoleområdet

   Flere skoler peger på, at driftsbudgettet skal være stabilt og så forudsigeligt som muligt. Skævheder skolerne imellem skal udlignes. Opmærksom på, at de nødvendige midler afsættes i 2018.

   Flere skoler oplever fokusområder og effektmål som relevante og aktuelle.

    

   Dagtilbud

    

   Ønsker til driftsbudget 2015/2018: Generelt er der positivitet og tilslutning til budgettet og deltagelse i forskningsprojekter. De selvejende institutioner pointerer, at det er nødvendigt, at der tildeles ressourcer svarende til det faktuelle børnetal.

    

   Forslag til NYE anlægsinvesteringer 2015/2018: Der er opbakning til anlægsinvesteringer.

    

   Fokusområder og effektmål – Dagtilbud: Der er tilslutning til, at der arbejdes videre med de beskrevne fokusområder og effektmål. Pædagogiske aktiviteter i hele åbningstiden, bør følges op med tilførelse af øget normering og differentieret tilførelse af ressourcer for at skabe bæredygtighed i yderområderne. Der er flere områder, der ikke synes, der skal ske nednormering i tildelingen til udegrupper. Autismeområdet ønsker midler afsat til området.

   Under effektmålene anbefales det at benytte begrebet "pædagogisk personale” i stedet for ”pædagoger og dagplejere”.

    

   Familie og rådgivning

    

   Overordnet er det meget positivt, at der er skabt sund økonomi på tværs af Familie- og Rådgivning, og at dette giver mulighed for at efterleve den politiske målsætning om omlægning af indsatsen på anbringelses- og forebyggelsesområdet, herunder investering i forebyggende tiltag og foranstaltninger.
   Det er dog vigtigt, at man er opmærksom på, at den aktuelle/stabiliserede økonomi også ses med baggrund i en hård opbremsning fra 2012, hvilket har medført mindre forbrug i årene 2012 og 2013. Her er dog netop tale om mindre forbrug, som altså ikke vil kunne anvendes til permanente udvidelser/omlægninger. Sammenholdt med at områdets budget, jf. budgetforlig 2011, er reduceret med kr. 10 mio. årligt, vil det være centralt, at nuværende ramme opretholdes, og således der fortsat kan ske bevidst prioritering og investering i forebyggende tiltag – som vurderes afgørende for at kunne holde nuværende udgiftsniveau.

    

   Ud over ovenstående høringsmateriale er der i bilag 1 tilføjet følgende:

   • Tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget
   • Bemærkninger til det vedtagne anlægsbudget
   • Mål og midler: Målsætninger og indsatser, Budgetramme, nøgletal, budgetforudsætninger, forklaring af budgetforudsætninger

    Tekniske ændringer til anlægsbudget:

    

   Børne- og ungdomsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 29-04-2014 (sag nr. 12) første gang de tekniske korrektioner til anlægsbudgettet. Siden da er der, på baggrund af en detaljeret gennemgang af det oprindelige anlægsbudget, udarbejdet nye forslag til tekniske ændringer, som nu fremgår af bilag 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser.

    

   De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 20. august 2014. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter kan også ses i bilag 1.

    

   Mål og Midler:

   På baggrund af udvalgets forslag til driftsbudget samt udvalgets tidligere drøftelser af fokusområder og effektmål er Mål og Midler nu færdiggjort. Mål og Midler fremgår af bilag 1, hvor hvert politikområde er beskrevet og viser udvalgets forslag til fokusområder, målsætninger og indsatser, effektmål, budgetramme, nøgletal, budgetforudsætninger og forklaring af disse forudsætninger. Der er desuden tilføjet en tabel med der indeholder rammeændringer for budget 2015-18.

    

   Mål og midler, som beskrevet i bilag 1 indeholder altså nu de væsentligste budgetændringer og der redgøres her for de tillægsbevillinger, løn- og prisfremskrivning samt tekniske ændringer, der er indregnet i budgetrammen for de enkelte politikområder.

    

   Budgetændringerne, som indgår i budgetforslaget sammenholdt med den udmeldte budgetramme, der er beregnet ud fra de principper, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) kan ses af nedenstående tabel:

    

   (1.000 kr., 2014-priser)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Skoler og klubber

   873,7

   866,1

   860,1

   838,9

   Dagtilbud

   421,3

   416,9

   413,7

   413,7

   Ungdomsskoler

   16,8

   15,6

   16,8

   15,6

   Tandplejen

   34,7

   34,6

   34,6

   34,6

   Familieområdet

   236,8

   228,6

   228,6

   228,6

   Serviceudgifter i alt

    1.583,3

   1.561,8

   1.553,8

   1.531,4

   Overførselsområdet

   17,2

   17,2

   17,2

   17,2

   I alt

   1.600,5

   1.579,0

   1.571,0

   1.548,6

   Budgetramme i alt

   1.600,5

   1.579,0

   1.571,0

   1.548,6

   Afvigelse

   0

   0

   0

   0

    

        

   Målsætninger og indsatser er udarbejdet med udgangspunkt i forslaget til den ny børne- og ungdomspolitik og vil blive justeret i forbindelse med vedtagelse af den endelige politik.

    

   Udvalget bedes tage stilling til om ”Mål og Midler”, der fremgår af bilag 1, kan godkendes og videresendes til byrådets budgetkonference den 28. og 29. august 2014.

    

   Demografiregulering:

   Byrådet vedtog med budgetforliget for budget 2014-2017, at der skal udarbejdes forslag til nye demografimodeller på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet

   På temamødet om budget 2015-2018 den 25. juni 2014 vil Byrådet blive orienteret om forslag til disse nye demografimodeller.

    

   Det vil herefter indgå i drøftelserne på Byrådets budgetkonference og de efterfølgende budgetforhandlinger, hvilke modeller, der skal anvendes.

    

   I budgetrammerne for dagtilbuds- og skoleområdet er følgende beløb indarbejdet i budgetrammerne for 2015-2018 efter den nuværende demografimodel. Beløbene er beregnet efter den forrige befolkningsprognose fra marts 2013.

    

    (1.000 kr.)

   2015

   2016

   2017

   2018

   Dagtilbud

   -3.157

   -8.198

   -10.073

   -10.073

   Skoler

   0

   0

   0

   0

    

    

   Der vil i budgetlægningsperioden være et svagt stigende antal 7-15 årige, hvilket er ensbetydende med et stigende antal elever i folkeskolen, hvorfor den positive demografiregulering på politikområdet skoler foreslås medtaget som driftsønske til budget 2015-18

    

   Orientering om prioriterings- og effektiviseringskatalog:

   Økonomiudvalget har den 22. januar 2014 (sag nr. 8) besluttet, at der skal udarbejdes et prioriterings- og effektiviseringskatalog til budget 2015-2018 på samlet 75 mio. kr., svarende til 2 procent af kommunens serviceudgifter. Prioriterings- og effektiviseringskataloget kan indeholde forslag til effektiviseringer, strukturændringer, organisationsændringer og besparelsesforslag med servicereduktioner. Der orienteres på mødet om forslagene inden for udvalgets ansvarsområde. Byrådet orienteres om prioriterings- og effektiviseringskataloget den 25. juni 2014, og Økonomiudvalget drøfter på mødet den 20. august 2014, om kataloget skal indgå i den videre budgetproces.

    

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at høringssvarene drøftes med henblik på eventuelle ændringer i høringsmaterialet og efterfølgende fremsendelse til Byrådets budgetkonference i august.

    

   at de tekniske ændringer og tilføjelserne til mål og midler drøftes og justeres med henblik på efterfølgende fremsendelse til Byrådets budgetkonference i august.

    

   at målsætninger og indsatsområder videresendes til Byrådets budgetkonference i august, men mulighed for justeringer i forbindelse med behandling den endelige børne- og ungdomspolitik.

    

   at den positive demografiregulering på politikområdet skoler medtages som driftsønske til budget 2015-18

    

   at orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Forvaltningen gjorde indledningsvis opmærksom på, at der i bilag 1 – (tekniske korrektioner og overførsler) på side 6 var en sammentællingsfejl således den samlede sum retlig udgør 86.935 mio.

    

    

   Det samlede materiale godkendes og fremsendes til Byrådets budgetkonference med følgende tilføjelser:

   ·        at der på investeringsoversigten indgår 57 mio. kr. til etablering af Rosenvænget Skole, (med forbehold for, at der ikke findes anden løsning)

   ·        at der på investeringsoversigten indgår 105 mio. kr. til renovering af Overlund Skole, (med forbehold for, at der ikke findes anden løsning)

   ·        at vejforholdene på Finderuphøj Skole indgår i udbygningsplanen for skolen

    

   De tekniske ændringer og tilføjelserne til mål og midler godkendes og fremsendes til Byrådets budgetkonference i august.

    

   Målsætninger og indsatsområder godkendes og videresendes til Byrådets budgetkonference i august, men med forbehold for eventuelle justeringer i forbindelse med behandling af den endelige børne- og ungdomspolitik.

   Den positive demografiregulering på politikområdet skoler medtages som driftsønske til budget 2015-18, med bemærkning om, at den endelige beløbsstørrelse afventer beslutning om model for demografiregulering

    

   Endelig blev orienteringen om prioriterings- og effektiviseringskataloget taget til efterretning.

 • 3 Muligheder for øget samarbejde med private institutioner og skoler
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 4. marts 2014 (sag nr. 8), at undersøge mulighederne for at øge samarbejdet med private institutioner og skoler om understøttende og forebyggende arbejde, omkring børn og unge i Viborg Kommune.

    

   I den forbindelse er der afholdt møder med repræsentanter fra private institutioner og skoler med henblik på at undersøge, hvordan de private ser på et udvidet samarbejde og hvad de i givet fald kunne tænke sig at samarbejde om.

   Der var fra de privates side stor interesse for at indgå et samarbejde omkring de understøttende indsatser, der arbejdes med i Viborg Kommune.

   De emner, der blev drøftet i forhold til samarbejde var blandt andet TOPI, tværfagligt samarbejde, specialpædagogisk bistand og kompetenceudvikling af medarbejdere.

    

   Videre proces

   På baggrund af de afholdte møder foreslår forvaltningen at der arbejdes videre med at formulere mere konkrete muligheder, samt at der i denne forbindelse endvidere laves prisberegninger for de forskellige muligheder og at det analyseres hvilke personale- og kapacitetsmæssige konsekvenser det kan få for de berørte medarbejdergrupper inden for Børn & Unge. Konkretiseringen foreslås foretaget i tæt samarbejde med repræsentanter for de private institutioner og skoler.

    

   Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der arbejdes videre med øget samarbejde med private institutioner og skoler

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Der arbejdes videre med øget samarbejde med private institutioner og skoler

 • 4 Meddelelser og gensidig orientering
  • Sagsfremstilling

   1. Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og udvalgets medlemmer

    

   Udvalgsformanden:

   ·        Har aflagt besøg på Vestre Skole

   ·        Deltaget i åbning af idrætsaktivitet arrangeret af Viborg Idrætsråd på flyvestation Karup

   ·        Inviteret til at holde dimensionstalen på VIA

    

    

     

   2. Orientering og meddelelser fra direktør og chefgruppe

    

   Sekretariatschef Flemming Jensen:

   ·        Orienterede om SSP-konsulenternes møde med ledelsen på Viborg Katedralskole vedr. bekymring om brugen af rusmidler. Mødet var både positivt og konstruktivt

    

   • Tidsplan for besøgsrunder, studietur, temamøder m.v. i efteråret 2014, (oversigt vedlægges som bilag) v/sekretariatschef Flemming Jensen
  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 5 Lukkeuger i daginstitutioner og SFO´er
  • Sagsfremstilling

   Der har i flere år været lukket i 3 uger om sommeren, nemlig ugerne 28, 29 og 30 i Viborg Kommunes daginstitutioner og SFO´er.

    

   Områdelederne inden for daginstitutionsområdet har rejst spørgsmålet, om der fra 2015 skal lukkes i ugerne 29, 30 og 31. Begrundelsen er, at daginstitutionerne oplever, at der er en del børn i uge 28, men ikke særlig mange i uge 31.

    

   Spørgsmålet har været i høring i kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og SFO’er.

    

   Af høringssvarene fremgår det, at alle institutioner på nær 2 skoler ønsker, at lukkeugerne fremover bliver 29, 30 og 31. Enkelte skoler tager ikke stilling, men tilkendegiver, at børnene skal nå at starte i SFO´en mindst 1 uge før skolestart for at få en rolig indkøring.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen samt dagtilbudschef Finn Terkelsen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at lukkeugerne fra 2015 bliver uge 29, 30 og 31.

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Lukkeugerne i 2015 bliver: Uge 29, 30 og 31

 • 6 Elev- og klassetalsprognose 2014-2029 (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Den nye elev- og klasseprognose er netop udarbejdet for perioden 2014-2029. Elev- og klasseprognosen er udarbejdet på baggrund af den nye ”Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2014-2029” samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).

    

   Prognosen forsøger at forudsige antal elever og klasser frem mod år 2029. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 28. elev (hhv. 56. elev osv.) i nærværende prognose udløser en klassedeling.

    

   Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i special-klasser samt 10. klassetrin. Disse vil være vanskeligt at forudsige over en lang årrække.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at orienteringen bliver taget til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 7 Statusorientering omkring skolereformarbejdet
  • Sagsfremstilling

   Skolerne i Viborg Kommune melder alle klar med første version af den nye skole efter skolereformens indtræden ved skoleåret 2014/2015 med start 12. august 2014.

    

   De mange skoler vil i fremtiden dele viden og ”best practice” bl.a. via skolechefens nyetablerede Skolenetværk. Hvert netværk består af 4-5 skoler; i alt 6 netværk. I første omgang mødes netværkene på ledelsesniveau. Der vil dog senere arbejdes mod videndeling i netværkene på medarbejderniveau.

    

   Efter sommerferien vil der blive sat fokus på, hvordan skolerne har landet reformen. Der vil blive arbejdet med at få spottet ”best practice” og få dette delt mellem skolerne. I forbindelse med dette arbejde har Viborg Kommune fået tilsagn på en ansøgning til Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Læringskonsulenterne forventes at kunne bidrage til dette arbejde.

    

   Viborg Kommune har ansøgt om midler ved milliardpuljen fra Mærsk, men har endnu ikke fået tilsagn hertil. Ansøgningen omhandler brugen af animation i undervisningen med særligt fokus på engelsk i 1. klasse, som er nyt i forhold til tidligere, hvor undervisningen i engelsk startede i 3. klasse.

    

   På kommunikationsområdet har Viborg Kommune indgået aftale med firmaet Drawesome Pictures omkring produktionen af en animeret film, der skal oplyse kommunens forældre om skolereformens betydning for elevernes skoledag. Filmen har premiere inden sommerferien. Desuden arbejdes der lige nu på færdiggøre en plan for presse- og markedsføringsindsatsen lokalt og nationalt i forbindelse med lancering af filmen.

    

   Viborg Kommune har desuden bidraget med eksempler på KL"s hjemmeside i forhold til, hvordan kommunikationsindsatsen på hjemmeside og facebook understøtter implementering af skolereformen.

    

   I forhold til kompetenceudviklingsarbejdet, er der udbudt et ekstra hold for matematikvejledere og undervisning i engelsk fra første klasse grundet stor søgning.

   Der arbejdes på at afdække behovet omkring indhold og form i forhold til opgaven med at understøtte "Fællesskaber for alle børn i skolen". Her vil også blive sat kompetenceudviklingsaktiviteter i gang i løbet af næste skoleår.

   Efter sommerferien træder etablering af SkoleNEtværk - SNE - til understøtning af læring og udvikling på tværs af skoler i Viborg Kommune i kraft. Det vil i første omgang være for skoleledelserne.

   Den næste tid vil der være særligt fokus på kortlægning af behov for og fælles forståelse af linjefag og linjefagslignede kompetencer i Viborg Kommune i henhold skolereformens krav omkring "Fuld linjefagsdækning".

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn & Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Orienteringen blev taget til efterretning

 • 8 Analyse af struktur og organisering på skoleområdet
  • Sagsfremstilling

   På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 28. januar 2014 (sag nr. 13) besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en analyse af struktur og organisering på skoleområdet.

    

   På baggrund heraf blev der udarbejdet et kommissorium, som blev godkendt i Børne- og

   Ungdomsudvalget den 4. marts 2014 (sag 18). Kommissoriet beskriver en procesplan for udarbejdelse af en rapport, som bl.a. skal indeholde en beskrivelse af nuværende forhold og analyse af organisering og struktur i et antal scenarier.

    

   Samtidig besluttede udvalget, at der ikke vil skulle nedlægges undervisningssteder.

    

   Siden da, har der været afholdt et omfattende involveringsmøde den 13. maj 2014 med deltagelse af ca. 150 interessenter, bl.a. medarbejderrepræsentanter, ledere og bestyrelsesrepræsentanter fra hele skoleområdet.

    

   Denne indledende proces er nu afsluttet, og alle de mange input indgår i den videre bearbejdning.

    

   I henhold til kommissoriet analyseres nu forskellige scenarier på såvel struktur som organisering.

    

   Der udarbejdes en rapport med beskrivelse af 5 mulige modeller for struktur og organisering.

    

   Til dagens møde foreligger dele af rapporten som bilag 1.

    

   I modellerne og i forslagene til organisering, vil elevtalsprognoser samt generelle udviklingstendenser om udviklingen i Viborg Kommune indgå.

    

   Af procesplanen fremgår at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 17. juni skal drøfte scenarier og beslutte, hvilke der arbejdes videre med således at Børne- og Ungdomsudvalget den 2. september 2014 kan træffe beslutning om hvilke scenarier, der skal sendes i høring. Forinden udvalgets stillingtagen til konkrete scenarier foreslås, at der afholdes et til tre temamøder i Børne- og Ungdomsudvalget, hvor udvalget har lejlighed til at drøfte de enkelte scenarier.

    

   Derfor foreslås følgende ændringer til procesplanen:

   Tirsdag den 12. august 2014 - Temamøde

   Tirsdag den 2. september 2014 - Temamøde

   Tirsdag den 2. september 2014 - Endelig rapport til orientering

   Tirsdag den 16. september 2014 - Møde med interessenter ift. scenarier

   Tirsdag den 30. september 2014 - Temamøde

   Tirsdag den 7. oktober 2014 - Evt. møde med interessenter ift. scenarier

   Tirsdag den 28. oktober 2014 - Beslutning om, hvilke scenarier der sendes til Byrådets godkendelse

   Tirsdag den 19. november 2014 - Beslutning i Byrådet

   Onsdag den 20. november 2014 - Evt. udsendelse af høringsmateriale

                                

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget godkender ændringerne i procesplanen

   at Børne- og Ungdomsudvalget tager den foreløbige rapport til efterretning

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Ændringerne i procesplanen blev godkendt

   Den foreløbige rapport blev taget til efterretning

 • 9 Styrelsesvedtægt - folkeskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2013, sag nr. 12 med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 27. marts 2007, sag nr. 162, styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen i Viborg Kommune med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   I henhold til lov om folkeskolen skal byrådet udarbejde en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

    

   Formålet med udarbejdelse af styrelsesvedtægten er bl.a. at fastsætte

    

   ·       antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen

   ·       fremgangsmåde ved valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen

   ·       regler for skolebestyrelsens mødevirksomhed

   ·       skolebestyrelsens beføjelser

   ·       omfanget af Børne- og Ungdomsudvalgets møder med skolebestyrelserne.

    

   Styrelsesvedtægten + bilag redigeres 1 gang årligt, så den redigerede udgave vil være klar til den efterfølgende skolestart.

    

   I styrelsesvedtægten er der foretaget konsekvensrettelser på baggrund af udvalgets beslutninger samt enkelte administrative præciseringer. Som en væsentlig ændring kan nævnes:

    

   • Nedlæggelse af pædagogisk råd
   • Specialundervisning og specialpædagogisk bistand
   • Det pædagogiske læringscenter
   • Skolebestyrelsesvalg

    

   Ændringer i styrelsesvedtægten og medfølgende bilag er markeret med rødt. I bilag vedr. Skolefritidsordninger er der under afsnittet Åbningstid oplyst, at forslag om ændring af lukkeuger i SFO´er (punktet behandles på samme møde som dette punkt) vil blive konsekvensrettet som følge af udvalgets beslutning.

    

   Styrelsesvedtægt for det kommunale skolevæsen forelægges Byrådet til endelig godkendelse den 3. september 2014.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.

 • 10 Styrelsesvedtægt ungdomsskolen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 13. august 2013, sag nr. 13 med følgende sagsfremstilling:

    

   Byrådet godkendte på sit møde den 1. maj 2007, sag nr. 207 styrelsesvedtægt for Viborg Ungdomsskole med ikrafttræden den 1. august 2007.

    

   Byrådet udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsens opgaver samt angiver bestyrelsens sammensætning. Derudover fastsætter styrelsesvedtægten regler vedr. valg og valgperiode samt oplysninger om konstituering, møder og forretningsorden.

    

   Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten, kun i bilagene. Ændringer i bilagene er markeret med rødt.

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Mads Panny, Marianne Aaris Andersen

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet:

    

   at forslag til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten for Viborg Ungdomsskole

   godkendes.

 • 11 Møde med Ungdomsrådet
  • Sagsfremstilling

   Der er til dagens møde i Børne- og Ungdomsudvalget aftalt møde med Viborg Ungdomsråd.

    

   Hensigten med mødet er, at Ungdomsrådets repræsentanter får lejlighed til at præsentere de forhold og de interessefelter, som p.t. rører sig blandt de unge i Viborg Kommune. Desuden vil repræsentanterne få lejlighed til at fremføre nogle ønsker og synspunkter, som udvalget vil kunne tage med sig i det videre arbejde af såvel strategisk som mere konkret karakter.

    

   Til udvalgets orientering vedlægges profil og vedtægter for Ungdomsrådet, vedtaget af Viborg Byråd den 1. september 2010 (bilag 1)

    

   Konkret har Ungdomsrådet anmodet om, at følgende punkter (spørgsmål) drøftes med udvalget:

    

   1.    Hvad vil kommunen bruge rådet til?

   2.    Føler I, at det fungerer nu?

   3.    Vi foreslår en undersøgelse, hvor kommunen taler med de unge i øjenhøjde og finder en eksisterende eller ny struktur, som kan være et ungdomsråd ud fra de ønsker, som de unge har. 

    

   Repræsentanterne for Ungdomsrådet kommer til stede i tidsrummet kl. 15.15 – 15.45

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter fælles interessefelter med Viborg Ungdomsråd

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Fælles interessefelter med Viborg Ungdomsråd blev drøftet og det aftales, at der indledes et samarbejde omkring udarbejdelse af en ungestrategi, hvori også en vurdering af strukturen i det nuværende ungdomsråd indgår.

 • 12 Ansøgning om forsøg med rullende skolestart på Hammershøj Skole
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 30. april 2013 (sag nr. 9) at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle beskrive et pilotprojekt omhandlende rullende skolestart.

    

   Rullende skolestart handler om, at man kan indfase børn fra daginstitution til skole på en mere fleksibel måde, således der gøres op med den traditionelle tænkning om at alle børn starter i 0. klasse samme tid. Arbejdsgruppen har været repræsenteret ved tre skoler: Hammerhøj Skole, Vestre Skole og Finderuphøj skole samt repræsentanter fra forvaltningen.

    

   På baggrund af gruppens arbejde valgte Hammershøj Skole at udarbejde en projektbeskrive, hvori ”Rullende skolestart” beskrives, og hvor skolen med pædagogiske og ledelsesmæssige overvejelser, helt konkret ønsker at iværksætte et pilotprojekt, der afprøver metoden. Ansøgningen vedlægges som bilag 1.

    

   Skolen ønsker at afprøve pilotprojektet med virkning fra den august 2014, hvorfor der ønskes godkendelse til opstart.

    

   Forsøgsprojektet evalueres et år efter opstarten, hvor effektmålene skal være:

   ·        Større forældretilfredshed i indskolingen

   ·        Ingen skoleudsættere

    

   Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne-og ungdomsudvalgets behandling af sagen.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at projektansøgning om rullende skolestart godkendes

   at projektet evalueres efter et år

    

    

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Projektansøgning om rullende skolestart på Hammershøj Skole blev godkendt.

   Projektet evalueres om et år.

 • 13 Etapeplan. Hald Ege Skole og Hald Ege Hallen
  • Sagsfremstilling

   Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på mødet 27. maj 2014 (sag nr. 12).

    

   Af sagsfremstillingen fremgår:

    

   ”Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde 27. maj 2014 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Byrådet bevilgede på deres møde 29. januar 2014 (sag nr. 18) 1.036.000 kr. til udarbejdelse af en samlet etapeplan for udbygning af Hald Ege Skole, Hald Ege Hallen samt for tilkørsels- og parkeringsforholdene i tilknytning til skolen og hallen.

    

   KPF Arkitekter blev sat på opgaven og der foreligger nu et oplæg til en etapeplan.

    

   Etape 0

   Etapen vedrører begrænsede tiltag i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser i lokaler, der er fraflyttet af specialklasserækken.

   Etableringen skal være færdig 01.08.2014 og finansieres af det frigivne beløb til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af personalearbejdspladser på skolerne.

    

   Trafiketapen

   Indeholder etablering af P-pladser til Hald Ege Skole, hvilket kræver nedrivning af eksisterende tandlægeklinik samt etablering af afsætningsspor til elevafsætning.

   Forslaget er udarbejdet ud fra lokalplanen.

    

   Etape 1

   Her er tale om flytning og udvidelse af pædagogisk læringscenter, klasseområder til udskolingen, område til sundhedsfunktioner samt udvidelse af cykelparkering og ny indgang til aula.

    

   Etape 2

   Etapen indeholder ombygning af faglokaler og værksteder til kreative fag samt gangforbindelse til depoter.

    

   Det foreslås at etape 1 og etape 2 kører parallelt.

    

   Etape 3

   Tilbygning til Midtjyllandsplanen til indskoling og SFO samt cykelrampe fra banestien til skolens cykelkælder og cykelparkering.

    

   Haletapen

   Tilbygning af ny idrætshal, udbygning af eksisterende halbebyggelse med tilhørende cafeteria og bade- og omklædningsfaciliteter samt etablering af P-pladser.

    

   Økonomi

   Trafiketapen er budgetteret til 2 mio. kr. og de 3 etaper til skolebyggeriet er budgetteret til 26.650 mio. kr.

    

   Hald Ege Idrætscenter har budgetteret med 29.401 mio. kr. til halbyggeriet inkl. indkøb af inventar m.v. Budget til etablering af P-pladser nord for hallen udgør 450.000 kr. af det budgetterede beløb.

    

   Hallen forventer en lokal indsamling fra private og erhverv på ca. 2 mio. kr. samt tilskud fra diverse fonde på ca. 5. mio. kr.

   Viborg Kommune har på anlægsbudgettet for 2014-2017 afsat 2 mio. kr. i 2014 og 7.351 kr. i 2015 kr. Endvidere er der et ikke forbrugt budget overført fra 2013 til 2014 på 900.000 kr. Herefter forventet fremmedfinansiering på 12.150 mio. kr.

    

   Dette betyder af hallen ønsker at optage lån på 12.150 mio. kr. hvilket umiddelbart vil påvirke Viborg Kommunes låneramme.

   Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-05-2014

   Helhedsplanen for Hald Ege Skole indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets prioritering i sammenhæng med de øvrige skoler, jf. sag nr. 13 på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden 25. maj 2014.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget om de trafikale forhold og udbygning af hallen fremsendes til og indgår på Byrådets budgetkonference.

    

   Sagen fremsendes f.s.v.a. hallens fremtidige drift til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Der er aftalt fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 17. juni 2014 kl. 15.45.

    

   I forbindelse hermed kan oplyses, at den selvejende institution i sine budgetforudsætninger for udbygningen af Hald Ege Hallen har indarbejdet følgende beløb:

    

    

   Anlægsinvesteringen:

    

   Samlet forventet anlægssum

   29.401.000

   Finansiering:

    

   Anlægstilskud fra Viborg Kommune

   10.400.000

   Fondsbidrag

   4.870.000

   Indsamlede midler

   2.000.000

   Fremmedfinansiering / kreditforeningen

   12.131.000

    

    

   Driftsbudgettet

   Forventede forøgede kommunale tilskud jfr. haltilskudsmodellen:

    

    

    

    

    

   Haltilskud jfr. haltilskudsmodel, fast tilskud til hal på 20 m * 40 m

   100.000

   Hald Ege Skoles leje af ny hal (svarende til lejeniveau i nuværende hal)

   458.000

   Foreningernes leje - øges med 60 % - lokaletilskudsandel

   460.000

   Samlet merudgift Viborg Kommune

   1.018.000

    

    

   Det bemærkes, at de ovenfor anførte tal er bekræftet af repræsentanter for den selvejende institution Hald Ege Hallen.

  • Indstilling

   Direktøren for Børn og Unge indstiller,

    

   at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen med Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på fremsendelse af projektet til endelig stillingtagen på Byrådets budgetkonference i august 2014.

  • Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 17-06-2014

   Fraværende: Marianne Aaris Andersen

   Sagen drøftet med Kultur- og Fritidsudvalget.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver, at omfanget af Hald Ege Skoles leje af den nye hal – samtidig med leje af den nuværende hal - forventes at være på niveau, med tilsvarende skoler, der lejer mere end en hal.

    

   Det på anlægsbudgettet afsatte beløb på 10,25 mio. kr. til den nye hal fastholdes

    

   Anlægsudgifterne til løsning af de trafikale forhold fremsendes til Byrådets budgetkonference