Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 24-11-2015

Referat

 • 1 Temadrøftelse - Forebyggelsesindsats
  • Sagsfremstilling

   På mødet den 1. september 2015 blev Ældre- og Sundhedsudvalgets orientret om hovedopgaver og indsatser på forebyggelsesområdet. (v/2 forebyggelseskonsulenter)

   I forlængelse heraf har udvalget ønsket en temadrøftelse omkring den fremtidige indsats.

    

   Temadrøftelsen introduceres med oplæg fra Mette Andreassen/Lis Kaastrup.

    

   Forebyggelsesindsatsen har de senere år taget udgangspunkt i den række af forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2007. Formålet er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses-og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet på. Pakkerne giver faglige anbefalinger på væsentlige risikofaktorer.

    

   De anbefalede indsatser er opdelt i 2 niveauer – et grundniveau og et udviklingsniveau. Der er solid evidens for, at det vil styrke folkesundheden betragteligt at mindske borgernes udsættelse for de risikofaktorer som forebyggelsespakkerne handler om. Der er mere spredt evidens for hvilke forebyggelsesmetoder der er mest effektive og hvordan de bedst implementeres.

   Forebyggelsespakkerne er:

   • Tobak
   • Overvægt
   • Fysisk aktivitet
   • Mad og måltider
   • Alkohol
   • Mental sundhed
   • Hygiejne
   • Indeklima i skoler
   • Seksuel sundhed
   • Solbeskyttelse
   • Stoffer

    

   De økonomiske rammer for forebyggelsesindsatsen har i de sidste år inden opgave og budget overgik til Ældre- og sundhedsudvalget været omkring 300.000 kr. I forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalget overtog opgaven fra og med 2014 blev budgetterne omstruktureret, og forebyggelsesmidlerne indgår nu i en større sammenhæng omkring sundhedscenteret. Historikken omkring budget til forebyggelse og det nuværende budgets indhold er beskrevet i vedlagte notat.

    

   I nedenstående tabel er vist det korrigerede budget 2015, samt for budget 2016 de udgifter, som er disponeret i henhold til ansættelser og andre aftaler.

    

    

    

   Korr. Budget 2015

   Budget 2016

   Bemærk. t/ Budget 2016

   Disponerede midler

   Administration og personale (2 screeningssygeplejersker, 4 forebyggelseskonsulenter samt ½ teamkoordinator

   3.055.000

   3.055.000

   Personale – én tidsbestemt til udgangen af 2016

   Boost af frontmedarbejder i driften

   350.000

   0

    

   Ensomhed

   140.000

   80.000

   Indkøb af 2 rickshaw cykler

   Førstehjælpsprojekt

   50.000

   50.000

   Vedligehold af hjertestartere

   Tobaksforebyggelse

   140.000

   140.000

   Rygestop. Betaling til apoteker og div. kampagner

   Sund By netværk

   50.000

   50.000

   Kommunens kontingent

   Gå i gang projekt

   15.000

   15.000

   Bidrag til pjecer mv.

   Screeningsprojekt

   75.000

   75.000

   Forskningsprojekt – sygeplejeartikler og medhjælp til indtastning af data

   Lær at tackle

   110.000

   110.000

   Kontingent til ”lær-at-tackle”-konceptet

   Indkøb af bøger, afvikling af kurser og uddannelse af frivillige instruktører

   Alkoholprojektet

   25.000

    

    

   Fysisk aktivitet

   223.000

   70.000

   Fortsætte med Viborg Life, som er opgraderet med tilbud til børn og unge (Autotrack)

   Mental sundhed

   70.000

    

    

   Overvægt

   10.000

    

    

   Ikke fordelte midler

   264.000

    

    

   Drift af evt. udvidelse af sundhedscenter

    

   40.000

    

   Udgifter I alt

   4.577.000

   3.685.000

    

    

    

    

    

   Budget

   4.577.000

   3.900.000

    

    

    

    

    

   Balance

   0

   215.000

    

    

   I forbindelse med økonomiopfølgningen pr. 30. september 2015 var den foreløbige vurdering, at der ville være et samlet mindre forbrug i 2015 på 623.000 kr. Mindre forbruget skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med den uafklarede finansiering af en eventuel udvidelse af sundhedscentret. 

    

   Supplerende til ovennævnte skal bemærkes, at der i perioden oktober 2015 til ultimo 2016, ansættes en forebyggelseskonsulent yderligere til forebyggelse af overvægt hos børn og unge, i forbindelse med denne ansættelse tilføres der yderligere 439.000 kr. fra midler til patientrettet forebyggelses fra økonomiaftalen 2015.

    

   I Budget 2016 er afsat anlægsmidler til etablering af 3 sundhedssatellitter. De eventuelle konsekvenser for driftsbudgettet er ikke afklaret.

    

   Fra 2017 skal budgettet desuden indeholde 200.000 kr. til drift af Game.

    

   I relation til forebyggelsestemaet skal bemærkes, at KL den 24. oktober 2015 lancerede sit seneste udspil på det nære sundhedsvæsen ”Sammen om sundhed” (Vedlagt). I forbindelse med udspillet har KL’s formand udtalt, at;

    

   ”Et sundhedsvæsen er først i verdensklasse, når borgeren kan vende tilbage til den hverdag, de kender.

   Der er vi ikke endnu. Det kræver nemlig en ny balance, hvor forebyggelse, rehabilitering, diagnostik, behandling og pleje vægtes ligeligt”.  

    

   KL’s udspillet indgår som et kommunalt input til forhandlingerne om finansloven for 2016 og udvalgsarbejdet med Danske Regioner og regeringen om fremtidens nære sundhedsvæsen, herunder aftalerne om økonomi for 2017. ”Sammen om sundhed” indeholder 41 konkrete anbefalinger samlet under følgende 7 temaer:

   1. Indsatsen for de ældre medicinske patienter skal løftes
   2. Den nære psykiatri skal styrkes
   3. Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstrategi
   4. Demensindsatsen skal styrkes
   5. Sundhedsindsatsen for børn og unge skal styrkes
   6. Bedre rehabilitering af kræftpatienter
   7. Bedre incitamenter i sundhedsvæsnet

    

   ”Sammen om sundhed” tager afsæt i den demografiske udvikling med flere ældre/længere levetid, flere borgere med kroniske sygdom, en styrket fokus på rehabilitering efter sygdom, ændret sygehusstruktur med fagligt stærkere men færre sygehuse og den kommunale oprustning – siden 2007 – på sundhedsområdet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter den fremtidige forebyggelsesindsats.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede forebyggelsesindsatsen og besluttede, at det er særlig vigtigt med fokus på ensomhed og indsats mod unges stofmisbrug.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at der fremadrettet skal etableres en sundhedspulje.

    

   Sagen genoptages på udvalgsmøde i januar med en status på aktuelle initiativer og udvalgets prioriteringsmuligheder i forhold til en styrket indsats på området.

 • 2 Status på animation i sundhed og omsorg
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Animationsstrategien for Viborg Kommune beskriver, hvordan animation skal medvirke til at udnytte effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, som ligger i at anvende animeret formidling i den kommunale opgavevaretagelse. Eksempelvis i forhold til selvbetjening, læring og formidling. Brugen af animation skal overordnet bidrage til at løse Viborg Kommunes dobbelte ambition om effektivitet og vækst.

    

   Sundhed og Omsorg har, som ansvarlig for området ”Sundhed”, haft særligt fokus på formidling. Sammen med animationskoordinatoren og en række fagpersoner er der iværksat flere animationsprojekter med udgangspunkt i animationsstrategien.

    

   Fælles for de animationsprojekter, der er udarbejdet og de som er i støbeskeen er, at modtageren får viden om et konkret sundhedsfagligt område i et samspil mellem det visuelle og det som der tales om i animationen. Samtidig er det muligt at bruge humor som et element i formidlingen. Animationen skal fungere i sammenspil med andre informationer samt medvirke til at modtageren i en vis udstrækning kan handle på informationen, som bliver formidlet.

    

   Status på animationsinitiativer

   To animationsfilm er færdige:

   • Velfærdsteknologi VM
   • Astmaanimationsfilmen og astmanautkonceptet

    

   Sundhed og Omsorg har netop påbegyndt drøftelser om de to næste animationsprojekter:

   • Animationsspil om trivsel i samarbejde med B&U og forebyggelseskonsulenterne
   • Animationsfilm om tandhygiejne til brug for vores plejepersonale

    

   Animationsfilmen om velfærdsteknologi opstod ud fra et ønske om at synliggøre nogle af de velfærdsteknologiske løsninger, der arbejdes med, på let og humoristisk måde. Filmen bliver i dag brugt på sygeplejeuddannelsen i Viborg som introduktion til modulet om velfærdsteknologi.

    

   Astmaanimationsfilmen og astmanautkonceptet er et samarbejde mellem Viborg Kommune og Regionshospitalet for astmaramte skolebørn, deres familier og de som møder astmabørnene enten professionelt eller i fritiden. Der var enighed om, at vi i fællesskab kunne gøre mere for børn og familier, hvor astma og følgerne af sygdommen, er en del af deres hverdag. Reklamebureauet WonWon har været ansvarlig udarbejdelse af det samlede koncept, hvor animationen er en del af.

    

    

   Fremlæggelse

   Wonwon vil på ældre- og sundhedsudvalgsmødet redegøre for forløbet og tilgangen i arbejdet med Astmanautkonceptet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærds indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget

    

   at orienteringen tages til efterretning og

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter nye mulige animationsinitiativer på sundhedsområdet.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre- og sundhedsudvalget besluttede,

    

   at sagen genoptages på et kommende udvalgsmøde med henblik på en politisk prioritering af den kommende animationsindsats.

 • 3 Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af oktober 2015
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2015 pr. 31. oktober 2015 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre-og Sundhedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 31. oktober 2015.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre-og Sundhedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation.

 • 4 Aflæggelse af anlægsregnskaber 2015 - Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I henhold til Viborg Kommunes principper for økonomistyring påhviler det de udvalg, der administrere anlægsbevillinger, at udarbejde anlægsregnskab.

    

   For de anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, skal anlægsregnskaberne med bemærkninger godkendes særskilt af Byrådet. Såfremt udgifterne beløber sig til under 2 mio. kr., kan regnskabet optages i årsregnskabet og godkendes sammen med dette.

    

   Der foreligger nu fire anlægsprojekter på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, hvor udgifter/indtægter på de enkelte bevillinger beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

    

    

   (+=merforbrug/mindreindtægt)                                  Beløbene er hele 1.000 kr.

   Projekt

   Bevilling

   Forbrug

   Afvigelse

    

    

    

    

   Renovering/etablering af servicearealer på Neurorehabilitering Toftegården - Valmuevej

   2.523

   2.562

   39

   Renovering/etablering af servicearealer på Neurorehabilitering Toftegården - Syrenvej

   5.500

   5.515

   15

   Etablering af sundhedscenter

   45.985

   45.973

   -12

   Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg)

   (Årene 2011 – 2014)

   29.694

   29.729

   35

    

    

    

    

   Total

   83.702

   83.779

   77

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at de i sagen viste anlægsregnskaber godkendes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til byrådet,

    

   at anlægsregnskaberne godkendes.

 • 5 Oversigt over ændringer i drifts- og anlægsbudgetter for budget 2016 – 2019. (Orienteringssag)
  • Sagsfremstilling

   På baggrund af budgetforliget er der udarbejdet en oversigt over ændringer i drifts- og anlægsbudgetter til budget 2016 – 2019 under Ældre- og Sundhedsudvalget.

   Listen (også kaldet budgetstyreliste) er vedhæftet til orientering.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget konstaterer at den nye værdighedsmilliard tilsyneladende ikke finansierer de tiltag som den tidligere ældremilliard har sat i gang.

    

   Ældre og Sundhedsudvalget forventer at betingelserne fra budgetforliget gør, at midlerne fra ældremilliarden frigives til fortsættelse af udvalgets nuværende serviceniveau.

 • 6 Renovering af lokale til beboeraktiviteter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   På plejecenter Skovvænget i Bjerringbro har man et større lokale, som man tidligere har brugt til at vaske op i, hvilket rummet bærer tydelig præg af.

    

   Dette lokale vil man nu gerne starte en renovering af, sådan at rummet kan udvikle sig til et godt lokale for beboeraktiviteter. På plejecenter Skovvænget mangler man netop sådanne lokaler, hvor beboerne kan lave diverse aktiviteter.

    

   På plejecentret har man i forbindelse med ældrepuljen ansat dels en flexjobber dels to aktivitetsmedarbejdere, som bl.a. laver forskellige aktiviteter med udvalgte beboer, f.eks. såning af diverse blomster i minidrivhuse, brygning af vin, strikke- hækle klub, avis læsning, diverse maleraktiviteter, kort og bræt spil etc. For bedre at kunne udvikle og udbrede disse aktiviteter, er renovering af dette lokale, en forudsætning.

    

   Forvaltningen har indhentet tilbud på lokalerenovering:

    

    

   Anslået anlægsudgift

   (Eksklusiv moms)

    

   Plejecenter Skovvænget, lokalerenovering:

    

   Murerarbejde, tømrearbejde, nyt gulv, el-arbejde, isætning af branddør, rørarbejde og malerarbejde.

    

    

   118.000

    

    

   Finansiering

   På finansieringsoversigten for 2015-2018 er der i 2015 afsat en pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Der resterer 33.000 kr. i denne pulje.

    

   Det forslås, at udgiften på i alt 118.000 kr. delvis finansieres af denne pulje med de 33.000 kr., den øvrige udgift på 85.000 kr. finansieres af plejecentrets egen driftsramme. 

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 33.000 kr. til kontoen ”Renovering af lokale til beboeraktiviteter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro”, og

    

   at udgiften på 33.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”Puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at investeringen godkendes,

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 33.000 kr. til kontoen ”renovering af lokale til beboeraktiviteter på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro”, og

    

   at udgiften på 33.000 kr. i 2015 finansieres af det rådighedsbeløb der er afsat på investeringsoversigten vedrørende ”puljen til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre- og Sundhedsudvalget”.

 • 7 Ældrepolitik - Drøftelse af statuspapir
  • Sagsfremstilling

   Viborg Kommunes plansystem lægger op til at fagudvalgene som led i udarbejdelsen af sektorpolitikker skal drøfte et statuspapir, som beskriver centrale udfordringer og udviklingstendenser på området. Med udgangspunkt heri, skal udvalget formulere en delvision for politikområdet og udpege temaer for politikkens indhold.

    

   På baggrund heraf fremlægger styregruppen det vedlagte statusnotat til drøftelse i udvalget.

    

   Notatet beskriver de aktuelle udfordringer og muligheder på ældreområdet.

    

   Næste skridt er, at interessenter (borgere, brugere, bestyrelser, råd, foreninger, organisationer) inddrages i drøftelser om politikkens indhold.

    

   Delvision

   Planmodellen ligger op til at Ældre- og Sundhedsudvalget formulerer en delvision for politikområdet, for at give arbejdet med politikken den ønskede retning og udstikke rammerne.

   Delvisionen skal tage udgangspunkt i Viborg Kommunes vision, og skal formulere den langsigtede politiske vision for ældreområdet.

   Styregruppen har foreslået, at visionen omhandler det gode seniorliv. Det kunne f.eks. være:

   Gode rammer om det gode seniorliv.

   Eller i en længere udgave:

   Viborg Kommune bidrager til det gode seniorliv ved at skabe rammerne for aktive hverdagsliv i hele kommunen, sund livsførelse og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår. Viborg Kommune ønsker at give seniorer de bedste forudsætninger for at leve det liv, de ønsker. (Alternativt: Viborg Kommune støtter seniorerne i at leve det liv, de ønsker.)

    

   Der er mulighed for at ændre delvisionen undervejs i processen, hvis det viser sig, at den ikke svarer til de input der modtages. Delvisionen er således blot en arbejdstitel, som først fastlægges endeligt, når politikken godkendes.

    

   Inddragelse af interessenter

   Udvalget skal ligeledes beslutte, hvordan inddragelsen af interessenter skal foregå. Målet er naturligvis at komme i dialog med den bredest mulige gruppe af interessenter, så vi får så mange relevante vinkler på politikken som muligt. Derfor vil det være oplagt at møde interessenterne på forskellig vis. En særlig udfordring bliver at involvere de yngre ældre, som måske endnu ikke kan se relevansen i at interessere sig for kommunale ydelser og kommunal ældrepolitik, men som i løbet af få år vil komme i berøring med det kommunale system.

    

   Hvem kunne interessenterne være?:

   ·         Borgere, især seniorer men også pårørende

   ·         Kommunens medarbejdere

   ·         Ældre- og handicapråd

   ·         Foreninger og frivillige

   ·         Interesse- og patientorganisationer

   ·         De øvrige forvaltninger i Viborg Kommune, f.eks. Kultur, Service og Events og arbejdsmarkedsområdet

   Politikkens fokus på aktive seniorliv lægger op til at inddrage andre dele af den kommunale forvaltning. Kulturområdet er i forvejen repræsenteret i arbejdsgruppen og de øvrige relevante forvaltninger kan inddrages løbende.

    

   Styregruppen foreslår at inddragelsesprocessen omfatter to aktiviteter.

   1.    Borgermøde. Alle interesserede inviteres til et borgermøde om politikken. Mødet kan f.eks. bestå af et oplæg, efterfulgt af en paneldebat med Ældre- og Sundhedsudvalget og et antal workshops, hvor mødedeltagerne drøfter forslag til temaer for politikken. Udvalget bedes drøfte om de nævnte temaer i statusnotatet skal danne grundlag for borgermødet, eller der ligges op til en åben drøftelse, evt. på baggrund af oplæg.

   2.    Ældre- og Sundhedsudvalget går i direkte dialog med interessenterne ved f.eks. at besøge plejehjem, snakke med besøgende på Sundhedscenteret eller ved at følge en hjemmehjælper (eller andre fagpersoner) en halv dag og drøfte politikkens indhold med de borgere og medarbejdere de møder. Her er der mulighed for at møde nogle af de interessenter, der normalt ikke møder op til et borgermøde.

   Når det er besluttet, hvilke aktiviteter, der skal foregå, vil tidsplanen for arbejdet med Ældrepolitikken blive revideret og fremlagt for udvalget. Der gennemføres desuden en almindelig høringsrunde, når udvalget har godkendt et udkast til politikken.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget har tidligere ønsket, at mulighederne for at finde et andet navn end Ældrepolitik overvejes. Styregruppen foreslår, at politikken fremover benævnes Seniorpolitikken, fordi ordet senior signalerer en bredere målgruppe end ordet ældre.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at statuspapiret godkendes,

   at delvisionen for politikken drøftes,

   at inddragelsesprocessen foregår som skitseret og at forvaltningen går videre med planlægningen heraf, og

   at politikken fremover betegnes ”Seniorpolitik”

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre og sundhedsudvalget besluttede,

    

   at godkende statuspapiret,

   at delvisionen for politikken blev drøftet med henblik på, at tankerne omkring værdighedspolitik indgår,

   at inddragelsesprocessen foregår som skitseret, og at forvaltningen går videre med planlægningen heraf, og

   at politikken fremover betegnes ”et værdigt seniorliv – Viborg Kommunes senior- og værdighedspolitik”.

 • 8 Status for klippekortet i Viborg Kommune
  • Sagsfremstilling

   I første halvår af 2015 søgte og fik Viborg Kommune midler til at etablere en klippekortordning til ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 29. januar 2015, de kriterier som ansøgningen blev udarbejdet ud fra og besluttede at sagen skulle genoptages i udvalget med eksempler på udmøntning af hjælpen i forhold til målgruppen.

    

   Klippekortet er en helt ny form for hjemmehjælp. Med klippekortet får borgeren én halv times ekstra hjælp om ugen, og borgeren bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til og hvornår hjælpen skal udføres. Hvis borgeren en uge ikke har behov for den ekstra hjælp, overføres den halve times hjælp automatisk til ugen efter. Borgeren kan således ’spare klip op’ til aktiviteter, som tager lidt længere tid. Borgeren kan f.eks. vælge at bruge sine klip til en aktivitet der varer 1½ time, hver tredje uge.

    

   Med andre ord giver klippekortet borgeren ekstra tid til aktiviteter ud over den faste hjælp eller støtte i hjemmet. Idéen med klippekortet er at give den enkelte borger mere frihed til at fortsætte med at gøre de ting, der betyder noget.

    

   Der er brede rammer for, hvad borgeren kan bruge klippekortet til. Det kan f.eks. være socialt samvær i eget hjem, gåture, familiebesøg, hovedrengøring eller ledsagelse til en tur i svømmehallen.

    

   Den ekstra hjemmehjælp kan leveres af både den kommunale hjemmepleje og af private leverandører.

    

   Visitation Sundhed og Omsorg begyndte at visitere borgere til ordningen den 15. juni. Ved udgangen af oktober er der visiteret i alt 302 borgere til klippekortordning. Aktuelt er der 259 borgere med klippekortordningen. De øvrige er afgået ved døden, eller har ikke fundet behov for klippekortet.

    

   Tabellen nedenfor viser det aktuelle timeforbrug i ordningen. Tabellen viser, at 63 af borgerne i ordningen har valgt at få udført ydelser, der kan kategoriseres som personlig pleje. I alt er der brugt 210 timer til ydelser i denne kategori i perioden fra juni til oktober. Samlet er der leveret mere end 1200 timers ekstra hjemmehjælp, det vil sige mere end 2400 klip.

    

   Tabel 1. Timeforbrug ultimo oktober

   Ydelse

   Antal cpr. nr.

   Forbrugte timer

   Personlig pleje

   63

   210,15

   Praktisk hjælp

   61

   223,53

   Social aktivitet inde

   80

   259,46

   Social aktivitet ude

   132

   534,49

    

    

   I alt 1228,43

    

   I ansøgningen til puljen afgrænsede Viborg Kommune målgruppen for ordningen til at være de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere. Det vil sige borgere, der som følge af betydelig og varigt nedsat funktionsevne, har et plejebehov som nødvendiggør omfattende pleje og omsorg. Visitationen til ordningen sker ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens mulighed for at opnå en forholdsmæssig stor ændring i borgerens livskvalitet gennem ydelser som kommunen ikke tilbyder i forvejen og hvor der ikke kan findes andre løsninger gennem eksisterende muligheder som f.eks. frivillige, ledsagelse, aktiviteter m.v.

    

   De borgere, der primært visiteres til ordningen er borgere, der har døgndækket hjælp, og sekundært borgere, der har omfattende hjælp dag og aften. Desuden modtager nogle borgere med særlige behov som f.eks. svære mentale og sociale problemer ydelsen.

   Borgere med mentale og sociale udfordringer kan f.eks. være en borger, hvor hjemmeplejen har opnået en rigtig god kontakt, men hvor borgeren ikke kan deltage i sociale sammenhænge, er social isoleret og har intet netværk. Klippekortet bruges til at støtte ham i at komme uden for sin lejlighed, eller blot til at sidde og snakke.

    

   Et andet eksempel på en klippekortmodtager kan være en borger med demensdiagnose, der har svært ved at modtage hjælp til praktiske og personlige opgaver, og som er blevet passiv, mangler mentale stimuli og er svær at motivere til at komme ud af eget hus. Borgeren bruger klippekortet til at gå en tur, til at komme ud at handle, til at skabe sociale relationer samt til samtaler og hyggestunder.

    

   Et tredje eksempel er en borger, der ikke kan overskue, at have gæster. Hun aftaler med hjemmehjælpen, at klippekortet skal bruges til at hjemmehjælpen inviterer gæsterne, dækker bord, laver kaffe og køber kage og rydder op efterfølgende.

    

   Der er flere eksempler på anvendelsen af klippekortet i det vedlagte bilag.

    

   Viborg Kommune modtog samlet ca. 4 mio. til ordningen i 2015 og 2016. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning.

 • 9 Renovering af Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Sjørup Ældrecenter består i dag af:

   • To leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger – det vil sige 20 plejeboliger i alt - ejet af Boligselskabet Sct. Jørgen
   • En bygning med 8 demensboliger, ejet af Viborg Kommune.
   • En bygning med administrationsfaciliteter, ejet af Viborg Kommune.
   • En bygning med aktivitetsfaciliteter, ejet af Viborg Kommune.
   • En bygning med familieboliger, ejet af Boligselskabet Sct. Jørgen. Familieboligerne er for nuværende ubeboede og Boligselskabet planlæger nedrivning.

    

   Demensboligerne er ikke tidssvarende. De er præget af generel nedslidning og der har været flere tilfælde af vandskader og skadedyr. Hertil kommer, at badeværelserne er meget små, hvilket Arbejdstilsynet har bemærket. Der er endvidere konstateret PCB i varierende omfang i flere af bygningerne. På den baggrund blev der i 2012 iværksat en proces med det formål at belyse mulighederne for renovering af Sjørup ældrecenter.

    

   På mødet den 29. april 2015 fik Ældre- og Sundhedsudvalget forelagt tre scenarier for renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. De tre scenarier er vedhæftet som bilag.

    

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede de tre scenarier og besluttede at rejse følgende ønsker i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – 2019 (investeringsoversigten): 2 mio. kr. til etape 1 i 2016 og 15 mio. kr. i overslagsårene til etape 2, svarende til Scenarie 1 i vedhæftede bilag.

    

   Med budgetforliget og Byrådets godkendelse af Budgetforslag 2016 – 2019 er der afsat en anlægssum på 6,3 mio. kr. til renovering af Sjørup Ældrecenter, idet der er afsat 300.000 kr. som rådighedsbeløb i 2016 og 6 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2017, svarende til Scenarie 3 i vedhæftede bilag.

    

   Budgetforliget rummer endvidere en anlægssum på 9 mio. kr., afsat som rådighedsbeløb i 2021 og et servicearealtilskud på 1,2 mio. kr. afsat som rådighedsbeløb i 2021. Det fremgår tillige af budgetforliget, at der er behov for et grundkapitaltilskud på kr. 1,7 mio. i 2021. Endelig er der med budgetforliget opnået enighed om, at der skal udarbejdes en analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger, hvilket betyder, at scenarie 1 udskydes til gennemførsel i 2021 og 2022.

    

    

   Det betyder konkret:

   • At der i 2016 og 2017 er afsat midler til nedrivning af de to bygninger, hvor forekomsten af PCB er så massiv, at bygningerne ikke kan anvendes som arbejdspladser og/eller bolig.
   • At der i 2016 og 2017 er afsat midler til renovering af tag og facader på den bygning, hvor der er registreret høje forekomster af PCB i facader og øvrige konstruktive bygningsdele.
   • At der i 2016 skal udarbejdes en analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger.

    

   Det betyder endvidere, at man efter renoveringen af Sjørup Ældrecenter har et plejecenter med 20 almene plejeboliger, ingen demensafsnit og intet dagscenter.

    

   Forud for renovering Sjørup Ældrecenter er der en række opgaver, der skal løses. Det drejer sig blandt andet om:

   1. Forundersøgelser
   2. Udflytning af de 8 beboere fra de eksisterende demensboliger

    

    

    

   Add. 1 Forundersøgelser

   For så vidt angår forundersøgelser søges om frigivelse af en projekteringsbevilling specificeret som følger:

    

   Aktivitet

   Udgift

   Eksterne rådgiverydelser til yderligere forundersøgelser samt planlægning af renoveringsprojektet. Efterfølgende vil der blive søgt om frigivelse af yderligere midler til projektering og udførsel af arbejdet.

   285.000

   Intern bygherrerådgivning i forbindelse med arbejdet.

   15.000

   I alt

   300.000

    

   Add. 2 Udflytning af beboere

   Faglige og ressourcemæssige forhold tilsiger, at de 8 beboere i de eksisterende demensboliger flyttes samlet til en ny bolig. De 8 beboere kan med fordel tilbydes bolig i det nye Plejecenter Banebo, når det åbner i Viborg Midtby pr. 1. januar 2018. Det betyder imidlertid, at demensboligerne først kan rives ned i 2018, hvilket forudsætter at fordelingen af rådighedsbeløbet for 2016 revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2017 – 2020.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd foreslår, at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at renoveringen af Sjørup Ældrecenter igangsættes med en projektbevilling

    

   at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 300.000 kr. til kontoen ”Renovering af Sjørup Ældrecenter” med rådighedsbeløb i 2016.

    

   at udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til projektet.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Sagen udsættes.

 • 10 Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser inden for Sundhed & Omsorg samt Social- og Beskæftigelsesområdet (1. halvår 2015)
  • Sagsfremstilling

   I 2014 besluttede Ankestyrelsen at der fremover udsendes en halv- og helårlig statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagersager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

    

   Viborg Kommune har nu modtaget den halvårlige ankestatistik for 1. halvår 2015 fra Ankestyrelsen. Den indeholder en opgørelse over modtagne og afgjorte sager, samt en oversigt over Ankestyrelsens konkrete afgørelser opgjort på forskellige lovområder. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1.

    

   Der orienteres om ankestatistikken på både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

    

   Tal fra ankestatistikken for 1. halvår 2015

   I 1. halvår 2015 modtog Ankestyrelsen i alt 180 klagesager over Viborg Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 227 klagesager og der verserer i øjeblikket 83 sager.

    

   Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 ligger Viborg Kommune generelt lidt over landsgennemsnittet i forhold til omgørelsesprocenten i 1.halvår 2015. Omgørelsesprocenten er andelen af sager der enten ændres eller hjemvises til kommunen i forhold til det samlede antal klager (fratrukket de afviste/bortfaldne sager).

    

   På tværs af lovområder ligger Viborg Kommune på 29%, mens landsgennemsnittet er 25%. Det skal dog bemærkes, at der inden for de enkelte lovområder kan være tale om så få sager, at omgørelsesprocenten ikke giver et retvisende billede.

    

   På særligt to områder skiller Viborg Kommune sig ud fra landsgennemsnittet. Det er henholdsvis sygedagpengeområdet og servicelovens område. På sygedagpenge ligger Viborg Kommune med en omgørelsesprocent på blot 5%, mens landsgennemsnittet er 16%. På servicelovens område har Viborg Kommune en omgørelsesprocent på 48%, mens landsgennemsnittet ligger på 31%.

    

   De berørte områder har følgende bemærkninger til Ankestyrelsens ankestatistik:

    

   Sundhed & Omsorg

   På servicelovens område (SL) ligger Viborg Kommunes omgørelsesprocent over landsgennemsnittet. Den høje omgørelsesprocent skyldes et frikommuneforsøg vedrørende fritagelse for at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk, der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et fast tilskudsbeløb til køb af paryk. Dette for at opnå en administrativ forenkling.

    

   Efterfølgende har det vist sig, at Ankestyrelsen ikke er enig i Viborg Kommunes tolkningen af rammerne for forsøget. Ankestyrelsen har modtaget klager over Viborg Kommunes tilskud til parykker fra 20 borgere og har ind til videre omgjort kommunens afgørelse i 14 af sagerne.

    

   Byrådet godkendte afviklingen af frikommuneforsøget den 2. september 2015 hvorefter frikommuneforsøget er stoppet.

    

   Ses der bort fra sagerne vedrørende frikommuneforsøget er Viborg Kommunes omgørelsesprocent på niveau med landsgennemsnittet.

    

   Socialområdet

   På merudgiftsområdet, som hører under serviceloven, har Ankestyrelsen behandlet i alt 12 sager heraf er én ændret og fire er hjemvist til genbehandling. Det giver en omgørelsesprocent på 25 % hvilket ligger under landsgennemsnittet for servicelovens område.

    

   Der er ledelsesmæssig fokus på ankesager, der kommer retur fra Ankestyrelsen.

   Da bevillinger på merudgiftsområdet foretages på baggrund af en skønsmæssig vurdering, er det nødvendigt med et antal prøvesager, der kan skabe præcedens for fremtidige afgørelser.

    

   Der er ud fra ovenstående ikke grund til en tættere opfølgning på området.

    

   Beskæftigelsesområdet

    

   For lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er der en omgørelsesprocent på 0.

    

   På området for lov om aktiv socialpolitik (LAS) er der ifølge opgørelsen en omgørelsesprocent på 31 %, hvilket er meget tæt på landsgennemsnittet. Det skal dog bemærkes, at i over halvdelen af sagerne er der tale om en hjemvisning, hvilket ofte dækker over en simpel mangel i afgørelsen, som ikke medfører en anden afgørelse, når den genbehandles efter hjemvisningen.

    

   Ved sygedagpengeloven (SDP) fremgår det at omgørelsesprocenten er 5 %, hvilket er langt under landsgennemsnittet.

    

   Så generelt ser sagsbehandlingen meget tilfredsstillende ud, og der ses ikke at være specielle opmærksomhedspunkter inden for beskæftigelsesområdet

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at udvalget tager orienteringen til efterretning

    

   at udvalget drøfter hvorvidt udvalget fremover ønsker at blive orienteret om både den halvårlige og den helårlige ankestatistik.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at de vil orienteres om både den halvårlige og den helårlige ankestatistik. 

 • 11 Mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget (fast punkt)
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Ældre- og Sundhedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven §16 stk. 1, litra f).

    

   Se den reviderede mødeliste i bilag 1.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Godkendt.

 • 12 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden
  • Sagsfremstilling

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i

    

   Dato

   Emne

   2. november 2015

   Besøg af Sundheds- og Ældreministeren på Liselund

   3. november 2015

   Besigtigelsestur på Højvangen og Hjælpemiddelservice

   19. november 2015

   Når hukommelsen svigter - et godt og værdigt liv med teknologi

   20. november 2015

   KKR Midtjylland

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail:

    

   Dato

   Emne

   6. november 2015

   Månedsbrev oktober 2015

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 24-11-2015

   Orienteringen blev taget til efterretning.