Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 30-08-2016

Referat

 • 1 Temadrøftelse om sundhedssatellitter
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 9.august 2016 blev det besluttet, at afholde en temadrøftelse om sundhedssatellitterne (Sag nr.5).

    

    

   Indhold

   Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet afholdes på Plejecenter Toftegården i Møldrup, hvor sundhedssatellitten i nord er placeret.

    

   Mødet indledes med en kort rundvisning i sundhedssatellittens lokaler.

    

   Baggrunden for drøftelsen er:

   1. Ældre- og Sundhedsvalgets beslutning den 1.april 2014 (sag nr.7), i henhold til hvilken, at sundhedssatellitterne skal have:
    • En central placering med gode adgangsforhold.
    • Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt tilbud.
    • Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen.
    • Varierende forebyggelsestilbud og frivillighedsaktiviteter.
   2. Evalueringen af Sundhedssatellitten i Møldrup, som blev drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 5. april 2016 (Sag nr.6).

   Marianne Toppenberg, afdelingsleder af Sundhedscenter Viborg og Anni Søby Rasmussen, Centerleder Toftegården deltager under drøftelse og rundvisning.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget forventer, at Sundhedspolitikken er grundstammen i sundhedssatellitternes arbejde. Der er forventninger om, at lokale aktører inddrages og gives lokale muligheder. Sundhedscentret har en central rolle i udbredelsen af sundhedsfremmende aktiviteter og tværfaglige indsatser i sundhedssatellitterne.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget påpegede vigtigheden i kontinuerlig borgerinddragelse om indsatserne i sundhedssatellitterne.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at invitere til borgermøder inden udgangen af 2016 i såvel allerede etablerede, som kommende sundhedssatellitter.

 • 2 Temadrøftelse om cases fra praksis
  • Sagsfremstilling

   På baggrund af en konkret borgerhenvendelse har udvalgsformand Mette Nielsen bedt om en temadrøftelse af et antal anonymiserede cases fra praksis, ”med det formål, at vi politisk kan diskutere både prioriteringer, men også hvordan vi giver den bedste service til kommunens ældre, inden for de muligheder/rammer som vi har”. 

    

   Leder af Visitation Sundhed og Omsorg, Anni Dahl Rasmussen, deltager i sagens behandling og orienterer om praksis med udgangspunkt i udvalgte anonymiserede sager.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning, og

    

   at sagen drøftes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede centrale udfordringer (bilag). Udvalget ønsker, at der sættes særligt fokus på demensindsatsen generelt, set i relation til udviklingen på området.

 • 3 Status på Rehabiliteringscenter Viborg herunder orientering om ekstraordinært tilsyn
  • Sagsfremstilling

    

   Baggrund

   På Ældre og Sundhedsudvalgsmødet den 26.april 2016 (Sag nr.1), præsenterede lederen af Det Kommunale Sundhedsvæsen status på ledelse, drift og trivsel på Rehabiliteringscenter Viborg. Tilsynskonsulent i Job & Velfærd fremlagde desuden resultatet af det anmeldte tilsyn på Rehabiliteringscenter Viborg den 5.april 2016.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at følge det videre arbejde med Rehabiliteringscenter Viborg tæt, idet udvalget efterspurgte en fornyet status og et ekstraordinært tilsyn efter sommerferien.

    

    

   Oplæg

   Tilsynskonsulent i Job & Velfærd vil på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet redegøre for konklusionerne på det ekstraordinære tilsyn, der er gennemført den 11. august 2016. Redegørelsen suppleres med en status på Rehabiliteringscenter Viborg.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringerne til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog status på Rehabiliteringscenter Viborg til efterretning og tilkendegav, at udvalget ser på situationen på Rehabiliteringscenter Viborg med stor alvor.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget konstaterede, at den tilsigtede forbedring af daglig drift, trivsel og arbejdsmiljø ikke i nødvendigt omfang har fundet sted i forlængelse af udvalgets drøftelse af spørgsmålet den 26. april 2016. Udvalget noterede sig imidlertid, at forekomsten af synlig og nærværende ledelse på Klostertoften har givet anledning til en positiv udvikling i sygefraværet.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om ansættelsen af en ny centerleder på Rehabiliteringscenter Viborg og ansættelsen af en ny Sundhedschef i Viborg Kommune til efterretning, idet udvalget særligt noterede sig, at det er en højt prioriteret opgave for den nye sundhedschef at sikre et velfungerende rehabiliteringstilbud til gavn for de borgere, der er i målgruppen for samme.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget udtrykte forventning om en snarlig, positiv udvikling af daglig drift, arbejdsmiljø, trivsel og god og værdig pleje på Rehabiliteringscenter Viborg. Udvalget tilkendegav endvidere et ønske om månedlig status på udviklingen.

 • 4 Udmøntning af restbeløb af Værdighedsmilliarden 2017
  • Sagsfremstilling

   Tidligere behandling af anvendelsen af Værdighedsmilliarden

   Fra Sundheds- og Ældreministeriet har Viborg Kommune fået besked om, at kommunen kan forvente at modtage ca. det samme beløb fra Værdighedsmilliarden i 2017, som kommunen modtog i 2016. I 2016 var beløbet på 16,716 mio. kr.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet har på forhånd disponeret over langt størstedelen af Værdighedsmilliarden for 2017. Byrådet godkendte på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 25) følgende anvendelse af midlerne for 2016 og størstedelen af midlerne for 2017:

    

   Værdighedsmilliard

    

    

    

    

   Politisk prioritering

    

    

    

    

    

    

    

   2016

   2017

   Selvbestemmelse / Velfærdsteknologi

    

    

   7,00

   0,40

    

   Indkøb af GPSer til hjemmeplejen og plejecenter

    

   0,75

   0,40

    

   Velfærdsteknologi, herunder skylle-tørre toiletter, skærme, senge, m.m.

   6,45

   0,00

   Mad og Ernæring

    

    

    

    

   2,75

   5,50

    

   Forslag til styrkelse af mad og måltider på plejecentre

    

   2,00

   4,00

    

   Styrket indsats i forhold til ernæring for hjemmeboende, samt

   0,75

   1,50

    

   ansættelse af diætist til kostfaglig vejledning

    

    

    

   En værdig død

    

    

    

    

   0,50

   1,00

    

   Styrke arbejdet med En værdig død

    

    

   0,50

   1,00

   Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

    

   1,50

   1,00

    

   Tværfagligt samarbejde om borgere med særligt behov for tryghed, f.eks. psykisk sårbare ved ansættelse af psykiatrisk sygeplejeske og pædagog

   0,50

   1,00

    

   Digirehab

    

    

    

    

    

   1,00

   0,00

   Livskvalitet

    

    

    

    

    

   4,75

   8,25

    

   Ledsagerordning for 67+ årige

    

    

    

   0,25

   0,50

    

   Udvidelse af klippekortordningen

    

    

   1,25

   2,50

    

   Indkøb af bus, der blandt andet kan anvendes ifm. transport af borgere til træning

   0,40

   0,05

    

   Generel opnormering af hjemmeplejen

    

    

   2,50

   5,00

    

   Medfinansiering af indkøb af bus til plejecentrene

    

   0,15

   0,00

   Administration, ekstern revision, m.v.

    

    

   0,20

   0,20

   I alt

    

    

    

    

    

   16,70

   16,35

   Rest til prioritering

    

    

    

    

   0,00

   0,35

    

    

   Som det fremgår resterer der et beløb på ca. 350.000 kr. til prioritering i 2017. Viborg Kommune skal senest 15. november 2016 indsende forslag til anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet.

   Ministeriet har varslet, at de sender mere information om indsendelsen af redegørelsen for 2017 efter sommerferien, men materialet er endnu ikke modtaget. Det er således uvist, om ministeriet stiller særlige krav til udbetalingen af midlerne.

    

   Baggrund for prioritering af resterende midler

   I forbindelse med drøftelserne af anvendelsen af 2016-midlerne blev der på udvalgsmødet den 14. juni (sag nr. 4) ikke afsat midler til følgende velfærdsteknologiske investeringer:

   ·         Touch & Play - 750.000 kr.

   ·         Den elektroniske receptionist - 1,5 mio. kr.

   ·         Desuden blev beløbet til det mobile interaktive gulv reduceret med 300.000(Beløbet er efterfølgende blevet nedsat til 100.000 kr.)

    

   I foråret drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget hvilke initiativer fra Ældremilliarden, der skulle fortsætte i 2016. Her blev det besluttet at følgende initiativer ikke skulle videreføres:

   ·         Målrettet træning på demenscentre/-afsnit - 0,5 mio. kr.

   ·         Tilskud til tillempet styrketræning for 75+ - 1,0 mio. kr.

   ·         Styrket indsats for hjemmeboende yngre ældre demente – 0,3 mio. kr.

   ·         Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet – 0,8 mio. kr.

    

   Som nævnt ovenfor har ministeriet endnu ikke udmeldt kravene til udbetaling af Værdighedsmilliarden i 2017. For udbetaling af midlerne i 2016 var der krav om, at midlerne skulle anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser. Hvis dette krav videreføres er det usikkert om initiativerne fra Ældremilliarden kan videreføres i uændret form med midler fra Værdighedsmilliarden for 2017.

    

   Høring

   Ældrerådet og Handicaprådet i kommunen blev i foråret hørt om den foreslåede anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden for 2016 og 2017. På denne baggrund foreslås det, at anvendelsen af restbeløbet sendes i høring ved de to råd. Herefter behandles sagen igen i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. september 2016 med henblik på efterfølgende godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

    

   Supplerende kan det oplyses, at Viborg Kommune den 24. juli 2016 modtog endeligt tilsagn om kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Første halvdel af midlerne er udbetalt og anden del udbetales omkring 1. september 2016.

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at anvendelsen af restbeløbet på 350.000 kr. drøftes, herunder de forslag der ikke blev prioriteret i 2016 samt eventuelle alternative forslag, og

    

   at forslaget til anvendelsen af restbeløbet sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede anvendelsen af restbeløbet på 350.000 kr., og besluttede,

    

   at følgende emner sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:

    

   • Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet
   • Tilskud til tillempet styrketræning for 75+
   • Udvidelse af klippekortordning
 • 5 Takster på mad til budget 2017
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med vedtagelse af budgettet skal Byrådet godkende takster til takstbladet for budgetåret. Det gældende takstblad for 2016 kan findes på Kommunens hjemmeside. Ældre- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til, hvilke takster Udvalget ønsker at fremsende til Byrådets behandling.

    

   Historik

   Siden 2014 har forvaltningen arbejdet på at implementere et nyt system til administration og styring af måltider leveret af Madservice Viborg. Det nye system har skabt en øget gennemsigtighed i omkostningerne forbundet med at producere de enkelte måltider.

   Systemet er nu fuldt implementeret, og viser en ændret prissætning i Madservice, hvilket også betyder en ændret afregning til friplejehjemmene for Viborg Kommunes borgere i friplejeboliger.

    

   Prisændring for beboere i plejeboliger

   Den nye beregning viser, at omkostninger til en fuld-kost (morgen, middag, aften og mellemmåltider) udgør 149,50 kr. pr. dag.

   Borgerne vil maksimalt skulle betale 120 kr. pr. dag pga. lovbestemt loft for egenbetaling.

    

   Hvis Viborg Kommune vælger at fastholde den nuværende takst, vil den kommunale andel af udgiften udgøre 36,50 kr. pr. dag pr. fuld-kostpakke (149,50 kr. – 113,00 kr. = 36,50 kr.). En fastholdelse af prisen vil give politikområdet Ældre en økonomisk udfordring. 

   Den økonomiske udfordring opstår fordi, at friplejeboligerne i kommunen skal have kommunalt lovbestemt tilskud pr. dag pr. borger, når kommunens udgifter til produktion af mad er højere end brugerbetalingen.

   Denne udfordring kan udlignes med en prisstigning i brugerbetalingen.

    

   Der er opstillet 3 scenarier for ændring af brugerbetalingen, som Udvalget skal tage stilling til.

   Scenarie 1. Konsekvens af stigning i brugerbetaling på 2,50 kr.:

   Borgernes pris for fuld kost i plejebolig pr. dag

    

   Fastholdelse af taksten fra 2016 (2017-prisniveau)

               113,00

   kr.

   Forslag til ny takst 2017

               115,50

   kr.

   Prisændring

                   2,50

   kr.

    

    

   Kommunalt tilskud til friplejehjem

                 19,50

   kr.

   Økonomisk udfordring

          0

   kr.

   Prisstigningen på 2,50 kr. vil give en øget indtægt, som direkte modsvarer det kommunale tilskud på 19,50 kr. pr. dag pr. borger friplejehjemmene i Viborg Kommune skal have. Scenarie 1 er således udgiftsneutralt for Viborg Kommune.


   Scenarie 2. Ingen ændring i brugerbetalingen:

   Borgernes pris for fuld kost i plejebolig pr. dag

    

   Fastholdelse af taksten fra 2016 (2017-prisniveau)

               113,00

   kr.

   Fastholdelse af taksten fra 2016 i 2017

               113,00

   kr.

   Prisændring

                        -  

   kr.

    

    

   Kommunalt tilskud til friplejehjem

                 22,00

   kr.

   Økonomisk udfordring

              550.000

   kr.

    

   Hvis ikke borgerens pris stiger i 2017, men taksten fra 2016 bibeholdes (prisfremskrevet til 2017) vil det medføre en øget udgift for Viborg Kommune på 550.000 kr. Scenarie 2 vil medføre en økonomisk udfordring på ca. 550.000 kr., som skal findes via kompenserende besparelser eller tilførsel af ekstra midler.

   Scenarie 3. Ændring af brugerbetaling til det på landsplan fastsatte loft:

   Borgernes pris for fuld kost i plejebolig pr. dag

    

   Fastholdelse af taksten fra 2016 (2017-prisniveau)

               113,00

   kr.

   Ny takst 2017 til loftet

               120,00

   kr.

   Prisændring

                   7,00

   kr.

    

    

   Kommunalt tilskud til friplejehjem

                 15,00

   kr.

   Øget netto indtægt

              950.000

   kr.

    

   Opkræves borgeren en takst svarende til prisloftet på 120 kr., vil det give Viborg Kommune en øget netto indtægt på ca. 950.000 kr. Scenarie 3 vil give en øget indtægt til Viborg Kommune, som vil kunne bruges til andre formål, da indtægten umiddelbart ikke modsvares af øgede udgifter i Madservice Viborg.

    

   Prisændring for hjemmeboende borgere

   I forbindelse med den nye beregningsmetode ændres metoden til indregning af transport i prisen.

    

   Tidligere har borgeren betalt en andel af transportomkostningen i prisen for hovedret og en andel i prisen for biret. Dette foreslås ændret, så hele transportomkostningen fra 2017 tillægges hovedretten. En praksis som er gængs i andre kommuner.

    

   Den lavere pris for biretten vil i højere grad svare til den reelle værdi for borgeren. I 2015 blev der for hver 5. hovedret solgt en biret, hvilket muligvis skyldes den relative høje pris.

    

   Ovenstående vil betyde følgende ændringer i prisen:

    

   Borgernes pris pr. enhed (i kr.)

   Hovedret

   Biret

   Total

   Taksten fra 2016 (2017-prisniveau)

            43,50

         15,50

       59,00

   Forslag til ny takst 2017

            46,00

         12,50

       58,50

   Prisændring

              2,50

         -3,00

       -0,50

   Ændringen er omkostningsneutral for Viborg Kommune.

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget sender forslag til takster på mad til godkendelse i Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 – 2020 herunder,

   at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter hvilket af de tre scenarier vedrørende takster på mad til plejecentrene, der skal fremsendes til takstbladet til godkendelse, og

   at forslaget om takster til hjemmeboende borgere ligeledes fremsendes til takstbladet til godkendelse.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   at der aktuelt ikke ønskes nogen prisstigning på madordning,

    

   at sende scenarie 2 samt forslaget om takster til hjemmeboende borgere til takstbladet til godkendelse,

    

   og

    

   at sende forslag til takster på mad til godkendelse i Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget anmodede forvaltningen om, på mødet i november, at stille tre forslag til kompenserende besparelser, hvoraf ét af forslagene omhandler muligheder for effektivisering af Madservice.

 • 6 Forebyggelsespuljen: 2. ansøgningsrunde 2016
 • 7 Tilbud til overvægtige børn i Viborg Kommune (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   For at forebygge, at børn og unge med vægtproblemer får behandlingskrævende overvægt igangsættes pilotprojekt i form af tilbud til børn med overvægt. Tilbuddet forventes at reducere antallet af børn med behandlingskrævende overvægt og sikre øget sundhed og livskvalitet hos børnene og deres familier.

    

   Baggrund

   De negative konsekvenser af overvægt hos børn og unge er omfattende. For det første oplever børn og unge med overvægt forringet livskvalitet. For det andet kan overvægt i barn- og ungdommen medføre livsstilssygdomme i voksenlivet.

    

   Dermed giver det god mening at forbygge overvægt hos børn og unge, og indsatser med denne hensigt indgår i såvel Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker (Overvægt, Fysisk aktivitet, Mental sundhed og Mad & måltider), Sundhedsaftalen for 2015-2018 og Viborg Kommunes tværgående sundhedspolitik.

    

   Forvaltningen har i et tværfagligt samarbejde med relevante fagpersoner afdækket Viborg Kommunes indsats vedrørende overvægt. På baggrund heraf igangsættes pilotprojekt målrettet børn med overvægtsproblemer, som ikke tilstrækkeligt kan hjælpes af sundhedspleje eller almenområdet generelt og inden deres overvægtsproblemer bliver så alvorlige, at de har behov for decideret behandlingstilbud.

    

   Overvægtige børn i Viborg Kommune

   Sundhedsplejerskerne måler og vejer alle skolebørn på 0., 1., 3., 5. og 8. klassetrin. Klassificeringen i vægtgrupper foretages med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nyeste vejledning fra 17. marts 2014 ”Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen – Vejledning til skolesundhedstjenesten”. På baggrund af målingerne foretaget 2015-2016 tegner sig følgende for Viborg Kommune:

    

    

   0., 1., 3., 5., og 8. klassetrin

   0. klassetrin

   Antal målte børn

   % af antal målte børn

   Antal målte børn

   % af antal målte børn

   I alt

   6.084

   100 %

   1.202

   100 %

   Svært overvægtige

   166

   2,7 %

   28

   2,3 %

   Overvægtige

   716

   11,8 %

   107

   8,9 %

   Normalvægtige

   5.066

   83,3 %

   1.044

   86,9 %

   Undervægtige

   136

   2,2 %

   23

   1,9 %

    

    

   Tilbud til overvægtige børn i Viborg Kommune

   Som et pilotprojekt etablerer Børn & Unge og Job & Velfærd i samarbejde et tilbud til børn med overvægtsproblemer. Formålet er at hjælpe børnene til vægttab og sundere livsstil og som følge heraf forebygge, at deres overvægt øges og bliver behandlingskrævende. På sigt forventes tilbuddet at kunne reducere andelen af børn og unge, der som følge af deres overvægt henvises til behandlingsforløb i sundhedsvæsenet.

   Centrale elementer i tilbuddet:

   -      familieorienteret indsats, hvor hele familiens deltagelse og involvering spiller en afgørende rolle

   -      individuel rådgivning og vejledning

   -      gruppeforløb

   -      bevægelse, hvor Viborg Idrætsråd og Move It – Viborg Kommunes tilbud om fritidsvejledning til børn og unge, der ikke er fritidsaktive bliver væsentlige samarbejdspartnere

    

   Tilbuddet forankres i Viborg Sundhedscenter med mulighed for at afvikle aktiviteter i sundhedssatellitterne, hvis det er hensigtsmæssigt.

    

   Målgruppen er i pilotprojektperioden afgrænset til børn i 0. klasse med svær overvægt eller børn, som har været på julemærkehjem eller i et behandlingsforløb på Regionshospitalet Viborg (ROS-forløb). Indsatsen involverer både børnene og deres familier. Afgrænsningen til børn i 0. klasse bygger på et ønske om at opspore overvægtige børn så tidligt som muligt, og at det ofte netop er i denne alder tendenser til overvægt bliver synlige.

    

   Pilotprojektet afvikles frem til 1. januar 2018 og udgifterne hertil afholdes inden for eksisterende budget. Efter pilotafprøvningen og tilpasningen af tilbuddet vil der være behov for prioritering af midler for opretholdelse og evt. udvidelse af tilbuddet.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 8 Kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for personalet i Sundhed og Omsorg (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen i Job & Velfærd tilbyder med virkning fra september 2016 obligatoriske grundlæggende kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og efterfølgende løbende vedligeholdelseskurser.

    

   Målgruppen er alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg, som i løbet af de kommende to år gennemgår kurset. Efterfølgende gennemføres opfølgningskurser hvert andet år. I alt skal ca. 1.750 personer gennemgå kurserne.

    

   Formålet med kurserne er at sikre, at alle medarbejdere besidder opdaterede kompetencer indenfor førstehjælp. Med kurserne forøges trygheden for både medarbejdere og for de borgere, som medarbejderne er i kontakt med. Mange medarbejdere er ikke blevet undervist i førstehjælp i flere år, og anbefalingerne til førstehjælp ændres jævnligt. Derfor vil det være hensigtsmæssigt løbende at undervise personalet, så kompetencerne fastholdes. Undervisningen kan desuden ses i sammenhæng med opsætningen af hjertestartere på alle plejecentre, som Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 29. september 2015 (sag 4), hvorfor det giver god mening, at hele personalet er bekendt med førstehjælp.

    

   Forvaltningen har indhentet tilbud fra flere udbydere af kurser og på baggrund heraf, er der indgået samarbejde med Midtjysk Brand & Redning, som vil forestå undervisningen af personalet i de kommende år.

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 9 Fællesmøde med Viborg Ældreråd den 20. september 2016 - input til dagsorden
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget afholder to gange om året fællesmøde med Viborg Ældreråd.

    

   Næste fællesmøde med Viborg Ældreråd afvikles tirsdag den 20. september kl. 14.00 – 16.00 i Mødelokale M1.4 på Rådhuset i Viborg.

    

   Dagsorden til mødet er vedhæftet som bilag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forslag til dagsorden til fællesmødet med Viborg Ældreråd.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   at godkende forslag til dagsorden til fællesmødet med Viborg Ældreråd.

 • 10 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

    

   I henhold til Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeliste for 2016 godkendt den 9. august 2016, skal der afholdes fællesmøde med Fælles-MED og de faglige organisationer den 20. september 2016. Grundet manglende dagsordenspunkter foreslås mødet udskudt til den 7. november 2016 eller den 12. december 2016 begge dage kl. 15.00-16.15.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste, og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvorvidt fællesmødet med JV-FællesMED og de faglige organisationer skal afholdes den 7. november 2016 eller den 12. december 2016 begge dag kl. 15.00-16.15.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   at godkende den reviderede mødeliste,

    

   og

    

   at afholde fællesmøde med JV-FællesMED og de faglige organisationer den 7. november kl. 15.00-16.15.

 • 11 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

    

    

    

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   8. juli 2016

   Ugebrev

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

    

   • Udvalget modtog brev fra Ældre Sagen i Viborg Kommune. Udvalgsformand Mette Nielsen besvarer henvendelsen.
   • Orientering om konferencen Mere Sundhed i det nære blev udleveret.
   • Direktør Mette Andreassen orienterede om møde om styrketræning for svagelige ældre.

Tillægsreferat

 • 1 Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 14. juni 2016 (sag nr.2) budgetforslag 2017-2020.

    

   I den forbindelse drøftede udvalget bl.a. nye anlægsønsker, herunder forslaget om ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice”.

    

   Tabellen nedenfor viser udvalgets anlægsønske samt Forvaltningens forslag til finansiering.

    

   Udvalgets anlægsønske:

    

   (i 1.000 kr., 2016 P/L)

   2016

   Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice

   4.600

   I alt

   4.600

    

   Forslag til finansiering:

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24. maj 2016 (sag nr. 2) placeringen af sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro.

   Af rådighedsbeløbet på 7,8 mio. kr. afsat i 2016 til etablering af sundhedssatellitter, resterer et uforbrugt beløb, som kan indgå i finansieringen af tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice.

   2.846

   Finansiering via driftsmidler

   1.754

   I alt

   4.600

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede følgende i forhold til ovenstående:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte, at anlægsønsket ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” fremrykkes til 2016. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte delvis finansiering af projektet på 1.754.000 kr. (finansiering af driftsmidler). I det der er tilkendegivet ønsker om fornyet politisk drøftelser af placering af Sundhedssatellit i Bjerringbro videresendes restfinansieringen på 2.846.000 kr. til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget i det disse midler således ikke kan disponeres til restfinansiering. ”

    

   Det har teknisk ikke været muligt, at kunne bruge pengene i 2016, eftersom det er et større anlægsprojekt, derfor er det i indstillingerne angivet med rådighedsbeløb i 2017 og forslås derfor indarbejdet i budgetforslag 2017-2020.

    

   Forslag til finansiering af anlægsønske på baggrund af ovenstående beslutning

    

   Finansiering af driftsmidler indenfor eget Politikområde:

   1.754

    

   Indarbejdes i budget 2017-2020:

   2.846

   I alt

   4.600

    

                                        

  • Indstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, i det rådighedsbeløbet indarbejdes i det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender til Byrådets 1. behandling, og

    

   at udgiften i 2017 delvist finansieres ved en nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” med 1.754.000 kr. jf. sagsfremstillingen.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 30-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at indstille til Byrådet,

    

   at tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.600.000 kr. med rådighedsbeløb i 2017, i det rådighedsbeløbet indarbejdes i det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender til Byrådets 1. behandling, og

    

   at udgiften i 2017 delvist finansieres ved en nedsættelse af driftsbevillingen på politikområdet ”Ældreområdet” med 1.754.000 kr. jf. sagsfremstillingen.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget fik oplyst, at udgiften til vaskerobotten udgør ca. 1,2 mio. kr.