Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 16-06-2015

Referat

 • 1 Budgetlægning til 2016 og overslagsårene 2017 - 2019
  • Sagsfremstilling

   Punktet blev behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 26. maj 2015 sag nr. 4 med følgende sagsfremstilling:

    

    

   Efter den fælles procesplan for budgetlægningen, som Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1), skal udvalgene på maj møderne behandle deres forslag til driftsbudget. I budgetforslaget indgår også udvalgenes forslag til udmøntning af vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent samt nye driftsinitiativer, der kan udgøre op til halvdelen af rammereduktionerne. Følgende punkter indgår i udvalgets drøftelse af budgetforslaget:

    

   • Mål og Midler der indeholder fokusområder, effektmål, nøgletal, priser og mængder samt beskrivelse af budgetforudsætningerne.
   • Forslag til driftsbudget, herunder beskrivelse af rammeændringer, ændringer inden for rammerne.
   • Beskrivelse af, hvordan rammereduktionen på 1,5 procent skal realiseres.
   • Beskrivelse af nye driftsinitiativer/løsning af evt. problemområder op til halvdelen af rammebesparelsen på 1,5 procent.
   • Særlige budgetudfordringer.
   • Demografiregulering.
   • Afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsønsker 2016 – 2019.

    

   Udkast til Mål og Midler fokusområder og effektmål

   Udvalget har på mødet den 28. april 2015 drøftet, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indarbejdes i budget 2016. Forvaltningen har nu færdiggjort oplægget til nye fokusområder og effektmål, og de er indarbejdet i Mål og Midler, der kan ses som bilag nr. 1.

    

    

   Forslag til driftsbudget

   Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1) principper for fastsættelse af budgetrammer på de forskellige politikområder. På baggrund af disse principper har forvaltningen beregnet de budgetrammer, som udvalgene skal udarbejde deres budgetforslag inden for. Budgetrammerne er prisfremskrevet siden første rammeudmelding, og der er indarbejdet vedtagne tillægsbevillinger.

    

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 21. januar 2015 (sag nr. 1), at der i budgetlægningen 2016-2019 skal skabes et økonomisk råderum på 1,5 procent af serviceudgifterne. Den ene halvdel af rammebesparelsen kan anvendes til at skabe et økonomisk råderum for udvalgene. Inden for dette råderum skal udvalgene selv finansiere deres nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer. Hermed kan udvalgene fremsætte et budgetforslag, som overskrider rammen med halvdelen af rammereduktionen.

    

    I tabellen nedenfor ses udvalgets budgetforslag sammenholdt med rammen.

    

   Budgetforslag

   (1.000 kr., 2016-priser)

   2016

   2017

   2018

   2019

   Ældreområdet

   667.341

   667.338

   665.949

   665.950

   Sundhedsområdet

   375.939

   375.988

   375.421

   375.421

   Nye driftsinitiativer:

    

    

    

    

   Ensomhed

   1.100

   1.100

   1.100

   1.100

   Terapeuter på plejecentrene

   4.084

   4.084

   4.084

   4.084

   Medvirkende til at opfylde sundhedsaftalerne

   186

   186

   186

   186

   I alt

   1.048.650

   1.048.696

   1.046.740

   1.046.741

   Ramme (er fratrukket rammereduktion på 1,5 procent på serviceområderne)

   1.043.280

   1.043.326

   1.041.370

   1.041.371

   Afvigelse mellem budgetforslag og ramme

   5.370

   5.370

   5.370

   5.370

   Tilladt rammeoverskridelse (= halvdel af rammebesparelse)

   5.370

   5.370

   5.370

   5.370

    

   Væsentlige ændringer i budgetforslaget

   Nedenfor beskrives de væsentligste rammeændringer, der er indarbejdet i forslaget til driftsbudget.

    

   Rammeændringer:

   De væsentligste rammeændringer er rammereduktionen på 1,5%.

   Afsatte beløb i årene 2016 - 2019 til at sikre serviceniveauet på Ældreområdet (den demografiske udvikling) er flyttet fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

   Desuden er rammen på politikområdet Ældre reduceret fra og med 2018 med 1,4 mio. kr. i forbindelse med (del)finansiering af anlægsudgiften til det nye plejecenter i Banebyen.

    

   En komplet dokumentation af rammeændringer kan ses af bilag nr. 2.

    

   Nedenfor beskrives de væsentligste omprioriteringer, der er foretaget inden for rammerne.

    

   Større ændringer/justeringer inden for rammen:

                                                                                                                                       Mio. kr.

   Tildeling (visitationens budget til fordeling til hjemmeplejen og plejecentre)

   2,8

   Mellemkommunale betalinger

   2,3

   Hjælpemidler

   3,4

   Generelle tilpasninger af budgettet

   -1,3

   Budgetudfordring (Ikke finansieret beløb)

   7,2

    

   I Mål og Midler, der kan ses som bilag nr. 1, er budgetforudsætningerne beskrevet yderligere herunder bl.a. pris- og mængdeforudsætninger, rammeændringer og omprioriteringer inden for rammerne.

    

   Demografibeløbet på 5,4 mio. kr. (se afsnit nedenfor omkring demografiregulering) kan delvis finansiere det øgede behov for budget til hjemmeplejen og plejecentrene samt stigningen på hjælpemiddelområdet.

   Det resterende beløb 1,8 mio. kr. (7,2 mio. kr. – 5,4 mio. kr.) finansieres af plejecentrene, som afledt effektiviseringsgevinst, hvis det nye driftsinitiativ omkring terapeuter på plejecentrene implementeres.

    

    

   Pulje til løft på ældreområdet

   Med finanslovsaftalen for 2014 og efterfølgende for 2015 blev der afsat en pulje til ”Løft på ældreområdet” på 1 mia. kr. årligt på landsplan. Puljen fordeles blandt kommunerne i henhold til antallet af borgere over 65 år, og Viborg Kommunes andel er 16,8 mio. kr. i 2015.

    

   Styrket rehabiliteringsindsats – En borger et forløb

   4,4

   Rehabiliteringscenter

   2,1

   Målrettet træning/aktivitet på demenscentrene/afsnit

   0,5

   Tilskud til tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige

   1,0

   Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre

   1,4

   Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer

   4,6

   Levebo-miljøer på plejecentrene

   1,6

   Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente

   0,3

   Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)

   0,8

   Revision/administration/lovpligtige forsikringer

   0,1

   Puljer i alt

   16,8

    

   Det er endnu uvist, om kommunerne vil få tildelt ældremilliarden fra og med 2016, og om det sker som øremærket særtilskud eller som generelt bloktilskud. Hvis ikke der tilføres politikområdet et tilsvarende beløb fra og med 2016, har det den konsekvens, at tiltagene og projekterne må ophøre. Levebo-miljøer på plejecentrene skal dog fortsat prioriteres, hvilket medfører, at der skal findes finansiering for 1,6 mio. kr., såfremt området ikke tilføres midler.

    

    

   Demografiregulering

    

   Byrådet vedtog i forbindelse med budgetkonferencen til budget 2015 – 2018 en ny model for beregning af demografi på ældreområdet.

   Følgende beløb er indarbejdet i budgetrammerne for 2016 – 2019. Beløbene er afsat som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

    

   (Hele 1.000 kr.)

   2016

   2017

   2018

   2019

   Pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget

   5.433

   12.953

   20.909

   30.293

    

   En demografimodel beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer inden for et politikområde. Hvis Ældreområdet fortsat skal bevare serviceniveauet, skal politikområdet tilføres 5,4 mio. kr. i 2016.

    

    

   Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetforslaget

    

   Der er udarbejdet en beskrivelse af de rammereduktioner og nye driftsinitiativer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Beskrivelsen kan ses som bilag nr. 3.

    

   I bilaget er det beskrevet, hvordan udvalget ønsker at realisere de vedtagne rammereduktioner på 1,5 procent. Det fremgår, hvor meget de enkelte politikområder er reduceret med, og der gives en overordnet beskrivelse af de initiativer, som skal realisere rammereduktionerne. Af bilaget ses yderligere en beskrivelse af de nye driftsinitiativer på op til halvdelen af rammebesparelsen, som udvalget har indarbejdet i budgetforslaget.

    

   Beskrivelsen indgår i materialet til Byrådets temamøde om budget 2016-2019 den 24. juni 2015.

    

   Særlige budgetudfordringer på Ældreområdet

   Det gælder som hovedprincip for årets budgetlægning, at det enkelte udvalg selv finansierer alle nye driftsinitiativer og evt. økonomiske udfordringer inden for udvalgets eget råderum på 0,75 procent af budgettet. Udvalget har imidlertid nogle særlige budgetudfordringer, som er vanskelige at løse inden for dette råderum.

    

   • Driftsudgifter til nyt plejecenter i Banebyen (100 pladser) mellem 5,8 – 16,7 mio. kr. fra 2018 og frem.
   • Særlige udfordringer omkring fortsat finansiering af den nuværende dimensionering af sosu-elever – 5,7 mio. kr. fra 2016 og frem.

    

    

   Særlige budgetudfordringer på Sundhedsområdet

    

   Udgifter til kommunal finansiering/medfinansiering.

    

   De overordnede økonomiske rammer for kommunernes udgifter til finansiering/medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen aftales i den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen, hvorfor budgetlægningen generelt afventer denne aftale medio juni. I aftaleniveauet fastlægges på landsplan en aktivitetsramme og en tilhørende bloktilskudsramme, hvor sidstnævnte fordeles mellem kommunerne efter den generelle nøgle. I forlængelse af økonomiaftalen foretages midtvejsreguleringen i bloktilskuddet, hvor kommunerne – hvis regionernes samlede opkrævning af kommunal medfinansiering i det seneste regnskabsår overstiger det aftalte loft – får tilbageført det beløb, der overstiger loftet. Disse midler fordeles ved bloktilskudsnøglen og uafhængigt af den enkelte kommunes medfinansieringsudgift.

    

   Udviklingen i kommunal (med-)finansiering er forskellig for kommunerne, og – som oplyst i budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 – indikerer de første afregninger (1. kvt.), og regionens første prognose for 2015, at Viborg Kommunes udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er stigende i 2015. Det høje udgiftsniveau for Viborg Kommune afspejler en historik, hvor befolkningen i kommunen modtager relativ mange sundhedsydelser, og presset forstærkes af udviklingen i det regionale sundhedsvæsen, hvor der er fokus på reduktioner i liggetider og omlægning fra stationære til ambulante behandlingsforløb. En udviklingen som medfører et øget udgiftspres, som forventes videreført i budget 2016.

    

   Region Midtjyllands fremlagte spareplan.

    

   Region Midtjylland fremlagde den 27. april 2015 koncernledelsens oplæg omkring en spareplan, som henover perioden 2015-2019 skal medføre årlige besparelser på i alt 699 mio. kr.

   Prioriteringen blandt spareforslagene foregår i Forretningsudvalg/Regionsråd i medio juni 2015.

    

   Spareplanens udgangspunkt er, at aktivitetsniveau og kommunal medfinansiering under ét ikke ændres, men det er uvist om diverse om-/sammenlægninger mellem hospitalsenheder vil få konsekvenser for Viborg Kommunes medfinansiering.

   Det er endnu ikke muligt at vurdere øvrige konsekvenser for kommunens økonomi, men der må bl.a. forventes økonomisk pres i kraft af;

    

   ·         Styrket omlægning fra stationær behandling til ambulant behandling og kortere indlæggelsestider.

   ·         En regional fokusering på ”skal” opgaver. I forlængelse heraf må kommunen forvente flere opgaver/borgere henvist til kommunale funktioner.

    

   Afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsønsker 2016 - 2019

    

   Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget sender et eller flere anlægsønsker videre til prioritering i forbindelse med budgetkonferencen, skal Udvalget være opmærksom på, at der er afledte driftsudgifter ved nedenstående forslag.

    

   (Hele 1.000 kr.)                                                 

   Afledt drift af anlægsønske

   2016

   2017

   2018

   2019

   2020+

   Etablering af mobilt sundhedsteam

   600

   600

   600

   600

   600

   Etablering af Dagcenter for ældre i Viborg Midtby

    

    

    

   288

   288

   Nyt plejecenter i Skals 60 pladser (Der er kun beregnet på sosu-personalet, ledelse og afledt drift af bygninger)

    

    

    

    

   18.986

   Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven

    

    

    

    

   100

   Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter

   793

   793

   793

   793

   793

   Total

   1.393

   1.393

   1.393

   1.681

   20.767

    

   På mødet den 26. maj 2015 blev det besluttet:

   • at sagen skulle genoptages på det kommende udvalgsmøde
   • at bilaget ”Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer i budgetforslaget” revideres.

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at forslaget til driftsbudget godkendes,


   at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at demografimidlerne på 5,4 mio. kr. tilføres Ældreområdet,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at de særlige budgetudfordringer indgår som et særskilt punkt på budgetkonferencen,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at såfremt Viborg Kommune får tilført midler gennem bloktilskuddet til fortsættelse af ”Løft på Ældreområdet”, overføres beløbet til Ældreområdet så projekterne kan fortsættes,

    

   at Mål og Midler godkendes, jf. bilag nr. 1 og

    

   at udvalgets beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer godkendes, jf. bilag nr. 4 (bilag nr. 3 er oprindeligt bilag).

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

    

   at demografimidlerne på 5,4 mio. kr. tilføres Ældreområdet,

    

   at de særlige budgetudfordringer indgår som et særskilt punkt på budgetkonferencen,

    

   at såfremt Viborg Kommune får tilført midler gennem bloktilskuddet til fortsættelse af ”Løft på Ældreområdet”, overføres beløbet til Ældreområdet så projekterne kan fortsættes,

    

    

   Ældre og sundhedsudvalget godkendte, forslaget til driftsbudget. Mål og Midler godkendes, jf. bilag nr. 1.

    

   Beskrivelse af rammereduktioner og nye driftsinitiativer godkendes, jf. bilag nr. 4 , idet forslaget om organisationsændringer omhandler ændringer i ledelsesstrukturen på hjemmeplejen. Derudover besluttede udvalget at den beskrevne rammereduktion 5,7 million anvendes til en omlægning og omprioritering i forhold til at understøtte indsatsen i forhold til borgere med komplekse problemstillinger.

 • 2 Anlægsbudget til 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 (Udsat fra maj-mødet)
  • Sagsfremstilling

   Punktet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 26. maj 2015 blev udsat:

    

    

   Sagen blev senest behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. marts 2015 (sag nr.4). Udvalget fik i den forbindelse forelagt oversigt med forslag til nye anlægsønsker 2016-2019. Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes ideoplæg i forhold til de beskrevne temaer, som var vedlagt som bilag til mødet.

    

   I forhold til procesplanen for budget 2016-2019 godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. januar 2015 (sag nr.1), skal fagudvalgene først behandle anlægsbudget til juni mødet.

    

   Forvaltningen har til mødet i dag udarbejdet ideoplæg på de udvalgte temaer, og Ældre- og Sundhedsudvalget har derfor mulighed for at få en første drøftelse af ideoplæggene, som skal videre til Byrådets budgetkonference i august 2015.

   Ideoplæggene kan ses som bilag 1.

    

   I forbindelse med juni mødet træffer Ældre- og Sundhedsudvalget endelig beslutning om, hvilke ideoplæg der skal videre til Byrådets budgetkonference.

    

    

   Afledte driftsudgifter i forbindelse med anlægsønsker 2016 -2019

   Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget sender et eller flere anlægsønsker videre til prioritering i forbindelse med budgetkonferencen, skal udvalget være opmærksom på, at der er afledte driftsudgifter ved nedenstående forslag.

    

   (Hele 1.000 kr.)                                             

   Afledt drift af anlægsønske

   2016

   2017

   2018

   2019

   2020+

   Etablering af mobilt sundhedsteam

   600

   600

   600

   600

   600

   Etablering af Dagcenter for ældre i Viborg Midtby

    

    

    

   288

   288

   Nyt plejecenter i Skals 60 pladser (Der er kun beregnet på sosu-personalet, ledelse og afledt drift af bygninger)

    

    

    

    

   18.986

   Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven

    

    

    

    

   100

   Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter

   793

   793

   793

   793

   793

   Total

   1.393

   1.393

   1.393

   1.681

   20.767

   Bilag

   1

   Åben

   Samlet oversigt over ideoplæg vedrørende anlægsønsker

   172140/15

   Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget har en første drøftelse af ideoplæggene, som skal videre til Byrådets budgetkonference i august 2015.

   Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 26-05-2015

   Sagen blev udsat

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget har en første drøftelse af ideoplæggene, som skal videre til Byrådets budgetkonference i august 2015.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Sagen blev drøftet

 • 3 Anlægsbudget til 2016 og overslagsårene 2017 - 2019
  • Sagsfremstilling

   Efter procesplanen for budgetlægningen behandler udvalgene på junimødet anlægsbudgettet herunder:

   ·         Forslag til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget

   ·         Prioritering af nye anlægsønsker herunder godkendelse af de idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker

    

   Forslag til tekniske ændringer af det allerede vedtagne anlægsbudget kan ses som bilag nr. 1. Tekniske ændringer kan skyldes tidsmæssige forskydninger af anlægsprojekter, mindre beløbsmæssige afvigelser eller Byrådets beslutning om ændring af basisbudgettet. Desuden er det indregnet i basisbudgettet, at faste puljer videreføres i 2019. De tekniske ændringer indarbejdes i det basisbudget, som Økonomiudvalget behandler på mødet den 19. august 2015.

    

   Idéoplæg, der beskriver de enkelte anlægsønsker, kan ses som bilag nr. 3. Idéoplæggene er et nyt tiltag, der skal sikre, at fagudvalgene og Byrådet får et bedre beslutningsgrundlag, når der skal prioriteres mellem anlægsønsker. Idéoplægget skal bl.a. fremme overvejelser om anlægsprojekternes totaløkonomi og alternative løsningsmuligheder. Idéoplæggene indeholder også mere gennemarbejdede tidsplaner, så anlægsbudgettet bliver mere retvisende i de enkelte budgetår.

   Bilag nr. 2 indeholder en samlet overordnet oversigt over ideoplæggene. 

  • Bilag

  • Indstilling

    

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget godkendes med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og

   at udvalget godkender idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat overfor Byrådet.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og sundhedsudvalget besluttede,

    

   at godkende forslag til tekniske ændringer i det allerede vedtagne anlægsbudget, med henblik på indarbejdelse i forslaget til basisbudget, og

   at godkende idéoplæg for de anlægsønsker, som ønskes fremsat overfor Byrådet.

 • 4 Evaluering af ændringer i Levebomiljø på plejecentrene i Stoholm og Sjørup
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 25. november 2014 en række ændringer af madordningen på Sjørup Ældrecenter og Birkegården. Udvalget besluttede desuden at ordningen skulle evalueres.

    

   Evalueringen af ordningen er gennemført i foråret 2015 og er vedlagt som bilag.

    

   Evalueringen viser, at de ændringer som udvalget besluttede stort set er implementeret, og at et flertal af de adspurgte beboere er tilfredse med den mad, som de får serveret.

   Samtidig peger evalueringen på, at der er forbedringspotentiale på en række punkter.

    

   Generelt bemærker beboerne:

   • Den nye ordning er for dyr – især set i forhold til hvad beboerne får for pengene. I den gamle ordning indgik bordpynt, en række drikkevarer og snacks. Det skal købes ved siden af i dag.
   • En mindre del af beboerne giver udtryk for, at de gerne vil inddrages i madlavningen i samme grad som tidligere.
   • En stor del af beboerne giver udtryk for, at de savner duften af mad og den aktivitet, der er i afdelingen, når maden fremstilles i afdelingens køkken.

    

   Evalueringen peger desuden på, at det har taget tid at igangsætte et tilfredsstillende tværfagligt samarbejde omkring måltidet. Medarbejderne giver i evalueringen udtryk for, at samarbejdet har gennemgået en positiv udvikling siden opstarten. Men der er fortsat behov for at styrke samarbejdet, f.eks. i forhold til afklaring af ansvarsområder (f.eks. hvornår kan man arbejde på tværs af faggrænser og hvem inddrager beboerne i madlavningen?) og at der i fællesskab arbejdes med de muligheder for fleksibilitet, som den nye madordning giver. Personalet oplever, at det tager tid, men at der er en konstruktiv dialog herom.

    

   Madservice og plejecentrene vil i den kommende tid drøfte, hvilke tiltag der kan gøres for at imødekomme kritikpunkterne.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at evalueringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget har drøftet evalueringen, og besluttes at der iværksættes følgende initiativer

    

   Der ansættes en kok i madseervice Viborg, finansieret indenfor udvalgets politikområde, for at arbejde med fokus på en styrkelse af smagsoplevelsen

    

   Ældre- og sundhedsudvalget forventer, at der i forhold til det gode måltid fortsat arbejdes med den samlede tværfaglige indsats fra såvel plejecentrene som Madservice Viborg

    

   Der udarbejdes en generel brugertilfredshedsundersøgelse med fokus brugernes oplevede madkvalitet.

    

   Sagen genoptages på mødet i januar 2016

 • 5 Navngivning af det nye plejecenter i Banebyen
  • Sagsfremstilling

   Sagen har været drøftet på Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015 (sag nr. 7), hvor Udvalget besluttede, at udskrive en åben navnekonkurrence. På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 28. april 2015 (sag nr. 7), besluttede udvalget sig for tids- og procesplan for navngivningen. Endvidere besluttede Udvalget at vinderen skulle modtage et Viborg gavekort på 1.500 kr.

    

   I forbindelse med tids-og procesplanen skulle navngivning først have været på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 11. august 2015, men i det, at bilaget med alle navneforslagene var færdig til mødet i dag har forvaltningen i samråd med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget besluttet, at tage punktet på dagens møde.

    

   Der har været meget stor interesse omkring navngivningen af det nye plejecenter, hvor der er kommet forslag ind, via Facebook-hjemmeside, mail og brev. Der er i alt kommet 188 forslag fra 117 borgere. Navnekonkurrencen har løbet fra den 4. maj til den 22. maj 2015.

    

   De indkomne forslag er vedlagt som bilag til sagen.

    

   Det er nu op til Dommerkomitéen, der udgøres af Ældre- og Sundhedsudvalget, på baggrund af de indkomne forslag, at beslutte, hvad det nye plejecenter skal hedde.

    

   Vælger dommerkomitéen et forslag ud, hvor der er flere borgere, der har indsendt det samme forslag, vil der skulle trækkes lod om vinderen og dermed præmien i form af et Viborg gavekort til 1.500 kr. Vinderen vil blive orienteret og der vil efterfølgende blive udarbejdet en pressemeddelelse.

    

   Det aftales på mødet hvordan og hvornår overrækkelsen af gavekortet kan finde sted.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget på baggrund af de indkomne forslag tager stilling til, hvad det nye plejecenter skal hedde, og dermed hvem vinderen af navnekonkurrencen bliver, og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvornår og hvordan præmieoverrækkelsen skal finde sted.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,

    

   at det nye plejecenter skal hedde, Plejecenter Banebo. Vinderen af navnekonkurrencen bliver Christina Shifris

    

   at præmieoverrækkelsen skal finde sted. I forbindelse med et kommende byrådsmøde eller byrådets temadrøftelse om budget.

 • 6 Orientering om samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune for det specialiserede socialområde
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Borgere med behov inden for det specialiserede socialområde er ofte i berøring med både regionale og kommunale tilbud. Som følge heraf vurderes et udbygget samarbejde mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune at være til gavn for borgerne. Samarbejdsaftale om det specialiserede socialområde mellem Region Midt og Viborg Kommune er indgået netop ud fra ønsket om et tættere samarbejde.

    

   Formål

   Indsatsen med at udbygge samarbejdet er søgt konkretiseret i form af en samarbejdsaftale for perioden 2015-2019, med særlig fokus på vidensdeling og deraf følgende identificering af yderligere samarbejds- og udviklingsområder. Samarbejdsaftalen vedhæftes som bilag.

    

   Samarbejdsområder

   Konkret igangsættes samarbejde inden for følgende områder:  

   • Fælles kompetenceudvikling
   • Praksisnær forskning og udvikling
   • Resultatdokumentation
   • Velfærdsteknologi

    

   Udmøntningen af samarbejdsaftalen er forankret i en række konkrete aftaler inden for de konkrete området og igangsættes snarest muligt.

    

   Orienteringen om indgåelse af samarbejdsaftale mellem Region Midt og Viborg Kommune på det specialiserede socialområde behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om samarbejdsaftalen til efterretning

                                     

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om samarbejdsaftalen til efterretning

 • 7 Status for Fremskudt visitation
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommune igangsatte pr. 1. januar 2012 i samarbejde med Regionshospitalet Viborg projektet Fremskudt visitation.

    

   Projektet omfatter patienter, der udskrives fra alle sengeafsnit på Regionshospitalet Viborg, hvor patienten ved udskrivelsen har brug for hjemmehjælp og sygepleje fra Viborg Kommune. Projektet omfatter de borgere, der ikke i forvejen modtager hjemmehjælp eller sygepleje. Udskrivningen af patienter til vanlig hjemmehjælp eller sygepleje håndteres af den almindelige visitation.

    

   Fremskudt visitation fungerer på den måde, at en visitator besøger borgeren på afdelingen, som oftest også med deltagelse af pårørende. Visitatoren vejleder borgeren om kommunens tilbud og laver den sagsbehandling, der skal til for at igangsætte hjælp ved udskrivelsen.

    

   Formålet med den fremskudte visitation er i høj grad at vejlede borgeren og sikre korrekt information om kommunens tilbud, således at borgeren er tryg ved at blive udskrevet.

   Aftalen med hospitalet er, at hospitalet anmoder visitatoren om at deltage i møde i forbindelse med udskrivningen af en borger fra Viborg Kommune, hvis hospitalet vurderer, at der er behov for et møde. Da de kommunale visitatorer ikke har et overblik over, hvor mange borgere fra Viborg, der i øjeblikket er indlagt, kan de således ikke selv tage initiativ til møder.

    

   De seneste år er antallet af anmodninger faldet kraftigt. Udviklingen på hospitalsområdet med accelererede patientforløb og de nye sundhedsaftaler betyder, at patienter i dag udskrives langt hurtigere end tidligere og på alle tider af døgnet. Hospitalet har derfor sjældent tid til at afvente planlægningen af fremskudt visitation, dvs. afvente at pårørende og andre kan deltage i en samtale, og derfor falder antallet af anmodninger.

    

   Den beskedne efterspørgsel efter den fremskudte visitation har medført, at de to fremskudte visitatorer tilbringer størstedelen af deres arbejdstid på rådhuset, hvor de både kan håndtere udskrivningsopgaverne og bedre kan løse andre opgaver. Opgaverne omkring udskrivelsen er der stadig, så visitatorerne beskæftiger sig fortsat med samarbejdet med hospitalet, men i mindre grad i den direkte kontakt med borgerne. Papirarbejdet omkring udskrivelserne foregår primært ad elektroniske kanaler som sikrer hurtig og effektiv overlevering af oplysninger mellem hospital og kommune.

    

   Visitatorerne har dog fortsat en arbejdsplads på hospitalet og deltager i de møder, der anmodes om. Den seneste måned har Viborg Kommune modtaget én anmodning om at deltage i fremskudt visitation. Det viste sig dog, at det ikke var relevant at afholde et møde, da borgeren i forvejen var kendt af hjemmeplejen.

    

   Det gode og efterhånden langvarige samarbejde betyder, at hospitalets medarbejdere har et godt kendskab til kommunens tilbud, og derfor er der ikke det samme behov for den fremskudte visitation til at give borgerne tryghed.

    

   Når patienterne i dag udskrives hele døgnet sker det jævnligt, at udskrivningen foregår uden for Visitationens åbningstid. I disse tilfælde kontakter hospitalet hjemmeplejen direkte og der igangsættes akut hjælp til borgeren. Efterfølgende gennemføres den endelige visitation.

    

   Ofte giver det også god mening at vente nogle dage med visitationen. Når der gennemføres visitation i forbindelse med udskrivningen er patienten sjældent stabil, og det betyder, at der skal gennemføres en revisitation når borgeren har nået et stabilt niveau, så det sikres, at hjælpen svarer til borgerens behov. Afklaring af indsats og borgerens rehabiliteringspotentiale foretages altså mest effektivt efter udskrivningen, enten i borgers eget hjem eller telefonisk.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning

 • 8 Embedslægetilsyn 2014 - samlet rapport for Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Embedslægeinstitutionen Midtjylland foretager årligt i henhold til Sundhedsloven et uanmeldt tilsyn på alle kommunens plejecentre. Der foretages ligeledes tilsyn på friplejehjem, der har driftsoverenskomst med kommunen.

    

   Formålet med Embedslægeinstitutionens tilsyn er at vurdere de sundhedsfaglige forhold samt medvirke til at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for beboerne på plejecentrene.

    

   Embedslæge tilsynene 2014

   Embedslægeinstitutionen Midtjylland har i 2014 gennemført 15 uanmeldte tilsyn på plejecentrene i Viborg Kommune, Klejtrup Friplejehjem og Sct. Kjeldsgården.

    

   Følgende plejecentre var i 2014 undtaget for tilsyn:

    

   • Plejecenter Højvangen
   • Plejecenter Toftegården
   • Plejecenter Overlundgården
   • Plejecenter Bytoften
   • Friplejehjemmet Nordstjernen

    

   På 6 plejecentre opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015:

    

   • Plejecenter Blichergården
   • Plejecenter Skovvænget
   • Plejecenter Liselund
   • Den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem
   • Klejtrup Friplejehjem – Blåbærhaven
   • Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården

    

   Ved de 15 tilsyn blev der foretaget 45 stikprøver hos 505 beboere til at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold på plejecentrene.

    

   Baggrund for konklusion på tilsynene

    

   Konklusionskriterier

   Antal Plejehjem

   Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

   0

   Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden

   7

   Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler

   7

   Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden

   1

   Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden og som har givet anledning til alvorlig kritik

   0

    

   På plejecenter Åbrinken blev der foretaget opfølgende tilsyn, hvilket viste, at der efter det første tilsyn var sket væsentlige fremskridt.

    

   På målepunkterne instrukser, sygeplejefaglige optegnelser og medicin, er der ved tilsynene vedvarende fokus. På målepunkterne instrukser ses gennem de seneste år en forbedring, at instrukserne er til stede og anvendes. Dette skyldes formodentlig, at instrukserne styres elektronisk i en database. I målepunkterne på sygeplejefaglige optegnelser, er der stadig behov for fokus på at dokumenter rettidigt på borgeren. Dette er der vedvarende fokus på i ledelsen. På målepunkterne på medicin, er der stadig udfordringer på at rette navn på præparatet fremgår, samt at der er overensstemmelse mellem antal tabletter og de æsker/glas, der forefindes hos borgeren. Disse to udfordringer skønnes løst med indførslen af det Fælles Medicinkort.

    

   Årstema

   Sundhedsstyrelsens årstema for 2014, var ”Behandling af plejehjembeboere med antipsykotiske lægemidler”. Målepunkterne for temaet har vist, at der her er et behov for at drøfte med de behandlingsansvarlige læger, hvilken dokumentation, der skal afgives til plejepersonalet.

    

   Konklusion

   Generelt vurderes, at sundhedsforholdene på Viborg Kommunes plejecentre er tilfredsstillende, samt at der er en generel tilfredshed med den nye afrapporteringsform.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager årsrapport for embedslægetilsyn for 2014 til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog årsrapport for embedslægetilsyn for 2014 til efterretning

 • 9 Evaluering af projekt med tilskud til deltagelse i styrketræning for 75+ årige og forslag til nyt koncept for træning til svage ældre
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget fastlagde på mødet den 6. januar 2015 (sag nr. 5) retningslinjer for projektet med tilskud til deltagelse i styrketræning for 75+ årige. Samtidigt bad udvalget om at få forelagt en evaluering af projektet på mødet i juni 2015.

    

   I forlængelse af ovennævnte beskrives forslag til et nyt koncept for træningsindsatsen for de svage ældre i 2016, hvor viften af tilbud udfoldes. Det nye koncept afholdes inden for den økonomiske ramme på 1 mio. kr., som der i budget 2015 er afsat til styrketræning.

    

   1.    Evaluering

   Ordningen med tilskud til deltagelse i styrketræning for 75+ årige borgere er i 2015 finansieret af midler fra puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden). Budget er på i alt 1,869 mio. kr. inkl. 0,869 mio. kr., som er ikke forbrugte midler overført fra 2014. På mødet den 26. maj 2015 (sag nr. 8) blev udvalget orienteret om, at der i årets første 4 måneder er bogført et forbrug på 117.279 kr. Der er pt. ikke modtaget fakturaer for aktiviteten i maj 2015.

    

   Af de ovenfor omtalte retningslinjer fremgår, at;

    

   • Grundlaget for deltagelse er at leverandørerne tester og dokumenterer borgerens muskelmasse ved opstart.

    

   • Efter tre måneder foretages en ny måling med henblik på om borgeren skal forsætte i projektet. Derefter foretages målingerne løbende hver 3. måned så længe borgeren er omfattet af projektet.

    

   • Der forudsættes fast fremmøde 2 gange ugentligt, og progression eller særlige begrundelser (sygdom m.m.) er forudsætning for forsættelse i projektet

    

   Der er ved leverandørerne indhentet oplysninger om de foretagne målinger af deltagernes muskelmasse henholdsvis ved start og efter 3 måneder. Resultaterne fordelt på øget/reduceret muskelmasse fra start-test til 3 måneders-test er vist i tabellen.

    

    

   Antal personer

   Reduktion i muskelmasse

   6

   Forøgelse i muskelmasse

   9

   I alt (*)

   15

   *) Ikke alle leverandører har fremsendt data.

    

   For alle 15 testede personer gælder, at henholdsvis reduktionen/forøgelsen er relativ lille. Dette er ikke overraskende, jævnfør beskrivelsen af målemetoden, som indgik i sagsfremstillingen til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. januar 2015;

    

   ”Muskelmassemåling foretages med en særlig vægt (Tanita Body Composition Analyzer), der via kroppens ledningsevne (impedans) fra 4 punkter (hånd- og fodflader) måler kroppens sammensætning af fedt, muskler, knogler og vand. Målingerne af muskelmasse skal vurderes konkret, idet f.eks. kroppens vandindhold kan variere på måletidspunkterne. Endvidere vil der være en opbygningsperiode, før styrketræning giver en øget muskelmasse, og endelig skal der tages forbehold for den naturlige og accelererende reduktion i muskelmassen, som følger med stigende alder” 

    

   Målemetoden giver, som det også nu bliver bemærket fra flere leverandører, ikke et præcist mål – specielt ikke på kort sigt. På lidt længere sigt er måling af muskelmasse dog en relativ god indikator for effekten af styrketræning.

    

   Med henvisning til usikkerheden i målemetoden har ingen af leverandørerne valgt at bringe forløb til ophør udelukkende på grund af manglende progression. Der er dog en række forløb, som er afsluttet inden 3 måneders testen eller sat på pause på grund af primært borgers sygdom.

    

   De ovennævnte forhold omkring data gør det umuligt pt. at konkludere på ordning.

    

    

   2.    Nyt koncept for træning til svage ældre borgere

   Med henblik på 2016 er der arbejdet med et nyt koncept for træningstilbuddet til de svage borgere, hvor der er en mere differentieret vifte af tilbud, som kan favne de svage borgere uafhængigt af funktionsevne, interesser mv.

    

   Konceptet består af 3 elementer:

   ·         Træningspakke for svage ældre borgere

   ·         Fysisk træning udendørs med naturen som redskab

   ·         Styrketræning i maskiner (=eksisterende ordning)

    

    

   2.1. Træningspakke for svage ældre borgere

    

   Baggrund: Ved en gruppe af borgere, herunder en række som modtager tilbud om træning efter serviceloven og/eller sundhedsloven, observeres, at de relativt hurtigt efter får tilbagefald/mister (gen-)erhvervet funktionsevne. Dette kan i en række tilfælde tilskrives, at borgerne (typisk de svage) ikke får videreført det aktive liv i hverdagen/eget hjem, hvor der ikke er ressourcer til at fastholde bevægelse og øvrige fysiske gøremål

    

   Mål: Reducere gruppen af svage borgere i eget hjem, som relativ hurtigt taber funktionsevne, ved en styrket indsats for at fastholde aktivitet i hverdagen.

    

   Målgruppe: Svage ældre borgere i eget hjem med risiko for tilbagefald og reduceret funktionsniveau. Indsatsen kan favne den meget svage målgruppe, som på grund af lav funktionsevne har vanskelig ved at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

    

   Målgruppen identificeres ved observation fra hjemmeplejens personale, hjemmetrænere m.fl., som kommer i borgerens hjem, samt træningsenhedens terapeuter med afsæt i erfaringerne med kendetegnene for de typiske gengangere (dvs. borgere som kommer til genoptræning gentagne gange).

   (Målgruppen vurderes på årsbasis at være på ca. 100 borgere)

    

   Pakkens indhold:

   Opstartspakke med fysioterapeut (2 timer) og SOSU-personale (4 timer) som i borgerens hjem vurdere og tilrettelægger fysisk aktivitet, som kan medvirke til at fastholde funktionsevne. De konkrete øvelser/gøremål tilrettelægges individuelt med afsæt i borgers evner, hjemmets indretning mv. Eksempler kan være gangtræning, trappetræning, balancetræning, styrketræning.

   Fysioterapeuten deltager i opstart og eventuel opfølgning, mens SOSU-personalets tid – efter individuelle behov – fordeles over en længere periode (f.eks. 15 minutter 2-3 dage om ugen).

    

   2.2. Fysisk træning udendørs med naturen som redskab

    

   Baggrund: Naturen er attraktiv for mange mennesker og rummer en mangfoldighed af træningsmuligheder. Træning i naturen, hvor man mødes på ”neutral” grund, vil for mange virke mindre ”institutionaliseret”, end træningssale og fitnesscentre. Der er samtidigt fokus på naturen i nærmiljøet med initiativer som Viborg Naturpark, Sønæs og cykelruter.

      

   Mål: Flere borgere skal deltage i fysiske udendørs træning og dermed styrke fysikken, få oplevelser i naturen og mulighed for mere social kontakt.

    

   Målgruppe: Åbent tilbud hvor seniorer, førtidspensionister, psykiatribrugere med rimelig gangfunktion kan deltage.

    

   Tilbuddet indhold:

   Tilbuddet består af en opstartspakke til lokalområder, hvor en medarbejder fra Sundhedscenteret medvirker i ca. 3 måneder som igangsætter for træningsseancer hver 14. dag på et egnet natursted i lokalområdet. Der medbringes ud over øvelser, ideer og inspiration en lille vogn med udstyr (vandrestave, bolde, elastikker mv.), som forbliver i lokalområdet.

    

   Tilbuddet startes i samarbejde med frivillighedskoordinator, aktivitetsmedarbejdere, trænings-enheden, hjemmeplejen, psykiatrien m.fl., som kan bidrage til rekruttering af deltagere og frivillige. Sideløbende ”markedsføres” initiativet i lokalområdet i ugepresse, facebook, lokale opslag mv. med henblik på at opnå maksimal dækning. Mobiliseringen af frivillige sker med henblik på at sikre tilbuddets fortsatte liv efter de ca. 3 måneder med starthjælp.

    

   Aktivitetens indhold tilrettelægges efter de lokale muligheder – det kan være gåture, småspil på åbne arealer, styrketræning med elastikker og naturens materialer, balancetræning osv.

    

   Tilbuddet kombinerer den fysiske aktivitet med social samvær under frie rammer – man kan gå/lave øvelser og snakke i fællesskaber – men også blot følge med for sig selv. De frie rammer og muligheden for at vælge fællesskabet til/fra vurderes at tiltale en gruppe af borgere, som ikke har lyst/ressourcer til at deltage i mere forpligtende fællesskaber i institutionaliserede omgivelser.

    

   Der foreslås forskudt over 2016 oprettet tilbud i 4 lokalområder – Møldrup, Karup, Viborg (øst) og Bjerringbro.

    

   2.3. Styrketræning i maskiner

   Supplerende til ovennævnte videreføres tilbuddet om tilskud til deltagelse i styrketræning for 75+ årige borger, idet der fortsat vil være en gruppe af borgere for hvem, at dette er det rigtige tilbud.

    

   Ordningen forsætter i henhold til de retningslinjer, som blev besluttet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2015.

    

   3.    Økonomi

    

   Der er, som nævnt indledningsvis en økonomisk ramme på 1 mio. kr., hvis midlerne fra ældremilliarden i 2016 indgår i bloktilskuddet og tilgår politikområde sundheds Budget 2016.

    

   Der foreslås nedenstående fordeling af midlerne, idet der bør være mulighed for en omfordeling mellem initiativerne i løbet af budgetåret afhængig af søgningen til de enkelte tilbud. 

    

   Aktivitet

   Kroner

   Træningspakke for svage ældre (100 forløb)

   200.000

   Fysisk træning udendørs med naturen som redskab (4 startpakker)

   50.000

   Styrketræning i maskiner

   750.000

   I alt

   1.000.000

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalgets drøfter evalueringen.  

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til nyt koncept for træningstilbud til svage ældre borgere, med henblik på at beslutte om det eksisterende tilbud skal videreføres eller erstattes af det nye koncept, og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om finansieringen af styrketræning for 2016.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

    

   Ældre- og sundhedsudvalget besluttede nyt koncept med træning for de svageste ældre

    

   Styrketræningen forventes fortsat finansieret via ældremilliarden for 2016

    

   Ældre og sundhedsudvalget drøftede evaluering

 • 10 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i

    

   Dato

   Møde

    

    

    

   Svar på henvendelser til udvalgsformanden:

    

   Dato

   Henvendelse

   4. juni 2015

   Udvalgsformand svar til pårørende angående spørgsmål omkring hjemmepleje og nødkald

    

    

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalget har deltaget i

    

   Dato

   Møde

   28.- og 29. maj

   Kl´s Social og Sundhedspolitiske Forum 2015

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail

    

   Dato

   Emne

   18. maj 2015

   Nyhedsbrev for uge 20

   26. maj 2015

   Nyhedsbrev for uge 21

   1.    juni 2015

   Nyhedsbrev for uge 22

    

   I henhold til Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeplan godkendt den 3. marts 2015 skal der afvikles følgende møder den 18. august 2015:

    

    

   På samtlige møder vil der være behov for at orientere om Budget 2016. Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at afvikle ét fælles budgetorienteringsmøde for de berørte parter og øvrige interessenter.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget havde senest fællesmøde med Ældrerådet og FællesMED og de faglige organisationer den 21. april 2015.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget kan tilbyde at afvikle fællesmøder i lighed med dem, der blev afviklet den 21. april 2015 den 15. september 2015, hvor der i henhold til mødeplanen skulle være besigtigelsestur og møde med boligorganisationerne.

    

   Revideret mødeplan er vedhæftet som bilag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at afvikle ét fælles budgetorienteringsmøde den 18. august 2015.

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at aflyse fællesmøderne den 18. august 2015 med Ældrerådet og FællesMED og de faglige organisationer.

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at afholde fællesmøde med Ældrerådet den 15. september 2015.

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender mødeplan opdateret i overensstemmelse med ovenstående indstillinger.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Indstillingen blev godkendt.

    

   Bilaget er tilpasset i overensstemmelse med drøftelserne på mødet

 • 11 Udkast til program for budgetorienteringsmøde den 18. august 2015
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og Sundhedsudvalget afholder budgetorienteringsmøde den 18. august 2015.

    

   Mødet afvikles i tidsrummet 15.30 – 17.30 i Multisalen, Viborg Rådhus.

    

   Mødet er åbent for alle interesserede, herunder også de parter som Ældre- og sundhedsudvalget holder fællesmøder med i henhold til mødeplanen. Det drejer sig konkret om:

    

   ·         Ældrerådet

   ·         FællesMED og de faglige organisationer

   ·         Bruger- og pårørenderåd

   ·         Ældresagen.

    

   Udkast til program for budgetorienteringsmødet er som følger: 

    

   1.     Velkomst ved Mette Nielsen

    

   2.     Orientering om Budget 2016 ved Mette Nielsen

    

   ·         Driftsbudget 2016 – 2019 – de overordnede rammer

   ·         Rammereduktioner og nye driftsinitiativer

   ·         Særlige budgetudfordringer

   ·         Anlægsbudget 2016 – 2019 – eksisterende anlæg og nye anlægsønsker

    

   3.     Cafédrøftelser ved bordene med medlemmer af Ældre- Sundhedsudvalget

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender udkast til program for budgetorienteringsmøde den 18. august 2015

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter,

   at mødearrangementet justeres, idet punkt 3 erstattes af punktet spørgsmål og dialog

 • 12 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Byrådet vedtog på sit møde d. 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Indhold

   For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

    

   Flere udvalg opererer allerede med en ”mødeliste” som et værktøj til at holde overblik over de aktiviteter, som udvalgsmedlemmerne deltager i.

    

   For at gøre håndteringen af såvel kontrol af udbetalinger samt tilvejebringelsen af protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter, der udløser tabt arbejdsfortjeneste (litra f) så enkel som muligt, gøres anvendelsen af en sådan mødeliste nu generel for byråd og alle udvalg. Byråd og alle udvalg anvender fremover samme skabelon til mødelisten, hvor godkendelse af en given aktivitet i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f, fremgår af en særlig kolonne.

    

   Mødelisten kommer således til at fungere som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

    

   ”Godkendelse af revideret mødeliste” vil fremover indgå som et fast punkt på dagsordenen for såvel byråd som alle udvalg.

    

   Hvis Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også aktiviteter ift. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

    

   Første version af Ældre- og Sundhedsudvalgets mødeliste vedlægges til godkendelse.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til mødelisten.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 16-06-2015

   Mødelisten blev godkendt