Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 18-06-2019

Referat

Afbud fra Charlotte Lomholdt og stedfortræder Trine Würtz Hansen.

 • 1 Orientering fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning.

    

   • Baggrund for den aktuelle dagsorden uden eksterne deltagere.
     
   • Fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 23. maj 2019, et godt møde med en god dialog omkring revalidering, STU og status på Trepas.
     
   • Program for Snapsting med Handicap 2018 (revideret bilag vedlagt).
     
   • Referat fra arbejdsgruppemøde omkring foreningsBazar (bilag vedlagt). Det bliver den 11. september 2019 på Gymnastikhøjskolen. Der bliver tre aktivitetsrunder.
     
   • Invitation til præsentation af det mobile offentlige toilet i forbindelse med Snapstinget den 27. juni 2019, kl. 10.00-14.00.
     
   • Snapsting for de fem råd fredag den 28. juni 2019 og lørdag den 29. juni 2019 (bilag vedlagt).

    

   Derudover orienterede Susanne B. Andersen om arbejdet omkring de fem råd. Der er indarbejdet aktivitet omkring tilgængelighed og blindskrift i programmet. Det foregår pladsen ved Hennes og Mouritz.

   Speakers Corner med forskellige talere til de to dage. De tre udvalgsformænd er inviteret til at deltage i arrangementet med en tale. Der er åbent for publikum kl. 12.00-17.00 (fredag) og kl. 10.00-15.00 (lørdag).

   Der er en række forskellige foreninger, der byder ind med forskellige arrangementer, tøj, mad, hennamaling etc. Derudover deltager Revas med henblik på en dialog om renovation blandt andet om det informationsmateriale, man har på flere sprog.

  • Sagsfremstilling

   Formanden vil orientere om følgende punkter:
    

   • Fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 23. maj 2019 (referat vedlagt).
     
   • Program for Snapsting med Handicap 2019 (program vedlagt).
  • Bilag

 • 2 Handicaprådets spørgsmål til eventuelle udvalgssager
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Handicaprådets spørgsmål og de skriftlige svar er vedlagt som bilag 1.

  • Sagsfremstilling

   Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:

    

   • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
     
   • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
     
   • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
     
   • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

    

   Skabelon til spørgsmål er vedlagt som bilag.

  • Bilag

 • 3 Tilgængelighedsprisen 2019 - udpegning af årets vinder
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet udpeger vinderen af Tilgængelighedsprisen 2019.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Der var tre kandidater bragt i forslag. Handicaprådet har modtaget information om forslagene i en særskilt mail. Torben Koed Thomsen, Lone Hjortdal og Kulturskolerne er de tre forslag som bedømmelsesudvalget har modtaget.

    

   Handicaprådet udpegede en vinder af Tilgængelighedsprisen 2019. Navnet på vinderen offentliggøres medio august 2019.

    

   Den nærmere planlægning af overrækkelsen afklares af bedømmelsesudvalget.

    

   Handicaprådet besluttede at tilgængelighedsprisens principper og navn drøftes på et kommende møde.

    

   Runa Dorph-Petersen og Susanne B. Andersen erklærede sig inhabile og deltog ikke i dagsordenspunktet.

  • Sagsfremstilling

   Handicaprådet nedsatte den 19. marts 2019 et bedømmelsesudvalg, der til dagens møde i Handicaprådet kommer med en indstilling på vinderen af Tilgængelighedsprisen 2019. Udvalget består af Henning Laursen, Ulla Serup Thomsen og Anders Korsbæk Jensen.

    

   Handicaprådet har vedtaget følgende kriterier vedrørende prisen: 

    

   • Prisen kan uddeles til en person, firma, offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
     
   • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
     

   Prisen overrækkes den 23. august 2019. Der udarbejdes pressemateriale primo august måned.

 • 4 Orientering om supplerende og alternative STU-tilbud
  • Indstilling

   Formanden for handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Elo Nielsen gav følgende supplerende orientering til den politiske behandling:
    

   • Tilpasning til de nye behov for STU.
     
   • Udvidelse af muligheder og tilbud til den enkelte unge fra 2020.
     
   • Ny leder ansat på STU.
     
   • Viborg Ungdomsskole, Aktivitetstilbud Gimle, Havredal og JobIgen er samarbejdspartnere.
     
   • Bestyrelsen har haft fokus på udvikling af en mere målrettet indsats i forhold til de unge.
     
   • Lovgivningen for skolens arbejde er uændret, med forvaltningsskiftet er der et styrket fokus på det jobmæssige.
     
   • Bestyrelsen for STU har rettet henvendelse til Beskæftigelsesudvalget med henblik på at etablere en mere robust styringsmodel. Den aktuelle tildelingsmodel giver udfordringer i forhold til en stabil drift.

    

   Handicaprådet tog orienteringen fra Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

    

   Handicaprådet vil drøfte STU på næste fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget, herunder med et særligt fokus på efterværn.

  • Sagsfremstilling

   Der er udarbejdet forslag til et supplement til det nuværende STU-tilbud. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forslaget den 29. maj 2019, og Beskæftigelsesudvalget har godkendt forslaget den 4. juni 2019

    

   Samtidig har de to udvalg besluttet at sende punktet til orientering i Handicaprådet.

    

   Der har været fokuseret på at etablere flere valgmuligheder af tilbud for nogle af de unge, som umiddelbart efter grundskolen udelukkende har en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som valgmulighed for den fremtidige uddannelsesvej.

    

   Som bilag vedlægges sagsfremstillingen incl. beslutning til Beskæftigelsesudvalget samt det bilag, som beskriver de forskellige forslag.

  • Bilag

 • 5 Oplæg om Sunde fællesskaber og mental trivsel
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet drøfter arbejdsgruppens oplæg.
    

   2. at der arbejdes videre med temaet med henblik på en afsluttende godkendelse på det kommende møde i rådet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Handicaprådet besluttede følgende:
    

   • at arbejdsgruppen arbejder videre med oplægget ud fra drøftelserne i Handicaprådet.
     
   • at medlemmernes supplerende kommentarer, jf. Sundhedsstyrelsens materiale, sendes til forvaltningen inden udgangen af juni måned.
     
   • at sagen genoptages på et kommende møde.

    

   Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om ”Mental sundhed” er udsendt i en særskilt mail til Handicaprådet.

    

   Arbejdsgruppens oplæg indeholdt følgende punkter:
    

   • De tre begreber omkring sundhed er centrale for Handicaprådets tilgang til dette arbejde.
     
   • Hvordan kan Handicaprådet understøtte en tidlig indsats i forhold til unge med særlige behov?
     
   • Fokus på de unge der ikke indgår i fællesskaber.
     
   • KRAMS faktorer – det sociale er vigtigt, hermed et særligt fokus på ensomhed.
     
   • Fritidsvejledere med fokus på B&U.
     
   • Adgang og mulighed til de rigtige sociale relationer.
  • Sagsfremstilling

   På det seneste møde nedsatte rådet en arbejdsgruppe, der skulle forberede et oplæg vedrørende ”Sunde fællesskaber og mental trivsel”. Dette arbejde er en del af opfølgningen fra ”Rådenes Dag”. Arbejdsgruppens foreløbige overvejelser er vedlagt som bilag 1 med henblik på en drøftelse og kvalificering i Handicaprådet.

    

   Arbejdsgruppen ser sammenhængsmodellen som en mulighed for at styrke den tværgående indsats. Modellens 21 målsætninger er vedlagt som bilag 2, med henblik på at det indgår i Handicaprådets drøftelser.

    

   Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om ”Mental Sundhed”. 

    

   Der kan hentes yderligere inspiration om mental sundhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside via dette link https://sst.dk/da/viden/mental-sundhed.

  • Bilag

 • 6 Årshjul og mødeplan
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Handicaprådet godkendte årshjulet og havde følgende supplerende bemærkninger:

    

   Formandskabet drøfter tilrettelæggelsen af et dagsordenspunkt omkring evaluering af rådets møder.

    

   Der arbejdes videre med planerne for et møde med fokus på tilgængelighed (fysisk/mentalt) med udgangspunkt i det teknisk område.

    

   Der arbejdes videre med planerne for et møde med fokus fra kulturforvaltningen i forhold til handicappede med fokus på indhold og adgang.

    

   Der arbejdes videre med planerne for et møde med fokus på digitalisering og de perspektiver, det har for Handicaprådets målgruppe. Dette kan måske kombineres med velfærdsteknologi.

  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med Handicaprådets beslutninger.

    

   Der er på mødet mulighed for at komme med forslag til indhold i rådets videre arbejde for 2019.

    

   Handicaprådet vil blive inviteret til at deltage i Animated Health i Viborg den 23. september 2019. Programmet er under udarbejdelse.

  • Bilag

 • 7 Tilsynsrapporter
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Handicaprådet tog tilsynsrapporten til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet. Fra maj måned og frem, er følgende rapporter modtaget:

    

    

   Socialområdet:

    

   • Guldblommevej 1

    

   Børne- og Ungeområdet:

  • Bilag

 • 8 Eventuelt
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen

   Intet.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: