Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 14-06-2016

Referat

 • 1 Temadrøftelse om samarbejdsprojekt med Chongqing om eksport af danske plejeløsninger
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune har i flere år arbejdet sammen med KPF Arkitekter og Boligselskabet Sct. Jørgen om et projekt om vidensoverførsel til Kina i forbindelse med etablering og drift af plejecenter samt samspillet mellem offentlige og private aktører. Formålet er at åbne døre/bane vejen for eksport af danske løsninger og ydelser til den kinesiske ældresektor med Chongqing Kommune som udgangspunkt.

    

   Som en del af dette projekt afholdt de danske partnere den 17.-20. maj 2016 en workshop i Chongqing. Formålet med workshoppen var at formulere de værdier, som skal danne grundlag for plejecenteret. Workshoppen var bygget op omkring Plejecenter Banebo (proces, organisering, værdier osv.).

    

   På baggrund af workshoppen vurderer Forvaltningen, at der er god basis for et forsat samarbejde om implementering af den danske plejecentermodel med udgangspunkt i Plejecenter Banebo og tilpasset det kinesiske samfund og kultur. Et samarbejde hvor der er fokus på, at den danske plejecentermodel er en helhedsløsning, og at Viborg Kommune, KPF Arkitekter og Boligselskabet Sct. Jørgen alle indgår i samarbejdet.

    

   Der blev afholdt pressemøde med Chongqings to største aviser og en netavis efter workshoppen. Alle tre medier har offentliggjort artikler som vedlægges sammen med et opsamlingsnotat.

    

   Potentialet for Viborg Kommune i samarbejdet er at give lokale virksomheder og institutioner mulighed for at få foden indenfor på det kinesiske marked. F.eks. udvistes der fra kinesisk side stor interesse i køb af uddannelse/træningsforløb inden for en række af de områder, som blev diskuteret på workshoppen. Lokale uddannelsesinstitutioner og andre organisationer forventes involveret i sådanne træningsforløb. Et andet eksempel kan være salg af rådgivningsydelser, f.eks. design af plejecentre og udvikling af ”grønne” løsninger.

    

   Der stilles to lejligheder på plejecenteret til rådighed til showrooms for danske løsninger og produkter. Tanken hermed er, at danske virksomheder udstyrer lejlighederne med danske produkter inden for plejeområdet og velfærdsteknologi.

    

   Mette Lorentzen, International projektleder, Erhverv & Udvikling samt Hans Erik Lund, Administrerende direktør, Boligselskabet Sct. Jørgen deltager i behandlingen af punktet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at projektet drøftes, og

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

 • 2 Budgetforslag 2017 - 2020
  • Sagsfremstilling

   Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på junimødet anlægsbudgettet herunder:

   • Basisanlægsbudgettet, der indeholder forslag til tekniske ændringer af det vedtagne anlægsbudget
   • Prioritering af nye anlægsønsker og godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker

    

   Udvalget behandlede senest anlægsbudgettet på mødet den 23. februar 2016 (sag nr. 1).


   På Udvalgsmødet den 24. maj 2016 (sag nr. 1) færdiggjorde Udvalget forslaget til driftsbudget 2017-2020. Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet til Udvalgets samlede budgetforslag, der både omfatter drift og anlæg.

    

   Basisanlægsbudget:

   Basisanlægsbudgettet, med forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget, kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter eller mindre beløbsmæssige afvigelser. Desuden er det indregnet i basisbudgettet, at faste puljer videreføres i 2020. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på mødet den 24. august 2016.

    

   De væsentligste tekniske ændringer er:

   • ”Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter”.
    I forbindelse med tillægsaftalen indgået den 12. februar 2016 af partierne bag budgetforliget 2016, blev der fremrykket 9,5 mio. kr. til 2018. Hvis boligselskabet Sct. Jørgen får godkendt helhedsplanen for boligafdelingen, vil det betyde, at nybyggeriet af 10 demenspladser og servicearealer kan forventes færdigopført medio 2018.

   • ”Plejecenter Banebo (servicearealer)”
    I forbindelse med godkendelse af skema B er rådighedsbeløbene til køb af servicearealer og servicearealtilskud vedrørende Banebo flyttet fra 2017 til 2019. Plejecentret forventes klar til ibrugtagning medio 2018, hvilket er en forsinkelse på ca. ½ år set i forhold til den oprindelige tidsplan.

   Nye anlægsønsker:

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget, at der i budgetlægningen 2017-20 kun kan foreslås nye anlægsprojekter i 2017 og 2018. Sådanne ønsker skal finansieres inden for det enkelte udvalgs egne projekter i det vedtagne anlægsbudget, så udvalgets anlægsramme i 2017 og 2018 er uændret. Der kan ikke foreslås nye anlægsprojekter efter 2018. Disse nye krav til årets budgetlægning skyldes dels, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram, og dels at det samlede anlægsloft for kommunerne forventes yderligere nedsat i 2017 i den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 23. februar 2016, at ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” skulle beskrives som idéoplæg.

    

   Kriterierne for, at Udvalget kan forslå et nyt anlægsprojekt er, at der kan anvises en tilsvarende finansiering.  Ældre- og Sundhedsudvalget kan ikke anvise en finansiering i 2017, men har mulighed for selv at finansiere anlægget i 2016.

    

   Tabellen nedenfor viser Udvalgets anlægsønske samt forslag til finansiering af dette:

    

   Udvalgets anlægsønske

   (i 1.000 kr., 2016 P/L)

   2016

   Anlægsønske i 2016

    

   Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice

   4.600

   I alt

   4.600

    

    

   Forslag til finansiering

    

   Finansieringsforslag anlægsmidler:

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på Udvalgsmødet den 24. maj 2016 placeringen af sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro.

   Af rådighedsbeløbet på 7,8 mio. kr. afsat i 2016 til etablering af sundhedssatellitter, resterer et uforbrugt beløb, som kan indgå i finansieringen af tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice.

    

   2.846

   Finansieringsforslag driftsmidler:

    

   Nye tilsagn om kompetenceudvikling er – pga. vakant stilling som sundheds- og omsorgschef - i øjeblikket sat i bero. 

    

   500

   Aflastningspladser på Skovvænget er reduceret fra 9 til 3 pladser, besparelsen er dog indregnet i budget 2017 og frem.

    

   300

   Omlægning fra almindelige plejeboligpladser til rehabiliteringspladser sker langsommere end forventet. Der er i 2016 afsat midler til ibrugtagning af alle pladser.

    

   954

   I alt finansiering (drift og anlæg)

   4.600

    

    

   Idéoplæg, der beskriver anlægsønsket, kan ses som bilag nr. 2.

    

   Afledte driftsudgifter i forbindelse med basisanlægsbudget 2017 -2020:

   Ældre- og Sundhedsudvalget skal være opmærksom på, at der er afledte driftsudgifter i forbindelse med nedenstående basisanlægsbudget.

    

   (Hele 1.000 kr.)                                              

   Afledt drift af basisanlægsbudget

   2017

   2018

   2019

   2020

   Nyt plejecenter i Skals 60 pladser (Der er kun beregnet på sosu-personalet, ledelse og afledt drift af bygninger)

    

    

    

   18.986

   Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven

    

    

    

   100

   Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter

   *397

   793

   793

   Sundhedssatellitter i Karup, Stoholm og Bjerringbro

   Forvaltningen er i øjeblikket ved at beregne et budget til afledt drift. I tillægsaftalen til budgetforliget 2016-2019 af 12. februar 2016 indgår finansiering af driften som en del af aftalen.

   Total

   0

   397

   793

   19.879

   *Forventes klar til indflytning medio 2018

    

    

   Fag-MED i Sundhed og Omsorg:

   På det ekstra ordinære møde i Fag-MED den 2. maj blev der orienteret om følgende:

    

   Budgetlægning 2017 – 2020.

    

   Råderummet, der skal frigøres udgør 14,619 mio. kr., hvoraf 3,655 mio. kr. forbliver som Udvalgets råderum, og kan bruges til budgetudfordringer eller nye initiativer.

   Af råderummet på 14,619 mio. kr. udgør Statens omprioriteringsbidrag 7,310 mio. kr., som forudsættes tilvejebragt via generel effektivisering på Udvalgets politikområde.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet at råderummet på 1 % skal tilvejebringes ved:

   • Ændring af arbejdsgange og praksis, herunder

   -      Reduktion af lejetab i Sundhed & Omsorg

   • Strukturtilpasning og organisationsændring, herunder

   -      Nedlæggelse af stedfortræderstillingen i Sundhed og Omsorg

   • Ændring af akutpladser til forebyggelsespladser

   • Generel organisering

    

    

   Fag-MED havde på mødet ingen kommentarer til budgetlægningen, og der er heller ikke efterfølgende indsendt kommentarer.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,

    

   at Udvalget godkender, at anlægsønsket ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” fremrykkes til 2016,

    

   at forslag til finansiering af ovennævnte anlægsønske godkendes, og

    

   at orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til Udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forslaget til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget,

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte, at anlægsønsket ”Udvidelse med tilbygning og indkøb af vaskerobot til Hjælpemiddelservice” fremrykkes til 2016. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte delvis finansiering af projektet på 1.754.000 kr. (finansiering af driftsmidler). Idet der er tilkendegivet ønsker om fornyet politisk drøftelse af placering af sundhedssatellit i Bjerringbro videresendes restfinansieringen på 2.846.000 kr. til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet disse midler således ikke kan disponeres til restfinansiering.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om bemærkninger fra MED-systemet til Udvalgets samlede budgetforslag 2017-2020 til efterretning.

 • 3 Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af april 2016
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2016 pr. 30. april 2016 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre-og Sundhedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog den udarbejdede ledelsesinformation pr. 30. april 2016 til efterretning.

 • 4 Prioritering af investeringer i velfærdsteknologi
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 24. maj 2016 (sag nr. 3) anvendelsen af Viborg Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede blandt andet at afsætte en ramme til investeringer i velfærdsteknologi.

    

   Byrådet behandler Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag til anvendelse af Værdighedsmilliarden på sit møde den 15. juni 2016. Under forudsætning af, at den foreslåede ramme til investeringer i velfærdsteknologi godkendes, fremlægges hermed forslag til anvendelse af rammen.

    

   I alt er der afsat 6,25 mio. kr. til investeringer i 2016.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 13. april 2016 (sag nr. 1), at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til effektive investeringer i velfærdsteknologi, der kan understøtte et værdigt liv. Der skulle endvidere være tale om borgernær teknologi, der kan fremme borgernes selvhjulpenhed.

    

   Arbejdsgruppen fremlægger følgende forslag, som understøtter værdighed, borgernærhed, livskvalitet og selvhjulpenhed:

    

    

   Teknologi

   Samlet pris (i 1.000 kr.)

   1A

   Touch&Play: Oplevelser, fælleskab og træning

    kr.               750

   1B

   Det mobile interaktive gulv: Oplevelser, fælleskab og træning

    kr.            1.300

   2

   jDome BikeAround: Aktivitetscykel med virtuelt gadebillede

    kr.               506,25

   3

   Teknologiske legepladser

    kr.               200

   4

   Snoezelrum: Sanseoplevelsesrum for borgere

    kr.               500

   5

   Døgnrytmebelysning i udadreagerende afsnit på Liselund

    kr.               500

   6

   Elektroniske dørlåse i Rehabiliteringscenter Viborg

    kr.               960

   7

   Elektroniske dørlåse på demensafsnit

    kr.            1.185

   8

   Raizer Lift-Up: Næste generation mobil personløfter

    kr.               300

   9

   Den intelligente ble: Udredning af inkontinente borgere

    kr.               510

   10

   Intelligente senge

    kr.               600

   11

   Den elektroniske receptionist

    kr.            1.500

    

    

   Total

    

   kr.           8.802,25

    

    

   Forslagene beskrives nærmere i det vedlagte bilag. Som det fremgår kan alle forslagene ikke imødekommes inden for den afsatte ramme. Det er derfor nødvendigt at prioritere mellem forslagene.

    

   Såfremt valget står mellem forslag 1a (Touch & Play) og 1b (Det mobile interaktive gulv), vil forvaltningen anbefale forslag 1a ud fra de erfaringer, der er høstet gennem afprøvninger.

    

   Såfremt valget står mellem forslag 6 (dørlåse på Rehabiliteringscenter Viborg) og 7 (dørlåse på demensafsnit), vil forvaltningen anbefale forslag 7, da der her udelukkende er demente borgere, hvilket ikke er tilfældet på Rehabiliteringscenter Viborg. Erfaringen viser, at mennesker med demens høster størst gevinst af et låsesystem.

    

   Såfremt der ønskes elektroniske dørlåse på både demensafsnit og Rehabiliteringscenter Viborg vil det være nødvendigt at gennemføre et udbud i forbindelse med indkøbet, da beløbsgrænsen på 1,5 mio. kr. overskrides. Et udbud kan sandsynligvis ikke gennemføres i 2016, og det vil derfor være nødvendigt at søge om overførsel af midler til 2017. Ministeriet har tidligere tilkendegivet, at der vil være mulighed for at overføre midler i rimeligt omfang.

    

   Forslag 11 ”Den elektroniske receptionist” vil have størst gevinst på de større plejecentre, hvorfor det er muligt at justere beløbet og fravælge de mindre plejecentre.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at udvalget – under forudsætning af Byrådets godkendelse den 15. juni 2016 af Ældre- og Sundhedsudvalgets forslag til anvendelse af Værdighedsmilliarden - prioriterer velfærdsteknologiske investeringer svarende til den afsatte ramme på 6,25 mio. kr.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, under forudsætning af Byrådets godkendelse den 15. juni 2016, at prioritere hele listen af forslag, dog således at forslag 1 A og 11 ikke prioriteres og at forslag 1B reduceres med 300.000 kr. Herefter udgør listen en samlet investeringsramme på ca. 6,25 mio. kr.

 • 5 Tværkommunal henvendelse til Region Midyjylland og Kommunernes Landsforening omkring sundhedsområdets økonomi
  • Sagsfremstilling

   Formandsskabet for sundhedsudvalgene i Silkeborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune mødtes den 20. april 2016 og drøftede de sundhedsøkonomiske udfordringer, som de 3 kommuner i Midt-klyngen har. Under mødet drøftedes udfordringerne i at sikre ensartede vilkår for borgernes anvendelse af henholdsvis regionale og kommunale sundhedstilbud samt den manglende sammenhæng mellem den kommunale medfinansiering og kommunernes investeringer i det kommunale sundhedsvæsen.

    

   På mødet besluttedes det at arbejde videre med fælles henvendelser til KL og Region Midtjylland omkring de forskellige problemstillinger, som opleves ude i kommunerne.

    

   Der er udarbejdet udkast til henvendelse (følgebrev og notat) til henholdsvis KL og Region Midtjylland (vedlagt).

    

   De to udkast behandles sideløbende i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Silkeborg Kommune, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Skive Kommune samt Ældre- og Sundhedsudvalget, Viborg Kommune medio juni 2016.

    

   I henvendelsen til KL sættes fokus på;

           Forskellen i egenbetaling for borgerne ved benyttelse af henholdsvis kommunale og regionale tilbud.

           De manglende økonomiske sammenhænge mellem den kommunale medfinansiering og investeringerne i det kommunale sundhedsvæsen.

    

   I henvendelsen til Region Midtjylland sættes fokus på;

           Det relativt høje niveau for kommunal medfinansiering i midt-klyngens kommuner og den manglende forklaring herpå i befolkningernes køns- og alderssammensætning, sundhedsprofil mv.

           Den relativ høje medfinansieringsgrad, hvor kommunernes i midt-klyngen finansierer en større andel af værdien af de udførte behandlinger end gennemsnittet for regionen. Dette kan indikere, at der lokalt er tilrettelagt procedurer eller serviceniveauer, som er udgiftstunge for kommunerne.

    

   Ny finansieringsmodel på trapperne

   Ældre- og Sundhedsministeriet og KL har ultimo maj 2016 begge udsendt pressemeddelelser. Heri beskrives forskellige elementer af en ny medfinansieringsmodel, som parterne er blevet enige om.

    

   Modellen indeholder bl.a.:

           Differentiering af medfinansieringen/taksten efter alder;

   -      0-2 årige

   -      3-64 årige

   -      65-79 årige

   -      80+ årige

           Sygehusflytningerne inden for samme region takseres som én indlæggelse.

           Regionalisering af det maksimale loft for kommunal medfinansiering, så eventuel merbetaling refunderes til de enkelte regioners kommuner.

    

   På baggrund af de hidtidige oplysninger om den nye model, er det endnu ikke muligt at vurdere, hvordan modellen, som implementeres fra 2018, vil påvirke Viborg Kommunes samlede udgiftsniveau til kommunal medfinansiering. Modellen imødekommer dog en række af de problemstilligner, som Viborg Kommune meldte ind, da de deltog i forarbejdet til evalueringen.

    

   Det vurderes ikke, at de problemstillinger, som er indeholdt i henvendelserne til KL og Region Midtjylland, forsvinder med den nye finansieringsmodel.  

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender de fælles kommunale henvendelser til KL og Region Midtjylland.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte de fælles kommunale henvendelser til KL og Region Midtjylland.

 • 6 Nationale mål for sundhedsvæsenet
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Den 29. april 2016 præsenterede regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Målene skal medvirke til at sætte retningen for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen i årene fremover. De otte nationale mål er:

   1. Bedre sammenhængende patientforløb
   2. Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
   3. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
   4. Behandling af høj kvalitet
   5. Hurtigere udredning og behandling
   6. Øget patientinddragelse
   7. Flere sunde leveår
   8. Mere effektivt sundhedsvæsen

   De nationale mål udtrykker den politisk bestemte retning for sundhedsvæsenet. Målene kan sammenfattes i; bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundheds- væsenet.

    

   For hvert af de nationale mål er der en række indikatorer, som skal vise udviklingen for de enkelte mål. Rapporten er vedhæftet som bilag 1 og indikatorerne som bilag 2. Det er de enkelte regioner og kommuners ansvar at understøtte og supplere de nationale mål med regionalt, kommunalt og lokalt definerede mål og indsatser. Resultaterne af indsatserne opgøres efter en trafiklysmetode og opsamles af Sundhedsstyrelsen i en statusrapport en gang om året.

    

   Hvad er nyt

   Målene skal overordnet bidrage til et skift væk fra proces- og registreringskrav og til at skubbe sundhedsvæsenet i en retning, hvor kvalitet, værdi og resultater, opleves direkte af den enkelte borger men samtidig giver mening for den enkelte medarbejder.

    

   Til forskel fra tidligere udspil, som i høj grad så kvalitet som noget, der kunne styres centralt, så lægger målene op til, at de enkelte kommuner og regioner har ansvaret for at forandre målene til lokale mål og indsatser. Det betyder mere systematisk patientinddragelse, bedre brug af sundhedsdata og forsøg med værdibaseret styring i det fremadrettede kvalitetsarbejde.

    

   Proces- og registreringskravene har hidtil været størst på hospitalerne, hvor den Danske Kvalitetsmodel og efterfølgende akkreditering har lagt beslag på mange ressourcer. Kommunernes registrering og monitorering af behandlingsforløb og resultaterne af dem har tidligere været baseret på enkeltprojekter og ikke været systematisk opsamlet.

    

   Konsekvenserne af De nationale mål for sundhedsvæsenet er derfor, at registreringsniveauet på hospitalerne falder men, at det vil stige i kommunerne. En af udfordringerne bliver at udarbejde indikatorer, der giver mening på tværs af sektorer og som samtidig opleves som reelle kvalitetsforbedringer hos borgerne.

    

   Viborg Kommunes erfaringer

   Sundhed og Omsorg deltager i demonstrationsprojektet I Sikre Hænder, hvor der arbejdes med patientsikkerhed inden for områderne tryksår, medicin, fald og infektioner. For hvert indsatsområde arbejdes der med resultatmål og indikatorer. Det betyder, at organisationen allerede besidder værdifuld viden i forhold til, hvilke tilgange der fungerer, og hvilke der ikke gør.

    

   Arbejdet fremadrettet

   Forligsparterne mødes i foråret 2017 for at følge op på målene og gøre status. Arbejdet med udarbejdelse af lokale indikatorer vil foregå i et samarbejde mellem Region Midtjylland, hospitalet og kommunerne i Midtklyngen. Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres når indikatorerne er udarbejdet og arbejdet iværksat.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 7 Embedslægetilsyn 2015 - samlet rapport for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Embedslægeinstitutionen Midtjylland foretager årligt i henhold til Sundhedsloven et uanmeldt tilsyn på alle kommunens plejecentre. Der foretages ligeledes tilsyn på friplejehjem, der har driftsoverenskomst med kommunen.

    

   Formålet med Embedslægeinstitutionens tilsyn er at vurdere de sundhedsfaglige forhold samt medvirke til, at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for beboerne på plejecentrene.

    

   Embedslægetilsynene 2015

    

   Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i alt 12 tilsynsbesøg på følgende kommunale plejecentre og friplejehjem.

         Plejecenter Højvangen

         Friplejehjemmet Nordstjernen

         Plejecenter Toftegården

         Plejecenter Overlundgården

         Plejecenter Pensionistgården

         Plejecenter Åbrinken

         Plejecenter Klosterhaven

         Plejecenter Kildedalscentret

         Plejecenter Kildehaven

         Plejecenter Birkegården

         Sjørup Ældrecenter

         Plejecenter Skovgården

    

   Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2015:

         Plejecenter Klostertoften

         Den Selvejende Institution Klejtrup Friplejehjem

         Plejecenter Skovvænget

         Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården

         Klejtrup Friplejehjem Blåbærhaven

         Plejecenter Blichergården

         Plejecenter Liselund

    

   Der blev ved tilsynene foretaget 36 stikprøver hos de 306 beboere på kommunens plejehjem for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

    

   Baggrund for konklusion på tilsynene

    

   Konklusionskriterier

   Antal Plejehjem

   Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

   0

   Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden

   8

   Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler

   4

   Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden

   0

   Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden og som har givet anledning til alvorlig kritik

   0

    

   På målepunkterne instrukser, sygeplejefaglige optegnelser og medicin er der ved tilsynene vedvarende fokus.

    

   Tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser.

    

   På 9 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016:

         Plejecenter Højvangen

         Plejecenter Toftegården

         Plejecenter Overlundgården

         Plejecenter Pensionistgården

         Plejecenter Åbrinken

         Plejecenter Klosterhaven

         Plejecenter Kildedalscentret

         Plejecenter Birkegården

         Plejecenter Skovgården

    

   Ved det årlige dialogmøde om tilsynene med Styrelsen for Patientsikkerhed den 13. maj 2016 drøftedes blandt andet Styrelsens opmærksomhedsområder som er:

           medicinhåndtering

           skabe overblik ved implementering og brug af omsorgsjournaler

           håndtering af forudgående fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg

           klagevejledning

    

   Sundhed og Omsorg lever generelt op til kravene inden for opmærksomhedsområderne. I Viborg Kommune er de nye retningslinjer og instrukser vedrørende håndtering af medicin publiceret og præsenteret for driften med inddragelse af I sikre hænder(ISH) og Fælles Medicinkort(FMK). Omsorgssystemet Care og gældende dokumentationspraksis sikrer, at brugen af omsorgsjournalerne til stadighed opfylder kravene jævnfør Journalføringspligten, og der er retningslinjer og instrukser vedrørende fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg.

    

   Fremadrettet vil tilsynene blive tilrettelagt anderledes. Det forventes at Folketinget inden sommerferien godkender, at frekvensbaserede tilsyn på plejehjemmene ophører fra juli 2016 – KUN de plejehjem, hvor der er aftale om opfølgende besøg vil modtage besøg. Fra 2017 vil alle tilsyn være risikobaseret og også indbefatte tilsyn af Hjemmeplejen og Sygeplejen. Det er meldt ud, at i 2017–2019 vil 10 % af alle institutioner modtage risikobaseret tilsyn. Plejehjemmene vil ikke være første prioritet. Der er pt. ikke meldt ud, hvilke kriterier der lægges til grund for de risikobaserede tilsyn.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog embedslægetilsynet for 2015 til efterretning.

 • 8 Status for sagsbehandlingstider - Visitation Sundhed og Omsorg - maj 2016
  • Sagsfremstilling

   Sagsbehandlingen forud for beslutninger om tilkendelse af ydelser til borgerne efter de lovområder, der administreres i Visitation Sundhed & Omsorg må ikke overskride en række frister. Disse tidsfrister er besluttet af det daværende Socialudvalg 1. juni 2010.

    

   Efterfølgende har de ansvarlige udvalg fulgt sagsbehandlingstiderne for Visitation Sundhed & Omsorg. Med denne sag fremlægges status i maj 2016 på sagsbehandlingstiderne i Visitation Sundhed & Omsorg fordelt på de enkelte sagsområder.

    

   Som det fremgår af bilaget, er der flere sagsområder, hvor sagsbehandlingstiderne ikke overholdes. Det er dog væsentligt at bemærke, at i langt de fleste tilfælde, hvor fristerne overskrides, er sagsbehandlingen igangsat, og afgørelsen har trukket ud, fordi der har været behov for yderligere oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere (f.eks. egen læge), eller fordi de pårørende har ønsket at deltage i et møde, og ikke har haft mulighed for at mødes inden for tidsfristen.

    

   Supplerende kan det oplyses, at antallet af henvendelser, ansøgninger og sagsbehandlinger er steget med 16% i perioden 2013-2015.  

    

   BDO har tidligere vurderet, at arbejdsgangene på området i stort omfang er effektiviseret. På denne baggrund er der pr. 1. maj 2016 tilført yderligere personaleressourcer til området i form af to midlertidige ansættelser. De ekstra ressourcer sættes ind på sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

    

   For de områder, hvor der i dag er ventetid på sagsbehandlingen er det vigtigt at bemærke, at de mest akutte sager prioriteres frem for mindre akutte. Det betyder f.eks. at behandling af en sag om et hjælpemiddel, der har betydning for borgerens helbred prioriteres over en sag om f.eks. en mindre boligindretning, som skal gøre hverdagen nemmere for en anden borger.

    

   I forhold til personlig pleje og praktisk hjælp bliver hjælpen igangsat øjeblikkeligt, hvis det er nødvendigt. Der er således ikke tale om, at borgeren er uden hjælp mens der sagsbehandles.

    

    

    

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 • 9 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte den reviderede mødeliste.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget bemærkede, at følgende møder skal tilføjes listen:

    

   • Byrådets temadag, den 22. juni 2016.
   • Besøg af delegation fra Kina den 23. juni 2016 med henblik på underskrift af samarbejdsaftale.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at forvaltningen skal finde en anden mødedato for fællesmøderne den 6. september 2016. Mødelisten opdateres til næste møde.

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

   6. juni 2016

   Indvielse af Rickshaw cykler på Overlundgården

   13. juni 2016

   1. spadestik Banebo

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   1. juni 2016

   Månedsbrev

    

    

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-06-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der blandt andet blev orienteret om følgende forhold:

    

   • Kapacitet på plejeboligområdet.
   • Indbydelse fra Dansk Blindesamfund blev forelagt. Udvalget har, på grund af anden mødeaktivitet ikke mulighed for at mødes på det foreslåede tidspunkt.
   • Program for Seniorfolkemøde den 22. juni 2016. Programmet blev omdelt.
   • Notat om samskabelsesseminar den 1. september 2016. Notatet blev drøftet.
   • Invitation og program vedrørende Økoløft Danmark 4. oktober 2016. Invitation og program blev omdelt.
   • Budgetorienteringsmøde den 16. august 2016.