Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 09-08-2016

Referat

 • 1 Valg af næstformand
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med, at Kirstine Skjødt Hermansen pr. 1. juli 2016 er udtrådt af Viborg byråd, er posten som næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget blevet ledig til ny besættelse.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget vælger jf. forretningsordenen selv sin næstformand.

    

   Forretningsordenen som blev godkendt på det konstituerende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget er vedlagt som bilag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget vælger næstformand

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget valgte Ida Middelhede Jensen som ny næstformand.

 • 2 Status for madordninger på Sjørup Ældrecenter og Plejecenter Birkegården
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 25. november 2014 (sag 3) en række ændringer af madordningen på de to plejecentre i det tidligere Fjends Kommune.

    

   I beslutningen blev det bl.a. fremhævet:

    

   at alle ældrecentre har frit menuvalg og kan vælge på hvilke dage de får hvilke retter fra Madservice Viborg og på hvilke tidspunkter af dagen de ønsker varm mad, samt bestille ekstra mad til gæster.

   at alle ældrecentre frit kan vælge om de fra Madservice Viborg vil have leveret råvare til egen tilberedning, halvfabrikata til færdiggørelse eller færdigretter til sluttilberedning.

    

   Den 16. juni 2015 (sag 4) blev udvalget præsenteret for en evaluering af ændringerne på Birkegården og Sjørup Ældrecenter og besluttede her at gennemføre en generel tilfredsundersøgelse på alle plejecentre. Denne undersøgelse blev drøftet i udvalget den 5. januar 2016 (sag 4).

    

   I dag fungerer madordningerne i Sjørup og på Birkegården sådan, at der på hvert center er tilknyttet en kostfaglig medarbejder. Denne medarbejder er normalt til stede på centeret i hverdagene samt hver 3.weekend. Den kostfaglige medarbejder laver den varme mad til aftensmåltidet og gør forberedelser (f.eks. varebestilling og forberede lune retter til frokosten) til de øvrige måltider på centeret og tilbereder kage/brød.

    

   På baggrund af beboernes ønsker udarbejdes der, i samarbejde mellem de enkelte centre og Madservice, en menuplan for det varme måltid - oftest for 1 måned af gangen. Og på baggrund af menuplanen aftales det løbende mellem serveringskøkkener, plejepersonale og centralkøkkenet, hvilken forarbejdningsgrad, der ønskes leveret, f.eks. i forhold til, hvad der er tid og ønsker til på de enkelte plejecentre. På begge plejecentre er det aftalt, at der leveres færdigtilberedt mad fra Madservice lørdag og søndag i de uger, hvor der ikke er en kostfaglig medarbejder på arbejde.

    

   Leder af Madservice Ellen Lyngsø og leder af plejecentrene Vibeke Boje deltager på udvalgsmødet og orienterer om status for madordningerne i Stoholm og på Birkegården.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog status for madordningerne på Sjørup Ældrecenter og Plejecenter Birkegården til efterretning.

    

   Notat om levering af mad til Birkegården og Sjørup Ældrecenter vedlægges referatet. Udvalget udbad sig en tilsvarende opgørelse over leveret mad på alle plejecentre i maj/juni 2016. I forbindelse med opfølgning på anvendelsen af bevilgede midler til mad og måltider kr. 4 mio. årligt (Værdighedsmilliarden) gentages opgørelsen for alle plejecentre med udgangspunkt i leveret mad i oktober/november 2016. Resultatet forelægges udvalget i januar 2017. Opgørelsen suppleres med en opgørelse over andelen af borgere der modtager diæt og sondemad.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget har særligt fokus på tilberedning af mad på plejecentrene.

 • 3 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
  • Sagsfremstilling

   Alle udvalg forelægges en opgørelse over det forventede regnskabsresultat for 2016 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni.

   I det efterfølgende er det forventede regnskabsresultat for Ældre- og Sundhedsudvalget opgjort og sammenholdt i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

   Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger - herunder overførsler fra 2015.

   Herudover er det forventede resultat sammenholdt med det regnskabsresultat, der var forventet ved den seneste budgetopfølgning (31. marts).

    

   I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til Udvalgets korrigerede budget.

    

   Overordnet resultat, Ældre- og Sundhedsudvalget

    

    

   Mio. kr. (minus = indtægter)

   Budget

   Forventet
   regnskab

   Forventet afvigelse

    

    Oprindeligt

    Korrigeret

   30. juni

   I forhold til oprindeligt budget (kol 1)

   I forhold korr.budget (kol. 2)

   Forskel på forv.
   regnskab 31.03 og 30.06 (minus = mindreudg. pr. 30.06)

    

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   Drift

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Serviceudgifter

    

    

    

    

    

    

    Ældreområdet

   686,0

   717,5

   718,6

   32,6

   1,1

   2,2

    Sundhedsområdet

   393,9

   396,3

   394,9

   1,0

   -1,4

   -5,7

   Serviceudgifter i alt

   1.079,9

   1.113,8

   1.113,5

   33,6

   -0,3

   -3,5

    

    

    

    

    

    

    

   Anlæg

    

    

    

    

    

    

   Anlæg, skattefinans.

   9,4

   20,5

   6,7

   -2,7

   -13,9

   -11,9

   Anlæg, ældreboliger

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   0,0

   Anlæg i alt

   9,4

   20,5

   6,7

   -2,7

   -13,9

   -11,9

    

    

    

    

    

    

    

   Drift og anlæg i alt

   1.089,3

   1.134,4

   1.120,2

   30,9

   -14,2

   -15,3

    

    

   Ældreområdet

   Politikområdet Ældre viser en merudgift på 1,1 mio. kr.

   Resultatet er overordnet set tilfredsstillende.

   Der er dog i resultatet en række større eller mindre forskydninger, som kræver et øget fokus.

   Hjemmeplejen er i 2016 økonomisk udfordret på specielt to områder, den eksisterende tildelingsmodel er under omlægning, og samtidig har området gennemgået en strukturændring. Begge ændringer er medvirkende faktorer til det forventede merforbrug.

    

   De uddelegerede sygeplejeydelser til hjemmeplejen er stigende, og hjemmesygeplejen er  på den baggrund ligeledes økonomisk udfordret.

   Myndighedsområdet viser en besparelse svarende til merforbruget på driften.

    

   Sundhedsområdet

   Politikområdet viser en mindreudgift på 1,4 mio. kr.

   Det forventede resultat er meget tilfredsstillende.

   Der vil dog fortsat være et øget fokus på udgifter til Kommunal Medfinansiering (KMF). Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag (4 afregninger). Desuden har det historisk vist sig, at betalingsflowet kan vise betydelige udsving set hen over året.

   Konsekvenser af overskridelser af loftet på KMF

   I forbindelse med indgåelse af økonomiaftaler mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen bliver der aftalt et loft over, hvor store indtægter den enkelte region må have. Hvis den enkelte region overskrider indtægtsloftet, samles de eventuelle overskridelser af indtægtslofterne og midlerne tilbageføres i efterfølgende år til alle kommuner fordelt i forhold til bloktilskudsnøglen.

    

   Loftet for 2015 er overskredet med 872,6 mio. kr., og Viborg Kommune forventer at blive kompenseret via bloktilskuddet med ca. 14,5 mio. kr. i 2016.

    

    

   Anlæg

   Det forventede forbrug på anlægsprojekterne er – set i forhold til budgettet – meget lille. Det forventes at bruge 6,7 mio. kr. af et budget på 20,5 mio. kr., og det resterende beløb på 13,9 mio. kr. forudses på nuværende tidspunkt, at skulle overføres til 2017.

    

   Væsentlige afvigelser:

    

   Sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro.

   ·        Etablering af sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro bliver forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan og samtidig bliver den samlede anlægsudgift lavere end budgetteret. I budgettet er der afsat 7,7 mio. kr., og den samlede anlægsudgift er estimeret til 4,9 mio. kr., hvilket giver et restrådighedsbeløb på 2,8 mio. kr.
   Hvor stort et beløb der skal overføres til 2017 afhænger af en politisk drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. august om anvendelse af det resterende beløb på 2,8 mio. kr. Det er vurderingen, at der kan udføres anlægsarbejde for 1,9 mio. kr. i 2016 ifm. sundhedssatellitterne i Karup og Stoholm, hvilket betyder, at der bliver behov for at overføre 7,7 – 1,9 = 5,8 mio. kr. fra 2016 til 2017 ifm. regnskabsafslutningen.   Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften.

    

   • Ombygningen af Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan, og der bliver behov for at overføre 3,7 mio. kr. til 2017.
  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

    

   at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte budgetopfølgningen.

 • 4 Temadrøftelse - Budgetlægning til 2017 og overslagsårene 2018 - 2020
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med budgetlægningen 2017 – 2020 på politikområdet Ældre har det vist sig, at være forskellige budgetudfordringer både på drift- og anlægsrammen.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker forud for budgetforhandlingerne i Byrådet en tema-drøftelse, hvor disse problemstillinger drøftes.

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Udvalget drøfter budgetudfordringerne i forbindelse med budgetlægningen 2017 – 2020.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede budgetlægningen 2017-2020.

 • 5 Etablering og drift af sundhedssatellit i Karup (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede den 24.maj 2016 (Sag nr. 2) sagen om placering af sundhedssatellitterne. Placeringerne blev valgt under hensyntagen til følgende principper:

   • Central placering
   • Faciliteternes stand
   • Multifunktionelle lokaler
   • Mulighed for skabelse af synergieffekter og partnerskaber

    

   Udvalget besluttede med baggrund i sagsfremstillingen, at placeringen skal være på Plejecenter Åbrinken i Karup, Kultur og Fritidscenteret i Stoholm og på Plejecenter Skovvænget i Bjerringbro.

    

   Angående sundhedssatellit i Bjerringbro

   Der udestår en fornyet politisk drøftelse om placeringen af sundhedssatellitten i Bjerringbro.

    

   Angående sundhedssatellit i Stoholm

   Der skal udarbejdes en samarbejdskontrakt omkring vilkår for anvendelse af lokaler med bestyrelsen i Kultur og Fritidscenteret. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at udarbejde kontrakt og driftsbudget for sundhedssatellitten i Stoholm. Når dette foreligger fremsendes en samlet anlægs- og driftsbevillingssag vedrørende sundhedssatellit i Stoholm.

    

   Tidsplanen for etablering af sundhedssatellitten i Stoholm Kultur og Fritidscenteret aftales nærmere med bestyrelsen i forbindelse med samarbejdskontrakten.

    

   Etablering af sundhedssatellit i Karup

   På investeringsoversigten til budget 2016-2019 er der afsat 7.776.000 kr. til etablering af sundhedssatellitter (efter insourcing af konsulentydelser til anlægsprojekter). Der er udarbejdet følgende prisoverslag for sundhedssatellitten i Karup.

    

   Grundkøb / tilslutningsafgifter mm

   0,-

   Håndværkerudgifter ombygning ca. 120 m²

   745.000,-

   Bygherreleverancer

   100.000,-

   Rådgivning intern/ekstern

   105.000,-

   Øvrige omkostninger

   30.000,-

   I alt ekskl. moms

   980.000,-

    

   De samlede omkostninger ved etablering af sundhedssatellit i Karup beløber sig til 980.000 og der vil derfor være et restrådighedsbeløb på 6.796.000 kr. i forhold til det beløb, som blev afsat på investeringsoversigten.

    

    

   Tidsplan for etablering af sundhedssatellit i Karup

   Bevilling i Byrådet

   31. august 2016

   Projektering

   September/oktober 2016

   Byggesagsbehandling samt udbud i fagentreprise

   November 2016

   Byggeri

   Januar 2017 – maj 2017

   Indvielse

   Juni 2017

    

    

    

   Finansiering af drift

   På et møde den 12.februar 2016 blev partierne bag budgetforliget enige om en tillægsaftale til budgetforliget. Parterne bag budgetforliget besluttede:

   • ”At være villige til at finde midler til eventuel afledt drift til de sundhedssatellitter, der skal etableres i 2016 i Karup, Bjerringbro og Stoholm”
   • ”At merudgifterne til aktiviteterne finansieres i 2016 af kassen og indarbejdes fremadrettet i budgettet for 2017-2020.”

    

   På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet 14.juni (Sag nr.2) blev der, i forbindelse med gennemgang af budget 2017 gjort rede for, at der skal afsættes et beløb til drift af de nye kvadratmeter i sundhedssatellitterne. Driftsudgifterne for sundhedssatellitten i Karup anslås til en årlig udgift på:

    

   Rengøring

   30.000 kr.

   EL/varme/vand

   20.000 kr.

   I alt

   50.000 kr.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet

    

   at etableringen af sundhedssatellitten i Karup igangsættes.

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til etablering af sundhedssatellit i Karup til kontoen ”Sundhedssatellit i Karup” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet.

    

   at driftsrammen til politikområdet Ældre forhøjes med 50.000 kr. årligt fra og med 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at etableringen af sundhedssatellitten i Karup igangsættes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 980.000 kr. til etablering af sundhedssatellit i Karup til kontoen ”Sundhedssatellit i Karup” med rådighedsbeløb i 2016,

    

   at udgiften på 980.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til projektet og

    

   at driftsrammen til politikområdet Ældre forhøjes med 50.000 kr. årligt fra og med 2017 i forbindelse med den igangværende budgetlægning.

    

   I henhold til tidligere tilkendegivelser på mødet den 24. maj 2016 bemærker Venstre og Dansk Folkeparti, at man gerne havde set øvrige placeringer belyst.

 • 6 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Sjørup Ældrecenter består i dag af to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger, en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter, en bygning med aktivitetsfaciliteter og en bygning med familieboliger.

    

   Demensboligerne er ikke tidssvarende og badeværelserne er meget små. Der er endvidere konstateret PCB i varierende omfang i flere af bygningerne. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup Ældrecenter.

    

   På mødet den 3 marts 2015 fik Ældre- og Sundhedsudvalget forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Sag nr. 3). Ældre- og Sundhedsudvalget valgte scenarie 1, der er opdelt i to etaper:

    

   ·         Etape 1 omfatter nedrivning af to bygninger samt opførsel af en ny boligfløj på denne placering, herunder opførsel af 10 plejeboliger og nyt serviceareal i tilknytning til boligerne.

   ·         Etape 2 omfatter nedrivning af en bygning samt første etage af en anden bygning, og opførsel af et dagcenter til erstatning for det eksisterende.

    

    

   Budgetforliget 2016 – 2019 og tillægsaftale til budgetforlig 2016 - 2019

   I forbindelse med budgetforliget 2016 – 2019 blev der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i perioden 2016 - 2021. Der henvises til sag nr. 9 til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 (sag nr. 9)

    

   I forlængelse af Budgetforliget var der et politisk ønske om at igangsætte den samlede renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i 2016 og 2017 i overensstemmelse med det ønske, Ældre- og Sundhedsudvalget rejste i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019.

    

   På et møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 blev partierne bag Budgetforlig 2016 – 2019 derfor enige om en tillægsaftale til Budgetforlig 2016 – 2019. Med tillægsaftalen er der afsat midler til renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter i overensstemmelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af 3. marts 2015.

    

   For økonomisk oversigt i forbindelse med renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter henvises til bilag 1.

    

   Finansiering

   Byrådet igangsatte den 16. marts 2016 renoveringen af Sjørup Ældrecenter med en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til projektering af om- og tilbygningen.

    

   I forbindelse med de indledende undersøgelser/projekteringer er nedrivning af bygning A, etape 1 estimeret til 0,5 - 1,0 mio. kr. Da der er tale om en bygning med forurening af bl.a. PCB, er der stor budgetusikkerhed. Der søges derfor om frigivelse af 2.061.000 kr. til nedrivning af bygning A, etape 1. Et eventuelt uforbrugt beløb vil blive overført til 2018 og indgå i finansieringen af etape 2. For oversigtstegning henvises til bilag 2.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at       processen omkring nedrivning af bygning A, etape 1 igangsættes

    

   at       der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 2.061.000 kr. til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016

    

   at       udgiften på 2.061.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/udbygning af plejecentre”

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at processen omkring nedrivning af bygning A, etape 1 igangsættes,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på 2.061.000 kr. til kontoen ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016 og

    

   at udgiften på 2.061.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Renovering/udbygning af plejecentre”.

 • 7 Godkendelse af leverandørkontrakter for fritvalgs-området
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 23. februar 2016 (sag 5) et sæt reviderede leverandørkontrakter for personlig pleje og praktisk hjælp. På mødet var der lagt op til en drøftelse af, om forvaltningen skulle indarbejde Kammeradvokatens anbefalinger til at forebygge og begrænse konsekvenserne af konkurser inden for private hjemmeplejeleverandører i leverandørkontrakterne.

    

   Udvalget besluttede at forlænge de eksisterende kontrakter med henblik på, at problemstillingen vedrørende Kammeradvokatens anbefalinger indgik i den temadrøftelse om udbudsområdet, som Byrådet afholdt i april.

    

   På baggrund af temadrøftelsen har Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2016 (sag 9) besluttet, at de nuværende krav til leverandører videreføres.

    

   På denne baggrund fremlægges de vedlagte leverandørkontrakter hermed igen med henblik på godkendelse.

    

   Ved sagens behandling i februar oplyste forvaltningen, at forvaltningen arbejdede på at ændre pakkestrukturen på området og at disse ændringer ville medføre ændringer i leverandørkontrakterne. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er nødvendigt at ændre i kontrakterne og derfor er der ikke foretaget ændringer i de udkast, der blev fremlagt i februar.

    

   De fremlagte udkast er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra leverandører, medarbejdere og administration. Der er udelukkende foretaget mindre rettelser i forhold til de tidligere kontrakter.

    

   Kontraktudkastene adskiller sig i forhold til de tidligere kontrakter på følgende punkter:

   • Tilbud om ernæringsvurdering til alle nye borgere der modtager personlig pleje eller praktisk hjælp
   • Præcisering af, at leverandøren ikke må tage imod og opbevare nøgler til borgeres hjem
   • Rettelser og opdateringer i forhold til offentligheds-, persondata- og forvaltningsloven
   • Grammatiske og forklaringsmæssige rettelser og tilføjelser

    

   Ændringer til kontraktudkastene er markeret med rød i bilagene. 

    

   Høring

   Som det også var tilfældet med tidligere års kontrakter anbefales, at udkastene sendes til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, inden kontrakterne godkendes endeligt i udvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at leverandørkontrakterne sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at sende godkendelse af leverandørkontrakter for fritvalgs-området i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

 • 8 Satspuljeansøgning - fælles indsats for de svageste ældre
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Med udgangspunkt i anbefalingerne for den ældre medicinske patient 2016-2019 og Region Midtjyllands sundhedsaftale, har Region Midtjylland i samarbejde med regionens klynger taget initiativ til at udarbejde en fælles ansøgning til puljen ”Styrket indsats for de svageste ældre”. Formålet er at skabe mere og bedre viden omkring hvad der har effekt, fælles læring og hvordan initiativer kan skaleres op. Der er fokus på forløbet både forud for og efter indlæggelse.

    

   Målgruppen er de svageste ældre og formålet er at afprøve modeller, hvor hver enkelt sektors kompetencer bruges til at skabe bedre sammenhæng i forløbene. Puljen er ansøgt af region og kommuner i fællesskab.

    

   Ansøgningens indhold

   Viborg Kommune deltager i ansøgningen som en del af Midtklyngen med den del af ansøgningen, som hedder ”Den rette, tidlige indsats”. Midtklyngens ansøgning har bl.a. fokus på videreudviklingen af den eksisterende call-center funktion på hospitalet. Funktionen udbygges således, at det kommunale akutpersonale bliver en mere integreret del af Sundhedsvisitation Midt. Således etableres der en egentlig tværsektoriel visitationsenhed bemandet med personale fra både kommune og region. Åbningstiden udvides til mellem kl. 8.00 og kl. 22 alle ugens dage. Organiseringen skal understøtte samarbejdet mellem lægevagt, akutafdeling og kommunalt personale. Den mere detaljerede planlægning finder sted, hvis satspuljemidlerne bliver tildelt. Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1.

    

   Udbredelse

   Indsatsen vil starte som et samarbejde mellem Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg og i løbet af projektperioden blive udbredt til hospitalets andre matrikler og kommunerne i Skive og Silkeborg.

    

   Tidsplan

   • September – oktober 2016: Planlægning af projekt
   • November 2016: Projektstart
   • August 2017: Påbegynde midtvejsevaluering
   • November 2017: Første læringsfællesskab
   • November 2018: Andet læringsfællesskab
   • Marts 2018: Påbegynde afsluttende evaluering
   • August-december 2019: Afslutning, evaluering og afrapportering.

    

   Ansøgningen blev sendt til Sundhedsstyrelsen den 15. juni.

    

   Økonomi

   Der er i satspuljeaftalen 2016-2019 afsat 82.4 mio. kr. til styrket sammenhæng for de svageste ældre, heraf 78.5 mio. kr. til projektansøgninger. Region Midtjylland og de 19 kommuner ansøger om i alt 20 mio. kr. Der er en samlet egenfinansiering på 18.6 mio. kr. Egenfinansieringen vil typisk bestå af medgået tid og er for hele midtklyngen opgjort til 3.067 mio. kroner, fordelingen vil ske efter nøgletal. Der er ikke lavet beregninger på hvad egenfinansieringen vil beløbe sig til for de tre kommuner i midtklyngen. Egenfinansieringen vil afhænge af, om hele ansøgningen fra regionen godkendes eller om der bliver tale om dele af den. Beregningerne som er brugt i ansøgningen er vedhæftet i bilag 2 og 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog status for satspuljeansøgning – fælles indsats for de svageste ældre til efterretning.

 • 9 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste.

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

   20. juni 2016

   Stormøde i Bjerringbro

   22. juni 2016

   Seniorfolkemøde

   23. juni 2016

   Besøg af delegation fra Kina

   8. juli 2016

   Besøg af viceborgmesteren for videregående uddannelser og velfærdsteknologi

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   20. juni 2016

   Ugebrev

   1. juli 2016

   Månedsbrev

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-08-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget blev orienteret om følgende punkter:

   • Projekt ”Next Step”
   • Styrketræning for svagelige ældre
   • Opfølgning på invitation fra Dansk Blindesamfund
   • Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet – fælles kommunal henvendelse
   • Høringssvar fra Viborg Ældreråd
   • Sundhedsaftalen 2015-2018

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.