Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 24-09-2019

Referat

 • 1 Handicaprådet 2019 - oplæg om digitalisering
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1.  at orienteringen tages til efterretning

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog orienteringen fra IT- og Digitaliseringschef Erik Sørensen til efterretning.

    

   Erik Sørensens oplæg er vedlagt som bilag 1.

    

   Dansk Blindesamfund vil gerne bidrage i forhold til udviklingen af den nye hjemmeside.

  • Sagsfremstilling

   IT- og digitaliseringschef Erik Sørensen vil på dagens møde orientere Handicaprådet om de aktuelle udviklingstendenser som vil påvirke samspillet mellem borger og kommune.

    

  • Bilag

 • 2 Evaluering af Handicaprådets arbejde
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1.  at Handicaprådet evaluerer møderne.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Afdelingsleder Lone Møller Jørgensen indledte punktet med at gennemgå Handicaprådets vedtægter.

   Oplæg fra Lone Møller Jørgensen er vedlagt som bilag 1.

    

   Handicaprådet lagde i sin evaluering vægt på følgende punkter:

    

   • Der arbejdes fortsat med temadrøftelser på møderne.
     
   • Pause indbygges i møderne.
     
   • Mødefrekvensen er uændret 8 møder, som er tretimers møder.
     
   • Formanden er fortsat mødeleder.
     
   • Tilsynsrapporterne er fortsat på dagsorden til orientering. Såfremt der er elementer i tilsynsrapporterne, der kan danne grundlag for en generel debat/drøftelse, så vil medlemmerne kunne rejse den på grundlag heraf.
     
   • Der arbejdes på et styrket samarbejde med Det Centrale Handicapråd.
     

   Der udarbejdes tidsplan for de enkelte punkter, som sendes til rådets medlemmer.

  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at Handicaprådet arbejder med evaluering af rådets arbejde.

   De primære fokusområder er:
    

   • At handicaporganisationerne har initiativforpligtigelsen i forhold til punktet
     
   • ”Spørgsmål til aktuelle udvalgssager”.
     
   • At der er plads til et eksternt tema på møderne
     
   • Rammerne for møderne - med mulighed for pause
     
   • Møder på forskellige handicaptilbud.

    

   Handicaprådet havde en kort indledende drøftelse på mødet den 13. august 2019 (sag nr. 4).

    

   Skriftligt materiale fra rådets medlemmer er vedlagt.

  • Bilag

 • 3 Orientering fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog nedenstående orienteringen til efterretning

    

   Uddeling af tilgængelighedsprisen 2019 til Thorben Koed Thomsen. Takkeskrivelse er sendt til rådets medlemmer.
    

   Foreningsbazaren på Viborg Idrætshøjskole – en stor succes, det at være en del af et foreningsfællesskab. 72 til den afsluttende fællesspisning på skolen.

   Handicaprådet finansierer med 10.000 kr. i 2019, og forventer også at bidrage med et tilsvarende beløb i 2020.

  • Sagsfremstilling

   Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
    

   • Uddeling af tilgængelighedsprisen 2019.
     
   • Foreningsbazaren – en stor succes.
 • 4 Spørgsmål til aktuelle udvalgssager
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Spørgsmål og svar fremgår af bilag 1.

  • Sagsfremstilling

   Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:

    

   • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.

    

   • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.

    

   • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.

    

   • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

    

   Skabelon til spørgsmål er vedlagt som bilag.

  • Bilag

 • 5 Årshjul og mødeplan
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet drøfter og godkender mødeplan for 2019.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet godkendte årshjulet for 2019.

    

   Handicaprådet har mulighed for at sende inspirationspunkter til Jesper Hoelgaard senest den 22. oktober 2019.

    

   Der arrangeres afslutningsarrangement den 3. december 2019.

  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med Handicaprådets beslutninger.

    

   Derudover er der forslag om, at Handicaprådet på mødet i december 2019 drøfter dagsordenspunkter til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget den 26. marts 2020.

  • Bilag

 • 6 Forslag til Årshjul og mødeplan 2020
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,
    

   1.  at Handicaprådet drøfter og godkender mødeplanen for 2020.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet godkendte forslag til mødeplan for 2020.

  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Handicaprådet 2020.

    

   Forslaget til mødeplan er vedlagt som bilag 1.

    

   I planen er der taget hensyn til følgende parametre:

    

   • Et ønske fra handicaporganisationerne om udsendelse af dagsordensmateriale 14 dage før møderne.
     
   • Den politiske mødekalender.
     
   • Planlægning af rådets fællesmøder med de respektive fagudvalg.
     
   • Der er ikke indarbejdet forslag til temadrøftelser.
     
   • Mødet den 14. april 2020 er placeret lige efter påsken.
  • Bilag

 • 7 Dagsordenspunkter til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2019
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at der udarbejdes dagsordenspunkter til fællesmødet.

    

   2. at formandskabet bemyndiges til at foretage redaktionelle tilpasninger.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet ønsker at drøfte følgende punkter med Social- og Sundhedsudvalget:
    

   • Sundhedstjek for borgere på bosteder.
     
   • Udvikling af bostøtten i forbindelse med etableringen af Kontaktstedet.
     
   • Hvad sker der på ledsageordningen?
     
   • Status på indsatsen omkring rygning.
     
   • Dialogmøde – status på et åbent møde”, der er lovet et efterårsmøde.

    

   Formandskabet arbejder videre med den endelige redaktionelle tilpasning.

  • Sagsfremstilling

   Der er aftalt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget til den 28. november 2019, kl. 16.30-18.00, i M1.4 på Viborg Rådhus.

   Handicaprådet skal udarbejde forslag til dagsordenspunkter til fællesmøde med henblik på en godkendelse på det kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2019.

   Til brug for planlægningen af møderne er der udarbejdet en skabelon, som skal medvirke til at præcisere indholdet i mødet.

    

   Skemaet er vedlagt som bilag 1.

    

  • Bilag

 • 8 Revidering af Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik
  • Resume

   Viborg Kommune skal revidere sin Senior- og Værdighedspolitik. I forbindelse med finansloven for 2019 stilles der fra Sundheds- og Ældreministeriet krav om, at alle kommuner tilføjer et tema til deres værdighedspolitik omhandlende bekæmpelse af ensomhed. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til et tema om bekæmpelse af ensomhed, som kan indgå i den eksisterende Senior- og Værdighedspolitik.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet udpeger formandskabet som repræsentanter til dialogmøde om temaet Bekæmpelse af Ensomhed.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet deltager med følgende repræsentanter:

   Ulla Serup Thomsen og Marius Kristensen deltager.

    

   Rådet har mulighed for at fremsende supplerende information til mødedeltagerne.

  • Sagsfremstilling

   Handicaprådet og Ældrerådet indgik i 2016 i den arbejdsgruppe, som udarbejdede den nuværende Senior- og Værdighedspolitik. Senior- og Værdighedspolitikken er senest blevet revideret i 2018, hvor temaet pårørende blev tilføjet til politikken. Politikken er vedlagt som bilag 1.

    

   Politikken er udviklet på baggrund af krav fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at alle kommuner har en værdighedspolitik samt at politikken skal indeholde følgende temaer:

   • Livskvalitet
   • Selvbestemmelse
   • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
   • Mad og ernæring
   • En værdig død
   • Pårørende

    

   I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 besluttede forligskredsen, at kommunernes indsatser i forhold til bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes. Derfor er bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen blevet ændret, således at de eksisterende seks temaer skal suppleres af et syvende.

    

   Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et tema om bekæmpelse af ensomhed, som sendes til kommentering i Handicaprådet, Ældrerådet og MED-udvalg i Sundhed og Omsorg. Udkastet er vedlagt som bilag 2.

    

   Der ønskes en udpegning af repræsentanter til dialogmøde om temaet bekæmpelse af ensomhed. På mødet deltager repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og forvaltningen. Dialogmødet finder sted fredag den 4. oktober 2019, kl. 9.0010.00.

  • Bilag

 • 9 Kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg 2020
  • Resume

   Viborg Kommune skal årligt revidere kvalitetsstandarderne. Som et led i revideringen inddrages Ældrerådet og Handicaprådet.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet udpeger formandskabet til drøftelse af kvalitetsstandarderne for 2020.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet deltager med følgende repræsentanter:

   Ulla Serup Thomsen og Marius Kristensen deltager.

    

   Rådet har mulighed for at fremsende supplerende information til mødedeltagerne.

  • Sagsfremstilling

   Kvalitetsstandarderne formidler Viborg Kommunes serviceniveau til borgeren og fungerer derudover som et arbejdsværktøj til visitatorerne.

    

   Kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg revideres en gang årligt.

    

   Forvaltningen har nu igangsat revideringen og vil i lighed med tidligere år invitere repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet til en drøftelse af kvalitetsstandarden.

    

   Revideringen af kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i 2019 udgaven, som er vedlagt som bilag.

    

   Der ønskes en udpegning af formandskabet til dialogmøde om kvalitetsstandarderne. På mødet deltager repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og forvaltningen. Formålet med mødet er at drøfte kvalitetsstandarderne. Dialogmødet finder sted fredag den 4. oktober 2019, kl. 10.0011.00.

  • Bilag

 • 10 Tilsynsrapporter
 • 11 Eventuelt
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 24-09-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Intet til dette punkt.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: