Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 29-09-2015

Referat

 • 1 Status på tilbud til borgere med senhjerneskade – temadrøftelse
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med budgetforliget for 2015-2018 blev det bl.a. besluttet, at etablere et dagtilbud for borgere med erhvervet hjerneskade på Neurorehabiliteringscenter Toftegården i Møldrup.

    

   Tilbuddet har til formål at:

   • aflaste ægtefællen til hjerneskadede borgere,
   • træne borgeren i at fastholde sit aktuelle funktionsniveau,
   • afklare/udrede neuropædagogiske strategier, som kan overføres til borgerens hverdag,
   • fastholde og/eller indlære kompenserende strategier.

    

   På dagens møde orienterer centerleder Anni Søby Rasmussen om status for tilbuddet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning, idet udvalget lagde stor vægt på det positive udbytte for såvel borgere som pårørende

    

   Oplæg om området er vedlagt som bilag 1.

 • 2 Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af august 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. august 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre-og Sundhedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. august 2015.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede ledelsesinformationen.

 • 3 Uforudsete udgifter i forbindelse med ombygning af Klosterhaven (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 6.januar 2015 ombygning og finansiering af Klosterhaven og Klostertoften (sag.nr.3).

    

   I forbindelse med ombygning på Rehabiliteringscenter Klosterhaven har der vist sig en række alvorlige fejl i bygningen og inventar. Fejl som først blev kendt efter bevillingen var givet og ombygningen var iværksat. Derudover har der vist sig nogle afledte effekter, som har gjort ombygningen dyrere end forventet.

    

   Ejendomme og Energi har oplyst, at det blandt andet drejer sig om følgende:

    

   ·         Fire sprængte vandrør sidste år gav mistanke om at samtlige vandrør er i dårlig forfatning. Den mistanke er nu bekræftet og en udskiftning af rørene under ombygningen vil være en væsentlig billigere løsning og skabe færre gener for beboerne end hvis de udskiftes når skaden er sket.

   ·         I den forbindelse bidrager Ejendomme og Energi med 125.000,- til udskiftningen ved at udskyde andre endnu ikke igangsatte vedligeholdelsesopgaver til næste år.

   ·         I forbindelse med igangsætning af byggearbejdet er der foretaget en miljøscreening af bygningen. I første omgang var bygningen friholdt for mistanke, da brugen af PCB blev forbudt før byggeriet af Klosterhaven – det har senere vist sig, at brugen af PCB stadig var tilladt i kondensatorer i lysstofarmaturer. Derfor blev miljøscreeningen igangsat. PCB er en miljøgift, der i dag er forbudt at bruge og under mistanke for at kunne forårsage en række alvorlige sygdomme og svækkelse af immunsystemet.

   ·         Ud over PCB blev der i samme omgang fundet spor af bly i en del af malingen.

   ·         I forbindelse med ombygningen var det forudsat at en del af det eksisterende byggeri skulle genanvendes. Der har dog vist sig udfordringer i forhold til at genanvende de eksisterende dørpumper samt eksisterende ventilationsarmaturer og solafskærmning. Der er derfor et ønske om at skifte/tilpasse disse i forbindelse med byggeriet fremfor at indbygge dem igen.

    

   Ud over de bygningsmæssige udfordringer har Klosterhaven også haft udgifter til køle/frys containeropbevaring, som reelt burde have været indarbejdet i anlægsregnskabet. Se nedenfor.

    

   De samlede økonomiske udfordringer beløber sig til:

    

   Anslået udgift

   Håndværkerudgifter i forbindelse med miljøsanering

   171.000

   Håndværkerudgifter i forbindelse med rørudskiftning

   248.000

   Udskiftning af eksisterende dørpumper

   215.000

   Udskiftning af eksisterende ventilationsarmaturer

   17.000

   Tilpasning eksisterende solafskærmning

   30.000

   Ekstra rådgivning i forbindelse med
   miljøsanering og rørudskiftning

   25.000

   Afsat ekstra til uforudsete udgifter i forbindelse med

   ovenstående ca. 5 %

   35.000

   Opbevaring og frysecontainer i forbindelse med byggeri                      

    

   200.000

   Ekstraordinært bidrag fra Ejendomme og Energi

   -125.000

   Ekstra omkostninger i alt

   816.000

    

    

                                                                                                   

                                                                                                   

   De uforudsete skader på vandrørene og fundet af miljøgiften PCB har medvirket til at tidsplanen er rykket. Det betyder at arbejdet med ombygning på Klostertoften først kan iværksættes i 2016.

    

   Forvaltningen foreslår derfor at benytte 816.000 kr. fra kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” og overførsel af resterende rådighedsbeløb på 3.184.000 (4.000.000.kr – 816.000.kr.) fra 2015 til 2016. Det er en forudsætning for ombygningen af Klostertoften at resterende rådighedsbeløb overføres til 2016.

    

   Det betyder, at der skal findes besparelser på udgiftsposter i forbindelse med ombygningen på Klostertoften svarende til 816.000 kr.

  • Indstilling

    

    

    

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at arbejdet med at udbedre fejl og mangler i bygningen igangsættes,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling på i alt 816.000. kr. til kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” til finansiering af uforudsete udgifter på Rehabiliteringscenter Klosterhaven med rådighedsbeløb i 2015.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at arbejdet med at udbedre fejl og mangler i bygningen igangsættes,

    

   at der gives en  anlægsudgiftsbevilling på i alt 816.000. kr. til kontoen ”Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften” til finansiering af uforudsete udgifter på Rehabiliteringscenter Klosterhaven med rådighedsbeløb i 2015.

 • 4 Hjertestartere i Sundhed & Omsorg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 1. september 2015 (sag nr.4) omkring anskaffelse af hjertestartere på alle plejecentrene i Viborg. I den forbindelse besluttede Udvalget bl.a., at der skal anskaffes hjertestartere ved indgangspartiet udenfor ved alle kommunens plejecentre. Udvalget lagde i deres beslutning vægt på den store geografi i kommunen, og at der af hensyn til beboere, pårørende, personale og lokalsamfundet skal etableres hjertestartere.

    

   Endvidere besluttede Udvalget, at der skulle udarbejdes bevillingssag til mødet i dag.

    

   Som det fremgår af sagen af den 1. september 2015, har forvaltningen haft kontakt til Beredskabet i forhold til indkøb, vedligehold samt registrering og vedligehold af hjertestarterene. Der mangler i alt 13 hjertestartere, da tre af plejecentrene i dag allerede har en hjertestarter installeret, jf. sagen af 1. september 2015.

    

   Beredskabet har bekræftet, at når hjertestarterne skal placeres udendørs, er det nødvendigt med varmeskab i forhold til dels funktionsevnen dels garanti fra producenterne. Dette skyldes at hjertestarterne vil blive udsat for alt slags vejr, herunder hård frost, som kan påvirke deres elektroder og dermed funktionsevne. Indkøb af varmeskabe er der taget højde for i nedenstående overslag.

    

   De tre eksisterende hjertestartere, er placeret på en sådan måde i vindfang, at de er tilgængelige hele døgnet uden tilkald af personale. En flytning af disse er derfor ikke nødvendigt.

    

   Forvaltningen har i samarbejde med Beredskabet undersøgt nærmere i forhold til indkøb og opsætning. Der er udarbejdet følgende prisoverslag:

    

   Beløbene i nedenstående skema er angivet ekskl. moms.

   Ældre- og Sundhedsudvalgets område

   Anslået anlægsudgift

    

   13 stk. Powerheart AED G5 semi-automatic med Premium-bæretaske til Powerheart G5.

   13 stk. Opvarmet stålskab uden lås - til opbevaring af AED/Hjertestarter

   260.000

   Montering og opsætning af 13 hjertestarter i forbindelse med levering

    

   50.000

   I alt

   310.000

    

   Årlige driftsudgifter

   I forhold til den enkelte hjertestarter vil der være årlige driftsudgifter på ca. 1.400 kr. Denne udgift omfatter årlig service og drift af den enkelte hjertestarter, herunder forbrugsvarer efter anvendelse, nye elektroder, batterier og Readykit. Derudover sikrer Beredskabet at hjertestarterne serviceres efter brug og leveres tilbage til deres placering. Denne årlige driftsudgift pr. hjertestarter vil skulle finansieres af det enkelte plejecenter.

    

   Finansiering

   På investeringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter. Der resterer 343.000 kr. i denne pulje. Det forslås derfor, at anlægsudgiften på 310.000 kr. finansieres af denne pulje.

    

   Der vil efterfølgende være 33.000 kr. tilbage i denne pulje.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd forslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 310.000 kr. til kontoen ”Anskaffelse og opsætning af hjertestartere på plejecentrene”, og

    

   at udgiften på 310.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter” under Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på i alt 310.000 kr. til kontoen ”Anskaffelse og opsætning af hjertestartere på plejecentrene”, og

    

   at udgiften på 310.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter” under Ældre- og Sundhedsudvalget.

 • 5 Livsforlængende behandling, herunder brug af hjertestartere
  • Sagsfremstilling

   I forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at der skal opsættes hjertestartere på alle kommunens plejecentre, har lovgivningen vedrørende livsforlængende behandling samt kommunens praksis for brug af hjertestartere været omtalt i medierne.

    

   Forvaltningen har som opfølgning på medieomtalen orienteret Byrådet om Viborg Kommunes retningslinjer og praksis.

    

   Orienteringen rummer Viborg Kommunes retningslinjer for fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg.

    

   Orienteringen rummer endvidere en redegørelse for Viborg Kommunes praksis for så vidt angår borgers ønsker om fravalg af behandling og livsforlængende behandling, herunder brug af hjertestartere.

    

   Orienteringen rummer endelig et juridiske notat, der sammenfattende beskriver reglerne om genoplivning og fravalg af livsforlængende behandling.

    

   Den juridiske vurdering er, at Viborg Kommunes retningslinjer er i overensstemmelse md de juridiske regler på området. 

    

   Sundhedschef Lis Kaastrup giver en uddybende orientering om retningslinjer og praksis på mødet, herunder om opkvalificering af medarbejderne i forhold til brug af hjertestartere.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om retningslinjer og praksis til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Sagen udsat.

 • 6 Ny drøftelse af etablering af ledsagerordning for 67+ årige
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den 2. september 2014 en sag om etablering af en ledsagerordning for 67+årige i kommunen. Sagen blev taget op som følge af en henvendelse fra Dansk Blindesamfund. Henvendelsen vedlægges sammen med et notat om den ledsagerordning, som Odense har etableret.

    

   Udvalget ønskede på daværende tidspunkt ikke at arbejde videre med forslaget, men udbad sig en opfølgning på erfaringerne fra Odense kommune. Odense Kommune etablerede, som en del af udmøntningen af ældremilliarden, i 2014 en ledsagerordning for kommunens ældre.

    

   Odense Kommune afsatte 3 mio. kr. til ordningen og det forventedes, at 140 borgere kunne få 8 timers ledsagelse pr. måned årligt for dette beløb.

    

   Da Odense Kommune er ca. dobbelt så stor som Viborg Kommune, vurderedes det, at etablering af en sammenlignelig ordning i Viborg ville resultere i udgifter til ordningen på omkring 1,5 mio. kr. årligt, hvilket kunne komme ca. 70 borgere til gode.

    

   Odense kommune har i juni gjort status på ordningen. I øjeblikket er der 83 borgere, der har søgt og fået tildelt ordningen. Af disse er det kun 43 borgere, der helt eller delvist bruger deres bevilling. Efterspørgslen på ordningen er således ca. en tredjedel af den forventede efterspørgsel.

    

   Odense Kommune oplever, at der gradvist er kommet mere gang i ledsageordningen. Kommunen er ved at udarbejde informationsmateriale til potentielle målgrupper, hvormed det forventes, at der bliver tilknyttet flere borgere. I øjeblikket er det primært beboere på plejecentrene, der anvender ordningen. Brugerne anvender mest ledsagerordningen til gåture.

    

   Odense Kommune har ikke undersøgt grunden til, hvorfor borgerne ikke bruger deres bevilling. Der gættes på, at det skyldes, at ansøgningen er indsendt af pårørende eller plejepersonale, som synes, ordningen kunne være en god ide for borgeren, men hvor borgeren reelt ikke har ønsket ordningen.

    

   Desuden stammer tallene fra 1. kvartal 2015, hvor efterspørgslen efter gåture er mindre pga. vejret.

    

   Det er endnu ikke afklaret, om ordningen kommer til at fortsætte i Odense i 2016.

    

   Hvis den faktiske efterspørgsel på ordningen i Odense Kommune overføres til Viborg, kan det forventes, at 20-25 borgere vil anvende ordningen. Udgiften til aflønning af ledsagere vil anslået være ca. 500.000 kr. Dertil kommer dog administrationsudgifter forbundet med opstart og drift af ordningen, f.eks. til visitation og udarbejdelse af informationsmateriale. Disse udgifter vil være relativt høje pr. bruger i betragtning af det beskedne antal tilknyttede borgere.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job &Velfærd indstiller,

    

   at det drøftes, om administrationen skal arbejde videre med et forslag om etablering af en ledsagerordning for 67+ årige.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et konkret forslag om en ledsagerordning.

 • 7 Orientering om ventetider på hjælpemiddelområdet
  • Sagsfremstilling

   Sagsbehandlingen forud for beslutninger om tilkendelse af ydelser til borgerne efter de lovområder, der administreres i Visitation Sundhed & Omsorg må ikke overskride en række frister. Disse tidsfrister er besluttet af det daværende Socialudvalg 1. juni 2010.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget blev på møde den 26. maj 2015 orienteret om, at Visitation Sundhed og Omsorg på en række sagsområder ikke overholder sagsbehandlingstiderne.

    

   Der er især udfordringer i forhold til sagsbehandlingstiderne i forhold til genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder, og forvaltningen har derfor udarbejdet en aktuel opgørelse af disse.

    

   Af den vedlagte opgørelse fremgår det, at der fortsat er tidsfrister, der ikke overholdes.

    

   Som Ældre- og Sundhedsudvalget tidligere er blevet orienteret om, skyldes den manglende overholdelse en stigning på 14% (siden 2011) i antallet af henvendelser, ansøgninger og sagsbehandlinger, bl.a. som følge af det store fokus der både er på rehabilitering, velfærdsteknologi og brug af hjælpemidler.

   Desuden er de enkelte sager mere komplekse og indeholder i højere grad flere ansøgninger om hjælpemidler i hver ansøgning.

    

   En anden årsag skal findes i, at patienter udskrives stadig tidligere fra det regionale sundhedsvæsen. Det betyder, at borgerne er ved langt dårligere helbred, når kommunen overtager ansvaret for dem, og at behovet for hjælpemidler derfor er større.

    

   Siden sidste opfølgning på området, er der indført Klippekort til ekstra hjemmehjælp til gruppen af udsatte og svage borgere. Da en del borgere ønsker aktiviteter uden for huset, skal de bruge hjælpemidler hertil. Det har ligeledes resulteret i flere ansøgninger.

    

   Vurderingen er, at sagsbehandlingstiderne kun kan nedbringes ved at tilføre flere hænder til området.

    

   Området forventes, at skulle indgå i den fælles analyse af administrationen, som der er lagt op til i budgetforlig 2016.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 8 Godkendelse af mødeplan for Ældre- og Sundhedsudvalget 2016
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget har på møde den 1. september 2015 drøftet og godkendt udvalgets ordinære møder for 2016.

    

   Ud over de månedlige ordinære møder afholdes der årligt en del fællesmøder med råd og foreninger samt en budgetorientering. KL afholder endvidere flere konferencer, som fremgår af mødeplanen

    

   Oversigt over de ordinære udvalgsmøder 2016 og forslag til øvrig mødeaktivitet til drøftelse og prioritering i Ældre- og Sundhedsudvalget fremgår af bilag 1.

    

   Bemærk venligst, at der er sammenfald mellem de ordinære møder den 26. januar 2016 og 29. november 2016 og KL´s Sundhedskonference samt Handicapkonference.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender forslag til øvrig mødeaktivitet, herunder budgetorienteringsmødet

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Mødeplan godkendt.

 • 9 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i

    

   Dato

   Emne

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   22-09-2015

   Nyhedsmail

    

    

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget om:

   • Prisaftale:

   Viborg Kommune har mulighed for at indgå prisaftale med henblik på fastsættelse af størrelsen af tilskud til fodpleje. Viborg Kommune har pr. 1. oktober 2015 indgået prisaftale med Tåspidsen, Storegade 26, 8850 Bjerringbro.

    

   • Forebyggelse:

   Forebyggelse drøftes på mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget i november med henblik på en prioritering af indsatsområder.

    

   • Opfølgning på henvendelse fra Handicaprådet
  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede

   ·        Prisaftale

   ·        Forebyggelse

   ·        Henvendelsen fra Handicaprådet vedrørende lægekørselsordningen. Den nuværende ordning er en del af budget 2016.

   ·        Henvendelsen fra FOA klub 95 angående møde i november.

   ·        at der til næste udvalgsmøde udarbejdes et dagsordenspunkt ”konsekvenser af budget 2016” for udvalgets område.

 • 10 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget (fast punkt)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-09-2015

   Godkendt, idet program for besigtigelsestur blev fastlagt til Højvangen og Hjælpemiddelservice.

 • 11 ProjektsagLukket sag