Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 19-03-2019

Referat

Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine Wûrtz Hansen, men kun under punkt 1.

 • 1 Møde med borgmester Ulrik Wilbek
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt

   Handicaprådet tog nedenstående orienteringen fra Ulrik Wilbek til efterretning.

    

   A. Sammenhængsmodellen, som skaber sammenhæng for borgeren i forhold til de kommunale tilbud.
   Handicapområdet har samlet en særlig opgave i at skabe tryghed for borgerne.

    

   Fem temaer for det videre arbejde i Viborg Byråd:

   • Sundhed
   • Vækst & Socialt Ansvar
   • Bæredygtighed
   • Oplevelser & Fællesskaber
   • Læring & Uddannelse

    

   De enkelte delmål for temaerne blev efterfølgende gennemgået.

    

   Byrådet forventer at følge op på målene en gang årligt, også selvom en del af målene er langsigtede.

    

   Der blev spurgt til temaerne alkohol og stoffer i forhold til det samlede sundhedsområde med det særlige handicapfokus.

    

   Generel drøftelse i Handicaprådet med tilfredshed med den nye sammenhængsmodel og de udviklingsmuligheder, som den beskriver.

    

   Målene kan godt være ambitiøse og upopulære, når der f.eks. skal ændres i forhold til mad.

    

   Styringsmodellen er et stærkt politisk redskab, som fordrer handling såvel politisk som administrativt.

    

   Modellen kan give alle en vi-følelse.

    

   B. Repræsentant i Det Centrale Handicapråd kombineret med næstformandsskab i KL`s socialudvalg.

    

   I Det Centrale Handicapråd er der fokus på syv temaer:

   • Fordomme, forbedringer af holdninger
   • Inklusion, en del af samfundet hvornår og hvornår ikke
   • Sundhed, et område med stort forandringspotentiale
   • Tilgængelighed
   • Uddannelse, stort frafald blandt handicappede
   • Mødet med det offentlige, er der tillid i mødet?

    

   Der er mange interesser, der skal nå hinanden i arbejdet i Det Centrale Handicapråd.

    

   Det Centrale Handicapråd flytter til Brovst. Det er usikkert hvor mange medarbejdere, der flytter med fra København.

    

   Ulrik Wilbek opfordrede til, at ideer fra Handicaprådet er velkomne i forhold til arbejdet i Det Centrale Handicapråd.

   Dette vil Handicaprådet være opmærksom på i det videre arbejde.

    

   Fra Handicaprådets side var der følgende kommentarer til oplægget om Det Centrale Handicapråd:

   • GAP-modellen blev nævnt og kunne bruges i Viborg. Det Centrale Handicapråd lavede en analyse med mødet mellem borger og forvaltning.
   • Vigtigt at inklusionsdrøftelser har fokus på inklusion hele livet.

    

   Hvad betyder sundhed i forhold til kortere levetid på handicapområderne? Var det en opgave for Det Centrale Handicapråd?

  • Sagsfremstilling

   Handicaprådet har inviteret borgmester Ulrik Wilbek til en dialog om handicapområdet generelt og lokalt.

    

   Med afsæt i arbejdet i Det Centrale Handicapråd vil Ulrik Wilbek redegøre for de landspolitiske tendenser på handicapområdet.

    

   Derudover vil mødet også give mulighed for at drøfte visioner og forventninger til udviklingen i Viborg kommune på handicapområdet.

    

   I den forbindelse vil Ulrik Wilbek også orientere om den nye sammenhængsmodel for Viborg Kommune.

    

   Den nye model har fem temaer:

    

   • Bæredygtighed
   • Vækst og socialt ansvar
   • Sundhed
   • Læring og Uddannelse
   • Oplevelser og fællesskaber

    

   Den nye sammenhængsmodel erstatter som udgangspunkt de eksisterende politikker og målsætninger, som har været grundlag for den politiske styring frem til i dag. Der er således tale om en væsentlig forenkling.

    

   Oversigt over den nye model er vedlagt som bilag 1.

    

  • Bilag

 • 2 Orientering fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning:

    

   • Opsamling fra Rådenes Dag.
   • Møde med Jette Hede Skytte vedrørende Test og Udviklingscentret, som arbejder med et transportabelt handicaptoilet. Prototypen testes i forbindelse med Snapsting den 27. juni 2019.
   • Møde i Snapstingsarbejdsgruppen med fokus på sundhed, underholdning, lidt leg og inddragelse. Det bliver den 27. juni på Borgvold. Programmet er ved at tage form.
   • Frivillighedscharter Viborg er nu færdigbearbejdet som udkast fra Frivillighedsrådet. Det forventes, at byrådet skal godkende den endelige udgave.
   • Jakob har deltaget i det kommunale arbejde omkring udbud af kørestole.
   • Møde vedrørende kørsel: Jakob og Jesper deltog.
   • Møde med Lisbeth Jørgensen om ”Bevægelse og Idræt”. Der arrangeres nyt møde med henblik på at etablere netværk og viden. Der etableres en fælles dag for foreningerne ”Foreningsbazar”, så brugere og pårørende kan stifte bekendtskab med de forskellige tilbud. Dette arbejde sker med afsæt i det arbejde, som socialområdet orienterede om på sidste møde i rådet. Det er afdelingsledere fra socialområdet, der indgår i netværket. Det er vigtigt, at Handicaprådet understøtter et fælles arbejde på dette område.
    Næste møde er den 10. april 2019, hvor Handicaprådet repræsenteres af Ulla og Henning.
  • Sagsfremstilling

   Formanden for Handicaprådet vil på dagens møde orientere om følgende punkter:

    

   • Opsamling fra Rådenes Dag, møde i formandskaberne den 6. marts 2019.
 • 3 Spørgsmål til aktuelle udvalgssager
  • Indstilling

    

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

    

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. De konkrete spørgsmål og besvarelser fremgår af bilag 1.

  • Sagsfremstilling

    

   Efter aftale med formandskabet for Handicaprådet er der aftalt følgende procedure omkring den gensidige orientering om udvalgssager.

    

   Proceduren er planlagt på følgende måde:

    

   • På formødet drøfter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
   • Sekretariatet modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
   • Informationen videregives til øvrige mødedeltagere, som har mulighed for at forberede sig.
   • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

    

  • Bilag

 • 4 Handicaprådets punkter til fællesmødet med Ældre- og Aktivitetsudvalget den 2. maj 2019
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at der udarbejdes dagsordenspunkter til fællesmødet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet besluttede sig for, at dagsordensætte følgende punkter til fællesmødet:

    

   • Aktivitetstilbud til personer +65 (Ældre- og Aktivitetsudvalget).
   • Udviklingen på bofællesskabsområdet.

    

   Skema til fællesmøderne er vedlagt som bilag 1.

   Dagsordensforslag fra Handicaprådet er vedlagt som bilag 2.

  • Sagsfremstilling

   Der er aftalt et årligt fællesmøde mellem Handicaprådet, Social og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget.

    

   Handicaprådet har mulighed for at bringe dagsordenspunkter i forslag. Forslag til dagsorden skal efterfølgende godkendes af Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget. 

    

   Fællesmødet er aftalt til den 2. maj 2019, kl. 16.30 – 18.00, på Viborg Rådhus i mødelokale M5. 

    

   Ældre- og Aktivitetsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på deres møde den 26. marts 2019. 

    

   Social- og Sundhedsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på deres møde den 28. marts 2019.

    

   Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.

    

   I forbindelse med den fælles forberedelse til fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Handicaprådet ønsker at dagsordenssætte.

    

   Det handler blandt andet om at tydeliggøre forventningerne til de enkelte punkter, er det en orientering fra rådet, en fælles drøftelse af en problemstilling med videre.

    

   Skabelonen er vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

 • 5 Handicaprådets punkter til fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 23. maj 2019
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter for fællesmødet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet havde følgende punkter til fællesmødet:

    

  • Sagsfremstilling

   Der er aftalt fællesmøde mellem Handicaprådet og Beskæftigelsesudvalget til den 23. maj 2019.

    

   Handicaprådet har mulighed for at bringe dagsordenspunkter i forslag. Forslag til dagsorden skal efterfølgende godkendes af Beskæftigelsesudvalget

    

   Fællesmødet er aftalt til den 23. maj 2018, kl. 16.3018.00, på Viborg Rådhus i mødelokale M5. 

    

   Beskæftigelsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på deres møde den 30. april 2019. 

    

   Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.

    

   I forbindelse med den fælles forberedelse til fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Handicaprådet ønsker at dagsordenssætte.

    

   Det handler blandt andet om at tydeliggøre forventningerne til de enkelte punkter: er det en orientering fra rådet, en fælles drøftelse af en problemstilling med videre.

    

   Skabelonen er vedlagt som bilag 1.

  • Bilag

 • 6 Det videre arbejde med Rådenes Dag
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet kvalificerer temaet omkring ”Sunde fællesskaber og mental trivsel” med henblik på etableringen af en ny ”Rådenes dag”.

    

   2. at rådet træffer beslutning om deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende fælles rådsrepræsentation på Snapsting.

    

   3. at rådet udpeger repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende en styret dialog med rådenes målgrupper.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet var meget tilfreds med Rådenes Dag.

    

   Punktet udsat og genoptages på næste møde.

  • Sagsfremstilling

   Det tværgående arbejde blandt rådene.

    

   Efter Rådenes Dag har der været holdt opsamlingsmøde den 6. marts 2019 med deltagelse af formandskaberne for Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og Ældrerådet samt direktør Mette Andreassen, socialchef Ulrik Johansen og Omsorgschef Maila Tandrup.

    

   Mødedeltagerne konkluderede overordnet, at dagen havde været meget givende, og at rådene havde interesse i et fremadrettet samarbejde.

    

   Drøftelserne resulterede i tre forslag til kommende initiativer:

    

   1. Der arbejdes videre i alle råd med temaet: Sundhed - Sunde fællesskaber og mental trivsel.

    

   Punktet dagsordenssættes i alle råd, og formandskabet mødes og drøfter videre, når alle råd har behandlet punktet. Dette er med henblik på at etablere en ny fælles dag for rådene med dette tema.

    

   2. Snapsting.

    

   Udsatterådet etablerer en informationsbod i forbindelse med Snapsting. De øvrige råd kan deltage i dette arbejde ved tilmelding til formandskabet i Udsatterådet.

    

   Det dagsordenssættes også på alle rådsmøder

    

   3. Hvordan kommer rådene ud og i dialog med målgruppen for arbejdet?

    

   Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af rådene, som skal udarbejde oplæg til en fælles temadag om dette for særligt interesserede.

    

   Opsamlingsmødet blandt formandskabet forventes holdt inden sommerferien.

 • 7 Tilgængelighedsprisen 2019
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet nedsætter et bedømmelsesudvalg.

    

   2. at tids- og procesplanen for tildeling af tilgængelighedsprisen 2019 godkendes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet nedsatte et bedømmelsesudvalg bestående af:

   Henning Laursen, Runa Dorph-Petersen, Anders Korsbæk og Ulla Seerup.

    

   Tids- og procesplanen for Tilgængelighedsprisen 2019 blev godkendt.

  • Sagsfremstilling

   Handicaprådet i Viborg har siden 2013 uddelt en tilgængelighedspris.

    

   Handicaprådet har vedtaget følgende kriterier vedrørende prisen: 

    

   • Prisen kan uddeles til en person, firma, offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.

    

   • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.

    

   Handicaprådet skal på dagens møde drøfte processen for uddeling af prisen fredag den 23. august 2019.

   Der har tidligere været nedsat et bedømmelsesudvalg på 2-3 personer.

   Forslag til tids- og procesplan fremgår af bilag 1.

  • Bilag

 • 8 Årshjul og mødeplan
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet godkendte årshjulet.

    

   Ønske om en evaluering af rådets arbejde i 2019 bl.a. med emnerne:

    

   • Tilsynsrapporter,
   • Spørgsmål fra Handicaprådet og
   • Færre møder.

    

   Punktet dagsordenssættes på juni-mødet.

  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med Handicaprådets beslutninger.

   Der er på mødet mulighed for at komme med forslag til indhold i rådets videre arbejde for 2019.

   Der er forslag om, at autismeområdet bliver tema på mødet i april 2019, idet Handicaprådet på det tidspunkt vil blive hørt om autismeplanen.

  • Bilag

 • 9 Tilsynsrapporter
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at tilsynsrapporterne tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Handicaprådet tog tilsynsrapporterne til efterretning.

    

   Rapporterne er via rådets dagsordener tilgængelige for interesserede borgere på Handicaprådets hjemmeside.

    

   Magtanvendelse som et muligt tema i forhold til en mere generel drøftelse vedrørende tilsynsrapporter på juni-mødet.

  • Sagsfremstilling

   Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet. I løbet af februar og marts måned er følgende rapporter modtaget:

    

   Socialområdet:

    

   • Albo
   • Tårnly

    

   Børne- og Ungeområdet:

    

   • B og U Handicap
   • Ungeindsatsen
  • Bilag

 • 10 Eventuelt
  • Indstilling

    

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes.

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

    

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-03-2019

   Fraværende: Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen

   Intet til dette punkt.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: