Ældre- og Sundhedsudvalget - Referat fra mødet den 23-09-2014

Referat

 • 1 Valg af næstformand i Ældre- og Sundhedsudvalget
  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med, at Samina Shah er udtrådt af Viborg byråd, er posten som næsteformand i Ældre- og sundhedsudvalget blevet ledig til ny besættelse.

    

   Ældre- og sundhedsudvalget vælger jf. byrådsbeslutning selv sin næstformand

    

   Forretningsordnen som blev godkendt på det konstituerende møde i Ældre- og sundhedsudvalget er vedlagt som bilag.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget vælger næstformand

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-09-2014

   Peter Juhl blev valgt som næstformand

 • 2 Puljen til løft af ældreområdet - ansøgning for 2015
  • Sagsfremstilling

   På udvalgets møde den 2. september 2014 (sag nr. 3) blev besluttet;

   ·       at sagen udsættes til et ekstraordinært møde den 23. september 2014.

   ·       at forvaltningens forslag sendes i høring i Ældrerådet.

    

   Ældrerådets høringsvar vedlagt (bilag 1).

    

   Sagsfremstilling fra dagsorden til mødet den 2. september 2014:

    

   Social-, Børne- og Integrations- Ministeriet har i brev af 2. juli 2014 indkaldt kommunens ansøgning om brug af midler i 2015 fra puljen til løft af ældreområdet. Viborg Kommunes andel af midlerne i 2015 er 16,8 mio. kr.

    

   Puljen til løft af ældreområdet blev iværksat med finanslovsaftalen for 2014. Puljen er årligt på 1 mia. kroner på landsplan. Ældre- og sundhedsudvalget foretog på mødet den 28. januar 2014 (sag nr. 5) en prioritering af de 16,7 mio. kr., som udgjorde kommunens andel af ældremilliarden i 2014.

    

   Det er den enkelte kommune, der selv vurderer, hvor der med afsæt i lokale behov og prioriteringer er behov for at styrke ældreindsatsen. I henhold til ministeriets vejledning er der – som i 2014 – peget på følgende temaer til inspiration for indsatserne:

   ·         Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

   ·         Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

   ·         Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem

    

   Kommunens ansøgning i 2014 var tilrettelagt, så initiativerne kunne etableres i samspil med og styrke/udvide den indsats, som allerede var tilrettelagt inden for rammerne af det ordinære budget for 2014. Dette princip foreslås videreført i ansøgningen for 2015, da de ekstraordinære midler fra puljen til løft af ældreområdet vurderes at give mest værdi for pengene, når der ikke er tale om isolerede projekter, men initiativer som implementeres i sammenhæng med den ordinære drift.

    

   Med henblik på prioriteringen af midlerne foreslås nedenstående bruttoliste af initiativer til ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet i 2015. Der er i vidt omfang (nr. 1-8) tale m videreførelse af de initiativer, som blev iværksat med midlerne fra 2014-bevillingen. Endvidere er i nr. 9-11 forslag til 3 nye initiativer.

    

   Nr.

   Indsatser

   2014           Kr.

   2015                 Kr.

   1

   Styrket rehabiliteringsindsats - En borger Et forløb

   4.461.995

     4.494.395

   2

   Rehabiliteringscenter

      1.209.113

     2.054.018

   3

   Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre/afsnit

           492.509

        502.753

   4

   Tværfaglig kompetenceudviklingsprojekt

      2.200.425

     2.339.268

   5

   Tilskud til tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige

        1.210.243

        450.000

   6

   Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre

        1.269.601

     1.364.760

   7

   Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer

        4.455.942

     4.550.025

   8

   Levebo-miljøer på plejecentrene

      1.112.500

     2.073.500

   9

   Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente

    

        370.588

   Nr.

   Indsatser

   2014           Kr.

   2015                 Kr.

   10

   Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)

    

        829.900

   11

   Speciale sygeplejersker - psykiatri

    

        934.560

    

   Lovpligtige forsikringer

           74.009

          66.115

   Revision / administration

         213.662

        217.935

   I alt

   16.699.999

    20.247.817

    

   Som det fremgår af sum-tallet for 2015 er der forslag til ansøgningen på i alt 20,2 mio. kr., hvilket overstiger den afsatte ramme på 16,8 mio. kr. med 3,4 mio. kr. Det er derfor nødvendig at foretage en prioritering i forslagene.  

    

   I vedlagte notat (bilag 2) findes en kort beskrivelse af indholdet i de enkelte initiativer. 

    

   Ansøgningen foreslås sendt i høring i Ældrerådet. Da Ældre- og Sundhedsudvalgets næstkommende møde er den 30. september 2014 (efter ansøgningsfristen den 26. september 2014) foreslås det, at administrationen bemyndiges til at fremsende ansøgningen med forbehold for udvalgets behandling af høringsvar og endelige godkendelse den 30. september 2014.  

    

   Krav til formalia i ansøgnings- og budgetskemaer er relativ detaljeret, og det foreslås les derfor, at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med beskrivelser og budgetter på de initiativer, som udvalget prioriterer til ansøgningen, herunder at foretage nødvendige tilpasninger og justeringer/detaljering af budgetter mv.   

     

   Der er – som nævnt - frist for ansøgning den 26. september 2014, og kommunen kan forvente svar på ansøgningen i november 2014.

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at ansøgningen til puljen til løft af ældreområdet drøftes, og der foretages en prioritering af initiativer/budgetter til den endelige ansøgning.

     

   at Ældre-og sundhedsudvalget i henhold til beslutning ovenfor bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende denne.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-09-2014

   Ældre- og sundhedsudvalget besluttede at prioritere indstillingens punkter inden for rammerne af de tildelte ramme på 16.8 mio. kr., således at følgende punkter:

    

   nr. 1: ”Styrket rehabiliteringsindsats - En borger Et forløb” tiltrædes

   nr. 2: ”Rehabiliteringscenter” tiltrædes

   nr. 3: ”Målrettet træning/aktivitet på demensplejecentre/afsnit” tiltrædes

   nr. 4: ”Tværfaglig kompetenceudvikling” udgår

   nr. 5: ”Tillempet styrketræning 75+ årige / 80+ årige” forhøjes til  1 mio. kr.

   nr. 6: ”Styrket indsats i forhold til udadreagerende demente på plejecentre” tiltrædes

   nr. 7: ”Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer” tiltrædes

   nr. 8: ”Levebo-miljøer på plejecentrene” fastsættes til 1.6 mio. kr. og restbeløbet findes inden for driftsbudgettet

   nr. 9:  ”Styrket indsats/støtte for de hjemmeboende yngre ældre demente” tiltrædes

   nr. 10: ”Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet (psykiske ældre borger)” tiltrædes

   nr. 11. ”Speciale sygeplejersker – psykiatri” udgår

   ligesom følgeudgifter til lovpligtige forsikringer og revision / administration tiltrædes.

    

   Ældre-og sundhedsudvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde ansøgning med deltaljeret beskrivelse/budget og fremsende denne, jvf. ansøgningsfrist d. 26. september 2014.

    

   Punktet genoptages på det førstkommende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.