Ældre- og Sundhedsudvalget - Dagsorden for mødet den 17-05-2017

Referat - ekstraordinært møde

 • 1 Budgetudfordringer (Beslutningssag)
  • Resume

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 25. april 2017, at der skal udarbejdes scenarier for finansiering af budgetudfordringerne i 2018 og overslagsårene. Udvalget drøftede endvidere input til sag om finansiering af Banebo. Foranlediget af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 10. maj 2017 vedrørende modeller for effektiviseringsstrategi, foreslås det, at der i den nuværende budgetlægning ikke tages stilling til budgetudfordringer i overslagsårene. Scenarier for finansiering af Banebo er fortsat under udarbejdelse, hvorfor sagen om finansiering af Banebo foreslås udsat til mødet den 20. juni 2017

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre og Sundhedsudvalget,

    

   1. at sagen om finansiering af Banebo fra mødet den 30.maj 2017 udsættes til mødet den 20. juni 2017, og

    

   2. at Ældre- og Sundhedsudvalget med henvisning til Økonomi-og Erhvervsudvalgets beslutning af 10. maj 2017 alene forholder sig til budgetudfordringer i 2018, hvorfor forvaltningen ikke udarbejder forslag til finansiering af udfordringer i overslagsårene.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 17-05-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at sagen om finansiering af Banebo udsættes fra mødet den 30. maj 2017 til mødet den 20. juni 2017.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere, med henvisning til Økonomi-og Erhvervsudvalgets beslutning af 10. maj 2017, alene at forholde sig til budgetudfordringer i 2018, hvorfor forvaltningen ikke udarbejder forslag til finansiering af udfordringer i overslagsårene.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   På mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 25. april 017 behandlede udvalget blandt andet følgene to sager:

    

   • Budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019 – 2021 (Sag nr. 3).
   • Status på mødet med boligselskaberne vedrørende finansiering af Banebo (Sag nr. 6).

    

   Følgende er blandt andet ført til referat vedrørende Budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019 – 2021:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen udarbejde scenarier for finansiering i første omgang inden for eget område af den ubalance, der er på Ældre- og Sundhedsområdet i 2018 og overslagsårene, idet konsekvenserne af finansiering inden for eget område præciseres, herunder konsekvenser i form af serviceforringelser”.

    

   Følgende er blandt andet ført til referat vedrørende finansiering af Banebo:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede input til sag omkring finansiering af driften for plejecenter Banebo til mødet i maj, idet Ældre- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen:

    1. Udarbejde en analyse af udviklingen på Ældre- og Sundhedsområdet blandt andet med baggrund i de to notater under budgetsagen.
    2. Belyse forholdet mellem overkapacitet på almene plejepladser og behovet for rehabiliteringspladser i lyset af den nye model for kommunal medfinansiering.
    3. Udarbejde en oversigt over plejecentre i Viborg Kommune, ventelister og belægning.

    

   Ældre-og Sundhedsudvalget tilkendegav et ønske om, at boligselskaberne får mulighed for at tilkendegive supplerende betragtninger på scenarier for finansiering af Banebo og inviteres til at deltage i et kommende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget, for så vidt de har supplerende betragtninger.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget – dog undtaget Socialdemokratiet, der fastholder et ønske om et Plejecenter Banebo bestående af 100 pladser – bad endvidere forvaltningen:

    1. Indlede en dialog med boligselskabet Sct. Jørgen med henblik på en belysning af juridiske og økonomiske forhold forbundet med en eventuel ommærkning af 30 plejehjemspladser på Banebo til ældreboliger”.

    

   På mødet den 10. maj 2017 i Økonomi- og Erhvervsudvalget (Sag nr. 4) var der blandt andet en drøftelse af Byrådets effektiviseringsstrategi med årligt effektiviseringskrav på én procent:

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at forvaltningen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i august udarbejder alternative modeller for en fremtidig udmøntning af effektiviseringsstrategien.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Med henvisning til Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 10. maj 2017 skal Ældre- og Sundhedsudvalget alene forholde sig til budgetudfordringerne i 2018.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget skal således ikke for nuværende forholde sig til budgetudfordringer i overslagsårene 2019 – 2021. I lyset heraf forekommer det ikke hensigtsmæssigt for nuværende at udarbejde scenarier for finansiering af budgetudfordringerne i overslagsårene.

    

   For så vidt angår sagen om finansiering af Banebo er forvaltningen i gang med en analyse af forholdet mellem overkapacitet på almene plejepladser og behovet for rehabiliteringspladser under hensyntagen til den nye model for kommunal medfinansiering. Analysen forventes udarbejdet primo juni 2017, hvorfor behandlingen af spørgsmålet om finansiering af Banebo med fordel udsættes til mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 20. juni 2017.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ældre- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om finansiering af Banebo den 20. juni 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.