Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 26-09-2017

Referat

 • 1 Status på plejecenter Banebo - herunder fremvisning af prøvelejlighed
  • Resume

   Ældre- og Sundhedsudvalget starter udvalgsmødet på Plejecenter Banebo, hvor de i forbindelse med fremvisning af prøvelejlighed vil få en status på det fremadskridende arbejde med opførelsen af plejecentret.

    

   Fremvisning af prøvelejlighed og status foretages af Jesper Laursen, KPF-arkitekterne samt centerleder Lene A. Nielsen.

    

   Mødetid kl. 08.00 på Marsk Stigs Vej 4, 8800 Viborg.

    

   Efterfølgende genoptages mødet på Rådhuset i mødelokale M1.4.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at status på plejecenter Banebo samt fremvisning af prøvelejlighed tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog status på plejecenter Banebo samt fremvisning af prøvelejlighed til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Intet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 2 Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af august 2017
  • Resume

   Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort med udgangen af august 2017 og drøftes på dagens møde.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2017 drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2017.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget noterede sig, at der er et mindreforbrug på kommunal medfinansiering 2017 grundet afregningsmodellen mellem kommune og region. Beløbet forventes at svare til ca. 15 mio. kr. 

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget noterede sig endvidere, at Viborg kommune vil få en efterregulering i 2018 af et omfang svarende til mindreforbruget i 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomiudvalget behandlede den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen pr. 31. august 2017, der fremgår af bilag nr. 1, kan danne grundlag for en gennemgang på mødet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 3 Udvidelse af Hjælpemiddelservice samt indkøb af vaskerobot (bevillingssag)
  • Resume

   I forbindelse med udvidelse af Hjælpemiddelservice samt indkøb af vaskerobot blev der afholdt licitation den 4. juli 2017. Resultatet fra licitationen viste sig at være væsentlig dyrere end forudset i budgetoverslaget, og dermed kan projektet ikke afholdes indenfor den godkendte anlægsbevilling til projektet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” forhøjes med 1.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 1.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb i 2018 der er afsat til ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”, i det der ikke genetableres faciliteter til aktivitetscenter.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” forhøjes med 1.400.000 kr. med rådighedsbeløb i 2018, og

    

   2. at udgiften på 1.400.000 kr. finansieres ved nedsættelse af det rådighedsbeløb i 2018, der er afsat til ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”, idet der på nuværende tidspunkt ikke genetableres faciliteter til aktivitetscenter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på deres møde den 23. november 2016 (sag nr.24), at godkende en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice.

    

   Efterfølgende har der været afholdt licitation på projektet. Resultatet af licitationen viste sig ikke at kunne holde sig indenfor den tildelte anlægsbevilling.

    

   Årsagerne til dette skyldes flere forskellige omstændigheder:

    

   • Projektet er et mindre projekt, hvor det har været svært at få håndværkerne til at byde ind, set i lyset af den generelle høje bygge- og anlægsaktivitet i markedet, hvilket har påvirket prissætningen i opadgående retning

    

   • Ekstern rådgivning er blevet væsentlig dyrere end forudset

    

   • Udgifter til byggeinstallationer samt myndighedskrav i forhold til brandtekniske tiltag er blevet dyrere end forudset

    

   Ovenstående er alle årsager, der har været med til at bevirke, at projektet ikke kan holdes indenfor den afsatte anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. Dette skal ses i forhold til de behov Hjælpemiddelservice har i form af flere kvadratmeter samt et tilkøb af vaskerobot.

    

   Energi & Ejendomme vurderer på baggrund af den gennemførte licitation og fornyet gennemgang af projektet i samarbejde med Job & Velfærd, at en forhøjelse af anlægsbevillingen med 1,4 mio. kr., til i alt 6 mio. kr. vil gøre projektet realiserbar i sin nuværende form.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Hjælpemiddelservice er Sundhed & Omsorgs centrale lager på hjælpemiddelområdet. Alle hjælpemidler opbevares, distribueres, rengøres og repareres fra hjælpemiddelservice på Ålandsvej. Efterspørgslen og forbruget af hjælpemidler har gennem de seneste år været stærkt stigende. Stigningen i forbruget af hjælpemidler er dels en udløber af, at hjælpemidler anvendes, som et centralt element i den rehabiliterende indsats på ældreområdet, hurtigere udskrivelser fra Hospitalerne, ligesom borgerne har et øget behov for hjælpemidler på baggrund af flere muligheder i sundhedsaftalerne.

    

   Derforuden har Arbejdstilsynet stillet øgede krav til vask af hjælpemidler, som i dag forgår manuelt. Arbejdstilsynet forventes fremadrettet, at stille krav om, at vaskeenhederne på hjælpemiddeldepoterne fremover skal indkapsles i lukkede rum. Et yderligere krav er, at der vaskes ved højere temperaturer og med andre metoder, hvilket ikke gør en manuel håndtering muligt.

    

   I dag lejer Hjælpemiddelservice plads via et fjernlager på den anden side af vejen for at have plads til alle hjælpemidlerne. Tilbygningen skal erstatte dette fjernlager.

    

   En tilbygning på Hjælpemiddelservice samt indkøb af vaskerobot vil således resultere i en bedre, og mere effektiv opgaveløsning, hvor ressourcerne såvel personalemæssigt og i forhold til lager og opbevaring medvirker til et mere hensigtsmæssigt flow til fordel for både borger og driften. Dertil vil håndteringen af hjælpemidlerne i vasken kunne forebygge bakterier og dermed senere infektionsrisiko. Selve logistikken i den nye vaskehal gør også, at man forsvarligt vil kunne adskille de rene hjælpemidler fra de urene.

    

   Alternativer

   En fortsættelse med et lejet fjernlager er ikke en mulighed fremadrettet og på sigt, da det vil blive betragtet som lejemål af mere permanent karakter, og der vil derfor være krav om deponering, i henhold til lånebekendtgørelsen.

    

   Tidsperspektiv

   Da det ikke har været muligt at gå i gang med tilbygningen til Hjælpemiddelservice, grundet licitationsresultatet af den 4. juli 2017 vil det betyde en forsinkelse af projektet, selv ved en positiv tilkendegivelse af en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen.

    

   Energi & Ejendomme vurderer at en tilbygning inklusiv vaskerobot vil kunne stå færdig sommeren 2018, dvs. en forsinkelse på ca. 6 måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Den godkendte finansiering i forhold til de 4,6 mio. kr. fremgår af nedenstående:

    

   (i 1.000 kr., 2017 P/L)

   2017

   Finansiering af mindreforbrug i 2016 indenfor politikområde Omsorg

   3.625

   Renovering /udbygning af plejecentre (investeringsoversigten 2017)

   975

   I alt

   4.600

    

   Finansiering af forhøjet anlægsudgiftsbevilling

   I forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 8. august 2017 (sag nr. 3), besluttede udvalget bl.a.:

   ”at indstille til Byrådet, at der ikke skal genetableres et aktivitetscenter som en del af etape 2 af ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter, idet der ikke vurderes at være behov for et sådan for nuværende”.

    

   Byrådet besluttede på deres møde den 30. august (sag nr. 31), at godkende Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling.

    

   I den forbindelse vil der være et uforbrugt rådighedsbeløb i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr. En finansieringsmulighed er derfor, at anvende en del af dette overskydende rådighedsbeløb, til en forhøjelse af anlægsudgiftsbevillingen jf. nedenstående.

    

   Nyt finansieringsforslag på baggrund af første licitationsresultat:

    

   Godkendt finansiering i 2017

   4.600

   Forhøjelse af anlægsudgiftsbevilling – finansieret via nedsættelse af uforbrugt rådighedsbeløb (Aktivitetscenter Sjørup) 2018 – jf. ovenstående beslutning

   1.400

   I alt

   6.000

    

   Udbud og Indkøb har undersøgt om der er behov/krav om en ny licitation eller det kan håndteres via forhandling med de bydende håndværkere. Der er således krav om en ny licitation i henhold til udbudsloven, hvilket vil sige ny projektering, byggeansøgning etc. Dette vil betyde en forsinkelse af projektet med ca. 6 måneder, i forhold til oprindelig tidsplan, hvor tilbygningen skulle have være indflytningsklar 1. februar 2018. Med den nye tidsplan vil en tilbygning være indflytningsklar omkring 1. august 2018.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 4 Budget 2018 - Mål & midler politikområde omsorg og politikområde sundhed
  • Resume

   I forlængelse af budgetvedtagelsen skal der indarbejdes politiske målsætninger og effektmål i mål og midler til Budget 2018-2021.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til eventuelle nye målsætninger og effektmål for 2018.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at udvalget drøfter og beslutter målsætninger og effektmål for mål og midler til Budget 2018-2021.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede og besluttede målsætninger og effektmål for mål og midler til Budget 2018-2021.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om styrket fokus i mål og midler på demens og forebyggende tiltag, herunder på unge og misbrug.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget ønskede endvidere en konkretisering og synliggørelse af fokusområder og effektmål.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   I forbindelse med evaluering af budgetlægningen 2016-19 blev det besluttet, at mål og midler ikke indgår direkte i budgetlægningen.

    

   Udvalgene kan således selv tilrettelægge, hvornår de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder eventuelle effektmål. Drøftelserne kan f.eks. tage udgangspunkt i eksisterende sektorpolitikker eller strategier, hvor det ofte vil være relevant at gøre status på, hvilke indsatser der er afsluttet, og hvilke nye indsatser, der kan være behov for at sætte i gang.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget startede i 2016 drøftelserne omkring Mål og Midler på mødet 27. september 2016 (Sag nr. 3).

    

   Mål og midler indgår i det samlede budgetmateriale, som færdiggøres frem mod årsskiftet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen fremlægger forslag til Mål og Midler for udvalgets 2 politikområder – Omsorg og Sundhed. For begge områder tager fokusområder og målsætninger afsæt i de vedtagne politikker henholdsvis ”Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik” og ”Viborg Kommunes tværgående Sundhedspolitik”.

    

   De to politikker er de samme for budget 2018 som for budget 2017, idet kommunens politikker som hovedregel vedtages/revideres en gang i hver valgperiode. Kontinuiteten i de flerårige politikker afspejles i forslagene til Mål og Midler, hvor fokusområder, målsætninger og effektmål kun foreslås justeret i mindre omfang. Med en betydelig kontinuitet i målsætninger og effektmål fastholdes fokus, og med flerårige mål sikres en vedholdende opfølgning på de indsatser og mål, som udvalget har fastlagt.

    

   Politikområde Omsorg              

   Med udgangspunkt i Senior- og Værdighedspolitikkens overordnede tema ”Livskvalitet” omhandler målsætninger og indsatser emnerne; fællesskab, selvstændighed og medindflydelse, værdighed og tryghed.

    

   De fire effektmål omhandler forebyggelse af ensomhed, ernæring, velfærdsteknologi og den rehabiliterende indsats.

    

   Politikområde Sundhed

   Visionen i den tværgående sundhedspolitik fastslår, at sundhed i Viborg Kommune er såvel et fælles ansvar som et personligt valg. Målsætninger og indsatser beskriver principperne for kommunens bidrag ind i at skabe og støtte det fælles ansvar og mulighederne for at træffe personlige valg.

    

   De fire effektmål handler om forebyggelse af indlæggelser, deltagelse og udbytte af hjerterehabilitering, indsatsen mod overvægt blandt børn og unge samt sikkerhed/kvalitet i arbejdet med medicin.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Forebyggelsespuljen 2. runde
  • Resume

   Forvaltningen har modtaget 7 ansøgninger til anden ansøgningsrunde til Ældre- og Sundhedsudvalgets forebyggelsespulje. Ældre- og Sundhedsudvalget har i 2017 afsat 673.860 kr. til ansøgningspuljen. I første ansøgningsrunde blev der udbetalt 259.421 kr. og der er således 414.439 kr. tilbage i puljen.  Ansøgningerne beløber sig i anden runde samlet set til 144.850 kr. Der vil således være 269.589 kr. tilbage i puljen til tredje og sidste ansøgningsrunde i 2017.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at de indkomne ansøgninger drøftes med henblik på at tage stilling til tildelingen af tilskud fra Forebyggelsespuljen.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede de indkomne ansøgninger.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at tildele tilskud fra Forebyggelsespuljen som følger:

    

   Nr.

   Ansøger

   Ansøgt beløb i kroner

   1

   LOF Midtjylland

   28.200

   2

   Landsforeningen for Børn og Forældre

   73.250

   3

   Digterparken Krolfklub, idet det ansøgte beløb nedskrives med 1.500 kr. svarende til udgiften til borde og bænke.

   7.500

   4

   Cykling uden alder - Viborg

   16.500

   5

   Bjerregrav i trivsel

   7.500

   6

   Birgit Ambrosius

   5.400

   7

   AIDS Fondet

   5.000

    

   Samlet beløb for alle ansøgninger

   143.350

    

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 26. januar 2016 (sag nr. 4) at etablere en forebyggelsespulje som kan yde økonomisk tilskud til aktiviteter, som har sundhedsfremmende sigte for borgerne i Viborg Kommune. Retningslinjerne for Forebyggelsespuljen blev godkendt på udvalgets møde den 29. november 2016 (sag nr. 8).

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 30. maj 2017 (sag nr. 4) at afsætte 673.860 kr. til ansøgningspuljen.

    

   Dette er anden ud af tre ansøgningsrunder i 2017.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Der er i 2. ansøgningsrunde indkommet 7 ansøgninger. Ansøgningerne fremgår af nedenstående oversigt og fremgår i deres helhed i bilag 1-7.

    

   Forvaltningen har gennemgået alle ansøgningerne og vurderet, om de lever op til retningslinjerne for Forebyggelsespuljen.

    

   Nr.

   Ansøger

   Ansøgt beløb i kroner

   1

   LOF Midtjylland

   28.200

   2

   Landsforeningen for Børn og Forældre

   73.250

   3

   Digterparken Krolfklub

   9.000

   4

   Cykling uden alder - Viborg

   16.500

   5

   Bjerregrav i trivsel

   7.500

   6

   Birgit Ambrosius

   5.400

   7

   AIDS Fondet

   5.000

    

   Samlet beløb for alle ansøgninger

   144.850

    

   Om forebyggelsespuljen

   Forebyggelsespuljens formål er at tilskynde foreninger, netværk, virksomheder, institutioner m.fl. til at iværksætte nye aktiviteter for borgere i Viborg Kommune, som skaber en sundhedsmæssig merværdi i relation til temaerne og indsatsområderne i den tværgående sundhedspolitik.

    

   Forebyggelsespuljen kan yde tilskud på maksimalt 75.000 kr. til non-profit aktiviteter. Tilskuddet ydes til opstart af nye aktiviteter og er begrænset til 1 år.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget forelægges ansøgningerne i deres helhed med henblik på at træffe afgørelse om imødekommelse af ansøgningerne. Udvalget er ikke forpligtet til at uddele midler. Ubrugte midler kan overføres til efterfølgende år efter de gældende principper for overførsel.

    

   Ved Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af ansøgningerne vil afgørelse blive truffet på baggrund af en samlet vurdering af den ansøgte aktivitet. I denne vurdering indgår blandt andet målgruppe for aktiviteten, aktivitetens omfang, den forventede sundhedsmæssige merværdi samt det ansøgte beløbs størrelse.

    

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
  • Bilag

 • 6 Forslag til kommissorium for behovs-og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje
  • Resume

   Ældre- og Sundhedsudvalget præsenteres på dagens møde for et forslag til kommissorium for behovs- og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje, med henblik på godkendelse.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

    

   1. at kommissoriet godkendes,

    

   2. at kommissoriet sendes til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet samt i FagMED Social, FagMED Omsorg og FagMED Sundhed.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   1. at godkende kommissoriet, og

    

   2. at sende kommissoriet til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet samt i FagMED Social, FagMED Omsorg og FagMED Sundhed.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Følgende kapacitetsanalyser på det sociale område er senest blevet politisk behandlet:

   • Kapacitetsanalyse af pladsbehovet inden for Handicapområdet 2013-2015, godkendt på Socialudvalgets møde den 28. maj 2013 (sag nr. 5)
   • Kapacitetsanalyse af psykiatriområdet i Viborg Kommune, godkendt på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 18. juni 2014 (sag nr. 7)
   • Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune, behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 9. december 2016 (sag nr. 1)

    

   Der er ikke tidligere udarbejdet behovs- og kapacitetsanalyser på tværs af politikområderne Social og Omsorg.

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til kommissorium er kvalificeret i FagMED Omsorg, FagMED Sundhed og FagMED Social. FagMEDs bemærkninger fremgår af bilag 1.

    

   Det foreslås, at kommissoriet efter politisk godkendelse sendes til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet samt i FagMED Omsorg, FagMED Sundhed og FagMED Social, som ved samme lejlighed får mulighed for at udpege repræsentanter til analysens projektgruppe.

    

   Forud for den politiske behandling af den endelige analyse, vil samme fora få mulighed for at kvalificere et analyseudkast.

    

   Beskrivelse

   En række samtidige udviklingstendenser medfører, at der frem over må forventes at være et stigende antal borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje.

    

   Det giver en række udfordringer på tværs af politikområderne Social og Omsorg, eksempelvis:

   • Stigende efterspørgsel på egnede boliger: hvilke, hvor mange og med hvilken støtte?
   • Behov for øget samspil mellem Social og Omsorg om borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje på grund af flere forskellige diagnoser og behov.
   • Stigende krav til de faglige kompetencer, personalesammensætning og normering

    

   Derfor foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en behovs-og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje. Analysen som går på tværs af politikområderne Social og Omsorg. Analysen har til formål at skabe grundlag for kommende beslutninger om Viborg Kommunes tilbud til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje

    

   I bilag 2 ses forslag til kommissorium for analysen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Forslaget til kommissorium for ’Behovs-og kapacitetsanalyse vedrørende boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje’ behandles med enslydende dagsordener i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26. september 2017 og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 28. september 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 7 Opfølgning på Region Midts Psykiatriplan 2017 (orienteringssag)
  • Resume

   Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres om Region Midts nye ’Psykiatriplan 2017’, som Viborg Kommune har indgivet høringssvar til.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget udtrykte overordnet set anerkendelse af Region Midts nye Psykiatriplan 2017.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget henledte imidlertid opmærksomheden på behovet for, at regionspsykiatrien fastholder behandlingsansvaret ved udskrivninger, således at kommunalt ansatte har mulighed for at kontakte regionspsykiatrien med det formål at få råd og vejledning i en nærmere afgrænset overgangsperiode. Det er en ordning, der praktiseres og fungerer godt på det somatiske område. Man tilstræber herved en mere glidende overgang for den enkelte borger fra region til kommune, ligesom det må forventes, at bidrage til færre genindlæggelser.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forvaltningens udkast til høringssvar på mødet den 28. februar 2017 (sag nr. 5).

    

   På baggrund af beslutninger i Børne- og Ungdomsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Byrådet Viborg Kommunes høringssvar til ’Psykiatriplan 2017’ på mødet den 22. marts 2017 (sag nr. 7).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Om Psykiatriplan 2017

   Efter en omfattende høringsproces vedtog Regionsrådet i Region Midt den 31. maj 2017 ’Psykiatriplan 2017’. Psykiatriplanen ses i bilag 1.

    

   Psykiatriplan 2017 udstikker retningen for arbejdet i Regionspsykiatrien i de kommende år. Fokus i planen er på at skabe strategisk retning frem for detaljerede handleplaner/initiativer.

    

   Som noget nyt er Psykiatriplan 2017 er ikke afgrænset til en bestemt årrække. Det er tanken, at regionsrådet i forbindelse med en årlig status på psykiatriplanen skal vurdere, hvornår Psykiatriplan 2017 skal revideres.

    

   Psykiatriplan 2017 tager udgangspunkt i visionen ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”.

    

   Nyt i Psykiatriplan 2017

   Af notatet i bilag 2 fremgår forvaltningens bemærkninger til Psykiatriplan 2017, i forhold til følgende temaer:

    

   • Viborg Kommunes høringssvar og den endelige version af Psykiatriplan 2017
   • Forskelle mellem Psykiatriplan 2013-2017 og Psykiatriplan 2017. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Med Psykiatriplan 2017 fortsætter Regionspsykiatrien udviklingen i retning af kortere og mere intensive behandlingsforløb. Det betyder, at der fortsat vil være et øget pres på tilbuddene i kommunerne, og dermed på de kommunale budgetter, når kommunerne i højere grad forventes at varetage nye opgaver for nye målgrupper.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 8 Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse vedr. kompetenceudvikling
  • Resume

   Som del af den aftalte kompetenceafdækningen af SOSU-personalet på omsorgsområdet, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne i plejen. I denne sag præsenteres udvalget for de overordnede resultater af undersøgelsen samt en overordnet tidsplan for det kommende arbejde med kompetenceudvikling.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav i erkendelse af rekrutteringssituationen på sundhedsområdet et ønske om en kortlægning af deltidsansattes eventulle ønske om fuldtidsarbejde og fuldtidsbeskæftigedes eventuelle ønsker om nedsat arbejdstid.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet den 30. maj 2017 (sag nr. 10) orienteret om det igangværende kompetenceudviklingsprojekt på omsorgsområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Processen omkring kompetenceafdækning og planlægning af den fremtidige kompetenceudvikling sker med løbende inddragelse af MED-systemet og i samarbejde med FOA.

    

   Beskrivelse

   Spørgeskemaet blev i maj måned udsendt til omsorgsområdets ca. 1200 SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, hus-, plejehjems- og serviceassistenter mv.

    

   Der er kommet 722 besvarelser ind fra medarbejderne, hvilket giver en svarprocent på 59%.

    

   Resultater

   De mest centrale resultater fra undersøgelsen præsenteres i bilag 1. I forhold til den fremtidige kompetenceudvikling er det relevant at fremhæve de områder, hvor medarbejderne selv efterspørger mere viden. Det drejer sig om:

    

   • Komplekse borgerforløb (33%)
   • Demens (30%)
   • Psykiatri (29%)
   • Palliativ pleje (28%)
   • Medicin (23%)
   • Fælles Medicinkort (21%)
   • Faglig dokumentation (21%)

    

   Undersøgelsens resultater viser en høj grad af overensstemmelse mellem de emner som medarbejderne ønsker mere viden om, og de emner som ledelsen og forvaltningen vurderer bliver de helt centrale for arbejdsopgaverne i de kommende år.

    

   Emnerne ”medicin”, ”fælles medicinkort” og ”faglig dokumentation” indarbejdes i undervisningen i Fælles Sprog III og omsorgssystemet Nexus, der er planlagt til at foregå i 4. kvartal 2017 og første halvår 2018.

    

   For de øvrige emner arbejdes der i øjeblikket med en undervisningsplan med følgende indhold:

    

   • Modul 1: Fælles modul: Rammesætning med fokus på ny organisering og målet om at arbejde rehabiliterende
   • Modul 2: Demens
   • Modul 3: Psykiatri
   • Modul 4: Palliativ pleje
   • Modul 5: Fælles modul: Vi arbejder rehabiliterende – videndeling og optimering af hverdagspraksis.

    

   Målet er at lave kompetenceudvikling på tværs af de nye arbejdsfællesskaber på Omsorgsområdet. Der skal være plads til både fælles faglig kompetenceudvikling og monofaglige moduler.

    

   Økonomi

   Som del af budgetforliget fra september 2015 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. til kompetenceudvikling inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Det er valgt at inddrage alle de nye arbejdsfællesskaber i kompetenceudviklingen, hvorfor der skal afsøges alternative finansieringsmuligheder som puljer og fonde.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Modul 1. starter op i 2017. Der arbejdes aktuelt på en plan for kompetenceudviklingen i forhold til modulernes indhold og tidsplan.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 9 Status på sundhedssatellitter
  • Resume

   På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 21. marts 2017 (sag nr. 3) blev det besluttet, at der skal udarbejdes kvartalsvis status på implementering, aktiviteter og erfaringer i sundhedssatellitterne. Sagen giver en kort status på ovenstående.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget noterede sig, at forvaltningen fortsat er i gang med afdækning af muligheden for etablering af sundhedssatellit på Madsens Hotel i Bjerringbro.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om at tænke andre kommunale aktiviteter ind i Sundhedssatellitten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 21. marts (sag nr. 3), at udvalget fremover skulle have en oversigt over aktiviteter i Sundhedssatellitterne samt status på etablering af de sundhedssatellitter, som ikke er etableret endnu.

    

   Inddragelse og høring

   Udviklingen af indholdet og forslag til nye aktiviteter drøftes løbende med de forskellige fagprofessionelle, frivillige organisationer og trivselspiloterne, som er tilknyttet de enkelte sundhedssatellitter, institutioner og skoler. Erfaringerne med inddragelse af trivselspiloterne er meget positive, men det står også klart, at der er brug for kvalificeret understøttelse i forhold til koordinering med andre initiativer og opstartsprocesser.

    

   Alle aktiviteter i Sundhedssatellitterne offentliggøres på hjemmesiden, Facebook samt gennem annoncer i lokalaviserne.

    

   Der er desuden etableret elektroniske infotavler i Møldrup og Karup med information om aktiviteter samt forbedret skiltning i Stoholm. Skiltningen til satellitten i Møldrup bliver desuden forbedret i nærmeste fremtid.

    

   Beskrivelse

   Fælles for alle sundhedssatellitter

    

   I løbet af september afholdes der oplysningsaftener om demens i Sundhedssatellitterne.

   Der vil fremover være opfølgning på rehabiliteringsforløb, som er gennemført i Sundhedscenteret i Viborg i sundhedssatellitterne. Alle borgere, der har gennemført forløb i Sundhedscentret inviteres til opfølgning 1 x årligt i alle fire satellitter samt i Sundhedscentret. Opfølgningen indeholder faglige oplæg samt mulighed for netværksdannelse og invitationen er på tværs af diagnoser. Der er aftalt opfølgning alle fire steder i oktober/november.

    

   I september er afholdt informationsmøde med følgende patientforeninger: Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Osteoporoseforeningen samt LOF. Foreningerne er blevet informeret om muligheder for aktiviteter i satellitterne og eventuel samskabelse.

    

   Der er i alle sundhedssatellitter mulighed for at få en livsstilssamtale en gang ugentligt ved forebyggelseskonsulenterne.

    

   På baggrund af de forslag til aktiviteter, som tidligere er indhentet, undersøger forvaltningen i øjeblikket muligheden for at få foretaget blodtryksmåling, måling af blodsukker og hjælp til blandt andet journalgennemgang på faste træffetider. Det undersøges desuden om diætister fra Madservice kan inddrages i aktiviteter, råd og vejledning på mad- og måltidsområdet.

    

   Status på aktiviteter i Møldrup

    

   Der har på Sundhedssatellitten på Toftegården i september været afholdt rollatortræf, oplysningsaften om demens samt mulighed for at træffe en hørekonsulent. Der vil fremover være mulighed for at træffe hørekonsulenten én gang om måneden.

    

   Derudover er der de faste tilbud med mulighed for livstilssamtaler, forebyggende alkohol samtale, rygestopvejledning, sparring omkring lokale initiativer samt sygeplejeklinik og konsultation ved sundhedsplejersker.

    

    

   Status på aktiviteter i Stoholm

   Kultur- og Fritidscenteret har pr. 1. september ansat en ny daglig leder, som vil være kontaktperson i forhold til samarbejdet med forebyggelseskonsulenten.

    

   I august har der været følgende aktiviteter:

   • Knæcafé
   • Møde med Trivselspiloterne
   • Møde med skoleledere og sundhedsplejersker fra Mønsted og Sparkær skole, Vestfjends skole og Stoholm skole om mulighederne for samarbejde omkring tiltag for børn.

   I september og oktober er der iværksat et forløb med særlig træning for borgere med smerter. Det strækker sig over syv gange med sidste træning den 23. oktober 2017.

    

   Trivselspiloterne i Stoholm har iværksat en række initiativer i løbet af august og september. Det gælder:

   ·         ”Projekt flere børn i idrætten”, hvor børn fra 4 år motiveres til at dyrke idræt og skabe rum for folkeskoleelever til at prøve sig af som frivillige instruktører i foreningslivet.

   ·         ”Motion Anderledes valgfag for 7-9 klasse”, som sigter på at styrke børns trivsel og understøtte børn, der ikke deltager i fritidsfællesskaber.

   ·         ”Aktive motionister” har til formål at tiltrække seniorer, som gennem fysisk udfoldelse og samvær oplever øget trivsel. Det er eksempelvis gennem gymnastik, folkedans, boccia og curling.

   ·         ”Vinterbadning i Birkesø” startes op i efteråret 2017.

    

    

   Status på aktiviteter i Karup

   I august har der været afholdt møde med trivselspiloter fra Karup og omegn med henblik på, at få flere aktiviteter i regi af sundhedssatellitten. I september afholdes kaffemøde med andre interessenter fra området.

    

   I september har der desuden været kostforedrag med diætist, opstart af ”Fars Køkkenskole”, som vil forløbe over fem aftener i efteråret og rollatortræf med mulighed for at få serviceret og tjekket hjælpemidler.

    

   Derudover er der hver mandag kl. 11.30 en spisegruppe, der mødes i salen på Åbrinken og spiser et måltid sammen. Maden bliver leveret af Madservice, der også tager imod tilmeldinger fra de ældre. Gruppen består hver gang af tre frivillige og omkring 25 ældre. Frivillighedskoordinatoren er tovholder på projektet, der ellers bliver drevet af frivillige.

    

   Hver tirsdag mødes en gågruppe ved Karup Bibliotek. Cirka ti personer deltager hver gang. Hver søndag mødes omkring 20 mænd og cykler en tur sammen (kvinder er også velkomne). De har to cykelture tilbage i dette efterår og starter op igen til april. Begge initiativer er startet op af trivselspiloterne.

    

   Derudover er det lykkedes trivselspiloterne at samle midler ind og indkøbe en rickshaw cykel.

    

   Status på aktiviteter i Bjerringbro

   Der er endnu ikke etableret en fysisk sundhedssatellit i Bjerringbro, men aktiviteter igangsættes alligevel lokalt, hvoraf nogle af dem foregår i lånte lokaler i Bjerringbro Idrætspark.

   I september måned har trivselspiloterne været ansvarlig for ”Motionsdag”, hvor det var muligt at gå eller løbe 7, 14, 21,1 eller 42,2 kilometer.

   ”Gå i Gang arrangement” i et samarbejde med patientforeninger, Bjerringbro Fysioterapi og frivillighedskoordinatoren.

    

   Oktober og november byder på foredrag om ”sund og billig hverdagsmad”, temaaften om ”Aktiv transport i lokalområderne” og ”Skuldercafé”.

    

   Trivselspiloterne i Bjerringbro har fået en god start, og der er allerede etableret en række arrangementer både forløb af forskellig art samt aftenforedrag og møder. Nogle af initiativerne etableres i samspil med kommunens øvrige forvaltninger og diverse foreninger. Eksempelvis ”Udviklingen af legen i Viborg Kommune” og ”Trivselsgruppe for skilsmissebørn i 0-3 klasse på Egeskovskolen”.

    

   Status på etablering af Sundhedssatellit i Ørum

   Der er endnu ikke iværksat konkrete initiativer i den kommende sundhedssatellit i Ørum, der i henhold til det nyligt indgåede budgetforlig, skal etableres i tilknytning til Plejecenter Højvangen.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Anvendelsen af driftsressourcer

   Der er i forbindelse med det nyligt indgåede budgetforlig afsat 1.5 mio. kroner til drift af sundhedssatellitterne i Møldrup, Stoholm, Karup og Bjerringbro. Derudover er der afsat 500.000 kr. til etablering og 500.000 kr. til drift af den nye sundhedssatellit på Højvangen i Ørum i 2018. Ved byrådets forestående endelige vedtagelse af budgettet for 2018-2021 forventes således afsat samlet 2.0 mio. kr. årligt til personale, drift af aktiviteter, kommunikation, inventar/materialer samt drift og vedligehold af de fysiske rammer m.v.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 10 Status på strategi- og handleplan på demensområdet i Viborg Kommune
  • Resume

   Der orienteres om status på arbejdet med demensvenkampagnen, puljeansøgninger i relation til demensområdet samt det fortsatte samarbejde med det nationale demensrum.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning, og

    

   2. at politisk deltagelse i arrangementet ”Demensvenligt Lokalsamfund” 25. oktober 2017 drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der ikke vil være politisk deltagelse i arrangementet ”Demensvenligt Lokalsamfund” 25. oktober 2017, idet der er sammenfald med byrådsmøde.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsvalget fremlagde på mødet den 29. august 2017 ønske om en status på arbejdet med at indhente 5.000 demensvenner i Viborg kommune, som blev besluttet på mødet 21. marts 2017 (sag nr. 6) samt en generel status på arbejdet med demensområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Strategi- og handleplanen på demensområdet har i juni 2017 været i høring i Ældre- og Handicaprådet.

    

   Beskrivelse

   Demensvenner

   Den Nationale Demenshandleplan 2025 beskriver, hvordan Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Demensven er først og fremmest en oplysningskampagne, hvor formålet er at gøre livet nemmere for mennesker med demens ved at ændre den måde, der tænkes, tales og handles i forhold til mennesker med demens. Deltagelsen i demensvenkampagnen er således et ud af mange initiativer i forhold til den overordnede indsats for borgere med demens i Viborg Kommune.

    

   Der har siden 27. april 2017 været afholdt 13 events for at hverve demensvenner. Der er planlagt yderligere 16 events hen over efteråret.

    

   Viborg Kommune har pr. 31. august 2.527 demensvenner. På landsplan er der primo september ca. 45.000 demensvenner. Viborg Kommune er dermed den kommune i landet med tredje flest demensvenner. Se bilag 1.

    

   Status på puljeansøgninger

   Der er søgt følgende puljer, udbudt i forbindelse med Den Nationale Demenshandleplan:

   • ”Lokale og Landsdækkende initiativer, der skal understøtte et mere demensvenligt samfund”. Puljen er søgt i samarbejde med Midttrafik og formålet er at skabe en oplysningskampagne, der skal medvirke til mere tryghed hos den demensramte og deres pårørende i den kollektive trafik. Demensenheden Liselund har desuden indgået aftale med virksomheden Caretoons om at udgive en interaktiv minibog om demens til pårørende og børn. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar fra Sundhedsstyrelsen.

    

   • ”Praksisnært kompetenceløft”. Formålet er at få skabt sammenhæng i indsatsen som tilbydes til alle borgere uanset deres problemstilling, ønsker og behov. Der skal således arbejdes med medarbejdernes forskellige vidensniveau, struktur og metoder. 107 ansøgninger blev modtaget, der blev søgt for ca. 300 mio. kr. Puljen var på ca. 88 mio. kr. Viborg Kommune kom ikke i betragtning. Puljen søges igen i 2018.
   • Aktuelt er vi i gang med at udarbejde en ansøgning til ”Pulje til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende”. Der indgås samarbejde med følgende regionale aktører: Hukommelsesklinikken, Neurologisk afdeling samt Psykiatrisk gerontologisk team. Ansøgningen udarbejdes sammen med en fagkonsulent, som har været initiativtager til Danmarks første rådgivningscenter på demensområdet.

    

    

   Det nationale demensrum 2017-2018

   Viborg Kommune fortsætter samarbejdet i det nationale demensrum. Demensrummet udspringer af Demensalliancen som Viborg Kommune var en del af i 2016 og 2017. Der er planlagt en række nationale temadage/arrangementer i 2017 og 2018. Første arrangement er den 25. oktober 2017 med titlen ”Demensvenlige Lokalsamfund”. Der planlægges et arrangement om demensvenligt byggeri i december 2017, men datoen er endnu ikke fastlagt. Øvrige planlagte arrangementer ses på side 6 i bilag 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Sidste aktuelt planlagte event, til at indhente demensvenner, afholdes den 2. november 2017.

    

   Puljen om rådgivnings- og aktivitetscentre har ansøgningsfrist den 29/9 kl. 12. Der forventes afgørelse og underretning af ansøgere primo november 2017.

    

   Puljen om lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund. Ansøgningens fristen var den 23 juni. Der forventes afgørelse og underretning af ansøgere efteråret 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hvis Viborg Kommune kommer i betragtning til ”Pulje til rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende” vil det betyde at kommunen efter en toårig projektperiode skal forankre tilbuddet i egen drift.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 11 Høringssvar vedr. Værdighedsmilliarden 2018 og endelige godkendelse af initiativer i 2018
  • Resume

   På sit møde den 8. august 2017 besluttede udvalget at sende forslaget til anvendelsen af Værdighedsmilliarden i høring ved Ældreråd og Handicapråd. Begge råd udtrykker i deres høringssvar tilfredshed med forslaget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at høringssvarene tages til efterretning.

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   1. at udvalgets forslag til anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog høringssvarene til efterretning.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   1. at udvalgets forslag til anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden godkendes idet mindreforbruget på 200.000 kr. på GPS-trackere tilføres projektet vedrørende bedre forhold for pårørende til demente og pårørende til borgere med senhjerneskade.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har de seneste to år modtaget midler fra Værdighedsmilliarden.

    

   Inddragelse og høring

   Ældre- og Sundhedsudvalget har på et fællesmøde med Ældrerådet drøftet anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden 2018. Udvalgets forslag til anvendelse har været sendt i høring ved Ældreråd og Handicapråd.

    

   Beskrivelse

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 8. august 2017(sag nr. 4) at videreføre de aktiviteter, som allerede er igangsat med midler fra Værdighedsmilliarden.

    

   Der vedlægges oversigt over de igangværende (2017) initiativer og de afsatte midler hertil.

    

   Med den beslutning var der stadig et beløb på ca. 364.000 kr. som kunne disponeres til evt. nye initiativer. Disse midler kommer fra projektet omkring ”Bedre pleje og omsorg af demente i eget hjem”, som ikke er planlagt videreført efter 2017. Projektet er et pilotprojekt i 2 distrikter, som evalueres i 4. kvartal 2017. Foreløbigt ser indsatsen med rådgivning, indsats i forhold til tidlig opsporing og aflastning ud til at give mening og skabe værdighed.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at anvende restbeløbet på 364.000 kr. til udvikling af bedre forhold for pårørende til demente og pårørende til borgere med senhjerneskade, og at dette eventuel kan indarbejdes som en del af det pilotprojekt, der allerede er i forhold til demente i eget hjem. Dog har dette projekt kun omfattet to distrikter, og en udrulning af projektet til hele kommunen vil kræve tilførsel af yderligere midler – evt. fra Værdighedsmilliarden 2018.

    

   Forvaltningen fremlægger en konkretisering af indholdet i initiativet og anvendelsen af midlerne i efteråret, forventeligt sammen med evalueringen af pilotprojektet.

    

   Viborg Kommune har endnu ikke modtaget besked fra Ministeriet om, hvor stort Viborg Kommunes tilskud fra Værdighedsmilliarden 2018 bliver. Det forventes at Viborg Kommune modtager ca. det samme beløb i 2018 som i 2017, +/- 0,5 mio. kr.

    

   Som udgangspunkt afsættes der de samme beløb til de enkelte initiativer i 2018, men det kan blive nødvendigt at reducere beløbene, hvis Viborg Kommune modtager et mindre tilskud i 2018.

    

   På mødet den 8. august 2017 blev udvalget orienteret om, at der på enkelte initiativer forventes et mindreforbrug i 2017. Det drejer sig bl.a. om Abonnementer til GPS-trackere, hvor abonnementerne er billigere end forventet.

    

   Det kan derfor overvejes, at reducere budgettet til dette initiativ i 2018. I forlængelse af drøftelse på udvalgsmødet den 8. august 2017, kan det foreslås, at midlerne anvendes til at fortsætte og udvide projektet vedrørende ”Bedre pleje og omsorg for demente i eget hjem”, så det omfatter alle 9 distrikter i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering. Initiativet omkring aflastning i eget hjem for demente og senhjerneskadede forankres for den del der handler om de demente i projektet fra 2018. Projektet dækker dog kun for nuværende 2 forsøgsdistrikter. Aflastning af senhjerneskadede i eget hjem, dækker med den foreslåede tilførsel et tilbud til alle distrikter og kobles sammen med dagtilbud til senhjerneskadet.

    

   Høringssvar

    

   Ældrerådet har i sit høringssvar ingen kommentarer til de foreslåede initiativer. Handicaprådet efterlyser i sit høringssvar en status på de igangværende initiativer. Handicaprådet er efterfølgende blevet henvist til den status som Ældre- og Sundhedsudvalget modtog i marts 2017. Handicaprådet ønsker desuden, at der afsættes midler til indretning af plejehjemspladser og personaleuddannelse med henblik på borgere med f.eks. syns- og hørehandicap.

   Dette ønske søger Viborg Kommune allerede at imødekomme, både ved planlægning af nye plejecentre og ved relevante borgeres indflytning på plejecentre, hvor hjemmet så vidt muligt indrettes så det passer til borgerens behov. På baggrund af rådgivning fra Dansk Blindesamfund er der desuden besluttet en række tilpasninger af Plejecenter Banebo, så det imødekommer synshandicappedes behov.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Kommunerne skal indsende deres redegørelser for anvendelsen af 2018-midlerne senest i november 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 12 Ny model for julearrangement for borgere i eget hjem
  • Resume

   Der har igennem de seneste år været et markant fald i antallet af borgere, der ønsker at gøre brug af tilbuddet om at fejre juleaften på Rehabiliteringscenter Viborg. Derfor foreslås en ny model for julearrangement for borgere i eget hjem, hvor der gøres brug af aktivitetsområdets lokaler rundt omkring i kommunen.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at udvalget drøfter sagen og tager stilling til den ny model for julearrangement for borgere i eget hjem.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i oktober 2017.

    

   Formand og projektkoordinator for søndagskaffe inviteres, på baggrund af en konkret henvendelse til formand for Ældre- og Sundhedsudvalget til at bidrage med forslag til ny model for afvikling af julearrangement for borgere i eget hjem.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 4. marts 2014 (sag nr. 14) at flytte julearrangementet fra Blichergården til Rehabiliteringscenter Viborg, for bedre at udnytte de eksisterende personaleressourcer. Siden da er antallet af deltagere faldet yderligere.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I Viborg by har Aktivitet og Udvikling, i en årrække stået for et juleaftensarrangement for de brugere, der er reelt enlige og således ikke har andre muligheder for at være del af en social sammenhæng denne aften.

    

   Arrangementet, der består af en fælles julemiddag, har siden 2014 fundet sted på Rehabiliteringscenter Viborg. Der har været transport til de borgere, som havde behov for det.

    

   Tabel 1:

   År

   Deltagere

   2009

   18

   2010

   22

   2011

   16

   2012

   13

   2013

   9

   2014

   4

   2015

   4

   2016

   6 (heraf 3 med kørsel)

    

   Aktivitet og Udvikling ser tendensen i tabel 1 som et tegn på, at der er et faldende behov for et kommunalt tilbud til denne gruppe borgere. Det kan skyldes, at færre er uønsket alene juleaften, eller at flere benytter alternative tilbud eksempelvis fra Røde Kors.

    

   Set i lyset af den faldende tilslutning er der undersøgt alternativer, som kan medvirke til, at der kan afholdes et julearrangement med større tilslutning.

    

   Konkret foreslås det, at arrangementet flyttes ud til de enkelte aktivitetscentre. Samtidig flyttes arrangementet til den sidste hverdag inden jul. I 2017 er det den 22. december. Her vil der være mulighed for, at gøre noget ekstra ud af julearrangementet. Det vil samtidig foregå i kendte rammer i borgernes nærmiljø. De vil kende de andre deltagere og personalerne fra aktivitetscentret. Det giver mere trygge og hyggelige rammer for borgerne. Samtidig kan arrangementet bidrage til at styrke borgernes sociale netværk i deres lokalområde, i stedet for at de mødes med borgere, der bor helt andre steder i kommunen.

    

   Ved en flytning af julearrangementet er det vurderingen, at der kan tilbydes et arrangement, der er attraktivt for flere borgere end det har været tilfældet de senere år.

    

   Hvert år indsamler Aktivitet og Udvikling information om juleaftensarrangementer, så medarbejderne kan rådgive alle, der måtte spørge om mulighederne. Det gælder både arrangementer lokalt i forsamlingshuse, på kroer, på varmestuer, på SIND’s værested, i regi af Røde Kors osv.

   Proceduren er den, at medarbejderne i de forskellige teams i god tid gennemgår deres brugerlister og får særligt fokus på de, der er reelt enlige. Der sættes så ind med dialog til de pågældende for yderligere at afklare, om hvilke tilbud der kunne være aktuelle. Her er det vigtigt at understrege, at Aktivitet og Udviklings tilbud om samvær juleaften, kun er for reelt enlige, altså de brugere, der ikke har familie eller andet netværk.

    

   Erfaringen er, at mange faktisk ikke ønsker et tilbud som dét Aktivitet og Udvikling har tilbudt de senere år. Det er årsagen til, at det forslås, at ændre julearrangementet til, at være i kendte omgivelser, med kendte personaler og i det netværk, de er vant til at færdes i. Det vil være langt mere tiltalende for brugerne, også de der eksempelvis deltog i julearrangementet i 2016.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 13 Forslag til dagsorden til fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og JV-FællesMED og de faglige organisationer
  • Resume

   Ældre- og Sundhedsudvalget afholder fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer to gange om året. Forslag til dagsorden til fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer godkendes af Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at forslaget til dagsorden til fællesmødet med JV-FællesMED og de faglige organisationer godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til dagsorden til fællesmødet med JV-FællesMED og de faglige organisationer.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det seneste fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer blev afholdt den 2. maj 2017. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte dagsordenen til fællesmødet på mødet d. 25. april 2017 (sag nr. 14).

    

   Inddragelse og høring

   JV-FællesMED og de faglige organisationer har mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen.

    

   Beskrivelse

   Næste fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer var planlagt onsdag d. 11. oktober 2017 fra kl. 15.00 til kl. 17.00. Fællesmødet flyttes til mandag d. 9. oktober 2017 fra kl. 15.30 – 17.00 af hensyn til anden mødeaktivitet for formand og næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   Der er udarbejdet et forslag til dagsorden for fællesmødet. Forslag til dagsorden er vedlagt som bilag 1.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.
  • Bilag

 • 14 Evaluering og opfølgning på: ”Vågn Op” opstartsevent for kampagnen og app’en Gode Råd i Lommen (GRiL)
  • Resume

   Tirsdag den 19. september 2017 afholdtes ”Vågn Op” opstartsevent for kampagnen og app’en Gode Råd i Lommen (GRiL) på Mercantec.

   På dagens møde drøfter og evaluerer Ældre- og Sundhedsudvalget eventen. 

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at ”Vågn Op” opstartseventen drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede opstartseventen ”Vågn Op”, og der var enighed om, at opstartseventen var en succes.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav et fortsat ønske om, at fokus på andre euforiserende stoffer end hash indarbejdes i app’en eventuelt således, at der ikke fokuseres på ”Økonomi” i app’en. Eventuelle udgifter i forbindelse med tilretning af app’en vil blive finansieret af forebyggelsespuljen.

    

   Forvaltningen præciserede, at der alene foreligger nationale data for unges brug af euforiserende stoffer, og at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bruger disse data.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tilkendegav afslutningsvist et ønske om at afvikle opstartsevents i lighed med ”Vågn Op” for øvrige førsteårselever på ungdomsuddannelserne i Viborg kommune, idet eventen afvikles snarest mulig og finansieres af midler fra Forebyggelsespuljen.

    

   I forbindelse med den politiske igangsatte ”Vågn op” kampagne har et flertal i Ældre- og Sundhedsudvalget fuld tillid til, at forvaltningen varetager det videre forløb.

    

   Socialdemokratiet finder det beklageligt, at et flertal i Ældre-og Sundhedsudvalget ikke ønsker politisk deltagelse i eventen, på trods af, at der var forslag om, at alle udvalgsmedlemmer havde mulighed for inddragelse og taletid i forbindelse med afviklingen af eventen. Socialdemokratiet bemærker at øvrige udvalgsområder fortsætter deres arbejde uden hensyntagen til afvikling af valg den 21. november 2017.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre og Sundhedsudvalget har senest drøftet sagen på mødet den 29. august 2017 (sag nr. 1), hvor udvalget fik præsenteret GRiL-kampagnens app og hjemmeside forud for opstartseventen.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Tirsdag den 19. september 2017 afholdtes ”Vågn Op” opstartsevent for GRiL-kampagnen og app’en på Mercantec.

    

   Opstartseventen bestod af to dele:

   • Foredrag med Julius Mygind, introduktion til GRiL app’en samt workshop for Mercantecs førsteårselever.
   • Paneldebat mellem politikere, elever, forældre, undervisere samt medarbejdere fra SSP og Sundhedscentret. Debatten blev faciliteret af Lars Norup.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


 • 15 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Beskrivelse

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

   04-09-2017

   Opstillingsmøde Ældrerådet – Borgerhuset Stationen

   05-09-2017

   Opstillingsmøde Ældrerådet - Toftegården

   05-09-2017

   Drøftelse med brugere af selvtræning i Møldrup

   07-09-2017

   Opstillingsmøde Ældrerådet – Stoholm

   12-09-2017

   Opstillingsmøde Ældrerådet - Tjelecenteret

   18-09-2017

   Møde mellem Viborg Kommune og SOSU-skolen

    

    

    

    

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   01-09-2017

   Månedsbrev for Ældre- og Sundhedsudvalget, august måned

    

    
 • 16 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget 2017
  • Resume

   I henhold til de af byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-09-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog stilling til mødelisten.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag