Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 08-08-2017

Referat

 • 1 Orientering om friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården
  • Resume

   Der orienteres om friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Dagens møde afholdes på friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården. Sct. Kjeldsgården er et specialplejehjem for mennesker med demenssygdomme.

    

   Mødet indledes med en rundvisning og oplæg ved forstander Pia Østergaard.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

 • 2 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 (Bevillingssag)
  • Resume

   Alle udvalg udarbejder 3 gange årligt en budgetopfølgning hhv. 31. marts, 30. juni og 30. september.

   Udvalgenes opfølgninger samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

    

   I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalgs ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget samt resultatet af den seneste budgetopfølgning (31. marts 2017).

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   1. at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes, og

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi) at,

    

   1. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 godkendes, og

    

   2. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, og som berører Ældre- og Sundhedsudvalget godkendes.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. juni 2017 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget samt forventningerne ved den seneste budgetopfølgning (pr. 31. marts 2017).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

    

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler af de uforbrugte budgetbeløb, Byrådet har godkendt fra 2016.

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

    Ældreområdet

   715,5

   725,3

   721,4

   5,9

   -3,9

   -15,7*

    Sundhedsområdet

   406,9

   415,0

   397,3

   -9,5

   -17,6

   -2,2*

   Serviceudgifter i alt

   1.122,4

   1.140,3

   1.118,8

   -3,6

   -21,6

   -18,0

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinans.

   2,0

   18,3

   9,5

   7,5

   -8,8

   -8,8

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg i alt

   2,0

   18,3

   9,5

   7,5

   -8,8

   -8,8

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   1.124,4

   1.158,7

   1.128,3

   3,9

   -30,4

   -26,8

   * Kolonne 6 viser ikke det korrekte niveau i afvigelse. Der er fra 31.03 til 30.06 flyttet et forventet forbrug fra Ældreområdet til Sundhedsområdet på 6,9 mio. kr.

   Ældreområdet

   Politikområdet Ældre viser en mindre udgift på 3,9 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende.

    

   Mindreforbruget fremkommer bl.a. på grund af rekrutteringsudfordringer af både uddannede og elever indenfor social- og sundhedsfagene.

   Rekrutteringsudfordringer kommer bl.a. til udtryk, når der skal ansættes personale til at varetage opgaverne afledt af puljer med ekstern finansiering (f.eks. Værdighedsmilliarden).

   Der er stadigvæk økonomiske udfordringer på området med hjemmesygeplejen, hvor der fortsat forventes et merforbrug.

    

   Sundhedsområdet

   Sundhedsområdet viser en mindreudgift på 17,6 mio. kr.

   Langt den største del af afvigelsen skyldes mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering.

    

   En omlægning af afregning for genoptræning under indlæggelse bevirker en mindreudgift på 7,3 mio. kr. Med virkning fra 2017 afregnes der ikke for medfinansiering til genoptræning under indlæggelse. I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2017 vil kommunernes budgetter blive reduceret med ca. 300 mio. kr., hvilket for Viborg Kommune svarer til ca. 5 mio. kr.

   Fra og med 2018 vil udgiften til genoptræning under indlæggelse blive indregnet i taksten for stationære indlæggelser og kommunerne bliver kompenseret over bloktilskuddet.

    

   Desuden viser betalingsflowet et generelt fald på de resterende konti under Kommunal Medfinansiering. Det forventede resultat er beregnet på tre måneder, så udviklingen i udgiftsniveauet er beregnet på et spinkelt grundlag.

    

   En mere detaljeret redegørelse for afvigelser kan ses i vedlagte bilag nr. 1.

    

   Øvrige forhold

   Omstrukturering i Sundhed- og Omsorg.

   I forbindelse med omstruktureringen af Sundhed- og Omsorg har det vist sig, at fordelingen af budgetter og forbrug mellem §86 vedligeholdelsestræning (politikområdet ældre) og §140 genoptræning på baggrund af genoptræningsplaner (politikområdet sundhed), har været skævt fordelt. I den forbindelse flyttes budgetter og tilsvarende forbrug fra politiområdet Ældre til politikområdet Sundhed.

    

   Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO).

   I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2015 blev prioriterings- og effektiviseringsmulighed nr. 66, ”Energibesparelser vedrørende lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO)”, vedtaget. Opgaven er at udskifte lysarmaturer og lysstyringer på et antal kommunale institutioner. Den estimerede besparelse for 2017 bliver tilført Facility Management til medfinansiering af anlægsudgiften.

    

   Anlæg

   Det forventes at bruge 9,5 mio. kr. af et budget på 18,3 mio. kr., og det resterende beløb på 8,8 mio. kr. forudses på nuværende tidspunkt, at skulle overføres til 2018.

    

   De forventede overførsler fordeler sig på følgende måde:

    

   ·         Sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro – 6,8 mio. kr.

   ·         Renovering af Sjørup Ældrecenter 2,0 mio. kr.

   I alt 8,8 mio. kr.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 14. juni 2017 (sag nr. 4), at udvalgene i forbindelse med hver af de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejder oversigt over det forventede tidsforløb for de største anlægsprojekter (over 2 mio. kr.). De forventede tidsforløb for Ældre- og Sundhedsudvalgets projekter er vedlagt som bilag nr. 3. 

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Behov for aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter
  • Resume

   I forbindelse med, at Ældre- og Sundhedsudvalget på mødet d. 20. juni 2016 behandlede en sag om tilsagn om opførsel af 10 almene ældreboliger med serviceareal ved Sjørup Ældrecenter (sag nr. 3), lagde forvaltningen op til, at Ældre- og Sundhedsudvalget foretog en ny vurdering af behovet for et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter (sag nr. 4).

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at udskyde behandlingen af sagen, idet forvaltningen anmodes om at indhente supplerende data, herunder særligt for så vidt angår den oprindelige målgruppes efterspørgsel, udgifter til transport til de eksisterende aktivitetscentre og muligheder for anvendelse i øvrigt.

    

   På dagens møde fremlægges sagen med supplerende data.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt der som en del af etape 2 af ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter skal genetableres et aktivitetscenter.

    

   Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker, der ikke skal genetableres faciliteter til aktivitetscenter foreslår direktøren for Job & Velfærd, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   2. at der ikke genetableres faciliteter til aktivitetscenter.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Byrådet, at der ikke skal genetableres et aktivitetscenter som en del af etape 2 af ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter, idet der ikke vurderes at være behov for et sådan for nuværende.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget henstillede til, at Plejecenter Sjørup udnytter de eksisterende faciliteter til aktivitet - såfremt der fremover og i respekt for udvalgets tidligere beslutning om midlertidig flytning af borgere - viser sig et behov for et aktivitetscenter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Sjørup Ældrecenter består af en bygning med to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger, en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter og en bygning med aktivitetsfaciliteter. Demensboligerne er ikke tidssvarende, og der er konstateret PCB i flere bygninger. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup Ældrecenter.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget fik på sit møde den 3. marts 2015 (sag nr. 3) forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1, der er opdelt i to etaper. Renoveringen og ombygningen er beskrevet nærmere i bilag 1 og 2.

     

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Aktivitetstilbud på Sjørup Ældrecenter

   Aktivitetstilbuddet på Sjørup Ældrecenter har bestået af et åbent aktivitetstilbud samt et visiteret aktivitetstilbud efter servicelovens § 84 med 7 pladser. Målgruppen for aktivitetstilbud er fortrinsvis hjemmeboende borgere.

    

   Det åbne aktivitetstilbud på Sjørup Ældrecenter blev flyttet til det allerede eksisterende aktivitetstilbud, Aktiviteten, i Stoholm tilbage i 2013, idet kun 2 borgere benyttede tilbuddet på daværende tidspunkt. Aktivitetstilbuddet i Sjørup havde på daværende tidspunkt åbent to gange om ugen á 3 timer pr. gang og var bemandet af 1-2 medarbejdere pr. gang. I en længere periode forud for flytningen af aktivitetstilbuddet fra Sjørup Ældrecenter til Aktiviteten i Stoholm, var antallet af brugere relativt lavt. Siden flytningen af aktivitetstilbuddet har borgere fra Sjørup og opland, der er i målgruppen for et aktivitetstilbud, fået tilbud om at benytte Aktiviteten i Stoholm.

    

   Grundet dårlige fysiske rammer og arbejdsmiljømæssige forhold, herunder tilstedeværelsen af PCB, blev det visiterede dagtilbud på Sjørup Ældrecenter endvidere flyttet til Æblegården i Viborg i september 2015.

    

   Behovet for aktivitetstilbud fremadrettet

   En optælling viser, at der er 2 hjemmeboende borgere fra Sjørup og opland og ca. 50 hjemmeboende borgere fra Stoholm og opland, der benytter Aktiviteten i Stoholm i februar 2017. Se også supplerende oplysninger i bilag 4.

    

   Befolkningsprognosen for 2017 – 2032 viser, at Stoholm vil opleve en befolkningstilvækst på 171 personer stigende fra 2.527 borgere i 2017 til 2.698 borgere i 2032. Sjørup forventes i samme periode at opleve en befolkningstilvækst på 14 personer stigende fra 287 beboere i 2017 til 301 i 2032.

    

   Aktivitet & Udvikling, Team Karup/Fjends er normeret med 4,7 stillinger. De 4,7 stillinger i Team Karup/Fjends vil foruden Seniorhuset i Karup, Dagcenteret i Frederiks samt Aktiviteten i Stoholm også skulle dække aktivitetstilbuddet i Sjørup i fald det genetableres. Det vil alt andet lige få betydning for kvaliteten og omfanget af aktiviteter i de øvrige aktivitetscentre i området. En bemanding af aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter 2 dage á 3 timer pr. uge vil således betyde, at bemandingen på de øvrige aktivitetscentre i Karup, Frederiks og Stoholm samlet set vil reduceres tilsvarende.

    

   Forvaltningen konstaterer, at hovedparten af både de nuværende og fremtidige brugere af et aktivitetscenter kommer og vil komme fra Stoholm og opland. På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der ikke er brugergrundlag til at drive både et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter og Aktiviteten i Stoholm effektivt. Medarbejderne vil blandt andet skulle bruge forholdsmæssig meget tid på transport set i forhold til det forventede antal brugere af aktivitetstilbuddet i Sjørup.

    

   Forvaltningen vil derfor foreslå, at beslutningen om genetablering af et aktivitetscenter i Sjørup genovervejes, inden etape 2 af renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter igangsættes.

    

   Mulighed for anden anvendelse af aktivitetslokalerne

   Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at anvende hele eller dele af et kommende aktivitetscenter i Sjørup til øvrige formål. Som det fremgår af bilag 1 huser bygning E både nu og efter en renovering og ombygning en administration samt en festsal, som anvendes til diverse arrangementer og festlige sammenkomster for beboerne. Forvaltningen vurderer derfor, at Sjørup Ældrecenter ikke umiddelbart har et udækket lokalebehov.

    

   Konsekvenser for borgernes transport samt anlægsøkonomi

   Konsekvenserne af ikke at genetablere et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter som en del af etape 2 af ombygningen og renoveringen vil være følgende:

    

   Borgere fra Sjørup og opland, der er i målgruppen for et dagtilbud, vil fortsat skulle transporteres til Aktiviteten i Stoholm. Transporten er forbundet med en udgift for såvel borger som kommune. Transportudgifterne er beskrevet i bilag 3. Borgeren må påregne at være undervejs i op til én time, da flere borgere samles op eller sættes af på ruten. Jf. ovenfor var det i februar 2017 to borgere, der blev transporteret fra Sjørup og opland til Aktiviteten i Stoholm.

    

   Såfremt der ikke skal genetableres et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter, er det ikke nødvendigt at lave den planlagte tilbygning til bygning E, jf. ovenfor. Forvaltningen vurderer, at det vil reducere anlægsudgiften i etape 2 med 3 mio. kr. Der skal dog fortsat anvendes 12 mio. kr. til nedrivning af bygning C, facaderenovering af bygning E, nedrivning af eksisterende lejligheder på 1. sal bygning E, ny tagkonstruktion bygning E, indvendig renovering af bygning E samt renovering af eksisterende varmeanlæg. Varmeanlægget forsyner både kommunens bygninger og Boligselskabet Sct. Jørgens boliger.

    

   Hvis udvalget ikke ønsker at genetablere aktivitetscenteret, skal sagen forelægges Byrådet til endelig stillingtagen, idet renoveringen og ombygningen af Sjørup Ældrecenter var en del af budgetforliget for 2016. Budgettet blev godkendt i Byrådet den 7. oktober 2015 (sag nr. 1). Sagen vil således indgå i forhandlingerne om budget 2018.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Det har været planlagt, at etape 2 gennemføres i 2017 og 2018. Tidsplanen er imidlertid rykket, således etape 2 først gennemføres i 2018 og 2019. Dette skyldes, at forvaltningen først den 19. maj 2017 har modtaget den endelige godkendelse af projektet fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

    

   Forvaltningen vurderer, at en eventuel beslutning om ikke at genetablere et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter ikke vil få betydning for den aktuelle tidsplan for ombygningen og renoveringen af Sjørup Ældrecenter.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 4 Drøftelse af anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2018
  • Resume

   Viborg Kommune forventer at modtage ca. 17 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden til anvendelse til initiativer i 2018. Udvalget skal drøfte hvilke initiativer, der skal prioriteres.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at sagen drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen og besluttede, at de resterende midler skal afsættes til udvikling af bedre forhold for pårørende til demente og borgere med senhjerneskade.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte den 26. oktober 2016 (punkt 20) forslag til anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2017. Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet godkendt anvendelsen.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget blev præsenteret for en status på de igangværende initiativer på sit møde den 21. marts 2017 (punkt 5).

    

   Inddragelse og høring

   Anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden har tidligere år været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

    

   Udvalget drøftede anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden 2018 med Ældrerådet den 17. maj 2017.

    

   Beskrivelse

   Med midler fra Værdighedsmilliarden har Viborg Kommune i 2017 igangsat følgende initiativer:

   Initiativ

   Budget 2017 (ekskl. overførte midler)

   GPS-trackere til hjemmeplejen og plejecenter – abonnement

   0,422 mio.

   Styrkelse af mad og måltider på plejecentre

   4,203 mio.

   Ernæringsindsats for hjemmeboende, inkl. diætist

   1,577 mio.

   Styrke arbejdet med En værdig død

   1,051 mio.

   Ansættelse af psykiatrisk sygeplejerske og pædagog

   1,051 mio.

   Ledsagerordning for 67+ årige

   0,526 mio.

   Udvidelse af klippekortordningen – hjemmeboende

   2,628 mio.

   Bus, der anvendes ifm. transport af borgere til træning – drift

   0,05 mio.

   Generel opnormering af hjemmeplejen

   5,257 mio.

   Projekt vedrørende hjemmeboende demente

   0,369 mio.

   Administration

   0,200 mio.

   I alt

   17,136 mio.

    

   Ministeriet har endnu ikke meldt ud, hvor stort Viborg Kommunes tilskud fra Værdighedsmilliarden 2018 bliver. Dette afklares først, når der foreligger et forslag til finansloven. Kommunerne kan forvente en udmelding senest i efteråret. Kommunerne skal indsende deres redegørelser for anvendelsen af 2018-midlerne senest i november 2017. Det forventes at Viborg Kommune modtager ca. det samme beløb i 2018 som i 2017, +/- 0,5 mio. kr.

    

   Samtlige igangværende forslag – med undtagelse af projektet vedrørende hjemmeboende demente – kan fortsætte i 2018. Hvis alle initiativer fortsætter og Viborg Kommune modtager samme beløb i 2018 vil der altså være 364.000 kr. til prioritering nu. Herudover skal eventuelle nye initiativer finansieres ved enten at standse et af de igangværende initiativer, eller ved at beskære budgettet til et eller flere af initiativerne.

    

   I det vedlagte bilag findes en oversigt over den aktuelle status på forbruget af midler i 2017. Som det fremgår er der enkelte initiativer, hvor forvaltningen forventer et mindreforbrug i 2017.

    

   Udvalget drøftede i maj anvendelsen af Værdighedsmilliarden med Ældrerådet. Til mødet havde Ældrerådet stillet forslag om at prioritere følgende initiativer:

   • Midler til bedre og tidligere opsporing af demens.
   • Midler til udvikling af bedre forhold for pårørende.
   • Midler til at give plads til gode samtaler med pårørende til plejehjemsbeboere.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ministeriet skal senest i november 2017 modtage en redegørelse fra Viborg Kommune om anvendelsen af Værdighedsmilliarden 2018. Derfor skal Ældre- og Sundhedsudvalget senest på sit møde den 29. august 2017 behandle et forslag til anvendelsen af midlerne. Herefter sendes forslaget i høring ved Ældreråd og Handicapråd med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet den 25. oktober 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Ældrerådsvalg som E-valg
  • Resume

   Ældrerådet ønsker, at det kommende nyvalg til Ældrerådet afholdes som E-valg for de borgere, der er tilmeldt digital post. Øvrige borgere får som ved tidligere valg mulighed for at stemme via brev, eller aflevere stemmeseddel på plejecentre og i en særskilt stemmeboks på valgstederne i forbindelse med byråds- og regionsvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at udvalget over for byrådet anbefaler, at det kommende ældrerådsvalg afholdes som E-valg, og

    

   2. at der indgås kontrakt med firmaet Assembly Voting i forhold til den praktiske gennemførsel af valget.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   1. at anbefale byrådet, at det kommende ældrerådsvalg afholdes som E-valg.

    

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere,

    

   2. at der indgås kontrakt med firmaet Assembly Voting i forhold til den praktiske gennemførsel af valget.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det er en kommunal forpligtigelse at oprette ældreråd. Der har tidligere været afholdt valg til Viborg Ældreråd i forbindelse med valgene til By- og Regionsråd.

    

   Inddragelse og høring

   Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget har haft en løbende dialog omkring den foreslåede valgprocedure, og den blev drøftet på fællesmødet den 5. april 2017.

    

   Beskrivelse

   Alle borgere i Viborg, der er fyldt 60 år, er valgbare og stemmeberettigede til det kommende ældrerådsvalg.

   Ældrerådet har anbefalet en valgprocedure med etablering af opstillingsmøder, orienteringsmøder og en valgbestyrelse bestående af repræsentanter fra det afgående ældreråd, formand og næstformand for Ældre- og Sundhedsudvalget og direktøren for Job & Velfærd.

   Valghandlingen vil foregå digitalt for de borgere der har tilmeldt sig denne mulighed. Øvrige borgere vil modtage en stemmeseddel med post. Der vil blive mulighed for telefonisk hjælp til stemmeafgivning, og der er ligeledes mulighed for at erstatte den elektroniske stemmeseddel med en papirudgave.

    

   Der skal vælges 11 medlemmer til det nye Ældreråd.

    

   Den samlede beskrivelse af Ældrerådets forslag til afholdelse af ældrerådsvalget 2017 er vedlagt som bilag 1 til sagen.

    

   Alternativer

   Valget kunne afholdes som almindeligt brevstemmevalg. En valgmetode der blev benyttet ved sidste valg i 2013.

    

   Såfremt der ikke er opstillet mere end 11 kandidater er der mulighed for at byrådet og ældrerådet i samarbejde kan aflyse det planlagte valg. Dette skal ske 4 uger før det planlagte valg.

    

   Tidsperspektiv

   Valget foreslås afholdt fra den 7. november til den 21. november 2017.

   Valgresultat offentliggøres den 28. november 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Ældrerådet anbefaler, at der indgås kontrakt med firmaet Assembly Voting, således at firmaet får til opgave at forestå håndteringen af den praktiske valghandling i forbindelse med E-valg om udsendelse af stemmesedler.

    

   Kontraktforslag fra firmaet som Ældrerådet anbefaler til at forestå ældrerådsvalget i Viborg kommune er vedlagt som et lukket bilag 2.

    

   Ældrerådet har af egne midler afsat kr. 200.000 til afholdelse af valget.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Lov om retssikkerhed og administration regulerer valget til Ældrerådet. Der er udarbejdet vejledning nr. 40 af 11. maj 2011, som blandt andet præciserer, at der er tale om direkte valg, at reglerne for valget fastsættes i samarbejde mellem kommunalbestyrelse og Ældreråd.

  • Bilag

 • 6 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget 2017
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten med en bemærkning om, at budgetorienteringsmødet den 17. august 2017 afvikles i tidsrummet 16.00 – 17.00.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Bilag

 • 7 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-08-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, herunder orientering om status på forekomsten af rotter på Skovvænget i Bjerringbro og den evakueringsplan, der vil blive taget i anvendelse såfremt det i henhold til en teknisk vurdering viser sig nødvendigt.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget efterspurgte en plan for gennemgang af samtlige plejecentre for så vidt angår eventuel forekomst af rotter samt håndtering af samme.

    

   Ældre og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om løbende opfølgning på situationen på hele området.

    

   Notatet ”Kommunale økonomiske konsekvens i form mistanke om fejl i undersøgelser for brystkræft” blev uddelt. Notatet er vedhæftet som bilag.

  • Sagsfremstilling

   Beskrivelse

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

   22-06-2017

   Senior folkemøde – demensvenner event

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   04-07-2017

   Månedsbrev for Ældre- og Sundhedsudvalget, juni måned

    

    

    

  • Bilag