Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 28-02-2017

Referat

 • 1 Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af januar måned 2017
  • Resume

   Drøftelse af økonomisk ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 i henhold til Økonomiudvalgets procedure for budgetopfølgninger.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede ledelsesinformation pr. 31. januar 2017 og tog den til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Økonomiudvalget behandlede på mødet den 23. februar 2011 (sag nr. 40) proceduren for fremtidige budgetopfølgninger, og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Ledelsesinformationen for 2017 pr. 31. januar 2017 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

    

   Alternativer

   Intet.

    

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 2 Budgetlægning til 2018 og overslagsårene 2019 - 2021
  • Resume

   Der orienteres på mødet om årets budgetproces samt principper og spilleregler for budgetlægningen, som Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Desuden udmeldes de økonomiske rammer, som udvalget skal udarbejde sit budgetforslag indenfor. I forhold til udvalgets egen budgetlægningsproces drøftes bl.a., hvordan denne skal tilrettelægges i forhold til møder og inddragelse af MED-system og andre interessenter i budgetlægningen. Endeligt foretages en første prioritering af udvalgets eventuelle anlægsønsker med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker. Herunder drøftes forslag til finansiering af eventuelle anlægsønsker.

  • Indstilling

   Direktøren Job- og Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at procesplanen for udvalgets egen budgetproces drøftes, og at der fastsættes datoer for behandlingen af fokus og effektmål på Ældre- og Sundhedsudvalgets ordinære møder, og

    

   2. at det drøftes, om udvalget har forslag til nye anlægsønsker, og hvilke anlægsønsker, der eventuelt skal arbejdes videre med og beskrives som idéoplæg.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede egen budgetproces og besluttede,

    

   1. at behandling af fokus og effektmål sker på Ældre- og Sundhedsvalgets møde den 25. april 2017, og

    

   2. at der skal arbejdes videre med eventuelle anlægsønsker.

    

   Det bemærkes at Byrådets plankonference afholdes den 28. marts 2017. Det besluttes, at der afholdes budgetorienteringsmøde den 17. august 2017 kl. 16.00 – 18.00.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning, der udgør de rammer, som udvalgene skal tilrettelægge deres budgetlægningsproces indenfor.

    

   Inddragelse og høring

   Forslaget til årets budgetproces er blevet drøftet i Hoved-MED på møde den 16. januar 2017.

    

   Beskrivelse

   Spilleregler for driftsbudgettet

   Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Byrådet.

    

   Hvis et udvalg har budgetudfordringer, vil disse skulle finansieres inden for udvalgets eget budget. Der er ikke udpeget særlige budgetudfordringer, som kan rejses overfor Byrådet, hvilket hænger sammen med, at der ikke skabes et økonomisk råderum for Byrådet i årets budgetlægning.

    

   I budget 2017-20 blev der indlagt rammereduktioner på én procent i alle udvalgs servicerammer, svarende til en reduktion på 36 mio. kr. årligt i 2018-20. Den ene halvdel af denne reduktion skulle finansiere budgetforliget og dermed sikre efterlevelse af Byrådets målsætning for kommunens likviditet, mens den anden halvdel skulle skabe et fremtidigt økonomisk råderum for Byrådet.

    

   Byrådet har besluttet at annullere rammereduktionen på én procent i udvalgenes servicerammer i 2018, så de enkelte udvalg ikke bliver pålagt at finde reduktioner i årets budgetlægning. I stedet er Direktionen blevet bedt om at udarbejde reduktionsforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget på 18 mio. kr. i 2018. Disse reduktioner skal sikre, at der fortsat er finansiering af det budgetforlig, som blev vedtaget sidste år. Hvis udvalgene selv finder effektiviseringer i 2018, vil gevinsterne herved tilfalde de enkelte udvalgsområder, fremfor at skabe et råderum for Byrådet.

    

   I overslagsårene 2019-21 er udvalgenes servicerammer fortsat reduceret med en procent årligt, jf. Byrådets effektiviseringsstrategi. Effektiviseringsstrategien har som målsætning, at der skal realiseres en årlig effektiviseringsgevinst på minimum én procent af serviceudgifterne, for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer.

    

   Budgetrammer i budget 2018-21

   Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3) principper for fastsættelse af budgetrammer. På baggrund af disse principper, er der beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag indenfor. Budgetrammerne ses af tabellen nedenfor:

    

   Tabel 2. Budgetrammer for serviceområderne i budget 2018-2021*

   (i mio. kr., 2018-pl)

   2018

   2019

   2020

   2021

   Ældreområdet

   735.914

   728.741

   721.286

   714.146

   Sundhedsområdet

   417.803

   415.855

   415.587

   415.322

   I alt

   1.153.717

   1.144.596

   1.136.873

   1.129.468

   * Rammerne korrigeres i marts/april med nyt pris- og lønindeks fra KL, og de korrigeres løbende ift. nye Byrådsbeslutninger.

    

   Der er ikke indregnet nogen demografiregulering i budgetrammerne.

    

   Budgetprocessen

   Udvalgets budgetlægningsproces følger den procesplan, som Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 (sag nr. 3). Efter procesplanen færdiggør udvalgene i maj deres driftsbudget, mens anlægsbudgettet færdiggøres i juni.

    

   Udvalgene tilrettelægger selv inden for denne tidsramme, hvornår de vil drøfte de forskellige temaer i budgetlægningen. Hvert udvalg tilrettelægger en proces for, hvordan inddragelsen skal foregå i forhold til interessenterne på deres respektive områder.

    

   På baggrund af den fælles procesplan er der udarbejdet en mere detaljeret procesplan for Ældre- og Sundhedsudvalget. Procesplanen kan ses som bilag nr. 1.

    

   Drøftelse af udvalgets politiske målsætninger

   Udvalgene tilrettelægger selv, hvornår på året i perioden januar-oktober de vil drøfte deres politiske målsætninger herunder fokus- og effektmål. Det er således op til det enkelte udvalg, om drøftelsen af målsætninger skal ske i sammenhæng med budgettet.

    

   Når det endelige budget er vedtaget, vil forvaltningen indarbejde fokus- og effektmål i budgetbemærkningerne.

    

   Anlægsønsker

   På mødet drøftes forslag til projekter, der kan indgå som anlægsønsker i budgetlægningen. Anlægsønskerne skal beskrives som idéoplæg frem mod Byrådets budgetforhandlinger og senest godkendes i juni 2017 sammen med udvalgets forslag til basisanlægsbudget.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregel for anlæg:

    

   ·         Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

   Det betyder, at nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede enten ved bortfald eller reduktion af eksisterende anlægsprojekter inden for det enkelte udvalg, så udvalgets anlægsramme er uændret i hvert budgetår.

    

   De restriktive krav skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram og dels, at der fortsat forventes stramme rammer for kommunernes anlægsudgifter i 2018. I de seneste to år har der været budgetteret anlægsudgifter for henholdsvis en 6-årig periode i budget 2016 og en 5-årig periode i budget 2017. I budget 2018 er der igen tale om en normal 4-årig budgetperiode for anlæg.

    

   Forvaltningen har ingen forslag til nye anlægsønsker.  

    

   Udvalget anmodes om at fremkomme med evt. forslag til anlægsinvesteringer på mødet.

    

   Det vedtagne anlægsbudget for 2017-2020 kan ses som bilag nr. 2.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ældre- og Sundhedsudvalget skal senest på udvalgsmøderne 30. maj 2017 og 20. juni 2017 færdiggøre henholdsvis driftsbudgettet og anlægsbudgettet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 3 Pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre
  • Resume

   I aftalen om finansloven for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blev der afsat 425 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på landets plejecentre.

    

   Målet er at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ikke søges for så vidt angår Kildehaven, da det aktuelle projekt omkring plejecenter Kildehaven ikke kan gennemføres indenfor puljens projektperiode og tidskrav for anvendelsen af pengene,

   2. at forvaltningen undersøger mulighederne for etablering af ”sansekøkken” på plejecenter Overlundgården, og forvaltningen i givet fald forelægger Ældre- og Sundhedsudvalget en projektbeskrivelse på mødet den 21. marts 2017, og

    

   3. at i så fald, det ikke er muligt, at opføre ”sansekøkken” på Overlundgården indenfor puljens projektperiode og tidskrav, søges puljen ikke.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   1. at puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener ikke søges for så vidt angår Kildehaven, og

    

   2. at puljen ikke søges vedrørende ”sansekøkken” på plejecenter Overlundgården, idet det vurderes, at det ikke vil være realistisk at gennemføre et projekt i indeværende år, som forudsat i puljens kriterier.

    

   3. at Ældre- og Sundhedsudvalget retter henvendelse til ministeriet om, at tidsfristerne for puljen ønskes tilrettelagt således, at det bliver realistisk at kunne ansøge og realisere projekter efter puljens formål. Samtidig bemærkes vigtigheden af, at statslige puljer udmøntes således, at det giver bedre muligheder for byrådets planlægning og budgetlægning af anlægsaktiviteter.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Det daværende Socialudvalg besluttede tilbage på deres møde den 29. november 2011 (sag nr. 198), en udrulningsplan for levebo-miljø på plejecentrene i Viborg Kommune. Efterfølgende har sagen været oppe flere gange og senest 27. januar 2015 (sag nr. 2), hvor Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at en omdannelse af plejecenter Kildehaven skulle indgå i den videre budgetbehandling for 2016-2019. I den forbindelse blev der på investeringsoversigten i 2020 afsat 3,55 mio. kr. Omdannelsen af plejecenter Kildehaven er det eneste køkkenprojekt, som Ældre- og Sundhedsudvalget har på investeringsoversigten fremadrettet, og som dermed er aktuelt i forhold til den kommunale ansøgningspulje.

    

   På Kildehaven kan etablering af levebo-miljø ikke foregå ved ombygning i den eksisterende bygningsmasse, da der ikke er egnede lokaler eller plads hertil. Etablering kan derfor kun ske ved at etablere fire mindre tilbygninger med et køkken- og opholdsareal og placeres ved hver af de fire boligfløje. Plejecenter Kildehaven ejes af Boligselskabet Viborg.

    

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

    

   Beskrivelse

   Puljen kan anvendes til at renovere, etablere eller genetablere køkkener i almene plejeboliger opført efter almenboliglovens § 105 eller på plejehjem opført efter serviceloven § 192. Ansøgningsfristen er 28. marts 2017 kl. 12 og projektperioden løber fra 1. maj til 31. december 2017. Puljemidlerne skal således anvendes inden udgangen af 2017.

    

   I forbindelse med almene plejeboliger (plejecentre) skelnes der mellem såkaldte servicearealer og fællesarealer. Denne pulje kan bruges til begge formål. Det er en forudsætning for tildeling af midler fra puljen, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne. Derfor stilles der ikke krav om medfinansiering ved etablering af køkkener på de fælles boligarealer, da forbedringer af boligarealet, herunder etablering eller forbedringer af køkkener på fællesarealer, ellers skal finansieres som i andre almene boliger via en huslejestigning.

    

   Der stilles dog krav om mindst 25 pct. medfinansiering af det enkelte projekt, når der er tale om køkkener på servicearealer, hvilket er tilfældet i forhold til plejecenter Kildehaven. Eventuelle afledte driftsudgifter kan ikke dækkes af midler fra ansøgningspuljen.

    

   På investeringsoversigten fremgår levebo-miljø projektet på plejecenter Kildehaven i 2020 og ifølge betingelser for tildeling af støtte skal beløbet bruges senest med udgangen af 2017. Der skal endvidere foreligge regnskab senest 1. april 2018, dvs. 3 måneder efter selve byggeriet.

    

   Selvom Byrådet godkendte en fremrykning af projektet til 2017, ville det stadig ikke kunne lade sig gøre at realisere projektet indenfor de tidsfrister der er for tildeling af støtte fra puljen. Der vil i forhold til plejecenter Kildehaven skulle ske dels en politisk behandling i forhold til fremrykning af projektet, dels projektering, udbud og efterfølgende byggeriet. Disse aktiviteter vil ikke kunne afholdes indenfor den afsatte tidsramme.

    

    

   Alternativer

   Der vil eventuelt være mulighed for at etablere et ”sansekøkken” på plejecenter Overlundgården. Forvaltningen vil dog skulle undersøge nærmere, om projektet kan afholdes indenfor puljens rammer og tidsfrist. En nærmere beskrivelse vil i givet fald kunne forelægges til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 21. marts jf. indstillingen.

    

    

   Tidsperspektiv

   Projekterne skal være færdige med udgangen af 2017, og der skal foreligge regnskab senest 3 måneder efter, dvs. 1. april 2018.

    

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Der stilles krav om 25 pct. medfinansiering i forhold til renovering, etablering eller genetablering af køkkener på servicearealer.

    

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Når der skal ombygges i plejecentre som ikke ejes af Viborg Kommune gør følgende forhold sig gældende:

    

   De steder, hvor Viborg Kommune bygger om i servicearealer i Boligselskabets bygninger, kan vi enten aftale, at boligselskabet står for ombygning og finansiering heraf, og Viborg Kommune så efterfølgende forpligter sig til en forhøjet husleje for arealerne. Alternativt kan Viborg Kommune indgå en aftale med Boligselskabet om, at Viborg Kommune finansierer ombygningen i servicearealet.

    

   De steder, hvor Viborg Kommune bygger om i fælles boligareal i Boligselskabets bygninger skal ombygningen godkendes på et afdelingsmøde i boligorganisationen. Boligafdelingen skal så stå for finansieringen af ombygningen, og udgiften hertil (renter og afdrag på optaget lån) skal efterfølgende pålægges huslejen for de berørte boliger.

    
 • 4 Anvendelse af mindreforbrug vedrørende Værdighedsmilliarden 2016
  • Resume

   Viborg Kommune har ikke anvendt midlerne fra Værdighedsmilliarden 2016 fuldt ud, og derfor er forvaltningen i gang med at anmode ministeriet om overførsel af midlerne til budget 2017. Ministeriet anmoder om en beskrivelse af, hvad de overførte midler påtænkes anvendt til, og derfor fremlægges der forslag hertil.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der træffes beslutning vedrørende anvendelsen af restbeløbet på 1.369.000 kr.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   1. at restbeløbet på 1.361.000 kr., der søges overført, anvendes til udvidelse af klippekortordningen for plejecenterbeboere og således at ekstraklippene udmøntes i klip af 30 minutters varighed.

    

   Der er korrigeret for, at mindreforbruget på GPS–trackere rettelig udgør 571.000 kr. jf. sagens bilag.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede den 14. juni 2016 (sag nr. 25) anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden 2016.

    

   Inddragelse og høring

   Anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

    

   Beskrivelse

   Viborg Kommune modtog den 24. juli 2016 Ministeriet for Sundhed og Ældres accept af kommunens anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden 2016. Herefter er initiativerne igangsat. Enkelte initiativer var igangsat på forhånd idet det forventedes, at initiativerne ville blive godkendt.

    

   I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der udarbejdet en oversigt over status for anvendelsen af midlerne fra Værdighedsmilliarden. Oversigten viser samlet et mindreforbrug på 4.455.000 kr. I oversigten beskrives årsagerne til mindreforbruget ved de enkelte initiativer. Overordnet har det været en udfordring at nå at anvende midlerne fordi initiativerne først kunne startes op i august eller senere, eller fordi der har skullet indkøbes udstyr, ansættes medarbejdere og udarbejdes materialer. For to initiativer er der endnu ikke modtaget regninger. Det drejer sig om indkøb af elektroniske låsesystemer og medfinansiering af Løvebus (bus til plejecentrene). Forvaltningen anmoder derfor ministeriet om at overføre budgettet hertil til 2017.

    

   Ministeriet har åbnet for muligheden for at søge om overførsel af midler fra 2016 til 2017. I ansøgningen herom skal kommunen redegøre for, hvad kommunen vil anvende de overførte midler til.

    

   For følgende initiativer søges mindreforbruget overført til anvendelse indenfor samme initiativ:

   • Forslag til styrkelse af mad og måltider på plejecentre
   • Styrket indsats i forhold til ernæring for hjemmeboende + klinisk diætist
   • Styrket arbejde med en værdig død
   • Tværfagligt samarbejde om borgere med særligt behov for tryghed
   • Ledsagerordning for 67+ årige
   • Udvidelse af klippekortordningen i hjemmeplejen

   Det er forvaltningens vurdering, at midlerne kan anvendes indenfor disse initiativer ved f.eks. at skrue op for indsatsen ved at afsætte flere medarbejderressourcer eller ved at udvide målgrupperne.

    

   For følgende initiativer vurderer forvaltningen ikke, at der er mulighed for at anvende mindreforbruget indenfor rammerne af de oprindelige initiativer:

   ·         Indkøb af GPS-trackere (mindreforbrug 579.000 kr.)

   ·         Velfærdsteknologi (mindreforbrug på forventet 722.000 kr.)

   ·         Indkøb af bus til træning (mindreforbrug på 68.000 kr.)

                                                            

   Dette efterlader et samlet restbeløb på 1.369.000 kr.

    

   For at kunne overføre disse midler er det nødvendigt at tage stilling til, hvilket formål midlerne skal anvendes til. Midlerne skal anvendes med udgangspunkt i den udarbejdede Senior- og Værdighedspolitik, og midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser.

    

   Der er tale om et engangsbeløb, så de initiativer der udvælges skal enten afsluttes pr. 31. december 2017 eller der skal findes finansiering fremover. Det vil sige enten i midlerne til Værdighedsmilliarden 2018 eller i det almindelige driftsbudget.

    

   Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes til et af følgende initiativer:

    

   1. Flere hænder til hverdagsrehabilitering og træning af ældre

   Med dette forslag afsættes de overførte midler til at styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Midlerne anvendes til at styrke det nye team Hverdagsrehabilitering og Træning ved at øge antallet af medarbejdere, som kan arbejde med borgerne og med at etablere et godt samarbejde mellem de to træningsenheder. Desuden anvendes en del af midlerne til anvendelsen af et IT-baseret værktøj, som kan understøtte træningsindsatsen for borgere i hjemmeplejen.

    

   1. Udvidelse af klippekortordningen for plejecenterbeboere

   Med Finansloven for 2017 er det besluttet, at klippekortordningen omfattes til at gælde for beboere på kommunale plejecentre og friplejehjem og Viborg Kommune modtager midler til en halv times ekstra hjælp pr. beboer om ugen. De overførte midler anvendes til at udvide denne tid mest muligt. Midlerne vil sandsynligvis kunne række til 5 minutters ekstra hjælp om ugen, således at hvert klip bliver på 35 min.

   Med midler fra Værdighedsmilliarden er ordningen for hjemmeboende udvidet til en time om ugen.

    

   Alternativer

   Udvalget har mulighed for at opprioritere de igangværende indsatser eller sende midlerne retur til ministeriet.

    

   Tidsperspektiv

   Ministeriet ønsker en snarlig afklaring af omfanget af overførsler fra 2016 til 2017.

    

   I marts 2017 fremlægges en kort evaluering af og status for de enkelte initiativer under værdighedsmilliarden i 2016.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 5 Høring om Region Midtjyllands udkast til Psykiatriplan 2017-
  • Resume

   Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at forvaltningens udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017- godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til høringssvar til Region Midtjyllands Psykiatriplan 2017.

    

   Ældre og sundhedsudvalget ønsker en præcisering af behov for skærpet opmærksomhed på psykiatriens fortsatte behandlingsansvar ved udskrivelser, og således at kommunalt ansatte har mulighed for at kontakte psykiatrisk afdeling med det formål at få råd og vejledning i en nærmere afgrænset overgangsperiode. En ordning der praktiseres og fungerer godt på det somatiske område. Man tilstræber herved en mere glidende overgang for den enkelte borger fra region til kommune, ligesom det må forventes, at bidrage til færre genindlæggelser.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Intet.

    

   Inddragelse og høring

   Det samlede høringssvar fra Viborg Kommune er udarbejdet med input fra Job & Velfærd og Børn & Unge. Handicaprådet har udarbejdet høringssvar, som fremgår særskilt.

    

   Høringssvaret fra Viborg Kommune vil indgå i Regionsrådets endelige behandling af Psykiatriplan 2017- i april 2017.

    

   Beskrivelse

   Region Midtjylland har sendt udkast til ny psykiatriplan i høring. Høringsbrev, oversigt over høringsparter samt udkast til psykiatriplan fremgår af bilag 1, 2 og 3.

    

   I forlængelse af høringsmaterialet fra Region Midtjylland, har Kommunernes Landsforening sendt et notat med spørgsmål, som kommunerne bedes forholde sig til i høringssvarene. Notatet og de tilhørende dokumenter fremgår af bilag 4, 5 og 6.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Viborg Kommune, til godkendelse på dagens møde i Ældre- og Sundhedsudvalget. Udkastet behandles med enslydende dagsordener i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.

    

   Udkast til høringssvar fremgår af bilag 7. Handicaprådets høringssvarfremgår af bilag 8.

    

   De vigtigste pointer i udkastet til høringssvar handler om følgende forhold:

   ·         Der savnes et tydeligere recovery-perspektiv i psykiatriplanen

   ·         Der savnes et tydeligere fokus på at bruge de nuværende aftaler om og fora for samarbejde og sammenhæng, eksempelvis sundhedsaftalerne.

    

   Alternativer

   Eventuelle bemærkninger eller tilføjelser fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget til forvaltningens udkast til høringssvar, vil blive tilføjet høringssvaret efter den politiske behandling af udkastet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.


  • Bilag

 • 6 Orientering om klippekortordning til beboere på plejecentre
  • Resume

   Viborg Kommune har mulighed for at søge om midler til etablering af en klippekortordning for beboerne på plejecentre. Ordningen betyder, at beboerne hver uge får et ”klip” til ekstra hjælp, som de selv kan bestemme anvendelsen af.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har tidligere modtaget puljemidler til etablering af en klippekortordning til ekstra hjemmehjælp til hjemmeboende ældre.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Med aftalen om finanslov for 2017, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en pulje til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

    

   Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge om de midler, der er reserveret til dem. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.  

    

   Til Viborg Kommune er der reserveret et årligt beløb på 6,367 mio. kr.

    

   Det fremgår af Finansloven for 2017, at ældre borgere der flytter på plejehjem, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

    

   Klippekortet giver beboeren tid til ekstra hjælp hver uge, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det forventes at midlerne rækker til, at de ca. 650 beboere på plejecentrene kan modtage en halv times ekstra hjælp om ugen.

    

   Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

    

   Forvaltningen udarbejder ansøgning til puljen og igangsætter ordningen hurtigst muligt, når der er modtaget tilsagn om støtte fra ministeriet. Forvaltningen vil tilstræbe at etablere ordningen, så den ligner ordningen for hjemmeboende mest muligt, med særlig opmærksomhed på, at de fleste beboere på plejecentrene er betydeligt svagere end de hjemmeboende.

    

   Alternativer

   Kommunen kan undlade at ansøge om midler fra puljen. De midler der er afsat til Viborg Kommune fordeles i så fald til de andre kommuner.

    

   Tidsperspektiv

   Ordningen igangsættes hurtigst muligt.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Midlerne i puljen er målrettet beboere i:

   • almene plejeboliger fortrinsvis for ældre
   • plejehjem efter servicelovens § 192 fortrinsvis for ældre
   • friplejeboliger fortrinsvis for ældre

    

   Det er således ikke beboerens alder, der har betydning for tildeling af klippekortet, men om plejecentret mv. er fortrinsvis for ældre. Alle beboere på de pågældende plejecentre skal således tilbydes klippekortet.

 • 7 Orientering om afslutning af frikommuneforsøg på udvalgets område
  • Resume

   Der orienteres om afslutningen af de resterende frikommuneforsøg på Sundheds- og Omsorgsområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet godkendte den 13. april 2016 (sag nr. 12) evalueringen af Viborg Kommunes frikommuneforsøg fra 2012-2015.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   På ældre- og sundhedsområdet er der gennemført en række frikommuneforsøg. En del af forsøgene er afsluttet undervejs fordi det viste sig, at forsøgene ikke kunne levere de forventede resultater eller fordi den relevante lovgivning blev ændret undervejs.

    

   På udvalgets område var der ved det planlagte ophør af den første runde frikommuneforsøg, to aktive forsøg:

    

   • Mulighed for at opsige beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov
   • Kommunal levering af tilkøbsydelser (indenfor praktisk hjælp og personlig pleje m.m.)

    

   Efter kommunernes evaluering af forsøgene er der gennemført en national evaluering. Mens denne evaluering er pågået er frikommuneforsøgene blevet forlænget. Aktuelt er forsøgenes udløbsdato 30. juni 2017.

    

   På baggrund af den nationale vurdering har regeringen besluttet, at frikommuneforsøget vedrørende kommunal levering af tilkøbsydelser ikke indarbejdes i den generelle lovgivning. Efter den 30. juni 2017 skal de borgere i Viborg Kommune, der har anvendt muligheden for tilkøbsydelser, tilkøbe ydelserne ved en privat leverandør. Borgeren beslutter fortsat selv, om vedkommende vil have leveret visiteret hjælp fra en kommunal eller privat leverandør.

    

   Regeringen overvejer fortsat om frikommuneforsøget vedrørende ”Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger” skal udbredes til alle kommuner. Herunder muligheden for at opsige beboere i botilbud og plejeboliger, også efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov.

    

   Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, Finansministeriet, Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Transport, Bygnings- og Boligministeriet som er i gang med at afdække omfanget og mulighederne for mere fleksibel anvendelse af længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 og almene ældre/plejeboliger efter almenboliglovens § 105. Ministeriet kan ikke oplyse, hvornår gruppens arbejde forventes afsluttet.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Frikommuneforsøgene afsluttes 30. juni 2017 og de berørte borgere orienteres om, at der ikke længere er mulighed for tilkøbsydelser.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   De borgere der ønsker at tilkøbe ydelser har ikke længere mulighed for at købe disse fra den kommunale leverandør. For borgeren betyder det et leverandørskift på ydelsen, hvis der fortsat er et ønske om tilkøb.

    

    

   Der er i alt 40 borgere der har benyttet muligheden for tilkøbsydelser i perioden juni 2014 til januar 2017. Størstedelen heraf har købt praktisk hjælp.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Hvad der skal ske med de lejekontrakter for de borgere, hvor denne mulighed er indarbejdet, hvis ministeriets arbejdsgruppe ikke når et resultat inden frikommuneforsøget stopper pr. 30. juni 2017 vides endnu ikke. Det forventes at Økonomi- og Indenrigsministeriet orienterer de pågældende kommuner herom.

 • 8 Orientering om sagsbehandlingstider i Sundhed & Omsorg
  • Resume

   Sagsbehandlingstiderne og ventetiderne på Sundheds- og Omsorgsområdet har været kraftigt faldende gennem det seneste år. Faldet er sket efter ansættelsen af to ekstra hjælpemiddelterapeuter i Visitationen, og en ekstra chauffør på hjælpemiddelområdet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, og ser med tilfredshed på den positive udvikling i sagsbehandlingstiderne i Visitationen.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Ældre- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet orienteret om status for overholdelsen af de politisk fastsatte sagsbehandlingstider i Sundhed & Omsorg.

    

   På mødet den 26. maj 2015 (sag nr. 9) udtrykte udvalget en klar forventning om, at der er et stærkt fokus på overholdelse af sagsbehandlingstiderne. Udvalget modtog en opfølgning herpå den 29. september 2015 (sag nr. 7), hvor der var særligt fokus på ventetiderne på hjælpemiddelområdet.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Forvaltningen har i maj 2016 anvendt uforbrugte midler til midlertidig ansættelse af to hjælpemiddelterapeuter på området. Ældre- og Sundhedsudvalget blev orienteret herom på sit møde den 14. juni 2016 (sag nr. 8). Desuden er der ansat en ekstra chauffør ved Hjælpemiddelservice.

    

   Ansættelserne har betydet, at sagsbehandlingstider som hovedregel overholdes, med enkelte undtagelser:

   • Ortopædiske hjælpemidler
   • Støtte til køb af bil og særlige indretninger
   • Optagelse på boligliste til pleje- og demensbolig (ansøgning om akut behov for pleje- eller demensbolig): I 2 sager er sagsbehandlingstiden overskredet med hhv. 8 og 2 dage
   • Optagelse på boligliste til almene ældreboliger (ansøgning om almen ældrebolig): 10 uger

    

   For alle 4 områder gælder, at det kun er i få sager, at sagsbehandlingsfristen overskrides, bl.a. på grund af ventetid på lægelige oplysninger og fordi pårørende ikke har mulighed for at mødes inden for fristerne. I vedlagte bilag gennemgås ventetiderne for de enkelte områder.

    

   Den ekstra chauffør har gjort det muligt, at omlægge hele distributionen af hjælpemidler, således at Hjælpemiddelservice i dag leverer alle former for hjælpemidler dagligt og akut i hele Viborg Kommune. Før omlægningen kunne der gå op til 9 dage fra bestilling til levering. Nu kommer chaufførerne over hele kommunen dagligt, så det er muligt at tage hjælpemidler med retur straks.

    

   En hurtig distribution af det enkelte hjælpemiddel er afhængig af, at hjælpemiddelterapeuten meget hurtigt fagligt får afdækket og kvalificeret, hvilke hjælpemidler den enkelte borger har brug for. Således er de to midlertidige opnormeringer gensidigt afhængige.

    

   Med de tre stillinger imødekommes den markante stigning i efterspørgslen efter hjælpemidler og behovet for hurtigt at få visiteret og leveret hjælpemidler på et højt fagligt niveau.

    

   Ansættelserne har desuden haft en række andre positive sideeffekter:

   • Hjælpemidler visiteres langt hurtigere. I maj 2015 var der 142 sager på venteliste. I november 2016 var der 50 sager på ventelisten. Ventelisten dækker over sager, hvor der er modtaget en ansøgning, men hjælpemidlet er endnu ikke udleveret. At en sag er på venteliste betyder ikke nødvendigvis, at sagsbehandlingsfristen er overskredet.
   • Sagsbehandlingstiden er faldet med 80% fra gennemsnitlig 24 uger til 4-6 uger. Alle akutte opgaver prioriteres og håndteres dagligt eller inden for få dage.
   • Hjælpemidlerne distribueres over dobbelt så hurtigt.
   • Rykkere, klager og henvendelser fra både borgere og samarbejdspartnere har der kun været enkelte tilfælde af, hvilket tidligere har været en daglig udfordring.
   • Kvaliteten af sagsbehandlingen er øget, da der nu er bedre rum til at udarbejde holdbare løsninger. F.eks. er det muligt at prioritere opfølgning og tilpasning, således at genhenvendelser minimeres og borgerne oplever færre gener og mere selvhjulpenhed.
   • Visitationen er i mindre grad nødt til at prioritere mellem akutte og ikke-akutte ansøgninger. Tidligere blev ansøgninger om kugledyner, kørestole, ramper, elkøretøjer m.v. samt en lang række andre hjælpemidler nedprioriteret og kunne tage over 7 måneder at behandle i de værste tilfælde.

    

   Den enkelte borger oplever således en bedre og hurtigere service, hvilket også bekræftes af personalet, som har udtrykt stor tilfredshed med det forbedrede serviceniveau.

    

   Regnskabet for hjælpemiddelområdet i 2016 viser et mindreforbrug. Forvaltningen vurderer, at mindreforbruget for en stor dels vedkommende er opnået gennem en langt bedre udnyttelse af hjælpemidlerne. Med en effektiv visitation og distribution falder behovet for et stort varelager på trods af en øget efterspørgsel, og det har således ikke været nødvendigt at supplere lagerbeholdningen i samme grad som forudsat i budgettet.

    

   Samlet set har udbyttet af de to stillinger som hjælpemiddelterapeuter i Visitationen og den ekstra chauffør ved Hjælpemiddelservice været højt over de første 6 måneder. Forvaltningen forventer at den positive udvikling fortsætter. Der er mulighed for at forlænge stillingerne – f.eks. ved fortsat finansiering via uforbrugte midler på hjælpemiddelbudgettet. Ved at forlænge stillingerne et år kan udviklingen følges over længere tid, så der opnås sikkerhed for sammenhængen mellem ansættelserne og de opnåede gevinster.

    

   På baggrund af en større analyse, lavet i samarbejde med BDO, vurderes det at arbejdsgangene på området allerede i stort omfang er effektiviseret.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ansættelserne er aktuelt tidsbegrænset fra maj 2016 til maj 2017.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Hjælpemiddelområdet havde i 2016 et mindreforbrug på 5,269 mio. kr. Udgiften til de tre midlertidige stillinger er på 1,264 mio. kr.

    

   Hvis ansættelserne ikke forlænges må der forventes en længere venteliste og behov for større lagerføring.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 9 Orientering om faste læger på plejecentre
  • Resume

   Fremover vil der være mulighed for at tilknytte en fast praktiserende læge til kommunens plejecentre. Beboerne på plejecentrene kan frit vælge, om de vil skifte til den faste læge. Den faste læge vil efter aftale yde sundhedsfaglig rådgivning til personalet og undersøgelser og behandling til beboerne.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Viborg Kommune har tidligere deltaget i et pilotprojekt vedrørende fast tilknyttede praktiserende læger på plejecentrene.

    

   Inddragelse og høring

   Aftalen om fast tilknyttede praktiserende læger på plejecentre er indgået mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL, og denne er suppleret af en lokal aftale mellem parterne i Praksisplanudvalget.

    

   Beskrivelse

   Pilotprojektet har vist, at en ordning med fast tilknyttede praktiserende læger til plejecentre kan forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne.

    

   Der er derfor indgået en aftale om at implementere ordningen nationalt, og kommunerne skal derfor gå i gang med at indgå kontrakter med praktiserende læger, som har interesse i at være fast tilknyttet et plejecenter.

    

   Ordningen består af to elementer:

   • Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en praktiserende læge, der er fast tilknyttet til plejecentret.
   • Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede praktiserende læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

    

   Aftalen ventes at bidrage til et tættere samarbejde mellem personalet på plejecentre og praktiserende læger såvel som kompetenceudvikling af personalet på plejecentre.

    

   Alle beboere på plejecentre får mulighed for at vælge den fast tilknyttede praktiserende læge som egen læge, og kan til enhver tid skifte læge efter de gældende regler for det. Beboere på plejecentre kan vælge den fast tilknyttede praktiserende læge, selvom lægen har lukket for tilgang. Ledelsen på plejecentre skal sikre, at beboere og pårørende er informeret om borgernes muligheder for valg af læge. Der er ikke krav om, at beboerne skifter læge til den fast tilknyttede praktiserende læge.

    

   Sundhedsfaglig rådgivning

   Den fast tilknyttede praktiserende læge yder sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentre. Den sundhedsfaglige rådgivning er rådgivning til plejepersonalet i forhold til generelle sundhedsfaglige problemstillinger. Rådgivningen gives på aftalte tidspunkter på møder med personalet på plejecentret. Rådgivningen indebærer ikke patientbehandling.

    

   Sundhedsfaglig behandling i forbindelse med rådgivning

   I forbindelse med at den fast tilknyttede praktiserende læge er på plejecentret for at yde sundhedsfaglig rådgivning, kan lægen aflægge sygebesøg hos beboere, som har den fasttilknyttede læge som egen læge. Dette sker efter bestemmelserne i gældende overenskomst og lokale delaftaler i Region Midtjylland. Disse besøg skal planlægges på forhånd, så der vil typisk være tale om ikke-akutte konsultationer, f.eks. vaccinering.

   Ved akut behov for lægehjælp vil personalet som hidtil aftale med den praktiserende læge, om lægen besøger beboeren på plejecenteret eller om beboeren transporteres til konsultation i lægens praksis.

    

   De beboere der ikke er tilknyttet den fast tilknyttede praktiserende læge, behandles som hidtil af deres egen praktiserende læge.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Ordningen implementeres hurtigst muligt. Forvaltningen begynder snarest annonceringen efter interesserede praktiserende læger.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Lægerne honoreres efter en timetakst (901 kr. i 2016-niveau) for sundhedsfaglig rådgivning og for transporttid. Dertil ydes kørselsgodtgørelse.

    

   Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling, som ydes til de beboere, der er fast tilknyttet en læge, sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.

    

   I årene 2017-2019 modtager Viborg Kommune årligt 338.000 kr. til ordningen. Fra 2020 er der ikke afsat midler til finansiering af ordningen.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Ved opsigelse af en konsulentaftale mellem en fast tilknyttet praktiserende læge og en kommune, vil kommunen skulle sørge for ansættelse af en ny fast tilknyttet praktiserende læge, og i forlængelse heraf vil ledelsen på plejecentret skulle informere beboere og pårørende om borgernes mulighed for valg af den nye fast tilknyttede praktiserende læge. 

 • 10 Henvendelse fra Friplejehjemmet Nordstjernen
  • Resume

   Friplejehjemmet Nordstjernen har sendt en henvendelse til Ældre- og Sundhedsudvalget. Henvendelsen vedrører fordelingen af midler fra Værdighedsmilliarden og samarbejdet mellem det politiske niveau i kommunen og bestyrelserne på friplejehjemmet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at sagen drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog friplejehjemmenes andel af Værdighedsmilliarden til efterretning.

    

   Ældre- og Sundhedsvalget drøftede samarbejdet med friplejehjemmene og besluttede,

    

   1. at samarbejdet videreføres i sin nuværende form.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet besluttede på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 25) fordelingen af Værdighedsmilliarden 2016 og 2017. Anvendelsen af et restbeløb på 350.000 i 2017 blev besluttet på møde i Byrådet den 26. oktober 2016 (sag nr. 20).

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær har sendt den vedlagte henvendelse til Ældre- og Sundhedsudvalget. I henvendelsen redegør friplejehjemmet Nordstjernen for et ønske om, at friplejehjemmene modtager en andel af midlerne fra Værdighedsmilliarden.

    

   Værdighedsmilliarden er midler, som Folketinget har afsat til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker, med størst mulig livskvalitet og selvbestemmelse.

    

   De afsatte midler skal understøtte udbredelsen og implementeringen af de kommunalt fastsatte værdighedspolitikker. Midlerne kan bl.a. anvendes til personale og kompetenceudvikling med fokus på arbejdet med værdighed, ud fra en konkret vurdering i den enkelte kommune af, hvor behovet er størst lokalt.

    

   Friplejehjem er ikke nævnt i lovgivningen om værdighedsmilliarden, men det vurderes, at midlerne er gældende for alle ældre borgere uanset boligform. Beboere i friplejebolig er som udgangspunkt omfattet af midlerne, hvis der er tale om direkte serviceudvidelser, f.eks. øgning af rengøringsniveau eller andre ydelser, som den enkelte borger visiteres til.

    

   Friplejehjem er en boligform uden for den kommunale boligforsyning og bliver afregnet efter særlige regler. Friplejehjemmene i Viborg Kommune afregnes efter den nationalt fastsatte takst, der dækker de ydelser, som beboerne er visiteret til og også omfatter elementer af indirekte omkostninger, f.eks. inventar og andre anskaffelser. Taksten reguleres årligt.

    

   Indkøb af GPS-trackere og velfærdsteknologisk udstyr er ikke en serviceudvidelse. Disse indkøb er at opfatte som inventar til plejecentrene, og hvis friplejehjemmene ønsker tilsvarende inventar, skal indkøbet heraf afholdes under den fastsatte afregningstakst. Da taksten fastsættes i bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, er det således ministeriet, der skal sætte taksten op, hvis det vurderes, at friplejehjemmenes behov ikke kan dækkes indenfor de nuværende takster.

    

   Forvaltningen orienterede allerede på et møde den 20. juni 2016 friplejehjemmene om ledsagerordningen for 67+ årige og har siden været i dialog med friplejehjemmene, senest også om beboerne på friplejehjemmenes muligheder for at få gavn af initiativet omkring ”En værdig død” (dvs. fast vagt/vågekone til døende). For begge ordninger gælder, at der er tale om serviceydelser, som den enkelte borger visiteres til. Borgerens boligform har således ingen betydning.

    

   Andre af de initiativer, som Viborg Kommune har igangsat vedrører kun hjemmeboende borgere, og er således ikke relevante for beboere på friplejehjem.

    

   I forbindelse med Finansloven for 2017 blev det besluttet at etablere en klippekortordning for beboere på plejehjem, som giver beboerne mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen. Friplejehjemmene er omfattet af ordningen, som forventes opstartet i 1. halvår 2017.

    

   Samarbejde mellem det politiske niveau i kommunen og friplejehjemmene

    

   Det er korrekt, at der i dag ikke er et formaliseret samarbejde på politisk niveau mellem friplejehjem og Viborg Kommune. Som nævnt ovenfor samarbejder forvaltningen med friplejehjemmene.

    

   Det er ligeledes korrekt, at udarbejdelsen af kommunens Senior- og Værdighedspolitik skulle foregå i samarbejde med en række interessenter. Ældre- og Handicaprådet var inddraget i den arbejdsgruppe, som arbejdede med politikken, og der blev bl.a. afholdt et borgermøde om politikken og anvendelsen af Værdighedsmilliarden, hvor alle interesserede kunne deltage. Borgermødet blev bl.a. annonceret i de lokale aviser. Så vidt forvaltningen er orienteret, deltog der ikke repræsentanter fra friplejehjemmene i mødet.

    

   I henvendelsen skriver Nordstjernen, at de ikke opfatter sig som en naturlig del af Ældrerådet og Handicaprådets virke. Men begge råd skal arbejde for alle borgere i kommunen uanset boligform, så det vil være oplagt, at friplejehjemmene styrker kontakten og samarbejdet med de to råd.

   Etableringen af et formaliseret samarbejde på politisk niveau vil medføre, at en række andre organisationer og virksomheder kunne få en tilsvarende berettiget forventning om samarbejde med det politiske niveau.

    

   På mødet hos Nordstjernen den 25. januar 2017 blev Nordstjernen opfordret til, at friplejehjemmene etablerer et samarbejde mellem bestyrelserne for de enkelte institutioner. Et sådan samarbejde vil være en oplagt samarbejdspartner ved kommende høringsrunder.

    

   Alternativer

   Det er Byrådet, der prioriterer anvendelsen af Værdighedsmilliarden ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst. Såfremt friplejehjemmene i højere grad skal omfattes af midlerne fra Værdighedsmilliarden, skal det ske via serviceudvidelser, idet der ikke er lovhjemmel til f.eks. at indkøbe inventar til friplejehjemmene.

    

   Tidsperspektiv

   Viborg Kommune modtager årligt midler fra Værdighedsmilliarden, og skal løbende afrapportere om anvendelsen af midlerne. I foråret 2017 igangsættes drøftelserne af anvendelsen af Værdighedsmilliarden for 2018.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   Intet.

  • Bilag

 • 11 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Resume

   I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal udvalget godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at der tages stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte mødelisten.

   Det undersøges om mødet i Smagspanelet kan indledes kl. 11.00 på Blichergården, således at hele mødet afholdes på Blichergården.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Inddragelse og høring

   Intet.

    

   Beskrivelse

   Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Alternativer

   Intet.

    

   Tidsperspektiv

   Intet.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Intet.

    

   Juridiske og planmæssige forhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra udvalget som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


  • Bilag

 • 12 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 28-02-2017

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   Direktør Mette Andreassen, Sundhedschef Peter Borup Sørensen, Omsorgschef Maila Tandrup og Udvalgsformand Mette Nielsen deltager i et møde med Social- og Sundhedsskolen.

  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

   10. februar

   Demenstemadag

   21. februar

   FOA’s seniorklub

   24. februar

   Madsens Hotel, Bjerringbro – Boligselskabet Sct. Jørgen

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

    2. februar

   Ugebrev 

    

    

    

 • 13 KontraktsagLukket sag