Ældre- og Sundhedsudvalget - Dagsorden for mødet den 01-04-2014

Referat 01-04-2014

 • 1 Månedlig budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation pr. 28. februar 2014
  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation.

    

   Ledelsesinformationen for 2014 pr. 28. februar 2014 – der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget – kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet.

  • Bilag

  • Indstilling

   at  Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2014.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2014

 • 2 Budgetlægning til 2015 og overslagsårene 2016 - 2018
  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 22. januar 2014 (sag nr. 8) en procesplan for budgetlægningen, som koordinerer, hvornår udvalgene behandler en række fælles temaer i budgetlægningen.

    

   Efter den fælles procesplan skal udvalget på mødet drøfte, hvilke fokusområder og effektmål, der skal udgøre de indholdsmæssige forudsætninger for budgetforslag 2015-2018. Desuden skal udvalget drøfte idéer til nye anlægsønsker.

    

   Første drøftelse af nye fokusområder og effektmål til budget 2015

   Fokusområder sammenfatter de strategisk vigtige målsætninger og initiativer i det kommende budgetår, som Udvalget ønsker at følge op på i løbet af 2015. Udvælgelsen af nye fokusområder kan ske ud fra vedtagne politikker og strategier, ny lovgivning og aktuelle udfordringer på det enkelte politikområde.

    

   Effektmålene er en anden type mål, der retter fokus på, at der styres efter den effekt, som kommunens ydelser har for borgerne og samfundet. Der formuleres få og tydelige effektmål knyttet til kerneopgaven (3-5 effektmål på hvert politikområde), og der følges systematisk op på, om målene bliver indfriet gennem effektmålinger.

    

   Forvaltningen vil på mødet give en foreløbig status for de fokusområder og effektmål, som er gældende i 2014. På den baggrund drøftes, hvilke fokusområder og effektmål, der kan overføres fra 2014 til 2015. Desuden drøftes nye idéer og den proces, som er igangsat.

    

   I forbindelse med budgetopfølgningen 30. juni 2014 vil Udvalget på augustmødet få en status for de initiativer, som der arbejdes med for at realisere fokusområder og effektmål i 2014.

    

   På Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2014 blev det besluttet, at Udvalget på mødet den 1. april 2014 skulle arbejde videre med følgende temaer:

   • potentialet i styrketræning
   • styrkelse af sociale tilbud til de ældre for at styrke livskvaliteten og indsatsen i det frivillige arbejde
   • styrkelse af indsatsen i forhold til borgeren i eget hjem som f.eks. akutteam.

    

   På udvalgsmødet den 27. maj vil der blive fremlagt et skriftligt oplæg til nye fokusområder og effektmål i 2015.

    

   Mål og midler til budget 2014 – 2017 er vedlagt som bilag nr. 1.

    

   Første drøftelse af nye anlægsønsker til budget 2015:

   Udvalget har på mødet en indledende drøftelse af nye anlægsønsker til budgetperioden 2015-2018. På baggrund af Udvalgets indledende drøftelse udarbejder Forvaltningen til mødet den 27. maj 2014 et oplæg til nye anlægsønsker. Til samme møde udarbejdes yderligere et oplæg til tekniske ændringer til det vedtagne anlægsbudget 2014-2017.

    

   Det vedtagne anlægsbudget 2014-2017 kan ses som bilag nr. 2.

    

   Plan for budgetproces for Ældre- og Sundhedsudvalget

   På baggrund af denne indledende drøftelse af årets budgetlægningsproces, forelægges en aktivitets- og tidsplan for Ældre- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Heri indgår blandt andet Ældre- og Sundhedsudvalgets dialog med relevante høringsparter som Ældrerådet, bruger- og pårørenderåd og Fælles MED.

    

   Forslag til plan fremgår af bilag nr. 3.

  • Bilag

  • Indstilling

   Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Udvalget arbejder videre med de allerede nævnte temaer fra Udvalgsmødet den 4.

   marts 2014 og drøfter, hvilke fokusområder og effektmål, der skal indgå i

   budgetlægningen 2015-2018, og at

    

   at Udvalget har en indledende drøftelse af, hvilke anlægsønsker, der skal indgå i

   budgetlægningen 2015-2018.

    

   at Udvalget godkender udkast til plan for budgetproces for Ældre- og Sundhedsudvalget

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Udvalget arbejdede videre med de allerede nævnte temaer fra Udvalgsmødet den 4.

   marts 2014 og drøftede yderligere fokusområder og effektmål, der skal indgå i

   budgetlægningen 2015-2018, som endeligt godkendes på mødet den 27. maj.

    

   Forvaltningen udarbejder oplæg til det kommende udvalgsmøde på såvel Ældre- som sundhedsområdet

 • 3 Renovering Sjørup Ældrecenter (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   Demensboligerne i forbindelse med Sjørup Ældrecenter er utidssvarende og der ønskes igangsat forløb med beskrivelse af konkret forslag til renovering heraf samt udvidelse med to boliger målrettet demente borgere. Derudover vurderes en renovering af lokaliteterne til aktivitetsdelen og de nuværende administrationslokaler at være hensigtsmæssig. Til denne proces søges hermed om frigivelse af projekteringsbevilling.

    

   Baggrund

   Sjørup Ældrecenter består af to leve-bo-miljøer med hver 10 plejeboliger. Bygningerne, der huser disse boliger, ejes og drives af Boligselskabet Sct. Jørgen. Derudover består Sjørup Ældrecenter af en bygning med 8 demensboliger, en bygning med administrationsfaciliteter og en bygning med aktivitetsfaciliteter. Disse bygninger ejes af Viborg Kommune. Demensboligerne er ikke tidssvarende og der er i bygningen med aktivitetsfaciliteterne konstateret PCB, som er et miljøfarligt giftstof, der tidligere blev anvendt i byggematerialer.

    

   Endelig er der i tilknytning til Ældrecentret en bygning med familieboliger. Denne bygning ejes og drives af Boligselskabet Sct. Jørgen. Boligerne var oprindeligt del af Fjends Boligselskab inden selskabet blev overtaget af Boligselskabet Sct. Jørgen. Forud for overtagelsen var Fjends Boligselskab i økonomiske vanskeligheder og Landsbyggefonden gav i forbindelse med overtagelsen tilsagn om medvirken til afviklingen af underskudsgivende afdelinger, herunder familieboligerne i tilknytning til Sjørup Ældrecenter. Boligselskabet Sct. Jørgen forventer et tab på ca. 3,3 mio. kr. vedrørende afvikling af bygningen med familieboligerne.

    

   Oversigtskort fremgår af bilaget.

    

   I 2012 blev en proces igangsat med det formål at belyse muligheder for renovering af Sjørup Ældrecenter. I den forbindelse har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Viborg Ældreråd, medarbejdere på ældrecentret og Boligselskabet Sct. Jørgen drøftet forskellige scenarier for renoveringen. Derudover har der været afholdt work shop for relevante interessenter og medarbejdere for at sikre tilstrækkelige input.

    

   Overordnet ramme for renoveringen

   En række forskellige muligheder for renoveringen er blevet belyst, herunder forskellige scenarier for renoveringens omfang. På baggrund af en vurdering af behov for demensboliger i den vestlige del af Viborg Kommune tager den videre proces udgangspunkt i en renovering, hvor de nuværende 8 demensboliger renoveres og udvides med 2 boliger, så der etableres i alt 10 plejeboliger målrettet demente i forbindelse med Sjørup Ældrecenter. Disse demensboliger anbefales etableret i nybyggeri placeret i den vestlige del af arealet. Udover demensboligerne etableres nye faciliteter til aktiviteter. Disse etableres i forbindelse med den nuværende administrationsbygning, der hermed kommer til at fungere som kombinerede administrations- og aktivitetsfaciliteter.

     

   Fordelene ved en renovering inden for denne overordnede ramme vurderes at være:

   -  demensboligerne opgraderes til tidssvarende standard

   PCB-problematikken i den bygning, der tidligere husede aktivitetslokalerne løses, da bygningen påtænkes nedrevet

   - kapacitet i den nuværende administrationsbygning udnyttes, idet administrations- og aktivitetsfaciliteter samles her

   - den nuværende administrationsbygning opgraderes energimæssigt

    

   I hele forløbet har Viborg Kommune været i tæt dialog med Boligselskabet Sct. Jørgen, der ejer og driver de nuværende 20 plejeboliger (leve-bo) i tilknytning til Sjørup Ældrecenter. Denne tætte dialog forventes fortsat i de fremtidige aktiviteter.

     

    Fremtidig proces

    Forud for licitationen af byggeriet skal en række opgaver løses, blandt andet udarbejdelse af programoplæg, hovedtidsplan, økonomisk ramme samt forberedelse og afholdelse af licitation. Hertil søges om frigivelse af en projekteringsbevillig specificeret sådan:

    

   Ekstern bygherrerådgivning                         

   135.000 kr.

   Projekteringshonorar til arkitekt og ingeniør    

   500.000 kr.

   Intern bygherrerådgivning Ejendomme og Energi

   170.000 kr.

   Regnskabsføring, revision m.v., Økonomistaben                        

   50.000 kr.

   Landinspektør og geoteknik, samt evt.

   arkæologiske undersøgelser af grunden   

   40.000 kr.

   Udlæg, kopiering af skitseforslag og licitationsmateriale, afholdelse af licitation

   55.000 kr.

   I alt

   950.000 kr.

    

   Efter frigivelse af projekteringsbevilling vil der blive afholdt rådgiverudbud i relation til totalrådgiverydelsen. Rådgiverudbuddet vil blive afholdt i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen, der er ansvarlig for opførelse af boligerne.

    

   Inden ansøgning om projekteringsbevilling behandles i Økonomiudvalget og Byrådet anbefales sagen sendt til høring i Viborg Ældreråd.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget sender forslaget til høring i Viborg Ældreråd, og at sagen genoptages på et kommende møde.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og Sundhedsudvalget sendte forslaget til høring i Viborg Ældreråd, og at sagen genoptages på et kommende møde.

 • 4 Etablering af levebo-miljø indenfor Sundhed & Omsorg (bevillingssag)
  • Sagsfremstilling

   Byrådet behandlede sagen på sit møde den 27. januar 2013 med følgende sagsfremstilling:

    

   ”Socialudvalget behandlede på sit møde den 29. januar 2013 med følgende sagsfremstilling: I budget 2013-2016 er der på investeringsoversigten for 2013 afsat 1.036.000 kr. til etablering af levebo-miljø på plejecentre i Viborg Kommune.

    

   Socialudvalget godkendte på sit møde den 29. november 2011 udrulningsplan vedrørende levebo for 2012 og 2013. I 2013 er det følgende plejecentre der omdannes til levebo:

    

   ·     Pensionistgården, Vammen (1.april 2013)

   ·     Åbrinken – Almen afsnit, Karup (1. september 2013)

   ·     Skovvænget, Bjerringbro (1.november 2013)

    

   I forbindelse med omdannelse af disse plejecentre er der behov for mindre ombygninger.

   På Pensionistgården i Vammen, kan de eksisterende forhold bruges uden yderligere ændringer, da plejecentret tidligere er renoveret med levebo, som funktion. På Åbrinken i Karup er der behov for mindre ombygninger i tre af plejecentrenes eksisterende afdelingskøkkener. I den forbindelse skal der etableres hæve/sænke funktion på nogle af køkkenbordene, leveres og monteres nye køkkenelementer og hårde hvidevarer – alt sammen for at beboerne kan deltage i madlavningen (anslået beløb 300.000 kr.). På Skovvænget i Bjerringbro er der behov for enkelte bygningsændringer, således der kan etableres skærmede og ”hjemlige” miljøer. Desuden skal der også foretages tilpasning af eksisterende afdelingskøkkener svarende til ombygningerne på Åbrinken (anslået beløb 736.000 kr.).

    

   Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 1.036.000 kr. til ovenstående bygningsmæssige renoveringer.

    

    

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Socialudvalget indstiller til Byrådet,

    

   At der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken – almen afsnit” med

   rådighedsbeløb i 2013,

   At der gives en anlægsbevilling på 736.000 kr. til ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget” med rådighedsbeløb

   i 2013,

     

   At udgiften på 1.036.000 kr. i 2013 finansieres af det i 2013 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.”

    

    

   Byrådet godkendte på deres møde den 27. februar 2013 Socialudvalgets indstilling.

    

   På trods af, at de eksisterende køkkener var etableret lovligt efter gældende regler på opførelsestidspunktet, har Byggesagsafdelingen og Brandmyndighederne valgt at betragte ombygningen af køkkener som nybyggeri. Dette betyder, at der stilles skærpede krav til brandsikringen end estimeret i forbindelse med budgetlægning.

   På Skovvænget i Bjerringbro er der i demensafsnittet i forbindelse med byggeriet stillet ekstra krav fra Brandmyndighederne om etablering af to brandvægge og to branddøre tilkoblet Brandalarmeringsanlægget. På Åbrinken i Karup blev der i det ene køkken stillet krav om opgradering af eksisterende loft, vægge og branddøre.

    

   Samlet løber ekstra omkostningerne op i ca. 160.000,- inkl. ekstra honorar til projekterne, heraf 40.000 kr. til Skovvænget og 120.000 kr. til Åbrinken. Der søges derfor om en ekstra bevilling på 160.000,- så byggerierne kan færdiggøres og ibrugtages.

    

    

   Finansiering

   I budget 2014-2017 er der på investeringsoversigten for 2014 afsat 2.597.000 kr. til etablering af levebo-milø. I forbindelse med Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2014 blev der ansøgt om en anlægsudgiftsbevilling på 1.253.000 kr. i forbindelse med omdannelse til levebo-miljø i 2014 på udvalgte plejecentre. Under forudsætning af, at Byrådet godkender bevillingen på deres møde den 26. marts 2014, resterer der et uforbrugt beløb på 1.344.000 kr. i 2014. Det forslås at de 160.000 kr. til færdiggørelse af levebo-miljø i henholdsvis Bjerringbro (Skovvænget) og Karup (Åbrinken) finansieres heraf.

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd foreslår at Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 40.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   at der gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 120.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   at udgiften på 160.000 kr. finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,

    

   atder gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 40.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Skovvænget i Bjerringbro” med rådighedsbeløb i 2014,

    

   atder gives en yderligere anlægsudgiftsbevilling, på 120.000 kr. til færdiggørelse af ”Etablering af levebo-miljø på Åbrinken i Karup” med rådighedsbeløb i 2014, og

    

   atudgiften på 160.000 kr. finansieres af det i 2014 afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Levebo-miljø på plejecentre”.

    

 • 5 Fortsat finansiering af projektet med tilbud om styrketræning for 80+ årige
  • Sagsfremstilling

   Ældre- og sundhedsudvalget vedtog på mødet den 4. marts 2014 (pkt. 4) ændrede principper for kommunens bevilling af tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 80+ årige.

    

   Udvalget bad i den forbindelse om til næste møde at få fremsendt forslag til finansiering af ordningen for resten af 2014. Der er budget 2014 afsat 635.000 kr., som forventes brugt i årets første 3 måneder. Med de ændrede principper for bevilling og ændret honorarstruktur forventes udgifterne for resten af 2014 at være 400.000 kr.

    

   I forbindelse med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. Kr. – heraf 16,7 mio. kr. til Viborg – til løft af ældreområdet. Ældre- og Sundhedsudvalget prioriterede på mødet den 28. januar 2014 (pkt. 5) forslagene til initiativer i kommunens ansøgning. Ansøgningen blev fremsendt den 14. februar 2014, og ministeriet meddelte en 5. marts 2014, at denne var imødekommet. I ansøgningen indgår bl.a. en ramme på 4.735.564 kr. til flere aktiviteter/opnormering på plejecentrene i ydertimerne samt i alt 4.737.513 kr. til styrket indsats på implementering af En borger Et forløb/rehabilitering.

    

   Det foreslås, at der sker en omprioritering, så der fra hver af de ovennævnte initiativer tages 200.000 kr. (I alt 400.000 kr.) til den fortsatte finansiering af aktiviteten vedrørende tilbud om tillempet styrketræning for 80+ årige.

    

   Den ovennævnte omprioritering forudsætter ministeriets godkendelse.

     

   I forbindelse med at Ældre- og sundhedsudvalget den 4. marts 2014 vedtog ændrede principper for kommunes bevilling af tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 80+ årige fremgik det ikke, at der er overførselsadgang på området. I indstillingen burde der være søgt om finansiering af tilbuddet fra april til december 2014 i alt 400.000 + merforbruget fra 2013 på 778.104 kr. i alt 1.178.104 kr.

   Det indstilles derfor i denne sag, at der i forbindelse med overførelsessagen

   (Regnskab 2013) ikke overføres merforbruget for 2013 på 778.000 kr..

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Ældre- og sundhedsudvalget, at;

    

   at de godkender, at ministeriet ansøges om tilladelse til omprioritering af de tildelte

   midler fra puljen til løft af ældreområdet.

    

   at der - hvis ministeriet godkender omprioriteringen af puljemidlerne - sker

   finansiering af tilbuddet om tillempet styrketræning til 80+ årige med 400.000 kr. i Budget 2014, og

    

   at det indstilles i forbindelse med overførselssagen (Regnskab 2013), at merforbruget fra

   2013 på 778.104 kr. ikke overføres.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Ældre- og sundhedsudvalget besluttede,

    

   at ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold  ansøges om tilladelse til omprioritering af de tildelte midler fra puljen til løft af ældreområdet.

    

   at der - hvis ministeriet godkender omprioriteringen af puljemidlerne - sker

   finansiering af tilbuddet om tillempet styrketræning til 80+ årige med 400.000 kr. i Budget 2014, og

    

   at det indstilles i forbindelse med overførselssagen (Regnskab 2013), at merforbruget fra

   2013 på 778.104 kr. ikke overføres.

    

 • 6 Efterkalkulation af priser for private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje for perioden 1. januar 2013 til og med 16. april 2013
  • Sagsfremstilling

   Den hidtil gældende Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 der bl.a. omfatter fastsættelse af priskrav og efterbetaling af private leverandører er ophævet med virkning fra 17. april 2013 jf. Bekendtgørelse nr. 370 af 12. april 2013.

    

   Beregningen af den realiserede pris, er foretaget på baggrund af regnskab 2013, har til formål at synliggøre, om der skal foretages en efterregulering til de private leverandører i perioden 1. januar 2013 til og med 16. april 2013.

     

   Priserne er udregnet eksklusiv moms

   Beregnet pris

   (prisen der er anvendt i perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013)

   Realiseret pris – udregnet på baggrund af regnskab 2013   

   Frit valgs priser:

   Praktisk hjælp

   318

   317

   Personlig pleje - hverdagstimer

   391

   401

   Personlig pleje  -

   øvrig tid

   479

   500

   Madpriser uden udbringning:

    

    

   Hovedret

   38

    39,16

   Hovedret diæt

   40

    42,05

   Biret

   14

    13,94

   Biret diæt

   15

    15,87

   Madpriser med udbringning:

    

    

   Hovedret

   47

    49,61

   Hovedret diæt

   50

    52,50

   Biret

   23

    24,38

   Biret diæt

   25

    26,31

    

   De realiserede priser på mad (dog ikke biret uden udbringning) og personlig pleje dag og øvrig tid er højere end de faktisk konkrete afregninger. Det betyder, at der skal ske efterreguleringer til de private leverandører på ca. 51.000 kr. vedrørende personlig pleje og 11.000 kr. i forbindelse med madservice.

    

   Nuværende afregningsformer:

    

   Praktisk hjælp har været i udbud og prisen er 303,00 kr. fra 1. marts 2014.

   Madservice har ligeledes været i udbud og priserne er fra 1. november 2013 følgende:

    

   Hovedret

   37,76 kr.

   Hovedret diæt

   43,34 kr.

   Biret

   13,05 kr.

   Biret diæt

   15,22 kr.

    

    

   Priserne på personlig pleje, hverdagstimer og øvrig tid beregnes med passende mellemrum. Priskravet fastsættes fortsat ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af personlig pleje.

    

  • Indstilling

   at efterbetalingen til private leverandører af personlig pleje og madservice, som udgør ca. 62.000 kr. for perioden 1. januar 2013 til og med 16. april 2013 iværksættes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Punktet blev udsat

 • 7 Etablering af sundhedssatellitter
  • Sagsfremstilling

   På Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 28.januar 2014 blev det besluttet, at lade forvaltningen udarbejde et nyt forslag til, hvordan en struktur for udbredelse af sundhedstilbud til hele kommunen kan se ud, gennem de såkaldte sundhedssatellitter.

    

   Erfaringerne fra Sundhedscenter Viborg og fra fagpersonerne, som har været involveret i processen, er at satellitterne skal have følgende:

   • En central placering med gode adgangsforhold
   • Multifunktionelle faciliteter så mange forskellige borgergrupper kan få gavn af et lokalt tilbud
   • Træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og plads til aktiviteter i sundhedsplejen

   Når satellitterne er etableret, vil det være muligt at lave mere specifikke sundhedsindsatser. Det kan være gennem sundhedsuger 1-2 gange om året, hvor der i samarbejde med lokale foreninger og virksomheder kan være fokus på særlige forebyggelses-, trænings- eller sygdomsområder. Det vil give alle parter mulighed for at planlægge disse ”sundhedsuger” således, at de falder sammen med andre lokale arrangementer.  

    

   Det vil ikke være muligt at flytte alle Sundhedscenterets tilbud ud i en satellit da borgergrundlaget vil være for lille.

    

   På baggrund af drøftelser mellem repræsentanter fra Ejendomme og Energi, Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg, anbefales følgende placeringer af sundhedssatellitterne:

   • Karup – En fløj i ”Det ”gamle” rådhus (etableringsomkostningerne er beskrevet i bilag 2)
   • Stoholm – Forvaltningen undersøger, hvor der er egnede lokaler
   • Møldrup - ”Toftegården” satellitten kan rummes efter seneste ombygning
   • Bjerringbro – Forvaltningen undersøger, hvor der er egnede lokaler

   Ejerforholdene og muligheden for etablering i Det gamle posthus, skal ligeledes afdækkes nærmere, såfremt denne løsning ønskes. Der er ikke andre lokaliteter i Bjerringbro, der muliggør en samling af træningsfaciliteter, sygeplejeklinik og sundhedsplejeaktiviteter.

    

    

   Med bagrund i Ældre- og sundhedsudvalgets drøftelser på udvalgsmødet arbejder forvaltningen videre, og udarbejder efterfølgende konkrete forslag som indgår i udvalgets drøftelser vedrørende det kommende budgetarbejde på  forårets møder 

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Sundhed og omsorg i samarbejde med Børn og Unge arbejder videre med etableringen af de faste funktioner i sundhedssatellitterne på matriklen i Karup og Møldrup.

    

   at Sundhedscenteret i samarbejde med alle relevante parter arbejder videre med ideen omkring sundhedsuger i satellitterne.

    

   at Sundhed og omsorg i samarbejde med Teknik og Miljø arbejder videre med etableringen af satellitter i Stoholm og Bjerringbro.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede med afsæt i dagens drøftelser,

    

   at sagen genoptages på udvalgsmødet i maj med fokus på etableringsmulighederne i Stoholm og  Bjerringbro.

    

   at forvaltningen arbejder videre den fysiske placering i Karup, Møldrup samt et generelt fokus på de borgerrettede forebyggelsestiltag i alle satellitterne.

 • 8 Aflastningstilbud på Kildevænget 26
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   Ældre- og Sundhedsudvalget har på sit møde 4. marts 2014 drøftet muligheden for at overtage Kildevænget 26 og indrette faciliteterne til aflastningstilbud for hjemmeboende borgere. Et flertal i Ældrerådet besluttede på sit møde 12. marts 2014 at anbefale forslaget.

    

   Baggrund

   Ifølge § 84 i lov om social service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er hjemmeboende borgere, hvor der er et behov for aflastning af ægtefælle eller nærtstående i hjemmet, fx borgere med demens i let til middel grad og som endnu kan fungere i eget hjem med støtte fra eksempelvis ægtefælle.

    

   Nuværende struktur for aflastningstilbud

   Viborg Kommunes aflastningstilbud jf. § 84 består i dag af 25 pladser fordelt på fire adresser:

   ·         Egen i Sjørup: 7 pladser

   ·         Birken i Kildehaven: 7 pladser

   ·         Bøgen i Kildehaven: 7 pladser

   ·         Højvangen: 4 pladser (disse pladser er integrerede med aflastningstilbud til borgere med lignende

   funktionsniveau, men hvor der ikke eksisterer samme lovbestemte krav om aflastning af nærtstående jf.

   servicelovens § 79)

    

   De få pladser og den geografiske spredning medfører, at enhederne generelt er vanskelige at drive økonomisk rentable.

    

   Kildevænget 26

   Frem til januar 2013 blev Kildevænget 26 benyttet som boenheder til handicappede borgere og var en del af Handicap, Psykiatri og Udsatte (HPU). Efter færdiggørelsen af Katrinehaven er beboerne fraflyttet Kildevænget, som siden har været ubenyttet. Kildevænget 26 vurderes at være særdeles velegnet til borgere med behov for aflastning efter § 84. Blandt andet er det her muligt at etablere aktivitetstilbud med udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Kildevænget ligger i umiddelbar tilknytning til Plejecenteret Kildehaven, hvor Birken og Bøgen er placeret og et tæt samarbejde om fx træning, køkkenfunktion, fællesarrangementer er muligt.

    

   Faglige gevinster

   En sammenlægning af aflastningstilbuddene vil øge muligheden for at udvikle det faglige miljø. Der kan etableres tilbud med fokus på den enkelte borgers behov med det formål at udskyde eller undgå dyrere løsninger såsom bolig, pleje på plejecenter, midlertidige ophold og indlæggelser. Kildevænget 26 vil desuden medføre mulighed for på sigt at udvikle tilbuddet til også at omfatte aflastning om aftenen, natten og i weekender. Der er desuden bedre muligheder for at koordinere ressourcerne, så medarbejdere i højere grad vil kunne deltage i faglig udvikling i form af videreuddannelse og tværfagligt samarbejde. Som følge heraf vurderes forslaget at leve op til strategien, som fremgår af Den dobbelte ambition.

    

   Lokalplan

   Ejendommen på Kildevænget 26 er omfattet af lokalplan 100 fra 1989. En eventuel overtagelse af Kildevænget 26, vil medføre en ændring fra døgntilbud til dagtilbud. I planloven er der væsentlig forskel på, om en ejendom i et boligområde anvendes til bolig eller lignede eller som daginstitution. Anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen foreskriver, at bygningerne ikke kan bruges til aflastningstilbud (daginstitution), men skal bruges til boliglignende aktiviteter, det vil sige bofællesskaber, kollektiver eller institutioner, hvor borgerne bor. Der er således ikke umiddelbar mulighed for at anvende Kildevænget 26 til dagtilbud til ældre og svage. For at der kan etableres et dagtilbud på matriklen kræver det, at der udarbejdes et nyt tillæg til den gældende lokalplan (som følger sagsgang godkendt i forbindelse med frikommuneforsøg) med dertil hørende høringsfrister og sagsbehandling.

    

   Økonomi

   En ombygning og renovering af Kildevænget 26 er estimeret til af koste 571.095 kr.  Økonomien bag forslaget er nærmere beskrevet i bilag 1.

    

   Høring i Ældrerådet

   Ældrerådet behandlede forslag om indretning af aflastningstilbud på Kildevænget 26 på sit møde 12. marts 2014 og besluttede følgende:

    

   Et flertal i Ældrerådet tilslutter sig forslaget om overtagelse af Kildevænget.

   Anny Larsen og Kurt Westphal er imod overtagelsen, da de er imod centralisering og nedlæggelse af de mindre enheder.

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter, om de ønsker en samling af to til tre afsnit, hvor der i dag tilbydes § 84 tilbud i Viborg Kommune.

    

   og i bekræftende fald;

    

   at Kildevænget 26 overgår til Sundhed og Omsorg og anvendes til § 84 aktivitetstilbud.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Ældre- og sundhedsudvalget besluttede,

    

   at der arbejdes videre med ombygningsplanerne, og at sagen genoptages i udvalget når plangrundlaget er endeligt etableret

    

   at Kildevænget 26 fremadrettet anvendes til § 84 tilbud

 • 9 Implementering af robotstøvsugere ved levering af ydelsen rengøring
  • Sagsfremstilling

   Sammenfatning

   Primo 2013 indførte Viborg Kommune brug af robotstøvsugere ved levering af ydelsen rengøring hos de borgere, der kunne benytte en sådan. Overgangen til robotstøvsugere har dog vist sig vanskelig hos borgere, der allerede modtager manuel støvsugning. Derfor anbefales, at der fremadrettet udelukkende anvendes robotstøvsugere hos nyvisiterede borgere, der bevilges støvsugning og som selv kan anvende en robotstøvsuger.

    

   Baggrund

   Det daværende Socialudvalg behandlede ultimo 2012 og primo 2013 indførelse af teknologiske hjælpemidler ved udførelse af ydelsen rengøring. På Socialudvalgsmødet 8. januar 2013 besluttede udvalget, at anvende robotstøvsugere til borgere med behov for hjælp til støvsugning og som samtidig er i stand til at benytte en robotstøvsuger. I særlige tilfælde fastholdes muligheden for manuel støvsugning hos borgeren. Dette er efterfølgende indarbejdet i Viborg Kommunes kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje.

    

   I vurderingen af de økonomiske konsekvenser af indførelsen af robotstøvsugere indgik, at 2/3-del af de borgere, der modtager ydelsen støvsugning fremover selv vil betjene en robotstøvsuger og dermed blive reduceret i ydelsen. For at identificere disse borgere kræves en gennemgang af samtlige borgere, der modtager ydelsen rengøring, svarende til ca. 2.000 borgere. Denne proces blev igangsat 1. juni 2013 i samarbejde mellem visitatorer og trænende terapeuter.

    

   Overgang til robotstøvsugere

   Erfaringerne på nuværende tidspunkt efter ca. 250 borgere er vurderet med henblik på anvendelse af robotstøvsuger i stedet for manuel støvsugning er, at kun ca. 10 % er i målgruppen. Dette er langt under forventningen om, at 2/3-del af borgerne ville kunne benytte en robotstøvsuger.

    

   Derudover er indførelsen af robotstøvsugere blevet mødt med uventet stor modstand fra pårørende og borgere, der i forvejen modtager ydelsen manuel støvsugning.

    

   En indgående beskrivelse af erfaringer med indførelsen af robotstøvsugere fremgår af bilaget.

    

   Fremtidig anvendelse af robotstøvsugere

   Projektgruppen for implementering af robotstøvsugere anbefaler på baggrund af de nuværende erfaringer:

    

   ·         at der ikke ændres på ydelsen til de borgere, der allerede modtager manuel støvsugning

   ·         at kvalitetsstandarden fastholdes, så tilskud til en robotstøvsuger går forud for hjælp til manuel støvsugning,

   N        når borger kan betjene en robotstøvsuger. Dette vil gælde fremadrettet for borgere, der tildeles ydelsen

   S        støvsugning

    

   Økonomiske konsekvenser

   Som følge af det mindre potentiale for reduktion i tid anvendt på ydelsen rengøring på baggrund af færre borgere, der fremover benytter robotstøvsuger er det ikke muligt at realisere den forventede besparelse. Konkret drejer det sig om ca. 1.300 borgere, der blev vurderet at være i målgruppen for at benytte en robotstøvsuger frem for manuel støvsugning. Samtidig er behovet for tilskud til disse borgeres indkøb af robotstøvsugere reduceret og forløbet med revurdering af borgernes muligheder for at benytte robotstøvsugere afsluttes.

    

   I forbindelse med beslutning om implementering af robotstøvsugere blev følgende beregning af den estimerede besparelse foretaget:

    

   Estimeret besparelse jf. Socialudvalgssag 8. januar 2013

   Budget

   2013

   2014

   2015

   2016

   Reduktion af praktisk bistand

   -450.000

   -1.350.000

   -1.800.000

   -1.800.000

   Forhøjelse af hjælpemiddelkontoen

   1.000.000

   1.000.000

   200.000

   200.000

   Yderligere personaleansættelse - revisitation (konto 6)

   300.000

   600.000

   300.000

    

   Yderligere personaleansættelse - afprøvning (konto 5)

   150.000

   300.000

   150.000

    

    

   1.000.000

   550.000

   -1.150.000

   -1.600.000

   Besparelsen blev beregnet ud fra, at 1.300 borgere forventedes reduceret i ydelsen rengøring.

    

   Ny estimeret besparelse

   Budget

   2013

   2014

   2015

   2016

   Reduktion af praktisk bistand

   -450.000

   -56.615

   -84.923

   -113.231

   Forhøjelse af hjælpemiddelkontoen

   1.000.000

   30.360

   45.540

   60.720

   Yderligere personaleansættelse - konto 6

   300.000

   250.000

    

    

   Yderligere personaleansættelse - konto 5

   150.000

   150.000

    

    

    

   1.000.000

   373.745

   -39.383

   -52.511

   Den forventede realiserede besparelse er beregnet på faktuelle tal fra 2013 jf. erfaringerne med overgang til robotstøvsugere for borgere, der nyvisiteres til ydelsen rengøring. Derudover skønnes, at yderligere 23 borgere vil blive visiteret til en robotstøvsuger i hvert af årene 2014 til 2016

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at kvalitetsstandarden fastholdes, så støvsugning ved hjælp af robotstøvsugere også fremover går forud for manuel støvsugning ved visitation af borgere, der ikke tidligere har modtaget rengøring

    

   at gennemgangen af borgere, der modtager støvsugning ophører, således at borgere, der i dag modtager hjælp til manuel støvsugning fortsætter med den hjælp med mindre de ønsker en anden indsats

    

   at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i førstkommende budgetopfølgning samt i budgetforslag til 2015-2018

    

   at sagen sendes til orientering i Viborg Ældreråd

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Ældre og sundhedsudvalget besluttede,

    

   at Ældre- og sundhedsudvalget har fokus på at der foretages en individuel konkret vurdering ved visitationen af nye borgere, om hvorvidt der skal etableres manuel støvsugning eller rengøring via robot.

    

   at gennemgangen af borgere, der modtager støvsugning ophører, således at borgere, der i dag modtager hjælp til manuel støvsugning fortsætter med den hjælp med mindre de ønsker en anden indsats

    

   at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i førstkommende budgetopfølgning samt i budgetforslag til 2015-2018

    

   at sagen sendes til orientering i Viborg Ældreråd

 • 10 Proces for revidering af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp
  • Sagsfremstilling

   Ifølge bekendtgørelsen for kvalitetsstandarder for frit valg af leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp mv. skal der mindst engang om året udarbejdes en kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.

    

   I forbindelse med kvalitetsstandarden for 2012 gennemførte det daværende Socialudvalg en omfattende proces med afholdelse af borgermøder med bred deltagelse af interessenter, ligesom Ældreråd og Handicapråd var inviteret. Input herfra indgik efterfølgende i udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne, som blev grundigt gennemarbejdet i det daværende Socialudvalg inden endelig godkendelse i Byrådet. De nuværende kvalitetsstandarder for 2013, som bygger videre på kvalitetsstandarderne for 2012, vurderes at være et godt udgangspunkt for kvalitetsstandarderne for 2014.

    

   Proces for revidering af kvalitetsstandarder

   Som følge af ovenstående forslås en proces bestående af følgende hovedelementer:

   • Kvalitetsstandarder for 2014 vil tage udgangspunkt i kvalitetsstandarder for 2013
   • Der vil være fokus på modellen: En borger – Et forløb
   • Ældrerådet og Handicaprådet indtænkes som brugerrepræsentanter og høringsparter i processen 

    

   Procesplan: 

   Tidspunkt:

   Aktivitet:

   Aktør:

   1.april 2014

   Procesplan for revidering af kvalitetsstandarder godkendes i Ældre- og Sundhedsudvalget

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   2.april – 28.april 2014

   Tilretning af kvalitetsstandard

   Visitation Sundhed & Omsorg

   29.april 2014

   Præsentation og orientering om udkast til kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhedsudvalget (Efterfølgende sendes de i høring)

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   7.maj 2014

   Møde i Ældrerådet hvor kvalitetsstandarder præsenteres og drøftes

   Ældrerådet

   15.maj 2014

   Møde i Handicaprådet hvor kvalitetsstandarder præsenteres og drøftes

   Handicaprådet

   27.maj 2014

   Ældre- og Sundhedsudvalget behandler udkast til reviderede kvalitetsstandarder

   Ældre- og Sundhedsudvalget

   18. juni 2014

   Byrådet behandler udkast til reviderede kvalitetsstandarder

   Byrådet

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller, 

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender proces for kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2014.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte proces for kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2014.

 • 11 Reklamefinansierede cykler til seniorer
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Frivillighedskoordinatoren i Sundhed og Omsorg har fra mange ældre fået forespørgsler på muligheden for at komme mere ud, være en del af bybilledet og følge udviklingen i byen. Sundhed og Omsorg ønsker at tilbyde ældre i Viborg Kommune muligheden for at komme ud på cykel ved hjælp af frivillige som cykelførere.

    

   Langt de fleste ældre borgere mister med tiden kraften og balancen, som er nødvendig for at komme rundt på cykel. Muligheden for at komme rundt er således stærkt forringet selvom lysten stadig er der.

    

   Der findes i dag en række typer af cykler, som gør det muligt at være to på cyklen uden at holde balancen og med god rygstøtte. Der er tale om duo-cykler og rickshaw-cykler. Det er vurderingen, at der er mulighed for at besætte i alt seks cykler (tre af hver slags) med frivillige cykelførere.

    

   Der er i budgettet ikke afsat midler til indkøb af cykler. Sundhed og Omsorg ønsker derfor at undersøge muligheden for at få en eller flere cykler firmasponsoreret eller finansieret gennem fondsmidler.

    

   Hvis en eller flere cykler reklamefinansieres vil cyklerne påføres klistermærke et eller flere steder med sponsorens navn. Hvis en eller flere cykler betales af fondsmidler forventes der ikke at være reklamer på cyklerne men blot et skilt med, hvem der har ydet støtten til køb af cyklen.

    

     

   Økonomi

   Rickshaws inkl. Elmotor, kaleche, lås, m.m. 41.100 kr. inkl. moms.

   -      3 stk. à 41.100,00 kr. i alt 123.300,00 kr.

   -      Leveringsomkostninger i alt: kr. 3.000,00 kr.

   -      Parcykler m. motor ca. 50.000,00 kr. 150.000,00 kr.

    

   Udgifter i alt inkl. moms 276.300,00 kr.

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Sundhed og Omsorg undersøger muligheden for reklamefinansierede/fondsbetalte duo-cykler/rickshaw cykler

    

   og i bekræftende fald;

    

   at antal cykler som er finansieret indkøbes.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og sundhedsudvalget godkendte, at forvaltningen arbejder videre med indkøb.

 • 12 Virtuel hjemme- og sygepleje - godkendelse af forskningsprojekt
  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Viborg Kommune, Sundhed og Omsorg, har til stadighed fokus på, hvilke velfærdsteknologiske tiltag, der kan understøtte borgerne i et aktivt og uafhængigt liv. Derfor har vi i 2013, i distriktsgruppe Stoholm, afprøvet mulighederne for at levere ydelser fra hjemmeplejen og sygeplejen, via en skærm, som alternativ til traditionelle hjemmebesøg.

    

   Afprøvning blev en stor succes, hvor der blev leveret mere end 2.000 skærmbesøg til 18 borgere. Disse besøg har typisk været: struktur på dagen, guide og vejlede, understøtte egenmestring i forbindelse med medicinindtag, og det at leve med en kronisk sygdom.

    

   Borgerne oplever større kvalitet i ydelserne, samt at fagpersonen er mere fokuseret og rolig end ved et traditionelt besøg i hjemmet. Borgerne oplever også, at ydelserne oftere leveres til den aftalte tid, samt at de i højere grad kan mestre deres egen situation, når de får hjælp til strukturering over skærmen.

    

   Medarbejdernes tilbagemelding er, at kvaliteten af ydelserne forbedres, fordi de kan arbejde mere koncentreret uden forstyrrelser, samt at deres faglighed styrkes. De melder også, at det er en mere tilfredsstillende arbejdssituation, når de bedre kan overholde deres aftaler med borgerne, fordi usikkerhed om tid til transport er fjernet. Endelig oplever medarbejderne, at mulighederne for præcis observation af borgerne og deres behov, er lige så gode over skærmen, som hvis man er der selv.

    

   Der har været stor interesse fra offentlighedens side, i de erfaringer vi har indtil nu har høstet. Viborg Kommune opleves som banebrydende inden for det velfærdsteknologiske felt, og det har ført til meget positiv omtale af Viborg Kommune i både lokale og nationale medier.

    

   Projekt i stor skala

   Med baggrund i de gode konkrete erfaringer med skærmbesøg i distriktsgruppe Stoholm, og et mindre pilotprojekt i akuttemaet, vil en naturlig udvikling være, at udbrede de opnåede fordele for både borgere og medarbejdere til alle kommunens distriktsgrupper.

    

   Medarbejdere, praksislæger og regionen har, i løbet af afprøvningen, sammen set en række nye udviklingsmuligheder, som kan give yderligere gevinster for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi.

    

   Udvikling af disse nye ideer, og udbredelse til alle distriktsgrupper, kan gennemføres i form af et fireårigt forsknings- og udviklingsprojekt som arbejder med følgende målsætninger:

   ·         Udbrede de opnåede fordele for borgere og medarbejdere til alle Viborg Kommunes distriktsgrupper

   ·         Øget livskvalitet og sundhed hos borgerne

   ·         Forebygge unødvendige indlæggelser

   ·         Tidlig opsporing af forværring hos ældre medicinske patienter

   ·         Reduktion i arbejdstid og kørsel i kommunen

   ·         Inddragelse af andre afdelinger som f.eks. visitationen

   ·         Inddragelse af praksislæger og regionen

   ·         Udvikle nye måder at øge potentialet ud over det som er identificeret i pilotafprøvningen i 2013

   Udrulningsplan

   I Stoholm er der gode erfaringer, med forankring hos den lokale ledelse, og involvering af alle medarbejdere. Derfor planlægges med en tilsvarende proces, ved udrulning til de andre distriktsgrupper, hvilket påtænkes at ske løbende gennem 2014.

    

   Skærmbesøg kan enten være planlagte, til et aftalt tidspunkt, eller fleksible, hvor borgeren har mulighed for at kontakte medarbejderne, når der er behov for det. Ved opstarten i nye distriktsgrupper, arbejdes der udelukkende med planlagte besøg, for at sikre tryghed hos både medarbejdere og borgere. Når tilliden til arbejdsformen er etableret, åbnes der op for den fleksible løsning, hvor medarbejderen kan besvare skærmopkald fra mobile skærme. De nye løsninger, der udvikles undervejs, vil løbende blive koblet på, med samme fokus på involvering af borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere som ved opstarten af projektet.

    

   I opstarten arbejdes der med skærmudstyr, som er afsat til formålet, men på sigt vil løsningerne involvere borgernes eget IT-udstyr. Det vil medvirke til en omkostningsreduktion, og dermed en styrkelse af de løbende økonomiske gevinster efter projektets afslutning.

    

   Spændende forskning

   Projektets aktiviteter og løsninger vil blive gjort til genstand for systematisk forskning i tæt samarbejde med et universitet. Forskningen vil have fokus på følgende områder:

   ·         Værdien af telesundhedsløsninger i kontakten mellem borgere og kommunen

   ·         Udnyttelse af ressourcerne i den kommunale organisation ved brug af mobile fleksible telesundhedsløsninger til medarbejderne

   ·         Organisatorisk opskalering af arbejdsgange, baseret på telesundhedsløsninger fra én distriktsgruppe til hele kommunen

   ·         Projektets virkning både på kommunens økonomi og samfundsøkonomien

   Forskningsarbejdet sikrer evidens, for de igangsatte aktiviteters virkning, på borgernes og medarbejdernes tilfredshed og opnåelse af økonomiske fordele. Denne evidens vil løbende blive brugt som beslutningsgrundlag i projektet og vil blive stillet til rådighed for offentligheden gennem formel publikation af resultaterne.

    

   Økonomi

   Den samlede budgetramme for det 4-årige forskningsprojekt er 14.8 mio. kr. I 2014 finansieres opstartsperioden med 2,4 mio. kr. fra de frigivne midler til omsorgsteknologi (Byrådssag 12/7410 den 29-01-2014). For at understøtte et projekt i den størrelsesorden, hvor alle medarbejdere i hjemmeplejen og sygeplejen involveres, ansættes en projektmedarbejder, med en årlig lønudgift på 350.000 kr. Denne udgift finansieres ligeledes af de frigivne midler til omsorgsteknologi. De øvrige 12,4 mio. kr. finansieres gennem løbende tilpasninger i tildelingerne, som afspejler, at de nye skærmarbejdsgange er mindre omkostningstunge, end de traditionelle besøg i hjemmet. Ved overgang til almindelig drift, med de nye velfærdsteknologisk understøttede arbejdsgange, vil medarbejderne have opnået både et kompetenceløft og en større arbejdsglæde, borgerne vil opleve bedre servicekvalitet og kommunen vil kunne realisere et årligt nettoprovenu på 2 - 6 mio. kr.

    

   Vækstpotentiale

   Forsknings- og udviklingsprojektet gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden Viewcare A/S, som i den forbindelse opretter et projektkontor i Viborg. Projektkontoret skal sikre hurtig og kompetent support til både forsknings- og udviklingsprojektet og til virksomhedens øvrige aktiviteter i jyske kommuner.

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job og Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender forskningsprojektet.

    

   at der ansættes en projektleder som aflønnes af de frigivne midler til omsorgsteknologi.

    

   at udgifterne til forskningsprojektet på 12,4 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte forskningsprojektet, samt

    

   at der ansættes en projektleder som aflønnes af de frigivne midler til omsorgsteknologi.

    

   at udgifterne til forskningsprojektet på 12,4 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget 2015 og overslagsårene 2016-2018.

 • 13 Forebyggelsespakke stoffer - udsat fra seneste møde
  • Sagsfremstilling

   Sundhedsstyrelsen har siden foråret 2012 udgivet 11 forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser inden for følgende områder:

   • alkohol
   • fysisk aktivitet
   • hygiejne
   • indeklima i skoler
   • mad og måltider
   • mental sundhed
   • overvægt
   • seksuel sundhed
   • solbeskyttelse
   • tobak
   • - og senest stoffer (december 2013)

   Pakkerne er alle bygget op omkring en fast struktur med anbefalinger relateret til henholdsvis rammer, tilbud, information og undervisning samt tidlig opsporing.

   Endvidere er anbefalingerne delt op i to niveauer; grundniveau (G) og udviklingsniveau (U). Formålet med at inddele de anbefalede indsatser i grund- og udviklingsniveau er,

   • at anbefale grundlæggende forebyggelsesindsatser, som på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet
   • at anbefale indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen i kommunerne på længere sigt.

   I forbindelse med Byrådets budgetkonference august, 2013, blev der bevilget økonomi til implementering af forebyggelsespakkerne med forankring i Sundhedscenter Viborg. Det er primært pakkerne som relaterer til Kost-Rygning-Alkohol-Motion (KRAM-faktorerne) og mental sundhed, som var i fokus ved Byrådets behandling af sagen. Dette grundet den tætte sammenhæng mellem KRAM-faktorerne og en lang række livsstilsrelaterede, kroniske sygdomme.

    

   Målgruppen for forebyggelsespakken om stoffer (bilag 1) er primært unge under 25 år. Der er en kendt og tæt sammenhæng mellem unges forbrug af tobak, alkohol og stoffer (primært hash). Således har mere end halvdelen af de unge, som ryger og / eller overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag prøvet at ryge hash. Samtidig ses en højere forekomst af dårlig mental sundhed blandt unge, der ryger hash i forhold til unge, der ikke ryger hash. Det forebyggende arbejde med stofområdet skal derfor hænge tæt sammen med de forebyggende indsatser relateret til tobak, alkohol og mental sundhed.   

    

   Som det fremgår af kortlægningsskemaet (bilag 2) opfyldes størstedelen af anbefalingerne for stofområdet allerede helt eller delvist. Kun én anbefaling opfyldes ikke. Kortlægningen af anbefalingernes opfyldelsesgrad siger dog ikke noget om volumen, synlighed (efterspørgsel) eller faglig kvalitet af de enkelte tilbud. Forebyggelsespakken om stoffer vil derfor indgå i den pulje af forebyggelsespakker, som primært skal implementeres med forankring i Sundhedscenter Viborg - i tæt samarbejde med Rusmiddelcentret og B&U. Dette med henblik på at opnå synergi mellem de forebyggende indsatser på stofområdet, alkohol- og tobaksområdet.  

    

  • Bilag

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning

 • 14 Dagsorden til fællesmøde med brugerpårørenderåd inden for Sundhed & Omsorg
  • Sagsfremstilling

   For at sikre et godt samarbejde på brugerpårørendeområdet afholder Ældre- og Sundhedsudvalget to årlige fællesmøder med brugerpårørenderådene. Næste møde afholdes tirsdag 22. april 2014 kl. 16:15-18:00.

    

   Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:

    

    

   1. Velkomst og præsentation v/ Ældre- og Sundhedsudvalgsformand Mette Nielsen

    

   1. Nyt fra rådene

    

   1. Orientering v/ Ældre- og Sundhedsudvalgsformand Mette Nielsen

    

   ·         Ældrepuljen i relation til plejecentrene

    

   ·         Igangsættelse af projekt " målrettet træning/rehabilitering for beboere på plejecentrene

     

    

   ·         Sundhedscenter, herunder plan for sundhedssatellitter

    

    

   ·         Konkurrenceudsættelse af plejecentre

    

    

             Rådene har mulighed for at fremsende eventuelle punkter til fællesmødet.

    

    

   1. Eventuelt
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter punkter til fællesmødet med henblik på udarbejdelse af dagsorden for mødet.

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Sagen drøftet.

 • 15 Dagsorden til fællesmøde med Fælles MED JV og faglige organisationer
  • Sagsfremstilling

   For at sikre et godt og givtigt samarbejde inden for de forskellige fagområder Ældre- og Sundhedsudvalgets indsatser dækker, har Udvalget fastsat to årlige fællesmøder med Fælles-MED Job & Velfærd og faglige organisationer for de relevante fagområder. Næste møde er planlagt til at foregå tirsdag 22. april kl. 15:00-16:00.

    

   Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:

    

   • Velkomst og præsentation af mødedeltagere v/ Ældre- og Sundhedsudvalgsformand Mette Nielsen

    

   • Rammer for og input til samarbejdet fremadrettet v/ Ældre- og Sundhedsudvalgsformand Mette Nielsen

   Herunder drøftelse af fællesmøderne

    

   • Eventuelt

    

   Suppleret med punkter fra hhv. Fælles MED Job & Velfærd og de faglige organisationer.

    

   FOA ønsker følgende emne drøftet på fællesmødet:

    

   • Uddybelse af beslutningen vedr. indsatsområder ved bevillingen på 16,7 mio.
  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter punkter til fællesmødet med henblik på udarbejdelse af dagsorden for mødet

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Sagen drøftet.

 • 16 Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder
  • Sagsfremstilling

   Mødeplan 2014

   01. april

    

   08:00 - 11:30

    

    

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

    

   M1.17

   7. april

   15.30 – 17.00

   Fællesmøde med Ældrerådet

   M1.4

   22. april

   11:00 - 14:45

   15:00 - 16:00

   16:15 - 18:00

    

   Temadag

   Fællesmøde med MED-udvalg og repræsentanter fra faglige organisationer

   Fællesmøde med brugerpårørenderåd

    

   Plejecenter

   24. – 25. april

    

   Plankonference

    

   29. april

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   Plejecenter Klosterhaven / Klostertoften

   20. maj

    

   Besigtigelsestur

    

   22. – 23. maj

    

   KL`s sociale temamøde i Ålborg

    

    27. maj

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.17

   17. juni

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.17

   12. august

   08:30 – 10:00

   10:00 - 11.30

   Fællesmøde med Ældrerådet (som del af høringsfase i budgetprocedure)

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.4

   M1.17

   19. august

   08:30 - 10:00

    

   Fællesmøde med MED-udvalg og repræsentanter fra faglige organisationer (som del af høringsfase i budgetprocedure)

    

   M1.4

   28. – 29. august

    

   Budgetkonference

    

   02. september

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.17

   23. september

   16:00 - 18:00

   Fællesmøde med brugerpårørenderåd

   Plejecenter

   30. september

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.17

   21. oktober

    

   Besigtigelsestur

    

   28. oktober

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.17

   25. november

   08:00 – 11:30

   Ordinært Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde

   M1.17

    

   Møder Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden har deltaget i

   Dato

   Emne

    3. marts

   Indvielse af Sundhedscenter

    22.-23. marts

   Kommunalpolitisk topmøde

    

    

    

   Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget pr. mail

   Dato

   Emne

   28. februar

   Nyhedsbrev for uge 10

    

    

    

    

    

    

  • Indstilling

   Direktøren for Job & Velfærd indstiller,

    

   at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

  • Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-04-2014

   Fraværende: Karin Clemmensen

   Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning