Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 23-04-2019

Referat

Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine Würtz Hansen.

 • 1 Høring: anbefaling om tiltag til udvikling af autismeområdet
  • Resume

   Byrådet har i konstitueringsaftalen for perioden 2018-2021 indskrevet, at autismeområdet skal have et særligt fokus. På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet.

    

   Resultatet af analysens fase 1 blev præsenteret på et fællesmøde mellem Børne- og

   Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2018.

    

   Handicaprådet præsenteres her for resultatet af analysens fase 2, med henblik på afgivelse af høringssvar forud for den politiske behandling af afrapporteringens forslag til udvikling af indsatser for børn, unge og voksne med autisme-spektrum-forstyrrelser.

  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet afgiver høringssvar til anbefalingen om, at de fem forslag om indsatser, som er særligt målrettet mennesker med ASF, fremsættes til politisk behandling.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet var meget tilfredse med det store arbejde, som analysen af autismeområdet er udtryk for.

    

   Ulrik Johansens oplæg er vedlagt som bilag 3.

    

   Handicaprådets hørringsvar er vedlagt som bilag 4.

  • Sagsfremstilling

   Historik

   Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkendte kommissoriet for analysen af udviklingen på autismeområdet på udvalgenes møder den 22. marts 2018 (sag nr. 1 og sag nr. 1).

    

   Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkendte resultatet af analysens fase 1 på udvalgenes møder den 16. august 2018 (sag nr. 2 og sag nr. 2).

    

   Inddragelse og høring

   Udgangspunktet for afrapporteringens forslag er udarbejdet af seks arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere og ledere fra Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet. Forslagene er efterfølgende kvalificeret af analysens styregruppe.

   Arbejdsgruppernes overordnede temaer/problemstillinger blev fastsat på baggrund af oplæg og drøftelser på en temadag om autisme, med deltagelse af medarbejdere og ledere fra autismeområdet, politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget samt medlemmer af Landsforeningen Autisme. Handicaprådet var inviteret til at udpege deltagere til temadagen.

    

   Forud for den politiske behandling sendes anbefalingerne i høring i Handicaprådet og i de relevante MED-udvalg i Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

    

   Høringssvar sendes til Mie Klarsø på 8mk@viborg.dk senest den 30. april 2019.

    

   Beskrivelse

   Antallet af børn, unge og voksne mennesker, der diagnosticeres med autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF), er stigende. Det afspejler sig i et øget pres på kommunens tilbud til

   borgerne. Af den grund har byrådet i Viborg Kommune indskrevet i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at autismeområdet skal have et særligt fokus.

    

   Som led i udmøntningen af konstitueringsaftalen, har Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet.

    

   Analysen indeholder to faser:

   • Fase 1: En kortlægning og analyse af autismeområdet.
   • Fase 2: Udarbejdelse af anbefalinger til styrkelse af autismeområdet.

    

   Anbefalinger

   I analysens fase 2 har arbejdsgrupperne udarbejdet en række forslag. I den aktuelle afrapportering præsenteres 14 forslag, som tager afsæt i arbejdsgruppernes arbejde. Forslagene ses i afrapporteringen fra fase 2 (bilag 1).

    

   I den aktuelle afrapportering præsenteres således 14 forslag. Forslagene falder i tre grupper:

   • Forslag om fælles tilgang.
   • Forslag om indsatser målrettet mennesker med ASF.
   • Forslag om indsatser målrettet en bredere målgruppe.

    

   Direktørerne fra Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg anbefaler, at de fem forslag om indsatser, som er særligt målrettet mennesker med ASF, fremsættes til politisk behandling på fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende præsenteres på byrådets budgettemamøde.

   De øvrige forslag i afrapporteringen, som handler om fælles tilgang og indsatser målrettet en bredere målgruppe, kan der arbejdes videre med i anden sammenhæng.

    

   En oversigt over forslagene og tilhørende økonomi på de forslag, som anbefales fremsat til politisk behandling, ses i bilag 2.

    

   Tidsperspektiv

   • April 2019: Høring i Handicapråd og MED-udvalg.
   • 30 april 2019: Deadline for høringssvar.
   • 6. juni 2019: Anbefalingerne drøftes på fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.
   • 24. juni: Anbefalingerne præsenteres på byrådets budgettemamøde.

    

   Økonomiske forhold og konsekvenser

   Implementering af en del af anbefalingerne til styrkelse af autismeområdet forudsætter, at der

   prioriteres midler til formålet i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020 og

   overslagsårene. Et estimeret finansieringsbehov fremgår så vidt muligt af de enkelte forslag.

  • Bilag

 • 2 Orientering om Snapsting for Handicap 2019
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1.  at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog orienteringen om Snapsting til efterretning.

    

   Der kommer mange aktiviteter i de fire telte.

    

   Den fysiske placering sikrer tilgængelighed for borgere i kørestole.

  • Sagsfremstilling

   Snapsting for Handicap holdes den 27. juni 2019, kl. 10.00-14.00, på Borgvold.

    

   Det overordnede tema for arrangementet er sundhed.

    

   Arrangementet vil være en blanding af aktiviteter i boder og en række større aktiviteter.

    

   Dorrit Nørgaard, frivillighedskoordinator i handicap, har udarbejdet en beskrivelse af det foreløbige program. Dette er vedlagt som bilag 1.

    

   PÅ mødet vil Ulla Serup give en supplerende status på arbejdet.

  • Bilag

 • 3 Handicaprådets spørgsmål til udvalgssager
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog nedenstående til efterretning:

    

   Socialchef Ulrik Johansen orienterede om arbejdet omkring sundhedstjek på botilbud.

    

   • Medarbejdere skal foretage en løbende dokumentation af beboernes sundhedstilstand.
     
   • Det er vanskeligt at lave et øjebliksbillede for denne gruppe af borgere.
     
   • De risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan benyttes ind i denne sundhedsmæssige dokumentation.
     
   • Der etableres en årlig helbredssamtale.
  • Sagsfremstilling

   Efter aftale med formandskabet for Handicaprådet er der aftalt følgende procedure omkring den gensidige orientering om udvalgssager.

    

   Proceduren er planlagt på følgende måde:

    

   • På formødet drøfter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
     
   • Sekretariatet modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
     
   • Informationen videregives til øvrige mødedeltagere, som har mulighed for at forberede sig.
     
   • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

    

   På grund af påsken, er der undtagelsesvis aftalt en anden procedure for dette møde.

    

   Der er indsendt et spørgsmål fra DH-gruppens medlemmer. Der ønskes en orientering om Social- og Sundhedsudvalgets punkt 4 den 28. marts 2019. Det handler om ”Sundhedstjek på botilbud. (sag nr. 4)

  • Bilag

 • 4 Orientering fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning:

    

   • Status på arbejdet med Tilgængelighedsprisen 2019.
   • Ros til Alhedestien fra Naturlig Tilgængelighed.
   • Dialogbaseret aftale på Hammershøj Skole.
   • Borgerservice, god sparring omkring indretning med Tilgængelighedens By.
   • Fodplejeudbud, med deltagelse af Handicaprådet.
   • DH holder valgmøde den 21. maj 2019, vigtigt med tilgængelighed på valgstederne, herunder et særligt fokus på handicapparkering.
   • Busforbindelserne i Viborg er dyre, kunne der etableres støtte til borgere i botilbud i forhold til buskort?
  • Sagsfremstilling

   Formanden for Handicaprådet vil på dagens møde orientere om følgende punkter:

   • Status på arbejdet med Tilgængelighedsprisen 2019.
   • Ros til Alhedestien.
   • Dialogbaseret aftale på Hammershøj Skole.
   • Borgerservice, god sparring omkring indretning.
   • Fodplejeudbud, med deltagelse af Handicaprådet.
 • 5 Fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget den 13. august 2019
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,
    

   1. at der udarbejdes forslag til dagsorden til fællesmødet den 13. august 2019.
    

   2. at formandskabet bemyndiges til at foretage redaktionelle tilpasninger.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet besluttede at fremsende disse spørgsmål:

    

   • Handicaprådet ønsker en drøftelse af Autismeanalysen med særligt perspektiv på indsatsen på børne- og ungeområdet. Handicaprådet er særligt optaget af mulighederne for en tidlig støtte til familierne.

    

   • Ankestyrelsen hjemsender 70 % af sagerne til Børne- og ungeforvaltningen. Handicaprådet er bekymret for den høje hjemsendelsesprocent og vil gerne høre hvilke tiltag, der kan iværksættes for at skabe bedre rammer for arbejdet med børn og familier.
  • Sagsfremstilling

   Der er aftalt fællesmøde med Børne- og Ungdomsudvalget til den 13. august 2019.
    

   Handicaprådet skal udarbejde forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet. Forslaget sendes til godkendelse på det kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2019.
    

   Til brug for planlægningen af møderne er der udarbejdet en skabelon, som skal medvirke til at præcisere indholdet i mødet.
    

   Skemaet er vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

 • 6 Foreningsbazar - en tværsektoriel sundhedsdag
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet indgår som medarrangør af en foreningsbazar.

   2. at Handicaprådet bevilger 30.000 kr. til gennemførsel af dagen.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet besluttede, at rådet deltager som medarrangør af foreningsbazaren.

    

   Handicaprådet bevilger 30.000kr. til gennemførsel af dagen.

    

   Den endelige placering er endnu ikke afklaret.

    

   Næste møde i arbejdsgruppen er ultimo maj 2019.

    

   Hatten og Hjertebo inviteres via Handicaprådet.

  • Sagsfremstilling

   Der arbejdes med planer for en dag, hvor foreninger kan præsentere bevægelse/idræt/motion for interesserede borgere.

    

   Formålene med dagen er blandt andet:

   • at borgerne kan afprøve forskellige tilbud, og
   • der er mulighed for information og vejledning, i forhold til den enkeltes forudsætninger.

    

   Der har været holdt møde i arbejdsgruppen omkring bazaren den 10. april 2019, hvor Ulla Serup og Henning Laursen deltog fra Handicaprådet. Derudover deltog Lisbeth Nørregård (idrætskonsulent), Dorrit Nørgaard (frivillighedskoordinator) og Line Kruse (idrætskonsulent). Der sendes et særskilt referat ud fra dette møde til rådets medlemmer.

    

   Ulla Serup vil på dagens møde give en supplerende orientering om arbejdet med foreningsbazaren med henblik på, at Handicaprådet tager stilling til deltagelse.

  • Bilag

 • 7 Det videre arbejde med Rådenes Dag
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

   1. at rådet kvalificerer temaet omkring ”Sunde fællesskaber og mental trivsel” med henblik på etableringen af en ny ”Rådenes dag”. Handicaprådet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg på et kommende møde i Handicaprådet.

   2. at rådet træffer beslutning om deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende fælles rådsrepræsentation på Snapsting.

   3. at rådet udpeger repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende en styret dialog med rådenes målgruppe.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet besluttede følgende:

    

   Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Ulla Serup Thomsen, Jakob Lynnerup og Jan Skougaard, med henblik på, at arbejdsgruppens arbejde præsenteres på mødet den 18. juni 2019.

    

   Handicaprådets Snapstingsarrangement den 28. og 29. juni 2019 med en fælles ”rådsbod” med forskellige aktiviteter og ”speakers corner”. ”Kom og få et godt råd”.

   Handicaprådet kunne arbejde med tilgængelighed – fysisk og psykisk tilgængelighed.

   Knud Gaarn-Larsen, Runa Dorph-Petersen og Susanne B. Andersen deltager fra Handicaprådet. Der tages derudover kontakt til medlemmerne af Byens Tilgængelighed via Susanne B. Andersen.

  • Sagsfremstilling

   Punktet udsat fra sidste møde.

   Det tværgående arbejde blandt rådene.

   Efter Rådenes Dag har der været holdt opsamlingsmøde den 6. marts 2019 med deltagelse af formandskaberne for Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og Ældrerådet samt direktør Mette Andreassen og omsorgschef Maila Tandrup.

   Mødedeltagerne konkluderede overordnet, at dagen havde været meget givende, og at rådene havde interesse i et fremadrettet samarbejde.

   Drøftelserne resulterede i tre forslag til kommende initiativer:

   1. Der arbejdes videre i alle råd med temaet: Sundhed - Sunde fællesskaber og mental trivsel.

   Punktet dagsordenssættes i alle råd, og formandskabet mødes og drøfter videre, når alle råd har behandlet punktet. Dette er med henblik på at etablere en ny fælles dag for rådene med dette tema.

   2. Snapsting.

   Udsatterådet etablerer en informationsbod i forbindelse med Snapsting. De øvrige råd kan deltage i dette arbejde ved tilmelding til formandskabet i Udsatterådet.

   Det dagsordenssættes også på alle rådsmøder

   3. Hvordan kommer rådene ud og i dialog med målgruppen for arbejdet?

   Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af rådene, som skal udarbejde oplæg til en fælles temadag om dette for særligt interesserede.

   Opsamlingsmødet blandt formandskabet forventes holdt inden sommerferien.

 • 8 Årshjul og mødeplan
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet godkendte årshjulet med de to tilføjelser:

   • Sunde fællesskaber dagsordenssættes den 18. juni 2019.
   • Mødet den 6. august 2019 flyttes til den 13. august 2019, kl. 13.00-15.00.
  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med Handicaprådets beslutninger.

   Der er på mødet mulighed for at komme med forslag til indhold i rådets videre arbejde for 2019.

    

   Der er forslag indarbejdet om, at Handicaprådet den 18. juni 2019 drøfter punktet ”Sunde fællesskaber og mental trivsel”. Det sker ud fra den forudsætning, at Handicaprådet nedsætter en arbejdsgruppe til at arbejde med dette tema.

    

   Derudover er det foreslået, at mødet i august måned flyttes fra den 6. august 2019 til den 21. august 2019.

  • Bilag

 • 9 Tilsynsrapporter
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at tilsynsrapporterne tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Punktet blev taget til efterretning.

  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet. I løbet af

   marts 2019 er følgende rapporter modtaget:

    

    

   Socialområdet:

   • Søbo
   • Kærsangervej

    

   Børne- og Ungeområdet:

  • Bilag

 • 10 Eventuelt
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Afbud fra Henning Laursen til fællesmødet den 2. maj 2019.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: