Viborg Handicapråd - Referat fra mødet den 19-02-2019

Referat

Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltog stedfortræder Trine Würtz Hansen. Ulrik Johansen deltog ikke i punkterne 1-3. I stedet deltog Rie Andersen.

 • 1 Orientering om Parasport
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. Orienteringen om Parasport Danmark tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Ulrik Johansen

   Handicaprådet tog orienteringen om Parasport Danmark til efterretning. Orienteringen indeholdt blandt andet følgende områder:

   ·         Fokus på at 1000 flere unge med handicaps skal dyrke idræt i løbet af de næste 3 år.

   ·         Inklusion i forhold til de almene idrætsforeninger.

   ·         Dialog med handicaporganisationer mm om opstart af de unge.

   ·         Søndersøløbet 2019 i samarbejde med Viborg Idrætsråd.

   ·         Varmtvandssvømning for børn- og unge med fysiske begrænsninger som foreningstilbud efter skoletid.

   ·         Der er udarbejdet en børne- og ungestrategi.

   ·         Vigtigt med fokus på at tilbud bliver geografisk spredt i hele kommunen.

   ·         E-sport drøftet.

   ·         Alle har ret til at være en del af et fællesskab.

    

   Line Damkær Kruses oplæg gav en meget klar oversigt over Parasport Danmarks lokale initiativer. Handicaprådet var meget glade for orienteringen.

    

   Hvordan etableres oversigt over tilbud med handicapidræt?

   Fritidsportalen i Viborg hvor foreningerne kan oprette sig med deres idrætstilbud til handicappede.

    

   Midtjysk Tandemklub skal indgå i den samlede opgørelse over klubber i Viborg Kommune, så bilag 1 udvides til 15 foreninger.

  • Sagsfremstilling

   Line Damkær Kruse, der er idrætskonsulent ved Parasport Danmark, vil på dagens møde orientere Handicaprådet om den lokale indsats i forhold til idræt for handicappede.

    

   Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Parasport Danmark har ca. 400 medlemsklubber med tilsammen ca. 13.200 medlemmer. Parasport Danmark"s klubber tilbyder aktiviteter inden for 33 idrætsgrene.

    

   Der er vedlagt en kort oversigt over de 14 foreninger i Viborg kommune, der er tilknyttet Parasport Danmark (bilag 1).

    

   Line Damkær Kruse vil orientere om arbejdet i forhold til de 14 foreninger, som er tilknyttet organisationen, men også orientere om det arbejde, der foregår omkring de øvrige idrætsforeninger og deres muligheder for at inkludere handicappede.

    

   Viborg kommune udbetaler samlet set 434.000 kr. til handicapidræt i 2019. Fordelt med 152.000 kr. til aktivitetstilskud og 282.000 kr. til medhjælpertimer (bilag 2). Derudover er der udbetalt 42.000 kr. til fire idrætsforeninger, som har oprettet særlige tilbud til handicappede.

    

   Der er to tilskud til handicapidræt: Aktivitetstilskud og tilskud til medhjælpertimer.

    

   Første af tre tabeller viser antallet af faktiske medlemmer i 2017 i de fire foreninger.

   Dette faktiske tal ligger til grund for beregning af aktivitetstilskud 2019. Takst pr. medlem: 645 kr.

   Medlemstallene til højre er blot til sammenligning (2016 og forventet 2018).

    

   Anden tabel viser fordelingen af tilskud til medhjælpertimer. Fordelingen bruger resten af budgettet og fordeles på baggrund af ansøgte udgifter til medhjælp.

    

   Tredje tabel er en sammentælling af tilskud 2019 sammenlignet med 2018. Stigningen skyldes et forhøjet budget som følge af et ønske/behov for større tilskud til medhjælpertimer.

    

   Derudover er Parasport Danmark netop udkommet med nogle nye foreningsinitiativer henholdsvist et fodboldtilbud og DM i rekruttering samt et tilbud, der går på tværs af specialskole og forening, som præsenteres som bilag 3, 4 og 5.

  • Bilag

 • 2 Orientering fra formanden
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Ulrik Johansen

   Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning:

    

   ·         Orientering fra KKR-konference den 15. januar 2019 om bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland (materiale vedlagt).

   ·         Opsamling fra Rådenes Dag.

   ·         Tilbagemelding fra Årsmødet i Det Centrale Handicapråd.

   ·         Arbejdet i Brugerklyngerådet med fokus på ”Livets Afslutning”.

   ·         Møde om sundhedsaftalen for formandskaber Ældreråd og Handicapråd.

   ·         Invitation til præsentation af beskyttet beskæftigelse den 7. marts 2019 (sendt ud).

   ·         Ulla Serup deltager som brugerrepræsentant i udbudsarbejdet omkring hjælpemidler.

   ·         Invitation til møde om kvalificering af kørselsudbud (sendt ud).

   ·         Møde vedrørende status på BPA-ordningen i DH-regi møde med LOBPA.

   ·         Det mobile handicaptoilet arbejdes der videre med.

   ·         Fritid og Fællesskab, temamøde i Stoholm, et samarbejde mellem Viborg Idrætsråd og Friluftsrådet. Møde med DGI den 25. februar 2019.

  • Sagsfremstilling

   Formanden for Handicaprådet vil på dagens møde blandt andet orientere om følgende punkter:

    

   ·         Orientering fra KKR konference 15. januar 2019 om bedre trivsel for børn og unge i Midtjylland (materiale vedlagt).

   ·         Opsamling fra Rådenes Dag.

   ·         Tilbagemelding fra Årsmødet i Det Centrale Handicapråd.

   ·         Arbejdet i Brugerklyngerådet med fokus på ”Livets Afslutning”.

   ·         Møde om sundhedsaftalen for formandskaber Ældreråd og Handicapråd.

   ·         Invitation til præsentation af beskyttet beskæftigelse den 7. marts (sendt ud).

   ·         Ulla Serup deltager som brugerrepræsentant i udbudsarbejdet omkring hjælpemidler.

   ·         Invitation til møde om kvalificering af kørselsudbud (sendt ud).

   ·         Møde vedrørende status på BPA-ordningen.

  • Bilag

 • 3 Orientering om STU på Havredal
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen om Havredal tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Ulrik Johansen

   Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende supplerende bemærkninger:

    

   ·         Vigtigt med forskellige former for læringsfællesskaber omkring det praktiske.

   ·         Den praktiske omsættelige del af forløbet er afgørende.

   ·         Der er 3 elever på butikslinjen. 30 timer i butikken og de sidste 7 timer er på skolen.

   ·         90% har beskæftigelse efter uddannelsens ophør, primært fleksjob.

   ·         Vigtigt med fokus på den enkelte unge og dennes forudsætninger.

   ·         Havredal opstarter en gårdbutik.

  • Sagsfremstilling

   Knud Gaarn-Larsen vil på dagens møde orientere om udviklingen på Havredal, med særligt fokus på STU. Havredal er kort beskrevet nedenfor:

    

   De elever, der indskrives i Havredal Praktiske Uddannelser kan vælge mellem tre grene. Flest vælger landbrug, færre vælger haveanlæg og få vælger butik.

   Eleverne tilbydes typisk en treårig praktisk uddannelse, hvor de lærer om det erhverv, de nu har valgt, men de lærer også at bo selv, møde på arbejde til tiden, klare deres egen økonomi, kost og hygiejne. Uddannelsen tager sigte på, at de skal kunne bestride et job, når de er færdige i Havredal, og over 90% af eleverne har arbejde, når de forlader Havredal. Typisk i et flexjob.

   Der er lagt stor vægt på, at man lærer ved at gøre tingene, og i Havredal er det vigtigste "undervisningslokale" malkegraven, hvor de ikke alene lærer det praktiske håndværk, men også får en snak om andre ting, og så er det vigtigt, at der i Havredal dannes relationer, så de unge ikke isolerer sig, men får venner - der holdes endda kærestekurser, så nogle får kærester på skolen. Det er vigtige kundskaber at tage med sig.

    

   Man kan læse mere på hjemmesiden www.havredal.dk

    

   Hvor der bl.a. står:

   Når man går på Havredal, tager man en uddannelse, typisk en STU, som står for ”særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse”. Man kan også tage det som lab-lovsforløb, ressourceforløb, EGU eller revalidering.

   Der er tre forskellige uddannelser på Havredal, og da vi altid laver individuelle forløb, er det også muligt at kombinere fag fra de forskellige uddannelser:

   Landbrug

   På landbrugslinjen lærer du både om dyrehold og om mark og maskiner. Man kan vælge sig ind på de dyr, man er mest interesseret i, og på Havredal er der mulighed for at arbejde med heste, svin og kvæg. Man lærer også om at vedligeholde bygninger.

   Grøn pedelmedhjælper og Have/Anlæg

   På Have/Anlæg uddanner man sig til at anlægge og vedligeholde haver og grønne områder, f.eks. at klippe hæk, beskære buske, slå græs og lægge fliser. Hvis man gerne vil være pedelmedhjælper, lærer man også om bygningsvedligehold og rengøring.

   Butiksmedhjælper

   Hvis du vil uddanne dig til butiksmedhjælper, kommer du til at lære om arbejdet i en butik. Selve den praktiske uddannelse foregår på Skelhøje Købmandsgård, og eventuelle supplerende kurser foregår med udgangspunkt i Havredal. Du vil komme til at bo på Havredal og være med i kammeratskabet her.

   Alle elever får også uddannelse til livet Alle elever på Havredal deltager også i botræningen, da en uddannelse på Havredal også er en uddannelse til livet. Her lærer du om det, der skal til, for at du kan bo selv, når du er færdig med din uddannelse på Havredal: f.eks. oprydning, rengøring, madlavning. tøjvask, økonomi osv.

 • 4 Handicaprådets spørgsmål til evt. udvalgssager
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Bilag 1 har supplerende oplysninger.

    

   Der blev spurgt til det aktuelle arbejde Alhedestien. Der er tale om ledningsarbejde og derefter en reetablering af det eksisterende.

  • Sagsfremstilling

   Efter aftale med formandskabet for Handicaprådet er der aftalt en ny procedure omkring den gensidige orientering om udvalgssager.

    

   Den nye procedure er planlagt på følgende måde:

    

   ·         På formødet drøfter Handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.

   ·         Sekretariatet modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.

   ·         Informationen videregives til øvrige mødedeltagere, som har mulighed for at forberede sig.

   ·         Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.

    

   Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

  • Bilag

 • 5 Høringsproces vedrørende budget 2020
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen tages til efterretning,

    

   2. at Handicaprådet godkender forslagene til møder om budget 2020.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen

   Forslag til møder godkendt og indarbejdes i Årshjulet.

  • Sagsfremstilling

   Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 23. januar 2019 godkendt den overordnede plan for budgetarbejdet for budget 2020-2023. De enkelte fagudvalg udarbejder egen proces indenfor denne ramme.

    

   Den overordnede procesplan er vedlagt som bilag 1.

    

   Forvaltningen arbejder på et fælles orienteringsmøde for alle råd indenfor Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse. Et sådant møde planlægges medio maj måned efter Økonomiudvalgets drøftelser den 15. maj 2019.

    

   I perioden 4.-6. juni 2019 skal de respektive fagudvalg færdiggøre deres budgetforslag.

    

   Børne- og Ungdomsudvalget den 4. juni 2019

   Ældre- og Aktivitetsudvalget den 4. juni 2019

   Social- og Sundhedsudvalget den 6. juni 2019

    

   I forhold til Social, Sundhed & Omsorg vil høringssvar til fagudvalgene være i sekretariatet den 26. maj 2019.

    

   Der er forslag om, at der etableres et fælles orienteringsmøde for alle rådene den 20. maj 2019, kl. 16.00–17.00.

    

   I den overordnede procesplan er der ligeledes lagt op til en høring af det budgetforslag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget sender frem til byrådets 1. behandling den 18. september 2019. Denne høringsfase er planlagt fra 12.–16. september 2019 (torsdag til mandag).

    

   Forslag til ekstraordinære budgetmøder i Handicaprådet.

    

   ·         Den 23. maj 2019, kl. 15.30-16.30, drøftelse af høringssvar til fagudvalgene.
   Der er møde med Beskæftigelsesudvalget, kl. 16.30–18.00.

    

   ·         Den 16. september 2019, kl. 9.30-10.30.

  • Bilag

 • 6 Årshjul og mødeplan
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen

   Årshjulet godkendt med de nye forslag.

    

   Viborg Kommunes nye styringsmodel indarbejdes som punkt til mødet i marts 2019.

  • Sagsfremstilling

   Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med Handicaprådets beslutninger.

    

   Der er på mødet mulighed for at komme med forslag til indhold i rådets videre arbejde for 2019.

    

   I forhold til sidste møde er der indarbejdet følgende:

    

   ·         møde med borgmester Ulrik Wilbek den 19. marts 2019, kl. 14.15-15.15.

   ·         derudover skal Handicaprådet tage stilling til evt. sommerafslutning i forbindelse med mødet den 18. juni 2019.

    

   Årshjul 2019 er vedlagt som bilag.

  • Bilag

 • 7 Orientering om bevægelse og idræt på Socialområdet
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at orienteringen om idræt og bevægelse på Socialområdet tages til efterretning.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet tog orienteringen fra socialchef Ulrik Johansen til efterretning. Handicaprådet er meget glade for det fokus, der er på idræt og bevægelse på socialområdet, og at bevægelse tænkes bredt ind i dagligdagens gøremål.

    

   Der var en særskilt drøftelse om den vigtige indsats i forhold til unge i bostøtten.

  • Sagsfremstilling

   Socialchef Ulrik Johansen vil på dagens møde orientere Handicaprådet om tiltag i forhold til idræt og bevægelse på Socialområdet.

    

   Orienteringspunktet er en del af Handicaprådets fortsatte arbejde med psykisk, fysisk og social sundhed, som temadagen i 2018 var med til at sætte fokus på.

    

   I den forbindelse har Handicaprådet interesse for at høre nærmere om, hvorledes idræt og bevægelse tænkes ind i det daglige arbejde på Socialområdet.

    

   På Socialområdet har man valgt følgende definition af idrætstilbud og bevægelsesindsatser:

   ·         Al intenderet aktivitet, der fokuserer på bevægelse

    

   ·         Idræt og bevægelse skal dække både de aktiviteter, vi selv faciliterer, og de der faciliteres af foreninger og organisationer. I forhold til sidstnævnte gælder det, at vi understøtter aktiviteten med kørsel, kontakt eller andet.

    

   Der er vedlagt bilagsmateriale, som beskriver den overordnede udvikling indenfor Handicap, Psykiatri og Udsatte (bilag 1).

   Samt en oversigt over aktuelle tiltag på de enkelte tilbud indenfor Socialområdet (bilag 2).

    

   Social- og Sundhedsudvalget har fået en tilsvarende orientering den 1. november 2018.

  • Bilag

 • 8 Tilsynsrapporter december 2018 - januar 2019
 • 9 Eventuelt
  • Indstilling

   Formanden for Handicaprådet indstiller,

    

   1. at eventuelle punkter drøftes, og

    

   2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.

  • Beslutning i Viborg Handicapråd den 19-02-2019

   Fraværende: Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen

   Handicaprådet havde intet til dette punkt.

  • Sagsfremstilling

   Orienteringspunkter til pressen: