Ældre- og Sundhedsudvalget - Dagsorden for mødet den 09-12-2016

Referat - ekstraordinært møde

 • 1 Analyse vedrørende plejeboligområdet - med særlig fokus på finansiering af plejecenter Banebo
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget havde på deres møde den 27. september (sag nr. 4) en temadrøftelse omkring finansiering af driften af plejecenter Banebo. Udvalget fik forelagt tre forskellige scenarier i forhold til finansiering af de manglende 10,9 mio. kr. Scenarierne indgår som bilag 2 til sagen.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i den forbindelse:

    

   ”Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede de forskellige scenarier for finansiering af driften til plejecenter Banebo. Ældre- og Sundhedsudvalget tog ikke stilling til de beskrevne scenarier, i det Ældre- og Sundhedsudvalget på et ekstraordinært møde i december ønsker at få forelagt en nærmere vurdering af forventninger til udviklingen af demens, sundheds- og handicapområdet, og disses betydning for kapacitetsanalysen”.

    

   Til mødet i dag foreligger disse vurderinger i forhold til ovenstående områder og disses betydning i forhold til kapacitetsanalysen. Vurderingerne er vedlagt som bilag 1.

    

    

   Historik og forudsætninger

   I forbindelse med budgetforliget 2012-2015 blev der på investeringsoversigten afsat beløb til etablering af nyt plejecenter i Viborg Kommune. Størrelse, placering og bygherre var på det tidspunkt ikke på plads.

    

   I forbindelse med budgetforliget for 2013-2016 blev størrelsen på 70 boliger fastlagt. Kapacitetsanalysen fra januar 2012 viste et behov på 61 plejeboliger frem mod 2016 og yderligere 83 plejeboliger frem mod 2021.

    

   Den 27. februar 2013 beslutter Byrådet (sag nr.25) sig dels for placeringen i Banebyen dels bygherrerollen ved Boligselskabet Sct. Jørgen.

    

   I forbindelse med budgetforliget fra 2015-2018 blev antallet af boliger på plejecentret i Banebyen hævet fra 70 til 100 boliger.

    

   Kapacitetsanalyse

   Kapacitetsanalysen forsøger at analysere det konkrete behov for både ældre- og plejeboliger. Det gøres blandt andet ved at tage udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose for Viborg Kommune samt den nuværende dækningsgrad (antal boliger pr. ældre) for ældre- og plejeboliger. Endvidere er der i kapacitetsanalysen taget højde for sund aldring. I den forbindelse er det vanskeligt at sige noget præcist og konkret om, hvor meget den stigende levealder, og dermed også den længere periode som selvhjulpen, har af betydning for udviklingen i efterspørgslen på plejeboliger. Det er dog klart, at gennemsnitlig vil for eksempel en 80-årig i 2016 være mere selvhjulpen end en 80-årig i 2015 – og på samme vis fra 2016 til 2017 etc.

    

   Et realistisk bud er dog, at behovet for en plejebolig gennemsnitlig udskydes med to år i løbet af de næste 15 år. Vil eksempelvis en ældre medborger i dag (2016) få behov for en plejebolig som 80-årig, så vil det først ske som 82-årig i 2031. Denne forudsætning er indarbejdet i kapacitetsanalysen, som er vedlagt som bilag 3.

    

   Kapacitetsanalysen fra marts 2016 er den nyeste analyse og dermed den mest aktuelle. Denne viser det forventede behov for, hvor mange boliger der kommer til at mangle over de næste 15 år, altså frem mod 2031. Normalt udarbejdes kapacitetsanalysen hvert 3 år, da forskydningerne ikke ændres væsentligt fra år til år, da alle kapacitetsanalyser har et 15 årigt sigte, men i forbindelse med budgetforliget fra 2016-2019 bad Forligspartierne om en revurderet kapacitetsanalyse af analysen fra 2014. Kapacitetsanalysen fra marts 2016 blev præsenteret på Byrådets plankonference 29.-30. marts 2016, og indgår som bilag til sagen.

    

   Nedenstående tabel viser det forventede plejeboligbehov frem mod 2031.

    

    

   Tabel 1 - Forventet behov for plejeboliger i Viborg Kommune frem mod år 2031

    

   Antal boliger

   Dækningsgrad

   2019

   2022

   2025

   2028

   2031

   Ekstra behov

   Område VEST

   160

   11,8

   159

   162

   173

   191

   206

   46

   Område ØST

   159

   24,3

   166

   173

   184

   204

   219

   60

   Område NORD

   262

   18,5

   262

   270

   289

   311

   333

   71

   Område SYD

   164

   21,0

   204

   229

   255

   288

   314

   150

   Viborg Kommune i alt

   745

   17,7

   791

   833

   901

   995

   1071

   326

    

   I dag er der 745 plejeboliger i Viborg Kommune, fordelt med 622 kommunale boliger og 123 friplejeboliger. I 2017 udvides antallet af friplejeboliger med 39, herunder åbner et nyt friplejecenter i Frederiks med 24 boliger. Medium 2018 åbner plejecenter Banebo i Banebyen med 100 plejeboliger. Til den tid vil der være en samlet kapacitet på 884 plejeboliger i Viborg Kommune. På investeringsoversigten fra 2017-2020, er der i 2020 afsat penge til nyt plejecenter i Skals i størrelsesordenen 40-60 boliger.

    

   Som man kan udlede af kapacitetsanalysen, så anslår den en fremtidig kapacitet på forventet 901 plejeboliger i 2025. Dette niveau vil med ovenstående udvidelser allerede være nået i 2018. Et eventuelt yderligere behov for plejeboliger vil derfor ligge sent i perioden og først efter 2025. I perioden efter åbning af Banebo vil der ifølge kapacitetsanalysen, og med de nuværende dækningsgrader for plejeboliger, være en ”overkapacitet” af plejeboliger frem mod 2025.

    

   Aktuelt står der 39 borgere på venteliste til en kommunal plejebolig.

    

   I forhold til ovenstående har forvaltningen til mødet i dag jf. Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning af den 27. september vurderet, hvilken betydning udviklingen indenfor områderne: demens, sundheds- og handicapområdet evt. måtte have for kapacitetsanalysen i forhold til behovet for plejeboliger. 

    

   Opsummering

   Områderne er nærmere belyst i bilag 1. I forhold til de forskellige områder viser forvaltningens vurdering, at der ingen eller i mindre grad er forhold der har betydning for kapacitetsanalysen. Der er således i forhold til vedlagte vurderinger, ifølge forvaltningen, ingen umiddelbare forhold, der giver anledning til at ændre i forudsætningerne for kapacitetsanalysen, og den måde den bliver udarbejdet på.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager forvaltningens vurderinger af områderne: demens, sundheds- og handicapområdet og disses betydning for kapacitetsanalysen til efterretning, og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter de forskellige scenarier jf. bilag 2 for finansiering af driften til plejecenter Banebo med henblik på at beslutte, om der skal arbejdes videre med et eller flere af scenarierne i forbindelse med finansiering af plejecenter Banebo.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-12-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tager analysen vedrørende plejeboligområdet mv. til efterretning, idet forvaltningen fortsætter drøftelserne med ”Boligselskabet Sct. Jørgen” og ”Boligselskabet Viborg” med henblik på at finde en løsning på kapacitetsudfordringen.

    

   Sagen genoptages på et kommende møde i udvalget.

 • 2 Status på analyse vedr. den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning (orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   Sundhedschef Peter Borup Sørensen og Omsorgschef Maila Tandrup vil på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde præsentere status på analysen vedrørende den fremtidige organisering af Sygepleje & Træning.

    

   Kommissorium for analysen er vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-12-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

   Ældre- og Sundhedsudvalget modtager på mødet den 24. januar 2017 status på arbejdet.

 • 3 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i:

    

   Dato

   Emne

    

    

    

    

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   2. december 2016

   Månedsbrev

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-12-2016

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

   Der orienteredes om Demenstopmøde i Aarhus den 15. december 2016 og kommunikationsplan for borgermøde om sundhedssatellit i Bjerringbro 9. januar 2017.