Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 13-08-2019

Referat

 • 1 Orientering om Sundhedsplejen
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen fra Sundhedsplejen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning.

    

   1. Sundhedsplejens arbejde i forhold til opsporing af børn med udfordringer - herunder børn med handicap.
     
   2. Sundhedsplejerskernes støtte til handicappede børn og deres familier.
     
   3. Sundhedsplejens forebyggende indsats for børn med overvægtsproblematik.
     
   4. Autismebørn – hvordan sikres en tidlig indsats?

    

   Sundhedsplejen er organiseret som en del af Børne- og Ungeforvaltningen, der er 34 sundhedsplejersker – organiseret distriktsvis.
    

   Sundhedsplejen arbejder efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

    

   Tilbud til alle børn og unge. 15-20% af familierne har brug for særlig støtte, typisk i meget tæt samarbejde med Familieafdelingen.

    

   Omkring 950 fødsler om året.

    

   Børn med handicaps støttes via sygehuset og Handicapteamet.

    

   Orientering om arbejdet på Rosenvængets skole.

    

   Brugen af TOPI som systematisk værktøj.

    

   Børn født med fysiske handicaps, samarbejde med Handicapteamet
    

   • brobygningsfunktion i forhold til det øvrige system.
     
   • søvn, mad, kontakt, forældreskab, søskende mm. er fortsat en opgave.

    

   Samarbejde og opgavefordeling mellem sygehus og sundhedspleje.

    

   Fokus på børns trivsel og et godt selvværd.

    

   Rygning arbejdes der meget systematisk med.

    

   Autismeområdet får som udgangspunkt de samme tilbud, men tilpasses den aktuelle situation. Der er særligt tilrettelagt undervisning som planlægges i samarbejde med lærerne på A-afsnittet.

    

   Drøftelse af væksten på autismeområdet og mulige forklaringsfaktorer.

    

   Oplæg om Sundhedsplejens tilbud er vedlagt bilag.

  • Sagsfremstilling

   Karen Stenstrup, som er ledende sundhedsplejerske i Viborg Kommune, og sundhedsplejerske Hanne Jørgensen vil på dagens møde give en orientering om sundhedsplejens arbejde.

    

   Karen Stenstrup og Hanne Jørgensen vil i oplægget blandt andet orientere om følgende punkter:

    

   • Sundhedsplejens arbejde i forhold til opsporing af børn med udfordringer, herunder børn med handicap
     
   • Sundhedsplejerskernes støtte til handicappede børn og deres familier
     
   • Sundhedsplejens forebyggende indsats overfor børn med overvægtsproblematik
     
   • Autismebørn – hvordan sikres en tidlig indsats?

    

   Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål.

  • Bilag

 • 2 Orientering fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning:
    

   • Snapsting med Handicap, evaluering af årets arrangement. 
    Vigtigt med den aktive deltagelse fra de forskellige bosteder. God placering på Borgvold. Et godt velbesøgt arrangement. Årets "form og indhold" anbefales til gentagelse næste år.
    Ændring fra "nyder til yder", hvor rigtig mange bosteder/kontaktsteder m.m. deltog aktivt i arrangementet både i egne telte og på friarealet, var bestemt en succes. Deltagelse fra forvaltningerne knyttede også dagens programmer sammen.
    Det blev en særdeles veltilrettelagt og velbesøgt festdag.
     
   • Snapsting for de fem råd. Et gågadearrangement for de fem råd med fokus på tilgængelighed og ung og handicappet. Tilgængeligheden i bymidten er udfordret i f.eks. Sct. Mogens Gade-kvarteret. Tale ved udvalgsformand Anders Bertel. Oplæg fra de forskellige råd. Arrangement med blindskrift var en succes.
     
   • Foreningsbazaren finder sted den 11. september 2019.
    Overrækkelse af tilgængelighedsprisen den 23. august 2019, kl. 10.00, hvor Handicaprådet og Viborg Stifts Folkeblad dækker arrangementet. Overrækkelse af prisen sker på Handicapkonventionens 10-årsdag, fredag den 23. august 2019, kl. 10.00.
     
   • Prisen gives til formand for DH Viborg, Thorben Koed Thomsen i hans hjem, Hvedemarken 16. Alle medlemmer af rådet og interesserede er velkommen.
  • Sagsfremstilling

   Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:

    

   • Snapsting med Handicap
     
   • Snapsting for de fem råd
     
   • Foreningsbazaren
 • 3 Spørgsmål til aktuelle udvalgssager
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Punktet udgår på dette møde, idet der ikke er indkommet spørgsmål til udvalgssager.

  • Sagsfremstilling

   Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:

    

   • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
     
   • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
     
   • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
     
   • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

    

   Skabelon til spørgsmål er vedlagt som bilag.

  • Bilag

 • 4 Evaluering af Handicaprådets arbejde
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at det skriftlige materiale fra Handicaprådets medlemmer indgår i formandskabets videre planlægning.
    

   2. at punktet genoptages på næste møde.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet besluttede, at

    

   1. punktet genoptages på næste møde.
     
   2. der er mulighed for at fremsende materiale senest den 12. september 2019, kl. 15.00, til forvaltningen.
  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at Handicaprådet arbejder med evaluering af rådets arbejde.

    

   De primære fokusområder er:

    

   • at handicaporganisationerne har initiativforpligtigelsen i forhold til punktet ”Spørgsmål til aktuelle udvalgssager”.
     
   • at der er plads til et eksternt tema på møderne.
     
   • rammerne for møderne - med mulighed for pause og møder på forskellige handicaptilbud.

    

   Da Handicaprådet skal videre til fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget klokken 15.00, foreslås det, at rådets medlemmer senest mandag kl. 15.00 sender skriftlige kommentarer til forvaltningen. Disse kommentarer vil indgå i formandskabets videre planlægning med henblik på en yderligere drøftelse på mødet i september 2019.

 • 5 Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen på Socialområdet 2018
 • 6 Orientering om magtanvendelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2018
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

    

   Handicaprådet udtrykte tilfredshed med forvaltningens fokus på området.

  • Sagsfremstilling

   Social- og Sundhedsudvalget har den 2. maj 2019 (sag nr. 12) fået en orientering om magtanvendelser på socialområdet i 2018.

   Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.

   Sagsfremstillingen og bilagsmaterialet er vedlagt.

    

   Der er tale om personfølsomme oplysninger, og derfor er der tale om lukkede bilag.

  • Bilag

 • 7 Årshjul og mødeplan
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet godkendte forslaget til mødeplan.

    

   Det planlagte budgetmøde den 16. september 2019 aflyses.

  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med Handicaprådets beslutninger.

    

   Der er på mødet mulighed for at komme med forslag til indhold i rådets videre arbejde for 2019.

    

   Forslag:

    

   • Den 24. september 2019 er Viborg Kommunes IT- og Digitaliseringschef Erik Sørensen oplægsholder om temaet ”digitale udviklingstendenser”.
     
   • Den 5. november 2019 er der oplæg ved Jesper Hoelgaard om, ”hvordan handicappede understøttes i en miljørigtig indsats”.
     
   • Den 3. december 2019 er der oplæg ved Steen Lindgaard og Susanne Bendtsen om ”kulturtilbud og handicappede”.

    

   Hvis disse forslag godkendes, er der planlagt temadrøftelser for resten af 2019.

    

   Det foreslås, at det ekstraordinære møde den 16. september 2019 om høringssvar vedrørende budget 2020 aflyses, idet den kommunale budgetproces er forsinket i 2019.

    

   Handicaprådet er inviteret til at deltage i overrækkelse af Tilgængelighedsprisen 2019 den 23. august 2019, kl. 10.00.

  • Bilag

 • 8 Tilsynsrapporter
  • Indstilling

   Formanden for handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet. Fra juni måned og frem er følgende rapporter modtaget:

    

   Socialområdet

    

   • Katrinehaven
  • Bilag

 • 9 Eventuelt
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-08-2019

   Fraværende: Jesper Hoelgaard, Eva Pinnerup, Runa Dorph-Petersen

   Charlotte Lomholdt meddelte, at hun på grund af jobskifte udtræder af Handicaprådet.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: